Dagtid helg. Förmiddag vardag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagtid helg. Förmiddag vardag"

Transkript

1 Sidan 14 av 21 Inför kommande tertialuppföljning kan denna fråga utvecklas till att ta reda på vilka olika utbildningar som utförarna valt att lägga in i kravet för personals utbildning. 4.4 Bemanning Utföraren ska, enligt avtal, ansvara för att verksamheten är bemannad dygnet runt, såväl vardagar som helg, så att god omvårdnad och säkerhet alltid garanteras. Arbetstiden för personal ska schemaläggas på ett sådant sätt att de boendes behov och önskemål tillgodoses. Utföraren ska ha den personalstyrka och kompetens som uppdraget kräver med utgångspunkt i de boende och deras behov. I tertialuppföljningen har utförarna lämnat uppgifter om hur många personer som arbetar under olika tider på dygnet. Hur en verksamhet måste bemannas för att kravet på god och säker omvårdnad och för att de boendes behov ska kunna tillgodose beror på många faktorer, däribland antal platser, kundernas behov, arbetssätt och lokalernas utformning. Observera därför att bemanningen inte på ett enkelt sätt låter sig jämföras mellan boendena. Uppgifterna kan dock, för den initierade, ge en uppfattning om huruvida kravet är uppfyllt på respektive boende. Uppgifterna ger också underlag för att följa hur bemanningen utvecklas över tid på respektive boende. Verksamhet Förmiddag vardag Dagtid helg Kväll, vardag Kväll, helg Natt Rotsundagårdsvägens gruppbostad Tomtegränds Servicebostad Drevkarlsstigens servicebostad Blåklockevägens Servicebostad Gammelvägens gruppbostad Rådanvägens Serviceboende Attendo Ekmans väg Gröndalsvägen 17A+17B Idrottsvägen Rotebergsvägen För kommande tertialuppföljning behöver denna fråga utvecklas till att ta reda på om begreppet natt innebär sovande jour eller vaken natt. Likaså behöver resultatet analyseras mot de anbud som utförarna lämnat vid LOU-upphandlingen, där de beskriver sin tänkta bemanning mot det behov som beskrivs. När det gäller verksamhet med LOV-avtal måste bemanningen ställas mot de enskildas faktiska behovsbedömning för att se om bemanningen kan sägas motsvara kravet.

2 Sidan 15 av 21 Samtliga utförare uppger att de i enlighet med avtal erbjuder samtliga personer möjlighet till individuellt anpassad aktivitet dagligen utanför boendet. 4.6 Vård- och omsorg Under perioden har avtalsuppföljning genomförts på Gammelvägen, Idrottsvägen samt Blåklockevägen i syfte att ge nämnden underlag för beslut om eventuell förlängning av avtalen. Blåklockevägens sammanlagda resultat visar att SOLOM lever upp till kraven enligt avtal. Uppföljningen visar även på ett antal utvecklingsområden som utbildning/kompetens och dokumentation. Utvecklingsområdena kommer att följas upp vid ordinarie avtals- och verksamhetsuppföljning. Idrottsvägens sammanlagda resultat visar att Indies lever upp till kraven enligt avtal. Uppföljningen visar även på ett antal utvecklingsområden som dokumentation inom både ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och social dokumentation. Utvecklingsområdena kommer att följas upp vid ordinarie avtals- och verksamhetsuppföljning. Gammelvägens sammanlagda resultat visar att Nytida lever upp till kraven enligt avtal. Uppföljningen visar även på ett antal utvecklingsområden som efterlevande av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation. Utvecklingsområdena kommer att följas upp vid ordinarie avtals- och verksamhetsuppföljning. 4.7 Externa uppföljningar Under perioden har Rotsundagårdsvägen haft extern uppföljning av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Slutrapporten för denna uppföljning har ännu inte lämnats för kännedom till vård- och omsorgskontoret. 5 Daglig verksamhet Nämnden har sedan 2011 ett valfrihetssystem gällande daglig verksamhet där utförare kan ansöka om att bli godkända. Under perioden har det inkommit och godkänts en ansökan om godkännande i valfrihetssystemet för daglig verksamhet, Sollentuna kommun Kultur och fritidsförvaltningen med enheten Satelliten. Totalt har vård- och omsorgsnämnden avtal med 12 utförare avseende drift av daglig verksamhet med totalt 32 olika enheter/verksamheter. I nuläget är det tio utförare med totalt 29 olika enheter/verksamheter som aktivt har kunder. Utförare Kunder Verksamhet i Sollentuna Verksamhet utanför Sollentuna Allomsorg Stöd och Ja Älvsjö resurs Enigma Omsorg AB Ja Täby och Danderyd

3 Sidan 16 av 21 Frösunda Omsorg AB Ja Täby och Södermalm FUGA Ja Sollentuna Funkisqruppen Ja Solna Kultur och fritidsförvaltningen, Satelliten Nej, startar sin verksamhet hösten 2015 Sollentuna MindMe Omsorg Ja Danderyd Solhagagruppen Ja Vallentuna Solom Ja Sollentuna Upplands Väsby Törngårdens Nej Hässelby Autismcenter Unika Ja Kungsholmen, Fridhemsplan, Östermalm Utvecklinqspedagogik Ja Sollentuna Enligt avtal ska utförarens personal ha adekvat utbildning och/eller erfarenhet av arbete som kan anses lämpligt för verksamhetens inriktning. Utföraren ska tillse att personalen kontinuerligt ges erforderlig utbildning, fortbildning och handledning för att vid varje tillfälle vara lämpade att utföra sina arbetsuppgifter. I tabellen nedan redovisas de uppgifter som utförarna lämnat avseende hur stor del av den fast anställda personalen som har gått vård- och omsorgsprogrammet eller har motsvarande utbildning Verksamhet Frösunda slussen 80% Strandlidens Daglig verksamhet 60% Activera Hundcenter och Greenteam(Frösunda) Andel fast anställd personal med vårdoch omsorgsprogrammet eller motsvarande 63% Vallbostrand Industri & Hantverk 91% Fuga omsorg 88% Verkstan, Polygon, Konst & Paletten 85% Nuvarande avtal med utförarna innehåller inga specifika andelskrav för utbildad personal vilket gör att detta inte heller följts upp tidigare. Kravet adekvat utbildning och/eller erfarenhet av arbete som kan anses lämpligt för verksamhetens inriktning möjliggör olika tolkningar som hittills lämnats till utföraren att avgöra. Det bör tas i beaktande inför fortsatt arbete med avtalens utformning om en tydligare definition behövs.

4 Sidan 17 av 21 Inför kommande tertialuppföljning kan denna fråga utvecklas till att ta reda på vilka olika utbildningar som utförarna valt att lägga in i kravet för personals utbildning och sätta det i samband med vilken inriktning deras verksamhet har. Enligt avtal ska personakten innehålla en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska upprättas senast en månad efter att insatsen har verkställts. Genomförandeplanen ska upprättas tillsammans med den enskilde och vid behov med företrädare och följas upp och revideras vid behov eller minst två gånger per år. De utförare som har svarat uppger att samtliga deltagare har en upprättad genomförandeplan som följs upp minst 1-2 gånger per år. Vård- och omsorgskontorets uppföljning av daglig verksamhet 2014 visade att samtliga deltagare har en upprättad genomförandeplan men att innehållet i dessa samt dokumentationen kring hur arbetet fortskrider enligt genomförandeplanerna behöver utvecklas. 6 Synpunkter och klagomål Utföraren är skyldig att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9). Synpunkts- och klagomålshantering är ett kvalitetsverktyg vars syfte är att snabbt rätta till fel och brister samt utveckla och förbättra kvalitet och service. I enlighet med avtalet ska utföraren ha rutiner för klagomålshantering och kunder och deras närstående ska alltid veta till vem de ska vända sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på utförarens verksamhet. Den enskilde ska fa svar inom sju dagar eller om hanteringen av klagomålet inte kan lösas inom sju dagar få besked om när svar kan ges. Att en utförare har tagit emot många synpunkter och klagomål är inte per definition dåligt. Visst kan det vara ett tecken på att verksamheten inte är bra, men det kan också vara ett tecken på att utföraren har väl fungerande och kända rutiner för synpunktsoch klagomålshantering. Det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser utifrån statistiken. 6.1 Hemtjänst Tio företag av 20 uppger att de har mottagit klagomål eller synpunkter under perioden. I tabellen nedan redovisas vilka områden som avsetts. Synpunkter/klagomål Antal Bemötande 9 Kommunikation/information 16 Omvårdnad 7 Kontinuitet/flexibilitet 11

5 Sidan 18 av 21 Övrigt De kategorier flest klagomål och synpunkter berört är i likhet med föregående år; bemötande, kommunikation/information och kontinuitet/flexibilitet. Detta stämmer överens med resultatet i brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Sju verksamheter av tolv säger ha mottagit klagomål eller synpunkter under perioden. I tabellen nedan redovisas vilka områden som avsetts. Synpunkter/klagomål Antal Bemötande 1 Kommunikation/information 3 Omvårdnad 4 Kontinuitet/flexibilitet 2 Inom- och utomhusmiljön 0 Övrigt 8 De kategorier flest klagomål och synpunkter berört är i likhet med föregående år; omvårdnad och övrigt. 6.3 Bostad med Av tio verksamheter uppger tre att de har mottagit klagomål eller synpunkter under perioden. I tabellen nedan redovisas vilka områden som avsetts. Synpunkter/klagomål Antal Bemötande 2 Kommunikation/information 0 Omvårdnad 2 Kontinuitet/flexibilitet 1 Inom- och utomhusmiljön 2 Övrigt 6 Av 6 svarande verksamhetschefer uppger en att denne mottagit klagomål eller synpunkter under perioden. I tabellen nedan redovisas vilka områden som avsetts.

6 Sidan 19 av 21 Synpunkter/klagomål Antal Bemötande 1 Kommunikation/information 0 Omvårdnad 1 Kontinuitet/flexibilitet 0 Arbetsmiljön 0 Övrigt 1 7 Lex Sarah Enligt lex Sarah är anställda m.fl. som fullgör uppgifter inom socialtjänsten skyldiga att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden och den som bedriver verksamheten är skyldig att utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande. Om missförhållandet eller risken för ett missförhållande är allvarligt är utföraren också skyldig att snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 7.1 Hemtjänst Under perioden har två rapporter som anmälts till IVO inkommit för vård och omsorgsnämndens kännedom. 7.2 Särskilt boende och korttidsboende för äldre Under perioden har inga rapporter anmälts till IVO. -3os'cad med särskild se Under perioden har inga rapporter som anmälts till IVO inkommit för vård- och omsorgskontorets kännedom. äglig verksamhet Under perioden har inga rapporter som anmälts till IVO inkommit för vård- och omsorgsnämndens kännedom. 8 Lex Maria Vårdgivaren (i detta fall kommunen) är enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28)skyldig att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

7 Sidan 20 av 21 I Sollentuna kommun görs anmälningar enligt lex Maria av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på delegation av ansvarig nämnd. Det är MAS som avgör om en lex Maria skall anmälas. MAS skall omgående kontaktas om en allvarlig händelse inträffat. Under perioden har en anmälan enligt lex Maria gjorts till IVO. j Inom varje landsting finns en patientnämnd enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans inom landstinget. Till nämndens förvaltning kan patienter, anhöriga och personal vända sig med frågor, synpunkter och klagomål som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Ärenden som är av principiellt viktig natur behandlas vid patientnämndens sammanträden och nämnden gör uttalanden och föreslår förbättringar utifrån de klagomål och synpunkter som framförts. Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter utan arbetar förebyggande. Under perioden har ett ärende rörande särskilt boende i Sollentuna registrerats. avcjitisr Upphandlingsenheten bevakar att utförare som har avtal med vård- och omsorgsnämnden har en stabil finansiell ställning samt att de betalar skatter och sociala avgifter. Uppgifter inhämtas varje vecka från Creditsafe och eventuella avvikelser rapporteras till vård- och omsorgskontoret.

8 Sidan 21 av 21 Bilaga 1 ADB Eveo IRMAS hemtjänst Svanen Hemtjänst AB Veroma Omsorg Frösunda LSS AB: Linnés väg Solom: Gransångarvägen, Lantgårdsvägen, Mässvägen, Risvägen, Stupvägen, Vetevägen Allomsorg Stöd och resurs: Älvsjö daglig verksamhet Enigma Omsorg AB: Bruket, Hyttan och Smedjan Funkisgruppen: Korta gatan 7:1, Korta gatan 7:2 Mind me Omsorg: MindMeWork Solom: Autismcenter Häggvik, Autismcenter Löwet, Brohuset, Frejas kök och caffär, Hobbylagret, Hundklubben, Kulan, Kulturverkstan, Mimer, Norrhuset, Norrhuset APV Unika: My Way Kungsholmen, My Way Fridhemsplan, My Way Östermalm Utvecklingspedagogik: Cameleonten Aktivitet, Cameleonten Arbetsinriktning Törngårdens autismcenter: Backlökens dagliga verksamhet

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (25) Dnr: 2014:114 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Sida: 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmän orientering... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Befolkningsunderlag och behovsanalys...

Läs mer