Timrå kommun För kännedom: Kommunfullmäktiges. Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Timrå kommun För kännedom: Kommunfullmäktiges. Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område."

Transkript

1 Timrå kommun För kännedom: Kommunfullmäktiges Kommunstyrelsen presidium TIMRA KOMMUN, Kommunledninnskontoret Dnr. Dpl Revisionsrapport "" Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att Kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis de som framgår av rapportens sammanfattning. Revisionen emotser svar senast den 11 augusti För Timrå kommuns revisorer en ström Ordförande 464JWr1 Lisbet Lundgren Vice ordförande Svar på revisionsrapporten skickas till: Timrå kommun Kommunledningskontoret Revisionen

2 Timrå kommun Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: KPMG AS, a Swedish limited liability company and a member firm of the Cooperative ("KPMG International" ), a Swiss entity. All rights reserved.

3 Timrå kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd 2 7. Metod 2 8. Projektorganisation 3 9. Lagstiftning Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om kvalitet Synpunkter och klagomål Avvikelsehantering Lex Sarah Lex Maria Resultat av granskningen Organisation Styrning och ledning Implementering i verksamheten Avvikelsehantering Synpunkter och klagomål Enligt SoL Enligt HSL Vår sammanfattande bedömning 9 Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

4 Timrå kommun 1. Sammanfattning Vi har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens klagomålshantering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år avvikelse- och Det är av stor vikt att brister i verksamheten hanteras på ett korrekt sätt inom socialnämndens verksamhetsområde. Likaså är det av vikt att kommunen har egna rutiner för klagomålshantering där enskilda brukare eller anhöriga med flera ges möjlighet att framföra sina åsikter. I Timrå finns system och rutiner för synpunkter och klagomål samt för avvikelsehantering inom hälso- och sjukvårdens område samt inom socialtjänsten i övrigt. Dessa rutiner omarbetas för närvarande dels på grund av att kommunen övertar hemsjukvården och dels för att de gamla rutinerna uppfattas som otydliga. Socialnämnden har fastställt ett nytt kvalitetsledningssystem "Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun. Utgångspunkter, ansvar och processer". Socialnämnden har fattat beslut om "ramarna" till kvalitetsledningssystemet och det ska nu fyllas med innehåll via processer inom olika områden. Detta kvalitetsledningssystem kommer att innehålla rutiner och system för avvikelsehanterig. Sammanfattnings vis gör vi den bedömningen att Timrå kommun har goda rutiner för klagomålsoch synpunktshantering samt rutiner för avvikelsehantering. Uppdatering av rutiner sker för närvarande och vi bedömer att detta arbete bör ske skyndsamt. Vi bedömer också att det finns goda rutiner för implementering av rutinerna i verksamheten. 2. Bakgrund Vi har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialnämndens klagomålshantering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år avvikelse- och Den 1 jan 2012 trädde nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Nu samordnas informationen om föreskrifterna om ledningssystem med information om tillämpning av de nya regelverken om Lex Sarah och Lex Maria. De tre regelverken reglerar tillsammans det systematiska kvalitetsarbetet och skyldigheten att rapportera och anmäla missförhållanden och vårdskador. Det är av stor vikt att brister i insatser i verksamheterna uppmärksammas och hanteras på ett korrekt sätt i kommunen. Likaså är det av vikt att kommunen har egna rutiner för klagomålshantering där enskilda brukare eller anhöriga med flera ges möjlighet att framföra sina åsikter. Timrå kommuns revisorer bedömer i sin risk och väsentlighetsbedömning att ovanstående granskning är en viktig del i nämndes kvalitetsarbete. Timrå avvikelser I

5 Y~ Timrå kommun 3. Syfte Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden har tillförlitliga rutiner i sin avvikelse och klagomålshantering. Vi har därför granskat: Hur ser kommunens rutiner ut kring avvikelsehantering enligt Lex Sarah? Hur ser kommunens rutiner ut kring avvikelsehantering enligt Lex Maria? Har nämnden en fungerande klagomålshantering? Känner personal till de riktlinjer och de rutiner som finns? 4. Avgränsning Granskningen har omfattat socialnämndens avvikelse- och klagomålshantering. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. om ledningssystem för systematiskt Ansvarig nämnd Granskningen har avsett socialnämnden i Timrå kommun Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument. Intervjuer med berörda tjänstemän och personal. Granskningen är sakgranskad av verksamhetschef för äldreomsorg samt Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Timrå avvikelser KPMG AS, a Swedish limited liability company and a member firm of the Cooperative ( KPMG International "), a Swiss entity. All rights reserved.

6 Timrå konunan 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Lena Forssell, certifierad kommunal yrkesrevisor. 9. Lagstiftning 9.1 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om kvalitet Den 1 jan 2012 trädde socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem och kvalitetsarbete i kraft. Socialstyrelsens nya föreskrifter är tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nu samordnas informationen och föreskrifterna om ledningssystem med information om tillämpning av de nya regelverken om Lex Sarah och Lex Maria. De tre regelverken reglerar tillsammans det systematiska kvalitetsarbetet och skyldigheten att rapportera och anmäla missförhållanden och vårdskador. Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3, säger att "insatserna inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförandet av socialnämndens uppgifter skall finnas personer med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras" Synpunkter och klagomål Den som bedriver verksamhet ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppfyller dess krav och mål. Med synpunkter på verksamhetens kvalitet avses övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, t ex förslag på förbättringar. Krav ställs på att den som bedriver verksamheten ska ha ett system för att ta emot klagomål och synpunkter från en vid krets. Mottagna klagomål och synpunkter ska utredas Avvikelsehantering Enligt föreskrifterna ska ett systematiskt förbättringsarbete och hantering av avvikelser tillämpas. Om en verksamhet inte uppnår krav och mål i författningar föreligger en avvikelse som verksamheten måste hantera. Den som bedriver verksamhet ska om en avvikelse uppmärksammas vidta åtgärder, och se över processer och rutiner så att dessa är ändamålsenliga, för att säkra att verksamheten arbetar systematiskt för att förbättra kvaliteten. Den som bedriver verksamhet ska fortlöpande utföra riskanalyser för att bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Riskanalyser innebär att den som bedriver verksamheten ser framåt, d v s analyserar händelser som skulle kunna inträffa. Den som bedriver verksamhet ska fortlöpande utöva egenkontroll. Egenkontrollen innebär att den som bedriver verksamheten granskar bakåt d v s undersöker den verksamhet som har bedrivits. Timrå avvikelser 3

7 Av m Timrå kommun Patientsäkerhetslagen är en ny lag som trädde i kraft 1 jan Syftet är att främja patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed öka patientsäkerheten. Vårdgivare ska arbeta förebyggande genom ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens kompetens med mera tillgodoser kravet på god vård Lex Sarah Lex Sarah kallas vissa bestämmelser i SoL och LSS som innebär en skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden inom omsorg av äldre eller personer med funktionsnedsättning. Lex Sarah regleras i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:5. Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt LSS-lagstiftningen samt vid Statens institutionsstyrelse. Den som arbetar med omsorg av äldre eller med personer med funktionsnedsättning är skyldig att vaka över omsorgens kvalitet och att anmäla allvarliga missförhållanden. Enligt bestämmelserna om Lex Sarah i SoL och LSS ska: Anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål. Den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmälatill IVO, Inspektionenför vård och omsorg. Den som arbetar med omsorg om äldre är enligt 7 kap. 6 i Socialtjänstlagen, (SoL) (2001:453) skyldig att vaka över att alla äldre får god omvårdnad och att de lever under trygga förhållanden. Man är också skyldig att anmäla om någon utsätts eller har utsatts för allvarliga missförhållanden, såsom övergrepp eller vanvård. Samma skyldighet gäller för den som arbetar med omsorg av personer med funktionsnedsättning eller som fullgör uppgifter enligt LSS. När den som bedriver verksamheten tar emot en rapport ska det rapporterade utredas, dokumenteras och avhjälpas eller undanröjas. Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för att ett missförhållande är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg Lex Maria Lex Maria kallas vissa bestämmelser i patientsäkerhetslagen som innebär en skyldighet att anmäla allvarliga händelser inom hälso - och sjukvården. Lex Maria regleras i SOSFS 2005:28. Timrå avvikelser 4

8 1~ Timrå kommun Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt som leder till att kravet på en god vård inom hälso- och sjukvården respektive tandvården upprätthålls. I detta arbete skall vårdgivaren vidta förebyggande åtgärder och dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten och hur en Lex Maria anmälan skall göras. Anmälningar enligt Lex Maria gäller för landsting och kommuner, den privata vården samt tandvårds- och apotekspersonal. Lex Maria finns inskrivet i 3 kap. 5-6 Patientsäkerhetslagen, (PSL). (2010:659) Enligt bestämmelserna i Patientsäkerhetslagen ska Hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskadatill IVO. När vårdgivaren tar emot en rapport om en händelse ska det rapporterade utredas. Syftet med utredningen är att så långt möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att likande händelser inträffar på nytt, eller begränsa effekterna av sådana händelser. Om vårdskadan är allvarlig ska vårdgivaren snarast anmäla den till IVO. 10. Resultat av granskningen '~ 10.1 Organisation Inom kommunen är det i första hand socialförvaltningen som arbetar med synpunkts och klagomålshantering samt avvikelsehantering. Men även andra förvaltningar har system för dialog och synpunkter. På kommunens hemsida finns en sida benämnd "Dialog och synpunkter" där medborgare kan framföra sina klagomål eller synpunkter. Synpunkterna kan här lämnas via en länk som förmedlas till ansvarig förvaltning, även till socialförvaltningen. Inom socialförvaltningen finns förutom dialog och synpunktshanteringen även egna system för att fånga upp avvikelser. Vi har i denna granskning fokuserat på verksamhet äldreomsorg men även inom omsorgen om funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen finns system som ska användas. Socialchef är ansvarig för arbetet och de olika verksamhetscheferna för sina respektive verksamheter. I förvaltningens ledningsgrupp diskuteras ofta dessa frågor. MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, har en viktig roll vad avser avvikelsehantering och Lex Sarah och Lex Maria utredningar/anmälningar. I kommunernas hälso- och sjukvårdsarbete ska det finnas en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret för verksamheten. MAS arbetar Timrå avvikelser 5

9 Timrå kommun övergripande för att vårdtagaren ska få en säker vård av god kvalite i den verksamhet där kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering. I kommunen ska även finnas en verksamhetschef för hälso- och sjukvård. I Timrå kommun innehar verksamhetschef för äldreomsorgen den funktionen Styrning och ledning Socialnämnden har fastställt' ett nytt kvalitetsledningssystem "Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun. Utgångspunkter, ansvar och processer." Socialnämnden har fattat beslut om "ramarna" till kvalitetsledningssystemet och det ska nu fyllas med innehåll via processer inom olika områden. Det har funnits ett kvalitetsledningssystem tidigare men man har valt att arbeta om det dels på grund av att det uppfattades otydligt och dels för att kommunen övertog hemsjukvården i februari Ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvårdslagen enligt SOSFS 2005:12 finns, fastställt av socialnämnden De bägge tidigare ledningssystemen ska nu utgöra ett gemensamt ledningssystem. Socialförvaltningen kan sägas just nu befinna sig i en stark förändringsprocess avseende rutiner inom detta område i och med att ett nytt kvalitetsledningssystem införs. Det finns rutiner idag som kommer att fortsätta användas och revideras vid behov men nya rutiner kommer också att införas. En ambition som förvaltningsledningen har är att föra ansvaret för flera processer "längre ut" i organisationen. Områdeschefer kommer att få ett tydligare och större ansvar. Som nämnts inledningsvis så ska ett det finnas ett kvalitetsledningssystem och ett av syftena är att säkerställa kvaliten i arbetet. I planen finns ett avsnitt som ska behandla systematiskt förbättringsarbete med modell och system för riskanalyser, ett egenkontrollprogram för rapportering till ledningsgrupp. Vidare ska finnas en utredningsmodell för avvikelser, synpunkter och klagomål. En egenkontrollplan som redovisar förbättringsområden och åtgärder. Uppdatering och revidering av rutiner och processer ska ske regelbundet Implementering i verksamheten Personal inom socialförvaltningen har en skyldighet att anmäla missförhållanden. Därför är det av vikt att ha tydliga och goda rutiner inom verksamheterna. Inom äldreomsorgen informeras all personal på de arbetsplatsträffar, APT, som hålls regelbundet. Det finns en stående punkt benämnd "Avvikelserltillbud enligt SoL och HSL". Inom hemtjänsten finns en pärm på varje arbetsplats där alla rutiner och riktlinjer mm finns samlade i syfte att personalen ska ha kännedom om rutiner. t SN Timrå avvikelser KPMG AS, a Swedish limited liability company and a member firm of the

10 Y~ Timrå kommun Det finns en blankett, som är välkänd i arbetsgrupperna och som ska användas vid anmälan om missförhållande. När det gäller missförhållanden inom SoL görs anmälningar via en blankett som finns på arbetsplatsen och när det gäller HSL görs anmälan via verksamhetssystemet Procapita. Vid intervjuer med personal i verksamheten framkommer att man anser att det är tydliga rutiner och att man har kunskap om hur man ska hantera missförhållanden. Man poängterar vikten av kontinuerlig information på t ex arbetsplatsmöten. De arbetstagare som kommer nya till verksamheten får information om rutinerna Avvikelsehantering Synpunkter och klagomål Via kommunens hemsida eller via blanketter som finns i verksamheterna kan anhöriga eller andra kommunmedborgare lämna klagomål och synpunkter om verksamheten. De synpunkter eller klagomål som kommer in till kommunen diarieförs och går direkt till verksamhetschef. Verksamhetschef lämnar vidare till områdeschef som undersöker och vidtar åtgärder samt rapporterar tillbaks till verksamhetschef. Relativt vanligt är också att anhöriga eller brukare ringer direkt till områdeschef, verksamhetschef eller socialchef och påtalar klagomål eller synpunkter. I dessa fall kommer det nu i och med det nya kvalitetsledningssystemet bli tydligt att ansvaret för att vidta åtgärder finns på områdeschefsnivå. En personalrutin finns i pärmen för personalrutiner inom hemtjänsten, benämnd synpunkter och klagomål. Rutinen beskriver de rutiner som finns inom socialtjänsten i Timrå kommun om en medarbetare tar emot klagomål eller synpunkter från en anhörig eller vårdtagare. Områdeschef avgör om åtgärder måste vidtas omedelbart eller om händelsen kan diskuteras på nästa personalmöte. Områdeschefen ansvarar för att återkoppla till den person som framfört klagomålet. Målsättningen är att inkomna synpunkter och klagomål ska leda till förbättringar inom verksamheten. Områdeschef skickar kopia på alla inkomna synpunkter och klagomål till ansvarig verksamhetschef som sammanställer och redovisar till socialnämnden tre gånger per år Enligt SoL Enskilda medarbetare ska rapportera misstänkta avvikelser inom verksamheten. För ändamålet finns en särskild blankett, "Fel och brister" som medarbetaren fyller i och som lämnas till områdeschef. Blanketten fel och brister kommer inom kort att heta avvikelser. Områdeschef vidtar genast åtgärder och i nästan samtliga fall kan avvikelsen rättas till omgående. De avvikelser som det oftast handlar om är fel i planeringen, t ex missad insats inom hemtjänsten. I dessa fall kan områdeschef omedelbart rätta till det som blivit fel. Blanketten ska fyllas i och en beskrivning ska lämnas som visar vad som hände, vilka åtgärder som sattes in, hur återkoppling skett samt hur man arbetat för att lösa problemet. Målsättningen är att verksamheten ska bedrivas så att risken för att fel och brister uppkommer förebyggs i så stor utsträckning som möjligt. Timrå avvikelser 7

11 Timrå kommun I den pärm som finns på respektive arbetsplats finns rutinbeskrivning på hur rutinerna ska fungera för synpunkter och klagomål. I rutinerna beskrivs även ansvarsfrågan. Rutinerna är senast reviderade Alla avvikelser sammanställs och rapporteras till verksamhetschef socialnämnden tre gånger per år. som gör en rapportering till Vid allvarliga händelser finns en blankett "Anmälan om allvarliga missförhållanden enligt Sol, och LSS" ( Lex Sarah) denna ska lämnas vidare till MAS som har ansvaret att utreda händelsen och eventuellt göra en Lex Sarah anmälan om. MAS bedömer om det är en händelse som ska anmälas till NO. Man har hitintills aldrig haft en Lex Sarah anmälan i Timrå kommun. Egenkontroll genomförs idag i och med det avvikelsesystem som finns samt kontroll av delegeringar, jämförelser inom länet samt via de kvalitetssystem som finns för inrapportering och som drivs av t ex Socialstyrelsen Enligt HSL Alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård är skyldiga att rapportera avvikelser oberoende av om det är kommunen eller landstinget som har ansvar för hälso- och sjukvården. Avvikelsehantering enligt HSL hanteras på ett delvis annorlunda sätt än avvikelser enligt SoL. när personal rapporterar en avvikelse rapporteras denna via verksamhetssystemet Procapita och rapporteringen sker till ansvarig sjuksköterska i det område, särskilt boende där avvikelsen skett. Detta görs i en avvikelserapport HSL. Rapporten lämnas till omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Alla sjuksköterskor finns organiserade i en egen organisation med gemensam chef. Samarbete krävs mellan områdeschef och sjuksköterska i de fall avvikelser rapporteras. Sjuksköterska hanterar avvikelsen men områdeschef är delaktig. MAS öppnar och läser alla avvikelser i datasystemet. Områdeschef har ansvar för rapportering på arbetsplatsträff. I och med att avvikelserapporten matas in i verksamhetssystemet går en bevakning per automatik till MAS. Vid svår skada och allvarliga tillbud skall MAS meddelas omedelbart. En bedömning skall göras om den inträffade avvikelsen enbart skall hanteras i det lokala säkerhetsarbetet (internutredning) eller om det skall anmälas till berörd myndighet. MAS är ansvarig för att utreda anmälningar enligt Lex Maria. I de fall där det bedöms som en allvarlig skada eller risk för allvarlig skada och där verksamheten brustit utreder MAS och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg. Vid utredning hämtar MAS in skriftliga och muntliga redogörelser från samtliga inblandade och gör en händelseanalys. Den aktuella avvikelsen åtgärdas omedelbart. Timrå avvikelser 8 Cooperative ("KPMG International '), a Swiss entity. All rights reserved.

12 Timrå kommun Årligen lämnas en "Patientsäkerhetsberättelse gällande hälso- och sjukvården i Timrå kommun" till socialnämnden. Patientsäkerhetsberättelsen redovisar bl.a. statistik på avvikelser mellan åren inom områdena läkemedel, vård och behandling, fall och avvikelser i vårdkedjan. MAS är inbjuden till arbetsplatsträffar en gång per år och informerar personal om rutiner mm. År 2012 gjordes 2 Lex Maria anmälningar i kommunen samt att man handlade en anmälan som kom direkt från Inspektionen för vård och omsorg. I det sistnämnda fallet har en privatperson gjort en anmälan direkt till NO. De närmaste åren innan var det inga anmälningar. I och med övertagandet av hemsjukvården så krävs nu nya rutiner och dessa utarbetas för närvarande i de fall de inte är klara. Som nämnts innan så är en målsättning att lägga ett tydligare ansvar på verksamheten, d v s på områdeschefer Vår sammanfattande bedömning Vi har i vår granskning tittat på befintliga rutiner för klagomåls och synpunktshantering avvikelsehantering. samt för Vi kan konstatera att förvaltningen just nu befinner sig i ett skede då stora förändringar sker inom området dels beroende på övertagande av hemsjukvården och dels beroende på att det gamla kvalitetsledningssystemet betraktats som otydligt. Socialnämnden har tagit beslut om ramarna för ett nytt kvalitetsledningssystem och i detta system kommer olika rutiner mm att ingå. Nya rutiner kommer att tas fram eller revideras där det behövs och processas fram. Vi gör den bedömningen att det är positivt att ett nytt kvalitetsledningssystem i samband med det processas fram nya rutiner. tas fram och att det Inom denna gransknings område kommer till viss del rutinerna inom avvikelsehanteringen att uppdateras i och med övertagandet av hemsjukvården, en uppdatering som är nödvändig. Vår uppfattning är att det är viktigt att arbetet sker skyndsamt. Vi gör bedömningen att de rutiner som finns idag är väl implementerade bland anställda i verksamheten. Rutiner finns för detta. Vi gör också bedömningen att det finns goda rutiner för utredning, dokumentation och analys samt tydliggjort vart ansvaret finns. En ambition är att tydligöra ansvaret för hanteringen till områdeschefer d v s att det är på denna nivå som det direkta ansvaret ligger. Detta bedömer vi som positivt. KPMG, dag som ovan Lena Forssell Certifierad kommunal yrkesrevisor Timrå avvikelser 9

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen STORFORS KOMMUN Bilaga 5 Kommunstyrelsen 2016-03-21 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Tillsynsenheten 2 Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen SAS, MAS, MAR Gäller fr o m: 2016-06-20 Uppdateras senast: 2017-06-20

Läs mer

3. Ansvar Samtliga medarbetare, uppdragstagare eller praktikanter delaktiga i rutinen ansvarar för att upprättad instruktion följs.

3. Ansvar Samtliga medarbetare, uppdragstagare eller praktikanter delaktiga i rutinen ansvarar för att upprättad instruktion följs. Kvalitetshandbok Avsnitt Rutiner för anmälan enligt 24 a LSS (lex Sarah) Framtagen av Verksamhetschef Dammsdal Marie Kvarsell Datum Godkänd av 2011-04-19 Förvaltningschef HH Eva Andrén Reg nr Sida 1(3)

Läs mer

När det inte blev som det var tänkt

När det inte blev som det var tänkt 1 Rutin för hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter inom socialtjänsten Framtagen av: Perarne Petersson, utredare Maria Söderstedt, utvecklingsledare Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från:

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från: Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Anmälan enligt Lex Maria Gäller från: 2013-06-24 Gäller för: Socialförvaltning Fastställd av: Socialförvaltnings leddningsgrupp Utarbetad av: MAS Revideras senast:

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Skrivelse 2013-09-04 Dnr VON 2013/104 Reviderad 2014-10-16/GE Vård- och omsorgsnämnden Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Allmänt Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, (SoL)

Läs mer

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Projektplan Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation 2 8. Oberoende och integritet

Läs mer

Kvalitetsmanual för Socialtjänsten

Kvalitetsmanual för Socialtjänsten Socialtjänsten 1(8) Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Samtliga inom Socialtjänsten 160523 Filnamn Hantering av utgången rutin Kvalitetsmanual Sparas 10

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-29 SN-2014/1132.715 1 (2) HANDLÄGGARE Berntsson Nilsson, Judith Judith.BerntssonNilsson@huddinge.se Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Mjölby kommun December 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 3 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer