Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö. A-aktie Aktieslag som ofta har ett högre röstvärde på bolagsstämman.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö. A-aktie Aktieslag som ofta har ett högre röstvärde på bolagsstämman."

Transkript

1 Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A A-aktie Aktieslag som ofta har ett högre röstvärde på bolagsstämman. Aktie Ägarandel i ett aktiebolag. Aktiebok Register över ägare i ett aktiebolag. Aktiebolag Företagsform som kännetecknas av att delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder. Aktiebrev Värdepapper som är bevis på äganderätt till en eller flera aktier. Aktiedepå En tjänst som banker och andra fondkommissionärer erbjuder för hantering av aktier. Aktiefond En fond som man kan köpa andelar i. Fonden äger aktier. Aktieindex Ett värde som visar den genomsnittliga förändringen av en grupp aktier. Aktieindexobligation En obligation där räntan (avkastningen) beror på utvecklingen för vissa aktier eller en aktiemarknad. Aktiekapital Summan av det nominella värdet av alla aktier i ett företag. Aktieoption En option som ger innehavaren rätt att köpa en aktie till ett i förväg bestämt pris inom en viss tidsperiod (köp option). Aktieportfölj De aktier som man äger. Aktiespararen Medlemstidning för Aktiespararna. Aktiespararna Populärbenämning för Sveriges Aktiesparares Riksförbund. 1/16

2 Aktietorget En handelsplats för inofficiellt noterade aktier. Aktieutdelning Den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna. Alfavärde Visar hur en fond har överträffat eller underträffat den avkastning som den borde ha givit med hänsyn till fondens risktagande. A-listan Tidigare lista över de börsnoterade aktierna på Stockholmsbörsen. Ersatt av Nordiska listan. All time high Den högsta noteringen för ett index eller en aktie. Apportemission När ett företag betalar genom att ge ut (nyemittera) egna aktier till säljaren. Attract 40 En avdelning på börsens före detta O-lista för de mest omsatta aktierna. Avkastning Den vinst man gör på en placering. För aktier kan avkastningen bestå av såväl värdeökning som aktieutdelningar. Avkastningsindex Ett aktieindex där aktieutdelningar inkluderas i värdeökningen. Avkastningskonto Det bankkonto som är kopplat till aktieägarens VP-konto. Avkastningskrav Det krav på avkastning man har för sin placering. Avknoppning När ett moderbolag säljer eller delar ut aktier i ett dotterbolag, ofta i samband med en börsnotering. Avräkningsnota Ett kvitto på en genomförd aktieaffär. Avstämningsdag Den dag som aktieboken stäms av. De som var aktieägare denna dag har rätt att delta i bolagsstämma, rätt till utdelning, vara med i nyemission etc. B Baisse En börsterm som anger kraftigt fallande aktiekurser under stor handel. B-aktie 2/16

3 Ett aktieslag som oftast har lägre röstvärde än A-aktien. Balansräkning En sammanställning som visar företagets tillgångar och hur dessa har finansierats. Betavärde Visar hur mycket fondens värde i genomsnitt förändras när index förändras Betalkurs Det pris som en aktieaffär (avslut) har gjorts till. Blandfond En fond som innehåller aktier och räntebärande placeringar. Blankning Aktier/värdepapper som inte ägs säljs i förhoppning om att dessa ska kunna köpas till ett lägre pris vid ett senare tillfälle. De aktuella värdepapperna lånas, för en avgift via en bank/finansinstitut, av långsiktiga investerare, som exempelvis pensions- eller aktiefonder. Naken blankning innebär att värdepapper som man inte äger blankas/säljs utan att först ha lånats. Bolagsordning Överenskommelse (stadgar) mellan aktieägarna som reglerar vilken verksamhet företaget ska bedriva. Bolagsrisk Risken att en enskild aktie har en sämre utveckling. Bolagsstämma Sammanträde med aktieägarna i ett bolag. Det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Book building Ett anbudsförfarande där placerare får ange hur många aktier de är villiga att köpa och till vilket pris. Branschfond Fond som placerar i aktier inom en viss sektor eller bransch. Fonden väljer aktier över hela världen om inget annat anges. Branschindex Aktieindex för en viss bransch. BTA BetaldTeckningsAktie, temporärt värdepapper efter en emission. Byts ut mot vanlig aktie utan åtgärd från aktieägaren. Bäst möjligt En instruktion vid köp eller försäljning av aktier att affären ska genomföras till det pris som råder på marknaden. 3/16

4 Börs En organiserad marknad för handel med värdepapper, råvaror eller valutor. Börsen En vanlig benämning på Stockholmsbörsen (tidigare Stockholms Fondbörs). Börshandlad fond Handlas över börsen som en aktie. Börsintroduktion När ett nytt bolag inregistreras på en börs. Börsnoterade aktier Aktier som är noterade på Stockholmsbörsens nordiska lista eller på Nordic Growth Markets Equity-lista. Övriga noterade aktier är marknadsnoterade. Börspost Det minsta antal aktier i ett visst bolag som den ordinarie handeln görs i, t ex 50, 100 eller 200 aktier. Affärer med färre aktier sker sidoordnat i den så kallade småorderboken. Börsstopp Handeln med aktierna i ett visst företag stoppas i avvaktan på ny information. Börsvärde Ett företags börsvärde är aktiekursen multiplicerat med antalet aktier i företaget. C Courtage Provision som man betalar vid köp eller försäljning av värdepapper. Cykliska företag Företag vars re sultat påverkas kraftigt av konjunkturen. D Daytrader En person som gör många och mycket kortsiktiga aktieaffärer. Delrätt Ett värdepapper som ger rätt att delta i en emission. Delårsrapport Ekonomisk rapport från ett bolag med redovisning av vad som har hänt under en del av räkenskapsåret. Depå Se aktiedepå. Depåbevis När utländska aktier handlas på Stockholmsbörsen sker detta i form av depåbevis. 4/16

5 Aktierna förvaras i depå för de svenska ägarna. Direkt aktieägande Ägande av aktier, motsatsen är indirekt aktieägande när man är delägare i en aktiefond. Direktavkastning Aktieutdelningen uttryckt i procent av aktuell aktiekurs. Diskretionär förvaltning Förvaltningen av en värdepappersportfölj överlåts till en förvaltare som fattar placeringsbesluten. Dow Jones Amerikanskt företag som producerar ett flertal index för den amerikanska ktiemarknaden. Dubbelbeskattning När ett företags vinst beskattas i flera led innan aktieägaren kan använda beloppet. E Eget kapital Aktiekapitalet i ett företag samt de vinster som inte delats ut till aktieägarna utan finns kvar i bolaget. Emission Utgivande av aktier. Emissionskurs Priset som ska betalas för nyemitterade aktier. Emissionsprospekt Handling som ska ge aktieägarna beslutsunderlag för att avgöra om de vill delta i emissionen. Emittera När nya aktier utges. ETF - Exchange traded fund Se Börshandlad fond. Etisk fond Fond om gynnar något speciellt ändamål (miljö, biståndsarbete mm) eller som undviker vissa områden som betraktas som mindre etiska (krigsmaterial, tobak, sprit mm). F Fientligt bud När någon lägger ett bud på aktierna i ett företag utan att ha budet förankrat av ägare och ledning i företaget. 5/16

6 Fill or kill Instruktion i en order vid köp eller försäljning av aktier. Om inte samtliga de begärda aktierna kan säljas eller köpas, ska ordern inte utföras. Finansinspektionen Organ som bland annat övervakar banker och fondkommissionärer. Fondbörs Organiserad marknad för handel med värdepapper. Fondemission Aktiekapitalet och antalet aktier ökar utan att aktieägarna betalar in nya pengar till företaget. Fondkommissionär Bank eller särskilt fondkommissionsbolag som fått Finansinspektionens tillstånd att i eget namn handla med värdepapper för kunders räkning. Frimärksaktier En benämning på aktier som handlas till mycket låga kurser. Fundamental aktieanalys Bedömning av en akties rimliga värde genom analys av företagets ekonomiska ställning, vinstkapacitet och framtidsutsikter. Förmögenhetsvärde Värdet som fastställs av skattemyndigheterna för till exempel en viss aktie, underlag för förmögenhetsskatten. Förvaltarregistrerad I företagets aktiebok är fondkommissionären registrerad i stället för aktieägaren. G Generalindex Heter numera SAXindex. Genomsnittsmetoden Vid beräkning av reavinst (reaförlust) vid en aktieförsäljning används det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktier av samma slag om de anskaffats till olika pris. Globalfond Fond med placeringar spridda över hela välden H Hausse Börsterm som innebär kraftigt stigande aktiekurser under livlig handel. Hedgefond Fond som teoretiskt inte har några restriktioner. Fonden ger ofta ut endast ett begränsat antal fondandelar. 6/16

7 Hembudsklausul Paragraf i ett avtal eller i en bolagsordning som säger att man inte får sälja tillgångar (vanligen avses aktier) till andra personer än de som anges i paragrafen. Hävstångseffekt Den effekt som kan åstadkommas vid belåning av aktierna. I Index Ett jämförelsetal som an ger utvecklingen (till exempel för aktier) i förhållande till en basdag (starttidpunkt) som i allmänhet har värdet 100. Indexfond Fond vars värdeutveckling ska följa ett visst index. Indexoptioner Option som avser utvecklingen för de största börsföretagen (som ingår i OMXindex). Indirekt aktieägande Delägarskap till exempel i aktiefonder som i sin tur äger aktier. Inköpsrätt Ger innehavaren rätt att köpa en aktie. Inköpsrätt kan exempelvis utfärdas vid en avknoppning när moderbolagets aktieägare får rätt att köpa aktier i ett dotterbolag. Inofficiell handel Handel med aktier som inte sker på Stockholmsbörsen. Inofficiell notering Aktie som inte noteras på Stockholmsbörsen. Inregistreringskontrakt Avtal mellan börsen och ett företag, en förutsättning för börsnotering eller marknadsnotering. Insider En person (med närstående) som genom anställning, uppdrag eller annan befattning har information och kunskap som har betydelse för kursen på ett värdepapper. Instrument Ett finansiellt instrument är ett avtal som ger upphov till en finansiell tillgång och skuld. T.ex. en aktie, andel i värdepappersfond, obligation eller option. Investmentbolag Företag som äger och förvaltar andra aktier (främst börsnoterade aktier). J JEK 7/16

8 Se justerat eget kapital. Juridiska personer Sammanfattande benämning på olika typer av företag. Justerat eget kapital Företagets egna kapital (aktiekapital samt tidigare års vinster) med tillägg för andra övervärden som finns i ett företag. K Kapitalförsäkring En placeringsform som har egna skatteregler. Kassaflödesmodell En vanlig analysmodell för att bedöma en akties rimliga värde. Kallas även DCF, från discounted cash flow. Klagomålsansvarig Den person som alla banker och fondkommissionärer är skyldiga att ha för att hantera klagomål från kunder. Kombinerad emission En nyemission kan ofta kombineras med en fondemission och genomföras samtidigt. Konkurs När ett företag tvingas upphöra med verksamheten sedan aktiekapitalet förbrukats. Kontantemission En nyemission där aktieägarna tillför pengar i motsats till apportemission. Konvertering Utbyte av konvertibel till aktier. Konverteringskurs Den kurs som de nya aktierna avräknas mot vid konverteringen. Konvertibel Se konvertibelt skuldebrev. Konvertibelt skuldebrev Räntebärande skuldebrev som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att byta ut sin fordran mot aktier i företaget till en i förväg bestämd kurs. Kurs Priset på en aktie. Kurtage Se courtage. Köpkurs Det som högsta pris som en köpare vid ett visst tillfälle är villig att betala för en 8/16

9 aktie. Köpnota Avräkningsnota som avser ett aktieköp. Köpoption Värdepapper som ger innehavaren rätt (men inte skyldighet) att inom en viss tid köpa något (till exempel en aktie) till ett i förväg bestämt pris. Köporder Order från kund till fondkommission är att köpa aktier eller andra värdepapper. L Landsfond Fond med placeringar i aktier från ett visst land Likvidation När ett företags ägare beslutar att företaget ska upphöra med verksamheten och det egna kapitalet ska återbetalas till företagets aktieägare. Likviddag Betalningsdag. Vid köp eller försäljning av aktier är likviddagen ett par dagar efter avslutet. Äganderätten övergår dock omedelbart till den nye ägaren. Limit Från engelskans gräns, se limitering. Limitering En instruktion i en köpeller säljorder om det högsta respektive lägsta pris till vilket kunden vill genomföra affären. Lock up En tidsperiod när större aktieägare i ett nytt börsbolag inte kommer att sälja några aktier. Lösenpris Priset som innehavaren till en option har rätt att köpa/sälja den aktie som optionen avser. M Marginal Lönsamhetsmått i förhållande till företagets omsättning. Marknadsrisk Risken att hela aktiemarknaden utvecklas dåligt. Mest omsatta En särskild avdelning på A-listan som avser de mest omsatta (handlade) aktierna. Jämför Attract 40 som avser O-listan. Minimicourtage Den lägsta avgift som tas ut vid köp eller försäljning av aktier. 9/16

10 Mäklarfirma Sammanfattande benämning på fondkommissionärer som inte är banker. N NAV Net asset value, en fonds samlade värde delat med antalet fondandelar. NGM Sveriges andra börs. NGM står för Nordic Growth Market och hette tidigare SBI-listan. Nollkupongare En obligation där räntan betalas ut först när obligationen löses in. Nominellt belopp Det värde som aktien bidrar med till företagets aktiekapital. Nordiska listan OMX börslista för nordiska aktier. Har ersatt Stockholmsbörsens A-lista och O-lista. Nya Marknaden Stockholmsbörsens tidigare handelsplats för onoterade aktier. Heter numer First North. Nyemission När ett företag utger nya aktier. Nyemitterad aktie Aktie som erhålls vid en nyemission. O Obligationsfond Fond med placeringar i räntebärande värdepapper med längre löptid. Observationslista Noteringslista för aktier där särskild utredning pågår. O-listan Tidigare lista över aktier som handlades över Stockholmsbörsen, men som inte tillhörde A-listan. Ersatt av Nordiska listan. Omsättning Omsättning är ett företags totala försäljning under en viss period. Oftast formuleras omsättningen i en viss valuta, men den kan även anges i mängd, vikt, volym med mera. I redovisningar skrivs ett företags omsättning i en viss valuta (exklusive moms). Omvänd split Sammanläggning av flera aktier till en aktie. Underperform 10/16

11 Sämre än index. OMX-index Ett index där de 30 mest omsatta aktierna ingår. Orderdjup Visar hur många aktier köpare respektive säljare vill handla med och till vilka kurser de vill göra affärerna. Outperform Bättre än index. P Penningmarknadsfond Fond med placeringar i räntebärande värdepapper med kort löptid. P/e-tal Från engelska price earnings ratio även kallat vinstmultiplikator. Ett relationsmått där den aktuella aktiekursen divideras med vinst per aktie. Placerarindex Ett index där alla aktier har samma vikt, en förändring för ett företag med lågt börsvärde får samma påverkan som förändringen för ett stort företag. Portföljtänkande Regler för fördelning av olika placeringar. Preferensaktie En aktie som har företräde framför andra aktier, vanligen rätt högre utdelning. Premieobligation Obligation som ges ut av staten där räntan delas ut i form av utlottning. Price earnings ratio Se p/e-tal. Private placement Köp eller nyteckning av aktier i ett företag som inte är marknadsnoterat. Privatobligation Obligation till mindre belopp, främst avsedda för privatpersoner. Projektbolag Sammanfattande benämning på företag i en tidig utvecklingsfas och med en produkt eller tjänst som inte finns på marknaden ännu. Prospekt Se emissionsprospekt. R Reaförlust Realisationsförlust. Se förklaring på reavinst. 11/16

12 Realränta Räntan exklusive ersättning för inflation. Realränteobligation Obligation som ger en fast ränta samt en ersättning som beror på inflationen under obligationens löptid. Reavinst Realisationsvinst. Vinst som uppstår vid försäljning av värdepapper eller andra tillgångar. Den som yrkesmässigt bedriver handel med tillgångar redovisar i stället en rörelsevinst. Regionsfond Fond med placeringar i en viss region. Resultaträkning Visar hur ett företags resultat (vinst eller förlust) har uppkommit under en period. Riktad emission En nyemission som riktas mot en viss grupp som får erbjudande att teckna de nya aktierna. Riktkurs Riktkurs är den kurs som analytikerna tycker att en viss aktie bör stå i, det vill säga vad en viss aktie bör vara värd. Riskaversion Motstånd mot risk. Riskkapital Kapital som ägare satsar i ett företag. Riskpremie Det avdrag som en placerare gör för risken i en placering. RSI (Relative Strength Index) Indikator inom teknisk analys (TA) av till exempel aktier. Räkenskapsår Den tid som ett bolags redovisning omfattar, vanligen kalenderår. Räntabilitet Lönsamhet, avkastningsförmåga. Röstlängd Den förteckning på en bolagsstämma som visar hur många röster deltagarna har och hur de är fördelade. Röstvärde Det antal röster som en aktie har på en bolagsstämma. S 12/16

13 SAX Stockholm Automated Exchange. Det datoriserade handelssystemet vid Stockholmsbörsen. SAX-index SAX-index visade tidigare utvecklingen för Stockholmsbörsen i sin helhet. Ännu tidigare benämningar var Generalindex och Total index, som visade samma förändringar. Efter att Nordiska listan infördes kallas indexet för OMXS, där S står för Stockholm. SBI-listan SBI-listan heter numera NGM, Nordic Growth Market, och har blivit Sveriges andra börs. Schablonmetoden En förenklad metod för att beräkna anskaffningsvärdet av aktier i samband med deklaration. Sektorisering Tendensen att större aktieplacerare väljer aktier inom en viss sektor oavsett i vilket land aktierna noteras. Senast betalt Den sista (senaste) betalkursen som noterats för en aktie efter en handelsdag. Sharpe-kvot Mäter hur hög avkastning som en förvaltare uppnått i förhållande till risk. Skatteplanering Anpassning av till exempel aktieaffärer med hänsyn till de mest förmånliga skatteutfallet. Slutkurser De köp- och säljkurser som gäller när börshandeln slutar för dagen. Småorderbok Handeln med färre aktier än en hel börspost hanteras i den så kallade småorderboken. Soliditet Det egna kapitalet i förhållande till företagets totala tillgångar, ett mått på företagets ekonomiska styrka. Specialfonder Fond med en viss speciell inriktning. Split Aktieuppdelning. En aktie delas upp på flera aktier. Stamaktie De vanliga aktierna, således både A-aktier och Baktier. Motsatsen är preferensaktier. 13/16

14 Stockholmsbörsen Den officiella handelsplatsen för börsnoterade svenska aktier. Stockholms Fondbörs Tidigare namn på Stockholmsbörsen. Stop loss En latent säljorder som automatiskt aktiveras vid en förutbestämd nivå. Den är utformad för att säkra investerarens position. Sverigefond Fond med placeringar i svenska aktier. Sveriges Aktiesparares Riksförbund En oberoende intresseorganisation för privatpersoner, vill främja sparande i aktier och andra värdepapper. Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund Aktiespararnas organisation för yngre sparare, har till uppgift att öka kunskaperna och förståelsen för aktier, värdepapper och sparande i stort bland ungdomar. Säljkurs Det lägsta pris som någon är villig att sälja en aktie för vid ett visst tillfälle. Säljnota Avräkningsnota som avser en försäljning. Säljoption Värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att under en viss tid sälja den underliggande varan (till exempel en aktie) till ett visst bestämt pris. Säljorder De instruktioner som lämnat i samband med en försäljning. T Teckningskurs Det pris som ska betalas för varje ny aktie i en nyemission. Teckningsoption Värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att under en viss tid teckna en aktie till ett bestämt pris. Teckningsrätt Värdepapper som ger rätt att teckna aktier i en ny emission. Teckningstid Den tid man har rätt att teckna nya aktier i en nyemission eller teckna sig för aktier i en börsintroduktion. Teknisk aktieanalys Bedömning av en aktie genom att enbart studera kursutveckling och 14/16

15 aktieomsättning. Tendens Allmän kursutveckling på börsen. TIA Tvångsinlösenaktie Tillväxtföretag Företag vars omsättning växer snabbare än övriga företags. Timing Val av (rätt) tidpunkt för köp eller försäljning av aktier. Totalindex En annan använd beteckning på Generalindex, mått på den allmänna börsutvecklingen. Tunn handel En aktie som endast sporadiskt handlas på börsen. Tvångsinlösen När en aktieägare har mer än 90 procent av aktierna i ett bolag kan tvångsinlösen av de andra aktierna begäras. U Udda aktier Aktiepost som är mindre än en hel börspost. Underliggande vara Den vara (till exempel aktie) som ligger till grund för en option. Uppköpsbud När någon lägger ett bud på samtliga aktier i ett företag. Utdelning Den del av företagets vinst som lämnas till aktieägarna. Utlandsregistrerad fond Fond som av skattskäl är registrerad i annat land. Utländskt depåbevis Se depåbevis. V Warranter Skräddarsydda optioner som ställs ut av banker eller mäklarfirmor. VP-avi Meddelande från VPC till aktieägaren om förändringar på VP-kontot. VPC 15/16

16 Värdepapperscentralen. VP-konto Konto (värdepapperskonto) där aktieägarens innehav är registrerat. VP-systemet Det papperslösa, konto baserade, värdepapperssystem som infördes 1990 i Sverige. Värdepapper Gemensam beteckning för aktier, obligationer, optioner etc. Värdepapperscentralen Bolag som sköter aktieböckerna åt de företag som är anslutna till VP-systemet. VPC hanterar aktieägarnas VP-konton, utfärdar VP-avier, förmedlar aktieutdelningar etc. X Xact-OMX Börshandlad fond som följer förändringar av OMX-index. Xact-OMX handlas som en vanlig aktie. Se även Börshandlad fond eller ETF (Exchange Traded Fund). Å Årsredovisning Rapport från ett bolag över det gångna räkenskapsåret. I årsredovisningen ingår bland annat resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Återköp Företag har fått möjlighet att minska antalet utestående aktier genom att återköpa en del av dessa från de aktieägare som är villiga att sälja. Sveriges Aktiesparares Riksförbund Sveavägen Stockholm Tel: Fax: /16

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

2. När hölls den första börsauktionen i Sverige? - Den första fondbörsauktionen i börshuset i Stockholm hölls den 4 februari 1863.

2. När hölls den första börsauktionen i Sverige? - Den första fondbörsauktionen i börshuset i Stockholm hölls den 4 februari 1863. Frågor & svar Aktieboken 2009/2010 Kapitel 1 1. Hur många aktieägare finns det i Sverige? - Ca 7 miljoner aktieägare. 2. Vad menas med indirekt ägande? - Ett ex på indirekt ägande är när du köper andelar

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING FRÅN PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB (Prima Kapitalförvaltning) Prima Kapitalförvaltning är registrerad

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 1 BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 2 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 7, upprättad 150410) 1. HANDEL MED FINANSIELLA

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 F O N D K O M M I S S I O N Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering Aktiekunskapskurs Lektion 1-17 Undervisningsmaterial och lektionsplanering 1 Ung Privatekonomi Det du håller i din hand är en lektionsplanering för lektioner inom ämnet Aktiekunskap. Planeringen finns

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2009 S v e r i g e s r i k s b a n k Den svenska finansmarknaden 2009 Information om denna publikation lämnas av Johanna von Rosen, tel 08-787 05 77 eller e-post: johanna.von.rosen@riksbank.se

Läs mer

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Sammanställning Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Barbro Wallin 1 Förord Aktiebolagslagen säger att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern,

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Redovisning av finansiella tillgångar

Redovisning av finansiella tillgångar Redovisning av finansiella tillgångar Grundläggande frågor vid redovisningen av finansiella tillgångar i kommuner och landsting Produktion: Åke Sandberg Information AB Tryck: Mixi Print AB, Olofström 11/03

Läs mer

Bildtext lektion 4: Handla

Bildtext lektion 4: Handla Bildtext lektion 4: Handla Aktiemarknadens uppgift (bild 3) Varför skall vi ha en aktiemarknad? Finns det några nackdelar med att den finns? Många anser att det skapar orättvisor där rika människor bara

Läs mer