2. När hölls den första börsauktionen i Sverige? - Den första fondbörsauktionen i börshuset i Stockholm hölls den 4 februari 1863.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. När hölls den första börsauktionen i Sverige? - Den första fondbörsauktionen i börshuset i Stockholm hölls den 4 februari 1863."

Transkript

1 Frågor & svar Aktieboken 2009/2010 Kapitel 1 1. Hur många aktieägare finns det i Sverige? - Ca 7 miljoner aktieägare. 2. Vad menas med indirekt ägande? - Ett ex på indirekt ägande är när du köper andelar i en fond som i sin tur köper aktier. 3. Vilka två delar består vårt allmänna pensionssystem av? - AP fonderna och PPM. 4. Varför finns aktier? - För att förse aktiebolag med riskvilligt kapital. Kapitel 2 1. Var och när startade den första kända börsen och varför fick den sitt namn? - Den startades i staden Brugge i Belgien år 1309 hemma hos köpmannen Van der Bourse. 2. När hölls den första börsauktionen i Sverige? - Den första fondbörsauktionen i börshuset i Stockholm hölls den 4 februari Vilket tekniskt hjälpmedel gjorde att omsättningen på börsen ökade kraftigt i början av 1900-talet? - Telefonen. 4. Vad kallas den stora krasch som drabbade börsen i början av 1930-talet? - Kreuger-kraschen. 5. Varför blev fondsparande så populärt i början av 1980-talet? - Tack vare det skattemässigt gynnade skattefondsparandet. 6. Hur många procent kan en aktiekurs stiga och hur många procent kan den sjunka? - En aktiekurs kan stiga med flera tusen procent men bara sjunka med 100 procent. 7- Vad var bakgrunden till finanskrisen 2008? - Bolånekrisen i USA, banken Lehman Brothers fall och oron som följde. Kapitel 3 1. Vilka tre huvuddelar kan man säga att vår samhällsekonomi består av? - Företag, hushåll och den offentliga sektorn. 2. Hur många företag finns det i Sverige? - Ca På vilka olika sätt skapar företagen samhällsnytta? Företagen ger samhällsnytta genom att: - leverera varor och tjänster som kunder inte kan, vill eller hinner producera själva. - betala skatter till staten. - skapa jobb för kunder, leverantörer, distributörer och medarbetare. Dessa tjänar pengar, försörjer sig och sin familj, betalar skatt och använder sin lön till att köpa varor och tjänster. - ständigt utveckla nya varor, tjänster och processer. - investera i ny teknik och medarbetarnas kompetens. - bygga upp och sprida internationella standarder. 4. Nämn en grundförutsättning för att ett företag ska kunna fortsätta utvecklas?

2 Vinst (Lönsamhet). 5. Vilken är den vanligaste företagsformen? Enskild firma. Kapitel 4 1. Hur kan du göra för att få bättre koll på din ekonomi? Spara kvitton, upprätta en budget, betala med kort. 2. Vad är det för skillnad på fasta och rörliga utgifter? Fasta utgifter är sådana som du brukar få räkningar på, som exempelvis hyra, lån, medlemsavgift, telefon, försäkring, dagisavgift, bilskatt med mera. Rörliga utgifter är resten: mat, kläder, bensin, nöjen, hårklippning, tvättmedel, smink, cigaretter etc. 3. Vad påverkas av dina sparmål? Det är målet som avgör valet av spar- och placeringsform. Ju tydligare dina mål är, desto enklare är det att välja sparalternativ. Målet påverkar sedan ditt sparbelopp, sparhorisont, tillgänglighet och regelbundenhet. 4. Beskriv grundreglerna för sparande när det gäller möjligheter och risker. Sparande med låg risk ger normalt lägre avkastning. Högre risk kan ge högre avkastning. Men tänk på att en hög risk också kan leda till lägre avkastning, eller i värsta fall att du förlorar hela ditt kapital. 5. Vad innebär det att amortera? Att amortera innebär att betala av på sina lån. Kapitel 5 1. Varför ger aktiebolaget ut aktier? Ur aktiebolagets synvinkel utgör utgivning av aktier en finansieringskälla. 2. Aktiebolag kan ha olika stort aktiekapital. Det finns dock ett minimibelopp. Vilket är det lägsta aktiekapital som ett aktiebolag i Sverige måste ha? kronor. 3. En aktieägares ansvar anses vara begränsat. Vad innebär det? Aktieägarens ansvar är begränsat till det egna satsade kapitalet. 4. Vilken roll spelar riskkapitalet i ett företag, och varifrån kommer det? Det är aktieägarna som står för riskkapitalet och det utgör en buffert i företaget som i första hand tar smällarna i dåliga tider. 5. De flesta börsaktier är stamaktier. Det finns dock ett slags aktier som kallas för preferensaktier. På vilket sätt skiljer sig dessa från stamaktierna? De ger företräde framför stamaktier till utdelning upp till en viss gräns. 6. Aktier kan ha olika rösträtt. A-aktier har oftast större rösträtt än B-aktier. Hur stor får skillnaden i rösträtt maximalt vara? Maximalt 10 gånger. 7. Vid vilken röstgräns måste en köpare lämna bud på samtliga aktier i ett börsbolag? Sedan 2003 måste den som köper aktier så att röstandelen uppnår eller överstiger 30 procent lämna ett bud på övriga aktier i bolaget inom fyra veckor. 8. Hur stor andel av ett bolag måste en ägare minst ha för att få tillgång till bolagets kassa? 90 procent. Kapitel 6

3 1. Vilka fördelar anser man att en börsnotering medför för ett företag? -Ett medel att nå en större ägarspridning, t.ex. bland de anställda. -Ett sätt att bli mer känt. -Att få högre status vid förhandlingar, inte minst internationellt sett. -Möjlighet att använda aktier som betalningsmedel vid förvärv av andra företag. -Ett sätt att lösa ett generationsskifte. -Att uppfattas som en mera attraktiv arbetsgivare. -Att underlätta handeln med bolagets aktier. -Att ge företaget ett marknadsvärde. -Att bidra till att de anställda och företagsledningen, särskilt om de själva är delägare, arbetar ännu mer intensivt för att åstadkomma goda resultat. Att vara delägare ger en större samhörighet med företaget än att bara vara anställd. 2. En börsnotering ställer höga krav på företagen som vill notera sin aktie på OMX Nordisk Börs. Nämn fyra krav som ställs på ett bolag som vill in på börsen. - Bolaget ska ha minst tre års verifierbar historia, dvs. den nuvarande verksamheten ska ha bedrivits i tre år och bolaget ska också kunna presentera redovisningshandlingar för dessa år. Bolaget ska ha dokumenterad vinstintjäningsförmåga och kunna visa att verksamheten är vinstgivande. Ett bolag som inte har dokumenterad vinstintjäningsförmåga ska i prospektet visa att bolaget har tillräckliga finansiella resurser för att kunna bedriva planerad verksamhet minst under den närmaste tolvmånadersperioden efter första noteringsdag. Inte minst bör det tydliggöras när bolaget räknar med att gå med vinst samt hur bolaget avser att finansiera sin verksamhet fram till dess Bolaget ska vid introduktionstillfället ha ett börsvärde på minst 1 miljon euro. Bolaget ska uppfylla börsmässiga krav beträffande ledning och styrelse. I samband med börsnoteringen sker en prövning av styrelsens och ledningens allmänna lämplighet. En genomgång görs av dessa personers förflutna med avseende på handlingar som kan minska aktiemarknadens förtroende för bolaget. Bolaget ska ha ett bra ekonomisystem som medger framtagande av tillförlitliga delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Det ska finnas personer i bolagets ledning och styrelse som har kompetens och erfarenhet av de krav som ställs på ett börsbolag vad gäller informationsgivning till aktiemarknaden. För att företaget ska få bli noterat gäller att samtliga ledamöter, styrelsen, ledande befattningshavare och de stämmovalda revisorerna genomgår en utbildning avseende noteringsavtalet, noteringskraven samt insiderfrågor. Ett bolag ska ha minst 25 procent av aktierna och minst 10 procent av rösterna i allmän ägo. Med allmän ägo avses någon som direkt eller indirekt äger mindre än 10 procent av aktiekapitalet eller rösterna. Kraven avseende spridning och ägarkoncentration är absoluta. Vid första noteringsdag på OMX Nordisk Börs bör företagets aktie ha ett pris på minst 25 kronor. 3. Det finns flera olika marknadsplatser för handel med aktier i Sverige, nämn fem. OMX Nordisk Börs, NGM, Aktietorget, First North och Alternativa aktiemarknaden. 4. Vad är den stora skillnaden mellan en notering på en börs och övriga marknadsplatser? Att börsens krav är hårdare. 5. Vem får handla aktier på OMX Nordisk Börs? De som är börsmedlemmar. 6. De aktier som handlas på OMX Nordisk Börs indelas i olika segment. Vilka segment finns och vad skiljer dem åt? Bolagen delas in efter börsvärde, stora bolag, medelstora och små bolag. 7. Hur många marknadsnoterade bolag finns det i Sverige? Sammanlagt finns det drygt 500 noterade bolag. Kapitel 7 1. Redogör för begreppen köpkurs, säljkurs, avslut samt betalkurs. Köpkurs är det pris som köparna högst är beredda att betala för en börspost av en viss aktie. Säljkurs är motsvarande köpkurs fast det är säljarnas sista prisbud. Avslut sker när köpare och säljare är överens om priset och en affär sker. Priset de kommer överens om är betalkursen.

4 2. Var ska man vända sig för att få tag i ett aktiebolags årsredovisning? I första hand till bolaget, är bolaget publikt är de skyldiga att lämna ut informationen, och i andra hand till Bolagsverket som har ett offentligt register med alla aktiebolags inskickade årsredovisningar. 3. Resultaträkningen visar hur företagets verksamhet har gått under det aktuella året. I resultaträkningen visas flera olika resultatbegrepp. Vilket resultat brukar man använda när man analyserar ett företag? 4. Balansräkningen är ytterligare en del av årsredovisningen. Vad avser balansräkningen att spegla och vad består balansräkningen av? Balansräkningen ger en bild av den ekonomiska ställningen i ett företag vid en given tidpunkt, ofta verksamhetsårets sista dag. En balansräkning består av tre delar: tillgångar, skulder och eget kapital. Summan av tillgångarna ska alltid vara lika med summan av skulderna plus eget kapital. 5. Vad är företagets egna kapital och vad består det av? Det egna kapitalet är företagets förmögenhet, dvs. det kapital ägarna en gång satsat, samt de vinster företaget tjänat under åren. I det egna kapitalet ingår: Aktiekapital, Reservfond, Balanserat resultat, Årets vinst. Kapitel 8 1. Det finns fem gyllene regler som man ska tänka på vid aktiesparande. Vilka är dessa regler? Förstå vad du köper! Håll dig informerad! Spara långsiktigt! Spara regelbundet! Begränsa riskerna! 2. Ju fler företag du investerar i desto mindre blir risken att ditt sammanlagda aktieinnehav faller i värde. Hur många företag, spridda i hur många olika branscher, bör din aktieportfölj bestå av för att ha en tillfredsställande riskprofil? Genom att placera ditt kapital i flera olika företag och branscher minskar du risken att kapitalet minskar i värde genom att ett enskilt bolag går dåligt. En väl avvägd aktieportfölj bör bestå av 6-12 bolag, spridda på 5-6 olika branscher. På detta sätt kan en nedgång i en aktie eller en bransch uppvägas av en uppgång i en annan. 3. Vad innebär fundamental analys? Fundamental analys innebär att resultatet sätts i relation till de kapital bolaget använder. 4. P/E-tal är ett av de vanligaste nyckeltalen för värdering av ett företag. Vad står P/E för och vad innebär det? P/E är en förkortning för Price/Earning (kurs/vinst) och betyder att aktiekursen divideras med vinsten per aktie. 5. Vad innebär teknisk analys? Att med hjälp av den historiska utvecklingen försöka göra prognoser om framtiden genom att studera trender och tendenser i en akties kursrörelser. Övning A Räkna ut företaget BOS ABs PEG-tal med hjälp av nedanstående uppgifter: Aktuell börskurs: 150 kronor Bolagets vinst i år: 170 miljoner kronor Bolagets vinst föregående år: 127 miljoner kronor Antal utgivna aktier: st Vinst/aktie = 170/35 = 4,86 kr/aktie P/E-tal = 150/4,86 = 30,9 ggr Tillväxttakt = 170/127 = 33,9% PEG-tal = 30,9/33,9 = 0,9 Övning B Räkna ut justerat eget kapital per aktie, soliditet och avkastning på eget kapital för företaget AB PINGU med hjälp av balans- och resultaträkningen i det förra kapitlet samt följande uppgifter: Antal utgivna aktier: st

5 Utdelning per aktie: 3 kronor Aktuell börskurs: 106 kronor JEK/aktie: 42,16 kr Soliditet: 39% Avkastning på eget kapital: 25,6% Övning C Räkna ut företaget PIPPI ABs direktavkastning och totalavkastning med hjälp av följande uppgifter: Antal utgivna aktier: st Utdelning: 30 miljoner kronor Börskurs vid årets början: 127 kronor Börskurs vid årets slut: 142 kronor Direktavkastning = 30/12,5 = 2,40 kr i utdelning/127 kr = 1,9% Totalavkastning = kursutveckling + direktavkastning Kursutveckling = 142/127 = 11,8% Totalavkastning = 11,8+1,9% = 13,7% Kapitel 9 1. Uppköpserbjudanden påverkar ofta börskurserna. Vad kan tänkas hända med kursen i det köpande respektive det uppköpta bolaget innan sammanslagningen? - Ofta går kursen upp i det bolag som är på väg att bli uppköpt p.g.a. att det dels kan bli en maktkamp om aktierna där aktörer bjuder över varandra för att komma åt det behövliga antalet aktier, dels brukar en premie (överpris) betalas av det köpande bolaget för att locka aktieägarna att sälja. I det köpande bolaget kan kursen gå upp om marknaden anser att köpet bidrar till bättre framtidsutsikter för koncernen. I de fall marknaden anser att det är ett dåligt förvärv straffas bolaget med att folk säljer deras aktier och därmed sjunker kursen. 2. Aktiekursen påverkas av olika omständigheter. Psykologiska effekter har stor inverkan, men det finns andra mer konkreta omständigheter som styr aktiekurserna. Beskriv några av dessa. - Priset bestäms till stor del av förhållandet mellan tillgång och efterfrågan. Om det finns fler köpare än säljare kommer priset att gå upp. Om företaget går med vinst kommer aktiemarknaden att värdera företaget högre och därmed blir aktierna mer värda. Aktiekursen brukar även vanligtvis öka i början av en konjunkturuppgång. Utdelningarna i företaget speglar till viss del företagsledarens egna förväntningar. En stabil utdelningstillväxt tolkas positivt av marknaden. Vidare kan andra faktorer som penningtillgång och företagsköp påverka aktiekursen. 3. På vilket sätt kan en VD spela en avgörande roll för aktiekursen? Genom att VD driver företaget på ett framgångsrikt sätt och tjänar pengar åt aktieägarna påverkas aktiekursen positivt. Kapitel Vilket år datoriserades börshandeln i Sverige? Vad innebär open cryout? - Att köpare och säljare träffas på börsgolvet och muntligen skriker ut sina bud till dess ett avslut nås. 3. Vem får handla aktier på börsen och vad krävs för att få göra det? - Det är endast börsmedlemmarna som får handla på börsen. 4. Vad är ett VP-konto? - Ett VP-konto kan likställas med ett bankkonto där dina aktieaffärer registreras. 5. Vad framgår av en avräkningsnota? - Datum för affärens genomförande, antal aktier, vilken sort, vilket bolag, pris per styck, den totala kostnaden för köparen och datum för när betalning ska ske.

6 6. Vad är spread? - Skillnaden mellan köp- och säljkurs. 7. Vad kan låg likviditet i bolagets aktie ge upphov till? - Låg likviditet kan göra att investerare tvekar eller avstår från att köpa en aktiepost, det uppstår då en form av rabatt i aktien på grund av att marknadspriset inte blir riktigt. Kapitel Hur många aktieägare finns det i Sverige och hur många av dessa är direkta aktieägare? - I en undersökning utförd av Aktiefrämjandet uppskattades antalet svenska aktieägare till ca 7 miljoner av dessa är drygt 3 miljoner direkta aktieägare. 2. Vilka skyldigheter har man som aktieägare? Aktieägarens rättigheter: Utdelning av bolagets vinst. Företrädesrätt till avknoppningar av dotterbolag. Nya aktier vid fondemission och aktieuppdelning. Att ta med biträde till årsstämman. Att genom fullmakt utse ombud vid årsstämman. Att få ut ett eventuellt överskott vid utskiftning och likvidation. 3. För hur stor del av det svenska börsvärdet svarar utländska investerare? - Utländska investerare står för ca 37 procent av det svenska börsvärdet. 4. Om man utnyttjar information som ännu inte delgivits aktiemarknaden och använder denna information i syfte att tjäna pengar kallas man för insider. Men vilka omfattas av insiderstrafflagen? - S.k. insider är normalt de som har en god insyn i bolaget genom styrelseuppdrag eller anställning. Alla personer som på något sätt får tillgång till kurspåverkande information omfattas av lagen. 5. Hur långt fängelsestraff kan en person få som grovt bryter mot insiderstrafflagen? - Straffet för insideraffärer kan ge böter eller fängelse i upp till fyra år. Kapitel Avkastningen från en fond består av två delar vilka? - Avkastningen består dels av en utdelning som varierar mellan olika fonder och olika år, dels den värdeökning (eller minskning) som uppkommer då man säljer sina andelar. 2. Fonder kan delas in i två kategorier, vad skiljer dessa åt? - Fonder delas generellt in i räntefonder och aktiefonder. En räntefond investerar enbart i räntebärande värdepapper statsskuldväxlar och obligationer och aktiefonder investerar i aktier. 3. Redogör för risknivån i olika fonder. - I stigande ordning från låg risk till hög risk kan fonder kategoriseras enligt följande: räntefonder, blandfonder, global aktiefond, regionala fonder, länderfonder och branschfonder. 4. Vem väljer hur pengarna i PPM ska placeras? - Det står alla fritt av själva välja bland ett par hundra olika fonder. Köpkurs är det pris som köparna högst är beredda att betala för en börspost av en viss aktie. Säljkurs är motsvarande köpkurs fast det är säljarnas sista prisbud. Avslut sker när köpare och säljare är överens om priset och en affär sker. Priset de kommer överens om är betalkursen. Kapitel Ett konvertibelt skuldebrev kan sägas vara en korsning mellan en obligation och en aktie. Hur fungerar en konvertibel och vilken valmöjlighet ger den innehavaren? - En konvertibel kan omvandlas till en aktie i det utgivande företaget under vissa förutbestämda villkor. Bolaget betalar en årlig ränta till långivaren, på villkor som fastställs när lånet betalas ut. När löptiden

7 löpt ut kan innehavaren välja att konvertera lånet till aktier i bolaget. Detta görs i de fall då aktiekursen är högre än konvertibelns nominella värde. 2. Vad är det för skillnad på en option och en termin? - En option medför att köparen (innehavaren) har en rättighet att få köpa eller sälja en underliggande vara medan en termin medför en skyldighet att köpa eller sälja. 3. Vad är en warrant? - Lite förenklat kan man säga att en warrant är en option med lång löptid. 4. Om jag har fått 200 emissionsrätter i ett bolag med följande villkor N 1:2, 50 kronor. Vad kan jag göra då? Jag kan: 1) sälja mina rätter på börsen eller 2) delta i nyemissionen och betala 100 x 50 kronor = kronor och ha 300 aktier i bolaget efter genomförd emission.

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

Att bilda en aktiesparklubb

Att bilda en aktiesparklubb Aktiesparklubb Att bilda en aktiesparklubb Allt du behöver för att komma i gång med ett långsiktigt och lönsamt sparande. 1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 1. Vad är en aktiesparklubb? En aktiesparklubb

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg 8 maj 2014 Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET FÖRETAGSAMT ÄGANDE Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg Företagsamt ägande Denna skrift är en del i projektet Företagsamt

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Affärsänglar...27 Avtalet...27 Du står risken...29 Finansiell medverkan...32 Var hittar du en affärsängel?...33

Affärsänglar...27 Avtalet...27 Du står risken...29 Finansiell medverkan...32 Var hittar du en affärsängel?...33 Innehåll Om boken...7 Affärsplanen...9 Vad är en affärsplan?...9 Affärsplanens innehåll...10 Två affärsplaner...11 Så läser finansiären din affärsplan...12 Affärsplanens framställning...16 Förslag till

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer