Regelverk SIX Sweden SRI Index (SIXSESRI)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelverk SIX Sweden SRI Index (SIXSESRI)"

Transkript

1 Regelverk SIX Sweden SRI Index (SIXSESRI) 1. Inledning SIX Financial Information (SIX) och Ethix SRI Advisors (Ethix) är gemensamma ägare till SIX Sweden SRI Index (SIXSESRI). SIX är ansvarig för indexberäkningen (Indexberäknare) och Ethix ansvarar för urvalet av indexbolag. Konstruktionen av SIXSESRI har gjorts med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen av samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen, exklusive de bolag som ej uppfyller de krav som ställs på hållbarhet och ansvarstagande. SIXSESRI beräknas i realtid. Utdelningar SIXSESRI beräknas i tre varianter, där man hanterar utdelningar på olika sätt. * SIXSESRIPI: Price Index. Här återinvesterar man ej ordinarie kontantutdelningar. * SIXSESRIGI: Gross Index. Här återinvesterar man den totala utdelningen. * SIXSESRINI: Net Index. Här återinvesterar man enbart nettoutdelningen (avdrag för skatt). Detta regelverk är utformat med utgångspunkt av SIXSESRIPI. 2. Indexbolag, Indexaktie, indexmodell 2.1 Definition av Indexaktie m.m. SIXSESRI indexpopulation består av samtliga bolag som är inregistrerade på Stockholmsbörsen, exklusive de bolag som ej uppfyller hållbarhetskraven, Indexbolag. Med Indexaktie avses en stamaktie i Indexbolaget. Indexpopulationen revideras halvårsvis genom att Ethix granskar denna och genomför en exkludering. De bolag som ej uppfyller kraven för hållbara och ansvarsfulla investeringar får ej ingå i indexpopulationen. Kraven innebär att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete eller antikorruption exkluderas, vilket inkluderar involvering i kontroversiella vapen. Kraven innebär även att bolag med en omsättning som till mer än 5 % är generellt relaterad till områdena alkohol, spel, tobak, pornografi och militärt materiel exkluderas, därtill gäller nolltolerans för produktion av både tobak och pornografi. I tillägg till nivån av involvering kan bolag exkluderas för icke ansvarsfullt agerande, vilket specifikt gäller områdena alkohol, tobak, spel och därutöver gäller även exkludering av bolag involverade i aktiv distribution av pornografi. För militärt materiel gäller att bolag under nivån om 5 % av omsättningen också kan exkluderas om bolaget tillverkar krigsmaterial vars primära syfte är att användas i strid eller

2 att på annat sätt direkt bidra till stridsfunktion. Kraven på hållbarhet innefattar även att särskild vikt läggs vid bolagens involvering i fossila bränslen där en allmän exkludering sker av bolag som till mer än 5 % av sin omsättning är involverade i produktion eller distribution av fossila bränslen, samt bolag där över 50 % av omsättningen kommer från tjänster inom eller till detta område vilket avser både kol, olja och gas. För fossila bränslen gäller även att exkludering sker av bolag med involvering i prospektering eller utvinning av oljesand, även om detta underskrider 5 % av bolagets totala omsättning. Dessa revideringar görs den sista börsdagen i maj och november, vilket påverkar indexpopulationen fr.o.m. kommande börsdag. För vart inregistrerat bolag beräknas Börsvärdet genom att totala antalet stamaktier, multipliceras med senaste betalkurs för det av bolagets aktieslag som svarar mot den största andelen av bolagets aktiekapital (största aktieslaget). I de bolag där det största aktieslaget har låg likviditet, eller två aktieslag har samma andel av aktiekapitalet, skall det mest omsatta aktieslaget användas. För depåbevis (SDB) beräknas börsvärdet genom att totala antalet depåbevis multipliceras med senaste betalkurs. Dagens indexvärde erhålls genom att summera, de enligt ovan specificerade Börsvärdena för samtliga i indexpopulationen ingående bolag idag och igår. Eventuell justering (J) för emissioner adderas till gårdagens totala börsvärde för indexpopulationen. Kvoten mellan de framräknade värdena multipliceras därefter med gårdagens SIXSESRI-indexvärde. 2.2 Formel för beräkning av Indexvärde SIXSESRIPI = ( (A t *K t ) / ((A t-1 *K t-1 )+ J)) * SIXSESRIPI t-1 SIXSESRIPI= Indexvärde idag A t = Bolagets totala antal stamaktier idag K t = Senaste betalkursen för bolagets största aktieserie idag A t-1 = Bolagets totala antal stamaktier igår K t-1 = Senaste betalkursen för bolagets största aktieserie igår J = Belopp för justering av basvärde vid emissioner och dylikt SIXSESRIPI t-1 = Indexvärde igår Antal aktier (A) Antalet aktier per Indexbolag framgår av SIX vid var tid gällande SIXSESRI-aktielista. Förändringar av antalet aktier till följd av emissioner e d beaktas först från och med den tidpunkt då ny betalkurs, på Stockholmsbörsen, noterats efter sådan emission Kurs (K) Med kurs avses senaste betalkurs noterad vid Stockholmsbörsen. Detta gäller även vid börsstopp.

3 2.2.3 Indexvärde Indexvärde anges med två decimaler. SIXSESRI noterades till 100 vid Stockholmsbörsens stängning den 28 december Börsdag och Bankdag Bankdag är dag i Sverige som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag och då banken i Sverige allmänt håller öppet. Börsdag är dag då Stockholmsbörsen är öppen för handel. 2.3 Emissioner med företrädesrätt Indexberäknaren skall i nedanstående fall genomföra en justering av SIXSESRI i syfte att index skall återspegla marknadsutvecklingen för de i SIXSESRI ingående bolagen Standardmetoden När en nyemission med företrädesrätt för innehavare av en Indexaktie äger rum och inte på ett avgörande sätt avviker från stamaktien skall, enligt den s.k. standardmetoden, antalet indexaktier utökas med verkan från den dag då aktien noteras på Stockholmsbörsen utan rätt till deltagande i emissionen (ex-dagen). Denna dag justeras basvärdet i enlighet med 2.2 ovan. (J) får man fram genom att multiplicera nytillkommande antal aktier med teckningskurs per aktie. Man förutsätter att samtliga aktier tecknas i emissionen Värderingsmetoden, Fastkursmetoden och Inkluderingsmetoden Genomför det bolag som avses med Indexaktien i annat fall än enligt punkt ovan någon av nedanstående åtgärder där bolagets aktieägare har företrädesrätt att deltaga skall, enligt Indexberäknarens bestämmande, antingen den s.k. värderingsmetoden, fastkursmetoden eller inkluderingsmetoden tillämpas. Nedanstående åtgärder kan ligga till grund för justering i enlighet med denna punkt * Emission av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller liknande värdepapper som enligt indexberäknaren på ett avgörande sätt påverkar Indexaktien. * Erbjudande att förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller erhålla sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag. * Nyemission innebärande att en ny typ av aktie, som ej är stamaktie, ges ut och enligt indexberäknaren på ett avgörande sätt avviker från Indexaktien. Värderingsmetoden:

4 Värderingsmetoden kan användas om rättigheten är noterad på Stockholmbörsen eller på annan av Indexberäknaren godkänd börs eller marknadsplats. Värderingen baseras i dessa fall på rättighetens kurs dagen före ex-dagen. Anser Indexberäknaren att ovanstående värdering inte är representativ med hänsyn till omsättningen av rättigheten, eller om värderingen på annat sätt inte är tillförlitlig, används istället fastkursmetoden. Om värdering av rättigheten kan ske enligt värderingsmetoden, skall Indexaktiens ingående börsvärde på ex-dagen fastställas till föregående Börsdags senaste betalkurs med avdrag för det framräknade värdet av rättigheten. Därefter sker den löpande indexberäkningen med senaste betalkurser från Stockholmsbörsen eller annan av Indexberäknaren godkänd börs eller marknadsplats. Fastkursmetoden: Den dag Indexaktien noteras exklusive teckningsrätt (eller motsvarande rättighet) på Stockholmsbörsen görs indexberäkningen med hjälp av den senaste betalkursen från föregående dags handel. Denna kurs kommer att användas i indexberäkningen till och med den dag första betalkurs exklusive teckningsrätt (eller motsvarande rättighet) noterats på Stockholmsbörsen. För den därpå följande dagen beräknas ett nytt basvärde utifrån föregående dags sista betalkurs. Inkluderingsmetoden: Om det finns en extern värdering skall hanteringen gå till på detta sätt: På ex-dagen minskas ingående kurs för det utdelande bolaget (Moderbolaget) med den externa värderingen, därefter sker beräkning på senast betalkurs. För det utdelade bolaget (Dotterbolaget) är ingående och utgående kurs lika med värderingen. Detta värde ligger kvar tills bolaget noteras eller plockas bort från indexpopulationen. Om det inte finns en extern värdering skall hanteringen gå till på detta sätt: På ex-dagen är ingående kurs för det utdelande bolaget gårdagens slutkurs och utgående kurs dagens slutkurs. För det utdelade bolaget är ingående kurs lika med noll kronor och utgående kurs lika med nedgången i kronor för det utdelande bolagets första avslut, i förhållande till villkoret. Detta värde ligger kvar tills bolaget noteras eller plockas bort från indexpopulationen. Noteras inte bolaget på Stockholmsbörsen inom tre månader kommer bolaget att exkluderas från indexberäkningen. Skulle bolaget noteras på Stockholmsbörsen inom tre månader är ingående kurs på noteringsdagen lika med värderingen och utgående kurs lika med den officiella slutkursen för bolaget Fondemission Om en fondemission äger rum avseende Indexaktie skall antalet aktier i indexberäkningen för Indexaktien utökas med antalet nya aktier fr.o.m. den dag Indexaktien noteras exklusive delrätt på Stockholmsbörsen. Om en fondemission äger rum, som innebär att en ny typ av aktie ges ut som på ett avgörande sätt avviker från Indexaktien skall fastkursmetoden enligt punkt användas Uppdelning (split) och sammanläggning

5 Om en uppdelning (split) eller sammanläggning av aktierna äger rum i en Indexaktie skall antalet aktier i indexberäkningen för Indexaktien justeras i enlighet med principerna i punkt Inlösen av Indexaktie Inlösen till överkurs Vid inlösen av aktier till överkurs, riktat till samtliga aktieägare, skall värderingsmetoden enligt punkt användas. Föreligger en teckningsperiod på mer än två veckor fr.o.m. den dag Indexaktien noteras exklusive rätt att deltaga i inlösen, skall antalet aktier minskas, nedviktas, dagen efter indexberäknaren erhållit information om antalet inlösta aktier. Antalet aktier idag (At) och antalet aktier igår (At-1) minskas med antalet inlösta aktier. Om teckningsperioden är kortare än två veckor sker nedviktning den dag Indexaktien noteras exklusive rätt att deltaga i inlösen Inlösen till underkurs Föreligger en teckningsperiod på mer än två veckor fr.o.m. den dag Indexaktien noteras exklusive rätt att deltaga i inlösen, skall antalet aktier minskas, nedviktas, dagen efter indexberäknaren erhållit information om antalet inlösta aktier. Antalet aktier idag (At) och Antalet aktier igår (At-1) minskas med antalet inlösta aktier. Om teckningsperioden är kortare än två veckor sker nedviktning den dag Indexaktien noteras exklusive rätt att deltaga i inlösen. 2.4 Emission utan företrädesrätt Emission utan företrädesrätt för innehavare av Indexaktie samt konvertering av konvertibelt skuldebrev, optionsutnyttjande etc. När Indexberäknaren erhåller information om ovanstående händelser uppdateras antal aktier (At). Denna dag justeras basvärdet i enlighet med 2.2 ovan. Genom att multiplicera nytillkommande antal aktier med gårdagens sista betalkurs (Kt-1) erhålls beloppet för justering av basvärdet (J). 2.5 Annan justering SIX kan beträffande justering enligt punkt 2.3, göra annan justering än ovan nämnda eller besluta att ändra en bestämmelse om justering för att upprätthålla syftet med Index. 2.6 Extraordinära förändringar av indexpopulationen

6 Om en Indexaktie blir föremål för ett offentligt erbjudande om aktieförvärv eller det bolag vars aktier utgör Indexaktie godkänner avtal om fusion kan Indexberäknaren besluta att aktien ej längre skall vara Indexaktie eller att byte mot annan aktie skall ske. Börsdagen efter det att SIX har erhållit information om att det uppköpande bolaget äger mer än 90 % av kapitalet i det förvärvade bolaget, skall det förvärvade bolaget exkluderas från indexpopulationen. Om en Indexaktie av andra skäl bedöms olämplig, kan Indexberäknaren besluta om att aktien ej längre skall vara Indexaktie. Om det bolag vars aktier utgör Indexaktie avnoteras från Stockholmsbörsen i samband med konkurs skall Indexberäknaren besluta om att aktien ej längre skall vara Indexaktie. Sista noteringsdagen som Indexaktien ingår i SIXSESRI skall den utgå till kurs noll kronor. 2.7 Börsstopp Under börsstopp av en indexaktie kommer senaste betalkurs för aktien att användas för bestämning av index. Det skall också gälla om avslut ej gjorts aktuell börsdag avseende en indexaktie. 2.8 Nyintroduktion av bolag på Stockholmsbörsen Bolag som noteras på Stockholmsbörsen ingår i indexberäkningen fr.o.m. första börsdagen efter noteringsdagen, då noteringsdagens sista betalkurs (Kt-1) för bolaget används. Inför en notering av bolag på Stockholmsbörsen genomför Ethix en separat screening av det nya bolaget, där de bolag som ej uppfyller kraven för hållbara och ansvarsfulla investeringar ej får ingå i indexpopulationen. 2.9 Avkastningsindexen Gross- och Net-indexen beräknas på exakt samma sätt som Price-indexet, förutom att man återinvesterar alla kontantutdelningar i index. För vart inregistrerat bolag beräknas Börsvärdet genom att totala antalet stamaktier, multipliceras med senaste betalkurs för det av bolagets aktieslag som svarar mot den största andelen av bolagets aktiekapital (största aktieslaget). I de bolag där det största aktieslaget har låg likviditet, eller två aktieslag har samma andel av aktiekapitalet, skall det mest omsatta aktieslaget användas. För depåbevis (SDB) beräknas börsvärdet genom att totala antalet depåbevis multipliceras med senaste betalkurs. Dagens indexvärde erhålls genom att summera, de enligt ovan specificerade Börsvärdena för samtliga i indexpopulationen ingående bolag idag och igår. Eventuell justering (J) för emissioner adderas till gårdagens totala börsvärde för indexpopulationen. Kvoten mellan de framräknade värdena multipliceras därefter med gårdagens SIXSESRI-indexvärde.

7 Utdelningar återinvesteras i index genom att man på ex-dagen minskar ingående kurs med utdelningsbeloppet. På detta sätt återinvesteras utdelningen på alla i index ingående bolag i förhållande till deras vikt. Formel för beräkning av Indexvärde SIXSESRIGI= ( (A t *K t ) / (((A t-1 *K t-1 )+ J)- U t ))*SIXSESRIGI t-1 SIXETHICASEGI= Indexvärde idag A t = Bolagets totala antal stamaktier idag K t = Senaste betalkursen för bolagets största aktieserie idag U t = Utdelning idag A t-1 = Bolagets totala antal stamaktier igår K t-1 = Senaste betalkursen för bolagets största aktieserie igår J = Belopp för justering av basvärde vid emissioner och dylikt SIXSESRIGI t-1 = Indexvärde igår 3. Ansvarsbegränsning Indexägaren ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, elavbrott, teleavbrott, brand, vattenskada, strejk, blockad, lockout, bojkott eller annan liknande omständighet utanför Indexägarens kontroll. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, lockout och bojkott gäller även om Indexägaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Indexägaren är i intet fall ansvarig för förlust av data, utebliven vinst eller indirekt skada. Indexägaren lämnar inga vara sig utryckligen eller underförstådda garantier med avseende på de resultat som användningen av SIXSESRI kan ge upphov till eller med avseende på värdet av SIXSESRI vid viss tidpunkt. 4. Ändring av Regelverk Indexägaren äger föreskriva att regelverket skall ändras om detta är nödvändigt för att syftet med index skall upprätthållas eller om lag, förordning eller myndighetsavgörande gör detta nödvändigt, eller om det eljest bedöms lämpligt med hänsyn till ändrad marknadspraxis.

5 maj 2010: Omräkning av Lösenpriset samt antalet aktier som varje Köpoption berättigar till köp av enligt punkt 7B

5 maj 2010: Omräkning av Lösenpriset samt antalet aktier som varje Köpoption berättigar till köp av enligt punkt 7B 5 maj 2010: Omräkning av Lösenpriset samt antalet aktier som varje Köpoption berättigar till köp av enligt punkt 7B Med anledning av att Rottneros AB, med avstämningsdag den 7 maj 2010, genomför en sammanläggning

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken dag

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag dag

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2010/2015 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I SWEDISH MATCH AB

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2010/2015 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I SWEDISH MATCH AB VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2010/2015 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I SWEDISH MATCH AB 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken dag som

Läs mer

Optionsvillkor köpoption (KO1)

Optionsvillkor köpoption (KO1) Optionsvillkor köpoption (KO1) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2012/2013 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I NORDIC IRON ORE AB (NIO) Utställare - Kopparberg Mineral AB 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande

Läs mer

VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018

VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL) Bilaga A 1 Definitioner VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL) I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktiebolagslagen Aktiebolagslagen

Läs mer

KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19

KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19 Bilaga A KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. ABL Aktiebolagslagen

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 GUIDELINE TECHNOLOGY AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 GUIDELINE TECHNOLOGY AB (PUBL) Bilaga A 1 Definitioner VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 GUIDELINE TECHNOLOGY AB (PUBL) I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktiebolagslagen Aktiebolagslagen

Läs mer

PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman den 30 juni 2015 fattar beslut om emission av teckningsoptioner till

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs

Läs mer

VILLKOR FÖR BAYN EUROPE AB:S OPTIONSRÄTTER 2014, SERIE 1 (TO1) I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

VILLKOR FÖR BAYN EUROPE AB:S OPTIONSRÄTTER 2014, SERIE 1 (TO1) I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Optionsvillkor FONDKOMMISSION VILLKOR FÖR BAYN EUROPE AB:S OPTIONSRÄTTER 2014, SERIE 1 (TO1) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: AKTIE BANKEN

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Stamaktie i bolaget

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Stamaktie i bolaget FONDKOMMISSION OPTIONSVILLKOR VILLKOR FÖR INTUITIVE AERIAL AB:S OPTIONSRÄTTER 2014, SERIE 1 (TO1) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: AKTIE

Läs mer

VILLKOR FÖR COMBIGENE AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR COMBIGENE AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. VILLKOR FÖR COMBIGENE AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag banken aktie i bolaget; dag

Läs mer

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Vitrolife AB (publ) serie 2008/2011

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Vitrolife AB (publ) serie 2008/2011 Bilaga 1 Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Vitrolife AB (publ) serie 2008/2011 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd

Läs mer

VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bilaga A VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag banken aktie i bolaget;

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ) Bilaga E Styrelseprotokoll 148 23 september 2014 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ) 1. Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag aktie i bolaget; dag då affärsbanker

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner

Villkor för teckningsoptioner Villkor för teckningsoptioner Villkor för teckningsoptioner i Prime Living AB (publ) 1. Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag

Läs mer

Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ)

Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ) Lappland Goldminers AB (publ) 1 (9) Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Heliospectra AB, org. nr 556695-2205, serie 2014/2016:1

Villkor för teckningsoptioner i Heliospectra AB, org. nr 556695-2205, serie 2014/2016:1 1 ( 1 5 ) Villkor för teckningsoptioner i Heliospectra AB, org. nr 556695-2205, serie 2014/2016:1 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Idogen AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Idogen AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Idogen AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

Villkor för West International Aktiebolag (publ.) org.nr 556321-8105 teckningsoptioner (2013/2014:1)

Villkor för West International Aktiebolag (publ.) org.nr 556321-8105 teckningsoptioner (2013/2014:1) Villkor för West International Aktiebolag (publ.) org.nr 556321-8105 teckningsoptioner (2013/2014:1) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktie

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bolaget ALM Equity AB (publ), org.nr.

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Aktie"

Läs mer

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i TargetEveryOne AB (publ) 2015-2017

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i TargetEveryOne AB (publ) 2015-2017 avseende nyteckning av aktier i TargetEveryOne AB (publ) 2015-2017 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som anges nedan. Aktie Aktievärde

Läs mer

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Immunicum AB (publ), org nr 556629-1786, serie 2012/2016:1

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Immunicum AB (publ), org nr 556629-1786, serie 2012/2016:1 Bilaga 1b 1 (14) Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Immunicum AB (publ), org nr 556629-1786, serie 2012/2016:1 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar samt böjningsformer

Läs mer

FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT

FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av högst 8 300 000 teckningsoptioner ökar sitt aktiekapital med högst 830 000 kronor om teckningsoptionerna utnyttjas på nedanstående

Läs mer