FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m."

Transkript

1 FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m. beslutade den 28 juni 1995 Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av 1 och 2 förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet samt med stöd av 2 förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden följande. 1 KAP. VILLKOR FÖR INREGISTRERING AV FONDPAPPER 1 Inregistrering av fondpapper vid en börs får - om annat inte anges i 2 - ske endast om det kan förutsättas uppstå en ändamålsenlig börshandel med ifrågavarande fondpapper med beaktande av utgivarens ekonomiska förhållanden, organisation och förmåga att fullgöra sin informationsskyldighet gentemot börsen och marknaden samt ansökan om inregistrering avser a) fondpapper som är fritt överlåtbara, b) fondpapper vars utgivare eller den som trätt i dennes ställe inte har inställt sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation, c) fondpapper vars utgivare kan förete årsredovisningar och revisionsberättelser eller motsvarande historiska uppgifter för de tre senaste räkenskapsåren, emissionsprospekt som har givits ut under denna tid samt delårs- respektive halvårsrapporter för tiden efter den senaste årsredovisningen. För aktier gäller - förutom vad som sägs i första stycket - att inregistrering får ske endast om ansökan om inregistrering avser a) aktier i bolag vars förväntade marknadsvärde, eller om detta värde inte kan uppskattas, bolagets eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för den för bolaget gällande inkomstskattesatsen för det senaste räkenskapsåret, inte understiger 10 milj kr, b) aktier tillhörande emission som har blivit helt inbetald, c) samtliga redan emitterade aktier av samma slag, ¹Jfr rådets direktiv79/279/eeg av den 5 mars 1979 om samordning av villkoren för upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs, 82/121/EEG om information som regelbundet skall offentliggöras av bolag vars aktier har upptagits till officiell notering vid fondbörs, 88/267/EEG av den 12 december 1988 om sådana uppgifter som skall offentliggöras vid förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag och 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet

2 Sida 2 d) aktier som är spridda till allmänheten i större omfattning än som motsvarar 25 procent av det tecknade aktiekapitalet för samtliga aktier av samma slag samt antalet aktieägare med ett aktieinnehav vars marknadsvärde uppgår till minst ett halvt basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, är eller fler. För konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, optionsrätt till nyteckning utan samband med skuldebrev (teckningsoption), emissionsbevis, interimsbevis, vinstandelsbevis eller konvertibelt vinstandelsbevis gäller - förutom vad som sägs i första stycket - att inregistrering får ske endast om ifrågavarande fondpapper givits ut av bolag vars aktier är eller samtidigt blir inregistrerade eller noterade vid en börs eller noterade vid en auktoriserad marknadsplats. För andra skuldebrev än som angivits i tredje stycket gäller - förutom vad som sägs i första stycket - att inregistrering får ske endast om ansökan om inregistrering avser a) lån vars totala nominella belopp inte understiger 2 milj kr, b) skuldebrev vars utgivare har fullgjort sina förpliktelser ifråga om skuldebreven, c) samtliga skuldebrev som emitterats samtidigt och med samma villkor. Om de belopp som avses i andra eller fjärde stycket är uttryckt i utländsk valuta, skall valutan omräknas till svenska kronor enligt växelkursen vid den tidpunkt då frågan om inregistrering avgörs. 2 Om de krav på spridning eller belopp som ställs upp i 1 andra eller fjärde stycket inte föreligger, får inregistrering ske under förutsättning att börsen bedömer att marknadsförhållandena ändå blir tillfredsställande. Inregistrering får även ske om sådana handlingar som avses i 1 första stycket c) kan företes för färre år än tre räkenskapsår om investerarna bedöms ha tillgång till den information som de behöver för att kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om utgivaren och de fondpapper som är föremål för ansökan om inregistrering. Vad som sägs i 1 andra stycket a) och d) gäller inte inregistrering av ytterligare aktieposter av samma slag än de som redan inregistrerats. För inregistrering av fondpapper i utländskt företag gäller vad som föreskrivs om fondpapper i svenskt företag i tillämpliga delar. Andelar i utländskt fondföretag får inregistreras vid en börs om det utländska fondföretaget driver fondverksamhet i sitt hemland och där står under tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ. 3 Aktier i avstämningsbolag får inregistreras utan hinder av att aktierna inte motsvaras av aktiebrev. Detsamma gäller sådana andelar i värdepappersfond som inte motsvaras av fondandelsbevis samt andra fondpapper för vilka handlingar inte utfärdats om andelarna och de andra fondpapperen registreras på ett sådant sätt som är likvärdigt med vad som gäller för aktier i avstämningsbolag. Vad som har sagts nu gäller i tillämpliga delar även för utländska fondpapper. 2 KAP. INFORMATIONSPLIKT FÖR UTGIVARE AV FONDPAPPER

3 Sida 3 1 I detta kapitel ges bestämmelser om informationsplikt för utgivare vars fondpapper är inregistrerade eller noterade vid en börs eller noterade vid en auktoriserad marknadsplats. FONDPAPPER UTGIVNA AV FÖRETAG Halvårsrapporter m m 2 Halvårsrapport och annan delårsrapport samt sådan prognos avseende det löpande bokföringsårets resultat eller sådant förhandsmeddelande om kommande årsbokslut, som utgivaren upprättar för offentliggörande, skall offentliggöras omedelbart efter det att rapporten, prognosen eller förhandsmeddelandet fastställts. Rapporten, prognosen eller förhandsmeddelandet skall likaså omedelbart lämnas till den börs respektive marknadsplats där utgivarens fondpapper är inregistrerade eller noterade. 3 Uppgift om tidpunkt för - styrelsens behandling av bokslut, - styrelsens eller verkställande direktörens behandling av halvårsrapport och annan delårsrapport skall bolaget lämna den börs där utgivarens fondpapper är inregistrerade eller noterade respektive den marknadsplats där utgivarens fondpapper är noterade, så långt i förväg som möjligt. Emissioner 4 Har utgivaren fattat beslut om emission av fondpapper skall denne omedelbart offentliggöra och informera börsen respektive marknadsplatsen om beslutet, skälen till emissionen, emissionsvillkoren samt till vem eller vilka emissionen riktas. Samma skyldighet att offentliggöra och informera börsen respektive marknadsplatsen gäller för utgivare som är aktiebolag i fråga om sådant beslut av bolagsstämman i bolaget som avses i 5 lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m m. 5 Emissionsprospekt skall lämnas till börsen respektive marknadsplatsen samtidigt med att det sänds till berörda innehavare av fondpapper om inte annat följer av 5 kap. 5 lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. Ändring av bolagsordning m m 6 En utgivare av fondpapper som planerar att ändra sin bolagsordning, sina stadgar eller liknande skall överlämna ett utkast till ändringen till den börs respektive marknadsplats där fondpapperen är inregistrerade eller noterade. Utkastet skall överlämnas till börsen respektive marknadsplatsen senast vid tidpunkten för kallelse till den bolagsstämma eller annat möte som skall besluta om den föreslagna ändringen.

4 Sida 4 Sedan beslut om ändring fattats skall protokoll innehållande beslutet omedelbart efter justering överlämnas till börsen respektive marknadsplatsen. Bokslutskommunikéer 7 Utgivare av inregistrerade eller noterade fondpapper skall så snart som möjligt hålla sin årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning tillgänglig för allmänheten. När årsbokslut fastställts, skall utgivaren omedelbart offentliggöra och delge börsen respektive marknadsplatsen en bokslutskommuniké. Bokslutskommunikén skall innehålla det väsentliga i årsbokslutet. I kommunikén skall alltid anges - utgivarens eller, när utgivaren är moderbolag, koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader, - sådana extraordinära intäkter och kostnader som är av betydelse för bedömningen av utgivaren respektive koncernen, - vinst per aktie före och efter extraordinära poster, i förekommande fall efter full konvertering av utelöpande konvertibla skuldebrev eller fullt utnyttjande av andra värdehandlingar med rätt till nyteckning av aktier i bolaget eller annan information, som med hänsyn till förhållandena i branschen eller dylikt kan anses utgöra ett bättre underlag för bedömning av aktiens värde, - förslag till vinstutdelning, - förslag till emission av aktier eller andra fondpapper, och - var den fullständiga årsredovisningen och i förekommande fall koncernredovisningen kommer att hållas tillgänglig för allmänheten. Ändras bokslutet så att det i beaktansvärd mån avviker från vad som angetts i bokslutskommunikén skall utgivaren omedelbart offentliggöra och delge börsen respektive marknadsplatsen ändringen. Erinran eller anmärkning av revisor 8 Erinran, som revisorerna enligt 10 kap. 11 aktiebolagslagen (1975:1385) eller enligt motsvarande annan associationsrättslig lagstiftning framställt till styrelsen eller verkställande direktören, skall utgivaren omedelbart anmäla till börsen respektive marknadsplatsen om erinringen avser förhållanden som kan ha betydelse för värderingen av utgivarens vid börsen inregistrerade eller vid börsen respektive marknadsplatsen noterade fondpapper. 9 Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning eller upplysning som avses i 10 kap. 10 tredje stycket aktiebolagslagen eller i motsvarande annan associationsrättslig lagstiftning, eller

5 Sida 5 om revisorerna inte enhälligt tillstyrker fastställande av balansräkning och resultaträkning, styrelsens förslag till dispositioner beträffande utgivarens vinst eller förlust eller ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, skall utgivaren dels underrätta börsen respektive marknadsplatsen härom omedelbart efter det att revisionsberättelsen överlämnats till utgivarens styrelse, dels snarast och senast en vecka före ordinarie bolagsstämma eller annat motsvarande möte offentliggöra revisionsberättelsen. Årsredovisning och andra meddelanden 10 Årsredovisning, halvårsrapport, annan delårsrapport och andra meddelanden till ägare av inregistrerade eller noterade fondpapper skall lämnas till börsen respektive marknadsplatsen samtidigt med att de sänds till ägarna eller eljest blir offentliga. Lämnas årsredovisning, rapport eller annat meddelande som avses i första stycket till massmedia i förväg med eller utan förbehåll om publiceringstid, skall meddelandet samtidigt, i förekommande fall, med angivande av publiceringstid lämnas till börsen respektive marknadsplatsen. Offentligt erbjudande om förvärv av aktier m m 11 Har fråga uppkommit hos utgivaren att till en vidare krets lämna offentligt erbjudande om förvärv av aktier eller sådana finansiella instrument som anges i 2 andra stycket insiderlagen (1990:1342) i annat företag med spritt ägande, skall utgivaren omedelbart lämna underrättelse till börsen respektive marknadsplatsen när, - utgivarens ledning vidtagit eller låtit vidtaga sådan förberedande åtgärd för erbjudande som avses i 5 1 och 6 insiderlagen, - utgivaren före styrelsebeslut upptar förhandling eller lämnar information om erbjudandet enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, - utgivarens styrelse beslutar att uppta förhandling om erbjudandet eller lämna information därom enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet, eller - styrelsen fattar beslut att lämna erbjudandet. 12 Har utgivarens styrelse underrättats om att annan än utgivaren kommer att lämna utgivarens ägare offentligt erbjudande om förvärv av aktier eller sådana finansiella instrument som anges i 2 andra stycket insiderlagen, skall utgivaren omedelbart lämna börsen respektive marknadsplatsen underrättelse därom. Transaktioner med närstående 13 Fattas beslut om affär eller annat avtal mellan utgivare av inregistrerade eller noterade fondpapper eller, när utgivaren är moderföretag, dotterbolag och närstående som avses i 4 första stycket 1-6 lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m m, skall utgivaren omedelbart offentliggöra och informera börsen respektive marknadsplatsen om beslutet, såvida affären eller avtalet är av icke oväsentlig betydelse för bedömning av utgivarens eller

6 Sida 6 koncernens ställning och ekonomiska resultat eller av utgivarens behandling av sina ägare. Val av styrelse m m 14 Varje avgång eller utseende av ny ledamot eller suppleant i styrelsen eller revisor eller utseende eller avgång av koncernchef eller verkställande direktör skall omedelbart offentliggöras och delges börsen respektive marknadsplatsen. Kompletterande information 15 Fattar utgivare av inregistrerade eller noterade fondpapper beslut eller inträffar eljest händelse som i icke oväsentlig grad kan - påverka den bild av utgivaren eller, när utgivaren är moderbolag, koncernens situation som framgår av föregående årsredovisning, halvårsrapport eller annan delårsrapport eller annan uppgift om bolaget eller koncernen, eller - eljest påverka värderingen av utgivarens vid börsen inregistrerade eller vid börsen respektive marknadsplatsen noterade fondpapper skall utgivaren omedelbart underrätta börsen respektive marknadsplatsen härom och så snart det kan ske offentliggöra saken. Om offentliggörande av viss uppgift är till förfång för utgivaren, får utgivaren underlåta att offentliggöra den under förutsättning att börsen respektive marknadsplatsen lämnat medgivande till detta. 16 Fattar utgivaren beslut om att ansöka om inregistrering eller notering av sina fondpapper vid annan svensk eller utländsk börs eller om notering vid svensk auktoriserad marknadsplats eller fattar den börsen respektive marknadsplatsen beslut med anledning av sådan ansökan från utgivaren, skall utgivaren omedelbart offentliggöra och underrätta den börs respektive marknadsplats där fondpapperen sedan tidigare är inregistrerade eller noterade, om beslutet. Enhetlig information 17 Utgivare vars fondpapper är inregistrerade eller noterade vid svensk börs eller noterade vid svensk auktoriserad marknadsplats skall, om fondpapperen även är inregistrerade vid utländsk börs, samtidigt som information lämnas till sådan utländsk börs även lämna informationen till svensk börs eller marknadsplats som nyss sagts.

7 Sida 7 FONDPAPPER UTGIVNA AV STAT, KOMMUN ELLER OFFENTLIGT INTERNATIONELLT ORGAN Fondpapper utgivna av kommun 18 Vad som sägs i 2 kap. 7 skall i tillämpliga delar också gälla för en kommun som utgivit fondpapper vilka är inregistrerade vid en börs eller noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats. Kompletterande information 19 Vad som sägs i 2 kap. 15 skall i tillämpliga delar också gälla för en kommun som avses i 2 kap. 18. Enhetlig information 20 Stat, kommun eller offentligt internationellt organ, vars fondpapper är inregistrerade eller noterade vid svensk börs eller noterade vid svensk auktoriserad marknadsplats skall, om fondpapperen även är inregistrerade vid utländsk börs, samtidigt som utgivaren lämnar information till sådan utländsk börs även lämna informationen till svensk börs eller marknadsplats som nyss sagts. Underrättelse, offentliggörande m m 21 När enligt dessa föreskrifter beslut, val eller händelse skall offentliggöras omedelbart eller uppgift därom lämnas omedelbart, skall offentliggörandet ske respektive uppgifterna lämnas i direkt anslutning till att beslutet fattats, valet ägt rum eller händelsen blivit känd för utgivaren. 22 Underrättelser eller andra meddelanden till en börs respektive marknadsplats lämnas genom telefax, telexmeddelanden eller av börsen respektive marknadsplatsen godkänt elektroniskt medium. Budskickning får användas om så kan ske utan nämnvärd fördröjning. Kortare meddelanden kan lämnas per telefon om börsen respektive marknadsplatsen medger det. Uppgift som inte kräver skyndsamhet får sändas med posten. 23 Offentliggörande enligt dessa föreskrifter skall anses ha skett, om informationen lämnats för spridning till en etablerad nyhetsbyrå och minst en rikstäckande dagstidning 24 Information som skall ges enligt dessa föreskrifter skall vara avfattad på svenska språket eller om detta godkänts av börsen respektive marknadsplatsen på danska, norska eller engelska språket. 3 KAP. INFORMATION OM KURSER OCH OMSÄTTNINGS- UPPGIFTER SAMT OFFENTLIGGÖRANDE 1 I detta kapitel ges bestämmelser om information om kurser och omsättningsuppgifter enligt 4 kap. 3 lagen om börs- och clearingverksamhet. Undantag från kravet att information om kurser och omsättningsuppgifter skall meddelas omedelbart finns angivet i 5.

8 Sida 8 2 Offentliggörande av kurser och omsättningsuppgifter beträffande varje finansiellt instrument skall ske elektroniskt och anses ha skett genom att dessa av börsen hålls tillgängliga för spridning till etablerade informationsföretag. 3 Offentliggörandet av varje avslut skall, med det undantag som angivits i 5, åtminstone innehålla uppgifter om 1. beteckning på det finansiella instrument som köpts och sålts, 2. datum och tid för affären, 3. pris, ränta eller kurs, 4. volym, och 5. aggregerad volym under dagen. 4 Om investerarna i förväg har tillgång till upplysningar om priser och volymer till vilka avslut kan göras skall denna information ständigt vara tillgänglig under den tid handeln på börsen pågår. De villkor som anges för ett visst pris eller en viss volym skall vara villkor på vilka det är möjligt för en investerare att genomföra ett avslut. 5 Avslut avseende skuldebrev samt termins - och optionskontrakt avseende skuldebrev skall offentliggöras senast kl dagen efter affärsdagen. Offentliggörandet skall beträffande varje finansiellt instrument åtminstone innehålla uppgifter om 1. vägt snittpris avseende handlad volym under affärsdagen, 2. högsta avslutspris under affärsdagen, 3. lägsta avslutspris under affärsdagen, och 4. total volym för samtliga affärer under affärsdagen. 6 Finansinspektionen kan, om särskilda skäl finns, efter särskild ansökan från en börs medge dispens från de i 2, 3 och 5 angivna minimikraven avseende uppgifter som skall offentliggöras, om det är motiverat med hänsyn till effektiviteten för handeln. 4 KAP. INNEHÅLL OCH OFFENTLIGGÖRANDE AV HALVÅRSRAP- PORT 1 I detta kapitel ges bestämmelser om sådan halvårsrapport som avses i 5 kap. 6 lagen om börs- och clearingverksamhet. Halvårsrapportens innehåll 2 Halvårsrapporten skall bestå av beloppsuppgifter och en förklarande redogörelse för bolagets verksamhet och resultat under räkenskapsårets första sex månader.

9 Sida 9 3 Beloppsuppgifterna, presenterade i tabellform, skall minst visa - omsättningen, och - resultatet (vinsten eller förlusten) före bokslutsdispositioner och skatt i moderbolag och i förekommande fall koncern eller - i de fall det är fråga om koncern, även koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader. 4 Börs får ge bolag rätt att om särskilda skäl föreligger ange uppskattat resultat, under förutsättning att sådant bolags aktier är inregistrerade bara i Sverige. Användningen av denna metod skall anges i bolagets rapport. 5 Om ett utländskt bolag vars aktier är inregistrerade vid en svensk börs har utbetalat eller föreslår att utbetala interimsutdelning, skall beloppsuppgifterna visa resultatet efter avdrag för skatt för sexmånadersperioden och den utbetalda eller föreslagna interimsutdelningen. 6 För varje beloppsuppgift skall uppgiften för motsvarande period under det föregående räkenskapsåret anges. För år 1993 kan de beloppsuppgifter eller proportionering av dessa beloppsuppgifter som angivits i föregående delårsrapport godtas. 7 Den förklarande redogörelsen skall innehålla dels all väsentlig information som gör det möjligt för investerare att bilda sig en välgrundad uppfattning om utvecklingen av bolagets verksamhet och resultat, dels upplysning om sådana särskilda omständigheter som har påverkat verksamheten och resultatet under ifrågavarande period och skall om möjligt medge en jämförelse med motsvarande period under det föregående räkenskapsåret. Dessutom bör om möjligt balansräkning i sammandrag presenteras. Vidare skall lämpliga nyckeltal anges. Redogörelsen skall också så långt det är möjligt behandla bolagets troliga utveckling under resterande del av det innevarande räkenskapsåret. 8 Är bolaget moderbolag skall den halvårsrapport som lämnas avse såväl moderbolag som koncern. I de fall moderbolagets ställning och resultat uppenbart saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och resultat behöver uppgifter om moderbolaget inte lämnas. 9 Om halvårsrapport översiktligt har granskats av bolagets revisorer, skall revisorernas granskningsrapport ingå i halvårsrapporten i oavkortad form. Särskilt om institut under tillsyn 10 Institut som står under Finansinspektionens tillsyn och som berörs av regler om halvårsrapporter skall även beakta Finansinspektionens föreskrifter om delårsrapporter. Halvårsrapportens offentliggörande 11 Som framgår av 5 kap. 6 lagen om börs- och clearingverksamhet skall halvårsrapporten offentliggöras inom två månader från halvårets utgång. Vidare

10 Sida 10 anges att börsen får medge anstånd med offentliggörandet om det finns särskilda skäl. 12 Halvårsrapport skall offentliggöras på sätt som anges i 2 kap KAP. OFFENTLIGGÖRANDE AV UPPGIFTER OM AKTIEINNEHAV 1 Uppgifterna i en sådan anmälan om aktieinnehav som avses i 4 kap. 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument skall offentliggöras av bolaget genom annonsering i en eller flera rikstäckande dagstidningar. 2 Annons som avses i 5 kap. 1 skall avfattas på svenska språket. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996, då Finansinspektionens föreskrifter ( 1992:24) om inregistrering av fondpapper m m skall upphöra att gälla. CLAES NORGREN Bernt Magnusson (Värdepappersmarknadsavdelningen)

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2000:1087 Utkom från trycket den 8 december 2000 utfärdad den 30 november 2000. Enligt riksdagens

Läs mer

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Kapitel X Inregistrering 1 Med överlåtbara värdepapper menas i denna föreskrift överlåtbara värdepapper enligt 1 kap 4 2 a och 2 b lag (2007:XX) om värdepappersmarknaden.

Läs mer

COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) 556463-9440 BOLAGSORDNING

COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) 556463-9440 BOLAGSORDNING BOLAGSORDNING 1 FIRMA Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 3 VERKSAMHET Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva,

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Styrelsen i ALM Equity AB (publ), 556549-1650, föreslår att årsstämman den 24 maj 2011 beslutar

Läs mer

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) 2016-04-12 Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) org. nr 556526-6748, ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 i

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 1. Parter Delägare l.1 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1.2 Länstrafiken i Jämtland AB 1.3 Länstrafiken i Västerbotten AB

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Bankdag" dag som

Läs mer

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ)

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:1207 Utkom från trycket den 17 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Bolag Dividend Sweden AB (publ) Org nr 556939-8752 Plats Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm Tid 2015-06-03, kl 14.00 BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 1. Till ordförande för stämman valdes Sverker Littorin, som uppdrog

Läs mer

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 6 Bilaga 1 Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 1 FIRMA Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3

Läs mer

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8) För att möjliggöra förvärvet av Universal Telecom, så som definierat under och i enlighet med punkten 7 på dagordningen, föreslår styrelsen i

Läs mer

Antal teckningsoptioner

Antal teckningsoptioner Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner enligt punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB (publ) måndagen den 11 maj 2015 Styrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt. BOLAGSORDNING 1 FIRMA Bolagets firma är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 VERKSAMHET Bolagets verksamhet är

Läs mer

Styrelsen i Starbreeze AB (publ), org. nr. 556551-8932, föreslår att årsstämman beslutar att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga A.

Styrelsen i Starbreeze AB (publ), org. nr. 556551-8932, föreslår att årsstämman beslutar att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga A. Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 22 november 2012 Styrelsen i Starbreeze

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

Lagrådsremiss. Informationskrav i noterade företag, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Informationskrav i noterade företag, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Informationskrav i noterade företag, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 januari 2007 Mats Odell Lars Afrell (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB PRESSMEDDELANDE 2006-04-04 Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB Aktieägarna i Nextlink AB kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 3 maj 2006 kl. 09.00

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 (16) VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

Beslut att godkänna ändring av SISAB:s bolagsordning

Beslut att godkänna ändring av SISAB:s bolagsordning KF 11:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:125-107 Juridik 2015-03-03 1/2 KF 11:2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Beslut att godkänna ändring av SISAB:s bolagsordning

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr 556548 9654

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr 556548 9654 Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr 556548 9654 Tid: torsdag 26 juni 2014, kl. 09.00 Plats: bolagets lokaler, Kungsgatan 36, plan 3, Stockholm Deltagande

Läs mer

Styrelseordföranden, Mats Enquist, deltog ej i beredningen av ärendet eller i beslutet.

Styrelseordföranden, Mats Enquist, deltog ej i beredningen av ärendet eller i beslutet. Styrelsens och Nominerings- och Ersättningskommitténs för Redbet Holding AB (publ) (org nr 556685-0755) förslag till årsstämman 2010 om ändring av Redbet Holding AB:s incitamentsprogram 2009/2012 Motiv

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Delårsrapportering

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Delårsrapportering Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Delårsrapportering Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänna råd (BFNAR 2002:5)... 2 Tillämplighet... 2 Skyldighet

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER 2011-2014 (SERIE 1:6) I SRAB SHIPPING AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). aktievärdet avstämningskonto bankdag det

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142 Målnummer: 8088-03 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-12-22 Rubrik: Lagrum: En av ett aktiebolag till delägare i bolaget utfärdad lånerevers har ansetts utgöra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2004:1235 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013

Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013 Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om emission av teckningsoptioner.

Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om emission av teckningsoptioner. Styrelsens för Anodaram AB (publ) (org. nr 556917-6596) förslag till beslut vid årsstämman 2016 om emission av teckningsoptioner avseende incitamentsprogram Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget )

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2010:1516 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2003:514 Utkom från trycket den 15 juli 2003 utfärdad den 26 juni

Läs mer

Bolagsordning för Besök Linde AB

Bolagsordning för Besök Linde AB Bolagsordning för Besök Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G B O L A G S O R D N I N G f ö r Dialect AB (publ.) org nr 556515-2310 1. Firma Bolagets firma är Dialect AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag. 2. Styrelsens säte Bolagets styrelse har sitt säte i Solna.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2002:150 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april

Läs mer

Amnode - Styrelsens Kallelse med beslutsförslag till extra bolagsstämman i Amnode AB 30 december 2015.

Amnode - Styrelsens Kallelse med beslutsförslag till extra bolagsstämman i Amnode AB 30 december 2015. Amnode - Styrelsens Kallelse med beslutsförslag till extra bolagsstämman i 30 december 2015. Kallelse till extra bolagsstämma Anmälan till info@amnode.se Styrelsen i, 556722-7318, kallar härmed till extra

Läs mer

Per post till Fabege AB, Årsstämma, Box 730, SE-169 27 Solna Per telefon 08-555 148 00 Per fax 08-623 03 38. Via Fabeges hemsida www.fabege.se.

Per post till Fabege AB, Årsstämma, Box 730, SE-169 27 Solna Per telefon 08-555 148 00 Per fax 08-623 03 38. Via Fabeges hemsida www.fabege.se. Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 27 mars klockan 16.00 i Auditoriet på Moderna museet, Skeppsholmen i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 15.00. Anmälan

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB

Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB Utlåtande 2007: RI+III (Dnr 023-3997/2007) Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Under förutsättning av Huddinges kommuns

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Axactor AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Axactor AB (publ) Kallelse till årsstämma i Axactor AB (publ) Axactor AB (publ), org nr 556227-8043, ( Bolaget ), håller årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 kl. 14.00 (CET) hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65 i

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid extra bolagsstämmaårsstämman den 18 mars 201428 april 2016

BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid extra bolagsstämmaårsstämman den 18 mars 201428 april 2016 BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid extra bolagsstämmaårsstämman den 18 mars 201428 april 2016 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 18 PÅ DAGORDNINGEN)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 18 PÅ DAGORDNINGEN) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 18 PÅ DAGORDNINGEN) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt A - C nedan. A. Verksamhetsföremålet

Läs mer

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 1 I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i VITROLIFE AB (publ) den 28 april

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-02-19.

Läs mer

Bolaget ska emittera högst 470 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.

Bolaget ska emittera högst 470 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2014/2019 genom emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Styrelsen i Fortnox Aktiebolag, organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB, 556313-4484, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03 Detta uttalande är såvitt avser fråga 1 meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte.

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 3 maj 2016 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Skåne-ömsesidigt, har till föremål för

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling Dokument Beteckning Bolagsordning 14.02.1 Organ Beslut av KF Djursholms AB 1992-12-14, 176 1999-06-04, 102 2007-12-17, 129 Förslag till revidering 2015-11-23

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Lars Wennerström. Offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Invit Fonder Aktiebolag FI Dnr 01-8497-320 Att.VD Birger Jarlsgatan 18 114 34 STOCKHOLM. Återkallelse av tillstånd att utöva fondverksamhet m.m.

Invit Fonder Aktiebolag FI Dnr 01-8497-320 Att.VD Birger Jarlsgatan 18 114 34 STOCKHOLM. Återkallelse av tillstånd att utöva fondverksamhet m.m. 2001-12-19 Beslut Invit Fonder Aktiebolag FI Dnr 01-8497-320 Att.VD Birger Jarlsgatan 18 114 34 STOCKHOLM Återkallelse av tillstånd att utöva fondverksamhet m.m. Finansinspektionens beslut Finansinspektionen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning.

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 1(5) Aktieägarna i kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 juni 2008 kl. 16:00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. Anmälan m.m. Aktieägare skall för att få delta vid årsstämman dels vara införd

Läs mer

Bilaga 1 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare

Läs mer

Styrelsens för A-Com AB (publ) förslag till beslut om Konvertibelprogram att ersätta av årsstämman beslutat konvertibelprogram 2010/2013 (punkt 6)

Styrelsens för A-Com AB (publ) förslag till beslut om Konvertibelprogram att ersätta av årsstämman beslutat konvertibelprogram 2010/2013 (punkt 6) Styrelsens för A-Com AB (publ) förslag till beslut om Konvertibelprogram att ersätta av årsstämman beslutat konvertibelprogram 2010/2013 (punkt 6) Den 10 juni 2010 beslutade årsstämman i A-Com AB (publ)

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr 556567-4941 ( Bolaget ) kallas härmed till extra

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr 556567-4941 ( Bolaget ) kallas härmed till extra KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr 556567-4941 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 december 2013 kl. 12.00 i Bolagets

Läs mer

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. BAKGRUND 3 1.1 Bakgrund till föreslagna ändringar 3 1.2 Nya lagregler 3 1.3 Nuvarande regler

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:25 2011-09-30

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:25 2011-09-30 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:25 2011-09-30 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-06.

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Bolagets kommunikation ska vara korrekt och tydlig.

INFORMATIONSPOLICY. Bolagets kommunikation ska vara korrekt och tydlig. INFORMATIONSPOLICY Fastställd av styrelsen i Enorama Pharma AB (publ.), 2016-05-18 1 ALLMÄNT Enorama Pharma AB (publ.) ( Enorama eller Bolaget ) är ett publikt bolag vars aktier handlas på Nasdaq First

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årsstämma, tillika första kontrollstämma, den 7 mars 2014 kl. 16.30

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ) Årsstämman i Nordic Mines AB (publ), org. nr: 556679-1215, ( Bolaget ) kommer att hållas onsdagen den 23 maj 2012 kl. 15.00 på Restaurang Flustret, Svandammen

Läs mer

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram 2006-06-07 I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram Nedan föreslås vissa ändringar i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel av finansiella

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, INLÖSENFÖRFARANDE OM 9,00 KRONOR PER AKTIE

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, INLÖSENFÖRFARANDE OM 9,00 KRONOR PER AKTIE 2010, 6 APRIL PRESSMEDDELANDE KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, INLÖSENFÖRFARANDE OM 9,00 KRONOR PER AKTIE Detta pressmeddelande är inget erbjudande utan förmedlar endast information om styrelsens förslag till

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Pressmeddelande 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Aktieägarna i LightLab Sweden AB, org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 klockan 16.00

Läs mer

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Ärende 10 Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-12-22 KS 2015.0446 Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige Ändring

Läs mer

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER Aktieägare i MICRO SYSTEMATION AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdag 6 maj 2015 kl. 18.00 i Gällöfsta Citys lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan

Läs mer

Bolagsordning. Sparbanken Skåne AB (publ) 516401-0091

Bolagsordning. Sparbanken Skåne AB (publ) 516401-0091 Bolagsordning Sparbanken Skåne AB (publ) 516401-0091 1 Firma Bankens firma är Sparbanken Skåne AB (publ). Bankaktiebolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun. 3 Verksamhet

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:34 2013-08-28

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:34 2013-08-28 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:34 2013-08-28 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-09-02.

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 22 MARS 2016 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

Stadgar för Klinta samfällighetsförening

Stadgar för Klinta samfällighetsförening 1 Ver. 100516 Stadgar för Klinta samfällighetsförening 1 Firma Föreningens firma är Klinta samfällighetsförening. 2 Samfälligheten I enlighet med ett laga kraftvunnit förrättningsutlåtande av den 21 juli

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 A.

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 A. BILAGA 1 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ), org nr 556654-5835, ( Bolaget ). Det föreslås att årsstämman beslutar att Bolaget

Läs mer

konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp;

konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp; STYRELSENS FÖR CAPIO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER OCH GODKÄNNANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM (KONVERTIBELPROGRAM 2016/2021) Styrelsen för Capio AB (publ)

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda Pressmeddelande 3 april 2013 Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda (PUBL) HÅLLER ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 4 MAJ 2013 KL. 10.00 I STADSHUSET,

Läs mer