KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till extra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr 556567-4941 ( Bolaget ) kallas härmed till extra"

Transkript

1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 december 2013 kl i Bolagets lokaler på Ringvägen 100 C, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 december 2013 (observera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken senast fredagen den 13 december 2013), och dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl måndagen den 16 december 2013, under adress Nordkom AB (publ), Ringvägen 100 C, Stockholm, telefon: , eller per e-post: Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman ska sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på bolagets hemsida. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 13 december Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Ombud Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

2 6. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2014/2017 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Salongen Invest AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Nyckelpersoner i Bolaget 7. Stämmans avslutande Förslag till beslut Punkt 6 Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2014/2017 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Salongen Invest AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Nyckelpersoner i Bolaget A. Bakgrund beskrivning av Incitamentsprogram 2014/2017 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av Incitamentsprogram 2014/2017 genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i Bolaget på nedanstående huvudsakliga villkor ( Incitamentsprogram 2014/2017 ). Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget, Salongen Invest AB, org.nr , ( Dotterbolaget ). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda personer som är eller blir nyckelpersoner inom Bolaget ( Nyckelpersoner ) att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan. Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att Nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas även stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet, höja motivationen samt ytterligare förstärka samhörighetskänslan inom Bolaget. Som framgår nedan löper nyttjandeperioden för Incitamentsprogram 2014/2017 under perioden 15 augusti 2016 till och med 15 mars För att göra programmet attraktivt för Nyckelpersonerna att delta i föreslår styrelsen vidare att ett avtal ingås med respektive Nyckelperson där Nyckelpersonerna ges en rätt att, under en tidsperiod om två veckor från och med dagen omedelbart efter dagen för bolagets offentliggörande av respektive delårsrapport samt bokslutskommuniké under perioden från och med 15 augusti 2016 till och med 9 november 2016, kräva att Bolaget återköper teckningsoptionerna till marknadsvärde under förutsättningar att legala förutsättningar härför föreligger ( Återköpsavtalet ). Enligt Återköpsavtalet ska Bolaget äga rätt att kräva att de Nyckelpersoner som utnyttjat möjlighetet att sälja teckningsoptionerna till Bolaget ska använda 70 procent av köpeskillingen, vilket motsvarar vad som återstår efter att Nyckelpersonen betalat skatt på intäkten från återköpet, för förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget. Aktierna avses att emitteras genom en riktad nyemission ( Nyemissionen ) till en kurs motsvarande gällande börskurs, där Nyckelpersonerna är berättigade att teckna så många aktier som svarar mot respektive Nyckelpersons intäkt vid återköpet. Nyemissionen kommer att behandlas på bolagsstämma i Bolaget i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen. Bolagsstämman kommer att avhållas efter den period under vilken påkallande återköp kan ske enligt ovan. Genom detta förfaringssätt kommer deltagarna i Incitamentsprogram 2014/2017 endast att

3 behöva erlägga en optionspremie vid löptidens början. Istället för att erlägga ytterligare egna likvida medel som betalning för nyteckning av aktier enligt teckningsoptionerna kan Nyckelpersonerna välja att tillgodogöra sig värdeökningen av teckningsoptionerna genom att använda erhållen köpeskilling vid återköpet som betalning för nyemitterade aktier i Bolaget. Härtill följer av Återköpsavtalet att de som förvärvar aktier inom ramen för Incitamentsprogram 2014/2017 vid förvärvet ska ingå ett avtal om s.k. lock-up, enligt vilket Nyckelpersonerna åtar sig att inte sälja de förvärvade aktierna under tidsperiod om ett (1) år från förvärvet. Detta gäller oavsett om möjligheten att påkalla återköp har utnyttjats eller ej. Om den bolagsstämma som ska behandla Nyemissionen inte skulle godkänna denna eller legala förutsättningar för Nyemissionen eller återköp enligt Återköpsavtalet inte föreligger ska Bolaget istället utge betalning motsvarande optionsvärdet i kontanta medel till de Nyckelpersoner som påkallar återköp. Det maximala antalet tillkommande aktier som Incitamentsprogram 2014/2017 kan föranleda vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till högst stycken motsvarande cirka 9,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Med hänsyn till det ovan beskrivna upplägget där Bolaget återköper teckningsoptionerna för marknadsvärde mot erläggande av nyemitterade aktier kan den totala utspädningen dock bli lägre än så. Redogörelse för Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram, beredningen av förslaget, kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal ges i styrelsens fullständiga förslag. B. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget Emissionen, vilken omfattar högst teckningsoptioner av serie 2014/2017, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor. 1. Antal emitterade teckningsoptioner Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. 2. Teckningsrätt och tilldelning Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma det av Bolaget helägda Dotterbolaget. Överteckning kan inte ske. Dotterbolaget ska efter teckning erbjuda samtliga Nyckelpersoner att förvärva teckningsoptionerna. En förutsättning för förvärv av teckningsoptioner är att Nyckelpersonen ingått avtal angående hembudskyldighet m.m. med Bolaget. 3. Emissionskurs Teckningsoptionerna ska ges ut utan betalning. 4. Tid för teckning Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 20 december 2013 på separat teckningslista. Styrelsen bemyndigas att förlänga teckningstiden. 5. Optionsbevis

4 Teckningsoptionerna kommer att representeras av fysiska optionsbevis ställda till viss man eller order. 6. Ökning av aktiekapitalet Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst ,30 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt de fullständiga teckningsoptionsvillkoren). 7. Teckningskurs Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska vara 15 kronor. 8. Tid för utnyttjande av teckningsoptioner Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under en tidsperiod om två veckor från och med dagen omedelbart efter dagen för bolagets offentliggörande av respektive delårsrapport samt bokslutskommuniké under perioden från och med den 15 augusti 2016 till och med den 15 mars För det fall Bolaget upphör med att offentliggöra delårsrapporter ska teckningsoptionerna istället kunna utnyttjas när som helst från och med den 15 augusti 2016 till och med den 15 mars Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Nyckelpersoner ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del i Bolagets långsiktiga värdeutveckling. 10. Utdelning Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. 11. Bemyndigande Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 12. Bolagsordning Bolagsordningen hålls tillgänglig för tecknarna på Bolagets adress i Stockholm. Vid full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med ,30 kronor genom utgivande av högst aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,1 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 9,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Nyckelpersoner

5 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst teckningsoptioner i Bolaget av serie 2014/2017 till Nyckelpersoner, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2014/2017. Nyckelpersonerna ska tillsammans erbjudas att förvärva cirka 75 procent av teckningsoptionerna enligt den fördelning som närmare följer av styrelsens fullständiga förslag. Dessa personer ska anmäla sig för förvärv samt ange antal teckningsoptioner som önskas förvärvas under perioden 20 december 2013 till och med 23 december 2013 på separat anmälningssedel. Betalning ska ske senast den 26 januari Övriga teckningsoptioner, samt eventuella teckningsoptioner som inte förvärvas av de som erbjuds teckningsoptioner enligt Bilaga B till styrelsens fullständiga förslag, ska behållas av Dotterbolaget för att till kvarvarande antal ytterligare kunna erbjudas Nyckelpersonerna upp till ett antal motsvarande 100 procent av det antal teckningsoptioner som respektive Nyckelperson har rätt att förvärva enligt Bilaga B till styrelsens fullständiga förslag, samt befintliga och/eller tillkommande anställda i Bolaget med positioner av motsvarande art och svårighetsgrad som för de positioner som framgår av Bilaga B till styrelsens fullständiga förslag, till det antal som framgår i samma bilaga för respektive position. Dessa teckningsoptioner ska överlåtas senast före den 31 december 2014, varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras. Teckningsoptionerna ska erbjudas Nyckelpersonerna till en kurs motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black & Scholes-optionsvärderingsmodell. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Nyckelpersonerna ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del i Bolagets långsiktiga värdeutveckling. Såsom beskrivits ovan under punkt A ovan avser Bolaget härtill att ingå Återköpsavtalet med Nyckelpersonerna, under förutsättning att förevarande bolagsstämman godkänner Incitamentsprogram 2014/2017. För information om detta avtal, se närmare ovan. Majoritetskrav För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Upplysningar på den extra bolagsstämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Tillhandahållande av handlingar Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Ringvägen 100 C, Stockholm senast två veckor före stämman, dvs. senast den 6 december Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare

6 som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid den extra bolagsstämman. Stockholm i december 2013 Nordkom AB (publ) Styrelsen Styrelsens i Nordkom AB (publ), org. nr , ( Bolaget ) förslag till beslut om införandet av Incitamentsprogram 2014/2017 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Salongen Invest AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Nyckelpersoner i Bolaget (punkt 6) D. Bakgrund beskrivning av Incitamentsprogram 2014/2017 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av Incitamentsprogram 2014/2017 genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i Bolaget på nedanstående villkor ( Incitamentsprogram 2014/2017 ). Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget, Salongen Invest AB, org.nr , ( Dotterbolaget ). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda personer som är eller blir nyckelpersoner inom Bolaget ( Nyckelpersoner ) att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan. Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att Nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas även stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet, höja motivationen samt ytterligare förstärka samhörighetskänslan inom Bolaget. Som framgår nedan löper nyttjandeperioden för Incitamentsprogram 2014/2017 under perioden 15 augusti 2016 till och med 15 mars För att göra programmet attraktivt för Nyckelpersonerna att delta i föreslår styrelsen vidare att ett avtal ingås med respektive Nyckelperson där Nyckelpersonerna ges en rätt att, under en tidsperiod om två veckor från och med dagen omedelbart efter dagen för bolagets offentliggörande av respektive delårsrapport samt bokslutskommuniké under perioden från och med 15 augusti 2016 till och med 9 november 2016, kräva att Bolaget återköper teckningsoptionerna till marknadsvärde under förutsättningar att legala förutsättningar härför föreligger ( Återköpsavtalet ). Enligt Återköpsavtalet ska Bolaget äga rätt att kräva att de Nyckelpersoner som utnyttjat möjlighetet att sälja teckningsoptionerna till Bolaget ska använda 70 procent av köpeskillingen, vilket motsvarar vad som återstår efter att Nyckelpersonen betalat skatt på intäkten från återköpet, för förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget. Aktierna avses att emitteras genom en riktad nyemission ( Nyemissionen ) till en kurs motsvarande gällande börskurs, där Nyckelpersonerna är berättigade att teckna så många aktier som svarar mot respektive Nyckelpersons intäkt vid återköpet. Nyemissionen kommer att behandlas på bolagsstämma i Bolaget i

7 enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen. Bolagsstämman kommer att avhållas efter den period under vilken påkallande återköp kan ske enligt ovan. Genom detta förfaringssätt kommer deltagarna i Incitamentsprogram 2014/2017 endast att behöva erlägga en optionspremie vid löptidens början. Istället för att erlägga ytterligare egna likvida medel som betalning för nyteckning av aktier enligt teckningsoptionerna kan Nyckelpersonerna välja att tillgodogöra sig värdeökningen av teckningsoptionerna genom att använda erhållen köpeskilling vid återköpet som betalning för nyemitterade aktier i Bolaget. Härtill följer av Återköpsavtalet att de som förvärvar aktier inom ramen för Incitamentsprogram 2014/2017 vid förvärvet ska ingå ett avtal om s.k. lock-up, enligt vilket Nyckelpersonerna åtar sig att inte sälja de förvärvade aktierna under tidsperiod om ett (1) år från förvärvet. Detta gäller oavsett om möjligheten att påkalla återköp har utnyttjats eller ej. Om den bolagsstämma som ska behandla Nyemissionen inte skulle godkänna denna eller legala förutsättningar för Nyemissionen eller återköp enligt Återköpsavtalet inte föreligger ska Bolaget istället utge betalning motsvarande optionsvärdet i kontanta medel till de Nyckelpersoner som påkallar återköp. Det maximala antalet tillkommande aktier som Incitamentsprogram 2014/2017 kan föranleda vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till högst stycken motsvarande cirka 9,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Med hänsyn till det ovan beskrivna upplägget där Bolaget återköper teckningsoptionerna för marknadsvärde mot erläggande av nyemitterade aktier kan den totala utspädningen dock bli lägre än så, se Bilaga A. Redogörelse för Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram, beredningen av förslaget, kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal ges i Bilaga A. E. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget Emissionen, vilken omfattar högst teckningsoptioner av serie 2014/2017, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor. 13. Antal emitterade teckningsoptioner Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. 14. Teckningsrätt och tilldelning Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma det av Bolaget helägda Dotterbolaget. Överteckning kan inte ske. Dotterbolaget ska efter teckning erbjuda samtliga Nyckelpersoner att förvärva teckningsoptionerna. En förutsättning för förvärv av teckningsoptioner är att Nyckelpersonen ingått avtal angående hembudskyldighet m.m. med Bolaget.

8 15. Emissionskurs Teckningsoptionerna ska ges ut utan betalning. 16. Tid för teckning Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 20 december 2013 på separat teckningslista. Styrelsen bemyndigas att förlänga teckningstiden. 17. Optionsbevis Teckningsoptionerna kommer att representeras av fysiska optionsbevis ställda till viss man eller order. 18. Ökning av aktiekapitalet Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst ,30 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt Bilaga C). 19. Teckningskurs Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska vara 15 kronor. 20. Tid för utnyttjande av teckningsoptioner Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under en tidsperiod om två veckor från och med dagen omedelbart efter dagen för bolagets offentliggörande av respektive delårsrapport samt bokslutskommuniké under perioden från och med den 15 augusti 2016 till och med den 15 mars För det fall Bolaget upphör med att offentliggöra delårsrapporter ska teckningsoptionerna istället kunna utnyttjas när som helst från och med den 15 augusti 2016 till och med den 15 mars Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Nyckelpersoner ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del i Bolagets långsiktiga värdeutveckling. 22. Utdelning Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

9 23. Bemyndigande Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 24. Bolagsordning Bolagsordningen hålls tillgänglig för tecknarna på Bolagets adress i Stockholm. Handlingar enligt aktiebolagslagen 14 kap 8 bilägges, Bilaga 1-4. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga C Villkor för Nordkoms AB:s (publ) teckningsoptioner 2014/2017. Bland annat framgår av punkt 8 i Bilaga C att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. Vid full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med ,30 kronor genom utgivande av högst aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,1 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 9,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. F. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Nyckelpersoner Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst teckningsoptioner i Bolaget av serie 2014/2017 till Nyckelpersoner, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2014/2017. Nyckelpersonerna ska tillsammans erbjudas att förvärva cirka 75 procent av teckningsoptionerna enligt den fördelning som närmare följer av Bilaga B. Dessa personer ska anmäla sig för förvärv samt ange antal teckningsoptioner som önskas förvärvas under perioden 20 december till och med 23 december 2013 på separat anmälningssedel. Betalning ska ske senast den 26 januari Övriga teckningsoptioner, samt eventuella teckningsoptioner som inte förvärvas av de som erbjuds teckningsoptioner enligt Bilaga B, ska behållas av Dotterbolaget för att till kvarvarande antal ytterligare kunna erbjudas Nyckelpersonerna upp till ett antal motsvarande 100 procent av det antal teckningsoptioner som respektive Nyckelperson har rätt att förvärva enligt Bilaga B, samt befintliga och/eller tillkommande anställda i Bolaget med positioner av motsvarande art och svårighetsgrad som för de positioner som framgår av Bilaga B till det antal som framgår i samma bilaga för respektive position. Dessa teckningsoptioner ska överlåtas senast före den 31 december 2014, varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras. Teckningsoptionerna ska erbjudas Nyckelpersonerna till en kurs motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black & Scholes-optionsvärderingsmodell, se närmare härom i Bilaga A.

10 Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Nyckelpersonerna ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del i Bolagets långsiktiga värdeutveckling. Såsom beskrivits ovan under punkt A ovan avser Bolaget härtill att ingå Återköpsavtalet med Nyckelpersonerna, under förutsättning att förevarande bolagsstämman godkänner Incitamentsprogram 2014/2017. För information om detta avtal, se närmare ovan. Majoritetskrav För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Stockholm i december 2013 Nordkom AB (publ) Styrelsen

11 Bilaga A BEREDNING AV STYRELSENS I NORDKOM AB (PUBL), ORG ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL INCITAMENTSPROGRAM 2014/2017 FÖR ANSTÄLLDA Det föreslagna Incitamentsprogram 2014/2017 har beretts av styrelsen efter inhämtande av synpunkter från aktieägare och oberoende experter och har godkänts av styrelsen i sin helhet. VÄRDERING M.M. Nyckelpersoners och övriga förvärvsberättigades förvärv av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde. Värderingen av teckningsoptionerna ska baseras på en beräkning enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och kommer att utföras av Bolaget och ses över av Bolagets revisorer, PwC. Värderingen ska utföras per den 19 december 2013 och baseras på en börskurs motsvarande den genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden den 13 december 2013 till och med den 19 december 2013 enligt NASDAQ OMX First North. Vid ett antagande om att värdet på Bolagets aktie vid tidpunkten för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 10,50 kronor blir värdet per teckningsoption 0,62 kronor. Den riskfria räntan har antagits till 2 procent och volatiliteten till 23 procent. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption uppgår till 15 kronor. UTSPÄDNINGSEFFEKT Det maximala antalet tillkommande aktier som Incitamentsprogram 2014/2017 kan föranleda vid utnyttjande av emissionerna uppgår till högst stycken motsvarande cirka 9,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier. Med hänsyn till det ovan beskrivna upplägget där Nyckelpersonerna har rätt att påkalla att Bolaget återköper teckningsoptionerna för marknadsvärde, samt där Bolaget har rätt att kräva att Nyckelpersonerna förvärvar nyemitterade aktier i Bolaget för del av köpeskillingen kan den totala utspädningen dock bli lägre än så, se följande exempel:

12 Exempel: De emitterade teckningsoptionerna kan ge en maximal utspädning om 9,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget om de utnyttjas enligt villkoren. Vid exempelvis en aktiekurs vid påkallande om 17 kronor kommer varje option att vara värd 2 kronor och de teckningsoptionerna tillsammans kronor. Om Nyckelpersonerna väljer att låta Bolaget återköpa dessa optioner kommer de alltså att erhålla en sammanlagd köpeskilling om kronor före skatt. Om Bolaget kräver att Nyckelpersonerna köper nyemitterade aktier för 70 procent av den erhållna köpeskillingen kommer Bolaget, vid en teckningskurs motsvarande gällande börskursen 17 kronor per aktie erhålla totalt max kronor, varvid maximalt aktier emitteras. Detta motsvarar en utspädning om 0,8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, vilket alltså är lägre än om teckningsoptionerna utnyttjas enligt sina villkor. KOSTNADER OCH PÅVERKAN PÅ NYCKELTAL Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till Nyckelpersoner till ett beräknat marknadspris bedöms inte Incitamentsprogram 2014/2017 i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration. Vid full anslutning till ett antaget pris per teckningsoption om 0,62 kronor erhåller Bolaget en sammanlagd teckningsoptionspremie om Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och vid teckningskursen om 15 kronor kommer Bolaget därutöver att tillföras en emissionslikvid om kronor. Med hänsyn till Återköpsavtalet förväntas dock den tillförda emissionslikviden bli lägre, se exempel ovan. För det fall samtliga teckningsoptioner, enligt Nyckelpersonernas val, återköps i enlighet med Återköpsavtalet samt Bolaget kräver att Nyckelpersonerna förvärvar aktier för 70 procent av köpeskillingen vid återköpet, kommer Bolaget att tillföras en emissionslikvid enligt den princip som framgår av exemplet ovan. Som framgår av exemplet kommer Bolaget även att få en kostnad bestående i köpeskillingen för de teckningsoptioner som återköps av Nyckelpersonerna. Denna kostnad kan begränsas om Bolaget identifierar nya köpare av teckningsoptionerna. Utspädningseffekten av teckningsoptionerna kan komma att påverka nyckeltal per aktie. ÖVRIGA UTESTÅENDE AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2012, not 20. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

13 Bilaga B FÖRDELNING AV TECKNINGSOPTIONER TILL NYCKELPERSONER I NORDKOM AB (PUBL), ORG ( BOLAGET ) Position Antal teckningsoptioner Verkställande direktör CFO Affärsområdeschef (tre anställda) Säljansvarig (två anställda) per anställd per anställd Produktionschef Summa: Totalt antal teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2014/

14 Bilaga C Villkor för Nordkom AB (publ) teckningsoptioner 2014/2017

15 VILLKOR FÖR NORDKOM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2011/2013 A) DEFINITIONER I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). avstämningskonto bankdag värdepapperskonto hos Euroclear där respektive optionsinnehavares innehav av aktier i bolaget som tillkommer genom teckning ska registreras. dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag i Sverige eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige. bolaget Nordkom AB (publ), org. nr Euroclear marknadsnotering optionsinnehavare teckning teckningskurs teckningsoption Euroclear Sweden AB. i samband med aktie, värdepapper eller annan rättighet, notering genom utgivarens försorg av sådan aktie, värdepapper eller annan rättighet på en reglerad marknad eller någon annan organiserad marknadsplats. innehavare av teckningsoption. teckning, med utnyttjande av teckningsoption, av nya aktier i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor. den kurs till vilken teckning får ske enligt dessa villkor. rätt att enligt dessa villkor teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor. teckningsoptionsbevis bevis till vilket knutits ett visst antal teckningsoptioner. teckningsperiod B) ANTAL TECKNINGSOPTIONER, REGISTRERING M.M. den period under vilken teckning får ske enligt dessa villkor. Antalet teckningsoptioner uppgår till högst stycken. Teckningsoptionsbevis är ställda till viss man eller order. Teckningsoptionsbevis får, på begäran av optionsinnehavare, utbytas mot två eller flera teckningsoptionsbevis där summan av teckningsoptionerna för de nya teckningsoptionsbevisen ska överensstämma med antalet teckningsoptioner enligt det tidigare teckningsoptionsbeviset. Förutsatt att bolaget är avstämningsbolag kan teckningsoptionerna registreras för teckningsoptionsinnehavarens räkning på avstämningskonto i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Registreras teckningsoptioner på avstämningskonto utfärdas inte optionsbevis.

16 Registreringar avseende teckningsoptionerna, till följd av åtgärder enligt dessa villkor, ombesörjs av bolaget, eller i förekommande fall av kontoförande institut. Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor. C) RÄTT ATT TECKNA NYA AKTIER D) TECKNING Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie uppgår till 15 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för justering i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 nedan. Om tillämpningen av dessa bestämmelser skulle medföra att teckningskursen kommer att understiga då utestående aktiers då gällande kvotvärde ska teckningskursen i stället motsvara då utestående aktiers då gällande kvotvärde. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under en tidsperiod om två veckor från och med dagen omedelbart efter dagen för bolagets offentliggörande av respektive delårsrapport samt bokslutskommuniké under perioden från och med den 15 augusti 2016 till och med den 15 mars Teckningsperioden kan komma att tidigareläggas eller senareläggas i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 nedan. För det fall Bolaget upphör med att offentliggöra delårsrapporter ska teckningsoptionerna istället kunna utnyttjas när som helst från och med den 15 augusti 2016 till och med den 15 mars Teckning kan ske endast av det hela antal aktier vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner, som samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att teckna. Teckning sker genom att fastställd och av bolaget tillhandahållen anmälningssedel (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till bolaget på i anmälningssedeln angiven adress varvid teckningsoptionsbevis representerande det antal teckningsoptioner som önskas utnyttjas ska inlämnas till bolaget. Kommer inte sådan anmälningssedel (teckningslista) bolaget till handa inom teckningsperioden upphör teckningsoptionen. Teckning är bindande och kan inte återkallas. E) BETALNING OCH INFÖRING I AKTIEBOK Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teckningen avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto. Sedan anmälan om teckning, betalning och tilldelning av aktier skett, ska de nya aktierna omedelbart tas upp i aktieboken och anmälas till Bolagsverket för registrering. Om bolaget utfärdar aktiebrev ska sådant utfärdande ske först sedan teckning hos Bolagsverket ägt rum.

17 F) VERKSTÄLLANDE AV TECKNING Sedan teckning skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 4 och 5 ovan verkställs teckningen. Därvid bortses från eventuellt överskjutande del av teckningsoption som enligt tredje stycket i punkt 4 ovan inte får utnyttjas för teckning. Sådan överskjutande del upphör i och med teckningen. Teckning verkställs genom att styrelsen för bolaget beslutar att tilldela optionsinnehavaren de nya aktierna, varefter de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok (som förs av Euroclear) och på optionsinnehavarens avstämningskonto sedan registrering skett hos Bolagsverket. Om teckning skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 4 och 5 ovan före den första vardagen i varje månad upptas de aktier som tillkommer genom teckningen i aktieboken senast per den sista bankdagen i den månaden. Om teckning och betalning erlagts efter den första vardagen upptas de aktier som tillkommer genom teckningen i aktieboken senast per den sista bankdagen i nästkommande månad. Som framgår av punkt 8 nedan får teckning i vissa fall verkställas först efter viss senare tidpunkt och då med tillämpning av omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. G) UTDELNING PÅ NY AKTIE Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits i bolagets aktiebok. H) OMRÄKNING AV TECKNINGSKURSEN OCH ANTAL AKTIER M.M. (i)fondemission Genomför bolaget en fondemission ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissionen. Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i fondemissionen. Om fondemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter emissionsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler: (omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i bolaget före fondemissionen) / (antalet aktier i bolaget efter fondemissionen) (omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (antalet aktier i bolaget efter fondemissionen) / (antalet aktier i bolaget före fondemissionen) När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna

18 fastställas av bolaget senast två bankdagar efter emissionsbeslutet samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först efter avstämningsdagen för fondemissionen. Dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och ger inte rätt till deltagande i emissionen. (ii)sammanläggning eller uppdelning (split) Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om sammanläggningen eller uppdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om sammanläggningen eller uppdelningen. Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen. Om sammanläggningen eller uppdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler: (omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i bolaget före sammanläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i bolaget efter sammanläggningen eller uppdelningen) (omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (antalet aktier i bolaget efter sammanläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i bolaget före sammanläggningen eller uppdelningen) När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan sammanläggning eller uppdelning verkställts genom registrering hos Euroclear. Dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen. (iii)nyemission av aktier Genomför bolaget en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna att teckna de nya aktierna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning gäller följande beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i emissionen som aktie som tillkommer genom teckning ger: a) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska i emissionsbeslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att

19 aktie som tillkommer genom teckningen ska ge rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter offentliggörandet av styrelsens emissionsbeslut. Teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på nämnda dag, ska verkställas först efter den dagen. Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter den ovan nämnda dagen ger inte rätt att delta i nyemissionen. b) Beslutas emissionen av bolagsstämman ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissionen. Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i nyemissionen. Om nyemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid, att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i nyemissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler: (omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden ( aktiens genomsnittskurs )) / ((aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrättens teoretiska värde ( teckningsrättens värde ))) (omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt den kurslista på vilken aktien är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Teckningsrättens värde ska framräknas enligt följande formel, dock att teckningsrättens värde ska bestämmas till noll om formeln ger ett negativt värde: (teckningsrättens värde) = (det antal aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) (teckningskursen för de nya aktierna)) /(antalet aktier i bolaget före emissionsbeslutet) När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i

20 aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emissionen. (iv)emission av teckningsoptioner eller konvertibler Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna att teckna teckningsoptionerna eller konvertiblerna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning, ska bestämmelserna i första stycket a) och b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i emissionen som aktie som tillkommer genom teckning ger. Om emissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i emissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler: (omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden ( aktiens genomsnittskurs )) / ((aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrättens teoretiska värde ( teckningsrättens värde ))) (omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan. Om teckningsrätten är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som enligt av bolaget anlitad oberoende värderingsman kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen. När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt

21 emissionsbeslutet fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emissionen. (v)vissa andra erbjudanden till aktieägarna Genomför bolaget i andra fall än som avses i punkterna ovan (i) ett erbjudande till aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 första stycket aktiebolagslagen förvärva värdepapper eller rättighet av något slag av bolaget eller (ii) en utdelning till aktieägarna, med nyss nämnd företrädesrätt, av sådana värdepapper eller rättigheter (i båda fallen erbjudandet ), ska bestämmelserna i första stycket a) och b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i erbjudandet som aktie som tillkommer genom teckning ger. Om erbjudandet verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i erbjudandet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler: (omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen ( aktiens genomsnittskurs )) / ((aktiens genomsnittskurs) + (det teoretiska värdet av rätten att delta i erbjudandet ( inköpsrättens värde ))) (omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + (inköpsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan. Om aktieägarna erhåller inköpsrätter och dessa är föremål för marknadsnotering ska inköpsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten enligt den kurslista på vilken inköpsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för marknadsnotering, men de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet antingen redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med erbjudandet, ska inköpsrättens värde (i) om värdepappren eller

22 rättigheterna i fråga redan är marknadsnoterade anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet, eller (ii) om värdepappren eller rättigheterna i fråga marknadsnoteras i samband med erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. När inköpsrättens värde ska framräknas enligt (ii) i detta stycke ska vid omräkningen av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt formlerna ovan aktiens genomsnittskurs avse aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i (ii) i detta stycke angivna perioden om 25 handelsdagar i stället för den period som anges i formlerna ovan. Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för marknadsnotering, och de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet varken redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med erbjudandet, ska inköpsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som enligt av bolaget anlitad oberoende värderingsman kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den period under vilken aktiens genomsnittliga marknadskurs ska framräknas vid omräkningarna enligt ovan, samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i erbjudandet. (vi)likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna ovan får bolaget efter eget val erbjuda samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna att delta i emissionen eller erbjudandet. Därvid ska varje optionsinnehavare, trots att teckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit om teckning

Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om emission av teckningsoptioner.

Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om emission av teckningsoptioner. Styrelsens för Anodaram AB (publ) (org. nr 556917-6596) förslag till beslut vid årsstämman 2016 om emission av teckningsoptioner avseende incitamentsprogram Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget )

Läs mer

Antal teckningsoptioner

Antal teckningsoptioner Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner enligt punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB (publ) måndagen den 11 maj 2015 Styrelsen

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER 2011-2014 (SERIE 1:6) I SRAB SHIPPING AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). aktievärdet avstämningskonto bankdag det

Läs mer

Bolaget ska emittera högst 470 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.

Bolaget ska emittera högst 470 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2014/2019 genom emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Styrelsen i Fortnox Aktiebolag, organisationsnummer

Läs mer

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ)

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Bankdag" dag som

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 A.

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 A. BILAGA 1 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ), org nr 556654-5835, ( Bolaget ). Det föreslås att årsstämman beslutar att Bolaget

Läs mer

Styrelsen i Starbreeze AB (publ), org. nr. 556551-8932, föreslår att årsstämman beslutar att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga A.

Styrelsen i Starbreeze AB (publ), org. nr. 556551-8932, föreslår att årsstämman beslutar att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga A. Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 22 november 2012 Styrelsen i Starbreeze

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda Pressmeddelande 3 april 2013 Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda (PUBL) HÅLLER ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 4 MAJ 2013 KL. 10.00 I STADSHUSET,

Läs mer

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

Koncernledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.

Koncernledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare

Läs mer

Styrelseordföranden, Mats Enquist, deltog ej i beredningen av ärendet eller i beslutet.

Styrelseordföranden, Mats Enquist, deltog ej i beredningen av ärendet eller i beslutet. Styrelsens och Nominerings- och Ersättningskommitténs för Redbet Holding AB (publ) (org nr 556685-0755) förslag till årsstämman 2010 om ändring av Redbet Holding AB:s incitamentsprogram 2009/2012 Motiv

Läs mer

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte.

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 3 maj 2016 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER Aktieägare i MICRO SYSTEMATION AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdag 6 maj 2015 kl. 18.00 i Gällöfsta Citys lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan

Läs mer

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Punkt 17 i kallelsen: Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB

Läs mer

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Personaloptionsprogram 2013/2017 B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för Orexo AB (org.nr. 556500-0600) förslag till årsstämma den 27 april 2006 om antagande av Orexo AB:s personaloptionsprogram 2006/2016 samt emission av teckningsoptioner till nyteckning av

Läs mer

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 januari

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 januari Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 januari Kallelse till extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ) Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ( Bolaget

Läs mer

Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB, 556313-4484, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Pressmeddelande den 25 april 2016 Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 10 i

Läs mer

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB PRESSMEDDELANDE 2006-04-04 Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB Aktieägarna i Nextlink AB kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 3 maj 2006 kl. 09.00

Läs mer

1(4) STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Concentric AB har etablerade principer och former för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen och dess

Läs mer

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 (16) VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7 i dagordningen Sammanläggning av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:50, dvs. för varje

Läs mer

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) 2016-04-12 Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) org. nr 556526-6748, ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 i

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Pressmeddelande 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Aktieägarna i LightLab Sweden AB, org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 klockan 16.00

Läs mer

Styrelsens för A-Com AB (publ) förslag till beslut om Konvertibelprogram att ersätta av årsstämman beslutat konvertibelprogram 2010/2013 (punkt 6)

Styrelsens för A-Com AB (publ) förslag till beslut om Konvertibelprogram att ersätta av årsstämman beslutat konvertibelprogram 2010/2013 (punkt 6) Styrelsens för A-Com AB (publ) förslag till beslut om Konvertibelprogram att ersätta av årsstämman beslutat konvertibelprogram 2010/2013 (punkt 6) Den 10 juni 2010 beslutade årsstämman i A-Com AB (publ)

Läs mer

Kallelse till Acando ABs extra bolagsstämma den 2 juli 2014

Kallelse till Acando ABs extra bolagsstämma den 2 juli 2014 Kallelse till Acando ABs extra bolagsstämma den 2 juli 2014 Aktieägarna i Acando AB (publ), org.nr. 556272-5092, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 juli 2014 kl. 10.00 på

Läs mer

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Bilaga E Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014) innefattande riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ) Årsstämman i Nordic Mines AB (publ), org. nr: 556679-1215, ( Bolaget ) kommer att hållas onsdagen den 23 maj 2012 kl. 15.00 på Restaurang Flustret, Svandammen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM. Översiktlig beskrivning av programmet och motiv till förslaget m.m.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM. Översiktlig beskrivning av programmet och motiv till förslaget m.m. FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM Styrelsen för Semcon AB (publ), org. nr 556539-9549, föreslår att extra bolagsstämma den 7 februari 2008 beslutar (i) att godkänna implementeringen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr 556548 9654

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr 556548 9654 Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr 556548 9654 Tid: torsdag 26 juni 2014, kl. 09.00 Plats: bolagets lokaler, Kungsgatan 36, plan 3, Stockholm Deltagande

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.) kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 mars 2014 kl. 10.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 i lokal Palmstedtssalen,

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning.

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 1(5) Aktieägarna i kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 juni 2008 kl. 16:00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. Anmälan m.m. Aktieägare skall för att få delta vid årsstämman dels vara införd

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) 4 april, 2016 Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2016, kl.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 28 november 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 december

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen för Nexam Chemical Holding AB ( Bolaget )föreslår

Läs mer

Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 1 april 2011 klockan 11:00 på Scandic Infra City (i lokalen Alfa ) i Upplands Väsby Rätt att delta i årsstämman Aktieägare som vill

Läs mer

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp.

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp. Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av konvertibler, (B) emission av teckningsoptioner samt (C) överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15) Styrelsen

Läs mer

konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp;

konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp; STYRELSENS FÖR CAPIO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER OCH GODKÄNNANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM (KONVERTIBELPROGRAM 2016/2021) Styrelsen för Capio AB (publ)

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine Aerocrine AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 7 januari 2015 kl. 09:00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm. Rätt att deltaga

Läs mer

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8) För att möjliggöra förvärvet av Universal Telecom, så som definierat under och i enlighet med punkten 7 på dagordningen, föreslår styrelsen i

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Opcon Aktiebolag (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Opcon Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2016-02-22 Stockholm Kallelse till extra bolagsstämma i Opcon Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Opcon Aktiebolag (publ), org. nr 556274-8623, (nedan Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår

Läs mer

Pressmeddelande 19 mars 2008

Pressmeddelande 19 mars 2008 Pressmeddelande 19 mars 2008 Kallelse till årsstämma i Know IT Aktiebolag (publ) Aktieägare i, 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 april 2008 klockan 16.00, i Bolagets

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 april 2014.

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 april 2014. Kallelse till årsstämma i DGC One AB (publ), org. nr 556624-1732 Datum för stämman: 28 april 2014. Plats för stämman: Bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm. Tid för stämman: Kl. 15.00. Inregistrering

Läs mer

ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Linc Invest AB ( Förslagsställarna ) som tillsammans innehar ca 68

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl. 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm. Inregistrering

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL) Aktieägarna Cantus Invest AB, Coordinator Invest AB, Von Bahr Group AB och Sven Rasmusson (nedan gemensamt "Huvudägarna"), vilka tillsammans äger 67,2

Läs mer

Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 16.00 på Medicon

Läs mer

STYRELSENS FÖR ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM:

STYRELSENS FÖR ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: STYRELSENS FÖR ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. PERSONALOPTIONSPROGRAM; OCH B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER FÖR FULLGÖRANDE

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV TECKNINGSOPTIONSBA- SERAT INCITAMENTSPROGRAM RIKTAT TILL ANSTÄLLDA

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV TECKNINGSOPTIONSBA- SERAT INCITAMENTSPROGRAM RIKTAT TILL ANSTÄLLDA PUNKT 12: STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV TECKNINGSOPTIONSBA- SERAT INCITAMENTSPROGRAM RIKTAT TILL ANSTÄLLDA Styrelsen för Litium AB (publ), org. nr 556562-1835, föreslår att årsstämman

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Stockholm i november 2009 A-Com AB (publ) Styrelsen

Stockholm i november 2009 A-Com AB (publ) Styrelsen s i, org. nr. 556291-2807, förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktierna i A-Com Norge ASA till Zoncolan ASA samt A-Com Norge ASA:s överlåtelse av aktierna i Tibe Reklame Holding AS med

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2016,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2016, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391 0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2016 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Valberedningens för Eniro AB (publ) förslag till beslut om inrättande av två incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2016 A respektive B) för styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare, genom

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 15 april 2016 klockan 10.00 i konferenslokalen Birch, Hotel

Läs mer

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma i (publ) Aktieägarna i (publ), org.nr 556767-9625, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 21 maj 2015 kl. 17.00, i Bolagets lokaler på Norra

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan. STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIESPARPROGRAM INNEFATTANDE BESLUT OM (A) INFÖRANDE AV AKTIESPARPROGRAM; (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN; (C) BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2021 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I GS SWEDEN AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2021 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I GS SWEDEN AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2021 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I GS SWEDEN AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktiebolagslagen aktiebolagslagen

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017

SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 Bilaga 1.1 SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i Sverige

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 I KAPPAHL AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 I KAPPAHL AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 I KAPPAHL AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). aktievärdet avstämningskonto bankdag banken det avkastningsvärde

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkten 2 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 7 juni 2012. Ärende 2

Styrelsens förslag till beslut enligt punkten 2 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 7 juni 2012. Ärende 2 2 Styrelsens förslag till beslut enligt punkten 2 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 7 juni 2012 Ärende 2 Styrelsens förslag till val av ordförande vid stämman Som ordförande vid stämman

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2015 kl 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra

Läs mer

Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ.) Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ.) Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.), org.nr 556680-8878 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl. 16.30 på Hotell

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årsstämma, tillika första kontrollstämma, den 7 mars 2014 kl. 16.30

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING. Årsstämma i Confidence International AB, 11 maj, 2017

PRELIMINÄR DAGORDNING. Årsstämma i Confidence International AB, 11 maj, 2017 PRELIMINÄR DAGORDNING Årsstämma i, 11 maj, 2017 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Utseende av protokollförare 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Val av en eller två justeringsmän

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt. BOLAGSORDNING 1 FIRMA Bolagets firma är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 VERKSAMHET Bolagets verksamhet är

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer