Inbjudan att teckna aktier i. eldopalen FÖRVALTNINGS AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan att teckna aktier i. eldopalen FÖRVALTNINGS AB"

Transkript

1 1 Inbjudan att teckna aktier i eldopalen FÖRVALTNINGS AB Eldopalen Förvaltnings AB Erik Dahlbergsg Göteborg Telefon 031/ Fax 031/ e-post Bankgiro

2 2 INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I ELDOPALEN FÖRVALTNINGS AB Härmed inbjudes att teckna aktier i Eldopalen Förvaltnings AB. Bolaget har för närvarande ett aktiekapital på kr. Vid ordinarie bolagsstämma beslutades om ökning av aktiekapitalet med högst kr genom nyemission av högst aktier, varje aktie på nom. 50 kr. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna förväntas hamna i spannet kr men exakt värde fastställes på avstämningsdagen den De nya aktierna utgör högst 50 % av aktiekapitalet och högst 44 % av röstetalet i Eldopalen Förvaltnings AB. Göteborg i november 2006 Styrelsen ORDFÖRANDEN HAR ORDET Eldopalen Förvaltnings AB:s sextonde verksamhetsår har påbörjats. Bolaget startades mitt under den svenska finans- och bankkrisen i början av 1990-talet. Vi har utvecklat en väl fungerande arbetsform för värdering av och placeringar i värdepapper. Den grundläggande målsättningen i förvaltningen är att skapa en aktieportfölj med låg riskprofil genom investeringar i vinstgivande bolag och en mix av branscher. Avsikten med den nu aktuella emissionen är att öka bolagets kapitalunderlag och därmed framstå som attraktivare för omvärlden. Det finns mycket större möjlighet att få bättre avkastning på kapitalet vid ett ökat och betydligt större kapital. I vår strävan att skapa en bättre skattesituation för bolaget och dess ägare har vi reducerat bolagsskatten genom att teckna en kapitalförsäkring på en del av kapitalet. Bolaget har som mål att få status som investmentbolag med de skattemässiga fördelar det innebär. För att uppnå detta krävs bland annat, att antalet aktieägare uppgår till Före emissionen har bolaget cirka 140 aktieägare. Bolagets styrelse som är ytterst ansvarig för förvaltningen söker ständigt placeringar med god tillväxtkapacitet. Mot bakgrund av vår bedömning, att aktiemarknaden har möjlighet att utvecklas positivt de närmaste åren, tror vi oss kunna åstadkomma en fortsatt god avkastning. Välkomna att teckna Bengt Hedberg Styrelseordförande

3 3 BAKGRUND TILL ERBJUDANDET Med ett större kapital ökar möjligheterna till bättre affärer. Bolaget strävar efter investmentbolagsstatus, vilket dock förutsätter fler aktieägare än dagens ägargrupp. Som investmentbolag kommer bolaget att åtnjuta fördelaktigare skattevillkor. BOLAGETS VERKSAMHET Bolaget bedriver aktiv handel med aktier och andra värdepapper. HISTORIK Bolaget startades i december 1991 och har alltsedan dess som enda verksamhet bedrivit värdepappershandel. Den genomsnittliga, årliga direktavkastningen har den senaste åttaårsperioden varit cirka 4 procent. INDEXTAL OCH INNEHAV Vi har jämfört Eldopalen med Affärsvärldens Generalindex och de fyra största bankernas Sverigefonder: SEB Sve0rige 1, Swedbank Sverige, Handelsbanken Sweden samt Nordea Sverigefond. (Jämförelsen för 2006 avser 31 oktober). Att observera: 2002 gick vi 0,7 % vilket gör att stapeln inte syns. Index gick 37.3 % 70,0 50,0 30,0 10,0-10,0-30,0 Eldopalen AFV Index SEB FSB SHB Nordea -50, ,0 50,0 30,0 10,0-10,0-30, Eldopalen AFV Index SEB FSB SHB Nordea -50,0

4 PLACERINGSSTRATEGI - Riskspridning: Ingen enstaka aktie får vara tyngre än 25 % och ingen enskild bransch större än 50 % av de totala tillgångarna. - Placeringsinriktning: Svenska börsaktier, i första hand large, middle och small cap, i andra hand te0ckningsoptioner och warrants, köp- och säljoptioner samt utlandsaktier och fonder, i det senaste fallet dock högst till 20 % av tillgångarna. - Belåning undviks Vårt nuvarande aktieinnehav ABB 800 Kabe Husvagnar Aros Quality Group Meda Astra-Zeneca New Wave Group B Atlas Copco PA Resources Axis Ratos Electrolux B Sandvik Ericsson B Tietoenator Getinge Transatlantic B Hennes & Mauritz Likviditet kr 4 PLACERINGSANSVARIG HAR ORDET Räkenskapsåret har präglats av en starkt stigande börs ända fram till maj 2006, då det blev en rejäl sättning på börsen. Den totalt sett goda utvecklingen för den svenska börsen, gynnade Eldopalen Förvaltnings AB:s placeringar under det gångna året. Eldopalen placerar huvudsakligen i stabila svenska bolag med god vinstpotential. Stabila bolag är för oss i Eldopalen inte synonymt med stora bolag. Det finns åtskilliga mindre företag, som är synnerligen stabila och också mindre riskfyllda än en del stora bolag. Huvudinriktningen på svenska företag är naturlig. För en svensk aktieplacerare verksam från Sverige är tillgången till information och kunskap om svenska företag störst. Aktiemarknaden värderas kontinuerligt och när de rätta kvaliteterna för en aktie uppfylls sker omplaceringar i portföljen. Eldopalen strävar efter att ha en väl fördelad värdepappersportfölj med innehav i olika aktier och branscher. Eldopalen strävar efter att investera i: 1. Tillväxtföretag med goda framtidsutsikter i ett 5-10 årigt perspektiv. 2. Lågt värderade företag med starka fundamentala värden och huvudsakligen tillämpa en långsiktig investeringsfilosofi. 3. Marknader där vi har lokal kännedom. 4. Konjunkturkänsliga företag när konjunkturen bottnar ur och bedöms vara på väg upp, samt att undvika att äga dessa aktier vid nedgång i konjunkturen. Eldopalen arbetar med att öka avkastningen och sänka risken i vissa ägda aktier, genom att utfärda köpoptioner mot aktieinnehav (sk. covered calls). Detta arbetssätt är lämpligt att använda när aktier bedöms ligga stilla eller stiga svagt. I någon mån utfärdas säljoptioner i aktier, vilka bedöms ha ringa risk att falla. Eldopalen Förvaltnings AB ägde aktier i följande branscher: - Läkemedel,- Medicinsk teknik,- Rederier,- Detaljhandel,- Telekom,- Olja,- Industri,- IT-säkerhet - IT-konsulter,- Verkstad och- Investmentbolag Eldopalen äger medvetet för närvarande inte aktier i branscher som skog, fastigheter och byggverksamhet. Efter dryga 3 års uppgång på börsen är det dags att inta en försiktigare hållning till börsen. Konjunkturkänsliga aktier borde snart stå inför en nedgångsperiod. Det blir allt viktigare att till portföljen välja aktier, som kan gå upp även om en allmän nedgång på börsen aktualiseras. Eldopalens målsättning är att ge en god avkastning till sina aktieägare i form av värdetillväxt och utdelning. Ambitionen är att våra placeringar över en längre tid skall ge väsentligt bättre avkastning än bästa bankränta, men också ge en bättre avkastning än en genomsnittlig aktie på svenska börsen Dag Källvik Placeringsansvarig

5 5 HANDEL MED BOLAGETS AKTIER Under bolagets samtliga verksamhetsår har handel med eldopalenaktierna handhafts av bolagets styrelse. Avsikten är att styrelsen även i fortsättningen skall tillse att handel är möjlig med bolagets aktier. På sikt eftersträvas notering på lämplig handelsplats. UTDELNINGSPOLITIK Bolaget har som ambition att över tiden ge en årlig direktavkastning på ca 4 %, (detta kan jämföras med bankränta som i regel är lägre). Målsättningen är att ge en bättre avkastning än högsta bankränta. SKATTEFRÅGOR Eftersom Eldopalen Förvaltnings AB är rörelsedrivande, utgår ingen förmögenhetsskatt för aktieägarna. Vårt mål är att uppnå investmentbolagsstatus och därmed ytterligare förbättra skattesituationen. Vi har redan nu sedan 2 år ungefär hälften av våra tillgångar placerade i en kapitalförsäkring för att på så sätt skapa en bättre skattesituation. UTDRAG UR BOLAGSORDNINGEN Bolagets firma är Eldopalen Förvaltnings AB Org.nr Styrelsens säte: Göteborgs stad Styrelsen består av 3-7 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelseledamöter väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Aktiekapital lägst kr och högst kr. Aktiens nominella belopp är 50 kr. Rösträtt: A-aktier 10 röster och B-aktier 1 röst. Räkenskapsår: 1 juli 30 juni. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Före nyemissionen Moderbolaget Eldopalen AB A-aktier Eldopalen AB :s aktieägare B-aktier Övriga aktieägare B-aktier Summa aktier aktier STYRELSE antal röster Bengt Hedberg (ordförande) Egen företagare inom redovisningsbranschen. Aktieinnehav eget, närstående och via bolag: B, samt indirekt 250 A Dag Källvik (aktieplacerare) Ekonom, Utbildare inom bl a företagsekonomi. Aktieinnehav närstående och via bolag B, samt indirekt 250 A Claes Fallenius (sekreterare) Jur. Kand. Aktieinnehav : 200 B, samt indirekt 250 A Ulla- Karin Arvidsson Ekonom. Aktieinnehav: 200 B, samt indirekt 250 A Sören Edgar Ekonomijournalist Aktieinnehav eget och närstående 300 B, samt indirekt 250 A

6 6 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Emissionskurs De nya aktierna utges till en kurs motsvarande substansvärdet , sannolikt i spannet kr Det nominella värdet är 50 kr. Teckningsposter Aktierna tecknas i poster om 100 stycken. För varje post betalas ca kr. Teckningstid och anmälan om köp / teckning Anmälan om köp/teckning av aktier skall ske under tiden Emissionskursen fastställs Anmälan om köp/teckning skall ske på anmälningssedel som bifogas denna inbjudan. Anmälan skickas eller lämnas till: Eldopalen Förvaltnings AB, Erik Dahlbergsg. 20, Göteborg. Fördelning av aktierna Fördelning av aktierna kommer att ske efter styrelsens bestämmande, med företräde för nuvarande aktieägare. Så snart fördelning fastställts, utsänds avräkningsnota och bankgiroavi avseende nyteckning av aktier, vilket samtidigt utgör bevis om teckning. Den som inte fått tilldelning erhåller inget meddelande. Betalning Den totala kostnaden för en aktiepost om 100 aktier är ca kr. Likvid skall erläggas senast måndagen den 19 januari 2007 genom inbetalning via ovan nämnda bankgiroavi. Courtage utgår med 150 kr per affär. Aktiebrev Bekräftelse på aktieinnehav inskrivet i aktieboken utskickas snarast sedan ökningen av aktiekapitalet registrerats hos Bolagsverket. Rätt till utdelning De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning fr.o.m. verksamhetsåret

7 Anmälningssedel och fullmaktsnummer 7 ELDOPALEN FÖRVALTNINGS AB Till: Anmälningstid: 30 november januari 2007 Likvid: Snarast efter besked om tilldelning, dock senast den 19 januari 2007 Eldopalen Förvaltnings AB Erik Dahlbergsgatan Göteborg Undertecknad anmäler sig härmed, enligt de villkor som anges i ett i november 2006 utgiven inbjudan till aktieteckning, för st poster à 100 aktier för totalt ca kr per post. De poster som kan komma att tilldelas mig/oss, skall inregistreras i enlighet med nedan angivna uppgifter. Innehavaren befullmäktigas att verkställa ovanstående teckning. Bank och kontonummer för utdelning Nedanstående ifylls alltid! Var vänlig texta! Personnummer/Organisations nr Medborgarskap år mån dag löpnummer Svensk Utländsk Efternamn/Firma Tilltalsnamn Postutdelningsadress (gata, box e d) Postnummer Adressort Telefonnr Ort Datum Underskrift av aktieägare (i förekommande fall förmyndare)

ÅRSREDOGÖRELSE. eldopalen FÖRVALTNINGS AB

ÅRSREDOGÖRELSE. eldopalen FÖRVALTNINGS AB ÅRSREDOGÖRELSE eldopalen FÖRVALTNINGS AB Räkenskapsår 2005-07-01 2006-06-30 Org.nr 556442-1997 INNEHÅLL Året i korthet 2 Ordföranden har ordet 2 Vår placeringsstrategi 3 Vår aktieportfölj 3 Placeringsansvarig

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB EMISSIONSMEMORANDUM 2014 INFORMATION OM MEMORANDUMET I detta Memorandum gäller följande definitioner: Med Bolaget eller Nordic Whisky Capital

Läs mer

Bolagsbeskrivning alm Equity ab. maj 2012

Bolagsbeskrivning alm Equity ab. maj 2012 Bolagsbeskrivning alm Equity ab Upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel av stam- & preferensaktier i alm Equity ab (publ) på First North maj 2012 Viktig information om First North

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

GoodCause Invest I AB. Prospekt avseende vinstandelslån

GoodCause Invest I AB. Prospekt avseende vinstandelslån GoodCause Invest I AB Prospekt avseende vinstandelslån Information till investerare Med anledning av GoodCause Invest I AB:s (publ) ( Bolaget eller GC Invest ) emission av vinstandelsbevis ( Vinstandelsbevisen

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL)

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft Inbjudan till teckning vid emission av Units Teckningstid 1 februari - 31 mars 2010 Sista likviddag 16 april 2010 29 januari 2010 i Om prospektet

Läs mer

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3 Emissionsprospekt 2007 Sammanfattning, del 1 av 3 Innehåll Riskfaktorer 3 Sammanfattning 4 Kindwalls i sammandrag 4 Affärsidé och organisation 5 Utvald finansiell information 6 Motiv för erbjudandet 6

Läs mer

årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier

årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier 2014 årlig avkastning 12% OM EMISSIONEN Till årsskiftet kommer 24Gold International AB (publ) förutsatt lyckad emission att fusioneras med

Läs mer

Informationsmemorandum. Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ)

Informationsmemorandum. Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ) Informationsmemorandum Riktad emission till allmänheten Inbjudan till teckning av preferensaktier i Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ) Vissa definitioner Med GFG Small Cap eller Bolaget

Läs mer

Erbjudandeprospekt för

Erbjudandeprospekt för Erbjudandeprospekt för (utan bilder för snabb nedladdning) Aktien för travälskare Erbjudande att köpa aktier i TravAktien Sweden AB Legala frågor Erbjudandet avser: Firma: TravAktien Sweden AB (publ) Organisationsnummer:

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) Innehållsförteckning INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Innehåll. Inbjudan att teckna aktier 3. Styrelsens försäkran 4. Villkor och anvisningar 5. Historik 6. Delägda anläggningar 7.

Innehåll. Inbjudan att teckna aktier 3. Styrelsens försäkran 4. Villkor och anvisningar 5. Historik 6. Delägda anläggningar 7. Emissionsmemorandum Hudikvind AB 2011 1 Innehåll Inbjudan att teckna aktier 3 Styrelsens försäkran 4 Villkor och anvisningar 5 Historik 6 Delägda anläggningar 7 Delägda projekt 8 Vindkraftsmarknaden 9

Läs mer

Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007

Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007 Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007 www.sycapgroup.com Innehållsförteckning Sammanfattning av Memorandum..3 VD har ordet... 4 Finansiell översikt.. 7 Projiceringar... 8 Riskfaktorer...10

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS Prospekt upprättat i samband med nyemission av aktier Heart of Brands AB (publ) i januari 2008 Prospekt 2008 Innehåll INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM!

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM! INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM! Detta memorandum riktar sig till dig som genom att vara aktieägare i Bolaget känner till

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Effnetplattformen AB (publ) 16 februari 2 mars 2015 Villkor i sammandrag Företrädesrätt Teckningsperiod Fem (5) aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier 16 februari

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

Årets ordinarie bolagsstämma. Innehåll. Ekonomisk information 2000. This Annual Report is also available in English. 1 Året i sammandrag

Årets ordinarie bolagsstämma. Innehåll. Ekonomisk information 2000. This Annual Report is also available in English. 1 Året i sammandrag Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 4 Detta är Industrivärden 10 Börsportföljen 19 Kärninnehaven i börsportföljen 32 Större medelfristiga innehav 34 Industrivärden och miljön

Läs mer

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Placera smart, placera hos oss Erbjudande att teckna Obligationslån Värmlands Finans Sverige AB (publ) Erbjudande att teckna obligationslån Teckningstid: 10 december

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer