ANBUDSFÖRFRÅGAN. Skåpbil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSFÖRFRÅGAN. Skåpbil 2013-08-20"

Transkript

1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Skåpbil Ronneby kommun inbjuder Er härmed att inkomma med skriftligt anbud på en skåpbil med fullserviceleasing. Bilen är avsedd för verksamheter inom Ronneby kommuns Fritid och kulturförvaltning. Information om förvaltningens verksamhet finns på Observera att det i förfrågan finns skallkrav som samtliga skall vara uppfyllda, annars deltar inte anbudet i utvärderingen. Upphandlingsform: Direktupphandling. Omfattning: Upphandlingen avser fullserviceleasing av skåpbil (beskrivning anges i kravspecifikation). Körkort för personbil skall gälla. Bilen kommer i huvudsak användas för att transportera konst, böcker och byggmaterial inom kommunen, men ibland långväga konsttransporter. Innehåll Förfrågningsunderlag Anbuds- och prisformulär Bilaga 1 RONNEBY KOMMUN Fritid och kulturförvaltningen Lena Brorsdotter Ronneby kommun Postadress SE Ronneby Telefon Besöksadress Stadshuset Karlshamnsvägen 4 Telefax Webbplats E-post

2 A. KRAV PÅ LEVERANTÖREN Skatter och sociala avgifter mm Myndigheterna samarbetar med Skatte- och Kronofogdemyndigheten, vilka utför en kontroll av anbudsgivare vad gäller dennes fullgörande av inbetalning av skatter och sociala avgifter. Leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling enligt 10 kap. 1-2 lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Samtliga bestämmelser som är tillämpliga, enligt gällande arbetsskyddsoch arbetsmiljölagar skall följas. Anbudsgivaren skall vara registrerad för F-skatt. Beställarens handläggare kontrollerar detta. Elektroniska fakturor Anbudsgivaren skall kunna skicka elektroniska fakturor för de som så önskar i följande format: Fulltextfaktura enligt SFTI-standarden, Svefaktura eller i PDF format. B. KRAVSPECIFIKATION Allmänna krav Upphandlingen avser fullserviceleasing av fabriksnytt fordon, skåpbil, enligt beskrivning. Körkort för personbil skall gälla. Fordonet skall uppfylla svenska lagkrav och vara registreringsbesiktigat. Fullserviceleasing Med fullserviceleasing menas köp av tjänst omfattande, tillhandahållande av fordon inklusive service, reparationer samt dubbade vinterdäck och sommardäck. Avgiften skall beräknas på en körsträcka om mil per år. Hyresavgiften omfattar inte kostnad för drivmedel, skatt och bilförsäkring. Kommunen har ingen avsikt att köpa fordonet efter hyresperiodens utgång. Inget restvärde skall finnas vid hyresperiodens slut. Serviceavtal för löpande underhåll av fordonet skall ingå i anbudet. Kostnaden skall specificeras separat och full moms skall kunna lyftas. Helt eller delat anbud Anbud skall lämnas på både leasing och service. Alternativt utförande accepteras ej. Leveranstid Leveranstid skall anges i svarsbilaga, med leveranstid avses fullt färdigt arbete. Fordonen skall levereras med för årstiden lagstadgad däcktyp. Service Service skall tillhandahållas på serviceställe inom fyra (4) mils radie från Ronneby. Garanti Garantitid samt vilka garantier som gäller skall anges i svarsbilaga Fordonsskötsel Fordonet underhålls av användaren i beställarens organisation. Det åtagande som beställaren gör omfattar regelbunden service, tvättning och städning av fordon. 2

3 Skador och onormalt slitage betalas efter besiktning vid återlämnandet. Service skall genomföras enligt respektive fordons servicebok. Återlämning av fordon Vid återlämnandet av fordonen ska en gemensam besiktning göras av beställaren och leverantören. Protokoll skall skrivas och undertecknas av båda parter vid besiktningstillfället. Om reparation ska bekostas av beställaren ska detta tydligt anges i protokollet och godkännas av beställaren. Lånebil Lånebil (personbil) skall tillhandahållas av leverantören vid inlämnande av fordonet för service och reparation. Miljökrav Fordonet skall uppfylla Euro 5 Anbudsgivaren skall uppfylla kraven enligt förordning (1994:1236) om producentansvar för däck. Offererade däck skall uppfylla föreskrifterna i Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22, senast ändrad genom TSFS 2009:16 Däck skall vara försedda med s-märkning enligt EU-direktivet 2001/43/EC. Offererade däck skall uppfylla Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, så att förekomst av PAH följer kraven i Bilaga 17. Bullerkrav på Däck Fordonen ska levereras utrustade med däck som uppfyller bullerkrav och vara godkända enligt direktiv 92/23/EEG eller UNECE-reglemente 117. Det innebär att däcken ska vara S-märkta (sound) tillsammans med E-märkningen. Undantagna är bl.a. regummerade däck och vinterdäck med dubbar. Trafiksäkerhetskrav Antisladdsystem Fordonet ska vara utrustat med antisladdsystem, ESP (Electronic Stability Program eller motsvarande). Utrustning Krav på utrustning mm, framgår av bilaga 1. 3

4 C. KOMMERSIELLA VILLKOR/AVTALSVILLKOR Avtalstid med option på ytterligare 12 mån. Pris Pris anges för 36 månaders hyra. I priset skall kostnad för normalt slitage ingå och inkludera mil per år, samt fullservice och erforderliga däckbyten, sommar- och vinterdäck. Pris för under respektive över mil skall anges. Priset skall vara uppdelat på hyreskostnad och servicekostnad. Priser anges i bilaga 1. Inga övriga kostnader får tillkomma. Angivet pris skall inkludera samtliga kostnader för punkter i kravspecifikationen. Priset skall vara fast under leasingperioden Leveransvillkor Samtliga kostnader i samband med leveransen skall ingå. Leveranstid Fylls i efter antagande av leverantör. Betalning och betalningsvillkor Betalning sker 30 dagar efter mottagen godkänd leverans och faktura. Faktura-, expeditions- och liknande avgifter accepteras inte. Fakturering Faktura utställs på och sänds till begärd adress och vara märkt enligt beställarens krav inom en månad räknat ifrån avslutat arbete samt ska det av faktura framgå hur många montörer och övrig arbetskraft som åtgått för det debiterade uppdraget. Dröjsmålsränta Regleras enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas inte för ofullständigt adresserade fakturor. Reklamation Om levererad vara inte är i fullgott skick vid leverans är leverantören skyldig att inom skälig tid efter anmodan från beställaren ersätta denna med annan fullgod vara. Har åtgärd eller rättelse ej skett inom en månad efter skriftlig anmärkning äger beställaren rätt att häva avtalet. Avtalshandlingar kompletterar varandra Om avtalshandlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftlig ändring och tillägg till avtal 2. Avtal 3. Eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag 4. Förfrågningsunderlag 5. ALOS Anbud 4

5 Försäkringar Leverantören skall på egen bekostnad inneha erforderliga försäkringar för detta uppdrag. Överlåtelse av avtal Leverantören äger inte rätt att överlåta avtalet till annan leverantör. Vid en bolagsöverlåtelse kan avtalet komma att övertas av den nya ägaren om beställaren skriftligen godkänner detta. Hävning av avtal Beställaren äger rätt att häva avtalet med en uppsägningstid på 30 dagar om leverantören inte utför sina åligganden och ingen omedelbar rättelse sker efter skriftlig erinran. Om leverantören under avtalstiden inte uppfyller sina åtaganden vad gäller skatter och sociala avgifter kan avtalet hävas med omedelbar verkan. Detta gäller även om leverantören under avtalstiden gör sig skyldig till allvarligt fel i sin yrkesutövning eller döms för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. Även leverantörs konkurs eller likvidation utgör hävningsgrund. Hävning av avtalet ska ske skriftligen. Tvist Tvist angående tolkning av avtalet eller varje annat rättsförhållande som uppkommer i avtalsrelationen ska, om inte förhandlingar leder till en överenskommelse, lösas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Under tiden fram till ett avgörande av en eventuell tvist tillämpas gällande avtal enligt beställarens tolkning. 5

6 D. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Anbudet Anbud ska avges skriftligt på svenska och vara underskrivet av för anbudsgivaren behörig befattningshavare. Anbud ska vara uppställt i enlighet med denna anbudsförfrågan. Det ska klart och tydligt framgå hur ställda krav uppfylls. Reservationer, alternativa eller så kallade sidoanbud accepteras inte. Bilaga 1 ska ifyllas och insändas med anbudet. Anbudsprövning Granskning och prövning av inkomna anbud sker i två steg. Först prövas att anbuden uppfyller kvalificeringskraven. Bland de anbud som kvalificerar sig till steg 2 kommer anbud med lägst pris att antas. Anbudshandlingar Anbud, och ifyllt anbudsformulär, ska lämnas i originalexemplar undertecknat av företrädare för anbudsgivaren. Anbudsmärkning och Anbudsadress Anbudsförsändelse i tillslutet omslag ska märkas ANBUD SKÅPBIL FRITID o KULTUR. Ronneby kommun, Fritid- och kulturförvaltningen, Ronneby. Sista anbudsdag Anbudet ska vara ankommet senast Anbudstid Anbudet ska vara bindande t o m Upplysningar Eventuella upplysningar kan erhållas av Tord Johnsson Fritid och kulturförvaltningen 6

7 Bilaga 1 SVARSBILAGA AVSEENDE FULLSERVICELEASING SKÅPBIL Bilagan Skall ifylld bifogas anbudet Anbudslämnare:.. Adress: Organisationsnr:. Postadress: Telefon: Fax: E-post:..... Kontaktperson:. FÖRSÄKRAN (kryssa det svarsalternativ som avses) Har person knuten till verksamheten näringsförbud? Ja Nej Föreligger ansökan om konkurs eller likvidation? Ja Nej Är person knuten till verksamheten dömd för brott avseende yrkesutövningen? Ja Nej A. KRAV PÅ LEVERANTÖREN Krav accepteras och uppfylls B. KRAVSPECIFIKATION Samtliga skallkrav uppfyllda och godkända C. KOMMERSIELLA VILLKOR/AVTALSVILLKOR De kommersiella villkoren, godkännes D. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Bilaga 1 är ifylld och bifogad anbudet Ja Ja Ja Ja E. Pris för FULLSERVICELEASING inkl samtliga kostnader enligt krav i denna anbudsförfrågan Pris för leasing per månad vid 36mån. leasing:...kronor exkl. mervärdesskatt Pris för service per månad vid 36 mån. leasing: kronor exkl mervärdesskatt F. MÄRKE/UTRUSTNING Märke:. Årsmodell:.. Ange närmaste märkesverkstad... 7

8 Nedanstående utrustning/funktion skall ingå. Ange om dessa krav uppfylls KONSTRUKTION/UTRUSTNING 2-3 sittplatser inkl. chaufför Framhjulsdriven ABS-bromsar Krockkudde på förarplats och passagerarplats Sidoairbag på förarplats och passagerarplats Luftkonditionering Fjärrstyrt centrallås Godkänt Alkolås Nackskydd på samtliga platser Motorvärmare och kupévärmare med timer Elmanövrerade fönsterhissar fram Stereoanläggning Bluetooth handsfree Backvarnare (summer) Eluppvärmda och elmanövrerade backspeglar Löstagbara gummimattor i hytten Trägolv i lastutrymmet Lastöglor i lastutrymmet Mellanvägg med ruta och lastlucka Delad bakdörr med eluppvärmda rutor med torkare Sidoskjutdörr höger, bredd min 800 mm Ruta höger sida i dörr eller lastutrymme Dragkrok Lastvolym 3,5 3,7 m3 (SAE) Bredd i bakre dörrar min 1220 mm Bredd mellan hjulhus min 1220 mm KRAV JA Ort, datum Namnteckning / Namnförtydligande 8

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

2012-04-19 2012000???

2012-04-19 2012000??? 2012-04-19 2012000??? ANBUDSFÖRFRÅGAN Räddningstjänsten Västra Blekinge inbjuder Er härmed att inkomma med skriftligt anbud på en transportbil, i enlighet med villkor i denna anbudsförfrågan. I denna anbudsförfrågan

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad VA-enheten - anhåller härmed om Ert anbud avseende projekt Sanering Ödemarksvägen i enlighet med nedanstående förutsättningar. 1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 UPPHANDLINGSFORM

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser DiarieNr: INK-10-002 Namn på upphandlingen: Livsmedel Mellan Dalslandskommunernas Kommunalförbund, 222000-0877, nedan "Beställaren", och #leverantörens namn#, nedan "Leverantören", har träffats följande

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

2013-03-25 Förfrågningsunderlag Dnr ISY-2012-00107 1(14)

2013-03-25 Förfrågningsunderlag Dnr ISY-2012-00107 1(14) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag 1(14) INBJUDAN Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av plug-in el-hybrid bilar avsedda att användas inom universitetets hyrbils- och forskningsverksamhet.

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-07-17 137-KB 655-2013 Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Kungliga biblioteket (KB) inbjuder till anbudsgivning för kamerautrustning

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Innehållsförteckning Anbudsförfrågan... 3 1 Allmän information... 3 1.1 Om SMHI... 3 1.2 Om denna upphandling... 3 1.3 Dokumentation... 4 2 Administrativa

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän Datum 2010-07-07 Sista anbudsdag 2010-08-20 Ref nr: Upphandlingsform ITN -2010-00120 Förenklad upphandling Anbudets giltighet 2010-10-30 Härmed inbjuds Ni att lämna anbud för Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer