Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014"

Transkript

1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet med detta dokument och nedanstående bilagor. Bilaga 1 Placering, Planteringsytor och Kruktyper Bilaga 2 A-E - Anbudsformulär (4 sidor) Allmänt Övertorneå kommun ämnar direktupphandla leverans och plantering av sommarblommor för tiden Märkning Anbudet ska vara skriftligt och märkt enligt nedanstående: Anbud: Sommarblommor Sista inlämningsdag Anbudet ska vara inlämnat senast: Med vänlig hälsning Övertorneå kommun Carl-Axel Sundbaum POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS Övertorneå Kommun Tingshusvägen Övertorneå BANKGIRO

2 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Dnr 2 (8) OMFATTNING Upphandlingen avser leverans och plantering av Övertorneå kommuns sommarblommor enligt bilaga 1 till detta förfrågningsunderlag. Uppskattad volym kan förändras och är inte förpliktigande för beställaren. Anbudsgivaren skall själv besiktiga grönytorna för att skapa sig en tydlig bild av det som kan påverka uppdragets utförande. Anbudsgivare får inte redigera eller förändra innehållet i bilagorna. ALLMÄN INFORMATION Kontaktuppgifter Carl-Axel Sundbaum Teknisk chef Övertorneå kommun/tekniska enheten Tingshusvägen 2, Övertorneå Tfn , mobil Fax Handläggare: Kaarina Koski E-post: Beställare Övertorneå kommun / Tekniska enheten Tingshusvägen ÖVERTORNEÅ Beställarens ombud under anbudstiden Upplysningar gällande planteringsytor, sommarblommor, mm besvaras av Carl-Axel Sundbaum, tfn eller ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som en direktupphandling enligt Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Kommunen kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS Övertorneå Kommun Övertorneå BANKGIRO

3 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Dnr 3 (8) Anbudets lämnande Anbud skall lämnas i original och skall vara skriftlig avgett på det svenska språket. Anbudet skall följa förfrågningsunderlaget och avges enligt tillhandahållet anbudsformulär. Anbud som ej avges enligt anbudsformulär kommer att förkastas. Utelämnade uppgifter och dokument tolkas som att krav inte uppfylles eller accepteras, vilket leder till att anbud förkastas. Anbudet skall vara undertecknat av behörig firmatecknare och lämnas i ett förslutet, neutralt kuvert senast som tydligt märkts med "Anbud: Sommarblommor 2014" och skickas till: Övertorneå Kommun Övertorneå Brevlåda för avlämning av anbud efter receptionens stängning finns på Tingshusvägen 2, bredvid entrédörren till kommunhuset. OBS! Fax-anbud eller e-post-anbud godkännes ej med anledning av att sekretessen ej kan garanteras. Beställaren svarar för att anbud inte delges obehöriga och att de förvaras på ett betryggande sätt intill tiden för ärendets avgörande. Anbudets giltighet Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i sextio (60) dagar efter anbudstidens utgång. Antagande av anbud Anbudet antas på delegation. Frågor under anbudstiden Frågorna skickas till handläggaren via e-post: Endast skriftliga uppgifter lämnade av handläggaren under anbudstiden är bindande för både kommunen och anbudsgivare. KVALIFICERINGSKRAV - LEVERANTÖREN Beställaren kommer att begära uppgifter från Skatteverket huruvida anbudsgivare är registrerad i organisationsnummerregistret, registrerad som arbetsgivare, registrerad för mervärdesskatt samt registrerad för F-skatt. Vidare kan beställaren begära uppgifter från kronofogdemyndigheten huruvida arbetsgivare står i skuld för skatter och sociala avgifter. Anbudssökande kommer uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de uteslutningsgrunder som anges i 10 kap. 1 eller i 10 kap. 2 LOU föreligger. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS Övertorneå Kommun Övertorneå BANKGIRO

4 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Dnr 4 (8) I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra uppgifter som ingår i uppdraget skall även dessa leverantörer uppfylla ovanstående krav. Ekonomisk kapacitet Anbudsgivaren skall inneha sådan finansiell och ekonomisk ställning att uppdraget kan fullgöras. Kommunen kan komma att begära uppgifter från Upplysningscentralen eller motsvarande om företagets riskklass. Anbud från företag som uppvisar betyg lägre än riskklass 3 kan komma att förkastas. Företagspresentation Anbudsgivaren skall lämna en kort beskrivning av företaget i bilaga 2. Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivarens personal skall ha erforderlig kompetens eller utbildning inom området som krävs för att genomföra uppdraget. Arbetsmiljö Entreprenören förbinder sig för egen del likaväl som för anlitade underentreprenörer att följa arbetsmiljölagen och driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1. Miljökrav Kommunen vill värna om miljön på så många områden som möjligt. I sitt arbete bör anbudsgivaren sträva efter att effektivisera och minska förbrukningen av naturresurser samt ombesörja återtagande av sitt avfall genom exempelvis återvinning. I de fall transporter utförs helt eller delvis i personbilar skall dessa fordon uppfylla minst 2000 års miljö- och avgaskrav (MK 2000). Fordon som används för tjänsten skall drivas med miljöklass 1 bensin/diesel eller miljömässigt bättre drivmedel. Kontaktpersoner Anbudsgivaren skall lämna information om vem som är kontaktperson avseende ansvarig person/arbetsledare för de tjänster som efterfrågas. Namngiven person/arbetsledare skall ha relevant utbildning och erfarenhet för uppdraget. Namn, telefonnummer samt e- postadress skall lämnas på kontaktpersonen samt arbetsledaren. Försäkringar Anbudsgivaren skall under avtalstiden inneha gällande erforderliga försäkringar som täcker skador på egendom som orsakats av anbudsgivaren. Intyg om gällande försäkringar skall uppvisas vid anmodan. Underleverantörer och samarbetspartners I den mån underleverantörer eller samarbetspartners anlitas, skall dessa tydligt redovisas i anbudet. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS Övertorneå Kommun Övertorneå BANKGIRO

5 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Dnr 5 (8) KRAVSPECIFIKATION UPPDRAGET/VARAN/TJÄNSTEN Sommarblommor Samtliga sommarblommor enligt bilaga 1 skall ingå. Blommande plantorna skall vid leverans vara i knopp och visa färg. Alla växter skall vara väl rotade. De skall också vara fria från sjukdomar och skadedjur. Växterna skall även vara fria från mekaniska skador och får ej visa tecken på torka. Samtliga arbeten som utställning av krukor, jord, montering av blommor, skall ingå. Entreprenören tillhandahåller blommor med en mångfald på minst 15 st olika sorters blommor. Sommarblommorna skall vara utställda senast Utbildning/överlämning Entreprenören skall under 1 dag informera/utbilda kommunens arbetsledare om hur blommorna skall skötas under perioden. ANBUDSÖPPNING Anbudsöppning sker enligt reglerna i LOU. Sluten anbudsöppning tillämpas. Anbud öppnas med endast representanter för beställaren närvarande. ANBUDSUTVÄRDERING Inkomna anbud kommer att utvärderas enligt följande: Kvalificering - Krav på anbudsgivaren/leverantören I detta steg bedöms om alla skall-krav på anbudsgivaren/leverantören uppfylls samt att anbudet är komplett. Dessa skall-krav måste uppfyllas för att anbudet ska kvalificeras till nästa steg. Anbudsprövning Krav på varan/tjänsten I detta steg kontrolleras att anbud och den efterfrågade varan/tjänsten uppfyller de skall-krav som kvalificerar för nästa steg utvärdering av anbud. Skall-kraven är ett resultat av våra behov och är inte förhandlingsbara. Om anbudsgivaren glömmer bort eller avstår från att svara på ett skall-krav kan anbudet komma att diskvalificeras. Utvärdering av kvalificerade anbud I detta steg utvärderas de anbud som gått vidare från föregående steg. Kommunen kommer att utvärdera kvalificerade anbud enligt principen om lägsta pris. Det anbud som har det lägsta priset kommer att antas. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS Övertorneå Kommun Övertorneå BANKGIRO

6 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Dnr 6 (8) När beslut om antagande av leverantör är fattat kommer samtliga anbudsgivare underrättas om tilldelningsbeslutet och skälen där för. Beslutet skickas genom e-post (ange e-postadress i anbudet). ANBUDETS PRIS OCH EKONOMISKA VILLKOR Pris för sommarblommor skall anges i fast pris per år. I priset skall samtliga kostnader för entreprenaden ingå. Pris för utbildning/information skall anges i fast pris per år. Anbudspriser skall anges netto, i svenska kronor (SEK), exklusive mervärdesskatt. Enligt Lagen om offentlig upphandling får inga priskompletteringar göras efter det att anbud lämnats. Detta innebär att prisreservationer ej får förekomma. Eventuell dröjsmålsränta skall debiteras enligt räntelagens bestämmelser. Dröjsmålsräntor under 50 kr SEK godkännes ej. Fakturering skall ske varje månad. Faktura skickas till: Övertorneå kommun, Tekniska enheten, Ref TEK 136, Övertorneå. Övertorneå kommun betalar faktura för godkänd utförd tjänst efter 30 dagar. Fakturerings-, expeditions- eller motsvarande avgifter godkänns ej. BESTÄLLNING OCH GARANTI Beställaren äger rätt att kontrollera de levererade växterna för att säkerställa kvalitén. Kontroll av växterna görs i samband med leverans. Leverantör ansvarar för att kvalitén är god och följer det som anges i förfrågningsunderlaget gällande kvalitén. Om någon växt bedöms av beställaren som undermålig betalas kostnaderna för byte av växt av leverantören. Det åligger beställaren att inom fyra arbetsdagar anmäla brister i det levererade varorna. HÄVANDEKLAUSUL Övertorneå kommun äger rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om leverantören: - försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd att han/hon inte kan förväntas fullgöra sina åligganden. - inte erlägger skatter eller fullgör andra förpliktelser gentemot det allmänna som följer av lag eller lagakraftvunna domar eller beslut. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS Övertorneå Kommun Övertorneå BANKGIRO

7 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Dnr 7 (8) inte innehar för uppdragets utförande erforderliga tillstånd och godkännanden och inte omedelbart införskaffar sådana efter uppmaning från kommunen. - använder utrustning som inte uppfyller de minimikrav som kommunen har rätt att ställa ur arbetsmiljö- och miljösynpunkt. - i övrigt inte uppfyller åtaganden enligt avlämnat anbud och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig eller muntlig erinran från kommunen. Leverantören äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Övertorneå kommun i väsentligt hänseende underlåter att fullgöra sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig eller muntlig erinran från leverantören. TVIST Tvist om tolkning av avtalsbestämmelser skall i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. Där oenighet fortfarande kvarstår skall tvist lösas i allmän domstol. I avvaktan på att tvist löses skall kommunen ha tolkningsföreträde. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS Övertorneå Kommun Övertorneå BANKGIRO

8 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Dnr 8 (8) Tips vid anbudslämning - Gå igenom förfrågningsunderlaget noggrant i god tid. Läs även eventuella kompletteringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden. - Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlingsprocessen, och endast skriftliga svar från denne person är bindande. - Alla presumtiva leverantörer får ta del av uppkomna frågor. - Fråga om något är oklart eller känns fel, ju tidigare i processen desto bättre. Kommunen kan göra förtydliganden eller justera förfrågningsunderlaget under anbudstiden. - Kontrollera alla viktiga datum. - Utforma ert anbud enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget. - Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet. - Notera de krav som vi ställer i förfrågningsunderlaget och se till att ni uppfyller dem även om kraven inte känns relevanta för er. - Följ instruktionerna som ges i förfrågningsunderlaget, annars kan ditt anbud bli förkastat. - Se till att anbudet kommer in i tid och är undertecknad av behörig person! Checklista Jag har läst och följt anvisningarna Jag har svarat på alla frågor Jag uppfyller alla skallkrav Jag har använt anbudsformulären (digitala) Jag har bifogat alla begärda handlingar Behörig person har skrivit under anbudet Anbudet lämnas på det sätt som det föreskrivs i underlaget POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS Övertorneå Kommun Övertorneå BANKGIRO

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ÖVERTORNEÅ KOMMUN ANBUDSFORMULÄR - BILAGA 2 A SOMMARBLOMMOR 2014 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter fylls i och bilagan undertecknas av behörig person 1.1 Anbudsgivares företagsuppgifter Organisationsnamn Postadress Postnummer och ort Organisationsnummer Telefonnummer Hemsida E-post Fax PG alt BG 1.2 Kontaktperson för anbud Namn Befattning Telefonnummer E-post 1.3 Kontaktperson under avtalstid Namn Befattning Telefonnummer E-post 1.4 E-postadress dit tilldelningsbeslut skall sändas E-post Ort datum Underskrift behörig person Namnförtydligande ÖVERTORNEÅ KOMMUN 1 (1)

27 ÖVERTORNEÅ KOMMUN ANBUDSFORMULÄR - BILAGA 2 B SOMMARBLOMMOR 2014 FÖRETAGSPRESENTATION Lämna en kort beskrivning av företagets organisation och verksamhet. Denna bilaga ska bifogas anbud och bilagan undertecknas av behörig person Anbudsgivares företagspresentation Ort datum Underskrift behörig person Namnförtydligande ÖVERTORNEÅ KOMMUN 1 (1)

28 ÖVERTORNEÅ KOMMUN ANBUDSFORMULÄR - BILAGA 2 C SOMMARBLOMMOR 2014 LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN Denna försäkran återsändes ifylld och undertecknad av behörig person tillsammans med anbudet. Härmed försäkras på heder och samvete att företaget: 1) är registrerat i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret och registrerat för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt samt arbetsgivaravgifter 2) innehar giltig F-skattesedel 3) inte är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 4) inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller liknande förfarande 5) inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom 6) inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen 7) är fritt från skulder för skatter och sociala avgifter i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Är så ej fallet ska kommentar lämnas nedan om förhållandet 8) inte är dömd för brott med lagakraftvunnen dom gällande sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF av den 21 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i föredraget om Europeiska unionen om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska Unionens medlemsstater till ett brott 9) inte är dömd för brott enligt lagakraftvunnen dom gällande bestickning enligt definition i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetandet på grundval av artikel K 3.2 c i föredraget Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektor 10) inte är dömd för brott enligt lagakraftvunnen dom gällande bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska gemenskapernas finansiella intressen 11) inte är dömd för brott enligt lagakraftvunnen dom gällande penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG. Om företaget under avtalets gång kommer att häfta i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelser ej sker omgående efter anmodan är detta rättslig grund för upphandlande myndighet att häva avtalet utan att ekonomiska krav kan ställas på upphandlande myndighet. Dylik hävning kan ske med omedelbar verkan om uppgift framkommer under avtalstid att lämnad uppgift ej varit korrekt och påverkat tilldelning i företags favör. Kommentarer till punkt 7: Vi är medvetna om att oriktiga uppgifter i denna försäkran också är grund för hävande av avtal. Ort datum Underskrift behörig person Namnförtydligande ÖVERTORNEÅ KOMMUN 1 (1)

29 ÖVERTORNEÅ KOMMUN ANBUDSFORMULÄR - BILAGA 2 D SOMMARBLOMMOR 2014 KVALIFICERING SKALL-KRAV KVALIFICERING Den anbudsgivare som inte uppfyller krav ställda i förfrågningsunderlaget kommer inte att gå vidare till utvärdering. Efterfrågade uppgifter skall besvaras direkt i denna svarsbilaga och utgöra en del av anbudet. Dessa svar har företräde om leverantören lämnar motstridig information på annan plats i anbudet, t ex accepterar ett obligatoriskt krav och samtidigt tillför villkor i anbudet som strider mot detta krav. 1 Anbudsgivaren skall intyga att han är fri från hinder för deltagande enligt LOU, 10 kap. 1 och 2. Se LOU 10 kap. 2 Anbudsgivaren skall uppfylla och acceptera samtliga i förfrågningsunderlaget ställda skallkrav på anbudsgivaren/leverantören. 3 Anbudsgivaren skall uppfylla och acceptera samtliga i förfrågningsunderlaget ställda skallkrav på varan/tjänsten. 4 Anbudsgivaren skall ha erforderlig ekonomisk kapacitet för att leverera enligt denna förfrågan. 5 Anbudsgivaren skall ha erforderlig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att leverera enligt avtal. Ja bekräftas att samtliga krav uppfylls. Ev. kommentarer. (OBS ev. reservationer kan medföra att anbudet förkastas) [Skriv ditt svar här] Underskrift Ort, datum Anbudsgivare Underskrift (behörig person/firmatecknare) Namnförtydligande ÖVERTORNEÅ KOMMUN 1 (1)

30 ÖVERTORNEÅ KOMMUN ANBUDSFORMULÄR - BILAGA 2 E SOMMARBLOMMOR 2014 PRISFORMULÄR Denna bilaga skall bifogas anbud, samtliga uppgifter fylls i och bilagan undertecknas av behörig person Anbudspriser: Leverans, plantering och utplacering av sommarblommor. Pris för sommarblommor skall anges i fast pris per år. I priset skall samtliga kostnader för entreprenaden ingå. Fastpris / år: SEK Utbildning 1 dag utbildning/information om skötsel av planteringarna. Pris för utbildning/information till kommunens arbetsledare för skötsel av planteringar skall anges med fast pris per år. I priset skall samtliga kostnader för entreprenaden ingå. Fastpris / år: SEK Totalpris för anbudet Total pris för anbudet. Sommarblommor samt utbildning. Totalpris för anbudet SEK Anbudspriser skall anges netto, i svenska kronor (SEK), exklusive mervärdesskatt. Enligt Lagen om offentlig upphandling får inga priskompletteringar göras efter det att anbud lämnats. Detta innebär att prisreservationer ej får förekomma. Ort datum Underskrift behörig person Namnförtydligande ÖVERTORNEÅ KOMMUN 1 (1)

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset

Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset AF Administrativa föreskrifter ÖVERTORNEÅ KOMMUN Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Sista dag för inlämning av anbud är 2015-02-27 1(10) AF Administrativa föreskrifter Administrativa

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FULLSERVICELEASING Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen 1. Allmän orientering Beställare Övertorneå kommun, Socialförvaltningen Upphandlande myndighet Övertorneå

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär 2011-01-31 2011-01-31 1 (18) 1. ANBUDSINBJUDAN...3

Läs mer

Stadskontoret Personalavdelningen

Stadskontoret Personalavdelningen Stadskontoret Personalavdelningen 1(11) 2012-01-24 Upphandling av konferensservice, konferenslokal, kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona 2012 Malin Hansson

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad VA-enheten - anhåller härmed om Ert anbud avseende projekt Sanering Ödemarksvägen i enlighet med nedanstående förutsättningar. 1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 UPPHANDLINGSFORM

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

1 Allmän information om upphandlingen

1 Allmän information om upphandlingen 2009-02-06 004/2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: 2009-03-10 Anbudets giltighet: 2009-07-10 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Daniel Melin 96-36-2014 Sista anbudsdag:

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD. Ny Serveringsbyggnad Ruskola

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD. Ny Serveringsbyggnad Ruskola ÖVERTORNEÅ KOMMUN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD Ny Serveringsbyggnad Ruskola FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Tekniska enheten, ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Räddningstjänsten Västra Blekinge benämns nedan beställaren. Anbudsgivare benämns leverantör eller anbudsgivare.

Räddningstjänsten Västra Blekinge benämns nedan beställaren. Anbudsgivare benämns leverantör eller anbudsgivare. Dnr 20140693 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG REVISIONSTJÄNSTER Räddningstjänsten Västra Blekinge inbjuder Er att inkomma med skriftligt anbud i denna upphandling av revisionstjänster i enlighet med villkor i detta

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Avseende lokalvård

ANBUDSINBJUDAN. Avseende lokalvård ANBUDSINBJUDAN Avseende lokalvård 1 Inledning 1.1 Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivarfrågor och tillika en arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverket

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer