Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling."

Transkript

1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med anbud på säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar. Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Omfattning Uppdraget avser årlig säkerhetskontroll och översyn av sport- och gymnastikanläggningar inklusive service- och reparationsarbeten. Upphandlingen omfattar 17 gymnastik- och sporthallar inom Ronneby kommun om totalt cirka m 2, vilket framgår av Bilaga 1 Objektslista. I samband med besiktning skall eventuella reparationsbehov åtgärdas. Innehåll Förfrågningsunderlag Objektlista Bilaga 1 Uppförandekod Bilaga 2 Anbudsformulär Bilaga 3 Helt eller delat anbud Upphandlande myndighet avser att teckna avtal med en leverantör. Anbudets form, innehåll och språk Anbudet skall avges skriftligt på svenska med undantag för eventuella tekniska beskrivningar och broschyrer. 1

2 Krav på leverantören samt tjänsten Skatter och sociala avgifter Upphandlande myndigheter samarbetar med Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Kontroll av anbudsgivare görs både vid anbudsgivning och löpande under avtalsperioden vad gäller fullgörande av inbetalning av skatter och sociala avgifter. Anbudsgivaren skall vara registrerad för F-skatt. Ekonomisk ställning Anbudsgivaren skall ha en god ekonomisk ställning. Bevis på detta kan vara Upplysningscentralens soliditets-/likviditetsbedömning eller motsvarande uppgifter från likvärdigt företag, även koncern- eller bankgaranti accepteras. Den anbudsgivare som avtal tecknas med bör minst inneha ratingbenämningen Kreditvärdig hos CreditSafe AB eller likvärdigt. I de fall företag saknar rating eller har rating lägre än Kreditvärdig kommer en individuell bedömning för godkännande att ske. Kvalitetsledningssystem Anbudsgivaren ska tillämpa dokumenterade kvalitetsfrämjande rutiner som säkerställer att företaget arbetar med ständiga förbättringar för att bland annat uppfylla kundkrav och tillämpliga lagkrav. För att verifiera att kraven är uppfyllda ska anbudsgivaren bilägga dokumentation som beskriver de kvalitetsfrämjande åtgärder som företaget arbetar med eller bilägga ett giltigt intyg om certifiering. Miljöledningssystem Anbudsgivaren skall bedriva ett aktivt miljöarbete samt ha tydligt formulerade miljömål. För att verifiera att kraven är uppfyllda ska anbudsgivaren bilägga dokumentation som beskriver miljöarbetet eller bilägga ett giltigt intyg om miljöcertifiering. Teknisk förmåga Anbudsgivaren skall ha erforderlig teknisk förmåga och yrkesmässig kapacitet för uppdragets omfattning. Anbudet skall innehålla en kort beskrivning om hur anbudsgivaren avser att tillgodose kommunens behov av efterfrågade tjänster. Anställda hos leverantören Leverantören skall ansvara för att gällande lagar inom arbetsrätten följs och att arbetsmiljölagen upprätthålls. Endast branschkunnig personal får anlitas för uppdraget. Lagar och riktlinjer Leverantören skall följa de lagar, förordningar, föreskrifter och regelverk som är tillämpbara för att utföra efterfrågad tjänst. Säkerhetskontroll Säkerhetskontrollen skall omfatta funktions- och säkerhetskontroll av anläggningarnas alla fasta och lösa gymnastikredskap. Leverantören skall tillhandahålla den utrustning som krävs för uppdraget. Rutiner kring besiktning Besiktning skall utföras en gång per år av respektive objekt. Två protokoll skall upprättas vid varje besiktning av Leverantören, ett för lösa inventarier och ett för fasta inventarier. Om mindre åtgärder utförts under besiktningen skall detta anges i protokollet. Detta ska sändas till beställaren senast en vecka efter respektive besiktning. I protokollet skall anges genomgångna kontrollpunkter, eventuella anmärkningar samt rekommenderade åtgärder. 2

3 En plan för besiktningen skall upprättas i samarbete med beställaren. Beställaren ska informeras i god tid före varje besiktning. Besiktningarna bör koncentreras under året och utföras i nära anslutning till varandra, så långt detta är möjligt. Leverantören skall, efter utförd besiktning, sätta upp ett intyg i gymnastikanläggningen med uppgift om att besiktning har utförts och när nästa besiktning bör ske. Vid besiktning och åtgärdsarbeten är säkerheten mycket viktig. Arbete får endast ske i tomma hallar. Obrukbar utrustning måste tydligt märkas upp och spärras av i väntan på åtgärd. Reparationer Leverantören skall kunna genomföra reparationer av utrustning, dels i samband med respektive besiktningstillfälle (akuta samt enklare åtgärder) och dels i efterhand efter överenskommen offert. Vid beställning av besiktningen ska alltid beställaren och leverantören avtala vad som gäller för eventuella reparationer. Beställaren äger själv rätten att avgöra om de vill anlita besiktningsleverantören till reparationen eller om man vill utföra åtgärderna själv. För åtgärder upp till kronor ska leverantören kunna genomföra reparationen i samband med besiktningstillfället, detta ska dock stämmas av med beställande enhets kontaktperson vid beställningen av besiktningen. Mindre åtgärder som utförts under besiktningen anges i protokollet. När åtgärderna överstiger en kostnad av kronor skall offert lämnas inför varje sådant reparationsuppdrag. Efter godkännande av beställaren skall bristerna åtgärdas. Material Material och reservdelar skall vara CE-märkta. Rivning/demontering Material som demonterats eller rivits skall borttransporteras på leverantörens bekostnad. Städning och renhållning Materialrester och skräp skall städas bort efter utfört arbete. Leverantören svarar för borttransport av eget avfall till kommunal återvinningscentral eller motsvarande. Leverantören får inte nyttja anläggningens avfallsutrymmen utan beställarens godkännande. 3

4 Utvärdering Kvalificering För att anbudsgivare skall kvalificeras till utvärdering krävs att samtliga ställda krav är uppfyllda. Dessa är dels krav på leverantören och dels krav på efterfrågad produkt/tjänst. Anbudspris Pris skall lämnas per objekt och utvärderas genom summering av alla objekt avseende årlig säkerhetskontroll/besiktning. Priserna skall vara inklusive samtliga kostnader (försäkringar, resor, traktamenten, ställningar och dylikt). Samtliga objekt skall offereras för att anbudet skall vara fullständigt. Övriga arbeten För övriga arbeten som inte ingår i säkerhetskontrollen/översynen skall timarvode anges. Det offererade timpriset ska avse effektiv arbetstid. Priserna som anbudsgivarna anger ska vara inklusive samtliga kostnader (försäkringar, resor, traktamenten, ställningar och dylikt). 50 timmar ligger till grund för utvärderingen av priset på övriga arbeten. Pris på material och reservdelar (utvärderas inte) Fast rabatt skall offereras på material och reservdelar. Anbudsgivaren ska ange rabatt i procent på leverantörens övriga prislista. Detta utvärderas inte. Totalpris Priser skall lämnas i Bilaga 1 Objektlista i SEK exklusive moms. Totalpriset som utvärderas är den summerade kostnaden för samtliga objekt från Bilaga 1 samt kostnaden för övriga arbeten. Utvärdering Bland de anbud som kvalificerar sig till utvärdering kommer anbud med lägsta pris att antas. 4

5 Kommersiella villkor/avtalsvillkor Avtalsparter Avtal har träffats mellan Ronneby kommun, nedan benämnd Beställaren och XXX, nedan benämnd Leverantören. Avtalstid Avtalet gäller från och med Avtalstiden kan förlängas med oförändrade villkor med ett år. Eventuell förlängning ska ske skriftligen på initiativ av Beställaren. Beslut om förlängning ska fattas senast tre månader före utgången av avtalstiden. I annat fall upphör avtalet att gälla vid avtalstidens slut utan föregående uppsägning. Avtalad tjänst Upphandlingen avser årlig säkerhetskontroll och översyn av sport- och gymnastikanläggningar samt service- och reparationsarbeten. I samband med besiktning skall eventuella reparationsbehov åtgärdas. Ytterligare tjänster till avtalet villkor Beställaren har möjlighet att avropa ytterligare tjänster till avtalets villkor. Avtalshandlingarnas inbördes ordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. För det fallet att de visar sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de sinsemellan i nedan angivna ordning: 1. Skriftliga ändringar och/eller tillägg till avtalet inklusive bilagor 2. Avtalet inklusive bilagor 3. Förfrågningsunderlaget inklusive kompletteringar och förtydliganden 4. Leverantörens anbud inklusive bilagor samt eventuella förtydliganden Ersättningsform Ersättning utgår med fast arvode per år och anläggning för säkerhetskontrollen. För övriga arbeten utgår ersättning enligt offererat timpris. Prisjustering Priserna enligt detta avtal är fasta minst ett år från avtalets ikraftträdande. Därefter kan prisjustering ske en gång per år. Prisjustering skall, av leverantören, aviseras skriftligt minst två månader före ikraftträdandet. Begärda prisjusteringar kan endast tas ut efter godkännande av Beställaren. Kan överenskommelse om prisjustering inte träffas, äger båda parter rätt att frånträda avtalet i sin helhet med tre månaders varsel. Under uppsägningstiden gäller senast avtalat pris. Betalning Ersättningen innefattar samtliga kostnader som kan föranledas av avtalet. Samtliga priser ska anges netto exklusive moms och på fakturor ska momsandelen anges separat. Fakturerings-, administrationsavgift eller motsvarande avgift får inte debiteras. Samlingsfaktura accepteras inte. Betalning för korrekt mottagen och godkänd faktura erläggs efter 30 dagar. Elektroniska fakturor Leverantören ska tillhandahålla elektroniska fakturor i följande format: fulltextfaktura enligt SFTIstandard, Svefaktura eller faktura i PDF-format. 5

6 Fakturaadress Ronneby kommun Fakturaskanning Ronneby Referensnummer och namn på beställaren ska alltid anges på fakturan. Dröjsmål med betalning Dröjsmålsränta regleras enligt räntelagen (1975:635). För felaktigt adresserade fakturor betalas inte dröjsmålsränta. Leverans Produkterna skall levereras fritt till av Beställaren anvisad plats (DDP Incoterms 2010). Emballagekostnader och eventuella lasttillbehör skall ingå. Även återtagning och borttransport av lasttillbehör såsom lastpallar, engångspallar och dylikt ska ingå. Återtagning skall ske senast två veckor efter leveranstillfället. Uppförandekod Produkter och tjänster som levereras till Beställaren ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med Beställarens uppförandekod. Arbets- och anställningsvillkor Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om Leverantören inte tecknat svenskt kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för Leverantörens anställda. Detsamma ska gälla för eventuella underleverantörer som Leverantören anlitat för att fullgöra avtalet. På begäran av Beställaren ska Leverantören lämna erforderliga uppgifter och handlingar för att skyldigheterna enligt ovan ska kunna kontrolleras. Skulle Leverantören brista i fullgörandet av detta åtagande äger Beställaren rätt att häva avtalet om bristen är väsentlig. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter Leverantören äger inte rätt att överlåta avtalet till annan leverantör. Vid en bolagsöverlåtelse kan avtalet komma att övertas av den nya ägaren om Beställaren skriftligen godkänner detta. Underleverantör Leverantören svarar för underleverantörs arbete och personal såsom för sig själv. Leverantören ska ansvara för uppdrag till underleverantör på ett sådant sätt att kunden inte på något sätt påverkas. Ansvar vid fel eller brister Leverantören är skyldig att med den skyndsamhet omständigheterna kräver, på egen bekostnad, avhjälpa fel eller brister i tillhandahållna produkter/tjänster, som består i att produkten/tjänsten inte uppfyller avtalad specifikation eller funktionalitet eller inte kan anses vara ägnad för sitt särskilda ändamål. Leverantörens ansvar omfattar inte fel eller brist i produkten/tjänsten som beror på Beställaren. Garanti Garantitid ska vara ett år räknat från den dag respektive arbete blivit besiktigat samt två år på materialoch fabrikationsfel. 6

7 Ansvarsförsäkring Leverantören ska ansvara för alla skador som han eller annan för vilken han svarar, vållar Beställaren eller tredje man vid utförandet av sitt uppdrag. Leverantören ska teckna erforderliga försäkringar och ansvara för att rätt försäkringsskydd finns för samtliga skador som kan uppkomma i samband med åtagandet så att inga ersättningsanspråk kan riktas mot Beställaren. Leverantören ska ha allriskförsäkring samt ansvarsförsäkring vilka ska kunna uppvisas på Beställarens uppmaning. Hävning Om ena parten inte uppfyller sina åtagande enligt detta avtal, inte visar den skicklighet eller omsorg som förutsätts vid avtalets ingående eller på annat sätt brister i sina åtaganden så att motpartens verksamhet blir lidande skall motparten tillskrivas. Om ena parten därefter på väsentliga punkter inte uppfyller avtalet, inte visar den skicklighet eller omsorg som förutsätts vid avtalets ingående eller på annat sätt brister i sina åtaganden så att motpartens verksamhet blir lidande, äger parten rätt att häva avtalet. Om Leverantören eller eventuell underleverantör under avtalstiden ej uppfyller sina åtaganden vad gäller skatter och sociala avgifter kan avtalet hävas med omedelbar verkan. Detta gäller även om Leverantören under avtalstiden gör sig skyldig till allvarligt fel i sin yrkesutövning eller döms för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. Även Leverantörs konkurs eller likvidation utgör hävningsgrund. Hävning av avtalet ska ske skriftligt. Tvist Tvist angående tolkning av avtalet eller varje annat rättsförhållande som uppkommer i avtalsrelationen ska, om inte förhandlingar leder till en överenskommelse, lösas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Under tiden fram till ett avgörande av en eventuell tvist tillämpas gällande avtal enligt Beställarens tolkning. 7

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad VA-enheten - anhåller härmed om Ert anbud avseende projekt Sanering Ödemarksvägen i enlighet med nedanstående förutsättningar. 1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 UPPHANDLINGSFORM

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013 Standardvillkor för köp av varor för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av varor och produkter

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer