TH/ ici-d 2 / Årsredovisning för bostadsrättsföreningen Manered 1 år (7) Förvaltn ings berättelse. forganisationsnummer )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TH/ ici-d 2 / Årsredovisning för bostadsrättsföreningen Manered 1 år 2013 1(7) Förvaltn ings berättelse. forganisationsnummer 71 64 09-4976)"

Transkript

1 , lägenhet B6 såld av Majsan MaImvall och Sven-Åke Karlsson till Lisa Under året har tre bostadsrätter sålts: Manered 4:3 med ett sammanlagt taxeringsvärde av kr. Verksamheten har omfattat förvaltning av föreningens fastigheter Manered 4:2 och Förvaltn ings berättelse forganisationsnummer ) Årsredovisning för bostadsrättsföreningen Manered 1 år (7) kostnadsförts ,74 kr i ränteersättning enligt avtalet med Manered 1. Genom att förvalta låningsbehov. Ränteersättningen till samfälligheten innebär lägre kostnad för Ma nered än räntekostnaden för banklån på motsvarande belopp. och disponera torgsamfällighetens likviditet minskat bostadsrättsföreningens upp redstorgets Samfällighetsförening, som har hand om parkeringsplatserna för vår bostadsrättsförening samt Bostadsrättsföreningen Udden, kyrkan och Partillebo bostadsrättsföreningen Manered 1 till kr. Jonseredstorget har fått källare har fortsatt under (skolan och äldreboendet). Vid årets slut uppgick Jonseredstorgets fordran på Bostadsrättsföreningen övertog den ekonomiska förvaltningen för Jonse Renovering och målning av fönster har gjorts. Total utgift ,67 kr, varav Nya skorstensbågar har satts upp. Total utgift kr, varav kr uppta Den under 2010 påbörjade diskussionen om villkoren för upplåtelse av vindar och gits som anläggningstillgång med 20 års avsktivningstid och resterande belopp resterande belopp kostnadsförts. Under året har bland annat följande hänt i föreningen: re. Mirjam Rissanen Hjorth hat varit ordinarie revisor och Eskil Persson revisorsersätta Under 2013 har styrelsen hållit 13 protokollförda sammanträden. Ersättare: Inga-Lill Bäckman, Olof Gårdstedt, Lena Lundin Vlavianos och Viktor Nerdal. Ordinarie ledamöter: Einar Stenberg, Maria Sunnqvist Lindh, Christina Arnesdotter, Christoffer Åkesson och Olof Larsson. Styrelsen har sedan ärsmötet haft följande sammansättning: Föreningen har inte haft några anställda och inget arvode har utgått till styrelsen. Thomas Ringnér , lägenheta3 såld av Lisa Bredahl och Viktor Nerdal till Helena och 1,1 milj kronor upptagits som anläggningstillgång med 20 års avskrivningstid och och Svante Dellve , lägenhet BiO såld av Pia Ekman och Stellan Andersson till Christina Karlsson och Erik Winerö. TH/ ici-d 2 /

2 Årsredovisning för bostadsrättsföreningen Manered 1 år (7) (organisationsnummer ) Förvaltningsberättelse (forts) För att finansiera fönsterarbetena har kr upplånats. Efter amortering med kr uppgick föreningens lån vid årets slut till kr, en ökning med kr sedan Alla lån finns hos SBAB med tre månaders räntebindning. Trots den ökade låneskulden har räntekostnaderna tack vare lägre räntesatser mins kat med 25,3 ¾ från Avskrivningarna har minskat med 1,9 ¾, men kommer att öka kommande år när årets investeringar börjar skrivas av. De totala kapitalkostna derna har minskat med 11,5 %. Driftkostnaderna har ökat med 1,5 ¾ mellan 2012 och Kostnaderna för el, vat ten och avlopp och värme har ökat runt 4 %, men denna ökning uppvägs delvis av minskade kostnader för reparation, underhåll och mindre inköp. De totala kostnaderna (drift- och kapitalkostnader, exkl avsättningar) hat minskat med 8,9 % mellan 2012 och Månadsavgifterna höjdes från andra halvåret 2012 med drygt 8 % för att möta ökade kostnader framöver. Förutsatt att räntenivån inte höjs drastiskt beräknas denna av giftshöjning täcka kostnadsökningarna de närmaste åren och bör även täcka till att täcka planerad relining av avloppsstammarna. Totalt ökade intäkterna med 4,5 % jämfört med Fastighetsavgiften har tidigare år inte periodiserats korrekt. Detta har rättats till 2013, vilket medfört en negativ kostnad (d v s intäkt) med kr. Istället för att redovisa ett överskott på grund av detta föreslår styrelsen att avsättning görs med kr till den yttre fonden, som därmed ökar till kr. Avsättningen till inrefonden harslopatsfrån Under2Ol3 har krtagits utav medlemmarna. Vid årets slut återstod kr, fördelat på 5 medlemmar. Styrelsen föreslår att årets överskott om 6.592,43 kr avsätts till dispositionsfonden. Einar Stenberg Maria Sunnqvist LinUh Christina Arnesdotter Christoffer Äkesson Olof Larsson

3 Brf Manered 1. Investeringar t o m (7) (org.nr ) Utgifter, kr Avskrivningar Ar Ombyggnader Antal år Sista år 1987 Nya radiatorer P-plats och motorvärmare Stolpar och kabel till motorvärmare, taktegel, hängrännor, luftare Takomläggning litt A Nya radiatortermostater Fönstermålning Takomläggning litt B Renoveting trappuppgångar Avstängningsventiler Upprustning av lekplatser Anslutningsavgifter kabel-tv Motorvärmare Installation nät kabel-tv Kakel och målning i tvättstugorna, Omläggning va-ledningar o gåtdsrenovering Byte termostatventiler och radiatorer Takomläggning litta, 2012 (Torg vi) Fönstermålning Skorstensbågar Summa ombyggnadsutgifter Inventarier och maskiner 1991 Tvättmaskin Tvättmaskin Värmeväxlare Kompostbehållare och -kvarn Tvättmaskin litt B Torkskåp litt A och B+torktumlare lift B Nya lås, litta Torkskåp, litt B Torkskåp litta Tvättmaskiner, torktumlare litta och B GungalittA Summa utgifter för inventarier och maskiner Totalt (fr

4 Brf Manered 1. Resultaträkning 4(7) (org.nr ) Intäkter Ärsavgifter , , ,00 Räntor 5 062,74 629, ,60 Överlåtelseavgifter 0, , ,00 Summa intäkter , , ,60 Kapitalkostnader Rantor , , ,74 Avskrivningar , , ,31 Summa kapitalkostnader , , ,05 Avsättningar Avsättning inre fond , , ,00 Uttag inte fond , , ,00 Justering 2011 a) 8 202,00 Avsättning yttre fond , , ,00 Uttag yttre fond ,00 Summa avsättningar , , ,00 Yttre fond, kvarstående belopp , , ,00 Driftkostnader El , , ,00 Vatten och avlopp , , ,00 Renhållning , , ,00 Uppvärmning , , ,00 Försäkring , , ,00 Reparation och underhåll , , ,62 Administration 8 002, , ,50 ComHem, TV-avgifter , , ,00 Jonseredstorgets samfällighets förening, parkeringsplatser , , ,00 Summa driftkostnader , , ,12 Preliminär fastighetsavgift , , ,00 Slutavräkning fastighetsavgift , , ,00 Summa fastighetsavgifter , , ,00 Summa kostnader , , ,17 Årets resultat 4 866, , ,43 Totala kostnader exkl avsättningar , , ,17 Förändring från föreg år 7,4% -3,1% -8,9% Anm: a) Vid genomgång av fondbehållning för alla lägenheterna i samband med slopandet av avsättning till inre fonden 2011 framkom att beloppet i balansräkningen var kr för lågt. Felet uppstod 1994 och 1995 då fonduttag inte redovisades korrekt och därmed ökades resultatet med kr detta år. För att rätta detta fel resultatfördes differensen under /) 14 A

5 Brf Manered 1. Balansräkning 5 (7) (org.nr ) Not Tillgångar Anläggningstillgångar Fastigheten Manered 4:2 och 4:3 Ombyggnader Inventarier och maskiner Summa anläggningstillgångar , , , , , , , , , , , ,66 Omsällningstillgångar Fordringar Handelsbanken Affärskonto Nordea Sparkonto SBAB sparkonto Skattekonto Plusgiro Summa omsättningstillgångar ,00 425, , , , ,00 425, , , , , ,00 425,00 245, ,12 0, , ,71 Summa tillgångar , , ,37 Eget kapital och skulder Eget kapital Grundavgifter Yttre fond Dispositionsfond Balanserat resultat Ärets resultat Summa dispositionsfond Summa eget kapital , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 Inre fond , , ,00 Skulder Långfristiga skulder Anläggningslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till Jonseredstorgets samfällighetsförening Skuld fastighetsavgift Förutbetalda intäkter (hyror) Summa kortfristiga skulder , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 Summa skulder , , ,00 Eget kapital och skulder , , ,37 Soliditet (eget kapital/tillgångar) Ställda panter: Fastighetsinteckning Fastighet: Taxeringsvärde 12,84% 13,78% 15,71%

6 BrfManered 1. Noter till balansräkning (org.nr ) Anläggningstillgångar Not 1 Fastighet Manered 4:2 och 4:3 Köpeskilling Lagfart Anläggningsavgifter VA Anslutning fjärrvärme Gatubyggnadskostnad Lantmäteriavgift 1985 Summa anskaffningsvärde Avgår bidrag Av tänsbostadsnämnden erhållet: Initialstöd Energistöd Energibidrag 1983 Summa bidrag Avgår avskrivningar fastigheten Avskrivning Avskrivning (2% av anskaffningsvärdet per år) Avskrivning (1% av anskaffningsvärdet) Avskrivning 2013 (1% av anskaffningsvärdet) Summa avskrivningar fastigheten Bokfört värde av fastigheten Not 2 Ombyggnader Takomläggning litt A, ) Takomläggning titt B, 1998 Avgår: skattereduktion 2000 Renovering trappuppgångar 2000 Avstängningsventiler, 2002 Upprustning av lekplatser, 2003 Upprustning av lekplatser, 2004 Anslutningsavgifter kabel-w, 2004 Motorvärmare, 2004 Installation nät kabel-tv, 2005 Kakel och målning i tvättstugorna, 2006 Omläggning va-ledningar o gårdsrenovering 2008 Omläggning va-ledningar o gårdarenovering 2009 Byte temostatventiler och radiatocec 2011 Takomläggning titt A, 2012 (Torg v 1) Fönstermålning 2013 Skorstensbågar 2013 Summa ombyggnader Avgår avskrivningar ombyggnader Takomläggning 1989, avskrivn Takomläggning 1989, avskrivn 2013 Takomläggning titt B, 1998, avskrivning Takomläggning litt B, 1998, avskrivning 2013 Renovering trappuppgångar 2000, avskrivning Renovering trappuppgångar 2000, avskrivning 2013 Avstängningsventiler 2002, avskrivning Avstängningsventiler 2002, avskrivning 2013 Upprustning av lekplatser 2003, avskrivning Upprustning av lekplatser 2003, avskrivning 2013 Upprustning av lekplatser 2004, avskrivning Upprustning av lekplatser 2004, avskrivning 2013 Anslutningsavgifter kabel-tv 2004, avskrivning Anslutningsavgifter kabel-tv 2004, avskrivning 2013 Motorvärmare 2004, avskrivning Motorvärmare 2004, avskrivning 2013 Installation nät kabel-tv 2005, avskrivning Installation nät kabel-w 2005, avskrivning 2013 Kakel och målning i tvättstugorna 2006, avskrivning Kakel och målning i tvättstugorna 2006, avskrivning 2013 Omläggning va-ledningar och gårdsrenovering 2008, avskrivning Omläggning va-ledningar och gårdsrenovering 2008, avskrivning 2013 Omläggning va-ledningar och gårdsrenovering 2009, avskrivning 2012 Omläggning va-ledningar och gårdsrenovecing 2009, avskrivning 2013 Byte termostatventiler och radiatorer 2011, avskrivning 2012 Byte termostatventiler och radiatorer 2011, avskrivning 2013 Takomläggning litt A, 2012 (Torg v 1), avskrivning 2013 Summa avskrivningar ombyggnader Bokfört värde av ombyggnader , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 Avskrivn.tid, år 1) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (7) , ,00: , , , , , , , , , , , , , ,34 N ,66j , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ooo,oi 0, , , , ,Oc , , , , , , , , , , , , , , ,00

7 Brf Manered 1. Noter till balansräkning 7 (7) (org.nr ) Anläggningstillgångar Not 3 Inventarier och maskiner Avskrivn.tid, år Nya lås, litt A, Torkskåp, titt B, ,00 Torkskåp litt A, , , ,00 Tvättmaskiner, torktumlare litt A och B, , , ,00 Gunga litt A, , , ,00 Summa anskaffningsvärde inventarier , , ,00 Avgår avskrivningar inventarier Nya lås, litt A, 2003, avskrivn , , ,00 Nya lås, litta, avskrivn Torkskåp. litt , avskrivning , ,00 Torkskåp litt A, 2007, avskrivning , , ,00 Tvättmaskiner, torktumlare titt A och B, 2008, avskrivning , , ,00 Tvättmaskiner, torktumlare itta och 6, 2008, avskrivning ,00 Gunga litta, avskrivning , , ,00 Gunga litt A, avskrivning ,00 Summa avskrivningar inventarier , , ,00 Bokfört värde av inventarier och maskiner , , ,00 Not 4 Not 5 Not 6 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Överlåtelseavgifter 1 000,00 Com Hem, kabeltv-avgift 5 492, , ,00 SBAB, förutbetalda räntor 4 237,00 Avgift extra p-platser 1 300, , ,00 För mycket uttaget ur inre fond 345,00 För mycket inbetald preliminärskatt ,00 Ränta skattekontot 369,00 Summa kortfristiga fordringar , , ,00 i Långfristiga skulder Anläggningslån Lån Statens Bostadslåneaktiebolag (SBAB): Nya lån från : Nr , (fast ränta 5,18% till , rörlig ränta 2,86% ) , , ,00 Nr , rörlig ränta (2,75% ) , , ,00 Nr , rörlig ränta (2,87% ) , , ,00 Nytt lån fr : Nr , rörlig ränta (2,86% ) , , ,00 Nytt lån fr : Nr , rörlig ränta (3,04% ) , , Nytt lån fr : Nr , rörlig ränta (2,86% ) , , ,00 Nytt lån fr : Nr , rörlig ränta (2,85% ) ,00 Summa långfristiga skulder , , ,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Partille Energi (fjärrvärme, elnät), Plusenergi (el) , , ,00 SBAB, upplupna räntor 1 627, , ,00 Vi 2 Byggare, takrep litt A ,00 Summa leverantörsskulder , , ,00 cy

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Svartröret 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem. Org nr 793200-0040. Styrelsen för Brf Fritzhem. avger härmed årsredovisning för

Årsredovisning. 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem. Org nr 793200-0040. Styrelsen för Brf Fritzhem. avger härmed årsredovisning för Årsredovisning 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem Org nr Styrelsen för Brf Fritzhem avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Räkenskapsåret 2008-01-01 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen Plogen 7,

Läs mer

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VIPEMÖLLAN 3,

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Väduren 14

Årsredovisning. BRF Väduren 14 Årsredovisning för BRF Väduren 14 769602-0168 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för BRF Väduren 14 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer