ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer Datum: Augusti 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001"

Transkript

1 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer Datum: Augusti 2001

2 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och SportPilot är registrerade varumärken tillhöriga Raymarine Ltd. Raymarine, AST (Advanced Steering Technology), AutoAdapt, AutoLearn, AutoRelease, AutoSeastate, AutoTack, AutoTrim, FastTrim, GyroPlus, RayGyro, RayPilot och WindTrim är varumärken tillhöriga Raymarine Ltd. Copyrätt Raymarine Ltd Översättning: SPRÅKSERVICE jan felten ab

3 Förord iii ST4000+ systemlayout Rattstyrning ELLER Rorkultsstyrning Fluxgatekompass ST4000+ kontrollenhet Elcentral SeaTalk-instrument Roderlägesgivare (tillbehör, endast för rattstyrning) NMEAinstrument/ navigator D5332-1

4 iv ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok

5 Förord Innehåll Om handboken...ix Viktig information...x Garanti... x Varningar... x Elektromagnetisk kompatibilitet...xi Handboken...xi Kapitel 1 - Inledning Funktioner Systemutbyggnad... 2 Kapitel 2 - Grundfunktioner Använda styrenheten... 4 Knapparnas funktion... 4 Teckenfönster Använda autoläge... 6 Inkoppling av autopiloten i autoläge... 6 Urkoppling av autopiloten (standbyläge)... 7 Ändra kurs i autoläge... 8 Undangir i autoläge... 8 Återgå till föregående låsta kurs (LAST HDG)... 9 Automatiskt slag (AutoTack) Göra större kursändringar Byig vind Inställning av autopiloten Ändring av reaktionsnivån (AutoSeastate) Ändra roderkänsligheten Autopilotlarm Åtgärd vid larm Justera bakgrundsbelysning Kapitel 3 - Avancerad användning Använda ruttläge Välja ruttläge (Track) Avbryta ruttnavigering Avvikelse från utlagd kurs Strömsättningskompensation Ankomst och framflyttning till waypoint Undangir i ruttläge Säkerhet vid ruttnavigering v

6 vi ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 3.2 Använda vindflöjelläge Välja vindflöjelläge Avbryta vindflöjelläge Ändra den låsta vindvinkeln Återgå till föregående skenbar vindvinkel LAST WND Undanmanöver i vindflöjelläge Vindskifteslarm Använda funktionen AutoTack i vindflöjelläge Tips vid användning av vindflöjelläget Visa informationssidor Kapitel 4 - Underhåll och felsökning Felsökning Allmänt underhåll Drivenhet för rattstyrning Kontrollenhet Elektromagnetisk kompatibilitet Produktsupport Programversion Kapitel 5 - Installation Planera installationen Installationsverktyg Riktlinjer om elektromagnetisk kompatibilitet Installation av kontrollenheten Placering Montering Kabelkontakter Strömförsörjning SeaTalk-anslutningar NMEA-anslutningar Fluxgatekompass Placering Montering Installera kontrollenheten Drivenhet för rorkult Viktiga mått Grundläggande installation Installationstillbehör Ansluta kontrollenheten... 68

7 Förord vii 5.5 Drivenhet för rattstyrning Installationen steg för steg Borrning av hålen för ekerklammorna Infästning av drivenheten på ratten Montering av piedestalfästet Ansluta kontrollenheten Roderlägesgivare (tillbehör vid rattstyrning) Kontroll av linjering Montering av givaren på båten Montering av givaren på styrarmen Kontroll av linjeringen Ansluta kontrollenheten Kapitel 6 - Inställning Funktionsprovning Start Autopilotens styrriktning Kontroll av anslutningar Kontroll av roderlägesgivarens funktion (om sådan finns) Initialt sjöprov Sammanfattning Deviering av kompassen Justera kurslinjeringen Kontroll av autopilotens funktion Kontroll av roderkänsligheten Kalibrering av autopiloten Steg 1 - Starta kringutrustning Steg 2 - Initial inställning Steg 3 - Justera roderstöttningen Steg 4 - Justera roderkänsligheten Steg 5 - Justering av AutoTrim Step 6 - Ytterligare justering Kapitel 7 - Anpassning Användarkalibrering Kompassdeviering (SWING COMPASS) Devieringsfunktion (DEVIATION) Kurslinjering (ALIGN HDG) Kursläge (HDG MAG/TRU) Indikatorinställning (RUDD BAR/STEER BAR/NO BAR) 104 Informationssidor 1-7 (DATA PAGE)

8 viii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 7.2 Återförsäljarkalibrering Kalibreringslås (CAL LOCK) Pilottyp (4000 WHL/TILL) Roderkänslighet (RUDD GAIN) Reaktion (RESPONSE) Girbegränsning (TURN RATE) Roderlinjering (ALIGN RUD) Roderbegränsning (RUD LIMIT) Kursavvikelselarm (OFFCOURSE) Automatisk slagvinkel (AUTOTACK) AutoTrim (AUTOTRIM) Typ av drivenhet (DRIVE TYP) Missvisning (VARIATION) AutoAdapt (AUTOADAPT) Latitud (LATITUDE) Roderstöttning (RUDD DAMP) Marschfart (CRUISE SP) Tekniska specifikationer Ordlista Register

9 Förord ix Om handboken Välkommen till handboken för autopilotsystemen ST4000+ för ratt- och rorkultstyrning. Handboken är indelad i två huvuddelar: Del 1: Använda ST kapitel 1: Inledning Presentation av autopiloten, dess funktioner och användning kapitel 2: Grundfunktioner Grundläggande autopilotdrift: använda autoläge, tolka larm, inställning av autopilotens egenskaper och ändra bakgrundsbelysningen kapitel 3: Avancerad användning Förklaring av hur rutt- och vindflöjellägena används och inställning av informationssidor kapitel 4: Underhåll och felsökning Här beskrivs det allmänna underhållet samt finns information om felsökning som en hjälp att lösa eventuella problem. sida 1 sida 3 sida 19 sida 33 Del 2: Installation av ST kapitel 5: Installation Här förklaras hur autopiloten och dess komponenter installeras. kapitel 6: Inställning I det här kapitlet beskrivs funktions- och kajprovning efter installation, samt det inledande sjöprovet. kapitel 7: Anpassning Här beskrivs hur autopiloten ställs in så att den passar just din båt. sida 43 sida 85 sida 101 I slutet av handboken finns en bilaga, en produktspecifikation, en ordlista, ett register och installationsmallar. Anm: Handboken innehåller viktig information om installation, användning och underhåll av ditt nya Raymarine instrument. Läs handboken noggrant, för att lär dig använda instrumentet så effektivt som möjligt.

10 x ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Viktig information Garanti Varningar Det är viktigt att du fyller i all information och skickar in garantisedeln till Navship AB för att fullt ut kunna utnyttja garantiförmånerna. VARNING! Installation Detta utrustning måste installeras och används i enlighet med instruktionerna i denna handbok. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till bristfällig funktion, personskada och/eller skada på din båt. VARNING! Elsäkerhet Kontrollera att spänningen är bruten innan du ansluter systemet elektriskt. VARNING! Kalibrering Den här produkten levereras med fabriksinställningar som bör ge stabil funktion i de flesta båtar. För att kunna utnyttja autopiloten fullt ut bör du läsa kapitel 6: Inställning noggrant innan du börjar använda autopiloten. VARNING! Navigationshjälpmedel Vi har konstruerat den här produkten så att den är tillförlitlig och noggrann, men dess funktion kan trots detta påverkas av ett antal faktorer. Den här utrustningen får därför enbart användas som ett navigationshjälpmedel och aldrig tillåtas ersätta sunt förnuft och sjövett. Ha alltid vakt under gång och följ noggrant utvecklingen av situationen runt din båt. Din autopilot från Raymarine kommer att ge ditt båtliv nya dimensioner. Det är emellertid alltid skepparen ombord som ansvarar för båtens, besättningens och eventuella passagerares säkerhet och för att navigationen sköts på ett sjömannamässigt sätt, med uppsikt och täta positionskontroller. Se till att det alltid finns någon vid rodret, som kan ta kontroll över systemet i händelse av nödläge.

11 Förord xi Se till att samtliga besättningsmedlemmar vet hur autopiloten kopplas ur. Säkerställ kontinuerlig uppsikt över andra båtar och eventuella navigationshinder det kan snabbt uppstå en farlig situation, oavsett hur bra vädret är. Plotta båtens position noggrant med hjälp av antingen navigationsinstrument eller visuella bäringar. Plotta båtens position kontinuerligt på ett vanligt sjökort. Se till att den låsta autopilotkursen innebär att båten går väl klar för alla hinder. Kompensera tillräckligt för strömmen autopiloten kan inte göra det. Plotta och kontrollera din position regelbundet, även när autopiloten används i ruttläge i samarbete med en navigator. Navigationssignaler kan under vissa förhållanden innehålla väsentliga fel, som inte kan upptäckas av autopiloten. Elektromagnetisk kompatibilitet Handboken All utrustning och alla tillbehör från Raymarine uppfyller de krav som ställs standarder och bestämmelser på utrustning som skall användas i marin miljö. Raymarine konstruerar och tillverkar alla sina instrument och tillbehör i enlighet med tillämpliga standarder om elektromagnetisk kompatibilitet, men instrumentet bör ändå installeras korrekt för bästa funktion. Informationen i denna handbok var, såvitt vi kan bedöma, korrekt vid tryckningstillfället. Raymarine kan emellertid inte hållas ansvarigt för eventuella felaktigheter eller brister i handboken. Dessutom strävar vi alltid efter att utveckla produkterna, vilket kan leda till att specifikationerna för instrumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande därom. Raymarine påtar sig därför inget ansvar för eventuella skillnader mellan din produkt och den som beskrivs i handboken.

12 xii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok

13 Del 1: Använda ST4000+ Del 1: Använda ST4000+

14 Del 1: Använda ST4000+

15 kapitel 1: Inledning 1 kapitel 1: Inledning 1 Inledning 1.1 Funktioner D Raymarine ST4000 Plus (ST4000+) är en SeaTalk-kompatibel autopilot i olika versioner för båtar med ratt- eller rorkultstyrning. Det här autopilotsystemet styr båten automatiskt, noggrant och pålitligt efter en förutbestämd kurs. ST4000+ kan användas i fyra olika driftlägen: 1. Standby: autopilot från (se sida 7) 2. Auto: autopiloten aktiverad och låst på en kurs (se sida 6) 3. Track (rutt): autopiloten styr båten efter en kurs mellan två waypoints utlagda i ett navigationsinstrument (se sida 20) 4. WindVane (Vindflöjel): autopiloten är aktiverad och styr en kurs relativt en skenbar vindvinkel (se sida 27) ST4000+ har också följande funktioner: Automatiskt slag (AutoTack) i lägena auto- och vindflöjelläge Automatisk kompassdeviering Nordlig/sydlig kurskompensering Automatiskt dödband tröghet (seastate) Framflyttning till nästa waypoint i rutt Inställning och kalibrering för optimering av båtens egenskaper

16 2 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 1.2 Systemutbyggnad 1 Inledning ST4000+ är kompatibel med alla andra SeaTalk-instrument. Den kan anslutas till ytterligare fasta eller bärbara kontrollenheter för SeaTalk-autopiloter, t ex på en andra styr- och kontrollplats (se sida 52). ST4001+ kan också användas tillsammans med valfri navigator (GPS, Decca, Loran) eller vindinstrument som skickar data i formatet NMEA ST4001+ kan visa önskad information från SeaTalk- och NMEA-instrument. Om ST4001+ används som ett repeterinstrument visas ett s k popup-fönster under 5 sekunder när någonting ändras i autopilotens styrenhet. ST4000+ kan visa all data som överförs från SeaTalk-instrument: Den kan använda vindinformation från ett SeaTalk-kompatibelt vindinstrument och använda denna i vindflöjelläge, utan egen vindflöjel. Den kan utnyttja waypointinformation från ett SeaTalk-kompatibelt navigationsinstrument för ruttnavigering. Den kan utnyttja information om båtens fart från ett SeaTalk-kompatibelt fartinstrument för att optimera ruttföljningsförmågan. Roderlägesgivare (endast vid rattstyrning) Vid rattstyrning kan systemets prestanda förbättras genom installation av roderlägesgivare (se sida 81). Detta är särskilt lämpligt om det är mycket glapp i båtens styrsystem eller om du behöver optimal prestanda i ett mekaniskt system eller ett vajersystem. Genom att använda information från roderlägesgivaren kan ST4000+ också visa den verkliga rodervinkeln i lägena standby och auto. Anm: Om ST4000+ skall monteras i ett hydrauliskt styrsystem måste en roderlägesgivare installeras.

17 kapitel 2: Grundfunktioner 3 kapitel 2: Grundfunktioner I det här avsnittet förklaras hur de grundläggande funktionerna i din autopilot används: 2.1 Använda styrenheten Hör förklaras knappfunktionerna och bilderna i teckenfönstret förklaras. sida Använda autoläge Det här avsnittet innehåller information om aktivering/avaktivering och användning i läge auto. sida Inställning av autopiloten Här beskrivs hur tillfälliga justeringar av reaktionsnivå och känslighet görs för att få bättre funktion. Autopilotlarm Här beskrivs larmen och vilka åtgärder som skall vidtas. sida 12 sida 14 2 Grundfunktioner 2.5 Justera bakgrundsbelysning Här förklaras hur belysningen i knappsats och teckenfönster ändras. sida 18 OBSERVERA! Viktigt om rattsystem Spola ren drivenhetens insida efter varje tripp, genom att stoppa in en slang i det öppna spåret baktill. På detta sätt undviks ansamling av salt på drivring och lager.

18 4 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 2.1 Använda styrenheten 2 Grundfunktioner Knapparnas funktion Autopiloten startar alltid i standbyläge. Autopiloten manövreras med knapparna på kontrollenheten. Varje knapptryckning bekräftas med en kort ljudsignal. Huvudfunktionerna öppnas enkelt med en enda knapptryckning. Vid drift kan du t ex göra kursändringar med hjälp av knapparna -1, +1, -10 och +10. Övriga funktioner öppnas genom intryckning av två knappar samtidigt. Du kan t ex under drift göra en automatisk stagvändning genom att trycka in knapparna -1 och -10 samtidigt. Du kan när som helst koppla ur autopiloten och återgå till manuell styrning genom att trycka på standby (se sida 7). -1 och -10 Tryck på bägge för att slå babord -1 och +1 Tryck på bägge för att ändra reaktionsnivå Håll knapparna intryckta 1 s för att ändra känslighet +1 och +10 Tryck på bägge för att slå styrbord DISP Öppna informationssidor Håll knappen intryckt 1 s för att ställa in belysning STANDBY Öppna standbyläge Håll knappen intryckt 2 s för att öppna kalibreringsfunktionen Kursändring Babord 1 Styrbord 1 Babord 10 Styrbord 10 STANDBY och AUTO Öppna vindflöjelläge Håll knapparna intryckta 1 s för att hämta senaste vindvinkel Tryck igen för att godgänna senaste vindvinkel TRACK Växla till ruttläge från autoläge Tryck för att godkänna framflyttning till nästa waypoint Håll knappen intryckt 1 s för att hoppa över nästa waypoint AUTO Öppna autoläge Håll knappen intryckt 1 s för att hämta senaste kurs Tryck igen för att godkänna senaste kurs D3447-2

19 kapitel 2: Grundfunktioner 5 Teckenfönster I teckenfönstret visas följande information: Variabel text (upp till 9 tecken/siffror) Kurs Distansenhet Reaktionsindikator Lägesindikator Styrindikatorer (babord respektive styrbord) 2 Grundfunktioner Kalibreringsindikatorer (visas på kalibreringssidor) Roderläges- eller felindikator Om ingen distansenhet visas anges alla avstånd i kilometer (km), medan de i annat fall anges i nautiska mil (nm) eller brittiska mil (SM). Indikatorn längst ner på sidan är normalt en styrindikator, som kan ändras i användarkalibreringen, se sida 104). Vilken information som visas i indikatorn beror på driftläget: D Autopilotens driftläge Standby Auto Rutt WindVane Indikatorinformation Roderläge (endast om roderlägesgivare är installerad) Kursfelsindikator Avvikelse från utlagd kurs (i steg om 0,02 nautiska mil) Vindvinkelfel

20 6 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 2 Grundfunktioner 2.2 Använda autoläge Inkoppling av autopiloten i autoläge 1. Stabilisera båten på önskad kurs. 2. Rattstyrning: Aktivera kopplingen i drivenheten genom att vrida kopplingsspaken medurs, så att spaken fastnar ordentligt i låsmekanismen. Rorkultstyrning: Fäst tryckstångens ände på styrarmstappen. Dra ut eller skjut ihop tryckstången efter behov, med hjälp av knapparna -1, +1, -10 och +10. VARNING! Rattstyrningskoppling Sträck dig aldrig genom ratten när du skall ändra läge på kopplingsspaken.. Rattstyrning Aktivera kopplingen vid rattstyrning Rorkultsstyrning a b Tryck ut/dra in tryckstången med dessa knappar D Tryck på auto: Vid automatisk drift visas den låsta autopilotkursen i teckenfönstret. D3560-2

21 kapitel 2: Grundfunktioner 7 OBSERVERA! Automatisk kurshållning gör det enklare att segla en båt, men är INTE en ersättning för gott sjömanskap. Ha alltid permanent uppsikt, oavsett hur bra sikt du har. Urkoppling av autopiloten (standbyläge) 1. Tryck på standby. I viloläge (standby) visas båtens aktuella kompasskurs i teckenfönstret. D Koppla ur autopiloten för att återgå till handstyrning: Rattstyrning: Koppla ur drivenhetens koppling genom att vrida spaken moturs (så att spaken griper ordentligt om tappen). Rorkultstyrning: Lossa drivenheten från styrtappen på rorkulten. Dra vid behov tillbaka tryckstången med hjälp av knapparna -1, +1, -10 och Den senast seglade kursen sparas i minnet och kan återanvändas (se sida 9). 2 Grundfunktioner OBSERVERA! Rattstyrning Kontrollera alltid att kopplingen är helt urkopplad innan du lämnar båten.

22 8 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Ändra kurs i autoläge I autoläge används knapparna -1 och -10 (babord) samt +1 och +10 (styrbord) för att ändra den låsta kursen i steg om 1 eller 10 grader. Ex: Tryck på -10 tre gånger om du vill ändra kursen 30 grader babord. Babord Styrbord 2 Grundfunktioner eller Undangir i autoläge Gör så här om du vill göra en undangir med autopiloten i autoläge: 1. Välj kursändring i önskad riktning. Tryck på -10 tre gånger om du vill ändra kursen 30 grader babord. eller D Hinder Ursprunglig kurs Undangir 2. När du gått klar hindret kan du antingen: kompensera den tidigare kursändringen, t ex genom att trycka på +10 tre gånger eller återgå till föregående låsta kurs (LAST HDG). D3303-2

23 kapitel 2: Grundfunktioner 9 Återgå till föregående låsta kurs (LAST HDG) Om du av något skäl styrt undan båten från den låsta kursen, t ex i en undangir eller i standbyläge, kan du göra så här för att återgå till föregående låsta kurs: 1. Tryck på auto och håll den intryckt under 1 s. I teckenfönstret visas föregående låsta kurs (LAST HDG?) under 7 sekunder. SEKUND D Anm: Styrindikatorn visar i vilken riktning båten kommer att gira. 2. Om du accepterar denna kurs och vill gå tillbaka till den trycker du på auto inom denna tidsperiod. 2 Grundfunktioner Återupptagen kurs Hinder Ursprunglig kurs Undangir D Anm: Om du inte trycker på auto medan teckenfönstret blinkar kommer autopiloten att fortsätta styra efter aktuell kurs.

24 10 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Automatiskt slag (AutoTack) ST4000+ har en funktion för automatiskt slag (AutoTack) som stagvänder båten över en förutbestämd vinkel i önskad riktning. Den förvalda slagvinkeln är 100 grader, men kan ändras i funktionen återförsäljarkalibrering (se sida 109). Gör så här för att stagvända babord: Tryck på -1 och -10 samtidigt. Gör så här för att stagvända styrbord: Tryck på +1 och +10 samtidigt. AutoTack - Babord AutoTack - Styrbord 2 Grundfunktioner Vind Slagvinkel Slagvinkel Vind D Göra större kursändringar OBSERVERA! Större kursändringar görs endast vid manuell styrning. På detta sätt kan du styra undan eventuella hinder eller andra båtar på ett säkert sätt och ta hänsyn till ändrade vind- och sjöförhållanden på den nya kursen innan du aktiverar autopiloten igen. Stora kursändringar som leder till stora förändringar av skenbar vindriktning, vilket kan leda till behov att trimma om seglen. Vid en plötslig trimförändring, t ex pga ett vindkast eller obalans i seglen, kommer autopiloten att agera med en fördröjning på en minut och först då aktivera rodret för att återställa den låsta kursen. Autopiloten kommer då inte att omedelbart styra efter den nya automatiska kursen och kommer att stabilseras på kursen först när det automatiska trimmet återupprättats. Detta problem kan undanröjas genom att större kursändringar görs på följande sätt:

25 kapitel 2: Grundfunktioner Notera din önskade kurs. 2. Tryck på standby för att återgå till manuell styrning, för att styra upp båten på den nya kursen manuellt. 3. Tryck på auto: låt båten stabiliseras på kursen och lägg sedan båten på den slutliga kursen i steg om 1 grad, med hjälp av knapparna -1 or +1. Byig vind I byig vind kan kursen tendera att vandra något, särskilt om seglen inte är rätt balanserade. Om du vidtar följande åtgärder kan autopiloten hålla bättre kontroll även i stormvindar: Kurshållningen kan förbättras väsentligt genom bättre segelbalans. Låt inte båten lägga över för mycket. Släpp storskotstravaren åt lä för att minska rullning och roderpåverkan. Reva seglen vid behov litet tidigare. I mycket hård vind och grov sjö bör du undvika att segla ren läns. Vinden bör helst komma in åtminstone 30 grader för om rakt akterifrån. Under svåra förhållanden kan det ofta vara en bra idé att ta ner storseglet helt och hållet och endast segla med försegel. 2 Grundfunktioner

26 12 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 2.3 Inställning av autopiloten Följande parmetrar kan vid normal drift justeras tillfälligt: Reaktion Roderkänslighet Anm: Tillfälliga ändringar av rektion och känslighet återställs till ursprungsinställning när systemet stängs av. Permanenta ändringar görs i funktionen för återförsäljarkalibrering (se sida 108). 2 Grundfunktioner Ändring av reaktionsnivån (AutoSeastate) Reaktionsnivån styr förhållandet mellan autopilotens kurshållningsnoggrannhet och roderutslagets storlek. Nivå 1: AutoSeastate till (automatiskt dödband) Denna inställning gör att autopiloten gradvis ignorerar kortvariga och upprepade kursändringar och endast reagerar på verkliga ändringar. Detta alternativ ger den bästa balansen mellan energiförbrukning och kursstabilitet och är den förvalda inställning. Nivå 2: AutoSeastate från (minimalt dödband) Denna inställning ger den noggrannaste kurshållningen. Noggrannare kurshållning leder emellertid i sin tur till högre energiförbrukning och frekventare arbete för drivenheten. Tillfälliga ändringar av reaktionsnivån görs på följande sätt: 1. Öppna RESPONSE-fönstret genom att trycka helt kort på knapparna -1 och +1 samtidigt. D3310-4

27 kapitel 2: Grundfunktioner 13 Anm: Om du valt reaktionsbilden (RUDD GAIN ) som förvald datasida (se sida 104) kan den också öppnas med en tryckning på disp och därefter bläddra i datasidorna tills den öppnas. 2. Ändra inställningen med -1 eller Vänta 5 sekunder eller tryck på disp för att byta tillbaka till föregående bild. Ändra roderkänsligheten Minska känslighet Öka känslighet 2 Grundfunktioner SEKUND Tillfälliga ändringar av känsligheten görs på följande sätt: 1. Tryck på -1 och +1 samtidigt och håll dem intryckta under 1 s för att visa känslighetsinställningen (RUDD GAIN). Anm: Om du valt känslighetsbilden (RUDD GAIN ) som förvald datasida (se sida 104) kan den också öppnas med en tryckning på disp och därefter bläddra i datasidorna tills den öppnas. 2. Justera känsligheten med -1 eller Vänta 5 sekunder eller tryck på disp för att byta tillbaka till föregående bild. Anm: På sida 96 finns instruktioner om hur du kontrollerar att känsligheten är korrekt inställd. D5400-1

28 14 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 2.4 Autopilotlarm Åtgärd vid larm Följande larm finns i det här instrumentet: Om inte annat anges skall du trycka på standby för att kvittera larmet och gå över till manuell styrning. I vissa situationer kan fler än ett larm avges. När du åtgärdat det första larmet, visas då nästa. 2 Grundfunktioner SeaTalk-fel (STLK FAIL) Larmet för SeaTalk-fel visas vid kabelfel i SeaTalk-anslutningen. Kursfelslarm (OFFCOURSE) = Kursavvikelse åt babord = Kursavvikelse åt styrbord ST4000+ aktiverar det här larmet om båtens kurs avviker angivet antal grader* från den låsta kursen att styra under mer än 20sekunder. Samtidigt visas också om avvikelsen är åt babord eller styrbord. Anm: *Larmvinkeln kan ställas in i funktionen återförsäljarkalibrering (se sida 109) 1. Tryck på standby för att tysta larmet och ställa om systemet till manuell styrning. 2. Kontrollera huruvida du har för mycket segel uppe eller om de är dåligt balanserade. Kurshållningen kan ofta förbättras väsentligt genom bättre segelbalans. Anm: Larmet stängs också av om kursen återställs eller ändras eller om driftläget ändras. D3315-2

29 kapitel 2: Grundfunktioner 15 Vindskifteslarm (WINDSHIFT) Det här larmet aktiveras vid större ändring av den skenbara vinvinkeln än 15 grader (se sida 29). Larm för stor kursavvikelse (LARGE XTE) Det här larmet aktiveras när avvikelsen från utlagd krus överskrider 0,3 nm (se sida 22). Larmet avbryts om kursen återställs eller ändras eller om driftläget ändras. Larm för stoppad drivenhet (DRIVESTOP) Detta larm aktiveras vid: fel på roderlägesgivaren eller om autopiloten kan inte vrida rodret, vilket inträffar om roderbelastningen är för hög eller om roderlägesgivaren har passerat det förinställda ändläget eller ändlägesstoppet. Larm för Ingen datamottagning (NO DATA) Det här larmet aktiveras om något av följande inträffar: kompassen är inte inkopplad autopiloten arbetar i vindflöjelläge och har inte fått någon vindvinkeldata på 30 sekunder autopiloten arbetar i ruttläge och båten ankommit till den sista waypointen i rutten eller autopiloten inte får någon navigationsdata via SeaTalk eller antennen (GPS, Loran, Decca) tar emot en för svag signal larmet försvinner när signalstyrkan blir tillräckligt hög. Autopiloten slutar ändra kursen när den inte tar emot någon data. 2 Grundfunktioner Larm för framflyttning till nästa waypoint (NEXT WPT?) Det här larmet aktiveras vid byte av waypoint att gå till i en rutt. Detta händer när: du väljer automatiskt sökning genom att trycka på track från Auto, du beordrar framflyttning genom att trycka på track och hålla den intryckt under 1 sekund i ruttläge (gäller endast för SeaTalk-navigatorer),

30 16 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok båten kommer fram till aktuell waypoint och navigatorn godkänner nästa waypoint och när du aktiverar man-överbord-funktionen i ruttläge. När ljudlarmet avges fortsätter autopiloten att hålla aktuell kurs, men visar: bäring till nästa waypoint och vilken riktning båten skall gira för att komma till denna kurs. 2 Grundfunktioner Åtgärd vid framflyttningslarm Gör så här vid framflyttningslarm: Kontrollera att det är säkert att gira till den nya kursen och tryck på track för att godkänna framflyttningen. Alternativt kan du kvittera larmet utan att godkänna framflyttningen, genom att trycka på: standby för att byta till manuell styrning eller på auto för att återgå till autoläge. Anm: Framflyttning till waypoint kan endast göras om ST400+ får giltig information om bäring till waypointen och waypointens nummer. Batterilarm (LOW BATT) Det här larmet aktiveras när batterispänningen sjunker till under10 V (±0,5 V). Åtgärd vid batterilarm Gör så här vid batterilarm: Tryck på standby för att kvittera larmet och gå över till manuell styrning. Starta motorn och ladda batteriet. Vaktlarm (WATCH) Det här larmet aktiveras var fjärde minut när vaktlarmet kopplats in. Inställning av vaktlarm Gör så här för att ställa in vaktlarmet: 1. Först och främst måste vaktlarmfunktionen (WATCH) aktiveras så att den ingår i den uppsättning sidor som visas i teckenfönstret (se sida 104). 2. Välj därefter auto-, rutt- eller vindflöjelläge (auto, track eller wind vane).

31 kapitel 2: Grundfunktioner Tryck på disp tills informationssidan WATCH öppnas: Vaktlarmet börjar räkna ner. När akttiduret räknat till 3 minuter börjar texten WATCH blinka för att indikera att det är mindre än en minut tills ljudlarmet aktiveras. När det gått 4 minuter aktiveras ljudlarmet. Åtgärd vid vaktlarm Gör följande vid vaktlarm: Tryck på auto för att kvittera larmet och återställa tiduret till 4 minuters nedräkning, eller tryck på någon annan knapp för att kvittera ljudlarmet, nollställa tiduret och utföra den knappens normala funktion. Anm: Autoläget kan inte aktiveras direkt när vaktlarmsfunktionen är aktiv en tryckning på auto ger endast en återställning av vakttiduret. Om du vill byta till autolägesbilden måste du först stänga vaktlarmsbilden (se här nedan). 2 Grundfunktioner Avbryt vaktlarmet Gör så här för att avbryta vaktlarmet: Tryck på disp för att växla till en annan informationssida, eller Tryck på standby. Grundvattenlarm (SHALLOW) Det här larmet aktiveras om ett grundvattenlarm överförs till det här instrumentet från SeaTalk: Tryck på standby eller disp för att avbryta larmet. Man överbord (MOB) ST4000+ visar manöverbordlarmet om den får sådan information från ett instrument i SeaTalk-systemet. Texten MOB visas då i stället för waypointnumret på XTE-, DTW- och BTW- sidorna. Om autopiloten används i ruttläge avges framflyttningslarmet såsom en indikering på att du går mot en ny waypoint.

32 18 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 2.5 Justera bakgrundsbelysning Anm: När teckenfönsterbelysningen är släckt hålls knappbelysningen tänd på en svag nivå. Gör så här för att justera belysningen i teckenfönster och knappsats: 1. Tryck på disp under 1 sekund från valfritt läge för att öppna funktionen LAMP och tänd belysningen. 2. Tryck på disp för att växla mellan de olika belysningsnivåerna: LAMP 3, LAMP 2, LAMP 1, OFF, LAMP 1, LAMP 2, LAMP 3 och så vidare. Anm: LAMP 3 ger den starkaste belysningen. 2 Grundfunktioner. SEKUND 3. Bilden återgår automatiskt till föregående läge om du inte trycker på någon knapp inom 7 sekunder: Om du trycker på någon annan driftlägesknapp inom 7 sekunder väljs det driftläge som aktiveras med den knappen. Om du t ex trycker på auto väljs autoläge, och om du trycker på standby väljs standbyläge) Anm: Ljusstyrkan kan också justeras från valfritt annat SeaTalk-instrument eller SeaTalk-kontrollenhet. Anm: Eventuella ändringar i ljusstyrkan återställs till normalvärden när enheten stängs av. D3313-3

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 Installation Svenska Svens Dokumentnummer: ka 87140-2-SV Dokumentnummer: Date: 05-2011 87140-2 Date: 05-2011 Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Dakota 10 och 20 Användarhandbok

Dakota 10 och 20 Användarhandbok Dakota 10 och 20 Användarhandbok 2009 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D BRUKSANVISNING SV -D Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 20 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR Dive Computers INSTRUCTION MNUL SKILLNDEN I DEFINITION MELLN OLIK VRNINGR I denna bruksanvisning kommer viktig information att förtydligas i speciella rutor. Dessa förtydliganden delas in i tre olika kategorier,

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok Innehåll Komma igång 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Uppdatera din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dela information med

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer