ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer Datum: Augusti 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001"

Transkript

1 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer Datum: Augusti 2001

2 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och SportPilot är registrerade varumärken tillhöriga Raymarine Ltd. Raymarine, AST (Advanced Steering Technology), AutoAdapt, AutoLearn, AutoRelease, AutoSeastate, AutoTack, AutoTrim, FastTrim, GyroPlus, RayGyro, RayPilot och WindTrim är varumärken tillhöriga Raymarine Ltd. Copyrätt Raymarine Ltd Översättning: SPRÅKSERVICE jan felten ab

3 Förord iii ST4000+ systemlayout Rattstyrning ELLER Rorkultsstyrning Fluxgatekompass ST4000+ kontrollenhet Elcentral SeaTalk-instrument Roderlägesgivare (tillbehör, endast för rattstyrning) NMEAinstrument/ navigator D5332-1

4 iv ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok

5 Förord Innehåll Om handboken...ix Viktig information...x Garanti... x Varningar... x Elektromagnetisk kompatibilitet...xi Handboken...xi Kapitel 1 - Inledning Funktioner Systemutbyggnad... 2 Kapitel 2 - Grundfunktioner Använda styrenheten... 4 Knapparnas funktion... 4 Teckenfönster Använda autoläge... 6 Inkoppling av autopiloten i autoläge... 6 Urkoppling av autopiloten (standbyläge)... 7 Ändra kurs i autoläge... 8 Undangir i autoläge... 8 Återgå till föregående låsta kurs (LAST HDG)... 9 Automatiskt slag (AutoTack) Göra större kursändringar Byig vind Inställning av autopiloten Ändring av reaktionsnivån (AutoSeastate) Ändra roderkänsligheten Autopilotlarm Åtgärd vid larm Justera bakgrundsbelysning Kapitel 3 - Avancerad användning Använda ruttläge Välja ruttläge (Track) Avbryta ruttnavigering Avvikelse från utlagd kurs Strömsättningskompensation Ankomst och framflyttning till waypoint Undangir i ruttläge Säkerhet vid ruttnavigering v

6 vi ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 3.2 Använda vindflöjelläge Välja vindflöjelläge Avbryta vindflöjelläge Ändra den låsta vindvinkeln Återgå till föregående skenbar vindvinkel LAST WND Undanmanöver i vindflöjelläge Vindskifteslarm Använda funktionen AutoTack i vindflöjelläge Tips vid användning av vindflöjelläget Visa informationssidor Kapitel 4 - Underhåll och felsökning Felsökning Allmänt underhåll Drivenhet för rattstyrning Kontrollenhet Elektromagnetisk kompatibilitet Produktsupport Programversion Kapitel 5 - Installation Planera installationen Installationsverktyg Riktlinjer om elektromagnetisk kompatibilitet Installation av kontrollenheten Placering Montering Kabelkontakter Strömförsörjning SeaTalk-anslutningar NMEA-anslutningar Fluxgatekompass Placering Montering Installera kontrollenheten Drivenhet för rorkult Viktiga mått Grundläggande installation Installationstillbehör Ansluta kontrollenheten... 68

7 Förord vii 5.5 Drivenhet för rattstyrning Installationen steg för steg Borrning av hålen för ekerklammorna Infästning av drivenheten på ratten Montering av piedestalfästet Ansluta kontrollenheten Roderlägesgivare (tillbehör vid rattstyrning) Kontroll av linjering Montering av givaren på båten Montering av givaren på styrarmen Kontroll av linjeringen Ansluta kontrollenheten Kapitel 6 - Inställning Funktionsprovning Start Autopilotens styrriktning Kontroll av anslutningar Kontroll av roderlägesgivarens funktion (om sådan finns) Initialt sjöprov Sammanfattning Deviering av kompassen Justera kurslinjeringen Kontroll av autopilotens funktion Kontroll av roderkänsligheten Kalibrering av autopiloten Steg 1 - Starta kringutrustning Steg 2 - Initial inställning Steg 3 - Justera roderstöttningen Steg 4 - Justera roderkänsligheten Steg 5 - Justering av AutoTrim Step 6 - Ytterligare justering Kapitel 7 - Anpassning Användarkalibrering Kompassdeviering (SWING COMPASS) Devieringsfunktion (DEVIATION) Kurslinjering (ALIGN HDG) Kursläge (HDG MAG/TRU) Indikatorinställning (RUDD BAR/STEER BAR/NO BAR) 104 Informationssidor 1-7 (DATA PAGE)

8 viii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 7.2 Återförsäljarkalibrering Kalibreringslås (CAL LOCK) Pilottyp (4000 WHL/TILL) Roderkänslighet (RUDD GAIN) Reaktion (RESPONSE) Girbegränsning (TURN RATE) Roderlinjering (ALIGN RUD) Roderbegränsning (RUD LIMIT) Kursavvikelselarm (OFFCOURSE) Automatisk slagvinkel (AUTOTACK) AutoTrim (AUTOTRIM) Typ av drivenhet (DRIVE TYP) Missvisning (VARIATION) AutoAdapt (AUTOADAPT) Latitud (LATITUDE) Roderstöttning (RUDD DAMP) Marschfart (CRUISE SP) Tekniska specifikationer Ordlista Register

9 Förord ix Om handboken Välkommen till handboken för autopilotsystemen ST4000+ för ratt- och rorkultstyrning. Handboken är indelad i två huvuddelar: Del 1: Använda ST kapitel 1: Inledning Presentation av autopiloten, dess funktioner och användning kapitel 2: Grundfunktioner Grundläggande autopilotdrift: använda autoläge, tolka larm, inställning av autopilotens egenskaper och ändra bakgrundsbelysningen kapitel 3: Avancerad användning Förklaring av hur rutt- och vindflöjellägena används och inställning av informationssidor kapitel 4: Underhåll och felsökning Här beskrivs det allmänna underhållet samt finns information om felsökning som en hjälp att lösa eventuella problem. sida 1 sida 3 sida 19 sida 33 Del 2: Installation av ST kapitel 5: Installation Här förklaras hur autopiloten och dess komponenter installeras. kapitel 6: Inställning I det här kapitlet beskrivs funktions- och kajprovning efter installation, samt det inledande sjöprovet. kapitel 7: Anpassning Här beskrivs hur autopiloten ställs in så att den passar just din båt. sida 43 sida 85 sida 101 I slutet av handboken finns en bilaga, en produktspecifikation, en ordlista, ett register och installationsmallar. Anm: Handboken innehåller viktig information om installation, användning och underhåll av ditt nya Raymarine instrument. Läs handboken noggrant, för att lär dig använda instrumentet så effektivt som möjligt.

10 x ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Viktig information Garanti Varningar Det är viktigt att du fyller i all information och skickar in garantisedeln till Navship AB för att fullt ut kunna utnyttja garantiförmånerna. VARNING! Installation Detta utrustning måste installeras och används i enlighet med instruktionerna i denna handbok. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till bristfällig funktion, personskada och/eller skada på din båt. VARNING! Elsäkerhet Kontrollera att spänningen är bruten innan du ansluter systemet elektriskt. VARNING! Kalibrering Den här produkten levereras med fabriksinställningar som bör ge stabil funktion i de flesta båtar. För att kunna utnyttja autopiloten fullt ut bör du läsa kapitel 6: Inställning noggrant innan du börjar använda autopiloten. VARNING! Navigationshjälpmedel Vi har konstruerat den här produkten så att den är tillförlitlig och noggrann, men dess funktion kan trots detta påverkas av ett antal faktorer. Den här utrustningen får därför enbart användas som ett navigationshjälpmedel och aldrig tillåtas ersätta sunt förnuft och sjövett. Ha alltid vakt under gång och följ noggrant utvecklingen av situationen runt din båt. Din autopilot från Raymarine kommer att ge ditt båtliv nya dimensioner. Det är emellertid alltid skepparen ombord som ansvarar för båtens, besättningens och eventuella passagerares säkerhet och för att navigationen sköts på ett sjömannamässigt sätt, med uppsikt och täta positionskontroller. Se till att det alltid finns någon vid rodret, som kan ta kontroll över systemet i händelse av nödläge.

11 Förord xi Se till att samtliga besättningsmedlemmar vet hur autopiloten kopplas ur. Säkerställ kontinuerlig uppsikt över andra båtar och eventuella navigationshinder det kan snabbt uppstå en farlig situation, oavsett hur bra vädret är. Plotta båtens position noggrant med hjälp av antingen navigationsinstrument eller visuella bäringar. Plotta båtens position kontinuerligt på ett vanligt sjökort. Se till att den låsta autopilotkursen innebär att båten går väl klar för alla hinder. Kompensera tillräckligt för strömmen autopiloten kan inte göra det. Plotta och kontrollera din position regelbundet, även när autopiloten används i ruttläge i samarbete med en navigator. Navigationssignaler kan under vissa förhållanden innehålla väsentliga fel, som inte kan upptäckas av autopiloten. Elektromagnetisk kompatibilitet Handboken All utrustning och alla tillbehör från Raymarine uppfyller de krav som ställs standarder och bestämmelser på utrustning som skall användas i marin miljö. Raymarine konstruerar och tillverkar alla sina instrument och tillbehör i enlighet med tillämpliga standarder om elektromagnetisk kompatibilitet, men instrumentet bör ändå installeras korrekt för bästa funktion. Informationen i denna handbok var, såvitt vi kan bedöma, korrekt vid tryckningstillfället. Raymarine kan emellertid inte hållas ansvarigt för eventuella felaktigheter eller brister i handboken. Dessutom strävar vi alltid efter att utveckla produkterna, vilket kan leda till att specifikationerna för instrumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande därom. Raymarine påtar sig därför inget ansvar för eventuella skillnader mellan din produkt och den som beskrivs i handboken.

12 xii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok

13 Del 1: Använda ST4000+ Del 1: Använda ST4000+

14 Del 1: Använda ST4000+

15 kapitel 1: Inledning 1 kapitel 1: Inledning 1 Inledning 1.1 Funktioner D Raymarine ST4000 Plus (ST4000+) är en SeaTalk-kompatibel autopilot i olika versioner för båtar med ratt- eller rorkultstyrning. Det här autopilotsystemet styr båten automatiskt, noggrant och pålitligt efter en förutbestämd kurs. ST4000+ kan användas i fyra olika driftlägen: 1. Standby: autopilot från (se sida 7) 2. Auto: autopiloten aktiverad och låst på en kurs (se sida 6) 3. Track (rutt): autopiloten styr båten efter en kurs mellan två waypoints utlagda i ett navigationsinstrument (se sida 20) 4. WindVane (Vindflöjel): autopiloten är aktiverad och styr en kurs relativt en skenbar vindvinkel (se sida 27) ST4000+ har också följande funktioner: Automatiskt slag (AutoTack) i lägena auto- och vindflöjelläge Automatisk kompassdeviering Nordlig/sydlig kurskompensering Automatiskt dödband tröghet (seastate) Framflyttning till nästa waypoint i rutt Inställning och kalibrering för optimering av båtens egenskaper

16 2 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 1.2 Systemutbyggnad 1 Inledning ST4000+ är kompatibel med alla andra SeaTalk-instrument. Den kan anslutas till ytterligare fasta eller bärbara kontrollenheter för SeaTalk-autopiloter, t ex på en andra styr- och kontrollplats (se sida 52). ST4001+ kan också användas tillsammans med valfri navigator (GPS, Decca, Loran) eller vindinstrument som skickar data i formatet NMEA ST4001+ kan visa önskad information från SeaTalk- och NMEA-instrument. Om ST4001+ används som ett repeterinstrument visas ett s k popup-fönster under 5 sekunder när någonting ändras i autopilotens styrenhet. ST4000+ kan visa all data som överförs från SeaTalk-instrument: Den kan använda vindinformation från ett SeaTalk-kompatibelt vindinstrument och använda denna i vindflöjelläge, utan egen vindflöjel. Den kan utnyttja waypointinformation från ett SeaTalk-kompatibelt navigationsinstrument för ruttnavigering. Den kan utnyttja information om båtens fart från ett SeaTalk-kompatibelt fartinstrument för att optimera ruttföljningsförmågan. Roderlägesgivare (endast vid rattstyrning) Vid rattstyrning kan systemets prestanda förbättras genom installation av roderlägesgivare (se sida 81). Detta är särskilt lämpligt om det är mycket glapp i båtens styrsystem eller om du behöver optimal prestanda i ett mekaniskt system eller ett vajersystem. Genom att använda information från roderlägesgivaren kan ST4000+ också visa den verkliga rodervinkeln i lägena standby och auto. Anm: Om ST4000+ skall monteras i ett hydrauliskt styrsystem måste en roderlägesgivare installeras.

17 kapitel 2: Grundfunktioner 3 kapitel 2: Grundfunktioner I det här avsnittet förklaras hur de grundläggande funktionerna i din autopilot används: 2.1 Använda styrenheten Hör förklaras knappfunktionerna och bilderna i teckenfönstret förklaras. sida Använda autoläge Det här avsnittet innehåller information om aktivering/avaktivering och användning i läge auto. sida Inställning av autopiloten Här beskrivs hur tillfälliga justeringar av reaktionsnivå och känslighet görs för att få bättre funktion. Autopilotlarm Här beskrivs larmen och vilka åtgärder som skall vidtas. sida 12 sida 14 2 Grundfunktioner 2.5 Justera bakgrundsbelysning Här förklaras hur belysningen i knappsats och teckenfönster ändras. sida 18 OBSERVERA! Viktigt om rattsystem Spola ren drivenhetens insida efter varje tripp, genom att stoppa in en slang i det öppna spåret baktill. På detta sätt undviks ansamling av salt på drivring och lager.

18 4 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 2.1 Använda styrenheten 2 Grundfunktioner Knapparnas funktion Autopiloten startar alltid i standbyläge. Autopiloten manövreras med knapparna på kontrollenheten. Varje knapptryckning bekräftas med en kort ljudsignal. Huvudfunktionerna öppnas enkelt med en enda knapptryckning. Vid drift kan du t ex göra kursändringar med hjälp av knapparna -1, +1, -10 och +10. Övriga funktioner öppnas genom intryckning av två knappar samtidigt. Du kan t ex under drift göra en automatisk stagvändning genom att trycka in knapparna -1 och -10 samtidigt. Du kan när som helst koppla ur autopiloten och återgå till manuell styrning genom att trycka på standby (se sida 7). -1 och -10 Tryck på bägge för att slå babord -1 och +1 Tryck på bägge för att ändra reaktionsnivå Håll knapparna intryckta 1 s för att ändra känslighet +1 och +10 Tryck på bägge för att slå styrbord DISP Öppna informationssidor Håll knappen intryckt 1 s för att ställa in belysning STANDBY Öppna standbyläge Håll knappen intryckt 2 s för att öppna kalibreringsfunktionen Kursändring Babord 1 Styrbord 1 Babord 10 Styrbord 10 STANDBY och AUTO Öppna vindflöjelläge Håll knapparna intryckta 1 s för att hämta senaste vindvinkel Tryck igen för att godgänna senaste vindvinkel TRACK Växla till ruttläge från autoläge Tryck för att godkänna framflyttning till nästa waypoint Håll knappen intryckt 1 s för att hoppa över nästa waypoint AUTO Öppna autoläge Håll knappen intryckt 1 s för att hämta senaste kurs Tryck igen för att godkänna senaste kurs D3447-2

19 kapitel 2: Grundfunktioner 5 Teckenfönster I teckenfönstret visas följande information: Variabel text (upp till 9 tecken/siffror) Kurs Distansenhet Reaktionsindikator Lägesindikator Styrindikatorer (babord respektive styrbord) 2 Grundfunktioner Kalibreringsindikatorer (visas på kalibreringssidor) Roderläges- eller felindikator Om ingen distansenhet visas anges alla avstånd i kilometer (km), medan de i annat fall anges i nautiska mil (nm) eller brittiska mil (SM). Indikatorn längst ner på sidan är normalt en styrindikator, som kan ändras i användarkalibreringen, se sida 104). Vilken information som visas i indikatorn beror på driftläget: D Autopilotens driftläge Standby Auto Rutt WindVane Indikatorinformation Roderläge (endast om roderlägesgivare är installerad) Kursfelsindikator Avvikelse från utlagd kurs (i steg om 0,02 nautiska mil) Vindvinkelfel

20 6 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 2 Grundfunktioner 2.2 Använda autoläge Inkoppling av autopiloten i autoläge 1. Stabilisera båten på önskad kurs. 2. Rattstyrning: Aktivera kopplingen i drivenheten genom att vrida kopplingsspaken medurs, så att spaken fastnar ordentligt i låsmekanismen. Rorkultstyrning: Fäst tryckstångens ände på styrarmstappen. Dra ut eller skjut ihop tryckstången efter behov, med hjälp av knapparna -1, +1, -10 och +10. VARNING! Rattstyrningskoppling Sträck dig aldrig genom ratten när du skall ändra läge på kopplingsspaken.. Rattstyrning Aktivera kopplingen vid rattstyrning Rorkultsstyrning a b Tryck ut/dra in tryckstången med dessa knappar D Tryck på auto: Vid automatisk drift visas den låsta autopilotkursen i teckenfönstret. D3560-2

21 kapitel 2: Grundfunktioner 7 OBSERVERA! Automatisk kurshållning gör det enklare att segla en båt, men är INTE en ersättning för gott sjömanskap. Ha alltid permanent uppsikt, oavsett hur bra sikt du har. Urkoppling av autopiloten (standbyläge) 1. Tryck på standby. I viloläge (standby) visas båtens aktuella kompasskurs i teckenfönstret. D Koppla ur autopiloten för att återgå till handstyrning: Rattstyrning: Koppla ur drivenhetens koppling genom att vrida spaken moturs (så att spaken griper ordentligt om tappen). Rorkultstyrning: Lossa drivenheten från styrtappen på rorkulten. Dra vid behov tillbaka tryckstången med hjälp av knapparna -1, +1, -10 och Den senast seglade kursen sparas i minnet och kan återanvändas (se sida 9). 2 Grundfunktioner OBSERVERA! Rattstyrning Kontrollera alltid att kopplingen är helt urkopplad innan du lämnar båten.

22 8 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Ändra kurs i autoläge I autoläge används knapparna -1 och -10 (babord) samt +1 och +10 (styrbord) för att ändra den låsta kursen i steg om 1 eller 10 grader. Ex: Tryck på -10 tre gånger om du vill ändra kursen 30 grader babord. Babord Styrbord 2 Grundfunktioner eller Undangir i autoläge Gör så här om du vill göra en undangir med autopiloten i autoläge: 1. Välj kursändring i önskad riktning. Tryck på -10 tre gånger om du vill ändra kursen 30 grader babord. eller D Hinder Ursprunglig kurs Undangir 2. När du gått klar hindret kan du antingen: kompensera den tidigare kursändringen, t ex genom att trycka på +10 tre gånger eller återgå till föregående låsta kurs (LAST HDG). D3303-2

23 kapitel 2: Grundfunktioner 9 Återgå till föregående låsta kurs (LAST HDG) Om du av något skäl styrt undan båten från den låsta kursen, t ex i en undangir eller i standbyläge, kan du göra så här för att återgå till föregående låsta kurs: 1. Tryck på auto och håll den intryckt under 1 s. I teckenfönstret visas föregående låsta kurs (LAST HDG?) under 7 sekunder. SEKUND D Anm: Styrindikatorn visar i vilken riktning båten kommer att gira. 2. Om du accepterar denna kurs och vill gå tillbaka till den trycker du på auto inom denna tidsperiod. 2 Grundfunktioner Återupptagen kurs Hinder Ursprunglig kurs Undangir D Anm: Om du inte trycker på auto medan teckenfönstret blinkar kommer autopiloten att fortsätta styra efter aktuell kurs.

24 10 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Automatiskt slag (AutoTack) ST4000+ har en funktion för automatiskt slag (AutoTack) som stagvänder båten över en förutbestämd vinkel i önskad riktning. Den förvalda slagvinkeln är 100 grader, men kan ändras i funktionen återförsäljarkalibrering (se sida 109). Gör så här för att stagvända babord: Tryck på -1 och -10 samtidigt. Gör så här för att stagvända styrbord: Tryck på +1 och +10 samtidigt. AutoTack - Babord AutoTack - Styrbord 2 Grundfunktioner Vind Slagvinkel Slagvinkel Vind D Göra större kursändringar OBSERVERA! Större kursändringar görs endast vid manuell styrning. På detta sätt kan du styra undan eventuella hinder eller andra båtar på ett säkert sätt och ta hänsyn till ändrade vind- och sjöförhållanden på den nya kursen innan du aktiverar autopiloten igen. Stora kursändringar som leder till stora förändringar av skenbar vindriktning, vilket kan leda till behov att trimma om seglen. Vid en plötslig trimförändring, t ex pga ett vindkast eller obalans i seglen, kommer autopiloten att agera med en fördröjning på en minut och först då aktivera rodret för att återställa den låsta kursen. Autopiloten kommer då inte att omedelbart styra efter den nya automatiska kursen och kommer att stabilseras på kursen först när det automatiska trimmet återupprättats. Detta problem kan undanröjas genom att större kursändringar görs på följande sätt:

25 kapitel 2: Grundfunktioner Notera din önskade kurs. 2. Tryck på standby för att återgå till manuell styrning, för att styra upp båten på den nya kursen manuellt. 3. Tryck på auto: låt båten stabiliseras på kursen och lägg sedan båten på den slutliga kursen i steg om 1 grad, med hjälp av knapparna -1 or +1. Byig vind I byig vind kan kursen tendera att vandra något, särskilt om seglen inte är rätt balanserade. Om du vidtar följande åtgärder kan autopiloten hålla bättre kontroll även i stormvindar: Kurshållningen kan förbättras väsentligt genom bättre segelbalans. Låt inte båten lägga över för mycket. Släpp storskotstravaren åt lä för att minska rullning och roderpåverkan. Reva seglen vid behov litet tidigare. I mycket hård vind och grov sjö bör du undvika att segla ren läns. Vinden bör helst komma in åtminstone 30 grader för om rakt akterifrån. Under svåra förhållanden kan det ofta vara en bra idé att ta ner storseglet helt och hållet och endast segla med försegel. 2 Grundfunktioner

26 12 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 2.3 Inställning av autopiloten Följande parmetrar kan vid normal drift justeras tillfälligt: Reaktion Roderkänslighet Anm: Tillfälliga ändringar av rektion och känslighet återställs till ursprungsinställning när systemet stängs av. Permanenta ändringar görs i funktionen för återförsäljarkalibrering (se sida 108). 2 Grundfunktioner Ändring av reaktionsnivån (AutoSeastate) Reaktionsnivån styr förhållandet mellan autopilotens kurshållningsnoggrannhet och roderutslagets storlek. Nivå 1: AutoSeastate till (automatiskt dödband) Denna inställning gör att autopiloten gradvis ignorerar kortvariga och upprepade kursändringar och endast reagerar på verkliga ändringar. Detta alternativ ger den bästa balansen mellan energiförbrukning och kursstabilitet och är den förvalda inställning. Nivå 2: AutoSeastate från (minimalt dödband) Denna inställning ger den noggrannaste kurshållningen. Noggrannare kurshållning leder emellertid i sin tur till högre energiförbrukning och frekventare arbete för drivenheten. Tillfälliga ändringar av reaktionsnivån görs på följande sätt: 1. Öppna RESPONSE-fönstret genom att trycka helt kort på knapparna -1 och +1 samtidigt. D3310-4

27 kapitel 2: Grundfunktioner 13 Anm: Om du valt reaktionsbilden (RUDD GAIN ) som förvald datasida (se sida 104) kan den också öppnas med en tryckning på disp och därefter bläddra i datasidorna tills den öppnas. 2. Ändra inställningen med -1 eller Vänta 5 sekunder eller tryck på disp för att byta tillbaka till föregående bild. Ändra roderkänsligheten Minska känslighet Öka känslighet 2 Grundfunktioner SEKUND Tillfälliga ändringar av känsligheten görs på följande sätt: 1. Tryck på -1 och +1 samtidigt och håll dem intryckta under 1 s för att visa känslighetsinställningen (RUDD GAIN). Anm: Om du valt känslighetsbilden (RUDD GAIN ) som förvald datasida (se sida 104) kan den också öppnas med en tryckning på disp och därefter bläddra i datasidorna tills den öppnas. 2. Justera känsligheten med -1 eller Vänta 5 sekunder eller tryck på disp för att byta tillbaka till föregående bild. Anm: På sida 96 finns instruktioner om hur du kontrollerar att känsligheten är korrekt inställd. D5400-1

28 14 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 2.4 Autopilotlarm Åtgärd vid larm Följande larm finns i det här instrumentet: Om inte annat anges skall du trycka på standby för att kvittera larmet och gå över till manuell styrning. I vissa situationer kan fler än ett larm avges. När du åtgärdat det första larmet, visas då nästa. 2 Grundfunktioner SeaTalk-fel (STLK FAIL) Larmet för SeaTalk-fel visas vid kabelfel i SeaTalk-anslutningen. Kursfelslarm (OFFCOURSE) = Kursavvikelse åt babord = Kursavvikelse åt styrbord ST4000+ aktiverar det här larmet om båtens kurs avviker angivet antal grader* från den låsta kursen att styra under mer än 20sekunder. Samtidigt visas också om avvikelsen är åt babord eller styrbord. Anm: *Larmvinkeln kan ställas in i funktionen återförsäljarkalibrering (se sida 109) 1. Tryck på standby för att tysta larmet och ställa om systemet till manuell styrning. 2. Kontrollera huruvida du har för mycket segel uppe eller om de är dåligt balanserade. Kurshållningen kan ofta förbättras väsentligt genom bättre segelbalans. Anm: Larmet stängs också av om kursen återställs eller ändras eller om driftläget ändras. D3315-2

29 kapitel 2: Grundfunktioner 15 Vindskifteslarm (WINDSHIFT) Det här larmet aktiveras vid större ändring av den skenbara vinvinkeln än 15 grader (se sida 29). Larm för stor kursavvikelse (LARGE XTE) Det här larmet aktiveras när avvikelsen från utlagd krus överskrider 0,3 nm (se sida 22). Larmet avbryts om kursen återställs eller ändras eller om driftläget ändras. Larm för stoppad drivenhet (DRIVESTOP) Detta larm aktiveras vid: fel på roderlägesgivaren eller om autopiloten kan inte vrida rodret, vilket inträffar om roderbelastningen är för hög eller om roderlägesgivaren har passerat det förinställda ändläget eller ändlägesstoppet. Larm för Ingen datamottagning (NO DATA) Det här larmet aktiveras om något av följande inträffar: kompassen är inte inkopplad autopiloten arbetar i vindflöjelläge och har inte fått någon vindvinkeldata på 30 sekunder autopiloten arbetar i ruttläge och båten ankommit till den sista waypointen i rutten eller autopiloten inte får någon navigationsdata via SeaTalk eller antennen (GPS, Loran, Decca) tar emot en för svag signal larmet försvinner när signalstyrkan blir tillräckligt hög. Autopiloten slutar ändra kursen när den inte tar emot någon data. 2 Grundfunktioner Larm för framflyttning till nästa waypoint (NEXT WPT?) Det här larmet aktiveras vid byte av waypoint att gå till i en rutt. Detta händer när: du väljer automatiskt sökning genom att trycka på track från Auto, du beordrar framflyttning genom att trycka på track och hålla den intryckt under 1 sekund i ruttläge (gäller endast för SeaTalk-navigatorer),

30 16 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok båten kommer fram till aktuell waypoint och navigatorn godkänner nästa waypoint och när du aktiverar man-överbord-funktionen i ruttläge. När ljudlarmet avges fortsätter autopiloten att hålla aktuell kurs, men visar: bäring till nästa waypoint och vilken riktning båten skall gira för att komma till denna kurs. 2 Grundfunktioner Åtgärd vid framflyttningslarm Gör så här vid framflyttningslarm: Kontrollera att det är säkert att gira till den nya kursen och tryck på track för att godkänna framflyttningen. Alternativt kan du kvittera larmet utan att godkänna framflyttningen, genom att trycka på: standby för att byta till manuell styrning eller på auto för att återgå till autoläge. Anm: Framflyttning till waypoint kan endast göras om ST400+ får giltig information om bäring till waypointen och waypointens nummer. Batterilarm (LOW BATT) Det här larmet aktiveras när batterispänningen sjunker till under10 V (±0,5 V). Åtgärd vid batterilarm Gör så här vid batterilarm: Tryck på standby för att kvittera larmet och gå över till manuell styrning. Starta motorn och ladda batteriet. Vaktlarm (WATCH) Det här larmet aktiveras var fjärde minut när vaktlarmet kopplats in. Inställning av vaktlarm Gör så här för att ställa in vaktlarmet: 1. Först och främst måste vaktlarmfunktionen (WATCH) aktiveras så att den ingår i den uppsättning sidor som visas i teckenfönstret (se sida 104). 2. Välj därefter auto-, rutt- eller vindflöjelläge (auto, track eller wind vane).

31 kapitel 2: Grundfunktioner Tryck på disp tills informationssidan WATCH öppnas: Vaktlarmet börjar räkna ner. När akttiduret räknat till 3 minuter börjar texten WATCH blinka för att indikera att det är mindre än en minut tills ljudlarmet aktiveras. När det gått 4 minuter aktiveras ljudlarmet. Åtgärd vid vaktlarm Gör följande vid vaktlarm: Tryck på auto för att kvittera larmet och återställa tiduret till 4 minuters nedräkning, eller tryck på någon annan knapp för att kvittera ljudlarmet, nollställa tiduret och utföra den knappens normala funktion. Anm: Autoläget kan inte aktiveras direkt när vaktlarmsfunktionen är aktiv en tryckning på auto ger endast en återställning av vakttiduret. Om du vill byta till autolägesbilden måste du först stänga vaktlarmsbilden (se här nedan). 2 Grundfunktioner Avbryt vaktlarmet Gör så här för att avbryta vaktlarmet: Tryck på disp för att växla till en annan informationssida, eller Tryck på standby. Grundvattenlarm (SHALLOW) Det här larmet aktiveras om ett grundvattenlarm överförs till det här instrumentet från SeaTalk: Tryck på standby eller disp för att avbryta larmet. Man överbord (MOB) ST4000+ visar manöverbordlarmet om den får sådan information från ett instrument i SeaTalk-systemet. Texten MOB visas då i stället för waypointnumret på XTE-, DTW- och BTW- sidorna. Om autopiloten används i ruttläge avges framflyttningslarmet såsom en indikering på att du går mot en ny waypoint.

32 18 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok 2.5 Justera bakgrundsbelysning Anm: När teckenfönsterbelysningen är släckt hålls knappbelysningen tänd på en svag nivå. Gör så här för att justera belysningen i teckenfönster och knappsats: 1. Tryck på disp under 1 sekund från valfritt läge för att öppna funktionen LAMP och tänd belysningen. 2. Tryck på disp för att växla mellan de olika belysningsnivåerna: LAMP 3, LAMP 2, LAMP 1, OFF, LAMP 1, LAMP 2, LAMP 3 och så vidare. Anm: LAMP 3 ger den starkaste belysningen. 2 Grundfunktioner. SEKUND 3. Bilden återgår automatiskt till föregående läge om du inte trycker på någon knapp inom 7 sekunder: Om du trycker på någon annan driftlägesknapp inom 7 sekunder väljs det driftläge som aktiveras med den knappen. Om du t ex trycker på auto väljs autoläge, och om du trycker på standby väljs standbyläge) Anm: Ljusstyrkan kan också justeras från valfritt annat SeaTalk-instrument eller SeaTalk-kontrollenhet. Anm: Eventuella ändringar i ljusstyrkan återställs till normalvärden när enheten stängs av. D3313-3

ST1000 Plus och ST2000 Plus autopiloter Handbok

ST1000 Plus och ST2000 Plus autopiloter Handbok ST1000 Plus och ST2000 Plus autopiloter Handbok Datum: April 2001 81130-1-SV Förord 1 Raymarine förbehåller sig, såsom en del av vårt åtagande att kontinuerligt förbättra och uppdatera våra produkter

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Monteringsanvisning för NEXUS systemet

Monteringsanvisning för NEXUS systemet Monteringsanvisning för NEXUS systemet Silva Sweden AB REVIDERAD 2000-03-14 JOAKIM SCHEDIN - VÄLKOMMEN - Hej! Att montera NEXUS systemet är väldigt lätt, men för att ge Dig en liten snabbguide på vägen

Läs mer

GHC 10 Användarhandbok

GHC 10 Användarhandbok GHC 10 Användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas,

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Monteringsanvisning. Installation

Monteringsanvisning. Installation Monteringsanvisning Installation Innehållsförteckning NX2 Nätverket Några tips och saker att tänka på när man kopplar: Följande givare har en egen ingång på Serverns högra sida: - Lod, Logg, Compass och

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

INSTRUKTIONS BOK. Simrad AP26 och AP27 Autopilot

INSTRUKTIONS BOK. Simrad AP26 och AP27 Autopilot INSTRUKTIONS BOK Simrad AP26 och AP27 Autopilot SE Instruktionsmanual Instruktionsmanual Denna manual är avsedd som en referens för att handha, installera och underhålla Simrad AP26 och AP 27 autopilot.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

A-serien Plotter/ekolod

A-serien Plotter/ekolod A-serien Plotter/ekolod Handbok A50, A50D, A57D, A70 och A70D Varumärken och registrerade varumärken Autohelm, HSB, RayTech Navigator, SailPilot, SeaTalk och Sportpilot är registrerade varumärken i Storbritannien

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Raynav 300 GPS. Handbok. Dokument nummer: 81171_4 Datum: 30 november 2001

Raynav 300 GPS. Handbok. Dokument nummer: 81171_4 Datum: 30 november 2001 Raynav 300 GPS Handbok Dokument nummer: 81171_4 Datum: 30 november 2001 iii Raynav 300 GPS handbok VARNINGAR VARNING: NAVIGATIONSHJÄLPMEDEL Denna apparat är enbart ett navigationshjälpmedel. Instrumentets

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk NX Trådlös Vindgivare Installationmanual NX Vindgivare 1 NX Vindgivare Edition: April 2007 2 NX Vindgivare Monteringsinstruktion 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Innehåll i förpackningen... 4 3

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Utnyttja din elektronik ombord. Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande.

Utnyttja din elektronik ombord. Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande. Utnyttja din elektronik ombord Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande. Mathias Hellgren Jobbat som Race Specialist på Silva/Nexus Marine sedan 2005 Har kappseglat professionellt i 7 år tre

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

TTUSB. Komma-igång-manual. Innehåll i lådan: *USB-kabel *CD-skiva med programvara (fri programvara från Audacity,

TTUSB. Komma-igång-manual. Innehåll i lådan: *USB-kabel *CD-skiva med programvara (fri programvara från Audacity, TTUSB Komma-igång-manual Innehåll i lådan: Uppifrån och mot vänster: *Slipmat (att placera ovanpå skivtallrik) *Skivpuck för 45-varvs skivor *Tonarmsvikt *Skivtallrik *USB-kabel *CD-skiva med programvara

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

ST60+ Tridata Handbok

ST60+ Tridata Handbok 81263_2.book Page 1 Thursday, June 8, 2006 8:54 AM ST60+ Tridata Handbok Dokument nummer: 81263-2 Datum: December 2005 81263_2.book Page 2 Thursday, June 8, 2006 8:54 AM Raymarine, ST60+ och SeaTalk är

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer