Dödsboets bankärenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dödsboets bankärenden"

Transkript

1 Dödsboets bankärenden En guide för dödsboförvaltare Danske Bank Abp Registrerad hemort och adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2, DANSKE BANK FO-nummer FI

2 Dödsboets bankärenden en guide för dödsboförvaltare Ett dödsfall är en svår situation för de anhöriga och trots sorgen kräver det många praktiska arrangemang. I denna guide ger vi instruktioner och råd som vi hoppas ska hjälpa er i bankärendena då en nära anhörig till er har dött. Hur får banken information om att en kund har dött? Danske Bank Abp får informationen om dödsfall antingen av en nära anhörig till den avlidne eller från Befolkningsregistercentralen. Det är bra om en anhörig meddelar banken om dödsfallet så fort som möjligt, eftersom informationen från Befolkningsregistercentralen ofta förmedlas först efter att man redan borde ha tagit itu med ärenden gällande bouppteckningen och -utredningen. I samband med meddelandet ska man till Danske Bank lämna en dödsattest eller ett ämbetsbevis med uppgifter om dödsfallet och den avlidnes identitet. Danske Bank bistår i dödsboets bankärenden Fullmakt för skötsel av dödsboets bankärenden i Danske Bank Med denna guide följer en fullmakt, med hjälp av vilken ni enkelt kan sköta boets bankärenden och penningaffärer i Danske Bank. För bankärenden behövs en individualiserad fullmakt; en öppen rättegångsfullmakt räcker inte. Danske Bank har tagit fram en modell för fullmakt för att underlätta skötseln av bankärenden i Danske Bank. Genom fullmakt är det möjligt att befullmäktiga en person att handla för dödsboets räkning. Genom fullmakt kan den befullmäktigade bl.a. få uppgifter om den avlidnes alla bankärenden och dispositionsrätten till den avlidnes konton, tömma bankfacket och sälja de placeringar som finns i den avlidnes namn. Dödsboets delägare kan begränsa befullmäktigandet genom att i fullmakten kryssa för de punkter för vilka fullmakt inte beviljas. Den givna kontofullmakten gäller i Danske Banks alla servicekanaler, såsom webbanken, telefonbanken och på kontoren. Fullmakten ska lämnas till Danske Bank i original. Med tanke på samtliga dödsbodelägares intressen krävs det att alla dokument om dödsboet studeras noggrant för utredning av dödsbodelägarna. Därför önskar vi att Danske Bank får ta del av dessa dokument i god tid innan dödsboets bankärenden börjar skötas. Fullmakten börjar gälla när fullmakten i original och de dokument som behövs för utredning av dödsbodelägarna och eventuella innehavare av besittningsrätten och/eller dispositionsrätten (bouppteckningsinstrumentet jämte bilagor) har lämnats till banken och banken har haft tillräcklig tid på sig att gå igenom dessa dokument. Dödsboets bankärenden i Danske Bank Dödsboets ärenden före bouppteckningen För bouppteckning ska man be banken om saldo- och ränteintyg över den avlidnes och den efterlevande makans/ makens kundrelation. Intyget upprättas enligt läget på dödsdagen. I intyget uppräknas alla konton, bankfack, notariatdepåer, fonder, lån, säkerheter för lånen och borgen som den avlidne har i Danske Bank-koncernen. Uppgifterna om placeringsprodukter i något annat bolag (t.ex. Mandatum Livförsäkringsaktiebolag) som har anskaffats via Danske Bank ska begäras från det aktuella bolaget. Ovannämnda uppgifter kan lämnas på begäran av en bodelägare eller någon annan person som sköter boets ärenden. Dessutom kan denne tillsammans med bankens tjänsteman göra en förteckning över innehållet i den avlidnes bankfack, om denne har nyckeln till bankfacket. En bodelägare eller någon annan person som sköter boets ärenden får även betala el- och telefonräkningar, räkningar på bolagsvederlag och andra motsvarande återkommande räkningar samt fakturor i direkt anknytning till dödsfallet, såsom sjukhus-, begravnings- och minneshögtidsfakturor. De betalas från det konto som står i den avlidnes namn endast om fakturan på ett tydligt sätt innehåller grunden för avgiften som anknyter till den avlidne. Arvsskatterna ingår inte dödsboets skulder, och de kan betalas från boets konto endast om alla delägare ger sitt samtycke till det. Dödsboets ärenden efter bouppteckningen När dödsboets ärenden sköts ska Danske Bank ges en utredning över dödsbodelägarna om inte det är fråga om ärenden som anges under rubriken Dödsboets ärenden före bouppteckningen. Genom utredningen skyddas ställningen och rättigheterna för alla bodelägare. 2 3

3 För att fastställa dödsbodelägarna ska lagstadgade arvingarna till den avlidne fiering av kunden lönar det sig att delägare, den efterlevande makan/ man för banken uppvisa en kopia av kan konstateras. Dessutom ska utred- besöka kontoret i samband med upp- maken och de sekundära arvingarna bouppteckningsinstrumentet med bila- ningen innehålla gällande ämbetsbetyg dragen, såvida inte dödsboets delägare och uppgifter om alla kända tillgångar gor (t.ex. testamenten och äktenskaps- för alla delägare. eller den befullmäktigade har tillgång och ansvarsförbindelser som den förorden) samt magistratens bekräftelse. Banken rekommenderar att uppgifterna om delägarna i bouppteckningen bekräftas vid magistraten på den avlidnes senaste hemort och speciellt när dödsboet har flera delägare eller utredandet av uppgifterna om delägarna i övrigt är arbetsamt. Detta underlättar och påskyndar uträttandet av dödsboets ärenden i banker, försäkringsbolag, hos myndigheter och på andra ställen där ärendena om den avlidne sköts. Magistratens bekräftande är avgiftsbelagt. Information om bekräftande av uppgifterna om delägarna i en bouppteckning finns på magistraternas webbplats på Om bouppteckningen inte har bekräftats vid magistraten, ska även en oavbruten släktutredning visas till banken. Med oavbruten släktutredning avses en kedja av ämbetsbetyg för den avlidne. Ämbetsbetygen ska vara beställda för bouppteckningen. Det ska kunna vara möjligt att följa kedjan från den avlidnes dödsögonblick bakåt till det år som denne fyllde 15 år. Släktutredningen ska vara så omfattande att de Om ett bouppteckningsinstrument inte har gjorts upp, ska en oavbruten släktutredning och kopior av de befintliga testamentena och äktenskapsförorden uppvisas så att dödsbodelägarna kan fastställas. Därutöver behövs en försäkran av alla dödsbodelägare om att de inte har kännedom om andra testamenten eller några testamenten överhuvudtaget. Av ämbetsbetygen överlåts endast kopior till banken. För att dödsboets ärenden ska kunna skötas i banken ska banken ha några dagar på sig att ta del av ovannämnda handlingar och att kontrollera att alla nödvändiga handlingar har lämnats till banken. Därför bör handlingarna, inklusive kontaktinformationen, lämnas till Danske Banks kontor på förhand. Banken tar kontakt när handlingarna har granskats. På så vis behöver den person som sköter dödsboets ärenden inte vänta i onödan. Kopiorna av handlingarna och fullmakten i original kan också skickas per post på adressen: Danske Bank Dödsbo PB DANSKE BANK eller skannas och skickas per e-post på adressen För identi- till Danske Banks servicenycklar. För att boets ärenden ska kunna skötas ska alla bodelägare samtidigt vara närvarande i banken. Alternativt ska de personer som är frånvarande ge företrädaren för boet en individualiserad fullmakt. Om ärendet anknyter till en sådan egendom som någon annan person än dödsbodelägaren har besittningsrätt till, ska även denna person vara närvarande eller underteckna en fullmakt. Ett dödsbos ärenden sköts vanligen av en delägare i dödsboet med fullmakt av de andra delägarna. Se Fullmakt för skötsel av dödsboets bankärenden. Om det inte går att besluta om dödsboets ärenden gemensamt av en eller annan anledning, kan tingsrätten på ansökan av en arvinge utse en boutredningsman för dödsboet. Om en boutredningsman har utsetts, har denne ensamrätt att sköta boets alla bankärenden. Boutredningsman är i de flesta fall en advokat. Bouppteckningsinstrument och bouppteckning Bouppteckningsinstrumentet är ett dokument med namn på alla dödsbo- avlidne hade i dödsögonblicket. I tillläggsuppgifterna i bouppteckningsinstrumentet ska man dessutom anteckna alla personförsäkringar som den avlidne hade i dödsögonblicket. Den efterlevande makans/ makens tillgångar, inklusive spar- och placeringsförsäkringar och skulder, ska också tas upp i bouppteckningsinstrumentet. Trots att den efterlevandes egendom ska anges i bouppteckningsinstrumentet har denne fortfarande självständig bestämmanderätt över egendomen. Arvsbeskattningen sker på basis av bouppteckningsinstrumentet. Arvsskatten beräknas i regel utifrån de värden som anges i bouppteckningsinstrumentet. Om en del av den ärvda egendomen senare säljs, beräknas en eventuell kapitalinkomstskatt på överlåtelsevinsten på skillnaden mellan köpeskillingen och det värde som har använts i arvsbeskattningen. Den kapitalinkomstskatt som ska betalas på överlåtelsevinsten är ofta högre än arvsskatten, vilket bör beaktas i synnerhet om avsikten är att sälja av egendom de närmaste åren. Om arvingarna har för avsikt att senare 4 5

4 sälja exempelvis en bostad som den är lagstadgade arvingar, med stöd av kusiner. Sekundära arvingar är m.a.o. Genom universellt testamente förord- avlidne har ägt bör de på så vis före giftorätt den efterlevande maken/makan inte delägare i en egen släktings döds- nas egendomen helt eller delvis till en bouppteckningen utreda bostadens och universella testamentstagare. bo utan delägare i släktingens efterle- viss person. Genom särskilt testamente värde. Experthjälp erbjuds av Kiinteistömaailma Bouppteckningsinstrumentet används vanligen också som egendomsförteckning vid bodelning och arvskifte. Vid bodelning delas den avlidnes och dennes makas/makes giftorättsgods. Ett arvskifte å andra sidan innebär att den egendom som hör till den avlidnes dödsbo delas mellan dödsbodelägarna. Enligt lag ska bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningsinstrumentet med bilagor ska lämnas in till skattemyndigheten på den avlidnes senaste hemort inom en månad från det att det gjordes upp. Anvisningar för bouppteckning kan efterfrågas på skattebyrån på den avlidnes senaste hemort. Information finns också på skatteförvaltningens webbplats skatteanvisningar/arvs och gåvobeskattning. Dödsbodelägare Alla dödsbodelägare har rätt att få uppgifter om den avlidnes bankärenden från och med dödsdagen. I fråga om bankärendena före dödsdagen ska dödsbodelägarna begära uppgifterna av banken gemensamt. Delägare i dödsbo Lagstadgade arvingar Lagstadgade arvingar är den avlidnes barn och deras avkomlingar den efterlevande makan/maken om den avlidne inte har barn eller barnbarn den avlidnes föräldrar om den avlidne inte har barn, barnbarn eller efterlevande maka/make om den avlidnes föräldrar har dött före den avlidne, ersätts de av barn till desamma eller deras avkomlingar om mor- och farföräldrarna är döda, deras barn om den avlidne inte har barn, barnbarn, efterlevande maka/ make, föräldrar eller syskon. Kusiner är inte längre arvingar. Om den avlidne hade levt som änka/ änkling och makan/ maken som avled först inte hade barn, är delägare i änkans/ änklingens dödsbo även de nära anhöriga till den först avlidna makan/maken som ännu levde när änkan/ änklingen avled (s.k. sekundära arvingar). Med nära anhöriga avses släktingar som är närmare släkt än vande makes/makas dödsbo. Den maka/make som har avlidit först har emellertid genom testamente kunnat häva sina släktingars arvsrätt t.ex. genom att upprätta ett testamente till förmån för sin make/maka. Den efterlevandes ställning när denne inte är en lagstadgad arvinge eller testamentstagare En efterlevande maka/make som har giftorätt till makans/ makens egendom är delägare i dödsboet fram till den tidpunkt då delning förrättas. Oberoende av giftorätten eller delägarskapet i dödsboet har den efterlevande besittningsrätt till det gemensamt använda hemmet och hemlösöret. Den efterlevande har rätt att få bo i det gemensamma hemmet trots att äganderätten till hemmet övergår till den avlidnes arvingar. Hemmet får inte säljas eller pantsättas utan den efterlevandes tillstånd. Testamentstagarens ställning Ett testamente kan vara ett universellt testamente, ett särskilt testamente eller ett besittningsrättstestamente. Dessutom kan ett testamente vara en kombination av de tre typerna ovan. Endast de universella testamentstagarna är utifrån testamentet dödsbodelägare. erhålls ett bestämt föremål eller en andel av det. Genom besittningsrättstestamente beviljas rätt att besitta en bestämd egendom, dvs. förfoga över egendomen och få avkastningen av den. För försäljning eller pantsättning av egendomen behövs tillstånd från både besittningsrättstagaren och ägaren. Om en testamentstagare vill åberopa testamentet, ska denne delge testamentet till de lagstadgade arvingarna, dvs. de personer vars arvsrätt testamentet påverkar. Om några lagstadgade arvingar inte finns, ska testamentet delges staten/ Statskontoret. När testamentet har delgetts börjar en klandertid på 6 månader. Om en arvinge inte inom utsatt tid väcker klandertalan om testamentet eller om denne dessförinnan avstår från sin rätt att klandra testamentet, är testamentet lagakraftvunnet för arvingen. Om handlingarna inte innefattar meddelanden av varje lagstadgad arvinge om att denne godkänner testamentet eller annars avstår från sin klanderrätt, ska ett lagkraftsbevis sökas för testamentet vid tingsrätten på den avlidnes senaste hemort. Om testamentstagaren anser att en bröstarvinge har haft 6 7

5 för avsikt att även avstå från sin laglott, för statens arvsärenden. Mer informa- avvittrings- och/eller arvskiftesinstru- hyresavtal för bankfack och avtal om kräver banken, för att undvika olika tion, se mentet för banken. Därutöver behövs regelbundet fondsparande. Alla avtal tolkningar, att laglottsarvingen även ring/arvsärenden. en kopia av bouppteckningsinstrumen- om automatisk betaltjänst, exempelvis ska visa ett skriftligt meddelande om att denne inte kräver på sin laglott. Om ett skriftligt meddelande inte finns, anser banken att laglottsarvingen fortfarande är delägare i dödsboet. Trots testamentet och dess laga kraft har den efterlevande makan/maken besittningsrätt till det gemensamma hemmet inklusive lösöret och barnen har rätt till en laglott om de har yrkat på den inom utsatt tid. Dödsbo med en enda delägare Om dödsboet har endast en delägare får denne förvalta och besitta egendomen genast när dödsboets handlingar har granskats. En fullmakt eller ett arvskiftesinstrument behövs då inte. För att förvalta dödsboet och överföra egendomen i dödsbodelägarens namn behövs endast en kopia av bouppteckningsinstrumentet, som magistraten har bekräftat eller som innehåller en oavbruten släktutredning, och andra dokument varav det framgår att personen i fråga är den enda delägaren i dödsboet. Dödsbo som saknar arvingar Om ett dödsbo saknar arvingar går arvet till staten. Statskontoret ansvarar Överföring av egendomen i den efterlevande makens/makans eller en arvinges namn För att den avlidnes egendom ska kunna överföras till den efterlevande makan/maken eller en arvinge krävs ett avvittrings- och/eller arvskiftesinstrument. Om en av dödsbodelägarna är minderårig eller annars under intressebevakning ska man söka en boutredningsman för arvskifte. Alternativt ska man ansöka om tillstånd för arvskifte hos magistraten. Om egendomen överförs utifrån ett särskilt testamente, överförs den till testamentstagaren när dödsbodelägarna eller boutredningsmannen beslutar att överlåta egendomen till denne. Banken kan m.a.o. inte överlåta dödsboets egendom till den särskilda testamentstagaren utan dödsboets tillstånd, även om testamentet är lagakraftvunnet. Om dödsboet har värdeandelar eller fonder som vid delningen eller arvskiftet övergår till den efterlevande eller arvingarna, ska man för registrering av överföringen av äganderätten presentera det ursprungliga lagakraftvunna tet med bilagor för att banken ska kunna kontrollera att samtliga dödsbodelägare har deltagit i delningen och/eller arvskiftet. I egenskap av förare av egendomsregistret ska banken enligt lagen kontrollera överlåtelsehandlingen för värdeandelar och fonder. En fullmakt ensam räcker inte för att överföra egendomen. För fördelningen av de medel som finns på den avlidens konto ansvarar den person som dödsbodelägarna har gett dispositionsrätten till kontot. Om ingen har dispositionsrätten till kontot kan dödsbodelägarna ge en fullmakt för kontoanvändning som en del av avvittrings- och/eller arvskiftesinstrumentet. Av fullmakten ska det på ett tydligt och entydigt sätt framgå från vilket konto och till vem medel överförs samt beloppet på de medel som ska överföras. Avtal och fullmakter som den avlidne ingått och gett under sin livstid Avtal De avtal som den avlidne ingått under sin livstid är bindande för dödsboet. Sådana avtal kan t.ex. vara kontoavtal, skuld- eller borgensförbindelser, återkommande betalningar och direktdebitering, fortsätter att gälla trots dödsfallet. Avtalen om automatisk betaltjänst kan dock sägas upp i Danske Bank om en dödsbodelägare kräver det. Alla bank- och kreditkort och servicenycklar som står i den avlidnes namn avslutas. Om den avlidne har innehaft ett konto tillsammans med en annan person, kan den andra kontoinnehavaren fortsätta att använda kontot som normalt. Denne bör dock öppna ett nytt konto för eget bruk om denne inte vill att de övriga dödsbodelägarna ska få kännedom om dennes kontotransaktioner. Fullmakter När Danske Bank har fått information om att en kund har avlidit häver banken automatiskt användarrättigheterna till den avlidnes banktjänster. Detta gäller även den avlidnes kredit- och bankkort och samtliga fullmakter för kontoanvändning. Dödsboets skulder Frånfället avlägsnar inte den avlidnes skuld- eller borgensförbindelser och påverkar inte de panter denne har satt. Den avlidnes skulder ska betalas ur 8 9

6 den egendom som blev kvar efter den banken inom ett år från det att den som utom av den normala arvsbeskatt- Det lönar sig att boka tid för besök på avlidne. När en gäldenär eller en av har rätt till sparmedlen fick kännedom ningen. Den kapitalinkomstskatt som kontor. Det är enkelt att boka tid för gäldenärerna avlider förfaller skul- om en eventuell överföring av rätten, ska betalas på sparmedlen dras av besök på det önskade kontoret via derna och lånen till betalning, om ban- dock senast tre år efter dödsfallet. från värdet på den ärvda egendomen i Danske Banks personliga kundtjänst ken separat kräver detta. Om ett dödsbo inte kan återbetala lånet på en gång och inte vill sälja av dödsboets egendom för att betala skulden eller överföra boet i boutredningsmannens besittning, bör dödsboet kontakta banken för att göra upp en betalningsplan. Dödsboets egendom får inte delas ut till dödsbodelägarna eller de särskilda testamentstagarna innan dödsboets skulder har återbetalats. Om dödsboet har mer skulder än tillgångar ska dödsbodelägarna sträva efter att ingå ett avtal om återbetalning av skulderna med dödsboets borgenärer. Den avlidnes samtliga borgenärer ska bemötas jämlikt. Om ett avtal inte kan ingås mellan dödsboet och samtliga borgenärer bör man söka en boutredningsman. Danske Banks Sparavtal Avtal om bundet långsiktigt sparande (LS-avtal), dvs. Danske Banks Sparavtal, upphör att gälla när spararen avlider och inga avtalsenliga inbetalningar kan göras på sparkontot efter dödsfallet. När spararen avlider övergår rätten till sparmedlen till rättsinnehavarna till spararen. Meddelandet om dödsfallet och om överföringen av rätten ska lämnas till När banken har fått informationen om spararens dödsfall t.ex. från befolkningsdatasystemet har banken rätt att överföra placeringsobjekten i rättsinnehavarnas namn utanför Sparavtalet. Vid behov öppnas ett nytt förvar för placeringsobjekten utanför Sparavtalet. För det nya avtalet gäller då de allmänna villkoren för Placeringstjänsten och förvaring, som ingår i Sparavtalet. Sparmedlen realiseras eller placeringsobjekten överförs till en enskild person eller instans som har rätt till sparmedlen utan dröjsmål efter att banken har fått ett godtagbart skriftligt meddelande om överföring av sparmedlen till följd av ett dödsfall och om vilka åtgärder de som har rätt till sparmedlen önskar att banken vidtar. Sparmedlen i Sparavtalet (LS-avtalet) räknas in i de beskattningsbara kapitalinkomsterna för dödsboet eller testamentstagaren det år den avlidne gick bort enligt värdet på dödsdagen. Kapitalinkomsterna beskattas enligt gällande skattesats för kapitalinkomster. De sparmedel som arv- eller testamentstagaren har fått omfattas dess- arvsbeskattningen. Avkastningen på sparmedlen utgör efter den dag som den avlidne gick bort en beskattningsbar inkomst för dödsboet eller arveller testamentstagaren. För att ni ska kunna börja förvalta dödsboets konton och eventuella övriga tillgångar i Danske Bank, ber vi att den person som sköter dödsboets ärenden kontaktar vår kundtjänst. Våra experter hjälper till med att kartlägga den ekonomiska helheten i anslutning till dödsboet, de åtgärder som genast måste vidtas samt de ärenden som bör beaktas på lång sikt. Kundtjänst I ärenden gällande dödsbo betjänas ni av telefonbanken, tfn må fre 9 16 (lna/msa) Danske Banks kontor för privatkunder Dödsbodelägare som har Danske Banks servicenycklar och som har lämnat ovannämnda fullmakt till banken kan också sköta dödsboets ärenden via webbanken. på nummer må fre 9 16 (lna/msa). Mer information om dödsboärenden finns på finska på Danske Banks webbplats på adressen www. danskebank.fi, under Asiakaspalvelu. Välj som ämne Kuolinpesäasiat (dödsboärenden). Nyttiga länkar /Ansökningsärenden/Arvsfrågor av uppgifterna om delägarna i en bouppteckning skatteanvisningar/arvs och gåvobeskattning. Denna guide för ett dödsbos bankärenden är en broschyr med allmän information och är endast avsedd för skötsel av ett dödsbos bankärenden i Danske Bank. Bouppteckningen, dödsboet och arvskiftet kan vara anknutna till specialsituationer som vi inte har kunnat behandla i denna guide. Man ska inte förrätta bouppteckning, bodelning, arvskifte eller liknande endast på basis av innehållet i denna guide

Instruktioner för förvaltningen av dödsboets ärenden

Instruktioner för förvaltningen av dödsboets ärenden Instruktioner för förvaltningen av dödsboets ärenden Förlusten av en nära anhörig är en krissituation. Trots sorgearbetet måste de efterlevande vanligen ombesörja mångahanda praktiska ärenden. Med följande

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN

ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN Förlusten av en nära anhörig förutsätter trots de anhörigas sorg många praktiska arrangemang. Med följande anvisningar vill vi underlätta förvaltandet

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren om bouppteckning, arvsskifte och bodelning 2014-12-09 Innehåll Information om bouppteckning, arvsskifte och bodelning... 2 Bouppteckning... 2 Dödsbo... 2 Bodelning

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TILL FULLMÄKTIGEN Följande anvisningar bygger på bestämmelserna i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) i sådan form som de var 1.11.2007 då lagen trädde i kraft. Fullmäktigen

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Delägare i ett dödsbo är arvingarna, de sk universella testamentstagarna samt vanligtvis den efterlevande maken.

Delägare i ett dödsbo är arvingarna, de sk universella testamentstagarna samt vanligtvis den efterlevande maken. BOUTREDNING, BOUPPTECKNING Delägare i ett dödsbo är arvingarna, de sk universella testamentstagarna samt vanligtvis den efterlevande maken. Den efterlevande maken är på basis av giftorätt delägare i dödsboet

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

Kommentarer om den juridiska rådgivningen på webbsidorna kan lämnas på adressen: omtiedotus@om.fi

Kommentarer om den juridiska rådgivningen på webbsidorna kan lämnas på adressen: omtiedotus@om.fi 1 Juridiska råd på webbsidorna Utöver alla andra svårigheter har katastrofen i Sydostasien orsakat de berörda även juridiska problem. På dessa webbsidor ger justitieministeriet information om var man kan

Läs mer

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK KÖP AV FAST EGENDOM MARKOMRÅDEN MED ELLER UTAN TILLHÖRANDE BYGGNADER FÖRE KÖPET SÄLJARENS ANSVAR - UPPLYSNINGSPLIKT Säljaren har en upplysningsplikt och måste informera köparen

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

ARVSRÄTT. Daniel Nordström

ARVSRÄTT. Daniel Nordström ARVSRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Ärvdabalken Arvsordningen Bodelning vid avliden make/maka Bodelning vid samboförhållande Testamente Bouppteckning Arvsskifte Länkar

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten Varför forskar man om diabetes? Typ 1 -diabetes (juvenil diabetes) är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje år får omkring 600 barn i

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet Upphovsrätten och de så kallade närstående rättigheterna är giltiga under en begränsad tid. De olika rättigheterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. När en person avlider måste vissa saker ordnas Begravning, dödsboet ska förvaltas och

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Avvittring och arvsskifte efter Tyyne Arvlåtare

Avvittring och arvsskifte efter Tyyne Arvlåtare Avvittring och arvsskifte efter Tyyne Arvlåtare * 22.05.1939 11.08.2016 Skifte och avvittring Sid 1 Arvsskifte och avvittring Arvlåtare: Den elfte augusti 2016 avlidne pensionerade Tyyne Arvlåtaren, (2205391223)

Läs mer

Landskapsregeringens principer för hantering av arvsärenden eller s.k. danaarv

Landskapsregeringens principer för hantering av arvsärenden eller s.k. danaarv Landskapsregeringens principer för hantering av arvsärenden eller s.k. danaarv Innehåll I. Landskapsregeringens rätt till arv... 2 Personer med arvsrätt... 2 Då den avlidne har upprättat testamente...

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45

Läs mer

Intressebevakarens uppdrag

Intressebevakarens uppdrag Intressebevakarens uppdrag Innehåll Intressebevakarens viktigaste uppgifter... 3 Intressebevakarens rätt till arvode... 5 Omprövning av behovet av intressebevakning... 5 Hur upphör intressebevakarens uppdrag?...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 april 2008 T 4304-05 KLAGANDE 1. FEG 2. KE Ombud för 1 och 2, tillika rättshjälpsbiträde åt 2: Jur.kand. MOTPART CG Ombud: Advokat LB

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING ALLMÄNT Intressebevakaren ska inom tre månader från det att uppdraget har börjat lämna en förteckning över huvudmannens medel och skulder till magistraten.

Läs mer

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente.

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Testamentesguiden En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Vid upprättande av ett testamente kommer det ofta upp frågor, både mer allmänna, men också om hur man förordnar CancerRehabFonden som

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Varför ska man skriva ett testamente?

Varför ska man skriva ett testamente? Varför ska man skriva ett testamente? 1 Innehållsförteckning Förord..................................................5 Varför bör jag skriva ett testamente?..........................6 Vem kan jag testamentera

Läs mer

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG Rätt arv Fördelning av kvarlätenskap MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord 5 Förkortningar 7 Vissa förkortningar i texten 7 Förkortningar

Läs mer

Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare

Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare Som huvudregel gäller det för en bank eller annat företag som bedriver finansiell verksamhet att ekonomiska uppgifter om en kund kan inte lämnas ut

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för säkerställande av rättshjälp

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Att få god man eller förvaltare Vad gör en god man? Vem kan få en god man? Måste jag ha en god man eller kan jag få hjälp ändå? Hur gör jag för att ansöka

Läs mer

Sofia Nilsson FÖRVALTNING AV ETT DÖDSBO

Sofia Nilsson FÖRVALTNING AV ETT DÖDSBO Sofia Nilsson FÖRVALTNING AV ETT DÖDSBO Företagsekonomi 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Sofia Nilsson Lärdomsprovets titel Förvaltning av ett dödsbo

Läs mer

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF FÖRORD Ibland får vi frågor om hur man upprättar ett testamente. Frågorna gäller både testamenten rent allmänt och hur man utformar en lydelse med Världsnaturfonden WWF som förmånstagare. Det är oftast

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet Upphovsrätten och de så kallade närstående rättigheterna är giltiga under en begränsad tid. De olika rättigheterna

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? 2 Inledning Innehållsförteckning: Inledning...3 Boutredning...4 Bouppteckning...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går bouppteckningen till?...6

Läs mer

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet.

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. TESTAMENTE För den som vill komma ihåg församlingen eller den gemensamma

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2013 T 5702-11 KLAGANDE EW Ombud: Advokat C-OK och advokat KG MOTPARTER 1. MS 2. MWO Ombud för 1 och 2: Advokat TR-S SAKEN Klander

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning Uppgifter om avtalet Försäkringstagare Avtalsnummer - Försäkringstagarens personbeteckning eller FO-nummer Den

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

Lagen om skatt på arv och gåva innehåller

Lagen om skatt på arv och gåva innehåller 1994 rd - RP 21 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 kap. ärvdabalken och vissa lagar som har samband med det PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen 69 8 Bouppteckningsförrättningen 8.1 Inledning Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva förrättningen (20 kap. 3 och 6 ÄB): 1. När bouppteckningsförrättningen har hållits. 2. Vilka

Läs mer

Om du och din make eller sambo till-

Om du och din make eller sambo till- Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo till- """?" förvärvar en bstadsrätt: äger m den gemensamt. Dm andel 1 bostadsrätten* motsvarar den kvotdel av köpeskillingen du bidragit med, i normalfallet

Läs mer

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen.

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. 1 I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. Då fick makar med gemensamma barn arvsrätt efter varandra och begreppet särkullbarn infördes. Att man behövde en särskild

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera 1 (4) Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsblankett beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning,

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen Bouppteckningsförrättningen Avsnitt 8 83 Prop. 1958:B 23, Rskr 1949:325 8.1 Inledning 8 Bouppteckningsförrättningen Förrättningsuppgifter Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva

Läs mer

Blanketter. Blanketterna i denna bilaga kan användas som hjälpmedel vid handläggningen.

Blanketter. Blanketterna i denna bilaga kan användas som hjälpmedel vid handläggningen. Blanketter Blanketterna i denna bilaga kan användas som hjälpmedel vid handläggningen. De är förvaltningsneutrala till sin utformning och märkta med dödsboärende Blankettbilagan innehåller följande dokument:

Läs mer

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 1 ets innehåll: 4 Vi 2 Parter 3 Makens namn Adress Makans namn Adress skall gifta oss med varandra. är gifta med varandra Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 och avtalar härigenom ett äktenskapsförord

Läs mer

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE?

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? Keren Kajemet Sverige (KKL) besvarar frågor om när och hur du bör skriva testamente samt hur du gör för att testamentera till Keren Kajemet Sverige. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva Låt ditt livsverk fortsätta En broschyr om att skriva T E STA M E N T E VARFÖR ska jag skriva testamente? Ett testamente är ett bra sätt att berätta vad du vill ska hända med dina pengar och dina ägodlar

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m.

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m.

ANSÖKAN. Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m. ANSÖKAN Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m. Barn/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer

Läs mer

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd Uppgift 1 a) Kerttu har från första början ägt aktierna ensam, och makens död ändrar inte på detta. Aktierna hör inte till Hannus dödsbo, och Kerttu är således hyresvärd. Enligt äktenskapslagen får maken

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? Inledning Innehållsförteckning: InleDnIng...3 BouTreDnIng...4 BouppTecknIng...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går en bouppteckning till?...6

Läs mer

15 Efterbeskattning, återvinning och eftergift

15 Efterbeskattning, återvinning och eftergift Efterbeskattning, återvinning och eftergift Avsnitt 15 237 15 Efterbeskattning, återvinning och eftergift Nya omständigheter kommit fram Efterbeskattning 32 AGL Återvinning, 59 AGL Efterbeskattning Deklaration

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Anvisningar inför begravning

Anvisningar inför begravning 1 Anvisningar inför begravning Denna guide har utarbetats av för att delas ut avgiftsfritt på institutioner och myndigheter till anhöriga och ombud. 2 3 INFORMATION FÖR ANHÖRIGA Ni har drabbats av sorg.

Läs mer

15 Efterbeskattning, återvinning och eftergift

15 Efterbeskattning, återvinning och eftergift 197 15 Efterbeskattning, återvinning och eftergift 15.1 Efterbeskattning och återvinning (32 och 59 AGL) 15.1.1 Allmänt Ibland måste en redan verkställd beskattning korrigeras på grund av att det kommer

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2005 T 173-03 KLAGANDE LN Ombud: advokaten RG MOTPART MN Ombud: advokaten LH SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Utformning av förebyggande rättsvård i Sverige

Utformning av förebyggande rättsvård i Sverige Bilaga till frågeformuläret om förebyggande rättsvård i Europa Utformning av förebyggande rättsvård i Sverige Viktiga hänvisningar: 1. Tabellen tar upp speciella livssituationer / frågor som rör förebyggande

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FRÅN LIVFÖRSÄKRING VID DÖDSFALL

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FRÅN LIVFÖRSÄKRING VID DÖDSFALL UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGEN Försäkringsnummer Försäkringstagare Försäkrad (förmånslåtare) Dödsdatum Dödsorsak UPPGIFTER OM KONTAKT- PERSON Kontaktperson namn Kontaktperson telefonnummer Kontaktperson Kontaktperson

Läs mer

Gift, sambo eller särbo?

Gift, sambo eller särbo? Familjens juridik Gift, sambo eller särbo? Gift ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt. Sambo giftorätt i gemensam bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk, ingen

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Äktenskapsrätt. Arvsfrågor. Arvs- och gåvoskatt. Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt. Vilka val kan man göra. EU förordningen

Äktenskapsrätt. Arvsfrågor. Arvs- och gåvoskatt. Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt. Vilka val kan man göra. EU förordningen 22 april 2016 Arvsfrågor EU förordningen Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt Vilka val kan man göra Äktenskapsrätt Vilket lands lag gäller Olika avtalsmöjligheter Arvs- och gåvoskatt Dubbelbeskattningsavtal

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Gäller från 1.1.2009 KONTON BRUKSKONTO Till försäljning bara Brukskonto 0 17 år (Ungdomsbrukskonto) Månadsavgift för brukskontopaket

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström Familjerätt Ekonomiska frågor Docent Margareta Brattström Disposition Verkningar av äktenskap respektive samboende Företrädare för den som saknar egen rättshandlingsförmåga Sambo eller gift? Spelar det

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl 1 Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn över ställföreträdares förvaltning.

Läs mer

Ett testamente. uttrycker din goda vilja

Ett testamente. uttrycker din goda vilja Ett testamente uttrycker din goda vilja Skyddsfond för Skärgårdshavet Innehåll Förord 3 Ge Skärgårdshavet en framtid 4 Vanligt förekommande termer i ett testamente 6 Om bestämmelserna i ärvdabalken 8 Bröstarvingar

Läs mer

När du ska överlåta din lägenhet

När du ska överlåta din lägenhet När du ska överlåta din lägenhet Det är en del saker Du bör tänka på innan din överlåtelse kan registreras. Denna folder hjälper dig när Du ska överlåta din lägenhet. Om Du läser denna folder och följer

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer