meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, Tengenevägen 9 Lgh Grästorp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats-Olov Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Therése Tsarouchas Allmänna Advokatbyrån i Skövde HB Box Skövde Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, Tengenevägen 9 Lgh Grästorp Offentlig försvarare: Advokat Fred Höweler Skaraborgsadvokaterna KB Kölnegatan Lidköping SLUT Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn Lagrum 6 kap 4 1 st och 5 brottsbalken Påföljd m.m. Ungdomstjänst 60 timmar Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 174 Eric Ugglas plats måndag - fredag Skövde E-post: 08:30-16:00

2 2 Följande åtal ogillas Utnyttjande av barn för sexuell posering - åtalspunkt 2 i stämning från den 18 juni 2013, tingsrättens aktbilaga 46 Förverkande och beslag I beslag tagen mobiltelefon förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Västra Götaland, Lidköping; beslagsnr BG5211-1). Sekretess Sekretessen enligt 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna beträffande målsägandens identitet i aktbilagorna 9 (bilaga 1), 10, 11, 14 (bilaga 1), 15, 21 (bilaga 1), 22, 23 (bilaga 1), 30 (bilaga A), 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 72 och 83 och uppgifterna härom som förebringats inom stängda dörrar ska bestå i målet. Sekretessen gäller även för domsbilaga A. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Fred Höweler tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 819 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Therése Tsarouchas tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

3 Mål nr meddelad i Skövde 3 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats-Olov Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde 1. Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Therése Tsarouchas Allmänna Advokatbyrån i Skövde HB Box Skövde 2. Sekretess C Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Therése Tsarouchas Allmänna Advokatbyrån i Skövde HB Box Skövde Tilltalad ROBIN Erik Christian Rapp, Frihetsberövande: Häktad Österlånggatan 7 Lgh Grästorp Offentlig försvarare: Advokat Tommy Nilsson Advokatfirma Tommy Nilsson AB Lilla Drottninggatan Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 174 Eric Ugglas plats måndag - fredag Skövde E-post: 08:30-16:00

4 4 SLUT Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn Lagrum 6 kap 4 1 st brottsbalken 2. Sexuellt utnyttjande av barn 6 kap 4 1 st och 5 brottsbalken 3. Barnpornografibrott 16 kap 10a 1 st 5 p brottsbalken Påföljd m.m Fängelse 4 år Påföljden avser även brottsligheten i avgörandet Tidigare utdömd skyddstillsyn undanröjs. ( , VÄNERSBORGS TR, B2735/12 ) Andra lagrum som åberopas kap 3 brottsbalken kap 7 1 st brottsbalken kap 1 1 st 3 p brottsbalken Skadestånd Robin Rapp ska utge skadestånd till Sekretess A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 18 april 2013 till dess betalning sker. Förverkande och beslag I beslag tagna mobiltelefon Apple iphone 4, extern hårddisk WD Passport 160 GB, bärbar dator Advent 8215 Nordic 120 GB, USB-minne Transcend 8 GB, extern hårddisk Verbatim 500 BG, USB-minne Emtec 2 GB samt USB-minne Kingston 1 GB förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Västra Götaland, Lidköping; beslagsnr BG4947 p 10, 12, 14, 15, 16:1, 16:8 och 16:9). Häktning m.m. Robin Rapp ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess Sekretessen enligt 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna beträffande målsägandenas identitet i aktbilagorna 9 (bilaga 1), 10, 11, 14 (bilaga 1), 15, 21 (bilaga 1), 22, 23 (bilaga 1), 30 (bilaga A), 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 72 och 83 och uppgifterna härom som förebringats inom stängda dörrar ska bestå i målet. Sekretessen gäller även för domsbilaga A och läkarintygen med undantag för s. 1.

5 5 Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Tommy Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslutet för Pierré Netterstedt Björklund. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

6 6 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat ansvar å Robin Rapp (Rapp) och Pierre Netterstedt Björklund (Björklund) samt åberopat den bevisning som anges i domsbilagorna 1-4. De har härutöver med rättens tillstånd åberopat vad som antecknats vid polisförhör, se anteckningar från huvudförhandlingen, samt kroppsbesiktning den 19 april 2013 av Rapp. Målsäganden, sekretess 1 eller A (se nedan), har biträtt åklagarens talan samt för egen del yrkat skadestånd gentemot Robin Rapp enligt domsbilaga 5. Målsäganden A har åberopat samma bevisning som åklagaren. Tingsrätten har den 25 och 26 juni 2013 hållit huvudförhandling i målet. Huvudförhandlingen har med undantag för genomgång av yrkanden och inställning hållits bakom stängda dörrar. Ytterligare uppgifter angående bl.a. sekretess och frihetsberövande återfinns mot slutet i domskälen. Domsbilaga A, som är sekretessbelagd, innehåller uppgifter om bl.a. målsägandenas identitet. Närmare redogörelse för visst yrkande och inställningar återfinns i domskälen. Tabell angående olika beteckningar på målsägande m.m. Roll Beteckning på Tingsrättens beteckning stämningsansökan Målsägande Sekretess 1 Sekretess A Vittne Sekretess 2 Sekretess F Vittne Sekretess 3 Sekretess G Vittne Sekretess 4 Sekretess H Målsägande Sekretess 5 Sekretess C

7 7 SKÄL Rättsliga utgångspunkter Åklagaren har åtalat Rapp för brotten våldtäkt av barn och barnpornografibrott och Björklund för sexuellt utnyttjande av barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms enligt 6 kap. 4 första stycket brottsbalken (BrB) för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Den som innehar en pornografisk bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till döms enligt 16 kap 10 första stycket femte punkten BrB för barnpornografibrott till fängelse i högst två år. Med barn avses enligt bestämmelsen person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad ska ansvar för barnpornografibrott dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under arton år. Om en våldtäkt av barn med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms enligt 6 kap. 5 BrB för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms enligt 6 kap. 8 första stycket BrB för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år.

8 8 Den som har begått en gärning enligt 6 kap. 5 eller 6 första stycket BrB mot ett barn under femton år eller enligt 6 kap. 8 första stycket eller 10 första stycket BrB ska, enligt 6 kap. 14 BrB, inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller den som har begått en gärning enligt 6 kap. 10 a BrB om den har syftat till en sådan gärning som anges i första stycket och som, om den hade fullbordats, enligt vad som anges där uppenbarligen inte skulle ha inneburit något övergrepp mot barnet. Utredningen i målet Tingsrätten har på åklagarens och målsägandebiträdets begäran tagit upp följande bevisning. Uppspelning av tre videoförhör med målsägande A. Utskrifter av dessa återfinns i förundersökningen och tingsrätten kommer inte redovisa förhören i domen. Förhör med Rapp och Björklund. Uppspelning av videoförhör med sekretess F. Inte heller detta förhör kommer att redovisas i domen mer än att någon uppgift kommer att tas med i bedömningen. Vittnesförhör med sekretess G och H. Vittnesförhör med Alva Sallander. Beslagsprotokoll avseende sängkläder, hårddiskar, CD-skivor, dator, USB-minnen från Rapp, mobil från sekretess A och mobiltelefon från Björklund. Åklagaren och målsägandebiträdet har genom i huvudsak hänvisning åberopat chatkonversation den 16 april 2013 och 18 april 2013 mellan Rapp och sekretess A. Åklagaren och målsägandebiträdet har också gått igenom en promemoria (PM) angående filmer och bilder utvisande hur Rapp och sekretess har sex samt en PM och chatkonversation mellan Rapp, sekretess A och Björklund. Tre filmer utvisande sexuella aktiviteter mellan Rapp och sekretess A har spelats upp. Fyra fotografier utvisande bilder på sekretess A där hon tejpats har förevisats. Vittnesförhör med IT-forensikern David Eliasson har hållits. Eliasson har avlagt ed. Beslagsprotokoll Björklunds mobil och PM över filmer som Björklund filmat har gåtts igenom. I protokollsbilaga (aktbilaga 50) intagna bilder.

9 9 Åklagaren och målsägandebiträdet har härutöver med rättens tillstånd vidare åberopat vissa uppgifter som framgår av tingsrättens anteckningar från huvudförhandlingen. Även Rapp har åberopat där angiven bevisning. Robin Rapp har i huvudsak uppgett följande. Han bodde tidigare med personal i sin lägenhet. I januari i år beslutades att han skulle få en egen lägenhet. Han lärde känna sekretess A i mitten av januari. Han lärde känna henne genom Björklund. Han hade redan en flickvän när han träffade sekretess A som han fortfarande är förlovad med. De förlovade sig den 11 februari i år. Han bråkade mycket med sin flickvän under den period han höll på och träffade sekretess A. När det blev bättre med flickvännen ville han sluta träffa sekretess A. Han fick reda på sekretess A:s ålder redan första gången som de sågs och han visste att hon inte var lovlig. Han och sekretess A sågs mer eller mindre varje dag från mitten av januari till den 18 april. Första gången de sågs smekte de varandra men de hade inte sex. Andra dagen kom hon hem till honom och de kollade på film och myste men de hade inte sex. En till två veckor efter första träffen hade de sex i hans lägenhet. Det kan ha varit i mitten av januari. Han minns inte första gången men det var nog båda som tog initiativ. De hade inte sex varje dag. De började ha sex i januari och har sedan haft sex sammanlagt 15 till 20 gånger. Hon frågade om de kunde ha sex. Han visste att det var fel men de hade sex ändå. Det var hon som började hålla på med honom. Just då kände han ingenting, men nu i efterhand har han haft ångest för att han varit otrogen. Det hade vaginalt och oralt sex, men inte analt. I början var det mest vanligt sex, men efterhand sa hon att hon gillade mer brutalt sex med hårdare tag. Hon skrev även detta i sms. De provade mer avancerade ställningar och någon gång frågade hon om han kunde snärta till henne på kinden. Hon ville ha örfilar under sexet. Samma gång som han slog henne slog hon honom. Han har fört in sin kuk och en vibrator i hennes underliv flera gånger. Han frågade om hon ville och hon sa ja. Han skaffade egentligen vibratorn till sin flickvän förra året. Han har inte fört in vibratorn eller några fingrar i baken på henne. Han har däremot fört in fingrar i hennes vagina flera gånger. Hon verkade gilla det eftersom att hon stönade och

10 10 gjorde saker på honom. Båda tog initiativ till att ha sex. Hade hon sagt nej hade de inte haft sex. Han har svårt att se konsekvenser av sitt handlande. Han förstod att det var fel att ha sex med henne efter åtalet i slutet av Han vet inte varför han i förhör sa att de inte hade haft sex. Han ville bara komma hem då. Han försökte dra sig undan från henne. Han hörde av sig till sina föräldrar och träffade dem bara för att ha en ursäkt att inte träffa henne. Det stämmer inte att de haft sex utomhus. Det var två vintrar sedan han var på industriområdet. Hon har inte fått alkohol och hon har inte druckit alkohol hemma hos honom. Han vet inte vad det är för spritflaska hon pratar om. Hon kanske har fått en eller två cigaretter av honom. Han har aldrig tvingat henne till sex och endast använt våld när hon bett om det. Pierre har varit med och sett dem ha sex. Han har varit med sex till sju gånger när de haft sex samt filmat tre till fyra gånger. Pierre har inte varit med och haft sex själv. Han visste inte om att Pierre tagit bilder. Han och Sekretess A hade pratat om att det vore kul att testa och filma. Han har gjort det förut och hade inte riktigt något emot det men det var inte han som tog initiativet. Han visste inte varför filmerna fanns sparade. Det var nog mest för att bli av med dem från mobilen. Det var hon som skrev dit titeln på albumet i datorn. Sekretess A:s uppgifter om trekant med Pierre stämmer inte. Han hade tråkigt på jobbet och skickade sms om en s.k. trekant på skoj. Trekanten blev aldrig av och han menade inget allvarligt med det. Sista gången de hade sex var den 18 april under tidig eftermiddag. De hade de bara samlag en gång den dagen. Han spelade Xbox med sekretess F och Pierre. Hon ville komma trots att han sa att sekretess F och Pierre var där. Han mötte henne vid Resecentrum och de gick hem till honom. Han åt mat och fortsatte spela Xbox med sekretess F. Sedan började hon klänga, strippa och hålla på med honom i soffan. Han talade om för henne att fönstret var öppet. Det slutade med att hon utförde oralsex på honom. Han sa att de fick gå in i sovrummet. Han bar in henne i rummet och sa att han inte ville fortsätta. De hade inte sex i rummet. Hon var kvar i 30 till 60 minuter efteråt och det märktes inte att hon var ledsen. Sedan sa hon något om att syrran ville träffas och gick iväg. Hon har varit bunden tre till fyra gånger kanske. Det stämmer att hon var bunden med skärp till händer och fötter på skoj på den första filmen. Armarna

11 11 och benen bands som ett kors i sängen. Det var så löst bundet kring armarna att hon kunde ta ner dem. Det var ömsesidigt. Det stämmer att hon varit bunden med silvertejp. Hon ville bli bunden. Silvertejpen var hans. De hade vanligt vaginalt samlag när hon var bunden. Han vet att det inte är helt ok och vet inte varför det blev så. Det är inte så att han har bestämt över henne. Båda har varit med och bestämt vad de ska göra. Det kunde vara så att han frågade om de skulle mysa och ibland var det hon. De har aldrig provat analsex. Han har inte velat. Det stämmer inte att han fört in fingrar eller vibrator i baken på henne. Han har både gett och fått oralsex. Hon har frivilligt satt sig på hans ansikte. Han har aldrig varit påverkad av något. Han har aldrig slagit henne om hon inte velat och han har inte slagit med knuten hand. Det kan ha hänt att han snärtat till med fingrarna. Som hon har förklarat så är hårda tag för henne att bli bunden. Det var efter någon vecka efter att de träffades som hon berättade att hon gillar att bli slagen. Han sa att han inte gillade det. På den andra filmen med hårborsten är de hemma hos honom och det är hans borste. Han hade en borste i badrummet. Hon hade skickat en film till honom när hon gjorde det själv hemma. Han hade aldrig varit med om det förut och hon lovade att hon skulle göra det framför honom. Efter att han slutade filma fortsatte hon. Han pratade med henne under filmen men minns inte vad han sa. På den sista filmen där de hade oralsex höll han bara upp hennes hår. Han tryckte inte ned hennes huvud. Det var han som tog bilderna på henne med sin mobil när hon var bunden. Det är han som lagt dem på det bärbara minnet. Vissa av bilderna i hans dator har hon skickat. Han har inte lagt märke till att hon fått blåmärken. Han har inte ens hört om det. I TV-rummet kanske han har klämt till lite. En gång höll han och klämde i skinnet. Han har aldrig slagit henne på riktigt, inte ens under sexet. Han slog henne bara kanske fyra gånger när hon ville. Skyddstillsynen som han hade sedan tidigare hann starta samtidigt som han träffade Sekretess A. Han ville egentligen berätta att han återigen hade hamnat i en liknande situation. Han ville inte såra någon. Han har inte märkt någon panikångest när de haft sex. Han har sett att hon fått panikångest en gång hemma hos henne och en gång när de nästan var vid Resecentrum tillsammans med Pierre. Hon berättade aldrig om

12 12 panikångestattacker eller att hon ville ta livet av sig. Hon berättade att hon blivit våldtagen för några somrar sedan. Det gjorde att han var mer försiktig och frågade henne först. Periodvis när det varit struligt hemma bodde han hos sekretess C. Sekretess C har även sovit över i hans hem. Han kände till Sekretess C:s ålder. Sekretess C har ADHD precis som han själv. Båda hade idén att de skulle ha sex och det skedde i hans rum. Det har hänt av nyfikenhet och det har nog hänt flera gånger. De provade att suga av varandra och hålla könen mot varandra. Det stämmer att hans snopp var mot Sekretess C:s stjärt. Den var aldrig inne utan den var vikt. Det kan stämma att han försökte men att det gjorde för ont på Sekretess C. Det har nog hänt flera gånger, mest av nyfikenhet. Det är inte helt omöjligt att det finns upp till 15 filmer och 180 bilder. Han trodde att han raderade mappen med bilderna på honom och Sekretess C. Korten är tagna med en gammal digitalkamera. Han har inte visat dem för andra personer utan bara för Sekretess C. Han har förträngt det som hänt. Björklund har i huvudsak uppgett följande. Han träffade Robin Rapp genom gemensamma vänner. De brukade vara hemma hos Robin och spela tv-spel. Han har träffat Sekretess A cirka 15 gånger sedan årsskiftet. Vid två tillfällen filmade han när Robin och Sekretess A hade sex. Vid ett av de tillfällena tog han även fyra kort. Han vet inte när i tiden detta skedde men det kan ha varit i början/mitten av den aktuella perioden. Han har inte filmat mer än en film per tillfälle. Det var Sekretess A:s idé att de skulle bli filmade och Robin var med på det. Robin och Sekretess A frågade om han ville filma när de hade sex och han sade nej. De tjatade på honom och till slut gav han med sig. Han uppfattade det som att Sekretess A skrattade och log mot honom när han filmade. Hon skrattade och tittade rakt in i telefonen. Han var en meter ifrån dem, på andra sidan rummet. Det var dumt att gå med på att filma. Han filmade och fotograferade med Robins iphone. Han gjorde inte något med fotografierna eller filmerna sedan. Robin lade över materialet på dennes dator och raderade sedan innehållet i mobilen. Robin ville inte att hans flickvän Alexandra skulle hitta bilderna. Han minns inte att han tog några fotografier med

13 13 sin telefon och vet inte varför bilderna har påträffats i hans telefon. Han vet inte vem som tagit bilderna. De andra bilderna känner han igen men inte bilderna på Sekretess A. Sekretess A hittar på när hon säger att det är han som har tagit fotografierna. Han har sett Robin och Sekretess A ha sex vid sex eller sju tillfällen. Då hade de vanligt sex, dvs. vaginalt samlag. Sekretess A utförde även oralsex på Robin. Vid något tillfälle användes även en vibrator. Vibratorn användes i Robins kök. Sekretess A låg på köksbordet och Robin tog av henne kläderna. Robin bad henne stanna kvar och gick sin väg för att hämta vibratorn. Robin stoppade vibratorn i underlivet på Sekretess A. Det hela pågick i ungefär fem till tio minuter. Efter det hade de vanligt samlag. Han har inte sett Sekretess A vara bunden eller tejpad när hon och Robin haft sex. De gånger det förekom våld hade Sekretess A bett Robin om att slå henne. Han såg Robin slå Sekretess A vid tre eller fyra tillfällen. Det var slag med öppen hand och slagen träffade Sekretess A:s kind. Han vet inte hur hon reagerade när hon fick slagen men hon skrattade. Utöver slag med öppen hand har han inte sett något våld. Vid ett tillfälle ville Robin ha sex men inte Sekretess A. De satt i soffan och Sekretess A och Robin skulle gå in på Robins rum. Sekretess A ville inte och Robin lyfte in henne i rummet. Robin och Sekretess A stängde dörren och han vet inte vad som hände efter det. Han minns inte när i tiden det var. Han har inte sett Robin slå Sekretess A i ryggen. Robin knuffade Sekretess A men han såg inte denne sätta ett knä i ryggen på henne. Sekretess A var inte på sängen utan på en stol. Robin tejpade henne. En gång var de inne i sovrummet och Sekretess A ville inte ha sex med Robin. Robin tog tag i Sekretess A:s händer, runt handlederna. Sekretess A skrek att hon inte ville. Till slut gav Sekretess A upp och hade sex med Robin. De gjorde spindeln och hade vanligt vaginalt samlag. En annan gång såg han att Sekretess A försökte ta sig loss när denna och Robin hade sex. Han vet inte vad som hände eftersom han lämnade lägenheten. Han har sett Robin slå Sekretess A. Sekretess A hade gjort någonting och Robin knöt sin hand och slog henne. Han vet inte om slaget var hårt för Sekretess A skrek inte. Robin slog henne i magen med knuten hand. Det var bara ett slag. Två tillfällen har varit värre än de andra tillfällena. Det första tillfället var värst. Han vet inte när i tiden det

14 14 första tillfället var. Det andra tillfället var bara några dagar innan polisen hämtade Robin. Vid det första tillfället slog Robin tre knytnävsslag i Sekretess A:s ansikte. Slagen träffade Sekretess A i ansiktet och revbenen. Det var knytnävslag, tre till fyra stycken. Alla slagen kom på samma gång. Det började med att Sekretess A skrek att hon inte ville ha sex och slog till Robin med knuten hand mot Robins revben. Robin tog då tag i Sekretess A:s händer. Robin höll båda hennes händer med en hand och slog henne med den andra handen. Det var tre knytnävsslag som träffade Sekretess A i ansiktet. Robin band sedan fast Sekretess A i sängen men de hade inte sex. Det hände i en följd. Robin slog Sekretess A och band sedan fast henne i sängen. Han vet inte varför han i förhöret har sagt att Robin och Sekretess A hade sex vid det tillfället för det hade de inte. Det han har berättat i förhör om detta tillfälle stämmer förutom uppgiften om att Robin och Sekretess A hade sex i samband härmed. De hade inte sex. Sekretess A var fastbunden men hon satt inte fast i sängen utan var bunden men låg lös i sängen. Sekretess A hade inga kläder på sig. Det var Robin som tog av henne kläderna. Han bad Robin att sluta tejpa Sekretess A:s händer men Robin lyssnade inte utan fortsatte att tejpa Sekretess A. Han gick därifrån och vet inte vad som hände efter att han hade lämnat lägenheten. Vid det andra tillfället hörde han Sekretess A skrika. Robin band Sekretess A med tejp. Den gången var Sekretess A fastbunden i sängen. Sekretess A började gråta. Robin tog inte av Sekretess A:s kläder försiktigt utan ryckte kläderna av henne. Robin tog av hennes kläder innan denne band henne. Han bad Robin sluta men denne slutade inte. Sekretess A sade att hon inte ville ha sex och att hon inte ville ha något med Robin att göra. Sekretess A var arg och ledsen och skrek allt vad hon kunde. Robin sade åt henne att hålla käften och slog henne. Robin höll för munnen på Sekretess A så att hon inte skulle kunna skrika. Han gick därifrån efter en stund. Han upplevde det som en obehaglig händelse och tänkte att han inte ville vara kompis med dem längre. Han har bara pratat med Sekretess A någon gång efter det. Sekretess A var ledsen och under perioden som hon var tillsammans med Robin var hon konstig. Hon grät mycket. Sista gången han var hemma hos Robin var strax innan polisen hämtade Robin. Det var en torsdag och han var där med Sekretess F.

15 15 De spelade tv-spel och Sekretess A kom dit. De satt i soffan och Sekretess A bad Robin att flytta fram till soffkanten. Han vet inte vem av dem som knäppte upp Robins byxor men Sekretess A sög av Robin. Han och Sekretess F fortsatte spela tv-spel och bad Sekretess A sluta. Han och Sekretess F gick sedan därifrån. Sekretess A och Robin hade då sina kläder på sig. Robin frågade om han ville vara med på en trekant med Robin och Sekretess A. Det blev aldrig av och han har därför inte varit med i någon trekant. Han sade att han inte ville men Robin sade kom igen då och kallade honom fegis och han sade därför att han skulle vara med. Robin, Sekretess A och han hade en sms-konversation angående trekanten. Det hände dock aldrig någonting. Han minns inte Sekretess A:s inblandning i sms:en. Han vet inte varför Sekretess A ljuger om att de haft trekant. Han har inte något otalt med Sekretess A utan de är vänner. Sekretess A har inte någon anledning att ljuga om en trekant men det är inte sant det hon påstår. Han har aldrig berättat för någon om att han haft en trekant. Han har sett blåmärken på Sekretess A. Hon hade blåmärken i ansiktet. Hon kom från Robin och han förstod att hon hade fått blåmärkena där. Han frågade henne om blåmärkena och hon berättade att hon och Robin hade bråkat och att Robin hade slagit henne. Vid ett tillfälle stötte han på henne på Resecentrum och hon hade blåmärken och var väldigt ledsen. Han försökte trösta henne men hon sade att hon skulle hoppa framför tåget. Han fick sitta med henne halva dagen för att trösta henne och övertyga henne om att inte ta livet av sig. Det var inte så bra att Robin och Sekretess A hade sex eftersom Sekretess A inte var byxmyndig. Robin var medveten om att Sekretess A inte var byxmyndig. Han har vid flera tillfällen bett Robin sluta att ha sex med Sekretess A. Vid tre olika tillfällen bad han Sekretess A anmäla händelserna till polisen. Sekretess A både röker och dricker alkohol men Robin har aldrig gett henne någon alkohol. Sekretess A har aldrig druckit alkohol någon gång när han har varit med. Vittnet Sekretess G har i huvudsak uppgett följande. Han är Sekretess A:s styvpappa. Han känner igen Robin Rapp eftersom denne var tillsammans med Sekretess A. Först var Sekretess A och Robin endast vänner men de påbörjade en

16 16 relation någon gång vid årsskiftet. I och med att Sekretess A är under 15 år pratade han med Robin och upplyste denne om detta. I samband härmed sade han till Robin att de inte fick ha sex. Robin sade att han visste om Sekretess A:s ålder och att de inte hade haft eller skulle ha sex. Trots att Robin bedyrade att de inte hade sex misstänkte han att de hade det. I efterhand har han förstått att hans misstankar stämde. Sekretess A har blivit utsatt för en våldtäkt tidigare. Han berättade för Robin att Sekretess A blivit utsatt för en våldtäkt och Robin sade att denne redan visste om detta. Hon bodde tidigare i ett fosterhem och kom tillbaka till dem i oktober Sekretess A var glad över att komma hem och mådde bättre än tidigare. Sekretess A:s mående har förändrats under våren och hon har haft panikångest. I början trodde de att det berodde på den tidigare våldtäkten men nu tror de att hennes mående påverkades av relationen med Robin. Sekretess A har påverkats mycket av det som har hänt. Hon får ångestattacker och pendlar i humör. Hennes försvarsmekanism har förstärkts och hon beskyddar sig från minsta lilla sak. På grund av hennes ångestattacker har hon behövt uppsöka läkare vid två tillfällen. Sedan förhållandet med Robin tog slut har Sekretess A blivit mer innesluten och vågar inte öppna upp sig som hon gjorde förut. Sekretess A har kontakt med BUP och pratar med dem där. Han vet dock inte vad de pratar om eftersom han inte vill pressa henne och då han inte är hennes vårdnadshavare. Sekretess A har inte pratat så mycket om vad som hänt eftersom hon varit rädd för repressalier på grund av det hon säger. Han vet dock att hon pratat en del med sin mamma och syster. Hon har fått lugnande medicin som gör att hon mår bättre. Sedan en tid tillbaka är hon återigen fosterhemsplacerad i samma hem som tidigare. Vittnet Sekretess H har i huvudsak uppgett följande. Hon är 17 år gammal och syster till Sekretess A. Hon och Sekretess A är nära varandra och pratar med varandra om saker som händer. Hon vet vem Robin Rapp är eftersom denne varit tillsammans med Sekretess A. Robin och Sekretess A umgicks i tre, fyra månader och deras relation påbörjades någon gång efter nyår. Under tiden de var tillsammans berättade Sekretess A inte så mycket om vad som hände men i efterhand har hon

17 17 fått berättat för sig vad som hänt. Precis innan anmälan gjordes berättade Sekretess A om allt som hade hänt. Sekretess A berättade bland annat hur Robin hade bundit fast henne och våldtagit henne. Sekretess A ville först inte säga ordet våldta men har börjat använda det ordet nu. Robin tvingade Sekretess A till att ha sex trots att denna sade nej. Robin slog Sekretess A och hon har sett märken på Sekretess A. Sekretess A berättade om ett slag i ansiktet. Hon vet inte hur slaget gick till men hon såg blåmärket i Sekretess A:s ansikte. Blåmärket satt på kinden. Hon vet inte när hon såg blåmärket på Sekretess A:s kind men det var i slutet av den aktuella perioden. Sekretess A berättade att de hade bråkat om någonting och att Robin hade slagit henne. Hon uppfattade att det inte var någon sexuell koppling till slaget utan bråket rörde något annat. Vid ett tillfälle befann sig Robin och Sekretess A i ett angränsade rum och hon hörde Sekretess A skrika på hjälp. Hon gick dit och såg Robin ligga bredvid Sekretess A i soffan och såg hur han tryckte ner Sekretess A med handen. Robin höll ett strupgrepp på Sekretess A och hon bad honom sluta. Robin höll en kort stund och släppte sedan. Robin och Sekretess A hade kläder på sig vid det tillfället. Vid två till tre tillfällen har hon sett Robin ta ett s.k. hästbett på Sekretess A. Ett hästbett är när man tar tag med handen på insidan av låret och klämmer till. Sekretess A fick då ont och sade aj. Robin ville att Sekretess A skulle kyssa honom och säga att hon älskade honom men Sekretess A ville inte göra det. Han gav då Sekretess A ett hästbett. Det var inte på skoj. Vid ett annat tillfälle satt Robin och Sekretess A och viskade med varandra och Robin sade till Sekretess A att denna skulle ta honom på kuken. Sekretess A tog då sin hand innanför byxorna på Robin. Hon har varit hemma hos Robin några gånger. Sekretess A och hon var där tillsammans. De tittade på film. Vid dessa tillfällen var Robin och Sekretess A ibland inne på Robins rum. Hon såg inget sexuellt men har i efterhand förstått att de hade sex. Hon har märkt att Robin kan bli arg och hon har hört när Robin blivit arg på Sekretess A. Hon har dock inte varit i samma rum när Robin varit arg. Hon var med hos polisen när Sekretess A gjorde anmälan. Sekretess A berättade för henne om vad som hade hänt och de pratade om det. Sekretess A ville först inte göra någon anmälan men gick till slut med på att de ringde till polisen.

18 18 Det hade hänt något samma dag som anmälan gjordes. Sekretess A berättade att denna och Robin hade haft sex trots att Sekretess A inte ville det. Sekretess A berättade att det gjorde ont när de hade sex. Sekretess A berättade inte i detalj om vad som hade hänt men hon tror att de hade sex två gånger den dagen, den 18 april Sekretess A berättade att denna blivit våldtagen av Robin nästan varje dag och att Robin ville att hon skulle stöna och säga hur gammal hon var. Sekretess A berättade även att Robin frågade om det gjorde ont och när Sekretess A svarade att det gjorde ont hade Robin frågat om hon gillade det. Sekretess A hade svarat att hon inte gillade när det gjorde ont och Robin sade att då ser vi det som en våldtäkt. Hon vet att vissa filmer har spelats in på Robin och Sekretess A när dessa haft sex och att Robin hotat att filmerna skulle spridas. Hon märker på Sekretess A att denna inte mår bra av allt som har hänt. Vittnet David Eliasson har i huvudsak uppgett följande. Han är IT-forensiker och tar fram teknisk bevisning. Han har granskat de saker som beslagtogs i Robin Rapps lägenhet samt en mobiltelefon tillhörande Pierre Netterstedt Björklund. Han kan dock inte redogöra för vad som påträffats i Björklunds telefon. Fyra bilder föreställandes Maria har påträffats. Det är någon form av sexuell situation på bilderna. Det har även påträffats några filmsekvenser i Robins hårddisk. Det är en person som filmar när Robin och Sekretess A har sex. Det går att höra att det är en tredje person i bakgrunden. Det är åtminstone fyra filmer och han tolkar det som att det är filmsnuttar från samma tillfälle. Han vet inte vem den tredje personen är. Det framgår inte av filmen vem det är som filmar. Hans bedömning, enligt Rikspolisstyrelsens riktlinjer, är det inte fråga om barnpornografi. Sekretess A är i princip fullt pubertalt utvecklad. Det framgår heller inte av bilden om personen på bilden är under 15 år. I vissa filmer är personen fastbunden och får örfilar i ansiktet. Det finns en bild där Sekretess A:s huvud trycks ner hårt och på vissa bilder är hon tejpad vid händer och över mun. Många av de bilder som påträffades i Robins tillhörigheter är poseringsbilder av unga tjejer. En mapp var märkt med Sekretess C:s namn. I den mappen fanns bilder och filmer när Robin och Sekretess C har sex.

19 19 Det är bara de bilderna som han har bedömt som barnpornografi. Han bedömer det som barnpornografi eftersom den pubertala utvecklingen hos Sekretess C inte är fullbordad. Cirka 180 bilder har påträffats och han bedömer att 40 av de bilderna är att bedöma som barnpornografi. Vittnet Alva Sallander har i huvudsak uppgett följande. De umgås ibland privat men inte så ofta. Hon tycker att hon känner Sekretess A bra. Hon känner även Robin Rapp sedan några år tillbaka. Sekretess A berättade väldigt ofta om Robin. I början lät det som om de hade det bra men sedan började det gå neråt sade Sekretess A. I samband med att det började gå neråt försvann Sekretess A från lektionerna och skolkade mer och mer. Sekretess A gick ofta till Robin och ibland följde hon med. Sekretess A brukade fråga om hon ville hänga med och oftast tackade hon nej. Hon var hemma hos Robin fem, sex gånger och det var efter att Sekretess A sagt att hon inte ville gå dit själv. Hon frågade Sekretess A varför denna inte ville gå dit själv och Sekretess A svarade att Robin var taskig. Sekretess A sade att hon inte ville gå dit eftersom Robin bara ville ha sex. Robin och Sekretess A hade inte sex de gånger som hon var med. Sekretess A berättade vad denna och Robin hade för sig. De hade sex och de hade kul tillsammans. Sekretess A berättade att Robin inte lät henne prata med andra killar och att denna trodde att det berodde på att Robin var svartsjuk. Sekretess A tyckte inte att det var roligt. Sekretess A berättade ofta om att de hade sex. Sekretess A berättade ingenting om vad det var för typ av sex. Sekretess A sade att det var Robins idé. Sekretess A berättade när hon inte ville ha sex tog Robin hårt i henne och drog henne till sängen tills hon gick med på att ha sex. Sekretess A berättade att det alltid slutade med att de hade sex. Robin tog tag i Sekretess A:s ben och denna fick blåmärken. Sekretess A hade blåmärken på armarna och benen men var mest blå på armarna. Hon såg blåmärken på Sekretess A vid flera olika tillfällen under perioden från januari till april. Sekretess A sade att hon hade fått blåmärken för att Robin hade tagit tag i henne. Robin hade tagit hårt i Sekretess A och nypt henne de gånger denna inte ville ha sex. Sekretess A var ofta ledsen i skolan och det märktes att hon mådde dåligt. Vid något tillfälle var

20 20 relationen slut och Sekretess A nämnde något om en tjej vid namn Alexandra som Robin var ihop med. Hon tycker att det låter som om Robin har tvingat Sekretess A till att ha sex. Det är fel att Robin ska hålla fast Sekretess A när de ska ha sex. Sekretess A sade att hon hade blivit våldtagen. Ansvar Åtalspunkt 1 i stämningsansökan mot Rapp våldtäkt mot barn? Åklagaren och målsägandebiträdet har efter justering av gärningsbeskrivningen yrkat att Rapp ska dömas för våldtäkt mot barn enligt följande gärningspåstående. Rapp har under tiden den 1 januari 18 april 2013 i Grästorp vid i vart fall ett tjugotal tillfällen haft samlag med målsäganden sekretess A, född i oktober månad 1998, och med henne genomfört andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag. Vid flera av dessa tillfällen har Rapp genom misshandel eller annars med våld genomfört de ovan nämnda gärningarna. De sexuella handlingarna har bestått i att Rapp haft vaginala, orala och anala samlag med målsäganden, samt att han vid något tillfälle fört in sina fingrar och en vibrator i hennes anus, vid ett tillfälle förmått henne att onanera med en hårbortse i sitt underliv, samt vid flera tillfällen förmått henne att utöva oralsex på honom, samt vid flera tillfällen fört in fingrar och vibrator i hennes underliv. Våldet har bestått däri att Rapp vid ett tillfälle tagit strupgrepp på målsäganden, hållit fast hennes armar och tilldelat henne slag med öppen hand i ansiktet, att han vid flera tillfällen tejpat målsägandens handleder och fotleder med silvertejp, vid något tillfälle dragit in henne i sovrummet, satt sig över henne och slagit henne i ansiktet, vid ett tillfälle tejpat hennes händer och fötter med silvertejp och tilldelat henne slag i ansiktet, samt vid ett tillfälle tryckt ned hennes huvud mot sitt könsorgan. Han har även vid flera tillfällen tagit hårt i hennes armar/ben för att förmå henne till sexuella handlingar.

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2) DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

DOM 2012-11-19 Göteborg

DOM 2012-11-19 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-19 Göteborg Mål nr B 4182-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom den 5 september 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2009-07-13 meddelad i Härnösand

2009-07-13 meddelad i Härnösand Mål nr meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christer Krantz Åklagarkammaren i Sundsvall Målsägande Sekretessbelagd uppgift Målsägandebiträde: Advokat Lars Sjödin Advokatfirman

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

2014-04-17 meddelad i Helsingborg

2014-04-17 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg 1. Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 Mål nr meddelad i Halmstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Lithner Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande Petra Tuvesson Poste Restante 302 02 Halmstad Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-04-29 meddelad i Vänersborg

2013-04-29 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson och vice chefsåklagare Sune Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0802 DOM 2010-09-15 Stockholm Mål nr B 6266-10 Dok.Id 905270 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

DOM 2013-09-27 Göteborg

DOM 2013-09-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Rotel 45 DOM 2013-09-27 Göteborg Mål nr B 3664-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 5 juli 2013 i mål nr B 1742-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

DOM 2013-02-22 Stockholm

DOM 2013-02-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0503 2013-02-22 Stockholm Mål nr B 268-13 Dok.Id 1056862 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro ÖREBRO TINGSRATT DOM meddelad i Örebro Mål nr B 932-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Karlsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Roza Niklekaj Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand Mål nr: B 586-14 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad SIMON Sanu Öst, 19900608-0932 Frihetsberövande: Häktad Skyttevägen 34 Lgh 1003 134 37 Gustavsberg Offentlig

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m.

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-03-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

DOM 2014-02-14 Malmö

DOM 2014-02-14 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 2014-02-14 Malmö Mål nr B 3417-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 29 november 2013 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

1 JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT Rotel 5. DOM 2014-08-08 meddelad i Jönköping

1 JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT Rotel 5. DOM 2014-08-08 meddelad i Jönköping 1 meddelad i Jönköping Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad ALHAKAM Khalifa Dhiydan, 19900802-3013 Frihetsberövande: Häktad Ekhagsringen 32 Lgh 1003 554 56 Jönköping Medborgare i Irak Offentlig

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn Mål nr meddelad i Luleå 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Karin Hansson Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Målsägande A Se bilaga 1 (hemlig) Målsägandebiträde: Advokat Christina Lehto

Läs mer

DOM 2015-06-29 Stockholm

DOM 2015-06-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030101 2015-06-29 Stockholm Mål nr B 138-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 5 december 2014 i mål nr B 6923-14, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-05-28 ÅM 2014/3780 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-05-14 B 1820-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm DM./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2012-12-14 Göteborg

DOM 2012-12-14 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 33 DOM 2012-12-14 Göteborg Mål nr B 2751-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr B 3060-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr 2013-01-11 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kristina Modig Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Särskild företrädare:

Läs mer

2013-01-14 meddelad i Skövde

2013-01-14 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars-Göran Wennerholm Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2012 B 990-11 KLAGANDE SL Ombud och offentlig försvarare: Advokat LS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Barnpornografibrott

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax Ansökan om stämning Sida 1(9) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Solna tingsrätt Avdelning 2 Box 1356 171 26 SOLNA SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2014-11-26 MÅLNR: B 7206-14 AKTBIL: 222

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

Begångna brott Grovt sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott Grovt sexuellt övergrepp mot barn GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1742-13 2013-07-05 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Per-Erik Rinsell Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande

Läs mer

2011-10-18 meddelad i Falun

2011-10-18 meddelad i Falun FALU TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3491-10 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 24) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Ann-Louise Abidi, 490608-5768 Norra Kungsgatan

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer