KUNGÖRELSE. 3. Besvarande av medborgarförslag om anläggande av en cross/motorbana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGÖRELSE. 3. Besvarande av medborgarförslag om anläggande av en cross/motorbana"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 18 september 2014 kl i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande ärenden: Förmöte: Öckeröalliansen i Lejonet, kommunhuset, KL Socialdemokraterna i Fjärholmen, kommunhuset, KL Miljöpartiet i Risö, kommunhuset, KL Upprop 2. Val av protokollsjusterare jämte fastställande av tid och plats för protokollets justering (förslag: senast onsdagen den 1 oktober kl i kommunhuset). 3. Besvarande av medborgarförslag om anläggande av en cross/motorbana 4. Besvarande av motion om att utveckla skärgårdstrafiken 5. Besvarande av medborgarförslag om iordningställande av mark vid Tappen, Hönö 6. Besvarande av medborgarförslag att kommunen inte skall upphandla burägg 7. Ingående av proprieborgen för Öckerö Fastighets AB 8. Antagande av förslag till finanspolicy för Öckerö kommunkoncern 9. Antagande av förslag till attestregler för Öckerö kommun 10. Antagande av förslag till upphandlingspolicy för Öckerö kommun och dess bolag 11. Tillförande av ägartillskott för Öckerö Fastighets AB 12. Medborgarförslag av utökning av parkeringsplatser på Framnäs 13. Medborgarförslag om fritidsaktiviteter för yngre 14. Anmälan av ej verkställda beslut enlig Socialtjänstlagen (SOL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Öckerö den 10 september 2014 Bengt Olausson Ordförande Lars G Andersson Sekreterare Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds av Radio Öckerö på 94.1 Mhz. Ljudsändningar via webben är tillgängliga på kommunens hemsida.

2

3

4

5

6

7

8

9 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Remiss - Motion angående skärgårdstrafiken Diarienummer: 0183/14 Svar på motion om att utveckla skärgårdstrafiken Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen I juni 2014 inleds, inom ramen för Öckerö kommuns trafikstrategi, på Öckerö kommuns initiativ ett samtal med berörda parter, omfattande t.ex. Göteborgs stad, där bland annat färjeförbindelser står på agendan. Motionen anses därmed besvarad. Bakgrund Miljöpartiet de gröna Öckerö har genom Nicklas Attefjord och Sylke Sandberg i motion daterad föreslagit att Öckerö kommun initierar ett samarbete med Göteborg Stad om att ta fram en gemensam viljeinriktning för skärgårdstrafik med båt i enlighet med motionens intentioner. Ärende I motionen anförs bl.a. att med en direktförbindelse skapas en infrastruktur för att gemensamt kunna utveckla både den norra och södra skärgården tillsammans. Genom att knyta oss närmare skapas förutsättningar för en ökad arbetspendling utan att öka belastningen på väg 155. Vi skapar möjligheter för fler ungdomar från södra skärgården att kunna gå de linjer på Öckerö gymnasieskola som idag har kapacitet för fler elever. Förslagsställarna uppfattas i första hand syfta på en färjeförbindelse mellan Göteborgs norra och södra skärgård. I Strukturbild för Göteborgsregionen står att kvaliteterna i kustzonen ska tas till vara och utvecklas för att stärka Göteborgsregionen som helhet. Det framgår vidare att vissa områden saknar god transportinfrastruktur och att alternativa resmöjligheter saknas. Det anses angeläget att kustzonen ska kunna nås med kollektivtrafik och att samspelet mellan olika aktörer och myndigheter måste fungera för en hållbar utveckling. Både Göteborgs stads och Skärgårdens turistutvecklingsorganisationer har sett båtförbindelser mellan dels Göteborg och skärgården dels mellan södra och norra Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

10 skärgården som en potential för att tillgängliggöra och knyta samman skärgården. Det anses vara en förutsättning för att utveckla Göteborg som en stad vid havet. Inom ramen för Öckerö kommuns trafikstrategi diskuteras förutsättningarna för en snabbfärjeförbindelse mellan kommunen och Göteborgs centrum. En förbindelse mellan Göteborgs norra och södra skärgård skulle kunna utgöra en del av/komplement till en sådan förbindelse syftande till dels de intentioner förslagsställarna presenterar dels en utvecklad besöksnäring. I juni 2014 inleds på Öckerö kommuns initiativ ett samtal med berörda parter, omfattande t.ex. Göteborgs stad, där bland annat färjeförbindelser står på agendan. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef

11

12

13

14 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Medborgarförslag om sprängstensfyllda marken vid Tappen, Hönö Diarienummer: 0022/14 Svar på medborgarförslag rörande den sprängstensfyllda marken vid Tappen Hönö Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Medborgarförslaget avslås Bakgrund Två medborgare har i medborgarförslag föreslagit att kommunen i avvaktan på exploatering iordningställer området med jord, gräs, bänkar, bord och lekutrustning. Ärende Området som avses är i detaljplan som vann laga kraft 2008 avsedd att bebyggas med Centrumbebyggelse kontor, restaurang, hotell, butik. Genomförandetiden för planen löper till Planen är fortfarande avsedd att genomföras. Att anlägga och underhålla park är kostsamt. Några resurser för detta ändamål inryms inte inom nuvarande och planerade ekonomiska ramar vid samhällsbyggnadsverksamheten. Att ianspråkta marken för parkändamål kan komma att komplicera genomförandet av planen. Det finns inte stöd i planen att anlägga det som förslagsställaren föreslår. Med stöd av ovanstående bör medborgarförslaget avslås. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

15

16

17

18

19

20

21

22 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Jarl Gustavsson Ärende: Skrivelse från styrelsen i koncernen Öckerö Fastighets AB avseende behov av beslut om ny proprieborgen Diarienummer: 0070/14 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Öckerö Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Öckerö Fastighetsutveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Öckerö Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Total proprieborgen till koncernen Öckerö Fastighets AB uppgår till miljoner kronor. 2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare tecknad borgen mot Öckerö Bostads AB. Bakgrund Öckerö kommun har som ägare till Öckerö Bostads AB gått i borgen för bolagets upptagande av lån hos kreditgivare. I bokslut för 2013 uppgår borgen till 786 miljoner kronor. Kommunfullmäktiges borgensrutin innebär att beslut tas om proprieborgen* upp till ett högsta lånebelopp, d.v.s. en låneram. Samtidigt upphäver fullmäktige sitt tidigare beslut. Rutinen förenklar och tydliggör borgensförfarandet. Inom beslutad ram kan koncernen Öckerö Fastighets AB uppta lån utan nytt borgensbeslut. Koncernen Öckerö Fastighets AB står inför flera stora investeringsprojekt de närmaste åren vilka kommer att kräva extern finansiering (se bilaga 1 nedan). ÖFAB:s styrelse föreslår att kommunens utökade proprieborgen sätts till miljoner kronor. Kommentar Kommunen skall bekräfta på lånehandlingen att lånet omfattas av borgensramen. Bekräftandet skall göras av behörig tjänsteman, ekonomichef alternativt redovisningsekonom. Borgensärendet kompletteras med bilagor: 1. Förslag till ny proprieborgen/utökad ram vilka investeringsprojekt avses? 2. Kreditgivare/ränta/belopp nuläge? Jarl Gustavsson/ekonomichef * Proprieborgen att gå i borgen såsom för egen skuld. Proprieborgen innebär att borgenären kan kräva att skulden skall betalas av borgensmannen (Öckerö kommun) utan att först kräva betalning av gäldenären (Öckerö Fastighets AB) Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

23

24

25

26

27

28 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Jarl Gustavsson Ärende: Diarienummer: 0073/14 Finanspolicy - Öckerö kommunkoncern Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till Finanspolicy Öckerö kommunkoncern antas. 2. Samtidigt upphör Finanspolicy, från Kf 2, att gälla. Bakgrund Ekonomienheten har tillsammans med ekonomichefen på Öckerö Fastighets AB gjort en översyn av gällande Finanspolicy. Översynen har bedömts angelägen dels beroende på att senast fullmäktige beslutade i ämnet var 2005, samt att finansieringssituationen för kommunen och bolagen har ändrats. Utvecklingen på kredit- och finansmarknaden har förändrats kraftigt under en tioårsperiod, bland annat som en konsekvens av långdragen internationell finanskris. Förändringen gäller både aktörerna på lånemarknaden där kommunernas eget bolag Kommun Invest tagit marknadsandel från den traditionella banksektorn, samt kreditmarknadens arbetssätt och olika typer av s.k. finansiella instrument. Den del av styrdokumenten som krävt mest genomlysning och tarvar störst utrymme är punkt 4 Finansiering/Skulder där upplåning och olika risker behandlas tillsammans med räntebindning och olika tillåtna s.k. derivat syftande att begränsa ofördelaktig ränteförändring. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

29 FÖRSLAG FINANSPOLICY Öckerö Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX 1

30 INLEDNING Denna finanspolicy anger mål och riktlinjer för hur finansverksamheten i Öckerö kommun med helägda bolag skall bedrivas. Med finansverksamhet avses finansiering och likviditetsförvaltning. Pensionsåtagande Öckerö kommun har ett omfattande pensionsåtagande. För dessa åtaganden har inte gjorts några särskilda fonderingar. Skulle kommunen besluta sig för att genom särskild avsättning eller separat förvaltade medel hantera pensionsåtagandet krävs att fullmäktige beslutar om en särskild policy. Syfte Syftet med denna policy är att: Fastställa finansverksamhetens mål Fastställa riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras Fastställa riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten Fastställa riktliner för rapportering och uppföljning av finansverksamheten 1. Målsättning Finansverksamhetens målsättning är att: Säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen Säkerställa att finansverksamheten bedrivs på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag. Koncernen skall ha en låg riskprofil 2. ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Delegation av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. 2.1 Kommunfullmäktiges ansvar Beslutar om finanspolicy med eventuella revideringar Beslutar om kommunens upplåning och utlåning samt ramar för motsvarande Beslutar om borgen enligt riktlinjer i Borgenspolicy 2.2 Kommunstyrelsens ansvar Säkerställa en god intern kontroll och att riktlinjerna i finanspolicyn följs Medge tillfälliga avvikelser från uppsatta gränsvärden enligt denna policy Vid behov lämna förslag till fullmäktige om revidering av finanspolicyn Besluta om extern förvaltning av kommunens medel 2

31 2.3 Finansverksamhetens ansvar Kommunens finansverksamhet utgörs av ekonomichef och redovisningsansvarig ekonom. Ansvarar för verkställandet av den finansiella verksamheten med utgångspunkt från denna policy Rapportera till kommunstyrelsen om den finansiella utvecklingen och ställningen, om fattade finansiella beslut grundade på delegation Årlig översyn av denna policy och vid behov initiera uppdatering För att öka säkerheten i samband med affärstransaktioner skall det finnas en uppdelning som medför att det inte är en och samma person som utför åtgärderna - beslut, verkställighet och bokföring. 2.4 Extern förvaltning av kommunens medel I de fall extern förvaltning förekommer, skall skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och den externa förvaltaren. Avtalet skall vara utformat så att uppdraget inte strider mot kommunens finanspolicy. 2.5 Direktiv till bolagens styrelser I varje helägt kommunalt bolag skall finnas en av bolagsstyrelsen antagen finanspolicy som är upprättad inom ramen för fullmäktiges policy. Alternativet är att bolaget endast använder kommunfullmäktiges policy. 3. LIKVIDITETSFÖRVALTNING /TILLGÅNGAR Finansverksamheten ansvar för att det i kommunkoncernen finns god betalningsberedskap genom tillgång av likvida medel. Likvida medel definieras som: Kassa och bank Avtalad checkräkningskredit Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar För att trygga likviditetsförsörjningen i kommunkoncernen finns avtal med bank om en checkräkningskredit. Genom regelbuden upphandling förnyas detta avtal. 3.1 Betalningsberedskap Kommunen skall i sin likviditetsplanering ha likvida medel som motsvarar en betalningsberedskap om minst 30 betalningsdagar. 3.2 Förvaltning av kortfristig likviditet I de fall överskottslikviditet förekommer skall placering av dessa medel göras om avkastningen överstiger inlåningsräntan på bankkontot och likviden är av väsentlig storlek i förhållande till den tid som överlikviden förväntas gälla. 3

32 3.3 Placeringsalternativ Tillåtna alternativ för placering av överskottslikviditet är: Räntebärande värdepapper, t.ex. statsskuldväxel Bankinlåning Räntebindningstiden för placeringarna får uppgå till högst två år. Vid placering av överskottslikviditet får inga valutarisker tas. 3.4 Motpart Nedanstående motparter är tillåtna för placering: Svenska staten Svenska kommuner och landsting Utlåning till bolag där kommunen direkt eller indirekt äger alla aktier Kommuninvest Svenska banker 3.5 Utlåning till kommunens företag Utlåning till kommunens företag grundar sig på de villkor som kommunfullmäktige beslutat. Utlåningsräntan fastställs av kommunstyrelsen. 3.6 Utlåning till övriga Stor restriktivitet skall gälla vid utlåning till föreningar, privatpersoner och andra kommunexterna aktörer. 4. FINANSIERING/SKULDER I den årliga budgetprocessen fattar kommunfullmäktige beslut om ram för upplåning som skall gälla för det kommande budgetåret. Upplåning får ske genom: Banklån från svensk eller utländsk bank. Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution. Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev. 4.1 Riskhantering Finansieringsrisk Med finansieringsrisk avses risken att finansieringsmöjligheterna är begränsade när lån skall omsättas eller när nya lån skall tas upp. Kommunkoncernens tillgångar, i huvudsak bestående av fastigheter och infrastruktur, skall ses som mycket långa investeringar, vilket skapar krav på en långsiktig syn på dessa tillgångars finansiering. Särskild uppmärksamhet skall riktas mot att be- 4

33 gränsa finansieringsrisken genom spridning av skulderna såväl i tid som i antal långivare. Krediter med lång löptid skall eftersträvas. Policy: Kommunen skall efterstäva minst tre långivare. Enskild långivare skall inte representera mer än 50 % av den totala skuldportföljen. Undantag kan dock göras för Kommuninvest. Enskilt lån får inte ha en kapitalbindning överstigande 10 år Ränterisk Med ränterisk avses oväntade variationer i ränteläget och den effekt en ränteändring förorsakar räntenettot. Vid strukturering och bedömning av ränterisker skall lån, derivatpositioner och placeringar inkluderas. För att minska resultateffekterna av ränteuppgångar skall ränteförfall spridas på olika löptider. Den genomsnittliga räntebindningstiden skall vara inom intervallet 1-7 år. Enskilt avtal om räntebindning får inte överstiga 10 år. För att begränsa ränterisken bör räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj: Ränteförfall Max andel Inom 1 år 75 % 1-2 år 50 % 2-3 år 50 % 3-4 år 50 % 4-5 år 50 % 5-10 år 75 % Valutarisk Med valutarisk avses risken att valutakursförändringar påverkar kommunkoncernens resultat och/eller kassaflöden på ett negativt sätt och uppstår vid upplåning eller placering i utländsk valuta. Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Betalningsflöden i utländsk valuta skall kurssäkras om de uppgår till ett motvärde motsvarande minst 1 miljon kronor. 4.2 Derivat För att begränsa och/eller eliminera risker för ränteförändringar, skydda lån samt uppnå avvägd räntestruktur med avseende på ränteförväntningar är följande avtal och åtgärder tillåtna: Swap avtal där två parter kan byta t.ex. rörlig mot fast ränta. 5

34 Cap/räntetak används för att sätta ett tak på räntenivån i kommande räntebetalningar. Floor/räntegolv används för att sätta ett golv på räntenivån i kommande räntebetalningar. Räntekorridor - räntetak i kombination med räntegolv. FRA (Forward Rate Agreement) framtida ränteavtal. Derivatinstrumenten får endast användas i samband med underliggande finansiella affärer, t.ex. lån eller placering. Tillåtna avtalsvillkor: löptid om maximalt 10 år, forward start är tillåtna inom 12 månader från avtalsdatum, det är inte tillåtet med derivat med option att utställaren ensidigt kan gå ur avtalet. Följande banker är godkända motparter för derivataffärer: Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Derivat får användas i syfte att säkra t.ex. räntor över längre perioder. Syftet med säkringar i derivat får i kommunkoncernen aldrig vara att spekulera eller generera kortsiktiga vinster vid realisering av derivat. Det är dock tillåtet att inom ramen för hantering av risker och i övrigt uppnå de syften som framgår i denna finanspolicy realisera derivat. 4.3 Leasing Leasing och liknande finansiella former skall jämställas med upplåning. Beslut om leasing skall föregås av prövning gentemot andra former för finansiering. Om leasing övervägs skall offert begäras med uppgift om totalkostnad uttryckt som effektiv årsränta. Ekonomichefen beslutar om leasingfinansiering. 5. RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING I samband med årsredovisning och delårsbokslut skall rapport lämnas till kommunfullmäktige över koncernens, kommun och bolag var för sig, finansiella ställning och verksamhet. Bolagen skall i övrigt rapportera väsentliga finansiella frågor samt eventuella avvikelser till kommunstyrelsen enligt fastställt Ägardirektiv. 6

35

36 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Jarl Gustavsson Ärende: Attestregler för Öckerö kommun Diarienummer: 0078/14 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till Attestregler för Öckerö kommun antas. 2. Samtidigt upphör Attestreglemente för Öckerö kommun, från Kf 25, att gälla. Ärende Ekonomienheten har gjort en översyn av gällande attestreglemente (reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner). Översynen har lett till ett delvis reviderat styrdokument, främst som en anpassning till användandet av elektroniska system. Genomgången har bedömts nödvändig också i beaktande av att senast ärendet fanns på fullmäktiges agenda var år Berörd personal i kommunförvaltningen kommer efter fullmäktiges beslut att bli uppdaterad och få utbildning på innehållet i Attestregler för Öckerö kommun. Övrigt Föreliggande förslag till attestregler är uppställt och strukturerat enligt intentionerna i fullmäktiges dokument Riktlinjer för styrdokument. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

37 Attestregler för Öckerö kommun KF 2014-xx-xx xx 1. Syfte och omfattning Syftet med attestregler är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens redovisning avseende ekonomiska transaktioner. Kommunens bolag, där kommunen har ett väsentligt inflytande, utfärdar egna riktlinjer, som i tillämpliga delar skall beakta kommunfullmäktiges beslutade attestregler. Attestreglerna gäller för nämnder och styrelser samt för projekt som disponerar budget. Attestreglerna styr hur ekonomiska transaktioner ska granskas och vem som ansvarar för detta. Med ekonomiska transaktioner avses kostnads- och intäktstransaktioner både i internoch externredovisningen samt transaktioner avseende tillgångar och skulder. Exempel: Leverantörsfakturor, skannade och manuella Personalkostnader (lön, arvode, reseersättning, traktamente, ledighet) Bidragsutbetalningar Övriga utbetalningar, utanordningar Bokföringsorder inklusive interna transaktioner Kundfakturor, elektroniska och manuella Övriga inbetalningar För vissa typer av bokföringsposter är beslutsattest inte praktiskt möjlig, t.ex. maskinellt skapade pålägg och fördelningar, som PO-pålägg, kapitalkostnader, taxor/avgifter. Attestmomentet för sådana ekonomiska händelser ersätts med ett kontrollförfarande vid den ekonomiska uppföljningen som regelbundet sker av budget- och ekonomiskt ansvarig tjänsteman. 2. Ansvar Kommunfullmäktige fastställer attestregler och delegerar till kommunstyrelsen att svara för uppföljning och föreslå om eventuell reviderat styrdokumenet. Nämnden har yttersta ansvaret för att attestreglerna följs. Nämnden skall genomföra kontroller av hur dessa regler följs. Varje nämnd kan även vid behov utfärda ytterligare riktlinjer, där kontrollerna är av mer långtgående karaktär än vad attestreglerna föreskriver. Förvaltningschefen ansvarar för: att aktuell attestförteckning finns och lämnas till ekonomienheten minst en gång om året att aktuell attestförteckning även lämnas till systemägare* för elektroniska system som genererar ekonomiska transaktioner att attestansvariga och behörighetskontrollanter har kunskap om uppgiftens innebörd samt är informerade om attestreglerna. Attestförteckning skall innehålla: ansvarig nämnd ansvarskod namn, befattning och namnteckningsprov ersättares namn, befattning och ersättarens namnteckningsprov eventuella tids-/beloppsbegränsningar ansvarig chef och datum Attesträtt skall alltid vara kopplad till en person. Attestanten skall vara anställd av Öckerö kommun. Blankett som kan användas för attestförteckning finns på kommunens intranät. *Denne är ägare av systemets mjuk- och hårdvara och har ansvar för inköp och utveckling. Systemägare ansvarar för informationssäkerheten och är personuppgiftsansvarig för aktuellt informationssystem, (enligt Informationssäkerhetsinstruktion, Förvaltning)

38 3. Attest/Kontroll Attest/kontroll sker i tre steg: Mottagningsattest Beslutsattest Behörighetsattest (kontroll) Kontrollmomenten skall i samtliga system och rutiner motsvara kraven på minst beslutsattest och behörighetskontroll. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam skall hantera en transaktion från början till slut. Attesterna skall utföras av olika personer. Rätten att beslutsattestera knyts till person och ansvarskod och kan även begränsas till ett belopp som nämnden fastställer. 3.1 Mottagningsattest Mottagningsattest kan vara olika kontroller t ex: Vara eller tjänst har mottagits eller levererats Mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet Pris överensstämmer med avtal, taxa, regler eller beställning Betalningsvillkor är uppfyllda Verifikationer uppfyller krav enligt gällande lagstiftning Mottagnings- och beslutsattest får inte utföras av samma person. Mottagningsattest sker med signatur och är obligatorisk inom pappersbaserade rutiner. I elektroniska system sker mottagningsattest med användaridentitet och lösenord. Den elektroniska attesten är lika med signatur och får inte överlåtas eller användas av annan person. Mottagningsattestant utses av beslutsattestant som också har ansvar för att informera om innebörden av uppgiften. 3.2 Beslutsattest För alla typer av ekonomiska transaktioner gäller att det måste finnas beslutsattest. Beslutsattestanter utses av nämnden. Beslutsattest ska ske med fullständig namnteckning. Att beslutsattestera innebär en bekräftelse av att transaktionen och dess underlag är riktiga samt att konteringen är rätt. Beslutsattestanter skall inte ha behörighet att registrera betalningar i kommunens system. I elektroniska system sker beslutsattest med användaridentitet och lösenord, som tilldelas av systemägaren eller av denne utsedd systemansvarig person och i enlighet med av nämnden godkänd attestförteckning. Den elektroniska attesten är att jämställa med namnteckning och får inte överlåtas eller användas av annan person. 3.3 Behörighetskontroll För alla typer av ekonomiska transaktioner gäller att det alltid måste finnas behörighetskontroll. Behörighetskontroll är en kontroll av att rätt (behörig) person beslutsattesterat. Behörighetskontroll skall ha skett innan verkställandet av en ekonomisk transaktion sker och måste utföras av annan person är den som beslutsattesterat. I pappersbaserade rutiner innebär behörighetskontroll att kontroll sker av behörighet mot attestförteckning. I elektroniska system sker behörighetskontroll genom att den attestansvarige tilldelas användaridentitet och lösenord av systemägaren eller av denne utsedd systemansvarig person och i enlighet med aktuell attestförteckning.

39 4. Jäv och särskilda kontrollområden Den som utför beslutsattest får inte attestera utbetalningar till sig själv eller till närstående eller annan person med vilken intressegemenskap föreligger. Beslutsattestant får inte attestera sådant som berör den själv såsom reseräkningar, övertid, kursavgifter, logi, mobilräkningar, ersättningar för utlägg, dessa skall alltid attesteras av närmast högre chef. För förvaltningschef ska i dessa fall attest utföras av kommunchef eller nämndsordförande. Kommunchefens kostnader attesteras av kommunstyrelsens ordförande och vice versa. Vid extern och intern representation skall alltid representationens samband med verksamheten styrkas genom att syftet med representationen anges på fakturan eller som en anteckning vid elektronisk faktura. Deltagare skall också anges. Förvaltningsekonomer och ekonomienheten har generell rätt att vidta rättelser och bokslutstransaktioner. Rättelser som innebär omföringar mellan två beslutsattestanter kräver dock alltid attest av inblandande parter.

40

41

42 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Jarl Gustavsson Ärende: Upphandlingspolicy för Öckerö kommun och dess bolag Diarienummer: 0079/14 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till Upphandlingspolicy för Öckerö kommun och dess bolag antas. 2. Samtidigt upphör Upphandlingspolicy för Öckerö kommun, från Kf 73, att gälla. Bakgrund Ekonomienheten har gjort en översyn av gällande Upphandlingspolicy. Förändringar på upphandlingsområdet, främst inom lagstiftningen, har skapat nya förutsättningar för kommuner/upphandlande enheter och leverantörer på marknaden. Förändrad kommunal organisation och nya uppgifter för kommunens bolag har också krävt revidering av fullmäktiges styrdokument/upphandlingspolicy. Ärende Kommunkoncernens upphandlingspolicy beskriver kortfattat det generella förhållningssätt och värdegrund som skall genomsyra all upphandlingsverksamhet. Kommunfullmäktiges upphandlingspolicy är i allra högsta grad ett politiskt dokument. Med EU-lagstiftningen som grund har offentliga myndigheters upphandlingsverksamhet successivt utvecklats till ett verktyg att uppnå politiska mål. Förutom lagstiftningens grundläggande principer om öppenhet, likabehandling osv. ger EU:s nya direktiv medlemsländerna möjlighet att vidta åtgärder så att miljö-, arbetsrättsliga- och sociala hänsyn kan beaktas på ett mer kraftfullt sätt. Synpunkt Upphandlingspolicyns övergripande principer och förhållningssätt bör lämpligen kompletteras med riktlinjer som mer konkret beskriver hur upphandlingar och även direktupphandlingar skall genomföras. Den nya lagstiftningens krav på riktlinjer och innebörden av dokumentationsplikt vid direktupphandling är delar som kräver förtydligande på hemmaplan. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

43 Upphandlingspolicy FÖRSLAG för Öckerö kommun och dess bolag kf 2014-xx-xx xx Inledning Denna policy för upphandling och inköp gäller kommunens samtliga förvaltningar samt de kommunala bolagen. Kommunens bolag omfattas efter styrelsebeslut. Policyn ska ge vägledning till hur anställda och förtroendevalda skall agera när det gäller upphandling och inköp. Policyn anger kortfattat det generella förhållningssättet och den värdegrund som skall prägla Öckerö kommunkoncerns upphandlingar. Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster samt byggentreprenader. Dessa riktlinjer omfattar även direktupphandling (se nedan). Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse. Upphandlingsprocessen skall präglas av effektivitet och kompetens. Kommunkoncernen skall ha en helhetssyn på upphandlingar och ta till vara på de vinster som följer av en samordning av olika enheters behov. Syfte -Säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet/funktion till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. -Tydliggöra och ge vägledning för nämnder och bolags upphandlingar och inköp. - Medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. -Säkerställa att upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. -Underlätta för små och medelstora företag att bli leverantörer till offentlig sektor. Ansvar Ansvaret för upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ligger på respektive nämnd/bolag. Extern samordning med kommunens bolag, andra kommuner och organisationer skall eftersträvas om man kan uppnå ekonomiska eller andra affärsmässiga fördelar. Inom det regionala samarbetet (GöteborgsRegionen) skall på upphandlingsområdet samverkan ske med Göteborgs Stads Upphandlings AB (GUAB). Ansvaret för kommunens samordnade avtal ligger hos kommunstyrelsen. Dessa avtal tecknas och administreras av ekonomienheten. I de fall avtal har tecknats för kommunen skall avrop alltid göras i enlighet med dessa. Information om kommunövergripande avtal finns på kommunens intranät. Affärsmässighet/Affärsetik Affärsmässighet uppnås genom att den konkurrens som finns på marknaden utnyttjas. Kommunen och bolagen skall i sina upphandlingar ställa relevanta krav, vara tydliga, behandla alla anbudsgivare/anbudssökande lika samt göra upphandlingarna kända på marknaden. Konkurrensutsättning skall göras på som är Göteborgs Stads Upphandlings AB:s elektroniska databas och som uppfyller kravet på allmän 1

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2014-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN Tid Tisdagen den 17 juni 2014, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Mötet med Strategigruppen avser

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Finanspolicy för Ronneby kommun

Finanspolicy för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING FINANSPOLICY Utgivare: Ekonomienheten Gäller från: 2001-11-01, reviderad 2006-08-31 Antagen: 2001-09-27 KF 184, reviderad 2006-08-31 KF 153, reviderad 2016-09-29 KF 320 Finanspolicy

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25 KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN Finanspolicy Beslutad av KF 131 2013-11-25 Innehåll 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Mål med finansverksamheten... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Författningssamling 030.2

Författningssamling 030.2 1 (18) Författningssamling 030.2 Attestreglemente - Regler för kontroll av verifikationer och tillämpningsanvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2011-01-10, 7 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar BARN- OCH UTBILDNINGS- 2011-11-01 FÖRVALTNINGEN DNR 280/2011-040 Förskolenämnden Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Förskolenämndens protokoll den 3 februari 2011 10.

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

1 Syfte. 2 Omfattning

1 Syfte. 2 Omfattning Attestpolicy 2(4) 1 Syfte Attestpolicyn är en policy för kontroll av verifikationer. Attestpolicyn utgör endast en del av de interna regelverk som påverkar den interna kontrollen. En god intern kontroll

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Borgenspolicy för Trollhättans kommun

Borgenspolicy för Trollhättans kommun för Trollhättans kommun 1(5) Denna policy för Trollhättans Stads borgensåtaganden har till syfte att: ge stöd för Stadens beslutsfattare och handläggare i borgensärenden ge information till Stadens hel-

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer