ANSÖKAN OM BIDRAG. Ansökan avser tiden / 20 - / 20 (ej före 22 juni ansökningsåret)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM BIDRAG. Ansökan avser tiden / 20 - / 20 (ej före 22 juni ansökningsåret)"

Transkript

1 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE Grupp Nr Box Stockholm Besöksadress: Brahegatan 30 - Tel: År 20 Ink. den Ansökan skall i komplett skick finnas hos stiftelsen senast den 1 februari ANSÖKAN OM BIDRAG Den sökandes namn Person/Orgnr utdelningsadress i Sverige Postnummer Postadress Telefon Mobil Ansökan avser tiden / 20 - / 20 (ej före 22 juni ansökningsåret) samt ett belopp av kronor (skall ovillkorligen anges) Eventuellt bidrag önskas utbetalt till bankkonto: Bankens namn Clearing nr Konto nr (saknas bankkonto utbetalas ev bidrag till ovan angiven utdelningsadress med bankavi). OBS! Ej utländskt bankkonto Bidragsändamål, kortfattat: Beräknade kostnader för bidragsändamålet: Kostnaderna avses täckas på följande sätt:

2 Bidrag har inte erhållits / har tidigare erhållits från Helge Ax:son Johnsons stiftelse: år SEK år SEK år SEK år SEK år SEK år SEK Redogörelse för den sökandes utbildningsbakgrund och eventuell tidigare produktion: Ekonomi; tillgångar ca: skulder: senaste årsinkomst: beräknad årsinkomst ansökningsåret: Bidragsändamål, kan utförligare beskrivas på särskild bilaga: Bilagor: Jag har tagit del av stiftelsens PM med särskilda bestämmelser för erhållande av bidrag från Helge Ax:son Johnsons stiftelse. PM och ansökningsblankett kan hämtas på Ansökan skall i komplett skick finnas hos stiftelsen senast den 1 februari kl Glöm ej att skriva under. Namnteckning den / 20

3 1 (5) OBSERVERA en genomtänkt och väldokumenterad ansökan stärker möjligheten att få bidrag, varför denna PM bör genomläsas noggrant! en ansökan som inte är utformad i enlighet med nedan givna föreskrifter löper risken att inte bli beaktad! en ansökan skall innehålla de bilagor som i detta PM efterfrågas! PM Med särskilda bestämmelser för erhållande av bidrag från HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE Enligt Helge Ax:son Johnsons testamente har stiftelsen till ändamål att utöva välgörenhet, stödja litterär och konstnärlig verksamhet, främja vetenskaplig forskning samt understödja undervisnings- och studieverksamhet. I enlighet med testators intentioner lämnar stiftelsen bidrag till ändamål som preciseras nedan. ALLMÄNNA KRAV Bidrag kan sökas av - enskild person som är svensk medborgare eller har anknytning till Sverige, svensk institution eller skola - svenska stiftelser, föreningar och sammanslutningar Bidrag lämnas inte - för utgivningskostnader/tryckning/inspelningar primärt avsedda att saluföras - för byggnadskostnader - för dansutbildning - till skolor/förskolor - för tid som infaller före den 22 juni ansökningsåret - om redogörelse för tidigare beviljat bidrag inte inkommit inom angiven tid

4 2 (5) ANSÖKAN (se även nedan under olika ändamål) Ansökningstiden utgår varje år den 1 februari. Skriftlig ansökan i ett exemplar på särskilt formulär skall i komplett skick med de bilagor den sökande vill åberopa vara stiftelsen tillhanda senast den 1 februari kl Infaller den 1 februari på en lördag eller söndag godtas ansökningar inkomna senast påföljande måndag kl Senare inkomna ansökningar beaktas inte. Ansökan skall avse ett år i sänder. Ansökningsblanketter och PM tillhandahålls av sekretariatet eller kan hämtas på Ansökan skall uppta 1. personbevis 2. den tidsperiod ansökan avser 3. det belopp som söks samt viktigt eget bankkonto (ej utländska bankkonton) 4. ansökningsändamålet 5. kostnaden för ändamålets genomförande med en tydlig specificering 6. hur denna kostnad som helhet skall täckas 7. redogörelse för sökandens utbildningsbakgrund, ev. tidigare produktion, ekonomiska förhållanden 8. där så krävs, intyg högst ett år gammalt (se punkt 3, andra och fjärde stycket) 9. en statusrapport i sådana fall då sökanden erhållit bidrag för föregående år Om sökande önskar lämna referenser skall dessa inges skriftligen. Stiftelsen godkänner inte muntliga referenser. Juridiska personer skall bifoga gällande registreringsbevis, ej äldre än ett år, senaste verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar. Vid ansökan fogade handlingar återlämnas inte. Ansökan återsänds till sökanden utan prövning om; 1. den inkommer efter ansökningstidens utgång 2. den inte är komplett eller så ofullständig att den inte utgör tillräcklig grund för bedömande 3. kravet på redogörelse beträffande tidigare mottagna bidrag inte är uppfyllt 4. det sökta beloppet bedöms i sammanhanget uppenbart orealistiskt

5 3 (5) ÄNDAMÅL 1. Välgörenhet Bidrag för ovannämnda ändamål - ges endast till stiftelser, föreningar och sammanslutningar - skall väsentligen avse stöd till barn- och ungdomsverksamhet men även andra allmännyttiga ändamål kan erhålla bidrag I princip lämnar stiftelsen bidrag endast till riksorganisationer. 2. Litterär verksamhet Bidrag till litterär verksamhet på skönlitteraturens eller populärvetenskapens område kan lämnas för - kvalificerade studier som kommer att redovisas i bok- eller artikelform - projekt för vilka erfordras särskilda studier eller studieresor (sökande skall beträffande resa kortfattat motivera behovet därav) - insamling av dokument eller arkivstudier - projekt, företrädesvis av engångsnatur, i sällskap och föreningar 3. Forskning Bidrag för bedrivande av vetenskaplig forskning tilldelas forskare för viss i ansökan angivet forskningsändamål. Bidrag ges till forskarstuderande och nydisputerade forskare och kan endast avse mindre kostsamma forskningsuppgifter. Bidrag till medicinsk och juridisk forskning ges endast i undantagsfall. OBS! Vid ansökan skall fogas aktuellt och informativt intyg från handledare. Söks bidrag till flerårigt forskningsarbete, för vilket sökande hos stiftelsen ämnar begära ytterligare anslag, skall detta anges i planen för bidragsändamålet. Skall forskningsarbete utföras vid viss institution anges denna. Därvid erfordras institutionsföreståndarens skriftliga tillstyrkan, vilken skall bifogas framställningen. Intyg från forskarhandledare resp. institutionsföreståndare bör i flesta fall rymmas på en A4 sida, men ändå innehålla information om projektets (forskningens, resans, utrustningens etc.) relevans för såväl forskningsfältet och institutionens målsättning som omdöme om sökandens lämplighet. Efter slutförda forskningsuppgifter skall den institution eller motsvarande där vederbörande arbetar erbjudas att övertaga instrument, datorer och andra apparater. För deltagande i kongresser, konferenser och liknande lämnas bidrag endast i sådana fall där sökanden aktivt medverkar i form av t.ex. föredrag, eget seminarium eller demonstration.

6 4 (5) 4. Konstnärlig verksamhet Bidrag till konstnärlig verksamhet lämnas till såväl enskilda personer som föreningar och sammanslutningar. Till enskilda personer lämnas bidrag för - studier efter grundläggande högskolestudier - konstnärlig forskning/konstnärligt utvecklingsarbete - studier i utlandet när motsvarande studiemöjlighet saknas inom landet - projekt för vilka erfordras särskilda studier eller studieresor (sökande skall beträffande resa kortfattat motivera behovet därav) - projekt, företrädesvis av engångsnatur, i grupper och föreningar. Musikstuderande kan undantagsvis beviljas bidrag till instrument Bidrag lämnas inte till utställningar. Prov på konstnärliga alster i original skall inte inges. Enskilda sökande skall istället bifoga skriftlig referens, ej över ett år gammal. 5. Studier 5.1 Studier och vidareutbildning Bidrag ges endast för kortare studieperioder. Bidrag till utlandsstudier beviljas endast när motsvarande studiemöjlighet saknas inom landet. Bidrag beviljas inte - för grundutbildning vid universitet eller högskola - när statliga studielån eller studiemedel kan erhållas 5.2 Gymnasiestudier och studier på likvärdig nivå För utbildning och studier lämnas bidrag endast till enskilda personer för studier vid svenska läroanstalter. I ansökan skall skolans namn, årskurs, program, eller den form av studier som ansökan avser ovillkorligen anges. Ansökan om bidrag för gymnasiestudier och liknande skall avse kommande läsår. Sökande skall vid ansökan foga personbevis, betygsavskrifter, uppgift om inkomstoch förmögenhetsförhållanden samt, om det gäller omyndig, föräldrars motsvarande förhållanden. SÄRSKILDA VILLKOR Om bidrag inte kan användas till det ändamål som styrelsen vid beviljandet anger, är mottagaren återbetalningsskyldig. Efter skriftlig ansökan kan styrelsen dock, om den finner att starka skäl därtill finns, medge rätt till annan användning av beviljat belopp. I de fall bidrag delats ut som resestipendium skall resan anträdas inom sådan tid att redogörelse kan inges inom föreskriven tid (se avsnitt REDOGÖRELSE). Stiftelsen kan dock, om sökande i skriftlig ansökan anför särskilda skäl, medge uppskov.

7 5 (5) UTDELNING Utdelning av bidrag äger rum kring donators födelsedag den 22 juni varje år. Beloppet erhålls genom utbetalning till uppgivet bankkonto eller bankavi. Besked om vilka som erhållit bidrag kan efter den 22 juni erhållas från sekretariatet. Sökande vars ansökan inte beviljats erhåller inte något meddelande härom. REDOGÖRELSE Den som kommit i åtnjutande av bidrag skall senast den 31 december året efter det bidrag beviljats till stiftelsen avge redogörelse, vilken skall innehålla; 1. person- eller organisationsnummer 2. redovisning av medlens användning 3. redogörelse över vunna resultat. Obs! Betyg/intyg efter avslutad kurs skall alltid lämnas Redogörelse får inte insändas tillsammans med ny ansökan. Det är viktigt att redovisning och redogörelse inges inom utsatt tidsram. Varje år går många sökande miste om bidrag beroende på att tidigare bidrag ej redovisats i tid. Styrelsen kan, om sökande i skriftlig ansökan anför godtagbara skäl, medge uppskov med ingivandet av redogörelse. STIFTELSENS SEKRETARIAT Helge Ax:son Johnsons stiftelse Box Stockholm Telefon , kl , PM och ansökningsblankett kan hämtas på stiftelsens hemsida Blanketter finns tillgängliga under tiden 1 december - 1 februari. Stockholm i december 2009 STYRELSEN

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Instruktioner Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett för heltidsstudier

Instruktioner Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett för heltidsstudier Instruktioner Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett för heltidsstudier Sofia Distansundervisning vänder sig till elever i årskurs 6-9. Blanketter och information kan hämtas

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun. De ideella

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05 Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05 Innehållsförteckning 1. Allmänt om uppdraget 7 Inledning 7 Allmänna utgångspunkter 7 Socialtjänstlagen 8 Socialstyrelsens

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-913-4593/12 Datum 2013-04-29 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL

HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL 1 1 INLEDNING Syftet med denna skrift Handledning för ansökan av fonderade Bygdemedel är att underlätta för projektägaren att administrera sitt projekt.

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer