årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen!"

Transkript

1 årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen!

2 Bolagsstämma hålls fredagen den 29 maj 2009 kl i Solen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Röstberättigade vid stämman får separat kallelse. I anslutning till stämman redogör verkställande direktören för aktuella frågor.

3 Konsolideringskapital kronor

4 Innehåll 2008 i sammandrag... 5 Om Pensionsgaranti... 6 VD-kommentar... 8 Omvärld och marknad...11 Förvaltningsberättelse...18 Försäkringsrörelsen...18 Försäkringsfall Finansrörelsen...21 Totalavkastningstabell Resultat före bokslutsdispositioner och årets resultat Vinstdisposition Risker i verksamheten Utsikter för Samgående med PRI Händelser efter räkenskapsårets utgång år i sammandrag Resultaträkning Balansräkning Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Definitioner Bolagsstyrningsrapport Styrelse Revisorer...55 Företagsledning Fullmäktige Produktion: Fortunatus Skribent: Fredrik Lilieblad Art & design: Dick Nilson Original: Art-O-Matic Foto: Ulf Blomberg, Tony Landberg Tryck: Växjö Offset 2009

5 2008 i sammandrag 5 Låga kreditförluster. Kostnaderna för kreditförluster uppgick 2008 till 20 Mkr. Sammanlagt uppgår de redovisade nettokostnaderna för kreditförluster under de senaste fem åren till 114 Mkr. Kapitalavkastning -3,0 %. Kapitalavkastningen uppgick till -3,0 %. Den svenska aktieportföljen utvecklades 7,9 % bättre än index. Den genomsnittliga totalavkastningen under de senaste fem åren uppgår till 6,0 %. Ingen återbäring. För 2008 lämnas ingen återbäring på grund av det negativa resultatet. Under de senaste fem åren har Pensionsgaranti lämnat återbäring med sammanlagt 1,6 miljarder kronor. Under samma period har företagen betalat drygt 1,2 miljarder kronor i premier. Fortsatt god konsolidering. Konsolideringskapitalet minskade till Mkr. Beloppet motsvarar 14,2 % av det riskjusterade försäkringsansvaret. Målintervallet för konsolideringen är %. Oförändrade premier. Premierna för 2009 är oförändrade. Normalpremien är 0,3 % och premien för den del som tryggas i pensionsstiftelse eller täcks av kvalificerad säkerhet är 0,1 %. ITP 1 i egen regi. Under året har tre större företag fått sina egen regilösningar för ITP 1 godkända. Lösningarna är avgiftsbestämda men arbetsgivaren garanterar en viss avkastning vilket innebär ökad trygghet för de anställda.

6 6 Om PENSIONSGARANTI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt försäkringsbolag som kreditförsäkrar kundföretagens pensionsutfästelser. Affärsidén är att företagen ska behålla sitt pensionskapital i verksamheten och själva avgöra hur det används. I stället för att betala premier till ett livförsäkringsbolag tar företaget upp sitt pensionsåtagande som en skuld i balansräkningen. Pengarna börjar betalas ut den dag en anställd pensioneras. Kreditförsäkringen hos Pensionsgaranti garanterar att de anställda får sina pensioner även om företaget kommer på obestånd. Pensionsgaranti bildades 1961 i samband med att ITP-planen kom till och har idag drygt delägare. De flesta större svenska företag är försäkringstagare och därmed ägare i Pensionsgaranti. Totalt uppgår de försäkrade pensionsskulderna till omkring 136 miljarder kronor. Cirka 85 % av beloppet avser ITP-planen. Resterande del utgörs av individuella pensionsutfästelser och andra kollektivavtal än ITP. Pensionsgarantis konsolideringskapital uppgår till drygt 15 miljarder kronor. Överskott som inte behövs i verksamheten går tillbaka till delägarna

7 som återbäring. Under de senaste fem åren har åter bäringen uppgått till drygt 1,6 miljarder kronor. Åter bäringen baseras på de premier som betalats in under de senaste tio åren. Under samma period har delägarna betalat premier på 1,2 miljarder kronor. Den höga åter bäringen har varit möjlig tack vare att avkastningen på kapitalet varit god och att kreditförlusterna under lång tid varit mycket låga. Pensionsgaranti gör en kreditbedömning av före tagen och begär i vissa fall säkerhet för kreditförsäkringen. Premien för 2009 är 0,3 % av pensions skulden. För den del av skulden som tryggas av pensionsstiftelse är premien 0,1 %. Bolaget har 29 anställda. För ytterligare information se 7 Mkr Brutto Riskjusterat Mkr Konsolideringskapital, Mkr Kvot, % 20 % % % % Försäkringsansvar, Konsolideringskapital, Premier Kapitalavkastning Mkr 1000 Premieintäkt Återbäring Mkr Drift Återförsäkring Skador Återbäring Överskott Premier och återbäring, Intäkter och kostnader,

8 8 VD-kommentar Hur vill du sammanfatta utvecklingen under året? 2008 blev ett mycket händelserikt år. Det som präglat året är givetvis finanskrisen och försämringen av världskonjunkturen under hösten. Nedgången på Stockholmsbörsen var den största under ett enskilt år i modern tid. Kapitalavkastningen för 2008 blev negativ, minus 3 %. Detta har bara hänt tre gånger sedan Pensionsgaranti startade sin verksamhet Vår svenska aktieportfölj utvecklades betydligt bättre än index. Även för de övriga tillgångsslagen blev avkastningen bättre än respektive jäm förelseindex. Totalavkastningen i vår finansrörelse måste därför anses som jämförelsevis bra. Antalet varsel inom industrin ökade under hösten. Industrin drabbades av en nedgång i orderingången som saknar motstycke. Allt fler företag har fått svårigheter att finansiera verksamheten och antalet konkurser i Sverige har ökat snabbt. Glädjande nog kan vi för 2008 ändå redovisa ett i stort sett skadefritt år i försäkringsrörelsen. Hur har Pensionsgaranti konkret påverkats av finanskrisen? Börsnedgången innebär naturligtvis att värdet på våra tillgångar minskat. Inklusive ut delningar är nedgången för aktieportföljen över 1,6 miljarder kronor. Räntenedgången har däremot påverkat resultatet positivt. Avkastningen på de räntebärande placeringarna uppgick till över 1,1 miljarder kronor. Sedan lång tid tillbaka har vi haft en inriktning i vår aktieförvaltning mot stabila bolag med goda finanser. Vi har också konsekvent begränsat placeringarna till likvida, marknadsnoterade finansiella instrument som är lätta att förstå. Det gör att vi inte haft några kreditförluster i finansrörelsen. Sett över en längre period har denna strategi varit framgångsrik vår totalavkastning under de senaste fem åren uppgår till 6,0 %. Vad beror de låga kreditförlusterna på? På senare år har utvecklingen i den svenska ekonomin varit positiv och företagens lönsamhet mycket god. Erfarenheten från tidigare lågkonjunkturer visar att det tar en tid innan fallande vinster får genomslag i form av ökat antal konkurser bland större företag. Dessutom gör vi alltid en noggrann kredit bedömning av företagen. Om vi bedömer att kreditrisken ökat har vi möjlighet att minska vår exponering genom att begära säkerheter eller kräva amortering på pensionsskulderna i dessa företag. Den kraftiga konjunkturnedgång som nu inletts innebär dock att vi får ett betydligt sämre utfall för 2009.

9 Vad gör ni för att hantera effekterna av krisen? I finansförvaltningen ligger vår policy fast. Svängningar i avkastningen är något vi får räkna med om vi långsiktigt vill uppnå en god kapitalavkastning. Policyn innebär att normalportföljen till 35 % består av aktier. Vid årsskiftet var andelen lägre och uppgick då till 26 %. Vår goda konsolidering ger oss möjlighet att arbeta med en betydligt högre aktieandel. Vi kan således utan problem öka andelen aktier när vi bedömer det som fördelaktigt. Konjunkturnedgången gör naturligtvis att företagens kreditvärde försämras. Det leder till ökade risker i försäkringsverksamheten och att vi tvingas skärpa villkoren för vissa företag antingen genom att begära ytterligare säkerheter eller amortering på skulderna. I ett kärvt ekonomiskt läge blir detta en belastning för företagen. För oss gäller det att hitta rätt balans mellan vår strävan att minska riskerna och företagens likviditetsbehov. Vilka effekter får finanskrisen på pensionsmarknaden? Under senare år har trenden mot avgiftsbestämda pensionslösningar varit mycket stark. Allt fler anställda har nu anledning att fråga sig om de valda pensionslösningarna verkligen kommer att ge den förväntade pensionsnivån. Allt annat lika innebär detta att egen regi-lösningar med någon form av garanterad avkastning framstår som ännu mer attraktiva för de anställda. För förmånsbestämda pensionslösningar innebär lägre avkastning på pensionskapitalet högre pensionskostnader för företagen. För de företag som har sin ITP försäkrad i Alecta märks effekten direkt. Den premiesänkning på 40 % som Alecta genomförde 2008 kommer inte att tillämpas Därför ökar företagens pensionskostnader kraftigt FPG/PRI-företagen får inte motsvarande direkta kostnadshöjningar. På lång sikt innebär dock lägre räntor att företagens pensionskostnader stiger. De FPG/PRI-företag som gjort avsättning till pensionsstiftelse drabbas naturligtvis av börsnedgången, dvs i den utsträckning stiftelsen valt att placera i aktier. Men en nedgång i värdet på stiftelsens tillgångar Syftet med sam gåendet är att kunna erbjuda en heltäckande tjänst för pension i egen regi leder inte automatiskt till krav på ytterligare avsättningar och behöver därför inte påverka företagens likviditet. I dåliga tider som dessa blir fördelarna med FPG/PRI extra tydliga. I en stram kreditmarknad är det särskilt värdefullt för företagen att kunna behålla pensionskapitalet i rörelsen. Vad är du mest nöjd med under året? Det ekonomiska utfallet trots allt! Vi tvingas visserligen redovisa en förlust på nästan 400 Mkr och lämnar i år ingen återbäring. Med tanke på marknadsförutsättningarna har vi ändå all anledning att vara nöjda. Vår konsolidering ligger väl inom det intervall styrelsen satt upp och vi har beslutat om oförändrade premier för Jämfört med de riskpremier företagen idag tvingas betala för långfristig upplåning framstår priset för vår kreditförsäkring som mycket lågt. Glädjande är också att några storföretag nu startat egen regi-lösningar för ITP 1. Det bekräftar intresset för pensionslösningar som kombinerar fördelarna med avgiftsoch förmånsbestämda pensioner. På lite sikt tror vi att denna typ av lösningar kan få stort genomslag. Samgående med PRI vad händer och vilka är motiven? Till bolagsstämman i maj läggs ett förslag om samgående mellan Pensionsgaranti och PRI. Förslaget innebär att Pensionsgaranti köper verksamheten i PRI Pensionstjänst AB. Syftet med samgåendet är att kunna erbjuda företagen en heltäckande tjänst för pension i egen regi, dvs med rådgivning, pensions administration, utbetalning av pensioner och kreditförsäkring. Idag kräver en egen regi-lösning att företagen har kontakt med olika aktörer. För att konkurrera framgångsrikt med andra tryggandeformer måste vi erbjuda en tjänst som företagen tycker är lika enkel som en försäkringslösning. Hittills har PRIs verksamhet främst inriktats på administration av förmånsbestämd ITP för FPG/PRIföretag. Vi ser framförallt två expansionsområden. Det första är avgiftsbestämd direktpension, alltså en avgiftsbestämd pension där arbetsgivaren 9

10 10 Vi måste räkna med en kraftig ökning av skadekostnaderna 2009 garanterar en viss avkastning. Företaget kan då skapa en egen pensionslösning för alla kategorier anställda. I en sådan lösning förenas ökad trygghet för de anställda med minskad risk och bättre kostnadskontroll för arbetsgivaren. Det andra området är chefspensioner som oftast tryggas genom kapitalförsäkringar. Skuldföring med kreditförsäkring är en enkel och kostnadseffektiv lösning. Genom att erbjuda en rationell administration har vi goda möjligheter att öka vår andel av denna marknad. Vilka är era viktigaste mål för 2009? Det absolut viktigaste blir att begränsa kreditförlusterna. Konjunkturnedgången är en mycket kraftig påfrestning för den svenska ekonomin. Vi får gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta en liknande situation. En stor skillnad för oss är att de flesta storföretagen idag har tryggat sina pensionsskulder med pensionsstiftelser. Utvecklingen under de första månaderna visar att vi 2009 måste räkna med en kraftig ökning av skadekostnaderna. Under vår snart femtioåriga historia har Pensionsgaranti upplevt ett antal kriser i näringslivet. Vi är idag bättre rustade än någonsin för att möta finansiella påfrestningar. Vår strävan är att också nu bevisa att vår modell för att trygga pensioner på en och samma gång ger trygghet för de anställda och fördelaktig finansiering för företagen. Stockholm i mars 2009 Peter Lindblad Verkställande direktör

11 OMVÄRLD OCH MARKNAD 11 Förutom den lagstadgade pensionen har nästan alla anställda i Sverige en tjänstepension som betalas av arbetsgivaren. Det fonderade pensionskapita let i försäkringsbolag och pensionsstiftelser och som avsatts i företagens balansräkningar uppgår till mer än miljarder kronor. Dessutom har staten, landstingen och kommunerna åtaganden på 400 miljarder kronor som inte är fonderade. Den senaste tioårsperioden har, såväl i Sverige som i andra länder, präglats av en tydlig trend från förmånsbestämda till avgiftsbestämda pensioner. Arbetsgivarna har strävat efter att överföra så stor del av risken till de anställda som möjligt. Detta gäller både livslängden och avkastningen på kapitalet. I många länder har förmånsbestämda planer stängts för nya anställda eller avvecklats. I Sverige har de flesta nya pensionsavtal inneburit ökat inslag av avgiftsbestämd pension. I en avgiftsbestämd pensionsplan bärs hela risken av den anställde. Arbetsgivarens enda skyldighet är att betala premien och något behov av kredit försäkring finns därför inte. För privatanställda tjänstemän gäller ITP-planen, som fram till 2007 i huvudsak varit en för månsbestämd pensionsplan. ITP bygger på ett kollek tivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. En ny ITP-plan trädde i kraft den 1 juli ITP-planen. Enligt ITP-avtalet omfattas alla som är födda 1979 eller senare av en helt avgiftsbestämd pensions - plan ITP 1. De anställda kan placera de pensions premier som arbetsgivaren betalar i något av de försäkringsbolag som Collectum valt ut. Minst halva premien måste dock placeras i en traditionell pensionsförsäkring. Ar betsgivaren har även möjlighet att erbjuda sina anställda ett eget pensionsalternativ med någon form av avkastningsgaranti. Företagets åtagande måste då kredit försäkras. De som är födda 1978 eller tidigare omfattas av en förmånsbestämd plan ITP 2. Denna är mer flexibel än tidigare. De anställda kan välja bort efter levandepensionen och istället öka den egna ålderspensionen. Det är också möjligt att ta ut hela eller del av pensionen under en kortare period. Ur de anställdas perspektiv är ITP 2 därmed en mycket attraktiv pen sionslösning. Individuellt pensionssparande Tjänstepension t ex ITP Lagstadgad pension Pensionen består av flera delar, som läggs samman och bildar den totala pensionen. Dessa delar är lagstadgad allmän pension (inkomst- och premie pension), tjänstepension (t ex ITP) samt individuellt pensionssparande.

12 12 Ålderspensionen i ITP 2 kan finansieras på två sätt antingen svarar före taget självt för ålderspensionen genom FPG/PRI eller också betalar man premier till Alecta. Företag som väljer FPG/PRI måste teckna kreditförsäk ring hos Pensionsgaranti. PRI Pensionstjänst AB sköter administrationen av pensionsåtagandet. Det sammanlagda värdet av de anställdas ålderspensioner i ITP 2 överstiger 300 miljarder kronor över 200 miljarder kronor i Alecta och 100 mil jarder kronor inom FPG/PRI. Cirka företag har valt FPG/PRI och i dessa företag arbetar unge fär 35 % av de anställda som omfattas av ITP-planen. Bland stor företagen är FPG/PRI det klart dominerande alternativet. Företagens pensionsåtaganden för ITP 2 kommer att fortsätta att växa under många år, men tillväxttakten kommer successivt att avta. För mycket lång tid framåt kommer ITP 2 att utgöra den dominerande delen av Pensions garantis åtagande. I tider av finansiell oro framstår för delar na med FPG/PRI tydligt Alternativ ITP. Anställda med en lön över 10 inkomstbasbelopp så kallade 10-taggare kan sedan början av 1990-talet komma överens med arbetsgivaren om en alternativ ITP-lösning. Pensionsförmånerna kan utformas på ett annorlunda sätt och den anställde kan välja hur pensionskapitalet ska förvaltas. Premier för alternativ ITP står för cirka 25 % av företagens årliga ITP-kostnader. Två modeller för alternativ ITP dominerar frilagd premie eller premie trappa. Frilagd premie innebär att arbetsgivaren betalar en premie som mot svarar vad det skulle kostat om den anställde varit kvar i den förmåns bestämda planen. Premietrappa innebär att premien bestäms av i förväg fast ställda procenttal för olika ålders- och löneintervall. Ändringarna i ITP 2 gör att betydligt färre anställda än tidigare har anled ning att välja en alternativ lösning. Många företag strävar idag efter att avveckla de alternativa lösningarna för att få bättre kontroll över kostna derna och istället förmå de högavlönade att byta till ITP 1. Försäkrings lösningarna i ITP 1 har betydligt lägre omkostnader än vad som varit vanligt i de alternativa lösningarna. Därför kan även de anställda vara intresserade av ett sådant byte. I samband med detta kan det vara särskilt intressant för arbetsgivaren att kunna erbjuda en egen regi-lösning. Den negativa utvecklingen på aktiemarknaden har medfört att avkastningen på pensionssparan det blivit låg. Många tjänste män, som lämnat den förmånsbestämda ITP-planen till förmån för en avgiftsbestämd lös ning, riskerar att få en sämre pension än förväntat. Effekter av finanskrisen. Alecta sänkte under 2008 premien för ålders pensionen i ITP 2 med 40 %. Motivet till rabatten var att konsolideringen låg nära taket för det målinter vall som Alecta fastställt. Premie sänkningen gällde endast de företag som betalade premier till Alecta i december 2007 och medförde därför inte att företag lämnade FPG/PRI för att gå över till försäkring i Alecta. Till följd av den negativa utvecklingen på finansmarknaderna under 2008 har Alecta beslutat att höja premierna till den tidigare nivån för Vidare har Alecta beslutat att endast utgående pensioner ska värdesäkras per 1 januari Upp räkningen blev 4,37 %. Däremot värdesäkras inte fribrev och intjänad pensionsrätt. Svenskt Näringsliv och PTK har beslutat att värdesäkringen av utgående pensioner får finansieras med särskilda vär de säkrings medel. Dessa är en extra buffert som endast får an vändas efter beslut av parterna. Motsvarande beslut har fattats av PRI för FPG/PRI-företagen. För FPG/PRI-företagen blir effekten att pensionsskulderna ökar mindre än vad som tidigare beräknats. Hela ökningen till följd av uppräkningen av utgående pensioner motsvaras för de allra flesta företag av en motsvarande minskning av posten särskilda värdesäkringsmedel. I tider av finansiell oro framstår fördelarna med FPG/PRI tydligt. Företagen är inte lika exponerade för svängningar i värdet på finansiella tillgångar som ett försäkringsbolag och möjligheten att använda pensionskapitalet i rörel sen är särskilt värdefull.

13 SKULDFÖRING FPG/PRI 13 Pensionsgaranti Gör kreditbedömning Garanterar pensionerna vid obestånd Företag Pension Kreditförsäkring Anställd Administration PRI Pensionstjänst Registrerar pensionsrätt Beräknar pensionsskuld Sköter utbetalning av pensioner TIllhandahåller ekonomisk information Företaget har en pensionsskuld till sina anställda. För att behålla kapitalet i företaget tecknas en kreditförsäkring hos Pensionsgaranti. Pensionerna är därmed tryggade. PRI Pensionstjänst sköter administrationen. ÅTERLÅN PENSIONSSTIFTELSE Kreditförsäkring Pensionsgaranti Gör kreditbedömning Garanterar pensionerna vid obestånd Företag Pension Kreditförsäkring Anställd Säkerhet Administration Avsättning Återlån Stiftelse PRI Pensionstjänst Registrerar pensionsrätt Beräknar pensionsskuld Sköter utbetalning av pensioner TIllhandahåller ekonomisk information Företaget har en pensionsskuld till sina anställda som tryggas med en pensionsstiftelse. Kreditförsäkringen hos Pensionsgaranti utgör en extra säkerhet och täcker eventuell brist i stiftelsen. För att kunna använda kapitalet kan företaget återlåna medel ur stiftelsen. Lånet säkerställs med en garanti från Pensionsgaranti.

14 14 Avgiftsbestämd direktpension i egen regi. Ett alternativ till renodlade förmåns- respektive avgiftsbestämda pensioner är avtal där risken delas mellan arbetsgivare och anställd. Internationellt är sådana hybridplaner vanliga. En avgifts bestämd direktpension där arbetsgivaren garanterar avkastningen på pensions kapitalet är en lösning som på ett enkelt sätt kombinerar för delarna hos förmånsbestämda respektive avgiftsbestämda pensioner. Den anställde bär då risken gällande livslängd och löneutveckling medan arbets givaren bär den risk som hänger samman med kapitalavkastningen. För arbetsgivaren blir pensions kostnaden enkel att beräkna samtidigt som den anställde vet hur stor pensionen blir. Genom kreditförsäkringen är den anställde garanterad att få pensionen även om arbetsgivaren skulle komma på obestånd. Företagen omfattas inte av tjänstepensionsdirektivet. Därför kan de erbjuda en garanterad avkastning utan att drabbas av de långtgående krav på match ning av tillgångar och skulder som gäller för försäkringsbolag. Pensionerna tryggas av kreditförsäkringen hos Pensionsgaranti. Pensionsgaranti arbetar tillsammans med PRI Pensionstjänst och ett antal storföretag för att ta fram egen regi-lösningar som passar för ITP 1. Om ett En avgiftsbestämd direktpension kombinerar fördelarna hos förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensioner företag bestämmer sig för att erbjuda sina anställda en sådan lösning kan den utan problem tillämpas för samtliga anställda. Hittills har tre större företag fått egen regi-lösningar godkända för ITP 1. Företagen har valt att utforma avkastningsgarantin på olika sätt. Ett alterna tiv är att garantera att gjorda avsättningar lägst räknas upp med förändringen av KPI. Ett annat alternativ är att räkna upp kapitalet med förändringen av ett i förväg bestämt index och garantera att kapitalet aldrig sjunker. Utveck lingen på finansmarknaderna under det senaste året visar att denna typ av utfästelser har stort värde, speciellt för anställda som är relativt nära pensionsåldern. Chefspensioner. Pensionsgaranti garanterar även pensioner utanför ITP-området. Den totala volymen är cirka 16 miljarder kronor. Det handlar dels om andra kollektiv avtal än ITP, dels om individuella utfästelser till företagsledningar. För de senare är alter nativet ofta företagsägda kapitalförsäkringar som pantsätts för utfästelserna. En direktutfästelse med kreditförsäkring är oftast en betydligt mer kost nadseffektiv lösning när det gäller förmånsbestämda utfästelser. Inom området chefspensioner finns en tydlig trend mot avgiftsbestämda lös ningar. Företagen får därmed bättre kontroll över pensionskostnaden samti digt som man undviker kraftiga kostnadsökningar om lönen

15 Pensionsgaranti arbetar tillsammans med PRI Pensionstjänst och ett antal storföretag för att ta fram egen regilösningar för ITP 1 höjs nära pen sionsåldern. I dessa fall är avgiftsbestämd direktpension ett attraktivt alter nativ till försäkringslösningar eftersom dessa belastas med höga omkost nader. För Pensionsgaranti är detta ett område där det finns goda möjlig heter att öka marknadsandelen. Nya avtalsområden. I Sverige finns inget lagstadgat krav på kreditförsäkring för utfästelser som tryggas med pensionsstiftelse. ITP-avtalet har detta krav för att öka de anställdas trygghet. På andra kollektivavtalsområden har hittills inte funnits motsvarande krav. Det senaste årets utveckling visar tydligt att kreditförsäk ring fyller en väsentlig funktion. Dels understiger vanligen pensionsskulden kostnaden för köp av pensionsförsäkring, dels kan tillgångarna i stiftelsen minska i värde. I en konkurssituation är det således inte säkert att kapitalet i stiftelsen räcker för att infria alla pensionsutfästelser. Inom vissa avtalsområden införs från och med 2009 krav på kreditförsäk ring. Sannolikt kommer under de närmaste åren frågan att aktualiseras på allt fler områden. Detta innebär ökad efterfrågan på kreditförsäkring från Pensionsgaranti. Utländska dotterbolag. Pensionsgaranti kreditförsäkrar även pensionsåtaganden för svenska dotter bolag utomlands. Hittills har detta förekommit i blyg sam omfattning. Det senaste årets börsutveckling har medf ört att många företag idag har under skott i sina fond - erade pensionslösningar. Detta gäller i hög grad svenska företag i Storbritannien. Pensionsgaranti har utvecklat en försäkringslösning som medför att företagen inte omedelbart behöver göra tillskott till sina pen sionsfonder. Även Norge är en intressant marknad eftersom skuldföring med kreditförsäkring för många typer av pensionsutfästelser är en fördel aktigare pensionslösning än pensionsförsäkring både för företaget och den anställde. Ökning av FPG/PRI-skulderna. Pensionsskulderna i FPG/PRI har under en följd av år ökat med ca 4 5 % per år. Ökningen bestäms av flera olika faktorer. Under 2008 förändrades skulderna på följande sätt: Mkr Nyintjänad pensionsrätt Räntetillväxt och värdesäkring Utbetald pension Avgångspensioner Inlösen i Alecta Övrigt 200 Summa

16 16 TOTAL ITP-PREMIE Övrigt 3 % ITP 1 7 % Familjepension/ Riskförsäkring Alecta 10 % ITPK 23 % Ålderspension Alecta 17 % Alternativ ITP 22 % Ålderspension FPG/PRI 18 % Företagens totala kostnad för ITP var under miljarder kronor. Kostnaden var betydligt lägre än under tidigare år till följd av Alectas premiesänkning under Kostnaden för alternativ ITP är beräknad som frilagd premie, dvs den kostnad före tagen skulle haft om de anställda inte valt alternativ ITP. Många företag har under 2008 erlagt högre premier för alternativ ITP än den frilagda premien. Knappt företag har valt FPG/PRI för ålderspensionen i ITP. Dessa företag har en lönesumma för tjänstemän som motsvarar en tredjedel av lönesumman för samtliga företag som har ITP.

17 EKONOMISK REDOVISNING

18 18 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för Försäkringsrörelsen. Pensionsgaranti är ett ömsesidigt försäkringsbolag som kreditförsäkrar kundföretagens pensionsutfästelser. Affärsidén är att företagen ska kunna behålla sitt pensionskapital i verksamheten och själva avgöra hur det används. I stället för att betala premier till ett livförsäkringsbolag tar företaget upp sitt pensionsåtagande som en skuld i balansräkningen. Pengarna börjar betalas ut först när en anställd pensioneras. Kreditförsäkringen hos Pensionsgaranti garanterar att de anställda får sina pensioner även om företaget skulle komma på obestånd. Om företaget har placerat pensionskapitalet i en stiftelse täcker kreditförsäkringen en eventuell brist i stiftelsen i en obeståndssituation. Företaget kan också återlåna kapital ur stiftelsen och därigenom få tillgång till en flexibel finansiering. Försäkringsansvar. Pensionsgarantis försäkringsansvar beräknas som summan av de försäkrade företagens pensionsåtaganden. Det totala beloppet (inklusive mottagen återförsäkring) uppgick vid utgången av 2008 till Mkr ( Mkr 2007). Av det totala försäkringsansvaret var cirka 50 % även tryggat i pensionsstiftelse. Pensionsutfästelser enligt ITP-planen utgör den dominerande delen av försäkringsansvaret, Mkr ( ). ITP-planen är en pensionsplan för privatanställda tjänstemän som bygger på ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. De tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare omfattas av en förmånsbestämd plan (ITP 2). Företagen kan för ITP 2 välja mellan att själva svara för ålderspensionen genom FPG/PRI eller betala premier till Alecta. ITPplanen kräver att företagen tecknar kreditförsäkring hos Pensionsgaranti även när utfästelserna är tryggade i en pensionsstiftelse. PRI Pensionstjänst AB (PRI) sköter skuldberäkning och pensionsadministration åt företagen. De tjänstemän som är födda 1979 eller senare omfattas av en helt avgiftsbestämd pensionsplan (ITP 1). Pensionsgaranti kreditförsäkrar även andra utfästelser än ITP-planens, t ex andra kollektivavtal än ITP samt individuella avtal eller kompletteringar till ITP för ledande tjänstemän. Ansvaret för dessa utfästelser uppgick vid utgången av 2008 till Mkr (16 000). I en obeståndssituation avvecklar Pensionsgaranti företagets åtagande genom att köpa pensionsförsäkring för de pensionsutfästelser som omfattas av kreditförsäkringen. Kostnaden för detta beror på den premie livförsäkringsbolaget tillämpar vid den aktuella tidpunkten. När det gäller ITP-utfästelser köps pensionsförsäkring alltid hos Alecta. Vid sin premieberäkning använder Alecta ett lägre ränteantagande än PRI. Detta gör att kostnaden för inlösen överstiger den av PRI beräknade pensionsskulden med i genomsnitt cirka 15 %. Pensionsgarantis faktiska riskbelopp är därför högre än de pensionsskulder företagen redovisar. I de fall pensionsskulden även tryggas av pensionsstiftelse är däremot det faktiska riskbeloppet väsentligt lägre än den redovisade skulden. För att ta hänsyn till dessa faktorer beräknas ett riskjusterat försäkringsansvar. Detta ansvar uppgår för närvarande till 115 % av de redovisade pensionsskulderna, minus 75 % av det belopp Mkr FPG/PRI Ej ITP Försäkringsansvar, Mottagen återförsäkring

19 som även tryggas i pensionsstiftelse. Inklusive ansvaret för den mottagna återförsäkringen uppgår det totala riskjusterade ansvaret till Mkr ( ). Premier. Kreditförsäkringspremien för 2008 uppgick till 0,3 % (0,3 %) av pensionsskulden vid utgången av föregående år. För pensionsskuld som även tryggas i pensionsstiftelse var premien 0,1 % (0,1 %). Årets premieintäkt före avgiven återförsäkring uppgick till 262,6 Mkr (246,3). Beslut har fattats om oförändrade premier för I vissa speciella situationer kan avtal träffas om en särskild tilläggspremie som alternativ till att ställa säkerheter för kreditförsäkringen. Tilläggspremien är inte återbäringsgrundande. Kreditförluster (Försäkringsersättningar). Kostnaden för försäkringsersättningar uppgick 2008 till 20,2 Mkr (15,0). Inga försäkringsfall inträffade under året. Avsättning gjordes med 29,0 Mkr (0,0) för befarade försäkringsfall. Återvinning i försäkringsfall som inträffat under tidigare år har givit en intäkt på 11,0 Mkr (1,1) och den andel av driftskostnaderna (inklusive förändring av skadebehandlingsreserven) som redovisas under försäkringsersättningar uppgår till 2,2 Mkr (2,8). I försäkringsfallstabellen redovisas utfallet för perioden I tabellen har återbetalningarna hänförts till respektive skadeår. Eftersom konkurser i allmänhet inte avslutas förrän efter relativt lång tid, kan återbetalningar i försäkringsfall förekomma många år efter det år skadan inträffade. Återbetalningarna intäktsförs när det bedöms som mycket sannolikt att de kommer att erhållas. Mottagen återförsäkring. För att balansera kostnaderna för det egna återförsäkringsskyddet mottar Pensionsgaranti fakultativ återförsäkring avseende pensionsåterlån i Finland och pensionsutfästelser i Norge. Riskbedömningen sker på samma sätt som för den direkta affären, dvs för varje företag görs en individuell kreditbedömning. Per 31 december 2008 uppgick försäkringsansvaret till Mkr (2 171) fördelat på totalt åtta företag i Finland. Den mottagna återförsäkringen har givit en premieintäkt på 9,2 Mkr (7,8). Några kreditförluster har inte förekommit. Avgiven återförsäkring. Pensionsgaranti tecknar en återförsäkring som skydd mot stora kreditförluster under ett enstaka år. För perioden 2006 till 2008 har avtal träffats om ett återförsäkringsskydd som omfattar Pensionsgarantis 44 största koncerner och maximalt ger Mkr. Dessa koncerner svarar för ca 2/3 av det totala försäkringsansvaret. Premien för 2008 uppgick till 27,8 Mkr (27,8), vilket motsvarar 11 % (11 %) av premieintäkten brutto. Återbäring. Pensionsgaranti är ett ömsesidigt bolag som ägs av de försäkrade företagen. Det överskott som inte behövs i verksamheten går tillbaka till ägarna som återbäring. På grund av att resultatet för 2008 är negativt lämnas ingen återbäring (443 Mkr för 2007). Under de senaste fem åren har Pensionsgaranti lämnat 1,6 miljarder kronor i återbäring. Under samma period har företagen betalat in 1,2 miljarder kronor i premier. 19

20 20 Försäkringsfall År Antal Brutto belopp Erhållna återbetalningar Förväntade återbetalningar Netto förlust Nettoförlust i % av totalt för s.ansvar Mkr Mkr Mkr Mkr ,0 1,6 3,5 0,00 % ,0 18,5 0,6 0,00 % ,5 14,0-1,6 0,00 % ,5 9,6-0,1 0,00 % ,6 10,7 2,8 0,00 % ,9 16,1-0,2 0,00 % ,6 33,9-0,2 0,00 % ,0 0,0 0,0 0,00 % ,5 37,1-0,6 0,00 % ,5 20,8 15,7 0,01 % ,7 38,8 6,0 31,9 0,03 % ,9 140,0 42,9 0,04 % ,2 0,0 1,2 0,00 % ,2 30,4 12,9 0,01 % ,0 0,0 0,0 0,00 % Summa ,1 371,5 6,0 108,8 I tabellen hänförs återbetalningarna till det år respektive skada inträffat. Antal 20 Mkr Antal försäkringsfall, Nettoförlust,

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer