SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan 15.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan 15.00"

Transkript

1 KALLELSE (4) STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Plats/tid SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan Sammanträdet kommer att inledas med presentation av SYSAV och dess anläggning. Härefter kommer att lämnas information i bl a ekonomiärenden. Efter gruppsammanträden påbörjas sammanträdet klockan Ärenden Fastställande av tid och plats för justering av protokollet Ekonomiärenden Kallade.I. 1 Bokslut för år 2011 för politisk verksamhet och kommunstyrelsen, godkännande av..i. 2 Teknisk beräkning av budgetutrymme och nämndernas budgetramar för år I. 3 AB Malmöregionens Avlopp, framställan om borgensåtagande Stadsbyggnadsärende.I. 4 Staffanstorp Hjärup 8:15 och 8:16, föravtal om exploatering..i. 5 Trafikverkets kapacitetsutredning, yttrande över. Andra beslutsärenden.i. 6 Förutsättningar för överförmyndarverksamheten, yttrande över kommunrevisionens granskning av../. 7 Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, godkännande av..i. 8 Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott, instruktion för.

2 2 (4).I. 9 Tilläggsavtal till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB..I. 10 Redovisning av konsumentvägledningsverksarnheten Ärenden enligt väckta motioner och medborgarförslag.i. 11 Besvarande av motion om införande av kommunala hyresgarantier i Staffanstorps kommun..i..i..i..i..i..i..i..i..i. 12 Besvarande av motion om införande av s k nyckelfri hemtjänst. 13 Besvarande av motion om s k passiva hus. 14 Besvarande av motion om nedläggning av brev- och paketservice i Hjärup. 15 Besvarande av motion om handläggning av ärenden enligt väckta motioner och medborgarförslag. 16 Besvarande av motion om julutsmyckning i Hjärup. 17 Besvarande av motion om att införa alkoholfri representation i Staffanstorps kommun. 18 Besvarande av motion om undergång vid rondellen ÖnsvalavägenNästanvägen. 19 Besvarande av medborgarförslag angående fotbollsmål på Esarps fotbollsplan. 20 Besvarande av medborgarförslag angående upprustning av lekplatsen i Esarp..I. 21 Besvarande av medborgarförslag angående nya nät på fotbollsmål på Esarps fotbollsplan..i..i. 22 Besvarande av medborgarförslag angående staket m m vid Esarps fotbollsplan. 23 Besvarande av medborgarförslag om uppsättning av hastighetsskylt i Esarp.

3 3 (4) Övriga ärenden 24 Eventuella övriga ärenden 25 Redovisning av delegationsbeslut Ordförandens delegationsbeslut: a) Anslag för inköp av infartsskyltar till Staffanstorps kommun. Dm b) Fullmakt - Kommunassurans Syd Försäkrings AB årsstämma Anmälningar/redovisningar av meddelanden a) Nyckeltal energi och klimat - byggnader, transporter och utsläpp i kommuner och landsting - rapport från Sveriges Kommuner och landsting. b) Protokoll från styrelsesammanträde med Staffanstorps Energi Försäljnings AB respektive Staffanstorps Energi c) Information om Staffanstorps kommuns borgensåtagande för Sydvatten AB:s upplåning per d) Inbjudan till Sydvattens ägarträff e) Inriktningsdokument för åren för Sveriges Kommuner och landsting. f) Arrendeavtal gällande del av Stanstorp 1:6. Dm g) Hjärups byalags skrivelse till PostNord AB samt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse i ärendet. Dm h) Beslut från Kävlinge kommun om antaget reglemente för gemensam samarbetsnämnd, utökad IT-driftorganisation med Burlövs kommun. Dm i) Undertecknade överenskommelser med ICLD om projekt i Namibia. Dm , 299, 300.

4 4 (4) j) Region Skånes erbjudande om samverkansmedel för lokala folkhälsosatsningar under år Dm k) Skrivelse till Regionservice om intresse om att förvärva fastigheten Stanstorp 1:776. Dm I) Länsstyrelsens beslut till Trafikverket om arkeologisk utredning, steg 2, inför utbyggnad av järnvägen till fyra spår på sträckan Arlöv - Flackarp. Dm m) Ansökan till arbetsmarknadsdepartementet om att ingå i en fyraårig pilotverksamhet inom ramen för en samordnad, långsiktig och människorättsbaserad strategi för romsk inkludering Dm n) Länsstyrelsens avslagsbeslut över ansökan från Statoil Detaljist AB om tillstånd till allmän kameraövervakning. Dm o) Underrättelse om laga kraft för Översiktsplan för Burlöv, Fördjupad för Arlöv. Dm p) Kallelse till valberedning av styrelseledamöter m fl i Sydvatten AB, q) Jordbruksverkets beslut om förvärvstillstånd för fastigheten Lilla Bjällerup 10:2. Dm r) Svenska Kraftnäts komplettering till Energimarknadsinspektionen om förlängd nätkoncession för 400 kv kraftledning Kimstad-Sege-Arrie. Dm Michael Sandin Ordförande Björn Anbring Sekreterare

5 Staffanstorp till SYSAV - Sydskånes Avfallsaktiebolag - Google Maps Page I of I Go gie Vägbeskrivning till SYSAV - Sy(lskånes Av(allsaktiebolag Spillepengsgatan 13, 2 24 Malmö 12,5 km - cirka 14 min Staffanstorp 1. Kör västerut på Malmövägen mot Anton Pers väg Ak igenom 2 rondeller Ungefär 9 min r 2. Ta infarten till E22/Malmö 3. Kör in på Burlövsbron Ungefär 2 min 4. Ta avfart Trafikplats Sege mot E6/E22/E20/E65/11/Flygplats/Arlöv/Limhamn/ Hamnen 5. Sväng höger till Inre ringvägen Ungefär 1 min 6. I rondellen tar du 2:a avfarten in på Spillepengsgatan Destinationen kommer att vara på höger sida Ungefär 2 min SYSAV - Sydskånes Avfallsaktiebolag Spillepengsgatan 13, Malmö åk 6,8 km totalt 6,8 km åk 500 m totalt 7,3 km åk3,1 km totalt 10,4 km åk 550 m totalt 11,0 km åk 700 m totalt 11,7 km åk 800 m totalt 12,5 km De här vägbeskrivningarna är endast till för planering. I verkligheten kan vägbyggen, trafik, vädret eller annat göra att omstandigheterna skiljer sig från våra resultat, och du bör planera din rutt efter det. Var uppmärksam på alla skyltar eller meddelanden som rör din rutt. Kartdata 2012 Google I Stämde inte vägbeskrivningen? Sök efter rutten på maps.qoogle.se och klicka på Rapportera ett problem längst ned till vänster

6 Staffanstorp till SYSAV - Sydskånes Avfallsaktiebolag - Google Maps Page l of3 Go gie "<---,r.r-;"'---=c-----, t...,.~...cj; -, '--.., m--..., Kartdata Google

7 ÄRENDEBESKRIVNING (1) STAFFANSTORPS KOMMUN I KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Bokslut för år 2011 för politisk verksamhet och kommunstyrelsen, godkännande av mm Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser prövning av upprättade förslag till bokslut för år 2011 för den politiska verksamheten och för kommunstyrelsen och om analys av resultatenheternas verksamhet och ekonomi. Arbetsutskottets beslutsförslag: Kommunstyrelsen beslutar all godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2011 för kommunstyrelsen, all godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2011 för politisk verksamhet, samt all uppdra till kommundirektören att genomföra en extern analys av skola och förskola avseende såväl verksamhet och ekonomi och dess samband, varvid resultaten av denna skall redovisas för kommunstyrelsen vid dess ordinarie sammanträde den 28 maj Bilagor: KSAU 13112, förslag till bokslut, kommundirektörens skrivelse

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (29) sraffanstorps KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 Sammantradesdatum Bokslut tör år 2011 tör resultatenheterna, politisk verksamhet samt kommunstyrelsen, godkännande av m m (dnr Ks ) Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkännande av upprättade, i ärendet föreliggande, förslag till bokslut för år 2011 för den politiska verksamheten och kommunstyrelsen, liksom även enligt kommundirektörens skrivelse föranledd av genomgång av utarbetat bokslut för år 2011 för resultatenheterna. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2011 för kommunstyrelsen, att godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2011 för politisk verksamhet, samt att uppdra till kommundirektören att genomföra en extern analys av skola och förskola avseende såväl verksamhet och ekonomi och dess samband, varvid resultaten av denna skall redovisas för kommunstyrelsen vid dess ordinarie sammanträde den 28 maj Ordförandens sign Juslerandens sign Uldragsbestyrkande

9 ARSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsen Ordförande Nämndsspecialist Michael Sandin Ingalill Hellberg Förvaltningsberättelse STAFFANSTORPS KOMMUN ~. --::----:::',---1 Dlanenr ZOl Z,~ Resultaträkning Redovisas i tkr Bokslut Budget Bokslut Intäkter Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Budgetavvikelse 5310 O 864 Redovisas i tkr Verksamhetssammandrag Bokslut 2011 Budget 2011 Avvikelse Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Nämnd och styrelseverks Allmänna val Strategisk planering Räddntjänst och Totförsvar Arbetsmarknadsåtgärder O O Gem administration Kommunledning Intern Service Humanistisk service Stadsbyggnadskontor Medborgarkontor O O O Summa

10 ARSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsen Måluppfyllelse Mål Tillgängligheten till kommunal service skall öka genom att fler ljänster ska kunna utföras med "självbeljäning" MåluppfyIIelse Projekt pågår med att införa fler ljänster via "självbeljäning". Medborgarnas möjligheter till rekreation Staffansvallen har byggts ut med flera nya genom kultur- och naturaktiviteter skall planer vilket gör att det finns plats för fler att öka. utöva idrott. Medborgarna skall uppleva att de kan Undersökningen via SCB som genomfördes påverka sin situation genom möte med under våren visar ingen större förändring. politiker och ljänstemän. (NMI) Målet inte uppfyllt. Framtidens kommuns intentioner om tids- Målet är inte uppfyllt - planen tas fram under kvalitet och stadsliv skall utvecklas. Under skall det tas fram en plan för Staffanstorps tätort med detta som utgångspunkt. Genom engagemang tillsammans med Antalet nyregistrerade företag 2011 är 139 st, näringslivet, arbetsförmedlingen, försäk- enligt statistik hos Bolagsverket. Det är i nivå ringskassan och andra organisationer skall med antalet för 2010 (140). I jämförelse med företagandet öka och fler få möjlighet till 2009 är det dock en ökning, då registrerades arbete. 108 företag. Utveckla och utvärdera medborgarservice i Målet uppfyllt. Hjärup. Nyckeltal/Prestationsmått Text Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Räddningstjänsten Antal utryckningar Staffanstorp Antal utryckningar Lomma Arets viktigaste händelser Årets viktigaste händelse är invigningen av Staffansvallens idrottsanläggning. Den är ett mycket stor tillskott till föreningsliv och möjliggör genom sin utformning att verksam- 4

11 ARSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsen het kan bedrivas under största delen av året. Bland planeringsprojekt kan noteras att arbetet med 4-spår genom Hjärup har varit ett ärende som allt mer intensifieras. Tillsammans med Trafikverket planeras och utreds frågan om över- och underfarter samt frågor i anslutning till spårets utbyggnad och spårområdets utformning. För Sockerbruksområdet, som nu fått namnet Sockerstaden, har ett stort planeringsarbete pågått som syftar till att kunna bebygga området med upp till 1000 bostäder, samt verksamhetslokaler. Under årets sista månader har mark förvärvats för kommande verksamhetsområden, totalt ca 78 hektar. Det har också inrättats ett särskilt utskott för kommunstyrelsen som skall hantera arbetsmarknadsfrågorna. I mandatperiodsbeställningen har dessa frågor lyfts fram som prioriterade och under kommande år ska dessa ha särskilt fokus. Ekonomisk analys Sammanfattning Kommunstyrelsen visar ett överskott i sin verksamhet motsvarande 5310 tkr. Detta hänför sig i huvudsak till intäkter för försäljning av mark för verksamheter. Resultatet rensat för markförsäljning är tkr. Detta beror främst på ökade kostnader för vänortsutbyte, ökade IT-kostnader samt en försening aven besparing av personalkostnader. Personalekonomi Personalstatistik Redovisas i tkr Bokslut Bokslut Förändring Arvoden till förtroendevalda % Löner till arbetstagare % - därav övertid % - därav sjuklön % - därav OB-tillägg % - därav jour och beredskap % Personalomkostnader % Personalsociala kostnader % Summa personalkostnader % Personalekonomisk analys Kostnadsökningen för personalkostnader ligger totalt på 3 % som är i nivå med den kostnadsutveckling som finns både för löner och kringkostnader. Det som med stor glädje kan konstateras är att sjuklönekostnaderna sjunkit med så mycket som 12 %. 5

12 ARSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsen Kommande år Ä ven 2013 och framåt kommer att vara år då mycket tid och kraft kommer all läggas på "Framlidens kommun" och genomförande av de frågor som belyses i den. Eli nytt verksamhetsområde skall planeras i Kyrkheddinge och Sockerstaden kommer att gå in i mer detaljerad planering kring sin utformning. En nystart av arbetet med arbetsmarknadsfrågorna förväntas på sikt ge resultat vad gäller antalet arbetslösa. Della arbete komplelleras av de åtgärder som sker för all främja all fler företag etableras och verkar i vår kommun 6

13 ARSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsen Investeringssammandrag Redovisas i tkr Endast fleråriga projekt Projekt Bokslut Budget Avvikelse Kalkyl Utfall Prognos Beräknat Bu-11 tom 2011 totalt avslut år Ledning Staffansvallens lp 2012 lnfrastrukturersättning Utgifter Nettoinvestering Hjärups lp 2014 Infrastrukturersättning O O Utgifter Nettoinvestering Spontanidrottsplatser O Ridsportanläggning Kabbarp 2013 lnfrastrukturersättning O 1500 O 1500 Utgifter Nettoinvestering lntemservice Ekonomisystem lt infrastruktur Kopiator vaktmästeriet Beslutsstödssystem Platina Utbyte av datorer i org 1388 O Årligen Digital teknik BUN Räddningstjänst Testinstrument rökskydd Tankbil Brand- o räddningsutrustning Årligen Lokalutrustning SAMARBEfSNÄMND 2 Geografiskt informationssystem RESULTATENHETER Musikskolan Instrument Totalt kommunstyrelsen Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar

14 ARSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsen Kommentarer Staffansvallens lp Staffansvallen har under årets invigts. En anläggning som främjar både idrott och föreningsliv. Anläggningen har flera konstgräsplaner vilket medger att det bedrivs verksamhet den största delen av året. Det har också gett ett stort volymtillskott som gör att alla de föreningar som verkar här kan växa och utvecklas. Ekonomisystemet, beslutsstödssystemet Anslagen har främst använts för att uppgradera ekonomisystemet och till att utveckla prognosmodulen i beslutsstödssystemet. Ärendehanteringssystem För att kunna möta framtidens krav på tillgängliga handlingar och effektiv nämndsadminstration har ett nytt ärendehanteringssytem köpts. Genomförande av förändringen kommer att vara klar i början av Digital teknik i BUN Inom kommunstyrelsens budget har genomförts inledande satsning på digital teknik i 6-9 skolorna. En satsning som kommer att fortsätta under 2012 och som gör att alla elever kommer att ha en egen dator för sitt skolarbete. Räddningstjänsten Den gamla tankbilen, från 1980-talet, har bytts ut mot en ny Scania. Fordonet som rymmer liter släckmedel, vatten och skumvätska, är nu en god resurs för att säkerställa brandvattenförsörjning i vårt släckområde. Vi har bytt ut äldre räddnings-/skyddsutrustning och anskaffat materiel för att kunna göra ett första ingripande vid olyckor där "farligt gods" är inblandat. Testutrustning för lagenliga kontroller av våra andningsapparater har inköpts. På brandstationen i Staffanstorp har vi bytt ut kontorsmöblemang och kompletterat utrustningen i personalens träningslokal. Det har även investerats en mindre del i ombyggnad av vår övningsplats som är belägen på brandstationens område i Staffanstorp. Geografiskt informationssystem Årets investering avser ny programvara avsedd för nedlagring av data i primärkartbas. Liknande investering har gjorts i Kävlinge. 8

15 Ordförande Nämndsspecialist Förvaltningsberättelse ARSREDOVISNING 2011 Politisk verksamhet STAFFANSTORPS KOMMUN Michael Sandin Ingalill Hellberg Diarienr 20IZ.50 Resultaträkning Redovisas i tkr Bokslut Budget Bokslut Intäkter 418 O 72 Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader O O O Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Budgetavvikelse -54 O -98 Verksamhetssammandrag Redovisas i tkr Bokslut 2011 Budget 2011 Avvikelse Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Kommunfullmäktige O O Stöd till po litiska partier -530 O O Revision -855 O O Överförmyndarverks O Summa O Ekonomisk analys Sammanfattning Kommunfullmäktige Kostnaderna för kommunfullmäktiges verksamhet har överskridit budget på grund av beslutet att sända dess sammanträden via web-sidan.

16 ARSREDOVISNING 2011 Politisk verksamhet Överfönnyndarverksamhet Under år 2011 har kommunen betalat arvode ink! sociala avgifter och kostnadsersättning till 45 gode män för "sedvanliga" godmansuppdrag. Fjorton ensamkommande barn har 2011 varit registrerade hos överförmyndaren. Arvode har betalats till sju gode män. Under året har ny ersättare introducerats, vilket medfört en extra kostnad. En åldrande befolkning i Staffanstorps kommun och ungdomar med psykiska problem har medfört att allt ner är i behov av samhällets hjälp där godmans-/ förvaltarinstitutet är en del. Personalekonomi Personalstatistik Redovisas i tkr Bokslut Bokslut Förändring Arvoden till förtroendevalda % Löner till arbetstagare % Personalomkostnader % Personalsaciala kostnader % Summa personalkostnader % Personalekonomisk analys Personalkostnadsökningen beror nästan uteslutande på ökade ersättningar till gode män. 2

17 Diarienr: 1(2) STAFFANSTORPS KOMMUN STAFFANSTORPS KOMMUN Ioiarierii ; Zö(Z'6('O Bokslut resultatenheter Vid genomgång av bokslut 2011 för resultatenheter kan konstateras följande: Det samlade underskottet för 2011 uppgår till tkr vilket är en avvikelse mot budget med 4131 tkr. Detta hänför sig i huvudsak till skola och förskola. Övriga resultatenheter uppvisar antingen överskott, endast mindre underskott eller är sådan enhet som kommer att upphöra under De kommenteras därför inte vidare här. För skola/förskola uppvisar 12 av 18 ett underskott mot budget. Ytterligare tre har ett negativt resultat men då något lägre sådant än budgeterat. Detta är en ökning jämfört med tidigare år. Resultatnivån för skolan är stabil eller något förbättrad, men fortfarande inte på en nivå som efterfrågas. Långsiktigt kan inte det ekonomiska utfallet fortsätta att vara negativt jämfört med beviljade budgetar. Utifrån det som redovisas i resultatenheternas bokslutskommentarer och produktionschefens analys kan ingen entydig bild av orsaken till resultatenheternas budgetavvikelse konstateras. Det kräver en djupare analys och ett större arbete än vad som företas vid en "normal" budgetuppföljning. En sådan analys måste på ett tydligare sätt koppla ihop verksamhet och ekonomi. Framtiden ställer nya krav på verksamheterna vad gäller att tillvarata det löneavtal för lärare som nu finns och den möjlighet detta ger till utveckling av arbetssätt och styrning utifrån elevers behov. Till detta kommer också krav på framtida förmåga att prioritera och följa upp verksamheten utifrån nu gällande system med mandatperiodsbeställningar och Analysgruppen för skolas arbete med kvalitetsutveckling. Ett djupare analysunderlag kan även här vara till hjälp i arbetet. Postadress 24580STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Org nr

18 2(2) STAFFANSTORPS KOMMUN Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar att att uppdra till kommundirektören att genomföra en extern analys av skola och förskola med avsikt både på verksamhet och ekonomi samt dess samband, att resultatet aven sådan analys skall redovisas till kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 28 maj. STAFFANSTORPS KOMMUN Ingalill Hellberg Kommundirektör Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Org nr

19 RESULTATENHETER Resultat- Budget Bokslut Differens Ackumulerat BOKSLUT 2011 överföring Budget - resultat 2011 tom 2010 Bokslut Annero skola Biblioteket Bråhög/Borggårds skola Bråhögsbadet Centralskolan EkonomilIT 307 O Hagalidskolan -62 O Hjärupslundsskolan Hjärups skola Kometskolan 197 O Kostsektionen Kyrkbynl Familjedaghe Kyrkheddinge skola Lapptäckets förskola Mellanvångens skola Musikskolan -3 O Ordinärt boende Praktikum O O Rehab-verksamhet 145 O Reningsverket Resurscentrum O O Stanstorps skola Stationsbyns förskola -1 O Särskilt boende 2346 O Tottarps skola 70 O Trekantens förskola Åkervindans förskola -293 O Ängslyckans förskola 121 O Önsvalas förskola SUMMA STAFFANSTORPS KOMMUN DIarienr 2Orz..~

20 ÄRENDEBESKRIVNING (1) STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Teknisk beräkning av budgetutrymme och nämndernas budgetramar för år 2013 Sammanfattning av ärendet: Enligt fastställda ekonomistyrprinciper skall kommunstyrelsen varje mars månad besluta om nämndernas beräkningsunderlag för nästkommande års budget. I ärendet föreligger utarbetat förslag till budgetutrymme och budgetramar för år 2013 Ordförandens beslutsförslag: Kommunstyrelsen beslutar att till berörda nämnder översända i ärendet föreliggande underlag avseende budgetutrymme och budgetramar för år 2013 för nämndsbehandling enligt härför fastställda anvisningar, varvid nämndernas respektive beslut med förslag till egen budget för år 2013 skall kunna föreläggas kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 28 maj Bilagor: KSAU 15/12 (överlämnat utan beslutsförslag), förslag till beräkningsunderlag

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (29) STAFFANSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskatt 15 Sammantrildesdatum Teknisk beräkning av budgetutrymme och nämndernas budgetramar tör år 2013 (dnr Ks ) Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om nämndernas beräkningsunderlag inför arbetet med utarbetande av förslag till budget för år Arbetsutskottet beslutar att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Ordförandens sign Justerandens sign ~. Uldragsbestyrkande

22 1(11) STAFFANSTOR PS KOMMUN INTERNSERVICE EKONOMI Förslag till budget för åren inkl anvisningar till det fortsatta budgetarbetet 1. Bakgrund I anvisningarna för budgetarbetet 2013 har kommunfullmäktige beslutat att: God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska definieras utifrån följande kriterier år 2013: Årets resultat ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och utjämning (1 % budget 2012). Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska minst uppgå till 21 % (22 % budget 2012). Investeringar i den skattefinansierade verksamheten ska finansieras till minst 50 % av årets resultat och avskrivningar (78 % år 2012). Verksamhetens nettokostnader i andel av skatteintäkter och nettoeffekten av utjämningssystemet ska maximalt uppgå till 101%. Reserven för oförutsedda händelser ska minst uppgå till 0,5 % av skatteintäkter och utjämning

23 2(11 ) STAFFANSTORPS KOMMUN God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska år 2013 definieras utifrån följande: De beslutade genomförandeplanerna ska arbetas in i kommundirektörens förslag till budget (kommunbidrag per nämnd och/eller investeringsvolymerna). Utifrån detta underlag och gällande budgetprocess överlämnas härmed förslag till kommunbidrag och investeringsvolymer för åren Metodbeskrivning Budgeten året innan ligger alltid som grund för arbetet med att ta fram ett nytt budgetförslag. Utifrån denna bas görs vad vi brukar kalla en teknisk beräkning. Denna syftar till att göra en framskrivning av befintlig verksamhet med befintlig kvalitetsnivå men utifrån en ny omvärldsanalys och en mängd ekonomiska antaganden. Den kostnadsrnässiga beräkningen ställs sedan mot beräkningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Avvikelsen hanteras sedan tillsammans med övriga behov, nytillkomna/ omformulerade uppdrag mm utifrån beslutad budgetanvisning och sammanställs sedan i ett förslag till budget. 3. Teknisk beräkning 3.1 Omvärldsanalys Året 2011 kan ur prognossynpunkt liknas vid en berg- och dalbana som startade med en betydande optimism och lättnad över att världsekonomin slutligen tycktes ha lämnat finanskrisen bakom sig. Det dröjde dock inte länge förrän en alltmer samstämd pessimism började slå rot med utgångspunkt från turbulensen på finansmarknaden, svaga tillväxttal i USA och Kina, hög inflation med tillhörande åtstramningar i tillväxtmarknaderna, höga råvarupriser, bankkris och svaga statsfinanser i delar av Europa. Stora stimulanser har satts in i för att ta hand om dåliga krediter och en expansiv finanspolitik har bidragit till att hålla räntorna låga. Enligt all logik skulle dessa insatser ha skapat en självförstärkande positiv spiral med högre efterfrågan, fler jobb och en starkare tillväxt men dessa väntade effekter lyser med sin frånvaro. Världens hopp står istället till Asien och andra

24 3(11 ) STAFFANSTORPS KOMMUN utvecklingsregioner med stabil tillväxt, låg skuldsättning och stigande löner vilket innebär dels viktig avsättning för exporterande företag, dels förbättrad konkurrenskraft i väst. Den svenska exporten är starkt exponerad mot Europa vilket gör oss särskilt beroende av utvecklingen i denna region. Mycket på grund av balans i den offentliga sektorns ekonomi och betydande överskott i den privata sektorn ser det något lite ljusare ut för Sverige än för många andra länder i Europa. Det ska dock påpekas att prognoserna bygger på att skuldkrisen på sikt klaras upp under ordnade former även om det svaga tillståndet i södra Europa väntas bestå under lång tid. Den svaga efterfrågan i ekonomin medför att sysselsättningsutvecklingen väntas öka endast marginellt framöver. Det är först om 3 till 4 år utvecklingen väntas tar fart och arbetslösheten minska. Utvecklingen av skatteintäkter och utjämningsbidrag mellan budgetåren 2012 och 2013 beräknas bidra till att det budgetmässiga utrymmet endast ökar med 2,7 %, 25 mnkr. Detta ska ställas i relation till att den genomsnittliga löneökningstakten beräknas till ca 3,3 %. För mandatperioden har Kommunfullmäktige beslutat att den ekonomiska långtidsplaneringen ska främja fortsatt finansiell styrka och en stabil kommunal verksamhet genom konjunkturcyklar och perioder av stora infrastrukturella satsningar. Ett mått på långsiktig ekonomisk styrka är soliditeten som enligt beslut tillåts sjunka men inte understiga 21 % år Denna nivå är inte orimlig men kräver kontroll och stort fokus på budgetföljsamhet. Vidare förutsätter den att investeringsvolymerna 2014 kraftigt understiger nuvarande nivåer. Verksamheternas nettokostnader i andel av skatteintäkter och utjämning uppgår i budgetförslaget till 100,6 %, men ska enligt beslutade genomförandeplaner minska för att på något års sikt understiga 100%. Det kan konstateras att magra år väntar. 3.2 Skatteintäkter och utjämning Skatteintäkter och utjämningsbidrag är beräknade utifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär 2012:06 (publicerades den 16 februari) justerat för den egna befolkningsprognosen. Uppräkningsfaktorerna för skatteunderlagets

25 4(11 } STAFFANSTORPS KOMMUN utveckling uppgår till 3,2 % 2012, 3,6 % 2013, 4,0 % 2014 och 4,7 % Driftbudgetutrymmet mellan åren 2012 och 2013 beräknas endast öka med 24,8 mnkr. 3.3 Prioriterade verksamhetsområden enligt mandatperiodsbeställningen och därmed även enligt definitionen av god hushållning ur ett verksamhetsperspektiv (se budgetanvisningen) I kommundirektörens förslag till budget för åren har samtliga genomförandeplaner angivna i budgetanvisningen beaktats. Nedanstående delar har finansierats genom tillskjutande av resurser i driftbudgetförslaget. Övriga hanteras inom befintliga resurser. Barn och ungas välmående och lärande Sociala medier Implementering av Skola 2011 (lagstiftning, styrdokument mm) Tidig läs- och skrivutveckling Arbetslinjen - en satsning för framtiden Praktik för arbete (sommarpraktik) Kvalitetsstärkning av arbete med försörjningsstöd Medborgarens livskvalitet i fokus Musikcheck Attraktiv levnadsmiljö Bråhögsbadet 0,2 mnkr driftbudget 0,4 mnkr driftbudget 1,0 mnkr driftbudget 0,6 mnkr driftbudget 0,14 mnkr driftbudget 0,85 mnkr driftbudget 0,1 mnkr driftbudget 3.4 Befolkningl demografi Nedanstående befolkningsprognos bygger på historisk data tre år tillbaka i tiden med hänsyn tagen till byggnationsplanerna (Budget -12) -55 (22296) (Budget -13) 116 (22412) (Budget -14) 189 (22601) (Budget-IS) 534 (23135)

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

3nco\( Ingrid Hansson

3nco\( Ingrid Hansson -a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) m Sammantradesdatum 2012-11-16 STAFFAN STOPPS Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp/ fredagen den 16 november 2012 klockan 10.30-11.00

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

PM-granskningsanteckningar

PM-granskningsanteckningar PM-granskningsanteckningar Datum 4 februari 2005 Till Från Kontor Angående i Finspång Susanne Svensson och Lars Rydvall Norrköping God ekonomisk hushållning 1 Syfte och bakgrund Kommunernas ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra, måndagen den 31 maj 2010, klockan 15.30

Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra, måndagen den 31 maj 2010, klockan 15.30 KALLELSE 1(6) 2010-05-24 KOMMUNSTYRELSEN Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra, måndagen den 31 maj 2010, klockan 15.30 Sammanträdet kommer att inledas med information om bl a budget för år 2011

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00

Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00 KUNGÖRELSE 1(5) 2011-10-10 KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00 Kommunfullmäktiges sammanträde kommer att föregås

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 21,6 mnkr vilket är 18 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

2014-KS-115 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2014-01-01-2014-02-28

2014-KS-115 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2014-01-01-2014-02-28 STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE 1(6) DATUM: 2014-04-14 NÄMNDSEKRETERARE: Vesna Casitovski 046-25 12 78 Vesna.casitovski@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats:

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Borgenspolicy för Trollhättans kommun

Borgenspolicy för Trollhättans kommun för Trollhättans kommun 1(5) Denna policy för Trollhättans Stads borgensåtaganden har till syfte att: ge stöd för Stadens beslutsfattare och handläggare i borgensärenden ge information till Stadens hel-

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Borgenspolicy. Gemensam för kommunkoncern

Borgenspolicy. Gemensam för kommunkoncern Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-04-25 134 Status: 2017-04-05 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: KS 2017-309 Dokumentansvarig: Adresserat till:

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer