SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan 15.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan 15.00"

Transkript

1 KALLELSE (4) STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Plats/tid SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan Sammanträdet kommer att inledas med presentation av SYSAV och dess anläggning. Härefter kommer att lämnas information i bl a ekonomiärenden. Efter gruppsammanträden påbörjas sammanträdet klockan Ärenden Fastställande av tid och plats för justering av protokollet Ekonomiärenden Kallade.I. 1 Bokslut för år 2011 för politisk verksamhet och kommunstyrelsen, godkännande av..i. 2 Teknisk beräkning av budgetutrymme och nämndernas budgetramar för år I. 3 AB Malmöregionens Avlopp, framställan om borgensåtagande Stadsbyggnadsärende.I. 4 Staffanstorp Hjärup 8:15 och 8:16, föravtal om exploatering..i. 5 Trafikverkets kapacitetsutredning, yttrande över. Andra beslutsärenden.i. 6 Förutsättningar för överförmyndarverksamheten, yttrande över kommunrevisionens granskning av../. 7 Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, godkännande av..i. 8 Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott, instruktion för.

2 2 (4).I. 9 Tilläggsavtal till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB..I. 10 Redovisning av konsumentvägledningsverksarnheten Ärenden enligt väckta motioner och medborgarförslag.i. 11 Besvarande av motion om införande av kommunala hyresgarantier i Staffanstorps kommun..i..i..i..i..i..i..i..i..i. 12 Besvarande av motion om införande av s k nyckelfri hemtjänst. 13 Besvarande av motion om s k passiva hus. 14 Besvarande av motion om nedläggning av brev- och paketservice i Hjärup. 15 Besvarande av motion om handläggning av ärenden enligt väckta motioner och medborgarförslag. 16 Besvarande av motion om julutsmyckning i Hjärup. 17 Besvarande av motion om att införa alkoholfri representation i Staffanstorps kommun. 18 Besvarande av motion om undergång vid rondellen ÖnsvalavägenNästanvägen. 19 Besvarande av medborgarförslag angående fotbollsmål på Esarps fotbollsplan. 20 Besvarande av medborgarförslag angående upprustning av lekplatsen i Esarp..I. 21 Besvarande av medborgarförslag angående nya nät på fotbollsmål på Esarps fotbollsplan..i..i. 22 Besvarande av medborgarförslag angående staket m m vid Esarps fotbollsplan. 23 Besvarande av medborgarförslag om uppsättning av hastighetsskylt i Esarp.

3 3 (4) Övriga ärenden 24 Eventuella övriga ärenden 25 Redovisning av delegationsbeslut Ordförandens delegationsbeslut: a) Anslag för inköp av infartsskyltar till Staffanstorps kommun. Dm b) Fullmakt - Kommunassurans Syd Försäkrings AB årsstämma Anmälningar/redovisningar av meddelanden a) Nyckeltal energi och klimat - byggnader, transporter och utsläpp i kommuner och landsting - rapport från Sveriges Kommuner och landsting. b) Protokoll från styrelsesammanträde med Staffanstorps Energi Försäljnings AB respektive Staffanstorps Energi c) Information om Staffanstorps kommuns borgensåtagande för Sydvatten AB:s upplåning per d) Inbjudan till Sydvattens ägarträff e) Inriktningsdokument för åren för Sveriges Kommuner och landsting. f) Arrendeavtal gällande del av Stanstorp 1:6. Dm g) Hjärups byalags skrivelse till PostNord AB samt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse i ärendet. Dm h) Beslut från Kävlinge kommun om antaget reglemente för gemensam samarbetsnämnd, utökad IT-driftorganisation med Burlövs kommun. Dm i) Undertecknade överenskommelser med ICLD om projekt i Namibia. Dm , 299, 300.

4 4 (4) j) Region Skånes erbjudande om samverkansmedel för lokala folkhälsosatsningar under år Dm k) Skrivelse till Regionservice om intresse om att förvärva fastigheten Stanstorp 1:776. Dm I) Länsstyrelsens beslut till Trafikverket om arkeologisk utredning, steg 2, inför utbyggnad av järnvägen till fyra spår på sträckan Arlöv - Flackarp. Dm m) Ansökan till arbetsmarknadsdepartementet om att ingå i en fyraårig pilotverksamhet inom ramen för en samordnad, långsiktig och människorättsbaserad strategi för romsk inkludering Dm n) Länsstyrelsens avslagsbeslut över ansökan från Statoil Detaljist AB om tillstånd till allmän kameraövervakning. Dm o) Underrättelse om laga kraft för Översiktsplan för Burlöv, Fördjupad för Arlöv. Dm p) Kallelse till valberedning av styrelseledamöter m fl i Sydvatten AB, q) Jordbruksverkets beslut om förvärvstillstånd för fastigheten Lilla Bjällerup 10:2. Dm r) Svenska Kraftnäts komplettering till Energimarknadsinspektionen om förlängd nätkoncession för 400 kv kraftledning Kimstad-Sege-Arrie. Dm Michael Sandin Ordförande Björn Anbring Sekreterare

5 Staffanstorp till SYSAV - Sydskånes Avfallsaktiebolag - Google Maps Page I of I Go gie Vägbeskrivning till SYSAV - Sy(lskånes Av(allsaktiebolag Spillepengsgatan 13, 2 24 Malmö 12,5 km - cirka 14 min Staffanstorp 1. Kör västerut på Malmövägen mot Anton Pers väg Ak igenom 2 rondeller Ungefär 9 min r 2. Ta infarten till E22/Malmö 3. Kör in på Burlövsbron Ungefär 2 min 4. Ta avfart Trafikplats Sege mot E6/E22/E20/E65/11/Flygplats/Arlöv/Limhamn/ Hamnen 5. Sväng höger till Inre ringvägen Ungefär 1 min 6. I rondellen tar du 2:a avfarten in på Spillepengsgatan Destinationen kommer att vara på höger sida Ungefär 2 min SYSAV - Sydskånes Avfallsaktiebolag Spillepengsgatan 13, Malmö åk 6,8 km totalt 6,8 km åk 500 m totalt 7,3 km åk3,1 km totalt 10,4 km åk 550 m totalt 11,0 km åk 700 m totalt 11,7 km åk 800 m totalt 12,5 km De här vägbeskrivningarna är endast till för planering. I verkligheten kan vägbyggen, trafik, vädret eller annat göra att omstandigheterna skiljer sig från våra resultat, och du bör planera din rutt efter det. Var uppmärksam på alla skyltar eller meddelanden som rör din rutt. Kartdata 2012 Google I Stämde inte vägbeskrivningen? Sök efter rutten på maps.qoogle.se och klicka på Rapportera ett problem längst ned till vänster

6 Staffanstorp till SYSAV - Sydskånes Avfallsaktiebolag - Google Maps Page l of3 Go gie "<---,r.r-;"'---=c-----, t...,.~...cj; -, '--.., m--..., Kartdata Google

7 ÄRENDEBESKRIVNING (1) STAFFANSTORPS KOMMUN I KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Bokslut för år 2011 för politisk verksamhet och kommunstyrelsen, godkännande av mm Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser prövning av upprättade förslag till bokslut för år 2011 för den politiska verksamheten och för kommunstyrelsen och om analys av resultatenheternas verksamhet och ekonomi. Arbetsutskottets beslutsförslag: Kommunstyrelsen beslutar all godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2011 för kommunstyrelsen, all godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2011 för politisk verksamhet, samt all uppdra till kommundirektören att genomföra en extern analys av skola och förskola avseende såväl verksamhet och ekonomi och dess samband, varvid resultaten av denna skall redovisas för kommunstyrelsen vid dess ordinarie sammanträde den 28 maj Bilagor: KSAU 13112, förslag till bokslut, kommundirektörens skrivelse

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (29) sraffanstorps KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 Sammantradesdatum Bokslut tör år 2011 tör resultatenheterna, politisk verksamhet samt kommunstyrelsen, godkännande av m m (dnr Ks ) Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkännande av upprättade, i ärendet föreliggande, förslag till bokslut för år 2011 för den politiska verksamheten och kommunstyrelsen, liksom även enligt kommundirektörens skrivelse föranledd av genomgång av utarbetat bokslut för år 2011 för resultatenheterna. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2011 för kommunstyrelsen, att godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2011 för politisk verksamhet, samt att uppdra till kommundirektören att genomföra en extern analys av skola och förskola avseende såväl verksamhet och ekonomi och dess samband, varvid resultaten av denna skall redovisas för kommunstyrelsen vid dess ordinarie sammanträde den 28 maj Ordförandens sign Juslerandens sign Uldragsbestyrkande

9 ARSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsen Ordförande Nämndsspecialist Michael Sandin Ingalill Hellberg Förvaltningsberättelse STAFFANSTORPS KOMMUN ~. --::----:::',---1 Dlanenr ZOl Z,~ Resultaträkning Redovisas i tkr Bokslut Budget Bokslut Intäkter Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Budgetavvikelse 5310 O 864 Redovisas i tkr Verksamhetssammandrag Bokslut 2011 Budget 2011 Avvikelse Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Nämnd och styrelseverks Allmänna val Strategisk planering Räddntjänst och Totförsvar Arbetsmarknadsåtgärder O O Gem administration Kommunledning Intern Service Humanistisk service Stadsbyggnadskontor Medborgarkontor O O O Summa

10 ARSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsen Måluppfyllelse Mål Tillgängligheten till kommunal service skall öka genom att fler ljänster ska kunna utföras med "självbeljäning" MåluppfyIIelse Projekt pågår med att införa fler ljänster via "självbeljäning". Medborgarnas möjligheter till rekreation Staffansvallen har byggts ut med flera nya genom kultur- och naturaktiviteter skall planer vilket gör att det finns plats för fler att öka. utöva idrott. Medborgarna skall uppleva att de kan Undersökningen via SCB som genomfördes påverka sin situation genom möte med under våren visar ingen större förändring. politiker och ljänstemän. (NMI) Målet inte uppfyllt. Framtidens kommuns intentioner om tids- Målet är inte uppfyllt - planen tas fram under kvalitet och stadsliv skall utvecklas. Under skall det tas fram en plan för Staffanstorps tätort med detta som utgångspunkt. Genom engagemang tillsammans med Antalet nyregistrerade företag 2011 är 139 st, näringslivet, arbetsförmedlingen, försäk- enligt statistik hos Bolagsverket. Det är i nivå ringskassan och andra organisationer skall med antalet för 2010 (140). I jämförelse med företagandet öka och fler få möjlighet till 2009 är det dock en ökning, då registrerades arbete. 108 företag. Utveckla och utvärdera medborgarservice i Målet uppfyllt. Hjärup. Nyckeltal/Prestationsmått Text Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Räddningstjänsten Antal utryckningar Staffanstorp Antal utryckningar Lomma Arets viktigaste händelser Årets viktigaste händelse är invigningen av Staffansvallens idrottsanläggning. Den är ett mycket stor tillskott till föreningsliv och möjliggör genom sin utformning att verksam- 4

11 ARSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsen het kan bedrivas under största delen av året. Bland planeringsprojekt kan noteras att arbetet med 4-spår genom Hjärup har varit ett ärende som allt mer intensifieras. Tillsammans med Trafikverket planeras och utreds frågan om över- och underfarter samt frågor i anslutning till spårets utbyggnad och spårområdets utformning. För Sockerbruksområdet, som nu fått namnet Sockerstaden, har ett stort planeringsarbete pågått som syftar till att kunna bebygga området med upp till 1000 bostäder, samt verksamhetslokaler. Under årets sista månader har mark förvärvats för kommande verksamhetsområden, totalt ca 78 hektar. Det har också inrättats ett särskilt utskott för kommunstyrelsen som skall hantera arbetsmarknadsfrågorna. I mandatperiodsbeställningen har dessa frågor lyfts fram som prioriterade och under kommande år ska dessa ha särskilt fokus. Ekonomisk analys Sammanfattning Kommunstyrelsen visar ett överskott i sin verksamhet motsvarande 5310 tkr. Detta hänför sig i huvudsak till intäkter för försäljning av mark för verksamheter. Resultatet rensat för markförsäljning är tkr. Detta beror främst på ökade kostnader för vänortsutbyte, ökade IT-kostnader samt en försening aven besparing av personalkostnader. Personalekonomi Personalstatistik Redovisas i tkr Bokslut Bokslut Förändring Arvoden till förtroendevalda % Löner till arbetstagare % - därav övertid % - därav sjuklön % - därav OB-tillägg % - därav jour och beredskap % Personalomkostnader % Personalsociala kostnader % Summa personalkostnader % Personalekonomisk analys Kostnadsökningen för personalkostnader ligger totalt på 3 % som är i nivå med den kostnadsutveckling som finns både för löner och kringkostnader. Det som med stor glädje kan konstateras är att sjuklönekostnaderna sjunkit med så mycket som 12 %. 5

12 ARSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsen Kommande år Ä ven 2013 och framåt kommer att vara år då mycket tid och kraft kommer all läggas på "Framlidens kommun" och genomförande av de frågor som belyses i den. Eli nytt verksamhetsområde skall planeras i Kyrkheddinge och Sockerstaden kommer att gå in i mer detaljerad planering kring sin utformning. En nystart av arbetet med arbetsmarknadsfrågorna förväntas på sikt ge resultat vad gäller antalet arbetslösa. Della arbete komplelleras av de åtgärder som sker för all främja all fler företag etableras och verkar i vår kommun 6

13 ARSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsen Investeringssammandrag Redovisas i tkr Endast fleråriga projekt Projekt Bokslut Budget Avvikelse Kalkyl Utfall Prognos Beräknat Bu-11 tom 2011 totalt avslut år Ledning Staffansvallens lp 2012 lnfrastrukturersättning Utgifter Nettoinvestering Hjärups lp 2014 Infrastrukturersättning O O Utgifter Nettoinvestering Spontanidrottsplatser O Ridsportanläggning Kabbarp 2013 lnfrastrukturersättning O 1500 O 1500 Utgifter Nettoinvestering lntemservice Ekonomisystem lt infrastruktur Kopiator vaktmästeriet Beslutsstödssystem Platina Utbyte av datorer i org 1388 O Årligen Digital teknik BUN Räddningstjänst Testinstrument rökskydd Tankbil Brand- o räddningsutrustning Årligen Lokalutrustning SAMARBEfSNÄMND 2 Geografiskt informationssystem RESULTATENHETER Musikskolan Instrument Totalt kommunstyrelsen Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar

14 ARSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsen Kommentarer Staffansvallens lp Staffansvallen har under årets invigts. En anläggning som främjar både idrott och föreningsliv. Anläggningen har flera konstgräsplaner vilket medger att det bedrivs verksamhet den största delen av året. Det har också gett ett stort volymtillskott som gör att alla de föreningar som verkar här kan växa och utvecklas. Ekonomisystemet, beslutsstödssystemet Anslagen har främst använts för att uppgradera ekonomisystemet och till att utveckla prognosmodulen i beslutsstödssystemet. Ärendehanteringssystem För att kunna möta framtidens krav på tillgängliga handlingar och effektiv nämndsadminstration har ett nytt ärendehanteringssytem köpts. Genomförande av förändringen kommer att vara klar i början av Digital teknik i BUN Inom kommunstyrelsens budget har genomförts inledande satsning på digital teknik i 6-9 skolorna. En satsning som kommer att fortsätta under 2012 och som gör att alla elever kommer att ha en egen dator för sitt skolarbete. Räddningstjänsten Den gamla tankbilen, från 1980-talet, har bytts ut mot en ny Scania. Fordonet som rymmer liter släckmedel, vatten och skumvätska, är nu en god resurs för att säkerställa brandvattenförsörjning i vårt släckområde. Vi har bytt ut äldre räddnings-/skyddsutrustning och anskaffat materiel för att kunna göra ett första ingripande vid olyckor där "farligt gods" är inblandat. Testutrustning för lagenliga kontroller av våra andningsapparater har inköpts. På brandstationen i Staffanstorp har vi bytt ut kontorsmöblemang och kompletterat utrustningen i personalens träningslokal. Det har även investerats en mindre del i ombyggnad av vår övningsplats som är belägen på brandstationens område i Staffanstorp. Geografiskt informationssystem Årets investering avser ny programvara avsedd för nedlagring av data i primärkartbas. Liknande investering har gjorts i Kävlinge. 8

15 Ordförande Nämndsspecialist Förvaltningsberättelse ARSREDOVISNING 2011 Politisk verksamhet STAFFANSTORPS KOMMUN Michael Sandin Ingalill Hellberg Diarienr 20IZ.50 Resultaträkning Redovisas i tkr Bokslut Budget Bokslut Intäkter 418 O 72 Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader O O O Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Budgetavvikelse -54 O -98 Verksamhetssammandrag Redovisas i tkr Bokslut 2011 Budget 2011 Avvikelse Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Kommunfullmäktige O O Stöd till po litiska partier -530 O O Revision -855 O O Överförmyndarverks O Summa O Ekonomisk analys Sammanfattning Kommunfullmäktige Kostnaderna för kommunfullmäktiges verksamhet har överskridit budget på grund av beslutet att sända dess sammanträden via web-sidan.

16 ARSREDOVISNING 2011 Politisk verksamhet Överfönnyndarverksamhet Under år 2011 har kommunen betalat arvode ink! sociala avgifter och kostnadsersättning till 45 gode män för "sedvanliga" godmansuppdrag. Fjorton ensamkommande barn har 2011 varit registrerade hos överförmyndaren. Arvode har betalats till sju gode män. Under året har ny ersättare introducerats, vilket medfört en extra kostnad. En åldrande befolkning i Staffanstorps kommun och ungdomar med psykiska problem har medfört att allt ner är i behov av samhällets hjälp där godmans-/ förvaltarinstitutet är en del. Personalekonomi Personalstatistik Redovisas i tkr Bokslut Bokslut Förändring Arvoden till förtroendevalda % Löner till arbetstagare % Personalomkostnader % Personalsaciala kostnader % Summa personalkostnader % Personalekonomisk analys Personalkostnadsökningen beror nästan uteslutande på ökade ersättningar till gode män. 2

17 Diarienr: 1(2) STAFFANSTORPS KOMMUN STAFFANSTORPS KOMMUN Ioiarierii ; Zö(Z'6('O Bokslut resultatenheter Vid genomgång av bokslut 2011 för resultatenheter kan konstateras följande: Det samlade underskottet för 2011 uppgår till tkr vilket är en avvikelse mot budget med 4131 tkr. Detta hänför sig i huvudsak till skola och förskola. Övriga resultatenheter uppvisar antingen överskott, endast mindre underskott eller är sådan enhet som kommer att upphöra under De kommenteras därför inte vidare här. För skola/förskola uppvisar 12 av 18 ett underskott mot budget. Ytterligare tre har ett negativt resultat men då något lägre sådant än budgeterat. Detta är en ökning jämfört med tidigare år. Resultatnivån för skolan är stabil eller något förbättrad, men fortfarande inte på en nivå som efterfrågas. Långsiktigt kan inte det ekonomiska utfallet fortsätta att vara negativt jämfört med beviljade budgetar. Utifrån det som redovisas i resultatenheternas bokslutskommentarer och produktionschefens analys kan ingen entydig bild av orsaken till resultatenheternas budgetavvikelse konstateras. Det kräver en djupare analys och ett större arbete än vad som företas vid en "normal" budgetuppföljning. En sådan analys måste på ett tydligare sätt koppla ihop verksamhet och ekonomi. Framtiden ställer nya krav på verksamheterna vad gäller att tillvarata det löneavtal för lärare som nu finns och den möjlighet detta ger till utveckling av arbetssätt och styrning utifrån elevers behov. Till detta kommer också krav på framtida förmåga att prioritera och följa upp verksamheten utifrån nu gällande system med mandatperiodsbeställningar och Analysgruppen för skolas arbete med kvalitetsutveckling. Ett djupare analysunderlag kan även här vara till hjälp i arbetet. Postadress 24580STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Org nr

18 2(2) STAFFANSTORPS KOMMUN Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar att att uppdra till kommundirektören att genomföra en extern analys av skola och förskola med avsikt både på verksamhet och ekonomi samt dess samband, att resultatet aven sådan analys skall redovisas till kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 28 maj. STAFFANSTORPS KOMMUN Ingalill Hellberg Kommundirektör Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Org nr

19 RESULTATENHETER Resultat- Budget Bokslut Differens Ackumulerat BOKSLUT 2011 överföring Budget - resultat 2011 tom 2010 Bokslut Annero skola Biblioteket Bråhög/Borggårds skola Bråhögsbadet Centralskolan EkonomilIT 307 O Hagalidskolan -62 O Hjärupslundsskolan Hjärups skola Kometskolan 197 O Kostsektionen Kyrkbynl Familjedaghe Kyrkheddinge skola Lapptäckets förskola Mellanvångens skola Musikskolan -3 O Ordinärt boende Praktikum O O Rehab-verksamhet 145 O Reningsverket Resurscentrum O O Stanstorps skola Stationsbyns förskola -1 O Särskilt boende 2346 O Tottarps skola 70 O Trekantens förskola Åkervindans förskola -293 O Ängslyckans förskola 121 O Önsvalas förskola SUMMA STAFFANSTORPS KOMMUN DIarienr 2Orz..~

20 ÄRENDEBESKRIVNING (1) STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Teknisk beräkning av budgetutrymme och nämndernas budgetramar för år 2013 Sammanfattning av ärendet: Enligt fastställda ekonomistyrprinciper skall kommunstyrelsen varje mars månad besluta om nämndernas beräkningsunderlag för nästkommande års budget. I ärendet föreligger utarbetat förslag till budgetutrymme och budgetramar för år 2013 Ordförandens beslutsförslag: Kommunstyrelsen beslutar att till berörda nämnder översända i ärendet föreliggande underlag avseende budgetutrymme och budgetramar för år 2013 för nämndsbehandling enligt härför fastställda anvisningar, varvid nämndernas respektive beslut med förslag till egen budget för år 2013 skall kunna föreläggas kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 28 maj Bilagor: KSAU 15/12 (överlämnat utan beslutsförslag), förslag till beräkningsunderlag

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (29) STAFFANSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskatt 15 Sammantrildesdatum Teknisk beräkning av budgetutrymme och nämndernas budgetramar tör år 2013 (dnr Ks ) Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om nämndernas beräkningsunderlag inför arbetet med utarbetande av förslag till budget för år Arbetsutskottet beslutar att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Ordförandens sign Justerandens sign ~. Uldragsbestyrkande

22 1(11) STAFFANSTOR PS KOMMUN INTERNSERVICE EKONOMI Förslag till budget för åren inkl anvisningar till det fortsatta budgetarbetet 1. Bakgrund I anvisningarna för budgetarbetet 2013 har kommunfullmäktige beslutat att: God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska definieras utifrån följande kriterier år 2013: Årets resultat ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och utjämning (1 % budget 2012). Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska minst uppgå till 21 % (22 % budget 2012). Investeringar i den skattefinansierade verksamheten ska finansieras till minst 50 % av årets resultat och avskrivningar (78 % år 2012). Verksamhetens nettokostnader i andel av skatteintäkter och nettoeffekten av utjämningssystemet ska maximalt uppgå till 101%. Reserven för oförutsedda händelser ska minst uppgå till 0,5 % av skatteintäkter och utjämning

23 2(11 ) STAFFANSTORPS KOMMUN God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska år 2013 definieras utifrån följande: De beslutade genomförandeplanerna ska arbetas in i kommundirektörens förslag till budget (kommunbidrag per nämnd och/eller investeringsvolymerna). Utifrån detta underlag och gällande budgetprocess överlämnas härmed förslag till kommunbidrag och investeringsvolymer för åren Metodbeskrivning Budgeten året innan ligger alltid som grund för arbetet med att ta fram ett nytt budgetförslag. Utifrån denna bas görs vad vi brukar kalla en teknisk beräkning. Denna syftar till att göra en framskrivning av befintlig verksamhet med befintlig kvalitetsnivå men utifrån en ny omvärldsanalys och en mängd ekonomiska antaganden. Den kostnadsrnässiga beräkningen ställs sedan mot beräkningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Avvikelsen hanteras sedan tillsammans med övriga behov, nytillkomna/ omformulerade uppdrag mm utifrån beslutad budgetanvisning och sammanställs sedan i ett förslag till budget. 3. Teknisk beräkning 3.1 Omvärldsanalys Året 2011 kan ur prognossynpunkt liknas vid en berg- och dalbana som startade med en betydande optimism och lättnad över att världsekonomin slutligen tycktes ha lämnat finanskrisen bakom sig. Det dröjde dock inte länge förrän en alltmer samstämd pessimism började slå rot med utgångspunkt från turbulensen på finansmarknaden, svaga tillväxttal i USA och Kina, hög inflation med tillhörande åtstramningar i tillväxtmarknaderna, höga råvarupriser, bankkris och svaga statsfinanser i delar av Europa. Stora stimulanser har satts in i för att ta hand om dåliga krediter och en expansiv finanspolitik har bidragit till att hålla räntorna låga. Enligt all logik skulle dessa insatser ha skapat en självförstärkande positiv spiral med högre efterfrågan, fler jobb och en starkare tillväxt men dessa väntade effekter lyser med sin frånvaro. Världens hopp står istället till Asien och andra

24 3(11 ) STAFFANSTORPS KOMMUN utvecklingsregioner med stabil tillväxt, låg skuldsättning och stigande löner vilket innebär dels viktig avsättning för exporterande företag, dels förbättrad konkurrenskraft i väst. Den svenska exporten är starkt exponerad mot Europa vilket gör oss särskilt beroende av utvecklingen i denna region. Mycket på grund av balans i den offentliga sektorns ekonomi och betydande överskott i den privata sektorn ser det något lite ljusare ut för Sverige än för många andra länder i Europa. Det ska dock påpekas att prognoserna bygger på att skuldkrisen på sikt klaras upp under ordnade former även om det svaga tillståndet i södra Europa väntas bestå under lång tid. Den svaga efterfrågan i ekonomin medför att sysselsättningsutvecklingen väntas öka endast marginellt framöver. Det är först om 3 till 4 år utvecklingen väntas tar fart och arbetslösheten minska. Utvecklingen av skatteintäkter och utjämningsbidrag mellan budgetåren 2012 och 2013 beräknas bidra till att det budgetmässiga utrymmet endast ökar med 2,7 %, 25 mnkr. Detta ska ställas i relation till att den genomsnittliga löneökningstakten beräknas till ca 3,3 %. För mandatperioden har Kommunfullmäktige beslutat att den ekonomiska långtidsplaneringen ska främja fortsatt finansiell styrka och en stabil kommunal verksamhet genom konjunkturcyklar och perioder av stora infrastrukturella satsningar. Ett mått på långsiktig ekonomisk styrka är soliditeten som enligt beslut tillåts sjunka men inte understiga 21 % år Denna nivå är inte orimlig men kräver kontroll och stort fokus på budgetföljsamhet. Vidare förutsätter den att investeringsvolymerna 2014 kraftigt understiger nuvarande nivåer. Verksamheternas nettokostnader i andel av skatteintäkter och utjämning uppgår i budgetförslaget till 100,6 %, men ska enligt beslutade genomförandeplaner minska för att på något års sikt understiga 100%. Det kan konstateras att magra år väntar. 3.2 Skatteintäkter och utjämning Skatteintäkter och utjämningsbidrag är beräknade utifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär 2012:06 (publicerades den 16 februari) justerat för den egna befolkningsprognosen. Uppräkningsfaktorerna för skatteunderlagets

25 4(11 } STAFFANSTORPS KOMMUN utveckling uppgår till 3,2 % 2012, 3,6 % 2013, 4,0 % 2014 och 4,7 % Driftbudgetutrymmet mellan åren 2012 och 2013 beräknas endast öka med 24,8 mnkr. 3.3 Prioriterade verksamhetsområden enligt mandatperiodsbeställningen och därmed även enligt definitionen av god hushållning ur ett verksamhetsperspektiv (se budgetanvisningen) I kommundirektörens förslag till budget för åren har samtliga genomförandeplaner angivna i budgetanvisningen beaktats. Nedanstående delar har finansierats genom tillskjutande av resurser i driftbudgetförslaget. Övriga hanteras inom befintliga resurser. Barn och ungas välmående och lärande Sociala medier Implementering av Skola 2011 (lagstiftning, styrdokument mm) Tidig läs- och skrivutveckling Arbetslinjen - en satsning för framtiden Praktik för arbete (sommarpraktik) Kvalitetsstärkning av arbete med försörjningsstöd Medborgarens livskvalitet i fokus Musikcheck Attraktiv levnadsmiljö Bråhögsbadet 0,2 mnkr driftbudget 0,4 mnkr driftbudget 1,0 mnkr driftbudget 0,6 mnkr driftbudget 0,14 mnkr driftbudget 0,85 mnkr driftbudget 0,1 mnkr driftbudget 3.4 Befolkningl demografi Nedanstående befolkningsprognos bygger på historisk data tre år tillbaka i tiden med hänsyn tagen till byggnationsplanerna (Budget -12) -55 (22296) (Budget -13) 116 (22412) (Budget -14) 189 (22601) (Budget-IS) 534 (23135)

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Framtidens kommun Å R S R E D O V I S N I N G 2 012

Framtidens kommun Å R S R E D O V I S N I N G 2 012 Framtidens kommun ÅRSREDOVISNING 2012 Detta är Staffanstorp Staffanstorps kommun ligger i sydvästra Skåne på slätten mellan Malmö och Lund. Kommunens läge med utomordentligt goda kommunikationer och närheten

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Delårsrapport 1 2011. januari - april

Delårsrapport 1 2011. januari - april Delårsrapport 1 januari - april INLEDNING Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN 4 Utvecklingen i världen 4 Kommunernas utveckling 4 Befolkning 5 Bostäder 6 Arbete 6 Årets viktigaste händelser

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer