JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION"

Transkript

1 JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016

2 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Vi vill att arbetsklimatet vid Jändelskolan ska präglas av: Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Jändelskolans vision för eleverna är: Att varje elev ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar Att varje elev ska ha positiva minnen från sin tid på skolan Att varje elev ska lämna skolan med lust att lära och en nyfikenhet på att möta livet Mål: En helhetssyn på lärande och ett eget syfte för elevens kunskapssökande Utveckla elevens sociala kompetens och empati för andra Ge eleven insikt i demokratiska värden Utveckla elevens självkännedom Grunden för Jändelskolans etik och värdegrund ligger i vår människosyn. Vi vill därför: Göra vår värdegrund så konkret som möjligt Låta den vara levande i det dagliga arbetet Göra den känd och förankra den hos personal, elever och föräldrar En förutsättning för vårt arbete är att vi har förtroende för varandra och visar varandra hänsyn. Då kommer vi att känna trivsel och finna arbetsglädje i vår skola. Med dessa ord hälsar vi Dig Varmt välkommen till Jändelskolan! Med vänlig hälsning Sari Sundberg Rektor

3 Adress Karlskrona kommun, Jändelskolan 7-9, Torhamnsvägen, Jämjö Hemsida: adress: Telefonnummer: Expedition , Sjukanmälan elever: För giltighet skall detta göras av förälder/vårdnadshavare. På dator gäller edwise. Mer info om edwise hittar du på följande sida: eller via länk på skolans egen hemsida. Telefon: (första hand), (från kl ) Friskanmälan: När Du är frisk ska din vårdnadshavare anmäla det till skolan. Adresslista/klasslista Du måste kontrollera adresslistan Du får första dagen i skolan. Vi vill ha rätta uppgifter om vem som är Din närmast anhöriga och den personens namn, adress, telefonnummer och var personen går att nå på dagtid. Detta är viktigt om det skulle hända Dig något. Dessutom är det bra om vi får uppgifter om Din adress och telefon eller mobilnummer så att vi kan nå Dig i akuta ärenden Anslag/meddelanden Anslagstavlor för meddelanden finns i långkorridoren i A-huset. Du ansvarar själv för att ta del av informationen här. Information av olika slag ges av klassföreståndare på K-tid en gång i veckan. Information finns också i edwise och på skolans hemsida. Betyg I grundskolan erhåller Du betyg vid varje termin och läsårsslut. Betygen är målrelaterade och betygsskalan går från F som betyder icke godkänd till A som är det bästa betyget. Betyg E är det första godkända betygsteget. När Du går ut nian räknas Dina betyg om till betygspoäng och det är på dessa poäng Du söker till gymnasieskolan. För varje betygsnivå finns kunskapskrav som anger vilka krav som ställs för att uppnå respektive betyg i varje ämne. Dina kunskaper ska relateras till de kunskapskrav som finns för varje kurs. Du har under terminernas gång rätt till information av Dina lärare om hur de bedömer Dina arbetsresultat. Du och Dina föräldrar/vårdnadshavare kommer i god tid före betygssättning att få information om risk för icke betyg finns. Tillsammans med Din lärare görs då en handlingsplan som syftar till att Du minst skall uppnå betyget E. Du har själv ett stort ansvar för Dina studier.

4 Biblioteket är till för Dig! Biblioteket är en studieplats för hela skolan och har något för alla. Här finns böcker, tidningar, tidskrifter, möjlighet att lyssna på musik och tillgång till Internet och olika databaser. Biblioteksassistenten finns tillgänglig för att ge Dig handledning i informationssökning eller tips om böcker. I biblioteket finns arbetsplatser för grupparbete eller enskilda studier samt ett antal datorer för ordbehandling och informationssökning. Hos oss arbetar biblioteksassistent Evelyn Karlsson som nås på tfn VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET! Blanketter Blanketter finns att hämta hos Din mentor och på Du hittar också länkar på skolans hemsida. Busskort För att ha rätt till busskort måste Du ha minst 4 km till skolan. Om Du tappar bort Ditt busskort tar Du kontakt med din klassföreståndare eller vår intendent, Johan Hult, som sitter nere på expeditionen. Busskort är en värdehandling så ta väl hand om det. En avgift tas ut på 200 kr om kortet kommer bort eller blir förstört. Säkerheten är mycket viktig i samband med bussåkandet. Vid påstigning, vänta på rätt sida staketet. Sitt ner när ni åker i bussarna och använd säkerhetsbälten när sådana finns. På vissa linjer kan det ibland saknas sittplatser till alla. Låt i så fall de små barnen sitta i första hand. Intendenten svarar på alla frågor som rör skolskjuts på tfn: Datorer och elev-id Som elev får Du ett eget id och lösenord för att kunna använda skolans datorer. Om Du missbrukar Ditt id eller inte följer de regler som finns, riskerar Du att bli avstängd under en period. Du och Dina föräldrar/vårdnadshavare kommer att få skriva under en särskild blankett om datoranvändande där Du försäkrar att Du tagit del av vad som gäller. Elevansvar En stor del av utbildningen syftar till att ge Dig som elev möjlighet att utveckla ett allt större ansvarstagande för Dina studier, Din närmiljö och Din egen utveckling. Det är viktigt att Du som elev känner till dina lagstadgade och demokratiska rättigheter och använder Dig av dem när det gäller att planera undervisningens uppläggning, genomförande, val av redovisningsformer och uppföljning.

5 Elevers ledighet från undervisningen Skollagen kap 7 anger att kommunen skall se till att skolpliktiga elever fullgör sin skolgång. Av skollagen kap 7 20 framgår att den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin skolplikt. Enligt kap 7:18 får rektor bevilja ledighet sammanlagt högst 10 skoldagar under ett läsår. På Jändelskolan är 10 dagars ledighet delegerad till respektive mentor. Om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet än 10 dagar. Ansökan om ledighet skall ske minst en vecka innan önskad ledighet. Av 6 kap 18 arbetsmiljölagen följer att elev som utsetts till elevskyddsombud skall få den ledighet från skolarbetet som behövs för uppdraget. Rektor beslutar om sådan ledighet. Elevers frånvaro/närvaro Om Du måste vara frånvarande, t.ex. på grund av sjukdom, skall förälder/vårdnadshavare göra anmälan om detta till klassföreståndaren eller i annat fall till expeditionen på tel Vårdnadshavare kan också gå in på edwise, och göra sjukanmälan direkt. Sjukanmälan måste göras varje dag. När Du är frisk görs en friskanmälan. I skolan görs en närvarokontroll för att föräldrar/vårdnadshavare ska kunna vara säkra på att Du är i skolan under dagen. Ett sådant system ska ge möjlighet till snabb kontakt med hemmen. Mentor har ansvar för att hemmen underrättas om förhandsanmälan inte skett och för att ogiltig frånvaro följs upp. Som elev ansvarar du, i samråd med Din klassföreståndare, för att ta reda på vad som pågått i skolan under Din frånvaro. All frånvaro registreras digitalt vilket gör att dina vårdnadshavare själva kan gå in och kontrollera Din närvaro. Elevregister Om Du byter bostadsadress, telefon, namn eller om det i övrigt sker förändringar i de uppgifter som finns i skolans elevregister, skall detta omedelbart meddelas till mentor som i sin tur meddelar Eva Fahlström på expeditionen, tfn Elevinflytande Som elev har Du möjligheter att påverka utvecklingen indirekt genom elevrepresentation i: elevråd skyddsombudsorganisation och direkt i: klassråd (en ggr per månad) det dagliga arbetet tillsammans Elevråd Elevrådet består av valda representanter som skall ta tillvara Dina intressen som elev och arbeta med Din närmiljö. Elevrådets sammansättning växlar från läsår till läsår. Vilka som sitter i elevrådets styrelse ser Du på elevrådets egen anslagstavla.

6 Elevskåp Du får som elev ett eget skåp som Du ansvarar för. Nyckel fås av skolan utan dispositionsavgift men tappar du bort den kostar det 100 kronor att få en ny. Skåpet räknas inte som personlig egendom, så skolan har rätt att öppna skåp. Detta sker endast vid misstanke om olovlig användning och beslutas av rektor. Elevstöd Det finns flera vuxna att tala med på skolan vid sidan av Dina mentorer och lärare. Du har som elev också ett stöd av skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare (SYV) eller rektor. Skolhälsovård Skolhälsovården är den social/medicinska delen av skolans elevvård. Den har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Skolhälsovården skall vara förebyggande. Den skall omfatta hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. Skolsköterska Ann Olsson telefon Mottagningen är öppen måndag, onsdag och fredag kl Övrig tid enligt överenskommelse. Skolkurator Emmelie Cedergrentelefon tjänsten tillsätts i september, kontaktuppgifter återfinns på: Skolkurator har en stödjande och rådgivande funktion i sociala frågor t.ex. förhållanden i hemmet, kamratkontakter, fritidsaktiviteter, skoltrötthet, skolk samt deltar i handläggning av elevvårdsärenden. Kuratorn har ofta tillsammans med rektor hand om kontakter med myndigheter utanför skolan, gör hembesök och förmedlar därigenom en extra kontakt mellan skola och hem i besvärliga situationer. Studie-och yrkesvägledning Marielle Erdin Persson telefon Studie- och yrkesvägledning, SYV, kallas skolans arbete med att förbereda eleverna för olika val i samband med utbildning och arbetsliv. På Jändelskolan finns en studie- och yrkesvägledare som tillsammans med eleverna arbetar med detta, bl.a. genom PRAO som görs i skolår 8 och 9. PRAO är en del av skolans verksamhet och syftar till att ge eleverna en så allsidig bild av arbetslivet som möjligt. Detta innebär att man kan få vara på någon arbetsplats som inte helt överensstämmer med det personliga intresset. Sammanlagt 6 praoveckorfördelas på två tvåveckorsperioder i år 8 och en i år 9. Sektor 1: Teknik, tillverkning, jord- och skogsbruk mm. Sektor 2: Vård, service, undervisning mm. Dessa båda sektorer ska klaras av i år 8 medan man i år 9 får välja mer fritt.

7 Expedition Expeditionen är öppen dagligen mellan kl till maj-aug och sep-april med lunchuppehåll mellan kl och Fritidsgård Fritidsgården är tillgänglig varje dag. Fritidsförvaltningens fasta öppettider i fritidsgården är mellan klockan I fritidsgården får eleverna vara på raster och när de har håltimmar. Inne på fritidsgården har man inga skor på sig. Skolan har en ambition att personaltillsätta fritidsgården 8:30-15:00. Försäkring Alla elever är olycksfallsförsäkrade under skol- och fritid genom kommunens försorg. Om Du skadas skall vårdnadshavaren anmäla detta direkt till försäkringsbolaget. Till: Protector Försäkring Västra Trädgårdsgatan Stockholm telefon: e-post: Föräldraråd Föräldraråd bygger på frivillighet och är ett forum för kommunikation och samarbete. Varje klass har möjlighet att välja en förälder/vårdnadshavare som blir inbjuden till föräldraråd en gång varje läsår. Mentorn ansvarar för att detta blir gjort, vid t.ex. ett föräldramöte. Namnet på föräldern/vårdnadshavaren lämnas till skolassistent Eva Fahlström vid varje läsårs början. Rektor kallar via skolassistenten till föräldrarådsmöte. Mötet har en förutbestämd agenda. Power Point som används i mötena för att åskådliggöra agendan mailas ut till alla föräldrarådsrepresentanter som ett stöd för deras egna anteckningar. Ibland kommer fältsekreterare, närpolis eller någon annan på besök och berättar om sin verksamhet. Någon lärare/personal medverkar varje gång. Ipad Karlskrona kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt lärverktyg i skolarbetet. Enligt skollagen ska alla elever ha kostnadsfri tillgång till lärverktyg och i enlighet med detta vill skolan erbjuda eleverna att genom lån disponera en Ipad under sin studietid. Ipaden ska ses som ett kursmaterial och är avsedd att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden. För att eleven ska få kvittera ut Ipaden krävs att elev/vårdnadshavare har undertecknat ett låneavtal. Genom undertecknandet har elev/vårdnadshavare accepterat villkoren i låneavtalet och är medvetna om att skolan har rätt att återta Ipaden om lånereglerna bryts. Skolan har även rätt att kontrollera webbläsarhistorik, innehåll och vid behov uppdatera eller ominstallera Ipaden.

8 Klassråd Klassrådet består av Din klass och mentor. Protokoll ska föras och lämnas vidare. Efter varje klassråd träffar elevrådets styrelse skolledningen för diskussion och genomgång av saker som eleverna tycker är viktiga. Kvarsittning Skolan tillämpar ett system med kvarsittning för elever som förlorat lektionstid genom att ha upprepad sen ankomst eller annan otillåten frånvaro (skolk). Mentor meddelar alltid vårdnadshavare i förväg om tid behöver tas igen och när det ska ske. Krisgrupp På Jändelskolan finns en krisgrupp. Denna har till uppgift att hantera och leda skolan i händelse av svåra och krisartade incidenter och olyckshändelser som drabbar hela skolan, delar av skolan eller Dig som enskild elev. Krisgruppen leds av rektor. Lokalvård Städningen av skolans lokaler sker på dagtid. Det betyder att Du som elev kommer att stöta på våra lokalvårdare i arbete överallt i skolans lokaler. Hjälp till att hålla skolan snygg och ren! Vi vill alla att skoltiden ska vara en positiv social upplevelse samtidigt som en lärotid. Läromedel De läromedel som Du som elev använder under studietiden är ett lån och skall återlämnas till skolan efter avslutad utbildning eller i samband med studieavbrott. Glömmer Du att lämna igen något läromedel eller förstör läromedel kommer Du att bli betalningsskyldig för dessa. Mentorer Varje klass har två mentorer. Det är till mentorn Ni elever och föräldrar/vårdnadshavare vänder er i första hand angående allt som rör elevens studiegång. Exakt vad en mentor förväntas göra ser ni i bilaga 1. Miljöjour Som elev kan Du i år 8 och 9, tillsammans med en kamrat, ca en gång per termin få hjälpa lokalvårdare och ansvarig i fritidsgården med diverse arbetsuppgifter. En dag kan se ut så här (ibland vänder vi på det och ni städar sist): Ni hämtar handskar och material i personalrummet för skräpplockning Ni hjälper till med bullrast Ni hjälper till i fritidsgården Mobiltelefon Under lektionstid avgör undervisande lärare om Du tillåts använda din mobiltelefon. I matsalen ska telefonerna inte användas. Biblioteket är en plats där det ska vara lugnt, så mobiltelefonen måste användas med respekt.

9 Biblioteksassistenten ansvarar. Misskötsel leder till att Du får lämna ifrån Dig mobilen under hela dagen och hämta den efter dagens slut. Parkering Parkering av cyklar och mopeder skall ske på framsidan av skolan på avsedd plats. Det är lag på cykelhjälm upp till 15 år. OBS! att mopeder ska parkeras vid cyklarna i det första (östra) utrymmet Rökförbud 1994 införde riksdagen en ny tobakslag. Den innebär att all rökning inom skolans område är förbjuden. Det är dessutom förbjudet att köpa tobak före 18 års ålder. Tobakslagen innebär också att det är olagligt att inneha cigaretter vid ung ålder. Alla ska respektera denna lag, inte minst då det finns många på skolan som pågrund av medicinska skäl mår dåligt av rök. Om en elev ertappas med att röka eller inneha cigaretter på skolans område kommer personal att kontakta förälder/vårdnadshavare. Återupprepas detta kommer föräldrar/vårdnadshavare och eleven att kallas till ett hälsosamtal. Sjukanmälan Sjukanmälan görs av förälder/vårdnadshavare till Eva Fahlström på telefonnummer från kl eller via: Skadegörelse Vi utreder all skadegörelse. Som konsekvens får man som elev ta sitt ansvar och hjälpa till att återställa det som skadats och/eller betala ersättning. I vissa fall blir det omedelbar polisanmälan. Skolmåltider Skollunch serveras dagligen enligt den meny som gäller för veckan. Särskild kost kan serveras efter samråd med skolhälsovården, där även en blankett erhålls för underskrift av föräldrar/vårdnadshavare. Vid direkta frågor om skolmaten kan Ni kontakta vår kock, Thomas Berglund, som nås på telefon Representant från skolmåltidspersonalen bjuds in till elevrådsmöten minst en gång per läsår för att diskutera måltider och miljö i skolmatsalen. Studieresor/studiebesök Studieresor och studiebesök är en viktig del av Din utbildning och är därför knutna till Dina studier både på ett förberedande och uppföljande sätt. För varje resa/besök skall finnas ett väl genomtänkt program och alla i Er klass eller grupp skall delta. Information om var varje klass befinner sig lämnas av ansvariga lärare till Eva Fahlström på expeditionen.

10 Tider för läsåret Hösttermin Vårtermin torsdag 20 augusti fredag 18 december torsdag 7 januari fredag 10 juni Höstlov (v 44) 26/10-30/10 Sportlov (v 8) 22/2 26/2 Påsklov (v 13) 29/3 1/4 Klämdagar 6/5 Studiedagar 29/2, 23/5 Trivselregler/ordningsregler Dessa regler är framtagna i samarbete med Jändelskolans personal, Jändelskolans elevråd samt Jändelskolans föräldraråd och gäller från och med Vi bemöter varandra med respekt, vi kränker inte varandra, vi slåss inte, sparkas inte och tar inte heller smärtsamma grepp. Vi använder ett vårdat språk, vilket innebär att inga könsord, svordomar, kränkande eller nedsättande ord används mot varandra.. Vi kastar snöbollar bara på angiven plats, på basketplanen och på gräset mot dungen Vi följer tobakslagen, vilket innebär att tobak och andra droger varken får användas eller förekomma på skolans område. Vi har inte ytterkläder på i matsalen. Biblioteket ska vara en lugn och tyst plats, där vi är för att läsa, låna böcker eller arbeta med läxor. All skadegörelse utreds.

11 Vid överträdelse mot ordningsreglerna på Jändel 7-9: 1. Elev som bryter mot en regel får en direkt tillsägelse av inblandad vuxen. Den vuxne påminner eleven om skolans regler och informerar händelsen till mentorn. 2. Elevsamtal med mentorn. Vårdnadshavare informeras antingen av mentorn eller inblandad vuxen. 3. Elevmöte med vårdnadshavare och mentor. 4. Elevsamtal med kurator eller annan elevhälsapersonal, eventuellt bjuds vårdnadshavare in. 5. EVK, elev, vårdnadshavare, mentor, specsamordnare och rektor. 6. EVK - disciplinära åtgärder, utredning 9-16 Om överträdelsen är grov, kan vårdnadshavare omedelbart kallas till skolan. Dessutom kan socialtjänst och polis bli inkopplade. Vaktmästare Jändelskolans vaktmästare heter Ronny Andersson och nås på telefon eller

12 Mentorns roll och betydelse Bilaga 1 Att varje elev blir sedd och får känna sig värdefull är viktiga ledstjärnor för oss. Vår verksamhet skall bygga på varje elevs förutsättningar och våra aktiviteter skall aktivt inriktas på att stärka elevens självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Genom att varje elev kopplas till en mentor, som följer eleven under hela studietiden, garanterar vi den enskilde eleven att han/hon har en vuxenkontakt att vända sig till med allehanda frågeställningar. En person som visar vägen och stöttar eleven i olika valsituationer. En vuxen som tillsammans med eleven tydliggör våra olika roller och uppdrag, rättigheter och skyldigheter. Ingen pedagog bör vara mentor för mer än 15 elever. Mentorn är den person som skall ha den regelbundna kontakten med eleven studieresultat minst en gång/termin om inte behov föreligger för tätare kontakt em till föräldrar/vårdnadshavare och ser till att det följs upp pedagog oll lämnas till klassrådsansvarig och följs upp

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011 VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011 ALLMÄN INFORMATION ELEVER Vi som arbetar på Gullmarsgymnasiet hälsar dig Välkommen. Vår förhoppning är att du skall trivas hos oss. INFORMATION

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS VÅR MÅLSÄTTNING Vår vision bygger på att vi tror att alla kan lyckas, såväl barn/ungdomar som personal det är den viktigaste pusselbiten i vår dagliga ledningsarbete. När våra elever lämnar skolan vill

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer