JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION"

Transkript

1 JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016

2 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Vi vill att arbetsklimatet vid Jändelskolan ska präglas av: Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Jändelskolans vision för eleverna är: Att varje elev ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar Att varje elev ska ha positiva minnen från sin tid på skolan Att varje elev ska lämna skolan med lust att lära och en nyfikenhet på att möta livet Mål: En helhetssyn på lärande och ett eget syfte för elevens kunskapssökande Utveckla elevens sociala kompetens och empati för andra Ge eleven insikt i demokratiska värden Utveckla elevens självkännedom Grunden för Jändelskolans etik och värdegrund ligger i vår människosyn. Vi vill därför: Göra vår värdegrund så konkret som möjligt Låta den vara levande i det dagliga arbetet Göra den känd och förankra den hos personal, elever och föräldrar En förutsättning för vårt arbete är att vi har förtroende för varandra och visar varandra hänsyn. Då kommer vi att känna trivsel och finna arbetsglädje i vår skola. Med dessa ord hälsar vi Dig Varmt välkommen till Jändelskolan! Med vänlig hälsning Sari Sundberg Rektor

3 Adress Karlskrona kommun, Jändelskolan 7-9, Torhamnsvägen, Jämjö Hemsida: adress: Telefonnummer: Expedition , Sjukanmälan elever: För giltighet skall detta göras av förälder/vårdnadshavare. På dator gäller edwise. Mer info om edwise hittar du på följande sida: eller via länk på skolans egen hemsida. Telefon: (första hand), (från kl ) Friskanmälan: När Du är frisk ska din vårdnadshavare anmäla det till skolan. Adresslista/klasslista Du måste kontrollera adresslistan Du får första dagen i skolan. Vi vill ha rätta uppgifter om vem som är Din närmast anhöriga och den personens namn, adress, telefonnummer och var personen går att nå på dagtid. Detta är viktigt om det skulle hända Dig något. Dessutom är det bra om vi får uppgifter om Din adress och telefon eller mobilnummer så att vi kan nå Dig i akuta ärenden Anslag/meddelanden Anslagstavlor för meddelanden finns i långkorridoren i A-huset. Du ansvarar själv för att ta del av informationen här. Information av olika slag ges av klassföreståndare på K-tid en gång i veckan. Information finns också i edwise och på skolans hemsida. Betyg I grundskolan erhåller Du betyg vid varje termin och läsårsslut. Betygen är målrelaterade och betygsskalan går från F som betyder icke godkänd till A som är det bästa betyget. Betyg E är det första godkända betygsteget. När Du går ut nian räknas Dina betyg om till betygspoäng och det är på dessa poäng Du söker till gymnasieskolan. För varje betygsnivå finns kunskapskrav som anger vilka krav som ställs för att uppnå respektive betyg i varje ämne. Dina kunskaper ska relateras till de kunskapskrav som finns för varje kurs. Du har under terminernas gång rätt till information av Dina lärare om hur de bedömer Dina arbetsresultat. Du och Dina föräldrar/vårdnadshavare kommer i god tid före betygssättning att få information om risk för icke betyg finns. Tillsammans med Din lärare görs då en handlingsplan som syftar till att Du minst skall uppnå betyget E. Du har själv ett stort ansvar för Dina studier.

4 Biblioteket är till för Dig! Biblioteket är en studieplats för hela skolan och har något för alla. Här finns böcker, tidningar, tidskrifter, möjlighet att lyssna på musik och tillgång till Internet och olika databaser. Biblioteksassistenten finns tillgänglig för att ge Dig handledning i informationssökning eller tips om böcker. I biblioteket finns arbetsplatser för grupparbete eller enskilda studier samt ett antal datorer för ordbehandling och informationssökning. Hos oss arbetar biblioteksassistent Evelyn Karlsson som nås på tfn VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET! Blanketter Blanketter finns att hämta hos Din mentor och på Du hittar också länkar på skolans hemsida. Busskort För att ha rätt till busskort måste Du ha minst 4 km till skolan. Om Du tappar bort Ditt busskort tar Du kontakt med din klassföreståndare eller vår intendent, Johan Hult, som sitter nere på expeditionen. Busskort är en värdehandling så ta väl hand om det. En avgift tas ut på 200 kr om kortet kommer bort eller blir förstört. Säkerheten är mycket viktig i samband med bussåkandet. Vid påstigning, vänta på rätt sida staketet. Sitt ner när ni åker i bussarna och använd säkerhetsbälten när sådana finns. På vissa linjer kan det ibland saknas sittplatser till alla. Låt i så fall de små barnen sitta i första hand. Intendenten svarar på alla frågor som rör skolskjuts på tfn: Datorer och elev-id Som elev får Du ett eget id och lösenord för att kunna använda skolans datorer. Om Du missbrukar Ditt id eller inte följer de regler som finns, riskerar Du att bli avstängd under en period. Du och Dina föräldrar/vårdnadshavare kommer att få skriva under en särskild blankett om datoranvändande där Du försäkrar att Du tagit del av vad som gäller. Elevansvar En stor del av utbildningen syftar till att ge Dig som elev möjlighet att utveckla ett allt större ansvarstagande för Dina studier, Din närmiljö och Din egen utveckling. Det är viktigt att Du som elev känner till dina lagstadgade och demokratiska rättigheter och använder Dig av dem när det gäller att planera undervisningens uppläggning, genomförande, val av redovisningsformer och uppföljning.

5 Elevers ledighet från undervisningen Skollagen kap 7 anger att kommunen skall se till att skolpliktiga elever fullgör sin skolgång. Av skollagen kap 7 20 framgår att den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin skolplikt. Enligt kap 7:18 får rektor bevilja ledighet sammanlagt högst 10 skoldagar under ett läsår. På Jändelskolan är 10 dagars ledighet delegerad till respektive mentor. Om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet än 10 dagar. Ansökan om ledighet skall ske minst en vecka innan önskad ledighet. Av 6 kap 18 arbetsmiljölagen följer att elev som utsetts till elevskyddsombud skall få den ledighet från skolarbetet som behövs för uppdraget. Rektor beslutar om sådan ledighet. Elevers frånvaro/närvaro Om Du måste vara frånvarande, t.ex. på grund av sjukdom, skall förälder/vårdnadshavare göra anmälan om detta till klassföreståndaren eller i annat fall till expeditionen på tel Vårdnadshavare kan också gå in på edwise, och göra sjukanmälan direkt. Sjukanmälan måste göras varje dag. När Du är frisk görs en friskanmälan. I skolan görs en närvarokontroll för att föräldrar/vårdnadshavare ska kunna vara säkra på att Du är i skolan under dagen. Ett sådant system ska ge möjlighet till snabb kontakt med hemmen. Mentor har ansvar för att hemmen underrättas om förhandsanmälan inte skett och för att ogiltig frånvaro följs upp. Som elev ansvarar du, i samråd med Din klassföreståndare, för att ta reda på vad som pågått i skolan under Din frånvaro. All frånvaro registreras digitalt vilket gör att dina vårdnadshavare själva kan gå in och kontrollera Din närvaro. Elevregister Om Du byter bostadsadress, telefon, namn eller om det i övrigt sker förändringar i de uppgifter som finns i skolans elevregister, skall detta omedelbart meddelas till mentor som i sin tur meddelar Eva Fahlström på expeditionen, tfn Elevinflytande Som elev har Du möjligheter att påverka utvecklingen indirekt genom elevrepresentation i: elevråd skyddsombudsorganisation och direkt i: klassråd (en ggr per månad) det dagliga arbetet tillsammans Elevråd Elevrådet består av valda representanter som skall ta tillvara Dina intressen som elev och arbeta med Din närmiljö. Elevrådets sammansättning växlar från läsår till läsår. Vilka som sitter i elevrådets styrelse ser Du på elevrådets egen anslagstavla.

6 Elevskåp Du får som elev ett eget skåp som Du ansvarar för. Nyckel fås av skolan utan dispositionsavgift men tappar du bort den kostar det 100 kronor att få en ny. Skåpet räknas inte som personlig egendom, så skolan har rätt att öppna skåp. Detta sker endast vid misstanke om olovlig användning och beslutas av rektor. Elevstöd Det finns flera vuxna att tala med på skolan vid sidan av Dina mentorer och lärare. Du har som elev också ett stöd av skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare (SYV) eller rektor. Skolhälsovård Skolhälsovården är den social/medicinska delen av skolans elevvård. Den har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Skolhälsovården skall vara förebyggande. Den skall omfatta hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. Skolsköterska Ann Olsson telefon Mottagningen är öppen måndag, onsdag och fredag kl Övrig tid enligt överenskommelse. Skolkurator Emmelie Cedergrentelefon tjänsten tillsätts i september, kontaktuppgifter återfinns på: Skolkurator har en stödjande och rådgivande funktion i sociala frågor t.ex. förhållanden i hemmet, kamratkontakter, fritidsaktiviteter, skoltrötthet, skolk samt deltar i handläggning av elevvårdsärenden. Kuratorn har ofta tillsammans med rektor hand om kontakter med myndigheter utanför skolan, gör hembesök och förmedlar därigenom en extra kontakt mellan skola och hem i besvärliga situationer. Studie-och yrkesvägledning Marielle Erdin Persson telefon Studie- och yrkesvägledning, SYV, kallas skolans arbete med att förbereda eleverna för olika val i samband med utbildning och arbetsliv. På Jändelskolan finns en studie- och yrkesvägledare som tillsammans med eleverna arbetar med detta, bl.a. genom PRAO som görs i skolår 8 och 9. PRAO är en del av skolans verksamhet och syftar till att ge eleverna en så allsidig bild av arbetslivet som möjligt. Detta innebär att man kan få vara på någon arbetsplats som inte helt överensstämmer med det personliga intresset. Sammanlagt 6 praoveckorfördelas på två tvåveckorsperioder i år 8 och en i år 9. Sektor 1: Teknik, tillverkning, jord- och skogsbruk mm. Sektor 2: Vård, service, undervisning mm. Dessa båda sektorer ska klaras av i år 8 medan man i år 9 får välja mer fritt.

7 Expedition Expeditionen är öppen dagligen mellan kl till maj-aug och sep-april med lunchuppehåll mellan kl och Fritidsgård Fritidsgården är tillgänglig varje dag. Fritidsförvaltningens fasta öppettider i fritidsgården är mellan klockan I fritidsgården får eleverna vara på raster och när de har håltimmar. Inne på fritidsgården har man inga skor på sig. Skolan har en ambition att personaltillsätta fritidsgården 8:30-15:00. Försäkring Alla elever är olycksfallsförsäkrade under skol- och fritid genom kommunens försorg. Om Du skadas skall vårdnadshavaren anmäla detta direkt till försäkringsbolaget. Till: Protector Försäkring Västra Trädgårdsgatan Stockholm telefon: e-post: Föräldraråd Föräldraråd bygger på frivillighet och är ett forum för kommunikation och samarbete. Varje klass har möjlighet att välja en förälder/vårdnadshavare som blir inbjuden till föräldraråd en gång varje läsår. Mentorn ansvarar för att detta blir gjort, vid t.ex. ett föräldramöte. Namnet på föräldern/vårdnadshavaren lämnas till skolassistent Eva Fahlström vid varje läsårs början. Rektor kallar via skolassistenten till föräldrarådsmöte. Mötet har en förutbestämd agenda. Power Point som används i mötena för att åskådliggöra agendan mailas ut till alla föräldrarådsrepresentanter som ett stöd för deras egna anteckningar. Ibland kommer fältsekreterare, närpolis eller någon annan på besök och berättar om sin verksamhet. Någon lärare/personal medverkar varje gång. Ipad Karlskrona kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt lärverktyg i skolarbetet. Enligt skollagen ska alla elever ha kostnadsfri tillgång till lärverktyg och i enlighet med detta vill skolan erbjuda eleverna att genom lån disponera en Ipad under sin studietid. Ipaden ska ses som ett kursmaterial och är avsedd att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden. För att eleven ska få kvittera ut Ipaden krävs att elev/vårdnadshavare har undertecknat ett låneavtal. Genom undertecknandet har elev/vårdnadshavare accepterat villkoren i låneavtalet och är medvetna om att skolan har rätt att återta Ipaden om lånereglerna bryts. Skolan har även rätt att kontrollera webbläsarhistorik, innehåll och vid behov uppdatera eller ominstallera Ipaden.

8 Klassråd Klassrådet består av Din klass och mentor. Protokoll ska föras och lämnas vidare. Efter varje klassråd träffar elevrådets styrelse skolledningen för diskussion och genomgång av saker som eleverna tycker är viktiga. Kvarsittning Skolan tillämpar ett system med kvarsittning för elever som förlorat lektionstid genom att ha upprepad sen ankomst eller annan otillåten frånvaro (skolk). Mentor meddelar alltid vårdnadshavare i förväg om tid behöver tas igen och när det ska ske. Krisgrupp På Jändelskolan finns en krisgrupp. Denna har till uppgift att hantera och leda skolan i händelse av svåra och krisartade incidenter och olyckshändelser som drabbar hela skolan, delar av skolan eller Dig som enskild elev. Krisgruppen leds av rektor. Lokalvård Städningen av skolans lokaler sker på dagtid. Det betyder att Du som elev kommer att stöta på våra lokalvårdare i arbete överallt i skolans lokaler. Hjälp till att hålla skolan snygg och ren! Vi vill alla att skoltiden ska vara en positiv social upplevelse samtidigt som en lärotid. Läromedel De läromedel som Du som elev använder under studietiden är ett lån och skall återlämnas till skolan efter avslutad utbildning eller i samband med studieavbrott. Glömmer Du att lämna igen något läromedel eller förstör läromedel kommer Du att bli betalningsskyldig för dessa. Mentorer Varje klass har två mentorer. Det är till mentorn Ni elever och föräldrar/vårdnadshavare vänder er i första hand angående allt som rör elevens studiegång. Exakt vad en mentor förväntas göra ser ni i bilaga 1. Miljöjour Som elev kan Du i år 8 och 9, tillsammans med en kamrat, ca en gång per termin få hjälpa lokalvårdare och ansvarig i fritidsgården med diverse arbetsuppgifter. En dag kan se ut så här (ibland vänder vi på det och ni städar sist): Ni hämtar handskar och material i personalrummet för skräpplockning Ni hjälper till med bullrast Ni hjälper till i fritidsgården Mobiltelefon Under lektionstid avgör undervisande lärare om Du tillåts använda din mobiltelefon. I matsalen ska telefonerna inte användas. Biblioteket är en plats där det ska vara lugnt, så mobiltelefonen måste användas med respekt.

9 Biblioteksassistenten ansvarar. Misskötsel leder till att Du får lämna ifrån Dig mobilen under hela dagen och hämta den efter dagens slut. Parkering Parkering av cyklar och mopeder skall ske på framsidan av skolan på avsedd plats. Det är lag på cykelhjälm upp till 15 år. OBS! att mopeder ska parkeras vid cyklarna i det första (östra) utrymmet Rökförbud 1994 införde riksdagen en ny tobakslag. Den innebär att all rökning inom skolans område är förbjuden. Det är dessutom förbjudet att köpa tobak före 18 års ålder. Tobakslagen innebär också att det är olagligt att inneha cigaretter vid ung ålder. Alla ska respektera denna lag, inte minst då det finns många på skolan som pågrund av medicinska skäl mår dåligt av rök. Om en elev ertappas med att röka eller inneha cigaretter på skolans område kommer personal att kontakta förälder/vårdnadshavare. Återupprepas detta kommer föräldrar/vårdnadshavare och eleven att kallas till ett hälsosamtal. Sjukanmälan Sjukanmälan görs av förälder/vårdnadshavare till Eva Fahlström på telefonnummer från kl eller via: Skadegörelse Vi utreder all skadegörelse. Som konsekvens får man som elev ta sitt ansvar och hjälpa till att återställa det som skadats och/eller betala ersättning. I vissa fall blir det omedelbar polisanmälan. Skolmåltider Skollunch serveras dagligen enligt den meny som gäller för veckan. Särskild kost kan serveras efter samråd med skolhälsovården, där även en blankett erhålls för underskrift av föräldrar/vårdnadshavare. Vid direkta frågor om skolmaten kan Ni kontakta vår kock, Thomas Berglund, som nås på telefon Representant från skolmåltidspersonalen bjuds in till elevrådsmöten minst en gång per läsår för att diskutera måltider och miljö i skolmatsalen. Studieresor/studiebesök Studieresor och studiebesök är en viktig del av Din utbildning och är därför knutna till Dina studier både på ett förberedande och uppföljande sätt. För varje resa/besök skall finnas ett väl genomtänkt program och alla i Er klass eller grupp skall delta. Information om var varje klass befinner sig lämnas av ansvariga lärare till Eva Fahlström på expeditionen.

10 Tider för läsåret Hösttermin Vårtermin torsdag 20 augusti fredag 18 december torsdag 7 januari fredag 10 juni Höstlov (v 44) 26/10-30/10 Sportlov (v 8) 22/2 26/2 Påsklov (v 13) 29/3 1/4 Klämdagar 6/5 Studiedagar 29/2, 23/5 Trivselregler/ordningsregler Dessa regler är framtagna i samarbete med Jändelskolans personal, Jändelskolans elevråd samt Jändelskolans föräldraråd och gäller från och med Vi bemöter varandra med respekt, vi kränker inte varandra, vi slåss inte, sparkas inte och tar inte heller smärtsamma grepp. Vi använder ett vårdat språk, vilket innebär att inga könsord, svordomar, kränkande eller nedsättande ord används mot varandra.. Vi kastar snöbollar bara på angiven plats, på basketplanen och på gräset mot dungen Vi följer tobakslagen, vilket innebär att tobak och andra droger varken får användas eller förekomma på skolans område. Vi har inte ytterkläder på i matsalen. Biblioteket ska vara en lugn och tyst plats, där vi är för att läsa, låna böcker eller arbeta med läxor. All skadegörelse utreds.

11 Vid överträdelse mot ordningsreglerna på Jändel 7-9: 1. Elev som bryter mot en regel får en direkt tillsägelse av inblandad vuxen. Den vuxne påminner eleven om skolans regler och informerar händelsen till mentorn. 2. Elevsamtal med mentorn. Vårdnadshavare informeras antingen av mentorn eller inblandad vuxen. 3. Elevmöte med vårdnadshavare och mentor. 4. Elevsamtal med kurator eller annan elevhälsapersonal, eventuellt bjuds vårdnadshavare in. 5. EVK, elev, vårdnadshavare, mentor, specsamordnare och rektor. 6. EVK - disciplinära åtgärder, utredning 9-16 Om överträdelsen är grov, kan vårdnadshavare omedelbart kallas till skolan. Dessutom kan socialtjänst och polis bli inkopplade. Vaktmästare Jändelskolans vaktmästare heter Ronny Andersson och nås på telefon eller

12 Mentorns roll och betydelse Bilaga 1 Att varje elev blir sedd och får känna sig värdefull är viktiga ledstjärnor för oss. Vår verksamhet skall bygga på varje elevs förutsättningar och våra aktiviteter skall aktivt inriktas på att stärka elevens självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Genom att varje elev kopplas till en mentor, som följer eleven under hela studietiden, garanterar vi den enskilde eleven att han/hon har en vuxenkontakt att vända sig till med allehanda frågeställningar. En person som visar vägen och stöttar eleven i olika valsituationer. En vuxen som tillsammans med eleven tydliggör våra olika roller och uppdrag, rättigheter och skyldigheter. Ingen pedagog bör vara mentor för mer än 15 elever. Mentorn är den person som skall ha den regelbundna kontakten med eleven studieresultat minst en gång/termin om inte behov föreligger för tätare kontakt em till föräldrar/vårdnadshavare och ser till att det följs upp pedagog oll lämnas till klassrådsansvarig och följs upp

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

3. Låneperiod. 4. Förvaring

3. Låneperiod. 4. Förvaring LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator eller ipad) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern

Läs mer

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV. Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan 1. Bakgrund 2. Handhavande, användning och ansvar 3 Leverans, låneperiod och återlämnande 4 Säkerhetskopiering/lagring 5 Försäkring och garanti

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT MOTVERKA OLOVLIG FRÅNVARO Specialpedagog Psykolog Skolsköterska Rektor Mentor Föräldrar Elev Kurator Innehåll Sida nr Inledning 3 Aktörer 3 Grundläggande synsätt.3 Helhetssyn..3

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan Mot alkohol

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan HANDLINGSPLAN

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett

Läs mer

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 0 INNEHÅLL Allergi... 3 Alternativ till språkval, åk 6-9... 3 Antimobbingarbete... 3 Arbetsplaner... 3 Besök på skolan... 3 Betygsvarning... 3 Biblioteket...

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld Likabehandlingsplan På Stenbackaskolan accepteras ingen form av kränkande behandling. Alla har lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Birgittaskolan i Linköping Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Besöksadress: Klostergatan 49, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

JÄMJÖ SKOLOMRÅDE. Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2014/2015

JÄMJÖ SKOLOMRÅDE. Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2014/2015 JÄMJÖ SKOLOMRÅDE Välkommen till Jämjö Kyrkskola Läsåret 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR PÅ JÄMJÖ KYRKSKOLA! Sommaren är en härlig tid, men nu längtar vi efter att få komma igång med ett nytt läsår!

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 15/16 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2015-08-18 Bakgrund Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering

Läs mer

Elevinformation A-Ö 1

Elevinformation A-Ö 1 Elevinformation A-Ö 1 Kontakt Adress: Postgatan 5, 411 13 Göteborg Telefon: 031-65 25 30 Hemsida: www.rytmus.se Skolans öppettider Ordinarie skoldagar: 08:00 17:00 Torsdagar även kvällsöppet: 17:00 20:00

Läs mer

INFORMATION. Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9

INFORMATION. Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9 INFORMATION Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vart vänder Du Dig 3-5 - skolans hemsida - skolans adress - Frånvaroanmälan/sjukdom - Ledighet - Försäkring

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 I skollagen står det att Arbetsmiljölagen gäller för både elever och personal i såväl skolan som förskola och fritids. Enligt den har

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Välkommen. till MILNERGYMNASIET. Läsåret 2014/2015. Hantverksprogrammet Florist. Hantverksprogrammet Frisör. Vård- och Omsorgsprogrammet

Välkommen. till MILNERGYMNASIET. Läsåret 2014/2015. Hantverksprogrammet Florist. Hantverksprogrammet Frisör. Vård- och Omsorgsprogrammet Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Välkommen till MILNERGYMNASIET Läsåret 2014/2015 Hantverksprogrammet Florist Hantverksprogrammet Frisör Vård- och Omsorgsprogrammet Att arbeta med och för människor

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01 BRÄCKE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01 Alkohol- och drogpolicyn antagen av Barn- och Ungdomsgruppen 2008.12.04 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Adolfsbergsskolan F 6

Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Adolfsbergsskolan F 6 läsåret 2012/2013 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande. Välkommen till Adolfsbergsskolan F-6 Vår idé Adolfsbergsskolan F-6 är en skola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer