Systembeskrivning Total Office Fakturasystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systembeskrivning Total Office Fakturasystem"

Transkript

1 Systembeskrivning Total Office Fakturasystem Version Uppdragsgivare: Gruppmedlemmar: Örjan Melin David Johansson Pushparaj Silva Robert Celik Magnus Steen Christian Illanes Niklas Kullberg Johan Säfström Inga Nkomo 1

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING SYSTEMBESKRIVNING PALM Process Databaser MAILHÄMTNING Moduler Funktion Felhantering Konfiguration DATABASEN Databasdesignen Beskrivning av databasdesignen Spegling WEBBINTERFACE Syfte Uppbyggnad Administrationsverktyg Funktionalitet Säkerhet Vidareutvecklingsmöjligheter UTSKRIFT Skapande och användande av mall Verifikat Hämtning av data från databasen Format för frågor till databasen Översättning till SQL OCR-kodrad

3 1 Inledning I detta dokument beskrivs de tekniska detaljer som bygger upp Fakturasystem. En systemskiss kommer nedan som ska ge en överskådlig bild av hur systemet fungerar. Figur 1 Översikt av systemet. 3

4 2 Systembeskrivning Nedan följer en systembeskrivning för samtliga delar som ingår i projektet. 2.1 Palm Det är i handdatorn som användarna skapar deras fakturor, varvid de skickas krypterade till en POP3-mailserver Process Programmet består av sju huvuddelar. Dessa är: 1. Val av fakturadatum 2. Val av användare 3. Val av mottagare 4. Tilläggning av produkter 5. Val av betaldatum 6. Val av fakturanummer 7. Bekräftning av fakturan innan den skickas I figur 2 nedan beskrivs sambanden mellan dessa delar i ett processdiagram. Figur 2 Processdiagram: Översikt 4

5 En utveckling av delen Choose Produkter beskrivs i figur 3. Figur 3 Processdiagram: Choose Produkter Databaser Programmet använder sig av ett flertal databaser för att upprätthålla sin funktionalitet. De flesta av dessa databaser är gemensamma med de två färdiga programmen Kvitton 1 och Fakturor 2 vilka enbart hanterar redovisning. I tabell 1 nedan följer en översikt av alla ingående databaser samt en kort beskrivning av dessa. 1 Färdigt program konstruerat av Total Office 2 Färdigt program konstruerat av Total Office 5

6 Namn Beskrivning Kvitton och Fakturor Fakturasystem Adress.pdb Innehåller företagets adressuppgifter mm. Ansvar.pdb Innehåller alla användare av systemet Mallar.pdb Används för att spara information om ej definierade produkter Verifikat.pdb Innehåller redovisningsunderlag Mail.pdb Inbyggda maildatabasen i Palm OS Produkter.pdb Definierade produkter TempProd.pdb Tabell 1 Databaser Temporär databas som används för att lagra produkter och deras belopp under skapandet av en faktura Mailhämtning Moduler Mailhämtningen består av två huvudmoduler: Java-programmet Popper och Visual Basic-programmet Pars . Pars består i sin tur av två moduler, modpars och modsend . modpars innehåller den körbara main-metoden och funktioner för att dekryptera, tolka och spara information från i databasen. modsend innehåller funktioner för att skicka Funktion Vid körning av Mailhämtning.bat startas javaprogrammet popper som hämtar hem en från POP3-mailservern och lägger dessa som filer i en underkatalog vid namn mail. När popper har kört klart startas 6

7 Pars .exe. Pars läser in varje från katalogen mail. I tur och ordning dekrypteras, tolkas och lagras i mailen i databasen. Sedan flyttas de till en katalog för arkivering. När katalogen mail är tom, det vill säga alla e-brev har behandlats, så avslutas Pars . ens färd genom mailhanteringen: Handdator Mailserver Popper Pars Databasen Felhantering Om ett fel inträffar under körning av Pars så kommer det problematiska et att flyttas till en särskild katalog där det kan tas om hand senare. Vid slutet av körningen kommer även ett som sammanställer de fel som uppkommit att skickas iväg till en administratör eller liknande. Anledningen till detta är att Pars är menat att schemaläggas och då är det inte alltid som man kan ta om hand om problem som uppstår på en gång utan exekveringen måste kunna fortsätta Konfiguration Popper konfigureras genom textfilen settings.txt. Pars konfigureras genom textfilen Pars .ini. Mer information om detta finns i användarhandledningen. 2.3 Databasen Databasen är den del som är hjärtat i hela projektet. Den sammankopplar alla andra delar genom att innehålla all viktig information. Nedan beskrivs databasen mer utförligt. 7

8 2.3.1 Databasdesignen Figur 4 Databasdesignen 8

9 2.3.2 Beskrivning av databasdesignen Foretag: Företagen som är kunder hos Total Office Mobile Systems, d.v.s. de som skickar fakturor. ForetagsID, PRIMARY KEY INT NOT NULL AUTONUMMER ForetagsNamn VARCHAR(40) NOT NULL OrgNummer VARCHAR(20) NOT NULL GatuAdress VARCHAR(60) NOT NULL PostAdress VARCHAR(60) NOT NULL Telefon VARCHAR(20) NOT NULL Mobil VARCHAR(20) NOT NULL Fax VARCHAR(20) NOT NULL Mail VARCHAR(40) NOT NULL Loggo: Loggot för varje enskild företag. ForetagsID PRIMARY KEY INT NOT NULL Sokvag VARCHAR(200) NOT NULL Inloggning: Inloggningsuppgifter på webben för varje enskild företag. Username PRIMARY KEY VARCHAR(50) NOT NULL Password VARCHAR(50) NOT NULL ForetagsID INT NOT NULL Betalningsinfo: Betalningsinformation för ett specifikt företag. ForetagsID PRIMARY KEY INT NOT NULL Postgiro VARCHAR(20) Bankgiro VARCHAR(20) DrojsmalsRanta FLOAT Personer: Personer som är anställda av företaget samt personer som är kunder till företagen. PersonID PRIMARY KEY INT NOT NULL AUTONUMMER Fornamn VARCHAR(25) NOT NULL Efternamn VARCHAR(25) NOT NULL Pnr INT(12) HarAnstallda: Kopplar ihop vilka som är anställda hos ett specifikt företag. PersonID PRIMARY KEY INT NOT NULL ForetagsID PRIMARY KEY INT NOT NULL Adress: Adressen för personen som fakturan skickas till, samt företaget denne jobbar hos. AdressID PRIMARY KEY INT NOT NULL AUTONUMMER 9

10 ForetagsNamn VARCHAR(40) GatuAdress VARCHAR(60) NOT NULL PostAdress VARCHAR(60) NOT NULL VARCHAR(30) PersonID INT NOT NULL Custom: Övrig information hos personer som är kunder, t.ex. organisationsnummer, kundnummer m.m. CustomID PRIMARY KEY INT NOT NULL AUTONUMMER Beskrivning VARCHAR(200) NOT NULL Data VARCHAR(250) NOT NULL PersonID INT NOT NULL Nummer: Information som telefonnummer, mobilnummer, faxnummer m.m. NummerID PRIMARY KEY INT NOT NULL AUTONUMMER Nummer VARCHAR(30) NOT NULL Beskrivning VARCHAR(100) NOT NULL PersonID INT NOT NULL Produktinfo: Information om varje produkt. ProduktInfoID PRIMARY KEY INT NOT NULL AUTONUMMER Namn VARCHAR(60) NOT NULL Moms INT(2) NOT NULL Produkter: Mer specifik information (priset) om en produkt som har sålts. ProduktID PRIMARY KEY INT NOT NULL AUTONUMMER Pris Decimal(10,2) NOT NULL ProduktInfoID INT NOT NULL Faktura: Information om alla fakturor. (Denna information ska sparas 10 år i databasen). FakturaID PRIMARY KEY INT NOT NULL ForfalloDatum DATE NOT NULL FakturaDatum DATE NOT NULL FakturaNummer INT NOT NULL DrojsmalsRanta FLOAT Postgiro VARCHAR(20) Bankgiro VARCHAR(20) Utskriftstid DATETIME ForetagsID INT NOT NULL SandarePersonID INT AdressID INT NOT NULL 10

11 ProduktTillFaktura: Alla produkter som ska skrivas ut på en specifik faktura. VerifikatNummer INT NOT NULL ProduktID PRIMARY KEY INT NOT NULL FakturaID PRIMARY KEY INT NOT NULL NyaFakturor: Alla nytillkomna fakturor i systemet. Dessa har alltså inte skrivits ut ännu. FakturaID PRIMARY KEY INT NOT NULL Spegling Total Office Mobile Systems har två databaser, ett lokalt och ett hos sajthotellet (ett webbhotell). På sajthotellets databas kommer logotypen hos varje företag att laddas upp, medan den lokala kommer få in all annan information. För att kunna ha backup, underlätta en eventuell flyttning av den lokala databasen och minska risken för att hela systemet blir oåtkomlig för kunderna behövdes någon form av spegling. Därför gjorde vi ett batch-script som speglar över logotypinformationen från sajthotellet till den lokala databasen. Dessutom speglas informationen i den lokala databasen till sajthotellet. De båda databaserna kommer nu alltså vara backup till varandra. 2.4 Webbinterface Syfte Totaloffice hade redan vid projektets start en fungerande webbsida. Vår uppgift har varit att vidareutveckla denna sida med basen för ett webbinterface, skrivet i ASP. Syftet med webbinterfacet är att företagen skall kunna göra en hel del inställningar via webben, samt att kunna utnyttja vissa tjänster. Att göra inställningar via webben underlättar både för kunderna samt för Totaloffice. Exempel på inställningar kunderna kan göra är: Ladda upp logotyp (till företagets fakturor), ändra dröjsmålsränta och byta lösenord. I dagsläget finns inga andra tjänster klara, men det är tänkt att det i framtiden ska finnas möjlighet att skapa fakturor på webben, få en översikt av sin ekonomi, samt att kunna planera sin personaltillgång med tjänsten Personal Planner. Webbinterfacet ska vara lösenordsskyddat och säkerheten ska vara medtagen på alla sidor som rör kundens egen information Uppbyggnad Webbinterfacet består till största delen av en mängd webbsidor skrivna i ASP. Många av sidorna är knutna till databasen på Sajthotellet (Se avsnitt 11

12 2.3), och även sidorna i sig ligger lagrade där. Webbinterfacet ansluter bara till databasen på Sajthotellet, vilket gör att webbanvändningen rent fysiskt är skiljt från Totaloffice lokala servrar. Detta är fördelaktigt ur säkerhetssynpunkt. För att det hela ska bli så enkelt som möjligt har vi försökt strukturera upp all ASP-kod med hjälp av funktioner. Vissa av ASP-filerna innehåller enbart funktioner som andra filer anropar. Nedan följer en lista med alla funktionsfiler samt en kort beskrivning av var och en av dem. Totalofficelayout.asp Beskrivning: Den här filen innehåller flera funktioner för att skapa den layout som återfinns på Totaloffice sidor. Funktioner: gettotalofficeheadinfo() gettotalofficebodydefinition() leavetotalofficebodydeffinition() gettotalofficelayout() gettotalofficelayoutmenu() Database.asp Beskrivning: Den här filen innehåller funktioner för att skapa en anslutning, och arbeta mot databasen Funktioner: getconnection() getrecordset() Loginfunctions.asp Beskrivning: Den här filen innehåller alla funktioner som hanterar inloggning och utloggning, och kontroll av att användaren är inloggad. Funktioner: login() loggedin() logout() getloginform() MD5.asp Beskrivning: Den här filen innehåller en funktion för kryptering av lösenord. Koden är tagen från och är fri att använda med vissa restriktioner. Dessa finns medtagna i filen. Funktioner: Md5() 12

13 Geometry.asp Beskrivning: Filen innehåller funktioner för att rita upp olika geometriska figurer mm. Funktioner: drawrectangle() drawroundrectangle() drawstring() drawimage() Invoice.asp Beskrivning: Denna fil innehåller allt som krävs för att rita upp fakturamallen och för att få nödvändig information ifrån databasen. Den innehåller till exempel funktioner för bilduppladdning. Funktioner: getinvoiceexampleinfo() getinvoiceloggofromdb() setinvoiceloggo() getinvoiceadressfromdb() getinvoicetelefonfromdb() getinvoicefaxfromdb() getinvoiceorganisationsnrfromdb() getinvoic fromdb() +en mängd andra funktioner Password.asp Beskrivning: Innehåller funktioner som hanterar ändring av lösenord. Funktioner: getcurrentpassword() setnewpassword() getchangepasswordform() Tokenizer.asp Funktioner: Tokenizer() getnexttoken() getnexttokenseparatedby() Här är en lista med övriga filer som inte innehåller några funktioner, men sköter själva hanteringen av webbsidorna: Index.asp Login.asp Loginpage.asp 13

14 Logout.asp Changepassword.asp Imageupload.asp Upload.asp Administrationsverktyg Administrationsverktyget används för att skapa och redigera användare som ska kunna logga in på företagets sidor på Webben. Programmet AdminTool.exe kopplar upp sig mot databasen enligt parametrar som hämtas från AdminTool.ini. Från databasen hämtas automatiskt en lista på tillgängliga företag som användaren kan välja i en drop-down-ruta. Om man trycker på Hämta så hämtas alla användare som finns registrerade på det valda företaget. Lösenordet kan antingen genereras eller skrivas in manuellt. Innan lösenordet lagras i databasen hashas det med MD5-metoden. När den första användaren skapas på ett nytt företag så genereras automatiskt initiala Null-värden för företagets faktureringsuppgifter. Connection String för uppkoppling mot databasen finns i filen AdminTool.ini där den kan redigeras Funktionalitet Den funktionalitet som webbinterfacet erbjuder idag är: Inloggning med hjälp av sessioner (Cookies) säkra inre sidor automatisk utloggning vid inaktivitet blockering av att kunna se tidigare sidor efter utloggning kryptering av lösenord möjlighet att ladda upp företagets logotyp till fakturan kontroll av bildstorlek och filformat vid bilduppladdning Presentation av en fakturamall med företagets logotyp på Möjlighet att ändra lösenord för inloggning Utloggningsfunktion Säkerhet Eftersom informationen som presenteras på webbinterfacets sidor kan vara känsliga för kunderna skyddas alla sidor av en särskild inloggningskontroll. Företagen kommer först till en inloggningssida. Här måste man ange användarnamn och lösenord för att kunna komma in och läsa innehållet innanför. Vid en korrekt inloggning skapas en session på servern och en på användarens dator, vilket betyder att användaren har fått rättighet att besöka webbinterfacets sidor. Sessionen är tidsbegränsad vilket innebär att om man inte gör någonting aktivt på webbinterfacets sidor inom 5 minuter så blir man utloggad. Eftersom servern förstör sin session när 14

15 detta händer, är det inte möjligt att komma tillbaka till sidor genom att backa i sin webbläsare. Det är inte heller möjligt att nå någon av webbinterfacets inre sidor genom att undvika inloggningssidan, eftersom alla inre sidor kräver en existerande session. Företagens användarnamn och lösenord sparas i databasen, men lösenorden krypteras innan de lagras, och på så sätt blir det omöjligt för andra att avläsa dessa från databasen. Algoritmen som används vid krypteringen är en hashningsalgoritm kallad MD5. Denna är irreversibel vilket betyder att den inte går att dekryptera Vidareutvecklingsmöjligheter Vi har hela tiden haft som mål att utveckla en bra bas för ett webbinterface. Vi förstod tidigt att detta skulle få en signifikant betydelse för systemet i framtiden. En funktion som säkert kommer att vara av intresse fär många, är att visa sammanställningar av företagets ekonomi. För att det ska vara så lätt som möjligt att bygga på och ändra på webbinterfacet, har vi lagt upp det mesta som funktioner (se ovan). Det finns funktioner för säkerheten, databaskoppling, layout osv. Detta gör framförallt att det är enkelt att lägga till nya sidor. Vi har även tänkt på att man kanske vill kunna få fakturainformation presenterad på en fakturamall som den vi använder för att visa företagens logotyp. Därför är även denna fakturamall uppbyggd av funktioner istället för att bara visa en inskannad bild. Systemet skulle således även kunna utökas med tjänsten att skicka fakturor via Internet, istället för att alltid använda sig av handdatorn, utan någon större svårighet. 2.5 Utskrift När detta program körs sker följande: först läses en lista på nyinkomna fakturors id-nummer in från databasen. Om antalet är noll så avslutas programmet. Annars genereras en mall av en faktura. De nyinkomna fakturorna skapas med hjälp av denna och skrivs sedan ut. Därefter markeras fakturorna som utskrivna i databasen Skapande och användande av mall Programmet har två interna bildobjekt. I en av dem skapas en mall av en faktura. Den ser ut som den färdiga fakturan, men är inte ifylld med de egentliga data (adresser osv.) För varje faktura som skrivs ut kopieras innehållet i mallbilden över till det andra bildobjektet och fylls i med relevant data. Därefter skrivs den ut Verifikat När fakturan skrivits ut ska en verifikatfaktura skrivas ut. Denna skapas med hjälp av den redan ifyllda fakturan. Det enda som fylls i är 15

16 verifikatnummer. Därefter skrivs verifikatfakturan ut. Det är alltså denna faktura som sedan skickas till avsändaren Hämtning av data från databasen I konfigurationsfilen står vilken data som ska hämtas från databasen. Kommunikationen med databasen sker via en ODBC-drivrutin som tar emot SQL-kommandon. Men i konfigurationsfilen står istället frågor till databasen i ett programspecifikt format. Detta översätts till SQL i programmet. Anledningen till att vi valt att skriva med ett programspecifikt format är att det annars skulle bli en hel del select/from/where -satser, vilket skulle göra filen mer eller mindre oläslig Format för frågor till databasen Alla databasfrågor i konfigurationsfilen omskrivs av <>. Formatet för databasfrågor i konfigurationsfilen är: tabell[nyckel]data. Den frågan skulle hämta attributet data från tabellen tabell, på den rad där attributet nyckel har det värdet som är aktivt värde. Aktivt värde hämtas från listan av nyinkomna fakturor, eller från databasen. Exempel: I frågan <a[b]c> söker man upp det värde på c, som finns i a på det ställe där b är id:t av den faktura som just nu behandlas. Om man istället vill hämta ett värde från databasen att indexera med, sker det Exempel: I frågan söker man upp c i a, där b är aktivt fakturaid. Därefter används värdet från c för att hitta f i tabellen d, där e=c. Det kan byggas ut i godtyckligt många nivåer, t.ex. är en giltig fråga. Dessutom kan man använda formler i databasfrågorna. Formler måste omskrivas av {}. Man kan t.ex. skriva Översättning till SQL Översättningen av databasfrågor utförs genom att frågan bryts upp och omtolkas till SQL på ett trivialt sätt. Se kod för närmare beskrivning OCR-kodrad En kodrad för OCR (Optical Character Recognition) skapas enligt Postgirots anvisningar. I det ingår fakturanummer med längdsiffra och kontrollsiffra, formaterat belopp och kontrollsiffra, samt formaterat postgironummer. OCR-kodraden måste placeras på ganska exakt rätt ställe (enligt Postgirot 16,9 mm från blankettens nedre kant). Om fakturans post i databasen inte innehåller postgironummer kommer OCRkodraden att bli oläslig för Postgirots OCR-maskiner, men om inget postgironummer finns kan man ändå inte betala via postgiro. 16

17 OCR-koden skrivs ut bokstav för bokstav, dvs. inte som en text, med ett specifikt teckenavstånd. Vid eventuellt byte av teckensnitt så kommer varje specifikt tecken alltid att hamna på rätt plats, storleken på tecknen kan dock behöva ändras. Det teckensnittet som medföljer är OCR-B (i enlighet med Postgirots anvisningar) och teckenstorlek har valts till 11 punkter. Det bör dock påpekas att olika OCR-B teckensnitt kan se olika ut, det som medföljer är det som vanligtvis finns på andra postgiroblanketter. 17

Användarhandledning Total Office Fakturasystem

Användarhandledning Total Office Fakturasystem Användarhandledning Total Office Fakturasystem Systemadministratör Version 1.0 2004-05-10 http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Gruppmedlemmar: Örjan Melin David Johansson

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Utkast/Version (7) Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen

Utkast/Version (7) Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen Utkast/Version Sida 2.0 1 (7) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen 2 (7) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Inloggning...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system.

Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system. Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system. Har du frågor gällande Netwise systemet ska du vända dig till: IT service helpdesk tel. 031-786

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Inställningar frånvaronotifiering

Inställningar frånvaronotifiering Inställningar frånvaronotifiering Publicerad 2011-08-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Inställningar frånvaronotifiering 1 Frånvaronotifieringar 3 Bakgrund

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom Dokumentation för VLDIT AB Online classroom 2 Introduktion VLDIT AB önskar area för att tillhandahålla ett kursutbud online för sina befintliga deltagare, men även för nya. Syfte för applikationen: tillhandhålla

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin Utkast/Version Sida 2.0 1 (8) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin 2 (8) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Hämta

Läs mer

oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46

oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46 oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46 Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll UTSKRIFT PDF FAKTUROR 1 Inställningar 2 Fil 2 Utskrift 2 Marginaler 7 Testutskrift

Läs mer

Försöksnomineringssystem 2013

Försöksnomineringssystem 2013 Försöksnomineringssystem 2013 Försöksnomineringssystem 2013... 1 1 Nominering... 2 1.1 Nominera sig själv... 2 1.2 Nominera någon annan... 2 1.3 Nominera som förening m.fl.... 2 2 Deltagaruppgifter...

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Rebus e-postinställningar

Rebus e-postinställningar Rebus e-postinställningar 2016-09-07: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson E-post konfiguration Alla listor, blanketter och rapporter som kan skrivas ut från Rebus kan även skickas via e-post i en mängd

Läs mer

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare tclogin.com Tillgång till TeleComputing TCAnyWare Service Desk Tel: Supportväxeln: 020-22 29 20 alt. 08-55 61 09 30 Fax: +46 (08) 56791199 E-post: support@telecomputing.se Web: http://support.telecomputing.se

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

Användarhandledning. Man trycker på Visa certifikat

Användarhandledning. Man trycker på Visa certifikat Användarhandledning Inloggning sker så här. En webbläsare startas, för Windows-användare Internet Explorer och för Mac-användare Safari (OBS! Ej Firefox. Firefox kan inte hantera den javafil som skickas

Läs mer

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er:

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er: E-post inställningar webgr.nu Vill ni ha mer information hör av er: Webgruppen Tel: 018-42 51 00 Varpvägen 33 E-post: info@webgruppen.se 757 57 Uppsala Dokumentversion: v11 Innehåll E-post uppgifter...2

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE MENY 3 Kom igång 3 Introduktion 4 Aktivera tjänst 5 Installation av fakturaskrivaren 6 Överför exempelfakturor 7 Granska och godkänn exempelfakturorna 8 Skicka dina fakturor

Läs mer

Lathund för användare. Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster

Lathund för användare. Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster 1 (31) Lathund för användare Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster Sida 1/31 2 (31) Versionshistorik Version Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2013 05 08 Lars Wennerholm Första version 0.3 2013 06 20

Läs mer

Överföring av filer med Zendto v 1.1. stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post

Överföring av filer med Zendto v 1.1. stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post Folkhälsans ZendTo ZendTo är till för enkel och säker överföring av stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post ZendTo används via webbläsare,

Läs mer

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Sida 1 av 15 Version 1.0 Document name: MboxWebbmail_Guide.docx Issued by: Date: 2015-02-06 Reg. no: Description: Approved: M.P

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 EdiImport Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av programmet 1 Avinstallation

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP.

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP. Laboration 1 Översikt 1. Att komma igång med laborationsmiljön a. installera Aptana Studio 3 b. Installera EasyPHP 2. Testa lite programmering a. Testa enkla uppgifter b. Testa automatiskt 3. Skapa inloggningsformulär

Läs mer

Information om PMO-kassan

Information om PMO-kassan Information om PMO-kassan Innehållsförteckning Introduktion till hur kassahanteringen fungerar i PMO... 1 Anslutning... 2 Inloggning i PMOUTV via VDI... 2 Användarhandledning... 6 Behovsinventering...

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

SLU Säkerhets instruktioner avseende kryptering av filer

SLU Säkerhets instruktioner avseende kryptering av filer 1 1 SLU Säkerhet Christian Nähl SLU Säkerhets instruktioner avseende kryptering av filer Nedanstående instruktioner kan tillämpas vid behov av att kryptera informationstillgångar i samband med exempelvis

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Cramo Business Support. användar handbok

Cramo Business Support. användar handbok Cramo Business Support användar handbok Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Web-depå 7 Företagsprofil, avtalade rabatter 8 Visa faktura 9 Ekonomisk statistik 9 Tekniska

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Ditt första C#-program med Visual Studio

Inledande programmering med C# (1DV402) Ditt första C#-program med Visual Studio Ditt första C#-program med Visual Studio Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Installation på Lokal PC... 2 Installation på Server...7 (Windows Remote Desktop/ Windows Fjärrskrivbord) Installation på MAC...12 Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Installation på Lokal PC... 2 Installation på Server...4 (Windows Remote Desktop/ Windows Fjärrskrivbord) Installation på MAC...9 Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Användarmanual extra large

Användarmanual extra large XL Användarmanual extra large Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Innehållsförteckning Sid Syftet med tjänsten systemaccess för distansåtkomst... 2 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst... 2 Så

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Installation på Lokal PC... 2 Installation på Server...4 (Windows Remote Desktop/ Windows Fjärrskrivbord) Installation på MAC...9 Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 17245 Kolumner för tom-datum i dialogen för att koppla värdenycklar. Nu finns sorterbara kolumner för tom-datum

Läs mer