Utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning inom Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning inom Stockholms län"

Transkript

1 Utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning inom Stockholms län Riktlinjer för vårdgivare som bemannar remissgrupper Utgivare: Olav Bengtsson Kerstin Dahlström Per Sandstedt BUP-divisionen SLSO Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Sachsska Barnsjukhuset Södersjukhuset AB Representanter i BUS-SAM Stockholms läns landsting Fastställt: Gäller till:

2 Syfte med detta dokument Under 2009 har organisationen för utredning och behandling av barn och ungdomar med ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning förändrats i Stockholms län. Samtidigt har ett regionalt vårdprogram tagits fram för denna grupp barn och ungdomar. Vårdprogrammet är av central vikt för utredning och behandling av denna målgrupp inom Stockholms län och detta dokument ska ses som ett komplement till vårdprogrammet. Även det BUS-dokument från 2005 som heter Program för barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter ska ses som ett komplement till vårdprogrammet. Förändringen gäller vårdkedjan för upptäckt och utredning av barn och ungdomar med ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning. Detta dokument är skapat för de personer som involveras i vårdkedjan kring dessa barn och ungdomar i syfte att klargöra de riktlinjer som gäller. Upptäckt och remiss Upptäckarnivån för barn och ungdomar med ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning är föräldrar, förskola/skola/fritids, BVC, skolhälsovård, logopedverksamhet, lekotek, barnmedicin och barnpsykiatrin. De som träffar barnen/ungdomarna kan känna oro för deras utveckling. Det kan handla om att barnet inte utvecklas som barn/ungdomar i motsvarande ålder inom områden som t ex: tal, språk, kommunikation, motorik, förståelse, lek, samspel, beteende, lärande. Remissmottagare Om svårigheterna är så stora att det är aktuellt med en utredning av barnet/ungdomen kan remiss skickas för utredning. Remiss kan skickas till följande: Den lokala remissgruppen som tar emot och fördelar remisser till barnmedicinska och barnpsykiatriska verksamheter (se nedan) Barnmedicinska verksamheter: o Lokala barnmedicinska mottagningar i öppenvård o NU-team vid sjukhusen (Sachsska barnsjukhuset och Karolinska Solna resp Huddinge) Barnpsykiatriska öppenvårdsmottagningar OBS: Remiss kan som tidigare skickas direkt av konsultläkare på t ex BVC, skolläkare, barnläkare och barnpsykiater till respektive verksamhet. Om oklarhet råder skickas remiss till den lokala remissgruppen. Remissens innehåll och eventuellt förarbete I BUS-dokumentet Program för barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter finns formulerat vilket förarbete som är bra att göra inom kommunen innan remiss skrivs. Sammanfattningsvis innebär detta att remisser från skolhälsovården bör föregås av pedagogisk, psykologisk och medicinsk bedömning för att mottagare av remissen skall kunna bedöma om utredningsbehov föreligger 2

3 Remissgrupper Remiss grupp Barnpsykiatrisk öppenvårdsverksamhet Barnmedicinska mottagningar i öppenvård NORDVÄST 1 BUP Jakobsberg Jakobsberg, Upplands Bro NU-team (klinikteam) Ansvarig för brevlådan BUMM Upplands Karolinska Bro 2 Järva BUP Praktikertjänst Tensta, Rinkeby, Kista Universitetssjukhuset Järva BUP (Rinkebysvängen 70B Spånga) 3 BUP Brommaplan Bromma Solna BUP Brommaplan 4 BUP Solna Solna, Rissne BUP Solna 5 BUP Kungsholmen Serafen, Stureplan BUMM Serafen NORDOST 6 BUP Sollentuna Sigtuna, Upplands Väsby Sollentuna Karolinska Universitets- BUP Sollentuna 7 BUP Täby Täby, Österåker sjukhuset BUP Täby 8 BUP Danderyd Danderyd Lidingö Vallentuna Vaxholm Solna BUP Danderyd SYDVÄST 9 BUP Skärholmen Liljeholmen Karolinska BUP Skärholmen 10 BUP Huddinge Huddinge Universitetssjukhuset BUMM Huddinge 11 BUP Botkyrka Hallunda BUP Botkyrka 12 BUP Södertälje Södertälje Huddinge BUP Södertälje SYDOST 13 BUP Globen Södermalm Sachsska BUP Ektorp Farsta Sachsska barnsjukhuset BUP Farsta Nacka-Värmdö barnssjukhuset Prima (Haninge, Handen Tyresö och Nynäshamn) Verksamhet som ansvarar för brevlåda ska: Ansvara för att ta emot utifrån kommande remisser. Ansvara för att inkomna remisser ger tillräcklig information för att kunna bedöma om utredningsbehov föreligger och om inte returnera till remittenten med önskan om komplettering. Ta emot och föra till remissgruppen remisser där det finns frågor kring vem som lämpligen utreder. Dela ut remisser till utredande team/enheter Ansvara för inkomna till remisser tills de är utdelad till ett utredningsteam/enhet 3

4 Remissgruppens uppgifter Bedöma vilken verksamhet (team/enhet) som ska utreda barnet/ungdomen och skicka remissen dit. Ställningstagande till och samordning av ev remittering mellan olika utredningsenheter för kompletterande undersökning t.ex. barn under 4 år som utreds på BUP där även neurolog behöver undersöka barnet och vise versa. Samarbeta angående såväl nya remisser som oklarheter i ansvarsfördelning då det gäller pågående utredningar/behandlingar. Remissgruppens beslut att skicka remiss till en vårdgivare kan inte överprövas av denna. Respektive verksamhets uppgift Ansvara i alla delar för de remisser som kommer direkt till den egna verksamheten Skicka tillbaka remisser som ej går att bedöma som kommit direkt till verksamheten och begära komplettering av information. Ta emot och föra till remissgruppen de remisser som kommit till respektive verksamhet där det finns frågor kring vem som lämpligen utreder. Detta gäller patienter där det inte är självklart att det team/enhet som initialt tog emot en direktremitterad remiss också ska utreda. Remissgruppens bemanning och sammanträdesfrekvens Respektive remissgrupps utredningsenheter överenskommer om bemanning och mötesfrekvens via samordnaren. Minimibemanning är en barnläkare, en barnpsykiater och en barnpsykolog. Barnneurolog konsulteras vid behov samt när remiss ska skickas till NU-team. Utredningar Utredningar av barn och ungdomar med ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning görs av barnpsykiatriska verksamheter, barnmedicinska öppenvårdsverksamheter och barnmedicinska klinikteam (NU-team). Samtliga verksamheter utreder och behandlar på specialistnivå/högspecialiserad nivå Utredningen fullföljs inom verksamheten En utredning som påbörjats inom en verksamhet avslutas alltid där för att undvika att patienten/familjen slussas runt i vården. Respektive verksamhet bör kunna konsultera de övriga om det finns behov av annan kompetens än den som finns i den egna verksamheten. Att utveckla ett gott samarbete mellan en eller flera verksamheter med samutredningar i vissa ärenden kan också vara att rekommendera Huvudlinjen för utredning och behandling av barn och ungdomar Samtliga verksamheter har i uppdrag att utreda och behandla barn och ungdomar i åldern 0-17 år (ej fyllda 18 år). 4

5 På grund av tradition och verksamhetens inriktning är det lämpligt att huvudlinjen för utredning och behandling av barn och ungdomar är enligt följande: Enhet Barnmedicinsk mottagning i öppenvård BUP-mottagning Aktivitet Remissinstans för BVC för ställningstagande till utredning inom barnmedicinsk öppenvård eller vidareremiss till Barnmedicinsk klinik, BUP-mottagning. barn med tecken på ADHD, där sjukdomsbilden inte domineras av annan psykiatrisk eller neurologisk samsjuklighet (komorbiditet) barn i förskoleåldern med tecken på utvecklingsstörning, där bilden inte domineras av annan psykiatrisk eller neurologisk samsjuklighet. Samverkar med skolhälsovården och kompletterar utredningar på skolbarn med tecken på utvecklingsstörning Samarbetar med primärkommunala instanser för att återföra utredningsresultat och upprätta en preliminär plan för fortsatt stöd Barnmedicin ansvarar för att utse PAL (patientansvarig läkare) till diagnostiserade barn/ungdomar tills annan PAL tagit över ansvaret, dock längst till barnet är 18 år. PAL-ansvaret gäller även om patienten har kontakt med Handikapp & Habilitering. För utredda barn med diagnos ADHD svarar barnmedicinsk mottagning i öppenvård för uppföljning av barnet inklusive eventuell medicinering, samarbete med ADHD-center samt vid behov samverkan med primärkommunala instanser. av barn med lindrig utvecklingsstörning (MMR) i samarbete med Handikapp&Habilitering. Barn och ungdomar med tecken på ADHD, företrädesvis barn med mera komplexa symtombilder, där differentialdiagnostiska överväganden mot andra psykiatriska tillstånd måste göras, eller för barn vars problembild påverkas mycket negativt av komplicerade familjeförhållanden. Barn med oklara utvecklingsavvikelser i alla åldrar (0-17 år) där autismspektrumtillstånd misstänks, eller måste uteslutas. Samarbetar med primärkommunala instanser för att återföra utredningsresultat och upprätta en preliminär plan för fortsatt stöd Barnpsykiatrin ansvarar för att utse PAB (patientansvarig behandlare) till diagnostiserade barn/ungdomar tills annan PAB/PAL tagit över ansvaret, dock längst till barnet är 18 år. Denne PAB kan vid behov engagera barn- och ungdomspsykiater från ansvarig mottagning. PAB-ansvaret gäller även om patienten har kontakt med Handikapp & Habilitering. För utredda barn med diagnos ADHD svarar BUP för uppföljning 5

6 av barnet inklusive eventuell medicinering, samarbete med ADHDcenter, samt vid behov samverkan med primärkommunala instanser. För barn som får AST-diagnos upprättas samarbete med Handikapp och Habilitering som svarar för råd, stöd o viss behandling, samt kopplar in kommunens LSS-resurser vid behov. Barnmedicinska klinikteam (NU-team) Handikapp & Habilitering Barnlogoped inom primärvård Lekotek Utvecklingsavvikelse/utvecklingsstörning med eller utan autismspektrumtillstånd. Barn under 4 år med oklara utvecklingsavvikelser där autismspektrumtillstånd misstänks, eller måste uteslutas. Utvecklingsavvikelse med misstanke om eller samtidiga neurologiska tillstånd/sjukdomar Samarbetar med primärkommunala instanser för att återföra utredningsresultat och upprätta en preliminär plan för fortsatt stöd Barnmedicin ansvarar för att utse PAL (patientansvarig läkare) till diagnostiserade barn/ungdomar tills annan PAL tagit över ansvaret, dock längst till barnet är 18 år. PAL-ansvaret gäller även om patienten har kontakt med Handikapp & Habilitering. För barn som får AST och/eller MR-diagnos upprättas samarbete med Handikapp och Habilitering som svarar för råd, stöd o viss behandling, samt kopplar in kommunens LSS-resurser vid behov. Sjukgymnast och arbetsterapeut deltar i utredningar inom barnmedicinska och barnpsykiatriska utredningsenheter vid behov. Utredningsenheterna avropar denna resurs enligt avtal. ADHD-center, Autism- och Aspergercenter, Habiliteringscenter, länsövergripande verksamheter, t ex kris- och samtalsteamet. Logoped deltar i utredningar inom barnmedicinska och barnpsykiatriska utredningsenheter vid behov. Utredningsenheterna avropar denna resurs enligt avtal. Behandling av barn och ungdomar med tal- och språksvårigheter mm Pedagoger från Lekoteket deltar i vissa NU-teamsutredningar av barn i förskoleåldern Pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern med utvecklingsförsening 6

7 Utredningarnas innehåll och genomförande För riktlinjer om vad en utredning ska innehålla och hur den ska genomföras hänvisas till det regionala vårdprogrammet ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning hos barn, ungdomar och vuxna. 7

8 8

9 Remiss för utredning av barn och ungdomar med misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Remissdatum:..... Avsändare Namn:.. Verksamhet:... Adress:... Telefon:... Remissen gäller Namn: Personnummer:.... Adress: Kombikakod: Mottagare Verksamhet:.... Adress:. Förälder Namn:..... Personnummer:.... Adress:.... Tel hem:.. Mobil:... Vårdnadshavare: Ja Nej Förälder Namn:.... Personnummer:... Adress:... Tel hem:. Mobil:..... Vårdnadshavare: Ja Nej Ev. annan vårdnadshavare, namn: Adress: Vårdnadshavare godkänt remissen: Ja Behov av tolk: Nej Ja Språk: Förskola/skola Namn... Avdelning/klass:.. Kontaktperson: Tel:.. Frågeställning Observerade svårigheter / orsak till oro / beskrivning av beteende Enligt förälder/ närstående (exv. tal/språk/ kommunikation, samspel, lek, uppmärksamhet, aktivitetsnivå, fin- och grovmotorik, påverkan på familjen), ev. barnets eller ungdomens syn på svårigheterna Remissblankett för SLL, version (2)

10 Observerade svårigheter / orsak till oro / beskrivning av beteende, forts Enligt förskola/skola (ev. som bilaga) Enligt remitterande instans (observationer/ status vid mottagningsbesök) Annan viktig information (exv. familj, språk, ärftlighet, sjukdomar, funktionshinder) Aktuella/planerade åtgärder samt utvärdering av ev. tidigare insatser (medicinska, pedagogiska, psykosociala) från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård Bifogade journalkopior Kopior av BHV- och/eller SHV-journaler (bör alltid bifogas, inklusive tillväxtkurvor och syn- och hörselundersökningar) Utfört: Tidigare bedömning / utredning / utlåtande Ja Nej Pedagogisk bedömning* Psykologbedömning* Barnpsykiatrisk bedömning Logoped Arbetsterapeut Sjukgymnast Annan utredning Bifogas Bifogas * För skolbarn i enlighet med tidigare BUS-överenskommelse, se Program för barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter. Observera att remissen behöver innehålla så mycket av pedagogiska, psykologiska och medicinska fakta så att mottagaren av remissen kan bedöma om utredningsbehov föreligger. Ort och datum Underskrift inremitterande Namnförtydligande och befattning Remissblankett för SLL, version (2)

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

1. Verksamhetens namn. 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov

1. Verksamhetens namn. 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov 1. Verksamhetens namn Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov består av följande funktioner: Länsenhet:

Läs mer

Vårdprogram S.T.O.P. Sahlgrenskas program för Tidigt Omhändertagande vid Psykos

Vårdprogram S.T.O.P. Sahlgrenskas program för Tidigt Omhändertagande vid Psykos Vårdprogram S.T.O.P. Sahlgrenskas program för Tidigt Omhändertagande vid Psykos Detta vårdprogram skall ses som ett tillägg till det ordinarie vårdprogrammet på sektionen som skall gälla alla sektionens

Läs mer

Slutrapport. Revision av Vårdval Logopedi inom Stockholms läns landsting 2014 2015-01-06 EMENDOR 2015-02- 1 2. Emendor Consulting AB

Slutrapport. Revision av Vårdval Logopedi inom Stockholms läns landsting 2014 2015-01-06 EMENDOR 2015-02- 1 2. Emendor Consulting AB SIUCKH0LMS LANS LANDSTING HALSO-OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Dnr 2015-02- 1 2 Slutrapport av Vårdval Logopedi inom Stockholms läns landsting 2015-01-06 Emendor Consulting AB Innehållsförteckning: Sammanfattning

Läs mer

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR VÅRDVAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 Innehåll 1 Inledning... 8 2 Anvisningar för inlämnande

Läs mer

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län 2015 2016 Datum 2014-11-07 Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

RÅD Utredningsarbete på basnivån enligt Västbus riktlinjer

RÅD Utredningsarbete på basnivån enligt Västbus riktlinjer RÅD Utredningsarbete på basnivån enligt Västbus riktlinjer Arbete inom skolväsendets obligatoriska och frivilliga skolformer i Västra Götalandsregionen INLEDNING De fyra kommunalförbunden inom Västra Götalandsregionen

Läs mer

Primärvårdsrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primärvårdsrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 SIDA 2 AV 20 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Sida 1 (9) Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och ungdomar som placeras i

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vem tar hand om dem?

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vem tar hand om dem? Barn och ungdomar med psykisk ohälsa Vem tar hand om dem? Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT

Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT LOTTA FINNSSON Nacka polismästardistrikt ANN NÄFVER Tyresö kommun, socialtjänsten BARNS OCH UNGAS RÄTT I TYRESÖ socialtjänstens samverkan

Läs mer

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU NORRBOTTENS LÄNS LANDSTINGS OCH KOMMUNERNA I NORRBOTTEN 1(8) Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade

Läs mer

Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1

Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1 Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1 Landstinget och kommunerna i Jönköpings län har beslutat om riktlinjer för hälsoundersökningar av barn som placeras

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Synprojektet För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän SYNPROJEKTET För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS Hemsjukvård 2015 I Stockholms län har ett gemensamt projekt mellan Stockholms läns landsting och Kommunförbundet

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer