Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept"

Transkript

1 Informationshantering i FM samt Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Christer Lind-Val C UtvS/MSK Ledsyst Enköping

2 Informationshantering i FM

3 Vår verksamhetsidé: Försvarsmakten ska förebygga och hantera konflikter och krig, ytterst genom väpnad strid. Försvarsmakten ska enskilt och tillsammans med andra länder, myndigheter och organisationer och med tydligt insatsfokus; försvara Sverige, värna svenska intressen och främja säkerheten genom insatser på vårt eget territorium, i närområdet och globalt upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt värna Sveriges suveränitet och nationella intressen i områden utanför detta med befintliga förmågor och resurser vid behov bistå övriga samhället

4 Övergripande systemnivå

5

6

7

8 Koncept och livscykel

9 Informa5onens livscykel Information = Data (innehåll) + Metadata (sammanhang) Versionshantering Arkiveras Avvecklas Inhämtas Utvecklas KonJigurationsledning Lagras Ägare Bearbetas/produceras Används Presenteras Överförs Fastställs Dokument Styrande Stödjande Inriktande

10 Definitioner (tagna från nätet) Informationssäkerhet Säkerhet beträffande informationstillgångar rörande förmågan att upprätthålla önskad konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet, även spårbarhet och oavvislighet. Omfattar såväl IT-säkerhet som säkerhet i administrativa rutiner. Informationsägare Den som har det övergripande ansvaret för informationen i ett system. Den som är utfärdare och/eller fastställare av viss information och som svarar för att informationen är riktig, tillförlitlig och för det sätt på vilken den får sin spridning. All information skall ha en informationsägare.

11 I artikeln Dålig styrning ger miljardförluster publicerad i Computer Sweden gör Gartner gällande att IT-avdelningarna måste börja hantera information, inte teknik. Jag håller med om att fokus måste flyttas från tekniken till syftet med tekniken, vilket i stort är att dela, lagra och filtrera information. Något som synliggör teknikfokus är rollen som systemägare vilket vanligen är en verksamhetschef och/eller processägare varför ska de äga systemet?. Informationsägare däremot är en roll som ofta saknas och som borde vara en självklar roll för verksamhetschef och/eller processägare. En informationsägare äger informationen och formulerar krav avseende bland annat icke-funktionella krav som informations tillgänglighet, kapacitet som krävs, säkerhetsnivå och funktionella krav som bland annat på vilket sätt information ska visas och vilken information som ska finnas. Det är ansvar som ofta ligger på systemägarrollen och det är egentligen inte någon bra roll benämning, låter för teknisk ( system= teknik= det är inget för mig utan för IT-folk ), vilket kanske också är orsaken till varför det är så få systemägare som lägger någon större vikt vid rollen och därmed tid. Istället borde rollen som informationsägare etableras. Systemägarrollen (teknisk förvaltning) borde finnas inom IT-avdelningen. Angelica Haverblad

12 Informationsutbytesbehov

13 En modell

14 Informationsstyrning i praktiken Begreppet omfattar såväl strategisk som operativ styrning av organisationens övergripande hantering av information, digital såväl som i pappersform. 1. Enhetligt, definierat och överskådligt informationslandskap 2. Rollerna chef/ansvarig för informationsstyrning/eim och informationsägare definierade 3. Koordinerade beslut angående skapande, behandling, transport, lagring, arkivering, radering, spårbarhet och klassificering av information dvs informationens livscykel 4. Enhetliga strategier för åtkomst till information (när, var, hur och vem) 5. Koordinering av gemensam: masterdata (definition på beteckning av dataobjekt) metadata (data om data) loggdata källdata (datahierarkier mellan databaser mm) datakvalitet

15

16

17 Exempel NATO

18

19 Lednings- och underrättelseförband Försvarsmaktens organisation för drift- och underhåll av fasta ledningssystem omstruktureras tidigt i perioden varvid en enhetlig drift- och underhållsorganisation inrättas. Med omstruktureringen införs även funktionen ledning av ledningssystem (LaL) för att möjliggöra en effektiviserad planering, drift och avveckling av ledningsstödsystem för planerade och pågående insatser. I och med denna omstrukturering avvecklas krigsförbanden FMTM och operativ ledningsteknisk bataljon och istället inrättas Försvarsmaktens telekommunikations- och IS förband, FMTIS. I FMTIS integreras teledriftcentral (TDC), IT driftcentral, Försvarsmaktens larmcentral (FM LC) och Ledning av ledningssystem vilket medför ett bättre resursutnyttjande med målet att öka driftsäkerhet och säkerhet mot intrång och åverkan i den fasta infrastrukturen. Försvarsmakten planerar för att med befintliga system införa funktioner för gemensam lägesinformation (förenklad och reducerad GLI). Förmågan att bedriva informationstjänst och visuell information (Combat Camera) utvecklas.

20 Gemensam lägesinformation

21 AMN/FMN

22 Strategiska förändringsmål Öka förmågan att verka med andra Försvarsmakten ska i gemenskap och samverkan med andra organisationer och länder skapa en högre operativ förmåga. Våra uppgifter är och kommer att vara så komplexa att vår kompetens och förmåga måste kompletteras. För att skapa ett tillräckligt bra resultat krävs ett fungerande lagspel på och mellan alla nivåer, både internt och tillsammans med externa samarbetspartners. Det gäller såväl i Sverige som internationellt. Vi ska även samarbeta för att uppnå rationalitet vid utbildning, träning och materielanskaffningar. Speciellt viktigt är det nordiska samarbetet. Vi ska öka vår förmåga till civil-militär samverkan med fokus på våra bidrag vid internationella insatser, men även förbättra den civil-militära samverkan nationellt. Vi ska skapa en väl fungerande regional och lokal ledning genom övning och träning. Försvarsplanering tillsammans med andra ska öka och åtgärder ska vidtas för att kunna ge och ta emot militärt stöd. Engagemang, bidrag och insatser inom ramen för EU, NATO, FN samt bi- och multinationella avtal ska alltid utvärderas och anpassas efter givna förutsättningar och krav. Det nordiska samarbetet ska utökas och fördjupas. Genom att öva, träna och genomföra insatser tillsammans ökar förutsättningarna för ett effektivare resursutnyttjande. Den samlade effekten av våra bidrag blir större och målen för den svenska närvaron i de områden där insatserna genomförs blir lättare att nå. Ett fördjupat nordiskt samarbete bidrar till att stärka den samlade europeiska förmågan till krishanteringsinsatser internationellt. Vi kan gemensamt upprätthålla fler militära förmågor och bättre tillgodose multinationella behov.

23

24 Ledning Ledning är att inrikta och samordna tillgängliga resurser så att de åstadkommer de effekter som krävs för att lösa tilldelat uppdrag eller uppgift. Ledningsstödsystem Teknik i ledningssystemet benämns sammanfattande ledningsstödssystem. Detta innefattar informationssystem, sambandssystem och ledningsplatsernas övriga tekniska utrustning. Ledningssystem Försvarsmaktens ledningssystem består av ledningsorganisation, personal, teknik och procedurer som sätts samman för att verkställa ledningen av en viss verksamhet.

25 Bakgrund AMN I början av 2010 påtalade den dåvarande COMISAF*, general Stanley McChrystal, att informationsspridningen inom ISAF måste förbättras, i syfte att effektivare stödja pågående operationer. Detta resulterade i att NATO under 2010 inledde ett arbete för att omsätta ledningssystemet för ISAF; Afghanistan Mission Network (AMN). AMN är i operativ drift inom ISAF sedan halvårsskiftet Följande länder har hittills anslutit sig till AMN: USA, Storbritannien, Italien, Kanada, Tyskland och Norge. Ytterligare länder står i begrepp att ansluta sig eller påbörja anslutningsprocessen. NATOs ambition är att samtliga koalitionsländer (TCN**) på sikt ska ansluta till AMN. *Commander ISAF **Troop Contributing Nations SWE kopplade in vårt nationella ledningsstödsystem i AMN under feb/mars 2013.

26

27

28 iii. Role of JFBCS. JFCBS will be the operational link between ISAF and ACO. This aspect of the governance approach is perhaps the most critical link whereby an explicit and unambiguous understanding of all aspects of the mission is required, including operational objectives, timelines, and the Coalition Mission Threads. These are: 1) Battlespace Management. 2) Joint Fires. 3) Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR). 4) Medical Evacuation (MEDEVAC). 5) Counter-Improvised Explosive Device (C-IED). 6) Freedom of Movement. 7) Force Protection. 8) Service Management.

29

30

31

32

33 Möjligheter och utmaningar

34 Syfte: att dela information need to share Federerad ledningsstödsystem - Gemensamma tjänster - Nät av nät - System high (ISAF SECRET)

35 FMN.. Tanken är att vid en ny insats inom ramen för NATO (PfP) skall NATO sätta upp det gemensamma kommunikationsnätet inkl. de gemensamma tjänsterna. Vartefter de olika TCN kommer på plats så kan de direkt koppla in sina ledningsstödsystem i den gemensamma lösningen och utbyta information för att på så sätt snabbare öka effekten av bidraget i insatsen. FMN

36 ISAF SECRET Policy och klassning Policy innebär att informationen delas inom ISAF Klassning är SECRET dvs HEMLIG NATO regelverk gäller fullt ut. Svensk klassning H/SECRET Använder inte policy på motsvarande sätt

37 AMN(FMN).. Informationsägare ISAF Info Överlämnas för lagring framtida bruk (krigsbrott) ISAF Info

38 SLUT Frågor?

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Informationsstyrning (Enterprise Information Management, EIM) och ISO/IEC 27001 2009-05-25 Hans Dahlquist

Informationsstyrning (Enterprise Information Management, EIM) och ISO/IEC 27001 2009-05-25 Hans Dahlquist Informationsstyrning (Enterprise Information Management, EIM) och ISO/IEC 27001 2009-05-25 Hans Dahlquist å äå ä åä å!ä "ä #!$ä!!%!% öä%!!& Ö&&'($ä!'ä $ ä)ä!&!% öö&!!!* +!ä$ #)$!('ö&!!$!%* + ö$)%",- Kort

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2014-12-16 FM2014-5882:31 Sida 1 (46) Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015 1. INLEDNING... 3 1.1. ALLMÄNT... 3 1.2. FÖRSVARSMAKTENS UPPGIFTER... 3 1.3. ÖVERBEFÄLHAVARENS

Läs mer

Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar

Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar JONAS HARALDSSON, NINA LEWAU, SUSANNA NILSSON, HELENA GRANLUND, NIKLAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Att skapa tilltro till verksamhetskritisk information

Att skapa tilltro till verksamhetskritisk information Jonas Haglund 2007-06-08 Att skapa tilltro till verksamhetskritisk information LITH-ITN-KTS-EX--07/014--SE Kärnverksamhetsdriven Information Assurance Att skapa tilltro till verksamhetskritisk information

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Metod för kravställning av FM Ledningssystem

Metod för kravställning av FM Ledningssystem Metod för kravställning av FM Ledningssystem JOHAN FRANSSON, JOACHIM HANSSON, PETER NILSSON, NINA LEWAU, THOMAS SUNDMARK & ANNIE PILEMALM FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober. ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga

ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober. ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga Publicerad: 2011-10-26 13:10, Uppdaterad: 2011-10-26 13:10 Den insatsorganisation försvarsmakten nu bygger

Läs mer

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se 107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se Årsrapport Säkerhetstjänst 2011 Årsrapport säkerhetstjänst 2011 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST Innehåll

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Årsredovisning 2005. Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR

Årsredovisning 2005. Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR Årsredovisning 2005 Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR 23 386:62434 Försvarsmaktens årsrapporter 2005 ÅRSREDOVISNING Särskilda redovisningar 2006-02-17 23 386: 62434 Sida 1 Innehållsförteckning 1. Operativ

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Missiv... 7. 1 Inledning... 11. 2 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 15 2.1 Den ryska aggressionen mot Ukraina... 16

Missiv... 7. 1 Inledning... 11. 2 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 15 2.1 Den ryska aggressionen mot Ukraina... 16 Ds 2014:20 Innehåll Missiv... 7 1 Inledning... 11 2 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 15 2.1 Den ryska aggressionen mot Ukraina... 16 3 Svensk säkerhetspolitik... 23 3.1 Målen för vår säkerhet... 23

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009 Samhällets informationssäkerhet Lägesbedömning 2009 2 MSB:s kontaktperson: Helena Andersson, 010-240 41 33 Publikationsnummer MSB 0023-09 ISBN 978-91-7383-009-6 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer