Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :2 Sida 1 (8)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)"

Transkript

1 FM :2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som verksamheten ska vila på. Dessa har utarbetats tidigare 1 och ligger fast. Vår verksamhetsidé Verksamhetsidén beskriver varför Försvarsmakten finns, vad som utgör vårt existensberättigande. Av den framgår det yttersta syftet med, och ramen för, vår verksamhet som riksdag och regering bestämt. Det är inom denna ram som vi i Försvarsmakten ska agera och det är vi, och bara vi, som löser Försvarsmaktens uppgifter, ingen annan. Försvarsmakten ska förebygga och hantera konflikter och krig, ytterst genom väpnad strid. Försvarsmakten ska enskilt och tillsammans med andra länder, myndigheter och organisationer och med tydligt insatsfokus; försvara Sverige, värna svenska intressen och främja säkerheten genom insatser på vårt eget territorium, i närområdet och globalt upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt värna Sveriges suveränitet och nationella intressen i områden utanför detta med befintliga förmågor och resurser vid behov bistå övriga samhället. Stommen i verksamhetsidén att kunna försvara vårt land, våra medborgare och våra intressen är varaktig. Men de förändringar som skett de senaste åren är ändå mycket genomgripande och påverkar Försvarsmaktens verksamhet i hög grad. Vår Vision Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands. Med verksamhetsidén som ram beskriver visionen var vi, Försvarsmakten, befinner oss Formulering är kort för att den ska vara enkel att lägga på minnet. Men därför krävs det också att den förklaras. 1 Strategiskt Styrdokument HKV :68065,

2 FM :2 Sida 2 (8) Försvarsmakten och vi som verkar i Försvarsmakten agerar på många olika sätt och i många olika sammanhang, men det är alltid krigsförbandens förmåga och framgång som är målet för vår verksamhet. I vår vision är insatsorganisation 2014 (IO 14) intagen och vår insatsförmåga präglas av tillgänglighet, användbarhet och mångsidighet. Våra krigsförband har relevant bredd, utbildning och utrustning för att möta aktuella utmaningar och hot. Flera av förbanden är redo att snabbt sättas in i olika kris- och konfliktsituationer. I vårt dagliga arbete ligger fokus på aktuella insatser, med leverans här-och-nu, men vi har också en beredskap att möta nya utmaningar. För oss är utveckling att anpassa krigsförbanden och skapa flexibilitet för våra uppgifter. Vår materiel omsätts i en takt som säkerställer Försvarsmaktens framtida förmåga. Samverkan är en naturlig del i vår verksamhet. Våra krigsförband kan samverka både med andra länders förband och med andra myndigheter och organisationer. Vår operativa förmåga uppnås i första hand tillsammans med andra och vi har en förmåga att både ge och ta emot militärt stöd, såväl i våra utlandsmissioner som i Sverige. För att utbilda, utrusta och träna våra förband har det nordiska samarbetet en speciell och stor betydelse. Vår professionalitet skapar en stor tilltro såväl internt som externt. Våra yrkesskickliga krigsförband är uppskattade för att med hög kvalitet lösa givna uppgifter. Vi uppfattas som en attraktiv arbetsplats, som är jämställd och jämlik, och som en ansvarstagande arbetsgivare som tar väl hand om våra medarbetare, även vid sjukdom och skada. Vi kan därför rekrytera och behålla rätt personal. Att rekrytera med frivillighet som grund, motiverar oss att förbättra våra arbetsinsatser ytterligare. Vi möts genomgående av respekt internationellt på grund av våra insatser utomlands. Vi får också stor uppskattning av den svenska allmänheten som har ett stort förtroende för hur Försvarsmakten löser sina uppgifter. Det har vi uppnått genom att vi är trovärdiga i allt vi gör, men också att det som utförs kommuniceras på ett bra sätt; att vi och vår verksamhet syns och förklaras. Vi bidrar till en god samhällsförankring och gör därmed också vad vi kan för att allmänhetens förväntan på oss ska överensstämma med vårt uppdrag från regeringen. Vi hushållar med de resurser vi disponerar och har inte en högre ambition än vad som är relevant för verksamheten. Vi har en administration och en logistik som är produktiv och effektiv; vi gör rätt saker på rätt sätt. Vi har en hög kostnadsmedvetenhet och är ett föredöme i hanteringen av ekonomiska frågor. Vi anpassar kontinuerligt förmåga, resurser, teknik och metoder till nuvarande och framtida krav. Vi åtgärdar eventuella brister omedelbart och vår organisation utvecklas och förändras kontinuerligt för att uppnå bästa möjliga effektivitet. Vi är också skickliga på att hantera nya krav och uppgifter på oss på ett effektivt sätt och löser tilldelade uppgifter med hög kvalitet. Vår gemensamma värdegrund ger stöd för hur vi ska agera både i insatssituationen och tillsammans i andra arbetssituationer. Vi behandlar varandra och andra

3 FM :2 Sida 3 (8) med respekt, är ansvarskännande och väl medvetna om vilka risker som finns och hur vi ska säkerställa en god verksamhetssäkerhet i allt vi gör. Vårt säkerhetsmedvetande är mycket högt. Vi tar vara på våra olika kompetenser, såväl civila som militära, och agerar i enlighet med värdegrunden både när vi löser våra arbetsuppgifter och på vår fritid. Det ledarskap som vi tillämpar präglas av professionalitet och kommunikation, av att tydliggöra sammanhang, åstadkomma resultat, skapa god arbetsmiljö och att tillvarata medarbetarnas kompetenser. Det bidrar till det förtroende vi uppnår internt och externt. Våra chefer är förebilder som goda ledare. Vi kan vara och är stolta över att vara en del av Försvarsmakten. Tillsammans har vi en arbetsmiljö där vi trivs, känner arbetsglädje och där var och en känner att de bidrar till helheten. Att verka i en så samhällsviktig och professionell organisation som Försvarsmakten är eftertraktansvärt. Vår värdegrund Tillämpning Försvarsmaktens uppdrag ger oss i sin yttersta förlängning rätten och skyldigheten att använda militära maktmedel. Konsekvenserna av misslyckanden är djupgående inte bara för oss som individer utan även för vårt uppdrag. Eftersom vi har förmågan att utöva väpnad strid krävs att vi, var och en, har en tydlig och gemensam värdegrund som vi både står på och står för. Hur vår omgivning ser på oss är fundamentalt och påverkar vår trovärdighet. Det du gör och det vi gör tillsammans, är avgörande för om våra insatser lyckas och får avsedd effekt. Ditt uppträdande och agerande påverkar även förtroendet för Försvarsmakten och Sveriges internationella anseende. För att möta vår verksamhets olika utmaningar måste vi arbeta nära varandra. Vi måste ha förtroende för varandra och för vad vi gör. Särskilt tydligt är det vid insatser där vår framgång och våra liv påverkas av var och ens handlande. Att du är övad och tränad i din profession, t ex i stridens grunder, räcker inte. Uppdragens framgång förutsätter att du uppträder enligt vår värdegrund. Alla som är verksamma i Försvarsmakten ska uppfylla kravet på att leva enligt värdegrunden såväl i som utanför tjänsten. Det innebär också att vissa beteenden inte accepteras, till exempel orimligt risktagande, diskriminering eller kränkning. Var och en måste ingripa mot missförhållanden. Överensstämmelse mellan Försvarsmaktens värdegrund och vad vi ger uttryck för i tal, skrift och agerande är viktig för effektivitet och trovärdighet. Värdegrunden ska, som stöd för vårt dagliga agerande, omsättas i anpassade etiska riktlinjer, handlingsregler och uppförandekoder (Code of Conduct) som tar hänsyn till det specifika uppdraget och lokala kulturella förhållanden.

4 FM :2 Sida 4 (8) Grundläggande värden och centrala begrepp Försvarsmakten värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar de demokratiska principerna samt de mänskliga rättigheterna. Alla, oavsett anställningsform, kön, ålder, etnisk ursprung, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck politisk åsikt eller funktionshinder ska respekteras och behandlas likvärdigt. Ingen ska behandlas kränkande. Detta är fastställt i svenska lagar och förordningar, och det återfinns i vårt interna regelverk. Bestämmelserna fostrar och hjälper oss i vårt dagliga agerande. Vår profession och värdegrund präglas av viljan att stödja och hjälpa, både varandra och andra. Vi är lojala både mot varandra och uppdraget. Vårt handlande präglas av att vi tar initiativ, är beslutsamma, har ett högt säkerhetsmedvetande och beaktar riskerna i vår verksamhet. Detta ska ske med personlig hänsyn till varandra, omgivning och miljö. Var och en har en del i och ett ansvar för resultatet. Vi är alla öppna och delaktiga i ett samarbete som inspirerar till framgång. Vi är lagspelare som värnar om ett gott samarbete såväl internt som externt. Att ha kunskap om kulturella och religiösa skillnader och att respektera dessa är väsentligt för vår verksamhet. I våra insatser är det en avgörande förutsättning för att insatserna ska vara trovärdiga. I vår hemmamiljö är det likaså viktigt att vi behandlar varandra med respekt och ser varandras olikheter som en styrka. Som en arbetsgivare med stor manlig majoritet bland de anställda har vi ett särskilt ansvar för att främja tillämpandet av ett jämställdhetsperspektiv inom alla delar av verksamheten. Vi ställs inför många etiska dilemman där varken regler eller fullständig vägledning finns att tillgå. I sådana situationer är vår värdegrund vägledande för vårt agerande. Försvarsmakten tydliggör värdegrunden med hjälp av tre centrala begrepp som vägleder oss i vårt agerande och som ger oss en grund vid reflektion, samtal och utveckling av individen, gruppen och förbandet. Det är ett krav att var och en reflekterar över och gör Försvarsmaktens värdegrund till sin egen. Öppenhet - var öppen och ärlig Öppenhet avser ett öppet sinnelag i relationen till andra människor och nya uppgifter. Ett uppträdande som bygger på öppenhet och ärlighet stärker oss, minskar osäkerheten och ökar kvalitén i det vi gör. Att säga som det är, utan att försköna eller dölja verkligheten, bidrar också till effektiviteten. Tillsammans med ett utvecklat ledarskap, delaktighet och kreativitet skapar vi goda förutsättningar för samarbete, förtroende och trygghet för alla. Inför ett beslut bidrar vi alla med våra olika kunskaper. När beslutet är fattat bidrar var och en för att förverkliga det. Öppenhet innebär alltså inte att sätta lagar, regler eller tagna beslut ur spel.

5 FM :2 Sida 5 (8) Resultat - ta initiativ och uppnå resultat Att ha resultatet i fokus innebär att du utifrån dina förutsättningar aktivt bidrar till att avsett resultat uppnås. Resultatet är alltså den leverans eller effekt som motsvarar det uppsatta målet inom givna förutsättningar. Du ska visa handlingskraft och vara tydlig med vad du kan bidra med. Vi ska fullfölja våra uppdrag och leverera resultat. Men vi har även ett högt säkerhetsmedvetande och accepterar inga orimliga risker. Vi tar lärdom av och reflekterar över konsekvenser av resultatet och vårt handlande. Vi är tydliga med mål, vilja och avsikter vid allt samarbete. Ansvar ta ansvar och var pålitlig Var och en som får en uppgift måste ta ansvar för uppgiftens lösande. Var och en måste också vara beredd att svara upp mot detta ansvar och ta konsekvenserna av uppnått resultat. Att beslut, order och regler respekteras och följs är en förutsättning för att nå resultat. Du som är uppgiftsställande chef har det speciella ansvaret att vara tydlig när du ger ansvar. Att förutsättningar finns för uppgiftens lösande utgör grunden för att ge och utkräva ansvar. Om en uppgift inte löses ska du tydliggöra bristerna och eventuella konsekvenser för den som fått uppgiften. Vi är lojala och driver våra uppdrag, hushåller med våra resurser och drar lärdom av konsekvenser och resultat. Vi har också ett ansvar att påtala när förutsättningar saknas för att lösa uppgiften. Du är pålitlig genom att vara trogen det du gör, följa våra regler, lita på din förmåga och säkerställa att inget olämpligt eller kränkande sker som skadar dig, din omgivning eller uppdraget. Vi ställer inte högre krav på andra än på oss själva. Vi tar aktivt avstånd från diskriminering, trakasserier och brottslighet som korruption, sexhandel eller övergrepp i alla former. Vi missbrukar inte vår maktställning, varken i yrkesrollen eller i övriga relationer. Vi värnar om vår fysiska och mentala hälsa och därmed säkerheten i våra uppdrag. Vi tar aktivt avstånd från missbruk och olaglig hantering av droger. Försvarsmakten som arbetsgivare Försvarsmakten ska som arbetsgivare förflytta sig till att vara och uppfattas som ansvarstagande och attraktiv, där medarbetarna tillsammans löser uppgifter som kan vara skillnaden mellan andras liv och död. Ibland med det egna livet som insats. Medarbetare i Försvarsmakten är del av en utvecklande och unik gemenskap där individen utvecklas både personligt och professionellt samtidigt som medarbetaren gör en viktig insats. Ambitionen är att vänner, anhöriga, kollegor och andra arbetsgivare ska veta att personer som är eller har varit engagerade inom Försvarsmakten är ansvarsta-

6 FM :2 Sida 6 (8) gande och engagerade, har en hög fysisk och mental förmåga, samt är tränade i att samarbeta med och att leda andra. Försvarsmaktens personal möts med respekt och aktning och är efterfrågad och uppskattad bland arbetsgivare. Försvarsmaktens strategiska förändringsmål Försvarsmakten måste ständigt anpassas till nya krav och förutsättningar. Förändringar är och ska därför vara en naturlig del av vår verksamhet. I FMSI 2013 har ÖB med ledningsgrupp identifierat fem strategiska förändringsmål som bedömts vara av avgörande betydelse. På ett övergripande plan berör dessa ökad tillgänglighet, ökad förmåga att verka med andra, effektivisering av administrativt stöd och logistik, skapa en attraktiv arbetsplats för nya och befintliga medarbetare samt stärka värdegrunden genom handling. 2 Dessa är gällande till Med anledningen av Försvarsmaktens omfattande interna förändringar, utvecklingen i vårt närområde samt förväntat försvarsbeslut under 2015 ser vi för tillfället över de strategiska förändringsmålen vilka kommer att inkluderas i FMSI FMSI 2013, :59776.

7 FM :2 Sida 7 (8) Försvarsmaktens Uppförandekod Hur vi omsätter vår värdegrund i praktisk handling Försvarsmakten är Sveriges och svenska folkets yttersta medel för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Detta ställer höga etiska krav på alla som företräder Försvarsmakten. Det är självklart att svenska lagar och förordningar följs och ligger till grund för vårt agerande såväl i Sverige som utomlands. I Försvarsmaktens strategiska styrdokument finns Försvarsmaktens värdegrund beskriven. I syfte att omsätta detta till hur vi i Försvarsmakten förväntas bete oss formuleras i detta dokument Försvarsmaktens uppförandekod. Uppförandekoden är Försvarsmaktens ställningstagande gällande personalens uppförande. Den syftar till att gagna vår verksamhet, bidra positivt till gruppens förmåga samtidigt som den ska fungera som ett stöd för individen. Det är omöjligt att förbereda eller reglera varje situation, därför är ditt eget omdöme alltid avgörande för ditt agerande utifrån uppförandekoden. För att det ska vara möjligt för den enskilde att förstå innebörden måste uppförandekoden diskuteras så att den kan omsättas i de olika situationer vi kan ställas inför. Chefer på alla nivåer har här ett särskilt ansvar för att utbildning genomförs så att uppförandekoden efterlevs. Avvikelser från uppförandekoden hanteras olika beroende på avvikelsens natur, i första hand löses de genom ett tydligt ledarskap och med hjälp av kontinuerligutbildning. Bedöms det att avvikelsen hamnar inom ramen för Försvarsmaktens personalansvarsnämnd ska det hanteras där. Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod gäller samtliga anställda och ska beaktas vid utvecklingssamtal.

8 FM :2 Sida 8 (8) Försvarsmaktens Uppförandekod Som företrädare för Försvarsmakten har jag ett ansvar att vårda det förtroende och den maktställning som min befattning innebär Därför får jag inte utnyttja min ställning eller låta mig utnyttjas av andra på ett otillbörligt sätt. Jag är också medveten om att mina relationer, i eller utanför tjänsten, kan riskera att påverka förtroendet för mig i rollen som företrädare för Försvarsmakten samt mitt yrkesutövande. Jag tar ansvar för konsekvenserna av mina handlingar Försvarsmakten har, utöver svensk lagstiftning, regelverk och inriktningar som styr vår verksamhet och dess säkerhetsföreskrifter. Dessa är jag skyldig att agera utifrån. Genom att aktivt medverka i utbildningar håller jag mig uppdaterad och skaffar mig kunskap om de krav som ställs på mig. Därigenom har jag förmåga att se konsekvenserna av mina beslut och handlingar vilket ökar mina förutsättningar att i varje situation uppnå eftersträvat resultat. Jag visar respekt mot alla i min omgivning Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om rättvisa, jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde. Detta ska återspeglas i mitt uppträdande och i vår verksamhet. Som anställd tar jag ansvar för att ta del av den utbildning som arbetsgivaren tillhandahåller. Därigenom ökar min förmåga att agera respektfullt i olika kulturella och sociala situationer. Jag bidrar positivt till gruppens förmåga och resultat I Försvarsmakten eftersträvar vi delaktighet vilket innebär att vi tar del av varandras erfarenheter och kunskaper. Vi visar personlig omtanke genom att stödja varandra och uppnår trygghet genom att våga vara öppna och ärliga. Jag har ett ansvar för min egen fysiska och psykiska hälsa Genom att ta ansvar för min hälsa förbättrar jag gruppens förutsättningar att klara sina uppgifter. Vi värnar även om varandras hälsa och talar om när vi upplever att vårt hälsotillstånd kan ha en negativ inverkan på vårt arbete. Jag har en skyldighet att ifrågasätta eller ingripa om någon i min omgivning bryter på uppförandekoden

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer