mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014"

Transkript

1 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

2 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på Vi hjälper dig med allt som har med bank, försäkring och fastighetsförmedling att göra. Bli Guldkund och ta del av vårt bästa erbjudande. Länsförsäkringar Skaraborg Jönköpingsvägen 13 A, HABO lansforsakringar.se/skaraborg Äntligen! Ännu mer charter under 2014!

3 Utgiven i samarbete med: Kommunstyrelsens ordförande har ordet Mullsjö Kommun Box 800, Mullsjö Besöksadress: Järnvägsgatan 27. Mullsjö Webbplats: Tel: Fax Projektansvarig: Annika Tompa Bilder: Smålandsbilder, Fritidsgårdarna Knuten & Trycket, Lars Grehn, Gun Nilsson, Anders Lundblad, Eszter Tompa Mullsjö kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Producerad av: Just nu håller du ett exemplar av Mullsjöguiden i din hand. Detta är en sammanfattning av vad vi kan erbjuda dig som medborgare i vår kommun. Se gärna denna skrift som en bro mellan dig och dem som jobbar inom kommunen. Vi som arbetar inom kommunen, såväl förtroendevalda som tjänstemän, kommer alltid att vara till för dig. Det är vårt uppdrag. Kommunen har nu tagit fram en ny översiktsplan som ska ligga till grund för kommunens fortsatta utveckling. Jag ser det som mycket positivt att vi nu har fått igång byggandet av nya hyreslägenheter i kommunen. Jag vet också att Mullsjö Bostäder tittar på att bygga fler lägenheter i Mullsjö och Sandhem. Just nu pågår planeringen av ett nytt äldreboende i kommunen. Vi planerar också för ett så kallat trygghetsboende. Inom barn- och utbildning planeras det för en ny förskola men man tittar även på möjligheterna att kunna erbjuda barnomsorg på fler tider än vad vi har idag. Vi är nu igång med arbetet att bilda den nya regionen som består av Jönköpings län. Tanken med en region är att vi på ett bättre sätt ska kunna utveckla länet till att bli mer attraktivt. Regionen ger oss också större möjligheter att på regional nivå fatta beslut som i dag ligger på statlig nivå. Staten lämnar alltså över ansvaret till regionen. Mullsjö kommun har, trots sin storlek, en mycket väl fungerande service både från den privata som den offentliga sidan. Till sist vill jag att du som kommuninvånare i vår vackra kommun hör av dig till oss om du har idéer eller synpunkter på vad vi kan förbättra i kommunen. Den kommunala verksamheten är inget självändamål. Den är till för oss medborgare i kommunen. Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Kristofer Ståhl Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2014 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ex. Distributionsansvarig: SDR Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Hälsningar Henrik Jansson Kommunstyrelsens ordförande Innehållsförteckning Korta fakta om Mullsjö kommun.. 4 Så styrs kommunen...7 Utbildning och barnomsorg...9 Maten i skolor och boenden...11 Omsorg och hjälp...11 Stöd till barn och familjer...12 Ungdomsverksamhet...13 Äldreomsorg...14 Bygga, bo och miljö...16 Teknisk verksamhet...17 Bygglov...18 Renhållning...19 Miljöarbete i kommunen...20 Trygghet och säkerhet...22 Information vid kris...23 Uppleva och göra...24 Smultronställen i kommunen...25 Kontakt...29 Föreningsregister

4 4

5 Korta fakta om Mullsjö kommun Mullsjö kommun ligger i Västergötland med gräns mot Smålands nordvästra hörn. Mullsjö är en till ytan liten kommun med ett dominerande tätortsboende. Av kommunens drygt 7000 invånare bor 5600 inom tätorten Mullsjö och cirka 800 i kommunens andra tätort Sandhem. Kommunen ligger i en naturskön bygd med öppet landskap, skogar, sjöar och vattendrag, vilket gör att många turister kommer hit under hela året. Under vintern förvandlas Mullsjö till en av Sydsveriges största vintersportorter. Modern spårbunden trafik ger vår region och därmed vår kommun kommunikationsmässiga förutsättningar för tillväxt och ett expansivt näringsliv. Näringslivet präglas av en bred branschfördelning inom en stor mängd mindre företag som startats och lever i vår bygd. 5

6 Areal Kommunens yta km2 Åkermark 21 Skogsmark 132 Övrig mark 48 Vatten 12 TOTALT: 213 km2 Folkmängd ÅR Totalt Ökning/ Födelse- Flytt minskning netto netto Förvärvsarbetande personer Andel (%) Mullsjö Länet Riket Män 81,8 80,7 73,1 Kvinnor 75,6 76,1 73,1 Totalt 78,7 78,5 74,6 Företagen i kommunen utvecklas och nya företag startas kontinuerligt. Under de senaste åren har det startat runt 25 nya företag/år, men det finns plats för fler! Pendling Utpendling: 1468 Inpendling: 817 Nettopendling:

7 Så styrs kommunen Politik Kommunfullmäktige styr och beslutar Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs av invånarna vart fjärde år och dessa väljer i sin tur ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder. All kommunal verksamhet regleras i kommunallagen. Denna lag fastslår att kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige kan därför liknas vid riksdagen. I kommunfullmäktige fattas beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi och övergripande planer. Kommunfullmäktige beslutar om sin egen arbetsordning och fastställer även kommunstyrelsens och nämndernas reglementen. Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Mullsjö närradio 95,6 MHz. Du kan även lyssna på mötet i efterhand på vår webbplats Alla handlingar finns inför varje kommunfullmäktige på Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (KS) utses av kommunfullmäktige (KF). Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen kan jämföras med regeringen men till skillnad från regeringen är kommunstyrelsen sammansatt av såväl majoritet som opposition. Nämnder Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Kommunallagen och annan lagstiftning fastslår att det i varje kommun ska finnas ett kommunfullmäktige och en kommunstyrelse, samt även revisorer, valnämnd och överförmyndare. Förutom dessa instanser ger lagstiftningen kommunerna stor frihet i hur de väljer att organisera sina verksamheter. Mullsjö kommun har sedan 1 januari 2011 en ny politisk organisation med fem nämnder vid sidan av kommunstyrelsen; barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, miljönämnden (gemensam med Habo kommun), socialnämnden samt valnämnden. Dessa nämnder ansvarar, delvis utifrån speciallagstiftning, för sina respektive ämnesområden och rapporterar till kommunfullmäktige. Kommunalrådet är den som leder det politiska arbetet i kommunen och sitter som ordförande i kommunstyrelsen. Det finns också ett oppositionsråd som är anställt för att arbeta politiskt i kommunen. Övriga ledamöter i nämnder och styrelser sysslar med politik på sin fritid, men får ersättning när de sammanträder under den tid då de skulle ha arbetat på sina ordinarie arbetsplatser. Tjänstemän För att bereda och genomföra politikens beslut behövs offentligt anställda. Det rör sig inte bara om allmänkunniga administratörer utan också om specialiserade professioner som ekonomer, lärare, sjuksköterskor, vårdbiträden och många andra yrken. Dessa är tjänstemän och är alltså inte valda av folket utan är anställda som vem som helst. Tjänstemännens uppgift är att hjälpa politikerna att bereda och verkställa deras olika beslut. Kommunförvaltningen Mullsjö kommun har en övergripande kommunförvaltning som på politikernas uppdrag förbereder de beslut som fattas i nämnder och kommunfullmäktige. Det är även kommunförvaltningen som genomför besluten. Förvaltningen bedriver alltså praktiskt och yrkesmässigt den verksamhet som är ålagd kommunen. Bolag Mullsjö kommun har lagt delar av sin verksamhet på bolag. Dessa är Mullsjö Bostäder AB och Mullsjö Miljö och Energi AB. Kommunledningskontoret Kommunförvaltningen som är kommunens enda förvaltning sedan 2001 leds av kommunledningskontoret. All administration har samlats till kontoret som lyder direkt under kommunstyrelsen. Verksamhetsidé Vårt mål är att ge god service till och ha hög tillgänglighet för medborgare, politiker och verksamheter. Kommunledningskontoret har vidare ett övergripande ansvar för att uppnå effektivitet och hög service inom alla områden. Verksamheten och servicen till våra invånare drivs av verksamhetschefer inom barn- och utbildning, omsorg, teknisk verksamhet och en kultur- och fritidsavdelning. För att uppnå hög effekt i servicen finns det inom verksamheterna ute i organisationen chefer på olika nivåer såsom rektor och enhetschefer. Kommunledningskontoret leds av kommunchefen och består av följande funktioner: Gemensam administration med följande avdelningar: Administrativ avdelning, ekonomiavdelning, personalavdelning samt IT- och informationsavdelning Verksamhetschefer Kommunledningskontorets huvudsakliga uppgifter består av att samordna och svara för: 7

8 Stödet till den politiska organisationen och de olika enheterna med kompetens inom kommunens olika ansvarsområden, sammanträdesadministration, beredning och handläggning Service till allmänheten och kontakter med myndigheter Kommunens ekonomi- och personalarbete Kommunens kontakter med det lokala näringslivet samt arbetsmarknadsfrågor Kommunens IT- och informationsverksamhet Nyheter 2014 Under året kommer vi bland annat att jobba med införande av ett nytt ledningssystem. Arbete kommer att påbörjas för införande av ett nytt modernt ärendehanteringssystem. Syftet med detta är att öka effektiviteten samt möjliggöra och underlätta övergången till en e-förvaltning. På sikt ska således servicen, kommunikationen och öppenheten mot allmänheten öka. Under 2014 kommer vi också att administrera två val, dels EU-valet i maj och riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigeval i september. Andra större saker som kommer att ske under 2014 är uppstart av projektering för nytt äldre- och trygghetsboende, renovering av Trollehöjdsskolan och en tydligare implementering av friluftsriket och vårt varumärke. En ny översiktsplan ska antas och arbetet med att förverkliga målsättningarna om fler inflyttande kommer att utvecklas. Ett led i detta blir att anta och utveckla en bredbandsstrategi med målet att fler ska få tillgång till snabbt bredband (minst 100 Mbit). Ekonomi Kommunalskatt 2014 Total skattesats 33,05 därav till kommun 21,84 Genomsnitt i länet Total skattesats 32,81 därav till kommun 21,60 Genomsnitt i riket Total skattesats 31,86 därav till kommun 20, års budget Nämnd eller ändamål Netto tkr Förskola 36,516 Grundskola 77,777 Gymnasie- och vuxenskola 33,90 Funktionshinderomsorgen 24,388 Individ och familjeomsorg 20,821 Äldreomsorg 56,155 Hälso- och sjukvård 11,190 Kommunkontor 26,534 Kommunal demokrati 5,733 Kultur och fritidsverks. 11,960 Miljö och hälsoskyddsverksamhet 2,278 8 Räddningsverksamhet 4,650 Teknisk verksamhet 17,980 Byggnadsnämnd 1,142 Antal medarbetare Mullsjö kommun Den 31 december 2013 hade Mullsjö kommun 477 personer tillsvidareanställda exklusive räddningstjänsten. I räddningstjänsten finns 21 tillsvidareanställda deltidsbrandmän varav 4 personer även har en annan tillsvidareanställning inom kommunen. Deltidsbrandmännen har i regel en annan huvudanställning. Den största verksamheten är social- hälso- och sjukvårdsverksamheten med 219 tillsvidareanställda och följs därefter av barn-och utbildningsverksamheten med 168 tillsvidareanställda. Vill du jobba hos oss? Lediga jobb hos Mullsjö kommun hittar du på vår webbplats Näringsliv och arbete i Mullsjö kommun Tillväxt för näringslivet ger arbetstillfällen och i Mullsjö har näringslivet en fast förankring. Företagandet är och har under det senast århundradet varit stort och vi pratar gärna om Mullsjöandan. Vi finns med bland de 40 främsta kommunerna i landet vad gäller bra företagsklimat och det gläder oss. Du är välkommen med ditt företag till oss - vi har färdigplanerad industrimark och det finns i regel också tillgång till bra lokaler att hyra. Visste du att... TillväxtArena Mullsjö är en mötesplats för personer som vill starta nya företag? Där du kan få kostnadsfri professionell coaching eller rådgivning Starta egen verksamhet Genom nätverk, utvecklingsprojekt och samarbeten skapas ofta förutsättningar för nya verksamheter. Vi arbetar för att ytterligare utveckla nya mötesplatser och skapa ännu bättre förutsättningar för nyföretagande i vår kommun. Läs mer om stöd och rådgivning till nya företag på vår webbplats under: Näringsliv och arbete Register över företag i Mullsjö kommun Företagen i Mullsjö kommun har möjlighet att kostnadsfritt registrera sig i Företagsregistret som är kopplad till kommunens webbplats. Läs mer om företagsregistret på vår webbplats:

9 Utbildning och barnomsorg Verksamhetsidé Mullsjö kommun erbjuder barnomsorg, förskola och grundskola i egen regi. Dessutom finns i kommunen ett antal fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Kommunstyrelsen har slagit fast att barn- och utbildningsverksamheten ska ha ett 1-16-perspektiv. Det innebär att barnomsorg och skola ska ses som en helhet. Förskola och grundskola ska samarbeta så att barnens och elevernas lärande och utveckling är utgångspunkten för verksamheten. Grunden för ett livslångt lärande läggs genom att följa läroplanerna och skollagen men också genom kommunens egna mål för verksamheten. Det är självklart att närheten till natur, skog och mark utnyttjas till barnens och elevernas bästa. Nyheter 2014 Under 2014 kommer Mullsjö kommun arbeta med projektering av en ny förskola. Barn- och utbildningsnämnden har just fastslagit en vision för förskole- och skolverksamheten. Visionen bygger på läroplanerna och handlar både om de kunskaper och de värderingar som ska utvecklas i kommunens barn: Alla barn ska lämna skolan i Mullsjö med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro! Förskoleverksamhet Förskoleverksamhet erbjuds i såväl kommunal som i enskild regi i Mullsjö och Sandhem. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. I Mullsjö erbjuds barnen en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Barn som i sin utveckling behöver särskilt stöd ska få detta utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Kommunala förskolor I kommunen finns det sex stycken kommunala förskolor varav en i Sandhem. Bullerbyn, Igelkotten, Kronäng, Solstrålen, Tallkotten, Rödluvan. Gunnarsbo/Sandhems förskoleområde välkomnar barn i åldrarna 1-5 år. På våra förskolor händer det många spännande saker och barnens intressen och nyfikenhet är det centrala. Leken har självklart en given plats och genom leken tränar och lär alla barn. Alla våra förskolor har stora gårdar som inbjuder till lek och utforskande. Skogen ligger intill husknuten och ingår som en del i den pedagogiska utemiljön. Vår vision är att vi tillsammans ska göra en bra förskola ännu bättre för alla barn. Detta innebär att vi kontinuerligt dokumenterar och utvärderar vår verksamhet i syfte att utveckla och förbättra miljön för barnen ur många aspekter. Ett inkluderande arbetssätt är en självklarhet och möjliggör att alla barn kan delta utifrån egna förutsättningar och behov. Vi har en nära samverkan med vårdnadshavare och deras inflytande och synpunkter är en viktig del i verksamheten och bidrar till utveckling och förbättringar. Fristående förskolor Kyrkvillan, Sagotrollet och I Ur & Skur På Ängen Pedagogisk omsorg I Sandhem: Humlan Föräldrakooperativ Grundskola och fritidshem Grundskolan i Mullsjö består av två skolområden, Gunnarsbo/Sandhem och Trollehöjd. Gunnarsbo/Sandhems skolområde består av tre skolor: Gunnarsboskolan förskoleklass årskurs 5 Kronängsskolan förskoleklass årskurs 2 Sandhems skola förskoleklass årskurs 3 Det finns fritidshem på samtliga skolor. Gunnarsbo/Sandhems skolområde välkomnar samtliga elever i åk F-5 i Mullsjö kommun. Alla skolorna omges av stora attraktiva skolgårdar som erbjuder en härlig utemiljö med många möjligheter till aktivitet både under rasten, i undervisningen och på fritidshemmet. Skolorna har också skogen på promenadavstånd. Skolområdets vision är att vi tillsammans ska göra en bra skola ännu bättre för alla barn. Detta innebär bland annat ett systematiskt arbete med att ständigt utveckla verksamhe- 9

10 ten. Arbetslagstanken är grundläggande för arbetet på skolområdet vilket innebär att lärarna har ett gemensamt ansvar för alla elevers trivsel och lärande. Barns olikheter ses som en tillgång i verksamheten. Värdegrundsarbetet är viktigt och varje arbetslag har ett trygghetsråd för elever och lärare. Samarbete med vårdnadshavare är viktigt och deras synpunkter hjälper verksamheten att utvecklas. Skolområdet har två föräldraråd som träffas några gånger per termin. På våra fritidshem händer många spännande saker. Barnens intressen och nyfikenhet står i centrum. Här skapas många möjligheter att träna empati och det sociala samspelet. På skolområdet finns åtta fritidshem. Läs mer om våra fritidshem på fritidshemmens hemsida Trollehöjds skolområde Trollehöjdskolan erbjuder undervisning för alla elever från år 6 till år 9 och har idag cirka 300 elever. Skolans målsättning är att jobba utifrån ett inkluderande arbetssätt där samtliga elever ska ges förutsättningar att lämna grundskolan/grundsärskolan med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro. På Trollehöjdskolan finns bland annat ett mycket utvecklat internationellt arbete. För närvarande deltar skolan sedan några år i ett samverkansprojekt med en skola i Uganda. På Trollehöjdskolan får eleverna lära sig att ta ett större ansvar än under tidigare skolgång. Genom skolans klassråd och elevråd får eleverna också träning i representativ demokrati. Rastverksamheten ställer krav på eleverna att ta hänsyn och ansvar för den gemensamma miljön. Till sin hjälp har eleverna en skolvärdinna som tillsammans med elevvärdar ansvarar för caféutbud och rastaktiviteter. Skolan erbjuder också frukost varje morgon till självkostnadspris. Den gemensamma värdegrunden är ett ämne som ständigt diskuteras, såväl i personalens arbetslag som under klassernas tid med sina klassföreståndare. Respekt för gemensamma regler och för varandra är ett ständigt återkommande samtalsområde. Detta är frågor som också tas upp i skolans föräldraråd, med föräldrarepresentanter från samtliga klasser. Föräldrarådet träffas några gånger per termin där även personalrepresentanter från skolans arbetslag samt skolledning deltar. Läs mer om Trollehöjdskolan på Trollehöjdskolans hemsida Särskola Elever som har behov av särskola integreras i så hög grad som möjligt i vanliga klasser. De elever som har behov av renodlade särskolegrupper har möjlighet att gå i särskolan i Jönköpings kommun. Gymnasieskola Mullsjö kommun har ett samverkansavtal med Falköpings och Jönköpings kommuner. Det innebär att alla elever i Mullsjö kommun har tillgång till dessa kommuners gymnasieprogram. Gymnasieelever har även tillgång till samtliga fristående gymnasieskolor. 10 Vuxenutbildning Mullsjö kommun samverkar med Jönköpings kommun när det gäller vuxenutbildning. Det innebär att vuxna som vill studera på grundskolenivå, komvux eller särvux har tillgång till det utbud som finns i Jönköping. När det gäller kommunal vuxenutbildning prioriteras just nu omvårdnadsutbildning och komplettering till fullständigt slutbetyg från gymnasieskolan.

11 Maten i skolor och boenden Kostverksamheten Verksamhetsidé: Producera och servera näringsriktig och god mat på ett kostnadseffektivt sätt till förskola, skola, fritids och äldreomsorg. Detta görs enligt Livsmedelsverkets riktlinjer Bra mat i förskolan Bra mat i skolan Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg Visste du att....varje år tillagas cirka portioner mat och livsmedel köps in för cirka 3,8 miljoner kronor. Kommunens kostenhet producerar och serverar mat till förskolor, skolor, fritids, pensionärer och privatpersoner. Det finns sex tillagningskök: Kronäng, Trollehöjd, Gunnarsbo, Igelkottens förskola, Parkrestaurangen och Kylleköket i Sandhem. Förskolorna Tallkotten och Bullerbyn har mottagningskök. Totalt arbetar 25 personer inom kostenheten. Menyn för aktuell termin hittar du på vår webbplats på Parkrestaurangen är öppen för alla varje dag Vardagar Lördag/söndag/helgdag Parkrestaurangens meny finns på Parkrestaurangens hemsida Omsorg och hjälp Verksamhetsidé Socialtjänstens uppgift är att se till att alla som vistas i kommunen får sina grundläggande behov av stöd, omsorg och vård tillgodosedda. Verksamheterna styrs utifrån gällande lagstiftning och politiskt fastlagda mål. I Mullsjö ansvarar socialnämnden för kommunens uppgifter inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens område och fullgör vad som i lag sägs om socialnämnd. I enlighet med sitt reglemente ansvarar de också för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården, är kommunens organ för handläggning av ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansvarar för ärenden enligt lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst. Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och lag om anordnande av visst automatspel, ingår också i ansvarsområdet. Socialtjänstens verksamheter delas in i tre programområden: äldreomsorgen, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. Alla verksamheter omfattas av sekretess för uppgifter om enskild och dennes närstående. Det innebär att personalen har tystnadsplikt och som huvudregel inte får lämna sådana uppgifter till annan myndighet eller till en utomstående person. Stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning Stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning kan ges utifrån Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). För att ha rätt till insatser krävs ett myndighetsbeslut och kontakt med handläggare. Insatserna enligt LSS som kan ges är: Personlig assistent Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Bostad med särskild service Daglig verksamhet Insatser enligt SoL som kan ges är: Boendestöd Kontaktperson Daglig sysselsättning Ledsagare Annat personligt utformat stöd Funktionshinderomsorg Mullsjö kommun har tre särskilt anpassade bostäder för funktionsnedsatta, Lärkgatans gruppbostad, Falkgatans gruppbostad och Tunnelgatans servicebostad. Insatsen daglig verksamhet eller sysselsättning finns på Tornet och på Hökgatan. På Tornet drivs bland annat en loppis och hantverksförsäljning. Här finns också en cateringdel med hembakat till kommunala möten och sammankomster. En del av Tornets verksamhet kan i liten skala erbjuda snöskottning och gräsklippning mot en mindre ersättning. Korttidshemmet har sina lokaler på Hökgatan, de har öppet efter behov och beviljade insatser. Boendestöd inriktat i huvudsak till personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar finns i kommunal regi. Kommunen har också ansvar för utförandet av personlig assistans. Personlig assistans verkställs av kommunen och av externa utförare som kooperativ och företag. 11

12 kan ansöka om Pluspolarekort och hur din organisation kan bli Pluspolarearrangör hittar du på vår webbplats Personligt ombud Det personliga ombudet är avsett till personer med svåra psykiska funktionsnedsättningar som av olika anledningar inte har fått sina rättigheter eller behov tillgodosedda genom offentliga insatser. Ofta fungerar personligt ombud som en länk mellan olika myndigheter, eller sjukvården och den enskilde och de ger ofta stöd att söka insatser, ersättningar eller bidrag. Bostadsanpassning Enligt lag kan personer med funktionsnedsättning söka bidrag för anpassning av sin bostad. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt. Kommunens fastighetsenhet har ansvaret för bostadsanpassning. Mer information och ansökningsblankett finns på kommunens Infocenter och på vår webbplats 12 Pluspolare Pluspolarekortet ger dig som har en funktionsnedsättning möjlighet att ta med en vän eller assistent när du vill ta del av evenemang och verksamheter på din fritid i vår kommun. Med Pluspolarekortet får du ta med dig sällskap utan att denne behöver betala entréavgift. Du själv betalar ordinarie pris. Var gäller Pluspolarekortet? Arrangörer och verksamheter som anmält sig till Pluspolarekortet listas på kommunens webbplats. Du känner lätt igen Pluspolararrangören genom dekalen Pluspolare som finns vid entrén. Mer information om hur du Stöd till barn och familjer Individ och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgens arbete grundar sig huvudsakligen på bestämmelserna i Socialtjänstlagen. Verksamheten vänder sig till enskilda personer, barn, ungdomar och vuxna eller familjer som av olika anledningar behöver hjälp. Det kan vara behov av råd och stöd, behandlingsinsatser eller ekonomiskt bistånd. Individ- och familjeomsorgen handlägger även familjerättsliga frågor som t ex samarbetssamtal, vårdnad, umgänge, adoptioner, faderskap och dödsboanmälan. Övriga ansvarsområden inom individ- och familjeomsorgen är bland andra Flyktingmottagning Boende för ensamkommande barn, Sjörydsvillan Skuldsanering och budget rådgivning Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Stöd till barn och ungdomar Du behövs! Vi söker dig som vill göra en insats för en annan människa.kanske bli en kontaktperson/kontaktfamilj till ett barn eller en tonåring? Läs mer på: Vid önskemål om familjerådgivning hänvisar vi till Familjerådgivarna i Småland. Läs mer på Familjerådgivarnas webbsida Möjlighet att söka hjälp för missbruk/beroende av alkohol, narkotika och spel finns även på Junepolikliniken i Jönköping Socialkontorets personal står gärna till tjänst med upplys-

13 ningar i frågor som inte har direkt samband med socialnämndens ordinarie verksamhet. De har också möjlighet att hänvisa vidare till rätt person eller myndighet. Socialjour utanför kontorstid hänvisar vi till 112 Budget- och skuldrådgivning Du som har ekonomiska problem kan få rådgivning, vägledning och stöd i arbetet mot en hållbar ekonomi. Det finns även råd och stöd till dig som har skulder. För mer information och kontaktuppgifter besök vår webbplats Integration och nyanlända Mullsjö har ett boende för ensamkommande barn som söker asyl eller har permanent uppehållstillstånd. Ungdomarna är mellan år och bor i Sjörydsvillan eller utelägenheter. En enhet för Integration och nyanlända har startat i syfte att vara stöd för alla flyktingar som efter att de fått uppehållstillstånd anländer till vår kommun. Ungdomsverksamhet Socialtjänsten och kultur- och fritid tillsammans ansvarar för ungdomsverksamheten och driver kommunens två fritidsgårdar. Fritidsgården Knuten bedriver sin verksamhet i bibliotekets gamla lokal mitt i Mullsjö centrum och fritidsgården Trycket som har sin verksamhet i Sandhemsskolan. Här erbjuder vi kommunens ungdomar en meningsfull och drogfri fritid med en mängd olika aktiviteter. Här finns möjligheter att spela bland annat biljard, pingis, sällskapsspel, singstar och karaoke eller bara ta en fika och umgås med vänner. På loven ordnas olika aktiviteter såsom läger, Liseberg, bowlingresor, fiskeutflykter med mera. I verksamheten jobbar tre fritidsledare och två fältare. Fältarna jobbar på fritidsgårdarna plus att de är ute i byn vissa helgkvällar. Fritidsgårdarna i Mullsjö och Sandhem Knuten i Mullsjö Torget Klass 6-19 år måndag onsdag fredag Klass 3-5 måndag och torsdag Trycket i Sandhem, Sandhems skola (före detta slöjdlokalerna) Klass 6-19 år Jämna veckor: onsdag Ojämna veckor: fredag Klass 3-5 Jämna veckor: onsdag Ojämna veckor: fredag För mer information, aktuella öppettider och aktiviteter besök vår webbplats Kontaktperson ungdomsverksamhet och fritidsgård: Mattias Karlsson, Fältverksamhet: Anna Olander, Ungdomsverksamheten på Facebook Fältarna i Mullsjö har två sidor på Facebook, Fritidsgårdarna i Mullsjö kommun och Fritidsledarna Mullsjö Sandhem. Här kan du bli uppdaterad om vad som händer på fritidsgårdarna, nya aktiviteter som är på gång, läsa intressanta artiklar och mycket annat. Du kan även skriva meddelanden till Fältarna. Besök oss på Facebook FritidsgardarnaiMullsjoKommun Använd QR-läsaren i din mobil för att snabbt hitt våra Facebooksidor. Fritidsgårdarna Fritidsledarna 13

14 Äldreomsorg stöd för dig som är 65 år och äldre ett trygghetsboende planeras. Projektarbetet kommer att påbörjas under våren Parkträffen Välkommen till en mötesplats för daglediga seniorer som ger gemenskap, delaktighet och en aktiv meningsfull vardag. Här erbjuds ett stort utbud av aktiviteter som sång, musik, underhållare, bingo, film, café, gymnastik, dans, tipspromenader. Äldreomsorgens verksamhet bygger på att människor ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt när man blir gammal och sjuk. En förutsättning för detta är att människor får det stöd och den hjälp som de behöver i hemmet. Efter ett beslut av en biståndshandläggare kan följande insatser ges: Färdtjänst Serviceinsatser som inköp, städning med mera Larm Omvårdnad Korttidsvistelse, i form av avlastning, växelvård med mera Dagvård Boende Kommunen har två boenden, Margaretas Park och Björkgården. Margaretas Park är ett äldrecentrum där det, förutom lägenhetsboende med 38 lägenheter, finns tio lägenheter avsedda för korttidsvistelse. Där finns också en fritidsverksamhet för pensionärer. Kommunens rehabiliterings- och habiliteringsgrupp, som betjänar både Margaretas Park och Björkgården, utgår från Margaretas Park. Äldrecentret är också bas för hemtjänstens verksamheter. Inom anläggningen finns även 21 lägenheter för ordinärt boende. Björkgården är ett boende för personer med diagnosen demens där kommunen erbjuder korttidsvistelse och permanent boende. Lokalerna och utemiljön är väl anpassade utifrån de behov som de boende har. Hälso- och sjukvård ingår i boendet och en patientansvarig sjuksköterska finns tillgänglig för de boende, rehabilitering är en del av hälsooch sjukvården. Margaretas park Vi bygger nytt, modernt äldreboende Kommunfullmäktige har beslutat att inte gå vidare i processen med att förvärva Margaretas Park. Man har även beslutat att gå vidare med att bygga nytt boende. Avtalet med fastighetsägaren för Margaretas Park har sagts upp och går ut sista december Nybyggnationen som ska ersätta Margaretas Park planeras mittemot (söder om) Björkgårdens demensboende där även 14 Anhörigstöd Anhörigstöd erbjuds i form av dagverksamhet, samtal, växelvård och avlösning i hemmet. Kontakta Helen Öberg, anhörigsamordnare via kommunens växel Hemvård Kommunens hemtjänst vänder sig till dig som är i behov av hjälp i ditt hem för att du skall klara av att bo kvar hemma. Hemtjänsten erbjuder olika stödåtgärder som syftar till att hjälpa och stötta där man som pensionär och funktionshindrad inte orkar eller kan själv. Du kan få hjälp med praktiska saker som exempelvis städning, matinköp och tvätt med mera. Hemtjänsten kan också hjälpa dig med personlig omsorg. Omsorgsinsatserna utförs av undersköterskor/vårdbiträden och hjälpen kan erbjudas dygnet runt. Alla hjälpbehov utreds av biståndshandläggaren tillsammans med den sökande. Utredningen ligger till grund för en genomförandeplan som hemtjänstens personal sedan arbetar efter. Valfrihet inom hemvård genom LOV LOV står för lagen om valfrihetssystem. Lagen innebär att det är medborgaren och hans/hennes behov och önskemål som sätts i fokus och blir själva utgångspunkten för verksamheten. Mullsjö kommun har kundval inom hemtjänsten från och med hösten 2013 avseende serviceinsatser inom hemtjäns-

15 ten. Det innebär att de personer som beviljats hemtjänst får möjlighet att välja utförare av insatserna. Kunden kan då själv välja mellan kommunens egenregi och de utförare som kommunen har godkänt som externa utförare. Kunden ansöker om och beviljas insatser precis som innan men istället för att tilldelas utförare får kunden själv välja. Det kommer alltså att finnas flera alternativa utförare. Läs mer om valfrihetssystemet på vår webbplats Trygg hemgång Från och med november 2013 sker vårdplaneringen i huvudsak i hemmet. Detta innebär att du som är utskrivningsklar från sjukhuset kommer att erbjudas vårdplanering i ditt eget hem. Ett team möter upp och biståndshandläggaren ger bistånd utifrån dina individuella behov. Syftet är bästa möjliga rehabilitering efter sjukhusvistelse. För att planera behov av stöd kommer du erbjudas ett planeringsmöte den dagen du kommer hem. Mötet handlar om din situation just nu och vilket stöd du behöver efter sjukhusvistelse. För mer information om vårdplanering i hemmet besök vår webbplats Servicegaranti Med servicegarantier kan socialnämndens verksamhet tydliggöras så att du vet vad du kan förvänta dig av våra tjänster och vad du själv måste bidra med. Socialnämnden utlovar en kvalitetsnivå på servicen, avvikelser mot servicegarantier samt övriga synpunkter från dig ger underlag för utveckling av verksamheten och leder till bättre service. Mer om våra servicegarantier finns som informationsfolder på kommunens Infocenter och på vår webbplats 15

16 Bygga, bo och miljö Läget på kommunen är perfekt för den som vill bo i en lite lugnare miljö men ändå ha närheten till storstaden. Du behöver inte lämna kommunen eftersom ett rikt utbud av service och fritidsaktiviteter finns att tillgå. Villabebyggelse är dominerande Det finns flera lediga villatomter både i Mullsjö och i Sandhem. Det finns också ett antal flerfamiljshus, huvudsakligen som hyresrätter samt en levande landsbygd med flera gårdar och torp i en fin miljö. Fritidsbebyggelse breder ut sig på flera ställen bland annat utmed sjön Stråken som sträcker sig cirka 30 kilometer genom kommunen. Nyinflyttad Vi vill särskilt välkomna de nyinflyttade, därför får du som är nyinflyttad i Mullsjö kommun ett nyckelkuvert i brevlådan med lokala erbjudanden. I samma kuvert finns en Nyinflyttarpaket en möjlighet för företag och föreningar att visa upp sig Skaffa nya kunder och medlemmar genom att visa upp ditt företag, dina produkter eller din förening för nyinflyttade. Välkommen att vara med och bli vår partner i välkomnandet av nyinflyttade genom att ge nyinflyttade ett specialerbjudande från lokala företag och föreningar! Ditt erbjudande/infoblad ska innehålla specialerbjudande för just nyinflyttade. Detta bifogar vi utan kostnad i paketet som nyinflyttade kan hämta på Infocenter. Hör av dig om du vill presentera ditt företag eller din förening i välkomstpaketet! Läs mer på vår webbplats Visste du att...det finns ett utegym i Mullsjö vid elljusspårets utfart? hälsning från oss på Mullsjö kommun. Vi vill att du ska känna dig extra välkommen och har därför en välkomstgåva speciellt till dig att hämta ut. Ta med hälsningen du har fått i nyckelkuvertet till Infocenter för att få din gåva. Du får även information om Mullsjö kommun samt lokala erbjudanden från bl.a. föreningslivet och fribiljett till simhallen. Läs mer på vår webbplats 16

17 Teknisk verksamhet Den tekniska verksamheten består av tre enheter: Kostverksamheten, mathantering för förskolor, fritids, skola och äldreomsorg. Teknisk service, drift och underhåll av kommunens gator, parker, skog och exploateringsområden. Fastighetsenheten, drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd. Verksamhetsidé Den tekniska verksamheten ska bidra till att utveckla Mullsjö till en ännu mer attraktiv, hållbar och säker kommun. Detta ska åstadkommas bland annat genom kvalitetstänkande, kostnadseffektivitet samt framförhållning i den fysiska planeringen genom god markberedskap och förebyggande underhåll av exempelvis fastigheter, gator och allmänna platser. 3. Avveckling av lokaler med hänsyn taget till miljö och det totalekonomiskt bästa resultatet genom övergångsuthyrning, försäljning och rivning. Långsiktigt miljö- och kvalitetstänkande genom förebyggande underhåll och energieffektivisering ska vara centrala inslag i verksamheten. Fastighetsenheten har även ansvaret för bostadsanpassning. Läs mer om bostadsanpassning under kapitel 5. Omsorg och hjälp > Stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Teknisk service gator och parker Enheten ansvarar för planering, byggande och förvaltning av gator, vägar, parker och övriga allmänna platser och skog inom kommunen. Skogsmark som ligger på kommunens mark sköts efter skogsbruksplan. Den kommunala tätorts- och bostadsnära skogen är allmän platsmark, vilket betyder att den är till för alla. Gator, trafik och trafikplanering I tätorterna Mullsjö och Sandhem finns cirka 56 kilometer vägar och gator samt 22 kilometer gång- och cykelvägar. Vissa genomfartsvägar i de båda tätorterna är länsvägar och underhålls av Trafikverket. Kommunen har skyldigheter, i egenskap av väghållare, att sköta drift, underhåll och investeringar i gator. Trafiksäkerhetsarbetet är också en viktig del i verksamheten. De avgörande besluten för Teknisk verksamhets ansvarsområde fattas av politikerna i Tekniska utskottet. Fastigheter Fastighetsenheten företräder kommunen som fastighetsägare och förvaltar ca m2 lokalyta. Huvuddelen av lokalytan används för kommunal verksamhet. Det finns dessutom affärslokaler samt lokaler för vårdcentral, folktandvård samt en simhall. Utöver detta har kommunens bostadsbolag, Mullsjö Bostäder AB ett fastighetsbestånd på ca m2 som i huvudsak är bostäder. Snöröjningen av kommunens gator utförs av entreprenörer och påbörjas när snödjupet är cirka fem centimeter. Kommunen sköter snöröjning av gång- och cykelvägar och de trottoarer i centrala delar som snöröjs. Målsättningen är att snöröjningen skall vara klar inom sex timmar från att snödjupet har nått fem centimeter. I första hand prioriteras framkomligheten för kollektivtrafiken och på huvudgator. Gångbanor som inte snöröjs används till att lägga snö på. Halkbekämpning utförs med krossat stenmaterial. Prioritering sker av backar, bussgator och huvudgator. Behöver du sand eller flis är du välkommen att fylla en hink vid kommunens förråd på Garverigatan 2. Verksamhetens arbete består av tre delar: 1. Anskaffning av lokaler för kommunens verksamheter genom ny-, om-, och tillbyggnad alternativt förvärv eller hyra. 2. Förvaltning av det egna beståndet genom effektiv drift och förebyggande underhåll samt anpassning av befintliga lokaler vid verksamhetsförändringar, nya miljö- och teknikkrav. 17

18 Parker och grönområden Teknisk service ansvarar även för drift och underhåll och investeringar i grönområden där medborgarnas krav på god miljö skall tillgodoses. Mark och tomter Enheten Teknisk service förvaltar kommunens mark där cirka 500 hektar utgör skogsmark. Tomtmark för bostäder och industrimark finns till salu i både Mullsjö och Sandhem. Detaljplaneläggning av nya bostadsområden pågår på Ruders hagar efter utbyggnaden av etapp 3 som var klar För mer information om sotning och kontaktuppgifter besök vår webbplats Bygglov Byggnadsnämnden är kommunens organ för fysisk planering och bygglovgivning. En myndighetsnämnd med uppdrag att se till att Plan- och bygglagens bestämmelser efterföljs vid planering och byggande. Bygglov krävs bland annat för följande åtgärder: bygga nytt bygga till inreda huset för annat ändamål (till exempel handel, kontor, industri etc.) bygga uterum Bygglov krävs normalt inte bland annat för följande åtgärder: bygga en friggebod anordna en skyddad uteplats anordna ett skärmtak, se illustration Lediga tomter I Mullsjö kommun har vi under de senaste åren koncentrerat villabebyggelsen till ett område vi kallar Ruders hagar. Tre etapper har hittills exploaterats med totalt 38 tomter. På Ruders hagar etapp 1, Hagagatan är samtliga tomter bebyggda. På Ruders hagar etapp 2, Saturnusgatan, (11 tomter) och Ruders hagar etapp 3, Jupitergatan, (17 tomter) finns fortfarande lediga tomter kvar. Utöver tomterna på Ruders hagar finns det så kallade strötomter i både Mullsjö och Sandhems tätorter. Dessa tomter säljs för specialpriser och är därmed mycket prisvärda. Är du intresserad av en tomt har du möjlighet att teckna ett reservationsavtal med kommunen. Reservationsavtal ger dig möjlighet att i lugn och ro undersöka förutsättningarna för bostadsbyggnation. Läs mer om lediga tomter på vår webbplats Sotning Med stöd av lagen har kommunen till uppgift att se till att sotning (rengöring) och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar genomförs. Detta utförs idag för kommunens räkning av GÖSAB Sotning AB. Det finns även möjlighet för fastighetsägare att sota själv. 18 Bygglovfria åtgärder, illustration från Boverket Det går alltid bra att ringa och fråga hos byggnadsnämnden innan man börjar ett byggprojekt. Normalt får man besked direkt, men i vissa fall kan beskedet ta några dagar. Att bygga utan tillstånd blir mycket dyrt och man kan även bli ålagd att riva det man byggt. Bygglovsansökningar behandlas normalt inom cirka 4-5 veckor. I ärenden som kräver en mer omfattande handläggning kan det ta längre tid dock max 10 veckor. På kommunens webbplats finns information kring vilka åtgärder som kan kräva lov respektive anmälan och hur det går till att söka bygglov. Där finns även blanketter att ladda ner.

19 Läs mer om bygglov på Kommunens planarbete I Byggnadsnämndens uppdrag ligger även att ansvara för den fysiska planeringen i kommunen. Arbetet med att ta fram nya detaljplaner är ett arbete i flera steg som är reglerat i plan- och bygglagen. Planprocessens olika moment Utbyggnad av nya bostadsområden eller ändrad markanvändning inom ett område, är frågor som kräver prövning i en detaljplaneprocess. Initiativet till en ny detaljplan kan komma från politiskt, såväl som privat håll. När ett förslag till detaljplan upprättas ska kommunen samråda med olika intressenter (statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, företag, samt fastighetsägare med flera). Syftet är att ge möjlighet till insyn och påverkan. När samrådet är över och detaljplaneförslaget har justerats med eventuella inkomna synpunkter från samrådstiden, ska det ställas ut för granskning under minst tre veckor. Även under denna fas finns möjlighet för allmänheten att yttra sig över förslaget. Det slutliga planförslaget redovisas tillsammans med granskningsutlåtandet för byggnadsnämnden, som efter ett godkännande skickar planen vidare till kommunfullmäktige för antagande. Boende, kontor och butiker Mullsjö Bostäder AB Verksamhetsidé Att medverka till att Mullsjö kommun har en väl fungerande bostadsmarknad och tillhandahålla attraktiva lägenheter i välskötta fastigheter belägna i trygga områden. Mullsjö Bostäder AB är ett kommunalt bostadsbolag som förvaltar nästan 500 lägenheter, affärs- och kontorslokaler i Mullsjö och Sandhem. Utbudet av lägenheterna varierar från både äldre och nyare bebyggelse, från ettor till femmor, och man kan välja att bo i olika alternativ, från småhus till traditionella hyreshus. Vi har även några möblerade lägenheter. Här hittar ni våra lägenheter: Sandhem: Stråkenvägen, Sandvägen Mullsjö: Gunnarsbovägen, Kyrkvägen, Krons väg, Klockargårdsgatan, Ängsgatan, Västangårdsvägen, Skolgatan, Parkvägen, Tunnelgatan, Sagers väg, Syrénstigen, Stallgatan, Grindgatan, Hökgatan och Finkgatan. I de nyare områdena i centrum finns det flera hus med tillgång till hiss. Samtliga lägenheter i Mullsjö har sedan 1 september 2011 tillgång till digital-tv med ca 20 kanaler och möjlighet att komplettera med tillvalstjänster såsom bredband, telefoni och fler tv-kanaler hos Telia. Nyheter 2014 Inflyttning i våra 24 nybyggda hyreslägenheter på Västangårdsområdet. Söker du ett centralt läge med utsikt över Mullsjön eller ett boende närmare natur och skola, vänd dig till oss för mer information och visning. Välkommen till oss på Mullsjö Bostäder när det gäller ditt framtida boende! Besök oss gärna på Kyrkvägen 8 i Mullsjö eller kontakta oss på telefon Mer information och aktuella lediga lägenheter hittar du på Mullsjö Bostäders hemsida Mullsjö Energi & Miljö AB MEMAB Det kommunala bolaget Mullsjö Energi & Miljö AB eller MEMAB ansvarar för denna verksamhet och bolaget använder sig av entreprenörer för att få tjänsterna utförda. För dessa tjänster betalar kunderna i förhållande till förbrukning reglerat enligt bland annat tömningsintervall och kärlstorlek. Vissa tjänster är avgiftsfria. Renhållning Kan vi hjälpas åt att i ännu större utsträckning källsortera sparar vi både pengar och naturens resurser. Om det är praktiskt möjligt rekommenderas även kompostering. Återvinningscentralen Borrgatan, Mullsjö Entreprenör BEGES Containerservice AB, Öppettider: Måndagar april-oktober och november-mars Onsdagar april-oktober och november-mars Lördagar Stängt helgdagsaftnar och helgdagar. Telefon Hushållsavfall Renhållningsentreprenör BEGES Containerservice AB Kontakt vid till exempel utebliven hämtning: 19

20 Telefon Öppettider: Läs mer om hämtning av hushållsavfall på Vatten och avlopp (VA) Verksamheten som ligger under det kommunala bolaget Mullsjö Energi & Miljö AB, består av drift och underhåll av två vattenverk, två avloppsreningsverk samt hela distributionssystemet för vatten- och avlopp (rörnätet). För detta betalar vi bland annat (enligt taxa 2014): En fast avgift på kronor per år och hushåll samt En rörlig avgift på 18,47 kronor per förbrukad m3 vatten För en familj som förbrukar 200 m3 vatten per år blir kostnaden ca 3,5 öre per liter. Fjärrvärme i Mullsjö Fjärrvärme har funnits i Mullsjö tätort under ca 25 år. Fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp bostäder, kontor, butiker, industrier, sjukhus med mera. Fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. Nästan all fjärrvärme kommer från spillvärme från industrin, energi ur avfall och som i Mullsjös fall, rester från skogsavverkning. Biobränsle kommer att utgöra ca 99 procent av tillfört bränsle. Resterande 1 procent är olja som används om oplanerade driftstörningar skulle inträffa i biobränsleanläggningen. Fjärrvärmenätet sträcker sig från Mossgatan ner vidare till Garverigatan och upp på Rönngatan och vidare på Skolgatan. Från Skolgatan går ledningen upp mot Stallgatan via skolområdet och vidare över Hägg-, Syrrenstigen, Hök- och Lärkgatorna för att slutligen komma upp till Blåsippsgatan. Nerifrån Skolgatan går ledningar främst över Parkvägen och Kyrkvägen ner över Falköpingsvägen och Tunnelgatan och Sagers Väg vidare ut på Västra industriområdet. Fjärrvärmenätet förses vid normal drift med värme från tre stycken biobränsleeldade pannor i en ny panncentral som ligger i anslutning till norra industriområdet. Panncentralen har en total värmeeffekt på cirka 9 MW. I Vårdcentralen finns dessutom oljeeldning som reserv. Några nyckeltal för fjärrvärme För närvarande är cirka 210 kunder anslutna till fjärrvärmenätet. Varje år används cirka m3 träflis och cirka 2700 ton träpellets för att producera cirka GWh (1 GWh = kwh) Aktuell information om taxor, utbyggnadsplaner och annat som kan vara av intresse hittar du alltid på MEMABS hemsida Miljönämndens verksamhet Miljönämndens huvudsakliga uppdrag är att se till att lagstiftningen inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelsområdet följs. Syftet är att bidra till en långsiktigt, hållbar utveckling och trygga att konsumenter har tillgång till säkra livsmedel och inte blir lurade. Genom tillsyn och kontroll ska nämnden förebygga och undanröja miljö- och hälsoproblem. Visste du att Miljönämndens verksamhet bekostas, i enlighet med lagstiftningen, till stor del av verksamheterna som får tillsyn och kontroll. Miljöförvaltningen Mullsjö och Habo kommuner har en gemensam miljönämnd och miljöförvaltning. Miljöförvaltningens personal arbetar i båda kommunerna, men finns i lokaler i centrala Habo. Två halvdagar i veckan finns en miljöinspektör på plats i Mullsjö kommunhus. Miljötillsyn sker av så kallade miljöfarliga verksamheter, det vill säga verksamheter som påverkar luft, vatten, mark, buller eller hanterar avfall. Exempel är industrier, avloppsreningsverk, drivmedelsstationer, lantbruk, vindkraftverk och mekaniska verkstäder. Tillsyn sker även av miljön i skolor, förskolor, offentliga lokaler och hygienlokaler. På livsmedelssidan sker kontroll av verksamheter som hanterar livsmedel till konsument. Exempel är livsmedelsindustri, skolkök, restauranger, pizzerior, caféer, livsmedelsbutiker och vattenverk. Förvaltningen hanterar anmälningar, ansökningar, gör inspektioner och kontroller hos verksamheter samt ger råd och information. 20

Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler

Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler Kommunguide Attefallshus - nya bygglovsregler Din säkerhet Värdefulla tips och checklista vid strömavbrott Föreningsregister Sotning och brandskyddskontroll 2015 Skandinaviens första golfbana Ryfors 1888

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Piteå kommun Populärbudget 2014 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Byggkranarna svävar åter över Piteå och det ger jobb och

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

Tidaholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15

Tidaholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Verksamhetsplan 2015-2017 Tidaholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Verksamhetsplan 2(52) Verksamhetsplan Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 5 Verksamhetsbeskrivning... 5 Ansvarsområde...

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2014/2015. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2014/2015. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren TILL MARIESTAD 2014/2015 Klicka till innehåll www.mariestad.se www.mariestad.se 1 I Samlaren kan du lämna: Ljuskällor Batterier Småelektronik Småkemikalier Samlaren finns på Ica Oxen, Coop Forum

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer