2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck"

Transkript

1 Årsberättelse 2014

2 2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck DanagårdLiTHO, Ödeshög, 2015 Distribution Prevent, Box 20133, Stockholm Telefon Fax E-post Webb 2

3 Innehåll Vd har ordet 4 Partssamverkan 5 Tryckta och digitala material 6 Utbildning 8 Kommunikation 11 Utvecklingsprojekt 14 Styrelse och arbetsutskott 16 Årsredovisning år Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 21 Tilläggsupplysningar 22 Upplysningar om enskilda poster 23 Revisionsberättelse 29 Prevent på facebook Prevent på twitter Arbetsliv på twitter 3

4 Vd har ordet Det finns många tecken på att det aktivt förebyggande arbetsmiljöarbetet är på väg att uppvärderas brett i samhället. Ett av dessa tecken är att allt fler hittar och använder sig av det som Prevent erbjuder. Den helt övervägande delen av Prevents kommunikation med arbetsplatserna sker numera på webben. Vi har fler besökare än någonsin och är nu uppe i över en halv miljon unika besökare per år som laddar ner eller köper material, bokar utbildningar, använder våra verktyg eller läser artiklar. För att möta arbetsplatsernas förutsättningar och behov pågår en ständig omvärldsbevakning och utveckling. En av nyheterna under året är att det införts en enkel översättningsfunktion till andra språk, och vi har på allvar påbörjat mobilanpassningen av webbarna för att innehållet ska kunna presenteras enkelt även på smarta telefoner och surfplattor. De fysiska mötena är viktiga eftersom de ger möjlighet till ett mer djupinriktat lärande. Det är därför mycket tillfredsställande att utbildningsverksamheten fortsätter att växa. En stor del av förklaringen till det stora intresset för Prevents utbildningar ligger nog i att vi ökat vår förmåga att visa vad vi erbjuder samtidigt som vi kan skräddarsy utbildningar efter behov. Över personer deltog under året i de öppna och företagsanpassade utbildningarna och deltagare fullföljde de fyra stora webbutbildningarna. Under året har vi också moderniserat vår visuella identitet och bytt logotyp. Industriarbetaren har lämnat plats för ett stiliserat P uppdelat i tre fält som symboliserar Svenskt Näringsliv, LO och PTK som möts likt tre ekrar i ett hjul. Förändringen var den sista större pusselbiten i det framtidsarbete som gjorts under de senaste åren och som inkluderat vision, mål och verksamhetsidé. Ett stort och innerligt tack till alla anställda, partsrepresentanter och andra samarbetspartners i vårt nätverk som så engagerat bidrar i genomförandet och utvecklingsarbetet. Ännu ett framgångsrikt år kan läggas till historien. Nu har vi kommit en bit in på 2015 och allt talar för att det här året blir minst lika framgångsrikt. Arbetsmiljöns betydelse ökar och vi gör allt vi kan för att nå visionen om framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Maria Schönefeld, Verkställande direktör 4

5 Partssamverkan Parternas samverkan är grunden för all verksamhet som Prevent bedriver. Att ha en gemensam bild av framtiden och förväntningar är kanske viktigare än någonsin. Prevents styrelse och personal har under de senaste åren moderniserat och uppdaterat Prevents verksamhetsidé och vision, och fastställt långsiktiga målsättningar som stakar ut kursen för verksamheten framöver har varit första året med alla de nya grundförutsättningarna fastställda. Vision Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Verksamhetsidé På uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK är Prevent ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor genom att inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära för att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna. Strategiska mål Prevent ökar intresset för och kunskapen om arbetsmiljö. Prevents målgrupper anser att Prevents produkter och metoder är aktuella, inspirerande, kunskapshöjande och användbara. Prevent är en uppskattad samarbetspartner. Prevent har rätt kompetens, effektiva verksamhetsprocesser och erbjuder sina anställda en god arbetsmiljö. Årets i särklass största samverkansprojekt, Gilla Jobbet, genomfördes oktober på Stockholmsmässan. Arrangemanget anordnades för andra gången som ett gemensamt projekt mellan Prevent, AFA Försäkring och Suntarbetsliv och innehöll seminarier, utställningar och prisutdelningar. Sammanlagt fick Gilla Jobbet besök. Ett mer löpande organiserat samarbete med AFA Försäkring finns för spridning av forskningsresultat, omvärldsbevakning och för att öka intresset för arbetsmiljö på högskolorna. Samarbetet har under året bland annat lett till att Prevent uppmärksammat och spridit kunskap om ett flertal forskningsresultat. Inom ramen för detta samarbete delades under Gilla Jobbet två stipendier ut till studenter för att uppmärksamma de bästa arbetsmiljöuppsatserna. Prevent har ett omfattande nätverk som bidrar med kunskap, engagemang och tid för att utveckla verksamheten. Svenskt Näringsliv, LO och PTK har genom sina representanter under året haft en bred och aktiv samverkan bland annat genom partsgrupper knutna till utvecklingsprojekten. 44 partsgrupper har varit engagerade i Prevents projektverksamhet under året. Utöver det har ett antal konferenser och seminarier genomförts tillsammans med parterna. Prevent har också deltagit i olika arrangemang anordnade av huvudmännens organisationer. Presentation och föredrag hölls om appen för bemanningsbranschen, Säkerhetsvisaren och Kemiguiden vid IF Metalls konferens i Norrköping för regionala skyddsombud (250 deltagare). Ett halvdagsseminarium om hur man kan komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete hölls med IF Metall på deras kursgård (50 deltagare). 5

6 Tryckta och digitala material Kundens behov i fokus Prevent är en unik kunskapsbank inom arbetsmiljöområdet. Nyttiga, enkla och tillämpbara produkter, verktyg och metoder som fungerar väl för arbetsplatsen med kundens behov i fokus efterfrågas allt mer. Webbnavet allt viktigare Under året såldes (80 400) tryckta material. Efterfrågan på Prevents tryckta material har de senaste åren minskat till förmån för digitalt material. Allt fler produkter produceras bara digitalt, och vissa produkter finns både tryckta och digitala. Samtliga Prevents checklistor finns att ladda ner kostnadsfritt från webbplatsen. Nya material 2014 En app för bemanningsbranschen och 12 digitala checklistor för VVS-branschen har tagits fram under året. Dessutom har fem nya tryckta produkter blivit klara. Förebygg hot och våld Boken Förebygg hot och våld på jobbet handlar om hur man kan göra arbetet tryggare, enklare och säkrare. Boken är baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet och ger konkreta tips och verktyg för att göra konfliktsituationer mer konstruktiva, mindre påfrestande och mindre riskfyllda. Rutiner och instruktioner En bok som beskriver vilken roll rutiner och instruktioner har i arbetsmiljöarbetet och hur de kan dokumenteras, implementeras och förbättras. Boken är också tänkt att fungera som ett uppslagsverk över viktiga och vanligt förekommande rutiner och som ett stöd för att välja ut och utforma rutiner och instruktioner som är relevanta för verksamheten. Arbetsskador och tillbud Boken beskriver hur arbetsgivare, skyddsombud med flera ska agera om en arbetstagare drabbas av ett arbetsolycksfall eller en arbetssjukdom. Den tar också upp hur man i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan förebygga arbetsskador genom en bra hantering av tillbud och avvikelser. Och personalen går bra? En kostnadsfri, nedladdningsbar broschyr som innehåller ett frågeformulär där verkstadsägare och skyddsombud på fordonsverkstäder kan kartlägga vilken hjälp man kan behöva från företagshälsovården. Klivet in i arbetslivet En kostnadsfri, nedladdningsbar folder om vad arbetsgivare, skyddsombud och den som är ny på jobbet behöver tänka på vid anställningsformen yrkesintroduktion för unga mellan 18 och 25 år. 6

7 Sveriges bästa arbetsteam Tävlingen Sveriges bästa arbetsteam var en del i en större kampanj som Prevent drev under 2013 och 2014 för bra arbetsteam och hälsosammare arbetsplatser. Projektet var i huvudsak en kommunikationsaktivitet med en tävling för att finna och utnämna de bästa arbetsteamen. Inom ramen för aktiviteten togs fotoboken Sveriges bästa arbetsteam fram. Boken tillhandahålls kostnadsfritt på svenska och engelska. Under Gilla Jobbet på Stockholmsmässan den oktober 2014 anordnades ett seminarium om projektet och en vernissage där ett urval av bilderna visades och boken delades ut. App med checklista för arbetsmiljön vid bemanning och uthyrning Tillsammans med fack- och arbetsgivarsidan inom bemanningsbranschen har Prevent tagit fram en av världens första arbetsmiljöappar för smarta telefoner. Appen är kostnadsfri och innehåller en checklista för riskbedömning av arbetsmiljön vid bemanning och uthyrning. Checklistor I dag finns drygt 120 kostnadsfria checklistor om arbetsmiljö som går att ladda ner från webben. De är indelade i kategorierna allmänna, branschanpassade, ämnesorienterade och övriga. Utbudet av checklistor kompletterades under året med 12 nya checklistor för VVSarbeten. Reviderade produkter För att hålla utbudet uppdaterat och aktuellt har det gjorts större revideringar av Arbetsmiljölagen med kommentarer, Arbetsmiljöpolicy, Årlig uppföljning, Ergonomi för ett gott arbete, Ergonomi på rätt sätt, Bättre arbetsmiljö Handbok, Skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet, Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare, Arbetsmiljö för chefer, Psykisk första hjälp samt Vägtransport av farligt gods. Dessutom publicerades en checklista för psykosocial arbetsmiljö som är en bearbetning av en äldre checklista som ursprungligen tagits fram för scenkonsten. Därutöver har ett antal mindre, löpande uppdateringar av böcker och skrifter gjorts, oftast i samband med tilltryck. 10 i topp 2014 antal sålda exemplar Bättre arbetsmiljö Handbok (BAM) Vägtransport av farligt gods styckegods Arbetsmiljölagen Bättre arbetsmiljö skyddsombudets och chefens roll (BAM) Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare (BAM) Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete Vägtransport av farligt gods tanktransport Arbetsmiljö för chefer ett utbildningsmaterial Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete Asbest arbeta på rätt sätt

8 Utbildning Kvalitets- och utvecklingsarbete Arbetet med att förverkliga utbildningsstrategin och tillhörande handlingsplan har fortsatt under året. Standardisering av kursplaner, handledarmaterial och åhörarkompendier för de öppna utbildningarna har också fortsatt, bland annat för utbildningarna Kemiska hälsorisker och Arbetsmiljö för chefer. Nya utbildningskoncept för hot och våld och för riskbedömningar har tagits fram med utgångspunkt i de böcker som getts ut. Förutom den dagliga kontakt Prevent har med utbildarna, arrangerades under året en utbildarträff i Norrköping. 30 utbildare utbytte erfarenheter, fick ny kunskap från inbjudna forskare och myndigheter och fick ta del av nyheter från Prevent. För nya, kostnadsfria webbutbildningar har ett LMS (Learning Management System) införts. LMS är en webbaserad plattform för att administrera, distribuera, genomföra och följa upp utbildningsaktiviteter. Utbildningar år (antal dagar) Utbildningar år fördelade på innehåll (antal dagar) Öppen Företagsanpassad Övriga SAM BAM Deltagarnas funktion Annan funktion Personal/HR Statistik för Prevents utbildningar Både när det gällde öppna och företagsanpassade utbildningar var Bättre arbetsmiljö BAM den mest efterfrågade utbildningen. Dessutom efterfrågades kortare arbetsmiljöutbildningar. Grafiken nedan visar antalet utbildningsdagar, utbildningarnas inriktning och vilka funktioner deltagarna har på sina respektive arbetsplatser. Arbetsmiljö-/kvalitetssamordnare 10% 10% 6% 36% 38% Skyddsombud/ facklig företrädare Chef/arbetsledare Procentuell fördelning av funktioner hos deltagarna i Prevents utbildningar. Mätningen startade hösten Arbetsmiljö för chefer Arbetsmiljö I övriga ingår utbildningar om kemiska hälsorisker, rehabilitering, riskbedömning med flera. 8

9 Utvärdering av utbildningarna Under året infördes utvärdering av utbildningarna med utgångspunkt i Prevents strategiska mål Prevents målgrupper anser att Prevents produkter och metoder är aktuella, inspirerande, kunskapshöjande och användbara och Prevent har rätt kompetens. Kursutvärdering utbildningar 2014 (besvarade påståenden) Medelvärde Utbildaren var en god pedagog 5,2 5,4 Det var tydligt att kursen arrangerades av Prevent 5,2 Kunskaperna är användbara på min arbetsplats Utbildningen har hjälpt mig att förstå hur kunskaperna kan användas praktiskt Jag har fått nya kunskaper under utbildningen Utbildningen kändes aktuell 5,2 4,8 5,0 5,3 Utbildningen var inspirerande 5,0 Högsta värde: 6,0 95 % av deltagarna svarade att de kunde rekommendera Prevents utbildningar. Öppna utbildningar Efterfrågan på öppna utbildningar (ordinarie utbildningstillfällen) var hög under året, och antalet deltagare uppgick till (1 300). Totalt genomfördes 198 (170) dagars öppen utbildning i Prevents regi. Dessutom anordnades Bättre arbetsmiljö BAM Distans nio gånger med totalt 68 (75) deltagare. Antal öppna utbildningar under 2014 Bättre arbetsmiljö grundutbildning, 46 (42) Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken, 7 (8) Arbetsmiljö för chefer, 5 (4) Bättre arbetsmiljö handledarutbildning, 3 (3) Kemiska hälsorisker, 2 (2) Krishantering och avlastningssamtal, 2 (2) Arbetslivsinriktad rehabilitering i praktiken, 2 (1) Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete, 2 (1) Skiftarbete och hälsa, 1 (1) BAM Livsmedelsbranschen 1 (1) Öppet kontor 1 (ny) Riskbedömningar 2 (ny) 9

10 Företagsanpassade utbildningar Efterfrågan på företagsanpassade utbildningar var högre än någonsin med 501 (488) utbildningsdagar. Antalet deltagare uppgick till Webbutbildningar Prevents kostnadsfria webbutbildningar har alla tagits fram i samverkan med olika branscher. Brandsäkerhetsutbildningen för gruvoch stålindustrin lanserades strax före årsskiftet 2013/2014. Under första halvåret 2015 kommer en modernisering av utbildningen Säker i butik att slutföras, och två brandskyddsutbildningar för handeln kommer att lanseras. Alla Prevents kostnadsfria webbutbildningar avslutas med ett kunskapstest. Webbutbildning (startår) Nya deltagare 2014 Godkända slutprov Totalt antal deltagare sedan start Totalt antal godkända slutprov sedan start Säker i butik (2003) (12 500) (1 600) Din arbetsplats i handeln (2009) (3 500) (2 000) Bättre Vardag (2009) (5 200) (3 400) Säker Vardag (2013) (2 700) (1 600) Brandskyddsutbildning för gruvoch stålindustrin (2014) Maskinkörkortet för träindustribranschen Målgruppen för maskinkörkortet för träindustribranschen är både yrkesverksamma och elever på det yrkesinriktade gymnasieprogrammet. Maskinkörkortet skiljer sig från de kostnadsfria utbildningarna eftersom den är en webbplats på prevent.se med enbart faktainnehåll. De teoretiska proven görs i webbmiljö via TMF medan de praktiska proven genomförs på skola eller företag under ledning av en utsedd testledare. Under 2014 var antalet unika besökare (14 000). Under året har (3 000) personer genomfört både teoretiska och praktiska prov, varav (2 100) personer godkänts. Avgiftsbelagda webbutbildningar På den avgiftsbelagda webbutbildningen Högtryckssprutning, som uppdaterades under 2012, var 88 (90) personer aktiva. Prevent erbjuder Bättre arbetsmiljö BAM även som distansutbildning. I den avgiftsbelagda BAM Distans, öppen utbildning, deltog 68 (75) personer under året. BAM Distans har även genomförts företagsanpassad med 10 utbildningar och 150 deltagare. 10

11 Kommunikation Kommunikationen är central för Prevents framgång. Att möta mottagaren på ett professionellt och öppet sätt är viktigt. Antalet besök och nedladdningar på webbplatserna ökade under året, vilket kan tolkas som att mottagaren i allt större utsträckning hittar både till Prevent och till det som efterfrågas. Här redovisas de större utvecklingsarbeten som gjorts och statistik i form av besökssiffror och prenumeranter. Fler användare via mobil och surfplatta Läsande via mobil och surfplatta ökar kontinuerligt. Under året antogs en plan för genomförande av responsiv webbdesign för Prevent och Arbetslivs webbplatser så att de blir anpassningsbara och fungerar bättre på mobila plattformar. Lansering är planerad till våren Ny varumärkesplattform och visuell identitet En ny, uppdaterad varumärkesplattform och visuell identitet togs fram och beslutades med utgångspunkt i den nya visionen, målen och verksamhetsidén. Prevents visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av Prevent som överensstämmer med visionen Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och med varumärkeslöftet Kunskaper för en bättre arbetsdag. Prevents nya logotyp består av ett stiliserat P uppdelat i tre fält, som symboliserar Svenskt Näringsliv, LO och PTK som likt tre ekrar i ett hjul möts i det kunskapsnav Prevent är. I logotypen finns också en ordbild med underrubrik (avsändare). Gilla Jobbet 2014 Ett av de större tillfällena att öka kunskapen i arbetsmiljöfrågorna och sprida information om Prevents verksamhet var Gilla Jobbet. Prevent medverkade brett med kompetens och spridning genom våra kanaler både före och under eventet. Under de två dagarna syntes till exempel mycket av vårt tryckta material i biblioteket, Arbetsliv hade redaktionen på plats och Prevent genomförde seminarier om Systematiskt arbetsmiljöarbete och Sveriges bästa arbetsteam. I utställningsdelen pågick arbetsmiljöverkstaden med miniseminarier och demonstration av webbprodukterna. I vernissagen intill kunde man träffa Sveriges bästa arbetsteam. Arbetsmiljöstipendiet 2014 Vernissage för Sveriges bästa arbetsteam. Arbetsmiljöstipendiet delades ut av Annika Dopping på stora scenen på Gilla Jobbet. Prevents arbetsmiljöstipendium på delades ut under Gilla Jobbet. Årets pris delades mellan Ulrika Hjelmberg, Volvo Group Trucks Technology och Jan Bylund, CA Östbergs AB. Kalle Persson, Oceanfilm AB fick hedersomnämnande. 11

12 Översättning till andra språk En funktion för automatisk översättning på Prevents webbplatser har införts. Den fungerar som vägledning för besökare som inte förstår svenska men behöver få en uppfattning om vad texten handlar om. Marknadsföring av Prevents utbud På Prevents webbplats och i webbshoppen presenterades utbud, nyheter och erbjudanden löpande under året. Regelbundna utskick via e-post gjordes till Prevents kunder. Kunskapskatalogen, som ger en bred översikt över Prevents utbildningar och material, distribuerades bland annat som bilaga till tidningen Arbetsliv två gånger under året. Prevent marknadsförde kontinuerligt utbildningar och produkter i en rad olika kanaler, som Arbetsliv, Facebook, fack- och förbundstidningar samt i tidningar inom områdena ledarskap, organisation och personal. Under året har Prevents verksamhet också presenterats på mässor, seminarier och bokbord. Utöver Gilla Jobbet deltog Prevent vid följande arrangemang: Personal & Chef, februari på Kistamässan. HR-båten, 10 april i Göteborg. Företagssköterskedagarna, 8 9 maj i Malmö ISSA:s världsarbetsmiljökonferens i Frankfurt, augusti. Attraktiv arbetsplats i norr, 14 november i Skellefteå. HR-båten Östersjön, november i Stockholm. Frida Fossland från Prevent presenterade Bättre Vardag på världsarbetsmiljökonferensen i Frankfurt. Webbnavet prevent.se Prevent.se uppdateras dagligen med arbetsmiljönyheter, och här finns också webbversionen av Arbetsliv. På webben finns hela Prevents utbud av checklistor, faktatexter, arbetsmiljöbroschyrer, branschmaterial, kostnadsfria webbutbildningar och webbshop för arbetsmiljölitteratur och utbildningar. Prevent.se hade i snitt (22 000) unika besökare per månad. Totalt antal besök var under året ( ). Antalet besökare har gått ner något eftersom Prevent arbetat med trafiken till webbplatsen på ett nytt sätt, med större fokus på att nå fram till relevanta målgrupper i relevanta sammanhang. Det har lett till högre aktivitet bland besökarna på webbplatsen. Exempelvis ökade antalet nedladdade dokument under året med över 12 procent till ( ). De tre mest nedladdade dokumenten var: checklista för skyddsrond checklista för psykosocial arbetsmiljö checklista om trivsel och arbetsklimat. Nyhetsbrevet Aktuellt från Prevent hade under året (5 000) prenumeranter. Tidningen Arbetsliv papper och webb År 2013 inleddes en modernisering av Arbetsliv som innefattade papperstidning, webb och det digitala nyhetsbrevet. I februari 2014 kom första numret av papperstidningen ut i den nya skepnaden. Den hade då bland annat fått nya vinjetter, nytt format samt ny logotyp. Under året har arbetet gått vidare med modernisering av tidningens webbsida för att göra den mobilanpassad och för att förändra formen i enlighet med papperstidningens nya utseende. Den nya webbsidan kommer att bli klar första halvåret Papperstidningen Arbetsliv är Sveriges största tidning inom arbetsmiljöområdet med en TS-kontrollerad upplaga på (2014). Tidningen är kostnadsfri och skickas sex gånger per år till bland annat landets alla skyddsombud, Prevents kunder och till ett antal chefer inom små och medelstora företag. 12

13 Arbetsliv på webben uppdateras löpande med de senaste nyheterna inom arbetsmiljöområdet. Under året publicerades 225 (190) nyhetsartiklar på webben och en artikelserie om introduktion av nyanställda togs fram. Webbtidningen hade under året (11 900) unika besökare per månad. Det totala antalet besök uppgick till ( ). Arbetsliv var eventtidning på Gilla Jobbet, och under oktober månad hade Arbetsliv på webben hela unika besökare, vilket är den högsta siffran som uppmätts hittills. Varje vecka skickas ett digitalt nyhetsbrev ut med en sammanställning av den gångna veckans nyheter. Nyhetsbrevet hade (7 200) prenumeranter. Arbetsmiljöupplysningen arbetsmiljoupplysningen.se På Arbetsmiljöupplysningen finns enkla fakta om olika yrken och ämnesområden. Antalet unika besök ökade kraftig under året från cirka till cirka per månad. Totalt uppgick antalet besök under året till ( ). De tre mest besökta sidorna var: Varmt på jobbet Häxor och påskkärringar Mobbning. Arbetsmiljöupplysningens nyhetsbrev hade (5 300) prenumeranter. Press och media Press- och mediekontakter bidrar till att göra parternas verksamhet inom Prevent känd och öka arbetslivets kännedom om arbetsmiljöfrågor. Under år 2014 skickades 35 pressmeddelanden ut, och i samband med satsningar togs ofta kontakt med redaktioner. Sammantaget har responsen i media inneburit 295 pressklipp och inslag, en ökning med nästan 40 procent sedan förra året. Mest respons i media fick Prevents projekt Sveriges bästa arbetsteam, Prevents stipendium och stipendiater, eventet Gilla Jobbet samt det avslutade projektet Skiftarbete och hälsa. Dessutom är tidningen Arbetsliv en ofta citerad källa. Sociala mediekanaler Prevent har fortsatt att utveckla arbetet med att kommunicera systematiskt genom sociala medier. Kanalerna används för att sprida redan befintlig verksamhet, lyfta arbetsmiljöfrågor, stärka varumärket, omvärldsbevaka, skapa och fördjupa relationer och kommunicera med kunder och intressenter. Antalet följare ökade både på Facebook och på Twitter. På Facebook var antalet följare vid årets slut (1 200), på Twitter hade Prevent följare och på Arbetsliv följare. På Youtube lades fem nya filmer upp, bland annat en film om hot och våld och en film om appen för bemanningsbranschen. Totalt visades samtliga Prevents filmer gånger under året. De tre mest visade filmerna var: 5S Arbete med mopp Lås säkert det kan gälla livet. Prevent har sex presentationer tillgängliga på Slideshare. De tre mest visade var: Vad är arbetsmiljö (1 181) Om säkerhetskultur (610) Hot och våld i arbetslivet (470). En podcast i fyra avsnitt om hot och våld på jobbet skapades och publicerades på Soundcloud. Följ oss: facebook.com/prevent.se twitter.com/preventse instagram.com/preventse youtube.com/prevent1942 linkedin.com/company/prevent_2 slideshare.net/prevent soundcloud.com/prevent-1 13

14 Utvecklingsprojekt En väsentlig del av utvecklingsarbetet bedrivs i projektform. Under 2014 bedrevs 54 (40) projekt och 9 (26) förstudier med medel från projektanslaget, av vilka 17 (16) var på uppdrag av branscherna. 28 (18) projekt och 8 (16) förstudier avslutades under året. I 44 (42) projekt och förstudier medverkade partsgrupper. 20 projekt hade startat tidigare än Nedan redovisas i bokstavsordning beslutade förstudier, projekt och slutförda projekt under året. Påbörjade Förstudier 2014 Att arbeta med hästar BAM Databas risk- och friskfaktorer för checklistor FHV motorbranschen Hot och våld spårbunden trafik Missbruk och arbete Mobila webbar och appar SAM i anläggningsbranschen Upphandling av IT-verktyg och -system Påbörjade projekt 2014 Arbetsmiljö i apoteksverksamhet Att arbeta med hästar BAM energibranschen BAM massa och papper Bilden av Prevent Brandskyddsutbildning för handeln Checklistor för skogsindustrin FHV i motorbranschen Förvaltning Kemiguiden 2014 Hot och våld spårbunden trafik Implementering av lagtexter från Regelbanken till Kemiska ämnen Kursplan och handledarmaterial Hantera risker Kursplan och handledarmaterial Hot och våld Kursplan och handledarmaterial Kemiska hälsorisker Ljudguide för förskolan Mobil checklista för bemanningsbranschen Mobila webbar och appar, responsiv design Ny i arbetslivet yrkesintroduktionsavtal Området stress, utbildning Prevent på Gilla Jobbet Psykisk första hjälp Revidering av BAM-material SAM i anläggningsbranschen Säkerhetskultur i gruvor Teknisk uppgradering av Episerver Undersökning av arbetsmiljöns status och betydelse Uppdatering av Säker i butik Väcka intresse för SAM och nå ut 14

15 avslutade projekt 2014 App för bemanningsbranschen Checklistor VVS Isoleringsarbete Ergonomi för ett gott arbete Ergonomi på rätt sätt EU-kampanj FHV i motorbranschen Förvaltning Kemiguiden 2014 Grundkoncept om hot och våld Hantering och anmälan av arbetsskador och tillbud Kommunikation av Syn och belysning Kursplan och handledarmaterial Hantera risker Kursplan och handledarmaterial Hot och våld Kursplan och handledarmaterial Kemiska hälsorisker Lansering av nya Regelbanken Ny i arbetslivet yrkesintroduktionsavtal Prevent på Gilla Jobbet Psykisk första hjälp Revidering av BAM-material Revidering BAM handbok Rutiner och instruktioner Säkerhetsvisaren Teknisk uppgradering av Episerver Undersökning av arbetsmiljöns status och betydelse Varumärkesplattform Webbaserad grund brandutbildning för gruvoch stålindustrin 3 mindre åtgärder på webbprodukter 15

16 Styrelse och arbets utskott Prevents styrelse väljs för en period på tre år. Aktuell mandatperiod är 1 januari 2014 till och med 31 december Styrelsen består av 10 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter från Svenskt Näringsliv, LO, PTK och deras medlemsorganisationer. Styrelsen har under 2014 haft fyra protokollförda sammanträden och följande sammansättning: Svenskt Näringsliv Ordinarie ledamöter Carina Lindfelt, avdelningschef, Svenskt Näringsliv, Prevents styrelseordförande Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega Caj Luoma, avdelningschef, Transportgruppen Tomas Undin, biträdande förhandlingschef, Teknikföretagen Maria Hagberg Forss, rådgivare och förhandlare, Industriarbetsgivarna Suppleanter Katrin Dagergren, arbetsmiljörådgivare, Svensk Handel Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef, Elektriska Installatörsorganisationen Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert, Svenskt Näringsliv Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert, Almega David Johnsson, vice vd, förhandlingschef, Trä- och möbelföretagen Landsorganisationen i Sverige Ordinarie ledamöter Lasse Thörn, enhetschef, Landsorganisationen i Sverige, vice ordförande i Prevents styrelse Lea Skånberg, enhetschef, Industrifacket Metall Malin Ackholm, avtalssekreterare, Hotelloch Restaurangfacket Suppleanter My Billstam, ombudsman Landsorganisationen i Sverige Lenita Granlund, andre vice ordförande och avtalssekreterare, Kommunal Per Bardh, avtalssekreterare, Handelsanställdas förbund Förhandlings- och samverkansrådet PTK Ordinarie ledamöter Kristina Rådkvist, kanslichef, Förhandlingsoch samverkansrådet PTK, vice ordförande i Prevents styrelse Martin Linder, andre vice ordförande, Unionen Suppleanter Ann Lundberg Westermark, ombudsman, Förhandlings- och samverkansrådet PTK Helena Hedlund, förhandlingschef och vice vd, Ledarna Arbetsutskott Arbetsutskottet har under 2014 haft sex protokollförda sammanträden och följande sammansättning: Carina Lindfelt, avdelningschef, Svenskt Näringsliv Lasse Thörn, enhetschef, Landsorganisationen i Sverige Kristina Rådkvist, kanslichef, Förhandlingsoch samverkansrådet PTK Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega Prevents revisorer Bo Holmström, auktoriserad revisor, Mazars SET Gösta Jedberger, Svenskt Näringsliv Ulf Sjödin, Landsorganisationen i Sverige Nils Bredahl, Förhandlings- och samverkansrådet PTK 16

17 Årsredovisning år 2014 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Organisationsnummer Förvaltningsberättelse Inledning Styrelsen och vd för Prevent arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK avlämnar härmed årsredovisning för tiden Information om verksamheten På uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK är Prevent ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor genom att inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära för att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna. Juridisk status Prevent arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK är registrerad som ideell förening. Resultat och ställning Försäljningsintäkterna uppgick till ( ) kronor. Verksamhetskostnader, minskat med kostnader för avslutade projekt, uppgick till ( ) kronor. Finansiella kostnader och intäkter för år 2014 redovisas netto till ( ) kronor. Årets resultat uppgår efter finansiella kostnader till kronor. Händelser av väsentlig vikt Verksamheten övergripande Verksamheten löpte i stort enligt plan och fortsätter utvecklas positivt. Den nya visionen, verksamhetsidén och de strategiska målen har fortsatt förankrats och genomsyrar verksamheten. Under 2014 genomfördes återigen eventet Gilla Jobbet i samarbete med AFA Försäkring och Suntarbetsliv. Prevent deltog bland annat med Arbetsmiljöverkstaden och med en utställning om Sveriges bästa arbetsteam. Förlag Trenden mot ökad digitalisering fortsätter och andelen nya tryckta material minskar. Totala antalet köpta tryckta material uppgick under 2014 till (80 400). Besöken på Prevents webbplatser fortsatte att öka och uppgick till (44 900) unika besök/månad och ( ) totalt under året. Antalet nedladdningar från webbplatserna ökade till ( ). Utbildningar Antalet utbildningsdagar och deltagare ökade, både för öppna och företagsanpassade utbildningar. 501 (488) företagsanpassade utbildningsdagar och 198 (170) öppna utbildningsdagar genomfördes. På de kostnadsfria webbutbildningarna har (8 600) deltagare avlagt godkända slutprov. De kursutvärderingar som genomförts visar att total kundnöjdhet uppgår till 5,2 på en skala upp till 6,0. 95 procent av deltagarna kan också rekommendera utbildningen till andra. Disposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår Svenskt Näringsliv, LO respektive PTK att balanserat saldo samt årets resultat kronor överförs i ny räkning. Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 17

Årsberättelse 2013 2013 1

Årsberättelse 2013 2013 1 Årsberättelse 2013 2013 1 2 Årsberättelse 2013 3 2014 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Urval av bilder från verksamhetsåret 2013, Prevent. Foto inlaga Urval av bilder

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Årsberättelse 2012 2012 1

Årsberättelse 2012 2012 1 Årsberättelse 2012 2012 1 2013 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Gilla Jobbet Foto inlaga Denny Loretzen, Fredrik Beskow Gilla Jobbet, Johan Ljungqvist

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

I lagens anda. Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren. Prevent

I lagens anda. Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren. Prevent I lagens anda Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren Prevent Förord Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Kunskapskatalogen. Reportage: Ur & Penn tid för utbildning sid. 6 7

Kunskapskatalogen. Reportage: Ur & Penn tid för utbildning sid. 6 7 Kunskapskatalogen UTBILDNINGAR & BÖCKER OM ARBETSMILJÖ HÖSTEN 2014 Reportage: Ur & Penn tid för utbildning sid. 6 7 Utbildning och böcker: BAM den största grundutbildningen inom arbetsmiljö sid. 12 14

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildning: Reportage: Hemköp har fått hälsa på hjärnan tack vare Prevent! sid.4-5

Kunskapskatalogen. Utbildning: Reportage: Hemköp har fått hälsa på hjärnan tack vare Prevent! sid.4-5 Kunskapskatalogen utbildningar & böcker om arbetsmiljö våren 2014 Reportage: Hemköp har fått hälsa på hjärnan tack vare! sid.4-5 Utbildning: BAM den största grundutbildningen inom arbetsmiljö. sid.8-9

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning

Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning 1 (5) Diskutera Gruppdiskussionsuppgifter för hela klassen eller mindre grupper. Viss faktaundersökning kan vara nödvändig för att ta reda på mer. Resultatet Fokus på arbetsmiljö & säkerhet presenteras

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor. Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg

Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor. Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg Arbetsmiljöverket 2014-02-14 1 Handlingsprogram SAM (2012-15)

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011 ARBETSMILJÖAVTAL Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen Gäller från 1 juni 2011 1 2 1 Lokal arbetsmiljösamverkan... 4 2 Företagshälsovård... 5 3 Arbetsmiljöutbildning... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Och personalen går bra? Bli expert på alla delar i ditt företag även din personal. Prevent

Och personalen går bra? Bli expert på alla delar i ditt företag även din personal. Prevent Och personalen går bra? Bli expert på alla delar i ditt företag även din personal Prevent Att bilarna som lämnar verkstaden fungerar som de ska vet du, men hur är det med din personal? Med friska och pigga

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 31 mars 2015 Avser perioden 2014-12-29 2015-01-31 Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af-2014/016118 Datum: 31 mars 2015 Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT Trivsel och arbetsklimat är viktigt för alla som arbetar i ett företag och för att företagets verksamhet ska fungera bra. I många företag finns det större brister

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (5) BILAGA 3 RESPEKTIVE FÖRVALTNINGS ÖVERGRIPANDE SYSTEMFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER FOLKTANDVÅRDEN Analys: Nejsvaren finns huvudsakligen på kliniker där chefen är ny och inte hunnit gå grundutbildning i arbetsmiljö.

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD och liknande verksamheter inom hälso- och sjukvård ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan,

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun

Revisionsrapport. Kalmar kommun Revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Kalmar kommun Stefan Wik Cert. kommunal revisor maj månad 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Iakttagelser

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Överenskommelsen bygger på det förslag som en arbetsgrupp sammansatt av parterna BI, SEKO samt Byggnads lämnade i december 2004.

Överenskommelsen bygger på det förslag som en arbetsgrupp sammansatt av parterna BI, SEKO samt Byggnads lämnade i december 2004. BCA Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd 2008-05-08 Slutrapport BCA Arbetsgrupp SEKO SO-utbildning Bakgrund Enligt protokoll Ö 7/2007 av den 11 juni 2007 mellan Sveriges Byggindustrier och facket för

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer