2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck"

Transkript

1 Årsberättelse 2014

2 2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck DanagårdLiTHO, Ödeshög, 2015 Distribution Prevent, Box 20133, Stockholm Telefon Fax E-post Webb 2

3 Innehåll Vd har ordet 4 Partssamverkan 5 Tryckta och digitala material 6 Utbildning 8 Kommunikation 11 Utvecklingsprojekt 14 Styrelse och arbetsutskott 16 Årsredovisning år Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 21 Tilläggsupplysningar 22 Upplysningar om enskilda poster 23 Revisionsberättelse 29 Prevent på facebook Prevent på twitter Arbetsliv på twitter 3

4 Vd har ordet Det finns många tecken på att det aktivt förebyggande arbetsmiljöarbetet är på väg att uppvärderas brett i samhället. Ett av dessa tecken är att allt fler hittar och använder sig av det som Prevent erbjuder. Den helt övervägande delen av Prevents kommunikation med arbetsplatserna sker numera på webben. Vi har fler besökare än någonsin och är nu uppe i över en halv miljon unika besökare per år som laddar ner eller köper material, bokar utbildningar, använder våra verktyg eller läser artiklar. För att möta arbetsplatsernas förutsättningar och behov pågår en ständig omvärldsbevakning och utveckling. En av nyheterna under året är att det införts en enkel översättningsfunktion till andra språk, och vi har på allvar påbörjat mobilanpassningen av webbarna för att innehållet ska kunna presenteras enkelt även på smarta telefoner och surfplattor. De fysiska mötena är viktiga eftersom de ger möjlighet till ett mer djupinriktat lärande. Det är därför mycket tillfredsställande att utbildningsverksamheten fortsätter att växa. En stor del av förklaringen till det stora intresset för Prevents utbildningar ligger nog i att vi ökat vår förmåga att visa vad vi erbjuder samtidigt som vi kan skräddarsy utbildningar efter behov. Över personer deltog under året i de öppna och företagsanpassade utbildningarna och deltagare fullföljde de fyra stora webbutbildningarna. Under året har vi också moderniserat vår visuella identitet och bytt logotyp. Industriarbetaren har lämnat plats för ett stiliserat P uppdelat i tre fält som symboliserar Svenskt Näringsliv, LO och PTK som möts likt tre ekrar i ett hjul. Förändringen var den sista större pusselbiten i det framtidsarbete som gjorts under de senaste åren och som inkluderat vision, mål och verksamhetsidé. Ett stort och innerligt tack till alla anställda, partsrepresentanter och andra samarbetspartners i vårt nätverk som så engagerat bidrar i genomförandet och utvecklingsarbetet. Ännu ett framgångsrikt år kan läggas till historien. Nu har vi kommit en bit in på 2015 och allt talar för att det här året blir minst lika framgångsrikt. Arbetsmiljöns betydelse ökar och vi gör allt vi kan för att nå visionen om framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Maria Schönefeld, Verkställande direktör 4

5 Partssamverkan Parternas samverkan är grunden för all verksamhet som Prevent bedriver. Att ha en gemensam bild av framtiden och förväntningar är kanske viktigare än någonsin. Prevents styrelse och personal har under de senaste åren moderniserat och uppdaterat Prevents verksamhetsidé och vision, och fastställt långsiktiga målsättningar som stakar ut kursen för verksamheten framöver har varit första året med alla de nya grundförutsättningarna fastställda. Vision Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Verksamhetsidé På uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK är Prevent ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor genom att inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära för att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna. Strategiska mål Prevent ökar intresset för och kunskapen om arbetsmiljö. Prevents målgrupper anser att Prevents produkter och metoder är aktuella, inspirerande, kunskapshöjande och användbara. Prevent är en uppskattad samarbetspartner. Prevent har rätt kompetens, effektiva verksamhetsprocesser och erbjuder sina anställda en god arbetsmiljö. Årets i särklass största samverkansprojekt, Gilla Jobbet, genomfördes oktober på Stockholmsmässan. Arrangemanget anordnades för andra gången som ett gemensamt projekt mellan Prevent, AFA Försäkring och Suntarbetsliv och innehöll seminarier, utställningar och prisutdelningar. Sammanlagt fick Gilla Jobbet besök. Ett mer löpande organiserat samarbete med AFA Försäkring finns för spridning av forskningsresultat, omvärldsbevakning och för att öka intresset för arbetsmiljö på högskolorna. Samarbetet har under året bland annat lett till att Prevent uppmärksammat och spridit kunskap om ett flertal forskningsresultat. Inom ramen för detta samarbete delades under Gilla Jobbet två stipendier ut till studenter för att uppmärksamma de bästa arbetsmiljöuppsatserna. Prevent har ett omfattande nätverk som bidrar med kunskap, engagemang och tid för att utveckla verksamheten. Svenskt Näringsliv, LO och PTK har genom sina representanter under året haft en bred och aktiv samverkan bland annat genom partsgrupper knutna till utvecklingsprojekten. 44 partsgrupper har varit engagerade i Prevents projektverksamhet under året. Utöver det har ett antal konferenser och seminarier genomförts tillsammans med parterna. Prevent har också deltagit i olika arrangemang anordnade av huvudmännens organisationer. Presentation och föredrag hölls om appen för bemanningsbranschen, Säkerhetsvisaren och Kemiguiden vid IF Metalls konferens i Norrköping för regionala skyddsombud (250 deltagare). Ett halvdagsseminarium om hur man kan komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete hölls med IF Metall på deras kursgård (50 deltagare). 5

6 Tryckta och digitala material Kundens behov i fokus Prevent är en unik kunskapsbank inom arbetsmiljöområdet. Nyttiga, enkla och tillämpbara produkter, verktyg och metoder som fungerar väl för arbetsplatsen med kundens behov i fokus efterfrågas allt mer. Webbnavet allt viktigare Under året såldes (80 400) tryckta material. Efterfrågan på Prevents tryckta material har de senaste åren minskat till förmån för digitalt material. Allt fler produkter produceras bara digitalt, och vissa produkter finns både tryckta och digitala. Samtliga Prevents checklistor finns att ladda ner kostnadsfritt från webbplatsen. Nya material 2014 En app för bemanningsbranschen och 12 digitala checklistor för VVS-branschen har tagits fram under året. Dessutom har fem nya tryckta produkter blivit klara. Förebygg hot och våld Boken Förebygg hot och våld på jobbet handlar om hur man kan göra arbetet tryggare, enklare och säkrare. Boken är baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet och ger konkreta tips och verktyg för att göra konfliktsituationer mer konstruktiva, mindre påfrestande och mindre riskfyllda. Rutiner och instruktioner En bok som beskriver vilken roll rutiner och instruktioner har i arbetsmiljöarbetet och hur de kan dokumenteras, implementeras och förbättras. Boken är också tänkt att fungera som ett uppslagsverk över viktiga och vanligt förekommande rutiner och som ett stöd för att välja ut och utforma rutiner och instruktioner som är relevanta för verksamheten. Arbetsskador och tillbud Boken beskriver hur arbetsgivare, skyddsombud med flera ska agera om en arbetstagare drabbas av ett arbetsolycksfall eller en arbetssjukdom. Den tar också upp hur man i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan förebygga arbetsskador genom en bra hantering av tillbud och avvikelser. Och personalen går bra? En kostnadsfri, nedladdningsbar broschyr som innehåller ett frågeformulär där verkstadsägare och skyddsombud på fordonsverkstäder kan kartlägga vilken hjälp man kan behöva från företagshälsovården. Klivet in i arbetslivet En kostnadsfri, nedladdningsbar folder om vad arbetsgivare, skyddsombud och den som är ny på jobbet behöver tänka på vid anställningsformen yrkesintroduktion för unga mellan 18 och 25 år. 6

7 Sveriges bästa arbetsteam Tävlingen Sveriges bästa arbetsteam var en del i en större kampanj som Prevent drev under 2013 och 2014 för bra arbetsteam och hälsosammare arbetsplatser. Projektet var i huvudsak en kommunikationsaktivitet med en tävling för att finna och utnämna de bästa arbetsteamen. Inom ramen för aktiviteten togs fotoboken Sveriges bästa arbetsteam fram. Boken tillhandahålls kostnadsfritt på svenska och engelska. Under Gilla Jobbet på Stockholmsmässan den oktober 2014 anordnades ett seminarium om projektet och en vernissage där ett urval av bilderna visades och boken delades ut. App med checklista för arbetsmiljön vid bemanning och uthyrning Tillsammans med fack- och arbetsgivarsidan inom bemanningsbranschen har Prevent tagit fram en av världens första arbetsmiljöappar för smarta telefoner. Appen är kostnadsfri och innehåller en checklista för riskbedömning av arbetsmiljön vid bemanning och uthyrning. Checklistor I dag finns drygt 120 kostnadsfria checklistor om arbetsmiljö som går att ladda ner från webben. De är indelade i kategorierna allmänna, branschanpassade, ämnesorienterade och övriga. Utbudet av checklistor kompletterades under året med 12 nya checklistor för VVSarbeten. Reviderade produkter För att hålla utbudet uppdaterat och aktuellt har det gjorts större revideringar av Arbetsmiljölagen med kommentarer, Arbetsmiljöpolicy, Årlig uppföljning, Ergonomi för ett gott arbete, Ergonomi på rätt sätt, Bättre arbetsmiljö Handbok, Skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet, Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare, Arbetsmiljö för chefer, Psykisk första hjälp samt Vägtransport av farligt gods. Dessutom publicerades en checklista för psykosocial arbetsmiljö som är en bearbetning av en äldre checklista som ursprungligen tagits fram för scenkonsten. Därutöver har ett antal mindre, löpande uppdateringar av böcker och skrifter gjorts, oftast i samband med tilltryck. 10 i topp 2014 antal sålda exemplar Bättre arbetsmiljö Handbok (BAM) Vägtransport av farligt gods styckegods Arbetsmiljölagen Bättre arbetsmiljö skyddsombudets och chefens roll (BAM) Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare (BAM) Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete Vägtransport av farligt gods tanktransport Arbetsmiljö för chefer ett utbildningsmaterial Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete Asbest arbeta på rätt sätt

8 Utbildning Kvalitets- och utvecklingsarbete Arbetet med att förverkliga utbildningsstrategin och tillhörande handlingsplan har fortsatt under året. Standardisering av kursplaner, handledarmaterial och åhörarkompendier för de öppna utbildningarna har också fortsatt, bland annat för utbildningarna Kemiska hälsorisker och Arbetsmiljö för chefer. Nya utbildningskoncept för hot och våld och för riskbedömningar har tagits fram med utgångspunkt i de böcker som getts ut. Förutom den dagliga kontakt Prevent har med utbildarna, arrangerades under året en utbildarträff i Norrköping. 30 utbildare utbytte erfarenheter, fick ny kunskap från inbjudna forskare och myndigheter och fick ta del av nyheter från Prevent. För nya, kostnadsfria webbutbildningar har ett LMS (Learning Management System) införts. LMS är en webbaserad plattform för att administrera, distribuera, genomföra och följa upp utbildningsaktiviteter. Utbildningar år (antal dagar) Utbildningar år fördelade på innehåll (antal dagar) Öppen Företagsanpassad Övriga SAM BAM Deltagarnas funktion Annan funktion Personal/HR Statistik för Prevents utbildningar Både när det gällde öppna och företagsanpassade utbildningar var Bättre arbetsmiljö BAM den mest efterfrågade utbildningen. Dessutom efterfrågades kortare arbetsmiljöutbildningar. Grafiken nedan visar antalet utbildningsdagar, utbildningarnas inriktning och vilka funktioner deltagarna har på sina respektive arbetsplatser. Arbetsmiljö-/kvalitetssamordnare 10% 10% 6% 36% 38% Skyddsombud/ facklig företrädare Chef/arbetsledare Procentuell fördelning av funktioner hos deltagarna i Prevents utbildningar. Mätningen startade hösten Arbetsmiljö för chefer Arbetsmiljö I övriga ingår utbildningar om kemiska hälsorisker, rehabilitering, riskbedömning med flera. 8

9 Utvärdering av utbildningarna Under året infördes utvärdering av utbildningarna med utgångspunkt i Prevents strategiska mål Prevents målgrupper anser att Prevents produkter och metoder är aktuella, inspirerande, kunskapshöjande och användbara och Prevent har rätt kompetens. Kursutvärdering utbildningar 2014 (besvarade påståenden) Medelvärde Utbildaren var en god pedagog 5,2 5,4 Det var tydligt att kursen arrangerades av Prevent 5,2 Kunskaperna är användbara på min arbetsplats Utbildningen har hjälpt mig att förstå hur kunskaperna kan användas praktiskt Jag har fått nya kunskaper under utbildningen Utbildningen kändes aktuell 5,2 4,8 5,0 5,3 Utbildningen var inspirerande 5,0 Högsta värde: 6,0 95 % av deltagarna svarade att de kunde rekommendera Prevents utbildningar. Öppna utbildningar Efterfrågan på öppna utbildningar (ordinarie utbildningstillfällen) var hög under året, och antalet deltagare uppgick till (1 300). Totalt genomfördes 198 (170) dagars öppen utbildning i Prevents regi. Dessutom anordnades Bättre arbetsmiljö BAM Distans nio gånger med totalt 68 (75) deltagare. Antal öppna utbildningar under 2014 Bättre arbetsmiljö grundutbildning, 46 (42) Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken, 7 (8) Arbetsmiljö för chefer, 5 (4) Bättre arbetsmiljö handledarutbildning, 3 (3) Kemiska hälsorisker, 2 (2) Krishantering och avlastningssamtal, 2 (2) Arbetslivsinriktad rehabilitering i praktiken, 2 (1) Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete, 2 (1) Skiftarbete och hälsa, 1 (1) BAM Livsmedelsbranschen 1 (1) Öppet kontor 1 (ny) Riskbedömningar 2 (ny) 9

10 Företagsanpassade utbildningar Efterfrågan på företagsanpassade utbildningar var högre än någonsin med 501 (488) utbildningsdagar. Antalet deltagare uppgick till Webbutbildningar Prevents kostnadsfria webbutbildningar har alla tagits fram i samverkan med olika branscher. Brandsäkerhetsutbildningen för gruvoch stålindustrin lanserades strax före årsskiftet 2013/2014. Under första halvåret 2015 kommer en modernisering av utbildningen Säker i butik att slutföras, och två brandskyddsutbildningar för handeln kommer att lanseras. Alla Prevents kostnadsfria webbutbildningar avslutas med ett kunskapstest. Webbutbildning (startår) Nya deltagare 2014 Godkända slutprov Totalt antal deltagare sedan start Totalt antal godkända slutprov sedan start Säker i butik (2003) (12 500) (1 600) Din arbetsplats i handeln (2009) (3 500) (2 000) Bättre Vardag (2009) (5 200) (3 400) Säker Vardag (2013) (2 700) (1 600) Brandskyddsutbildning för gruvoch stålindustrin (2014) Maskinkörkortet för träindustribranschen Målgruppen för maskinkörkortet för träindustribranschen är både yrkesverksamma och elever på det yrkesinriktade gymnasieprogrammet. Maskinkörkortet skiljer sig från de kostnadsfria utbildningarna eftersom den är en webbplats på prevent.se med enbart faktainnehåll. De teoretiska proven görs i webbmiljö via TMF medan de praktiska proven genomförs på skola eller företag under ledning av en utsedd testledare. Under 2014 var antalet unika besökare (14 000). Under året har (3 000) personer genomfört både teoretiska och praktiska prov, varav (2 100) personer godkänts. Avgiftsbelagda webbutbildningar På den avgiftsbelagda webbutbildningen Högtryckssprutning, som uppdaterades under 2012, var 88 (90) personer aktiva. Prevent erbjuder Bättre arbetsmiljö BAM även som distansutbildning. I den avgiftsbelagda BAM Distans, öppen utbildning, deltog 68 (75) personer under året. BAM Distans har även genomförts företagsanpassad med 10 utbildningar och 150 deltagare. 10

11 Kommunikation Kommunikationen är central för Prevents framgång. Att möta mottagaren på ett professionellt och öppet sätt är viktigt. Antalet besök och nedladdningar på webbplatserna ökade under året, vilket kan tolkas som att mottagaren i allt större utsträckning hittar både till Prevent och till det som efterfrågas. Här redovisas de större utvecklingsarbeten som gjorts och statistik i form av besökssiffror och prenumeranter. Fler användare via mobil och surfplatta Läsande via mobil och surfplatta ökar kontinuerligt. Under året antogs en plan för genomförande av responsiv webbdesign för Prevent och Arbetslivs webbplatser så att de blir anpassningsbara och fungerar bättre på mobila plattformar. Lansering är planerad till våren Ny varumärkesplattform och visuell identitet En ny, uppdaterad varumärkesplattform och visuell identitet togs fram och beslutades med utgångspunkt i den nya visionen, målen och verksamhetsidén. Prevents visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av Prevent som överensstämmer med visionen Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och med varumärkeslöftet Kunskaper för en bättre arbetsdag. Prevents nya logotyp består av ett stiliserat P uppdelat i tre fält, som symboliserar Svenskt Näringsliv, LO och PTK som likt tre ekrar i ett hjul möts i det kunskapsnav Prevent är. I logotypen finns också en ordbild med underrubrik (avsändare). Gilla Jobbet 2014 Ett av de större tillfällena att öka kunskapen i arbetsmiljöfrågorna och sprida information om Prevents verksamhet var Gilla Jobbet. Prevent medverkade brett med kompetens och spridning genom våra kanaler både före och under eventet. Under de två dagarna syntes till exempel mycket av vårt tryckta material i biblioteket, Arbetsliv hade redaktionen på plats och Prevent genomförde seminarier om Systematiskt arbetsmiljöarbete och Sveriges bästa arbetsteam. I utställningsdelen pågick arbetsmiljöverkstaden med miniseminarier och demonstration av webbprodukterna. I vernissagen intill kunde man träffa Sveriges bästa arbetsteam. Arbetsmiljöstipendiet 2014 Vernissage för Sveriges bästa arbetsteam. Arbetsmiljöstipendiet delades ut av Annika Dopping på stora scenen på Gilla Jobbet. Prevents arbetsmiljöstipendium på delades ut under Gilla Jobbet. Årets pris delades mellan Ulrika Hjelmberg, Volvo Group Trucks Technology och Jan Bylund, CA Östbergs AB. Kalle Persson, Oceanfilm AB fick hedersomnämnande. 11

12 Översättning till andra språk En funktion för automatisk översättning på Prevents webbplatser har införts. Den fungerar som vägledning för besökare som inte förstår svenska men behöver få en uppfattning om vad texten handlar om. Marknadsföring av Prevents utbud På Prevents webbplats och i webbshoppen presenterades utbud, nyheter och erbjudanden löpande under året. Regelbundna utskick via e-post gjordes till Prevents kunder. Kunskapskatalogen, som ger en bred översikt över Prevents utbildningar och material, distribuerades bland annat som bilaga till tidningen Arbetsliv två gånger under året. Prevent marknadsförde kontinuerligt utbildningar och produkter i en rad olika kanaler, som Arbetsliv, Facebook, fack- och förbundstidningar samt i tidningar inom områdena ledarskap, organisation och personal. Under året har Prevents verksamhet också presenterats på mässor, seminarier och bokbord. Utöver Gilla Jobbet deltog Prevent vid följande arrangemang: Personal & Chef, februari på Kistamässan. HR-båten, 10 april i Göteborg. Företagssköterskedagarna, 8 9 maj i Malmö ISSA:s världsarbetsmiljökonferens i Frankfurt, augusti. Attraktiv arbetsplats i norr, 14 november i Skellefteå. HR-båten Östersjön, november i Stockholm. Frida Fossland från Prevent presenterade Bättre Vardag på världsarbetsmiljökonferensen i Frankfurt. Webbnavet prevent.se Prevent.se uppdateras dagligen med arbetsmiljönyheter, och här finns också webbversionen av Arbetsliv. På webben finns hela Prevents utbud av checklistor, faktatexter, arbetsmiljöbroschyrer, branschmaterial, kostnadsfria webbutbildningar och webbshop för arbetsmiljölitteratur och utbildningar. Prevent.se hade i snitt (22 000) unika besökare per månad. Totalt antal besök var under året ( ). Antalet besökare har gått ner något eftersom Prevent arbetat med trafiken till webbplatsen på ett nytt sätt, med större fokus på att nå fram till relevanta målgrupper i relevanta sammanhang. Det har lett till högre aktivitet bland besökarna på webbplatsen. Exempelvis ökade antalet nedladdade dokument under året med över 12 procent till ( ). De tre mest nedladdade dokumenten var: checklista för skyddsrond checklista för psykosocial arbetsmiljö checklista om trivsel och arbetsklimat. Nyhetsbrevet Aktuellt från Prevent hade under året (5 000) prenumeranter. Tidningen Arbetsliv papper och webb År 2013 inleddes en modernisering av Arbetsliv som innefattade papperstidning, webb och det digitala nyhetsbrevet. I februari 2014 kom första numret av papperstidningen ut i den nya skepnaden. Den hade då bland annat fått nya vinjetter, nytt format samt ny logotyp. Under året har arbetet gått vidare med modernisering av tidningens webbsida för att göra den mobilanpassad och för att förändra formen i enlighet med papperstidningens nya utseende. Den nya webbsidan kommer att bli klar första halvåret Papperstidningen Arbetsliv är Sveriges största tidning inom arbetsmiljöområdet med en TS-kontrollerad upplaga på (2014). Tidningen är kostnadsfri och skickas sex gånger per år till bland annat landets alla skyddsombud, Prevents kunder och till ett antal chefer inom små och medelstora företag. 12

13 Arbetsliv på webben uppdateras löpande med de senaste nyheterna inom arbetsmiljöområdet. Under året publicerades 225 (190) nyhetsartiklar på webben och en artikelserie om introduktion av nyanställda togs fram. Webbtidningen hade under året (11 900) unika besökare per månad. Det totala antalet besök uppgick till ( ). Arbetsliv var eventtidning på Gilla Jobbet, och under oktober månad hade Arbetsliv på webben hela unika besökare, vilket är den högsta siffran som uppmätts hittills. Varje vecka skickas ett digitalt nyhetsbrev ut med en sammanställning av den gångna veckans nyheter. Nyhetsbrevet hade (7 200) prenumeranter. Arbetsmiljöupplysningen arbetsmiljoupplysningen.se På Arbetsmiljöupplysningen finns enkla fakta om olika yrken och ämnesområden. Antalet unika besök ökade kraftig under året från cirka till cirka per månad. Totalt uppgick antalet besök under året till ( ). De tre mest besökta sidorna var: Varmt på jobbet Häxor och påskkärringar Mobbning. Arbetsmiljöupplysningens nyhetsbrev hade (5 300) prenumeranter. Press och media Press- och mediekontakter bidrar till att göra parternas verksamhet inom Prevent känd och öka arbetslivets kännedom om arbetsmiljöfrågor. Under år 2014 skickades 35 pressmeddelanden ut, och i samband med satsningar togs ofta kontakt med redaktioner. Sammantaget har responsen i media inneburit 295 pressklipp och inslag, en ökning med nästan 40 procent sedan förra året. Mest respons i media fick Prevents projekt Sveriges bästa arbetsteam, Prevents stipendium och stipendiater, eventet Gilla Jobbet samt det avslutade projektet Skiftarbete och hälsa. Dessutom är tidningen Arbetsliv en ofta citerad källa. Sociala mediekanaler Prevent har fortsatt att utveckla arbetet med att kommunicera systematiskt genom sociala medier. Kanalerna används för att sprida redan befintlig verksamhet, lyfta arbetsmiljöfrågor, stärka varumärket, omvärldsbevaka, skapa och fördjupa relationer och kommunicera med kunder och intressenter. Antalet följare ökade både på Facebook och på Twitter. På Facebook var antalet följare vid årets slut (1 200), på Twitter hade Prevent följare och på Arbetsliv följare. På Youtube lades fem nya filmer upp, bland annat en film om hot och våld och en film om appen för bemanningsbranschen. Totalt visades samtliga Prevents filmer gånger under året. De tre mest visade filmerna var: 5S Arbete med mopp Lås säkert det kan gälla livet. Prevent har sex presentationer tillgängliga på Slideshare. De tre mest visade var: Vad är arbetsmiljö (1 181) Om säkerhetskultur (610) Hot och våld i arbetslivet (470). En podcast i fyra avsnitt om hot och våld på jobbet skapades och publicerades på Soundcloud. Följ oss: facebook.com/prevent.se twitter.com/preventse instagram.com/preventse youtube.com/prevent1942 linkedin.com/company/prevent_2 slideshare.net/prevent soundcloud.com/prevent-1 13

14 Utvecklingsprojekt En väsentlig del av utvecklingsarbetet bedrivs i projektform. Under 2014 bedrevs 54 (40) projekt och 9 (26) förstudier med medel från projektanslaget, av vilka 17 (16) var på uppdrag av branscherna. 28 (18) projekt och 8 (16) förstudier avslutades under året. I 44 (42) projekt och förstudier medverkade partsgrupper. 20 projekt hade startat tidigare än Nedan redovisas i bokstavsordning beslutade förstudier, projekt och slutförda projekt under året. Påbörjade Förstudier 2014 Att arbeta med hästar BAM Databas risk- och friskfaktorer för checklistor FHV motorbranschen Hot och våld spårbunden trafik Missbruk och arbete Mobila webbar och appar SAM i anläggningsbranschen Upphandling av IT-verktyg och -system Påbörjade projekt 2014 Arbetsmiljö i apoteksverksamhet Att arbeta med hästar BAM energibranschen BAM massa och papper Bilden av Prevent Brandskyddsutbildning för handeln Checklistor för skogsindustrin FHV i motorbranschen Förvaltning Kemiguiden 2014 Hot och våld spårbunden trafik Implementering av lagtexter från Regelbanken till Kemiska ämnen Kursplan och handledarmaterial Hantera risker Kursplan och handledarmaterial Hot och våld Kursplan och handledarmaterial Kemiska hälsorisker Ljudguide för förskolan Mobil checklista för bemanningsbranschen Mobila webbar och appar, responsiv design Ny i arbetslivet yrkesintroduktionsavtal Området stress, utbildning Prevent på Gilla Jobbet Psykisk första hjälp Revidering av BAM-material SAM i anläggningsbranschen Säkerhetskultur i gruvor Teknisk uppgradering av Episerver Undersökning av arbetsmiljöns status och betydelse Uppdatering av Säker i butik Väcka intresse för SAM och nå ut 14

15 avslutade projekt 2014 App för bemanningsbranschen Checklistor VVS Isoleringsarbete Ergonomi för ett gott arbete Ergonomi på rätt sätt EU-kampanj FHV i motorbranschen Förvaltning Kemiguiden 2014 Grundkoncept om hot och våld Hantering och anmälan av arbetsskador och tillbud Kommunikation av Syn och belysning Kursplan och handledarmaterial Hantera risker Kursplan och handledarmaterial Hot och våld Kursplan och handledarmaterial Kemiska hälsorisker Lansering av nya Regelbanken Ny i arbetslivet yrkesintroduktionsavtal Prevent på Gilla Jobbet Psykisk första hjälp Revidering av BAM-material Revidering BAM handbok Rutiner och instruktioner Säkerhetsvisaren Teknisk uppgradering av Episerver Undersökning av arbetsmiljöns status och betydelse Varumärkesplattform Webbaserad grund brandutbildning för gruvoch stålindustrin 3 mindre åtgärder på webbprodukter 15

16 Styrelse och arbets utskott Prevents styrelse väljs för en period på tre år. Aktuell mandatperiod är 1 januari 2014 till och med 31 december Styrelsen består av 10 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter från Svenskt Näringsliv, LO, PTK och deras medlemsorganisationer. Styrelsen har under 2014 haft fyra protokollförda sammanträden och följande sammansättning: Svenskt Näringsliv Ordinarie ledamöter Carina Lindfelt, avdelningschef, Svenskt Näringsliv, Prevents styrelseordförande Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega Caj Luoma, avdelningschef, Transportgruppen Tomas Undin, biträdande förhandlingschef, Teknikföretagen Maria Hagberg Forss, rådgivare och förhandlare, Industriarbetsgivarna Suppleanter Katrin Dagergren, arbetsmiljörådgivare, Svensk Handel Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef, Elektriska Installatörsorganisationen Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert, Svenskt Näringsliv Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert, Almega David Johnsson, vice vd, förhandlingschef, Trä- och möbelföretagen Landsorganisationen i Sverige Ordinarie ledamöter Lasse Thörn, enhetschef, Landsorganisationen i Sverige, vice ordförande i Prevents styrelse Lea Skånberg, enhetschef, Industrifacket Metall Malin Ackholm, avtalssekreterare, Hotelloch Restaurangfacket Suppleanter My Billstam, ombudsman Landsorganisationen i Sverige Lenita Granlund, andre vice ordförande och avtalssekreterare, Kommunal Per Bardh, avtalssekreterare, Handelsanställdas förbund Förhandlings- och samverkansrådet PTK Ordinarie ledamöter Kristina Rådkvist, kanslichef, Förhandlingsoch samverkansrådet PTK, vice ordförande i Prevents styrelse Martin Linder, andre vice ordförande, Unionen Suppleanter Ann Lundberg Westermark, ombudsman, Förhandlings- och samverkansrådet PTK Helena Hedlund, förhandlingschef och vice vd, Ledarna Arbetsutskott Arbetsutskottet har under 2014 haft sex protokollförda sammanträden och följande sammansättning: Carina Lindfelt, avdelningschef, Svenskt Näringsliv Lasse Thörn, enhetschef, Landsorganisationen i Sverige Kristina Rådkvist, kanslichef, Förhandlingsoch samverkansrådet PTK Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega Prevents revisorer Bo Holmström, auktoriserad revisor, Mazars SET Gösta Jedberger, Svenskt Näringsliv Ulf Sjödin, Landsorganisationen i Sverige Nils Bredahl, Förhandlings- och samverkansrådet PTK 16

17 Årsredovisning år 2014 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Organisationsnummer Förvaltningsberättelse Inledning Styrelsen och vd för Prevent arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK avlämnar härmed årsredovisning för tiden Information om verksamheten På uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK är Prevent ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor genom att inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära för att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna. Juridisk status Prevent arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK är registrerad som ideell förening. Resultat och ställning Försäljningsintäkterna uppgick till ( ) kronor. Verksamhetskostnader, minskat med kostnader för avslutade projekt, uppgick till ( ) kronor. Finansiella kostnader och intäkter för år 2014 redovisas netto till ( ) kronor. Årets resultat uppgår efter finansiella kostnader till kronor. Händelser av väsentlig vikt Verksamheten övergripande Verksamheten löpte i stort enligt plan och fortsätter utvecklas positivt. Den nya visionen, verksamhetsidén och de strategiska målen har fortsatt förankrats och genomsyrar verksamheten. Under 2014 genomfördes återigen eventet Gilla Jobbet i samarbete med AFA Försäkring och Suntarbetsliv. Prevent deltog bland annat med Arbetsmiljöverkstaden och med en utställning om Sveriges bästa arbetsteam. Förlag Trenden mot ökad digitalisering fortsätter och andelen nya tryckta material minskar. Totala antalet köpta tryckta material uppgick under 2014 till (80 400). Besöken på Prevents webbplatser fortsatte att öka och uppgick till (44 900) unika besök/månad och ( ) totalt under året. Antalet nedladdningar från webbplatserna ökade till ( ). Utbildningar Antalet utbildningsdagar och deltagare ökade, både för öppna och företagsanpassade utbildningar. 501 (488) företagsanpassade utbildningsdagar och 198 (170) öppna utbildningsdagar genomfördes. På de kostnadsfria webbutbildningarna har (8 600) deltagare avlagt godkända slutprov. De kursutvärderingar som genomförts visar att total kundnöjdhet uppgår till 5,2 på en skala upp till 6,0. 95 procent av deltagarna kan också rekommendera utbildningen till andra. Disposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår Svenskt Näringsliv, LO respektive PTK att balanserat saldo samt årets resultat kronor överförs i ny räkning. Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 17

Årsberättelse 2013 2013 1

Årsberättelse 2013 2013 1 Årsberättelse 2013 2013 1 2 Årsberättelse 2013 3 2014 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Urval av bilder från verksamhetsåret 2013, Prevent. Foto inlaga Urval av bilder

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Cirkulär Nr 17 December 2015

Cirkulär Nr 17 December 2015 Cirkulär Nr 17 December 2015 Stöd för arbetsmiljöutbildning En överenskommelse har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om stöd för arbetsmiljöutbildning. Överenskommelsen är tidsbegränsad och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

WIA Ett verktyg för en säkrare arbetsplats

WIA Ett verktyg för en säkrare arbetsplats WIA Ett verktyg för en säkrare arbetsplats Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan.

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan. Bättre arbetsmiljö Föreläsningsbilder Art nr: 885 Senast uppdaterat: februari 2015. Fallen till deltagare och handledare finns på www.prevent.se/fallbanken. För att läsa materialen behöver du ha programmet

Läs mer

Att nå ut till och förbättra arbetsmiljön för städare. Ann-Beth Antonsson och Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet Lisa Rönnbäck, Prevent

Att nå ut till och förbättra arbetsmiljön för städare. Ann-Beth Antonsson och Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet Lisa Rönnbäck, Prevent Att nå ut till och förbättra arbetsmiljön för städare Ann-Beth Antonsson och Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet Lisa Rönnbäck, Prevent Bakgrund AFA-finansierade projekt Aktionsprogram för optimal

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Årsberättelse 2012 2012 1

Årsberättelse 2012 2012 1 Årsberättelse 2012 2012 1 2013 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Gilla Jobbet Foto inlaga Denny Loretzen, Fredrik Beskow Gilla Jobbet, Johan Ljungqvist

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

I lagens anda. Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren. Prevent

I lagens anda. Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren. Prevent I lagens anda Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren Prevent Förord Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Gemensam bas för chefer och skyddsombud Varsågod en kostnadsfri utbildning för bättre arbetsmiljö! Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ VISION STRATEGISKA MÅL

VERKSAMHETSIDÉ VISION STRATEGISKA MÅL ÅRSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSIDÉ På uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK är Prevent ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor genom att inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Checklista för skyddsrond Fylls i av skyddsombud och arbetsgivare tillsammans. Skriv tydligt!

Checklista för skyddsrond Fylls i av skyddsombud och arbetsgivare tillsammans. Skriv tydligt! Checklista för skyddsrond Fylls i av skyddsombud och arbetsgivare tillsammans. Skriv tydligt! 1 (2) Handels exemplar 1. Verksamhet Bransch/verksamhet Totalt antal anställda varav säsongsanställda/visstidsanställda

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Kunskapskatalogen. Reportage: Ur & Penn tid för utbildning sid. 6 7

Kunskapskatalogen. Reportage: Ur & Penn tid för utbildning sid. 6 7 Kunskapskatalogen UTBILDNINGAR & BÖCKER OM ARBETSMILJÖ HÖSTEN 2014 Reportage: Ur & Penn tid för utbildning sid. 6 7 Utbildning och böcker: BAM den största grundutbildningen inom arbetsmiljö sid. 12 14

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Anne Wolf Kvalitetscontroller Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013 SOFV-2014-447

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet arbetsmiljöutbildningar 2016 Arbetsmiljöutbildningar för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet Med en unik erfarenhet och kompetens inom arbetsmiljöområdet anordnar Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Tydliggör roller och ansvar (3 min), och SAM-hjulet.

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Tydliggör roller och ansvar (3 min), och SAM-hjulet. DEL 1: Roller och ansvar Modulen inleds med det övergripande målet för modul 5 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna för dagen. När ska ni börja, sluta

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning

Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning 1 (5) Diskutera Gruppdiskussionsuppgifter för hela klassen eller mindre grupper. Viss faktaundersökning kan vara nödvändig för att ta reda på mer. Resultatet Fokus på arbetsmiljö & säkerhet presenteras

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) DELEGATION AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER ENLIGT BESLUT I SOCIALNÄMNDEN ARBETSMILJÖPOLICY Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun ligger till grund för socialförvaltningens

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra en systematisk

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Maria Thögersen HR-konsult Maria.Thogersen@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2014

Läs mer

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet Arbetsmiljöutbildningar för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet Med en unik erfarenhet och kompetens inom arbetsmiljöområdet anordnar Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum arbetsmiljöutbildningar

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Vår vision

Arbetsmiljöverket. Vår vision Arbetsmiljöverket Vår vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vår organisation Sju avdelningar Cirka 600 medarbetare Fem regioner Vår verksamhet Inspektioner Föreskrifter och regler Analys och

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-04-14 SKDN 2015/0096 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 Förslag till beslut

Läs mer