2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck"

Transkript

1 Årsberättelse 2014

2 2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Fredrik Beskow Foto inlaga Fredrik Beskow och Prevent Tryck DanagårdLiTHO, Ödeshög, 2015 Distribution Prevent, Box 20133, Stockholm Telefon Fax E-post Webb 2

3 Innehåll Vd har ordet 4 Partssamverkan 5 Tryckta och digitala material 6 Utbildning 8 Kommunikation 11 Utvecklingsprojekt 14 Styrelse och arbetsutskott 16 Årsredovisning år Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 21 Tilläggsupplysningar 22 Upplysningar om enskilda poster 23 Revisionsberättelse 29 Prevent på facebook Prevent på twitter Arbetsliv på twitter 3

4 Vd har ordet Det finns många tecken på att det aktivt förebyggande arbetsmiljöarbetet är på väg att uppvärderas brett i samhället. Ett av dessa tecken är att allt fler hittar och använder sig av det som Prevent erbjuder. Den helt övervägande delen av Prevents kommunikation med arbetsplatserna sker numera på webben. Vi har fler besökare än någonsin och är nu uppe i över en halv miljon unika besökare per år som laddar ner eller köper material, bokar utbildningar, använder våra verktyg eller läser artiklar. För att möta arbetsplatsernas förutsättningar och behov pågår en ständig omvärldsbevakning och utveckling. En av nyheterna under året är att det införts en enkel översättningsfunktion till andra språk, och vi har på allvar påbörjat mobilanpassningen av webbarna för att innehållet ska kunna presenteras enkelt även på smarta telefoner och surfplattor. De fysiska mötena är viktiga eftersom de ger möjlighet till ett mer djupinriktat lärande. Det är därför mycket tillfredsställande att utbildningsverksamheten fortsätter att växa. En stor del av förklaringen till det stora intresset för Prevents utbildningar ligger nog i att vi ökat vår förmåga att visa vad vi erbjuder samtidigt som vi kan skräddarsy utbildningar efter behov. Över personer deltog under året i de öppna och företagsanpassade utbildningarna och deltagare fullföljde de fyra stora webbutbildningarna. Under året har vi också moderniserat vår visuella identitet och bytt logotyp. Industriarbetaren har lämnat plats för ett stiliserat P uppdelat i tre fält som symboliserar Svenskt Näringsliv, LO och PTK som möts likt tre ekrar i ett hjul. Förändringen var den sista större pusselbiten i det framtidsarbete som gjorts under de senaste åren och som inkluderat vision, mål och verksamhetsidé. Ett stort och innerligt tack till alla anställda, partsrepresentanter och andra samarbetspartners i vårt nätverk som så engagerat bidrar i genomförandet och utvecklingsarbetet. Ännu ett framgångsrikt år kan läggas till historien. Nu har vi kommit en bit in på 2015 och allt talar för att det här året blir minst lika framgångsrikt. Arbetsmiljöns betydelse ökar och vi gör allt vi kan för att nå visionen om framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Maria Schönefeld, Verkställande direktör 4

5 Partssamverkan Parternas samverkan är grunden för all verksamhet som Prevent bedriver. Att ha en gemensam bild av framtiden och förväntningar är kanske viktigare än någonsin. Prevents styrelse och personal har under de senaste åren moderniserat och uppdaterat Prevents verksamhetsidé och vision, och fastställt långsiktiga målsättningar som stakar ut kursen för verksamheten framöver har varit första året med alla de nya grundförutsättningarna fastställda. Vision Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Verksamhetsidé På uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK är Prevent ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor genom att inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära för att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna. Strategiska mål Prevent ökar intresset för och kunskapen om arbetsmiljö. Prevents målgrupper anser att Prevents produkter och metoder är aktuella, inspirerande, kunskapshöjande och användbara. Prevent är en uppskattad samarbetspartner. Prevent har rätt kompetens, effektiva verksamhetsprocesser och erbjuder sina anställda en god arbetsmiljö. Årets i särklass största samverkansprojekt, Gilla Jobbet, genomfördes oktober på Stockholmsmässan. Arrangemanget anordnades för andra gången som ett gemensamt projekt mellan Prevent, AFA Försäkring och Suntarbetsliv och innehöll seminarier, utställningar och prisutdelningar. Sammanlagt fick Gilla Jobbet besök. Ett mer löpande organiserat samarbete med AFA Försäkring finns för spridning av forskningsresultat, omvärldsbevakning och för att öka intresset för arbetsmiljö på högskolorna. Samarbetet har under året bland annat lett till att Prevent uppmärksammat och spridit kunskap om ett flertal forskningsresultat. Inom ramen för detta samarbete delades under Gilla Jobbet två stipendier ut till studenter för att uppmärksamma de bästa arbetsmiljöuppsatserna. Prevent har ett omfattande nätverk som bidrar med kunskap, engagemang och tid för att utveckla verksamheten. Svenskt Näringsliv, LO och PTK har genom sina representanter under året haft en bred och aktiv samverkan bland annat genom partsgrupper knutna till utvecklingsprojekten. 44 partsgrupper har varit engagerade i Prevents projektverksamhet under året. Utöver det har ett antal konferenser och seminarier genomförts tillsammans med parterna. Prevent har också deltagit i olika arrangemang anordnade av huvudmännens organisationer. Presentation och föredrag hölls om appen för bemanningsbranschen, Säkerhetsvisaren och Kemiguiden vid IF Metalls konferens i Norrköping för regionala skyddsombud (250 deltagare). Ett halvdagsseminarium om hur man kan komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete hölls med IF Metall på deras kursgård (50 deltagare). 5

6 Tryckta och digitala material Kundens behov i fokus Prevent är en unik kunskapsbank inom arbetsmiljöområdet. Nyttiga, enkla och tillämpbara produkter, verktyg och metoder som fungerar väl för arbetsplatsen med kundens behov i fokus efterfrågas allt mer. Webbnavet allt viktigare Under året såldes (80 400) tryckta material. Efterfrågan på Prevents tryckta material har de senaste åren minskat till förmån för digitalt material. Allt fler produkter produceras bara digitalt, och vissa produkter finns både tryckta och digitala. Samtliga Prevents checklistor finns att ladda ner kostnadsfritt från webbplatsen. Nya material 2014 En app för bemanningsbranschen och 12 digitala checklistor för VVS-branschen har tagits fram under året. Dessutom har fem nya tryckta produkter blivit klara. Förebygg hot och våld Boken Förebygg hot och våld på jobbet handlar om hur man kan göra arbetet tryggare, enklare och säkrare. Boken är baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet och ger konkreta tips och verktyg för att göra konfliktsituationer mer konstruktiva, mindre påfrestande och mindre riskfyllda. Rutiner och instruktioner En bok som beskriver vilken roll rutiner och instruktioner har i arbetsmiljöarbetet och hur de kan dokumenteras, implementeras och förbättras. Boken är också tänkt att fungera som ett uppslagsverk över viktiga och vanligt förekommande rutiner och som ett stöd för att välja ut och utforma rutiner och instruktioner som är relevanta för verksamheten. Arbetsskador och tillbud Boken beskriver hur arbetsgivare, skyddsombud med flera ska agera om en arbetstagare drabbas av ett arbetsolycksfall eller en arbetssjukdom. Den tar också upp hur man i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan förebygga arbetsskador genom en bra hantering av tillbud och avvikelser. Och personalen går bra? En kostnadsfri, nedladdningsbar broschyr som innehåller ett frågeformulär där verkstadsägare och skyddsombud på fordonsverkstäder kan kartlägga vilken hjälp man kan behöva från företagshälsovården. Klivet in i arbetslivet En kostnadsfri, nedladdningsbar folder om vad arbetsgivare, skyddsombud och den som är ny på jobbet behöver tänka på vid anställningsformen yrkesintroduktion för unga mellan 18 och 25 år. 6

7 Sveriges bästa arbetsteam Tävlingen Sveriges bästa arbetsteam var en del i en större kampanj som Prevent drev under 2013 och 2014 för bra arbetsteam och hälsosammare arbetsplatser. Projektet var i huvudsak en kommunikationsaktivitet med en tävling för att finna och utnämna de bästa arbetsteamen. Inom ramen för aktiviteten togs fotoboken Sveriges bästa arbetsteam fram. Boken tillhandahålls kostnadsfritt på svenska och engelska. Under Gilla Jobbet på Stockholmsmässan den oktober 2014 anordnades ett seminarium om projektet och en vernissage där ett urval av bilderna visades och boken delades ut. App med checklista för arbetsmiljön vid bemanning och uthyrning Tillsammans med fack- och arbetsgivarsidan inom bemanningsbranschen har Prevent tagit fram en av världens första arbetsmiljöappar för smarta telefoner. Appen är kostnadsfri och innehåller en checklista för riskbedömning av arbetsmiljön vid bemanning och uthyrning. Checklistor I dag finns drygt 120 kostnadsfria checklistor om arbetsmiljö som går att ladda ner från webben. De är indelade i kategorierna allmänna, branschanpassade, ämnesorienterade och övriga. Utbudet av checklistor kompletterades under året med 12 nya checklistor för VVSarbeten. Reviderade produkter För att hålla utbudet uppdaterat och aktuellt har det gjorts större revideringar av Arbetsmiljölagen med kommentarer, Arbetsmiljöpolicy, Årlig uppföljning, Ergonomi för ett gott arbete, Ergonomi på rätt sätt, Bättre arbetsmiljö Handbok, Skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet, Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare, Arbetsmiljö för chefer, Psykisk första hjälp samt Vägtransport av farligt gods. Dessutom publicerades en checklista för psykosocial arbetsmiljö som är en bearbetning av en äldre checklista som ursprungligen tagits fram för scenkonsten. Därutöver har ett antal mindre, löpande uppdateringar av böcker och skrifter gjorts, oftast i samband med tilltryck. 10 i topp 2014 antal sålda exemplar Bättre arbetsmiljö Handbok (BAM) Vägtransport av farligt gods styckegods Arbetsmiljölagen Bättre arbetsmiljö skyddsombudets och chefens roll (BAM) Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare (BAM) Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete Vägtransport av farligt gods tanktransport Arbetsmiljö för chefer ett utbildningsmaterial Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete Asbest arbeta på rätt sätt

8 Utbildning Kvalitets- och utvecklingsarbete Arbetet med att förverkliga utbildningsstrategin och tillhörande handlingsplan har fortsatt under året. Standardisering av kursplaner, handledarmaterial och åhörarkompendier för de öppna utbildningarna har också fortsatt, bland annat för utbildningarna Kemiska hälsorisker och Arbetsmiljö för chefer. Nya utbildningskoncept för hot och våld och för riskbedömningar har tagits fram med utgångspunkt i de böcker som getts ut. Förutom den dagliga kontakt Prevent har med utbildarna, arrangerades under året en utbildarträff i Norrköping. 30 utbildare utbytte erfarenheter, fick ny kunskap från inbjudna forskare och myndigheter och fick ta del av nyheter från Prevent. För nya, kostnadsfria webbutbildningar har ett LMS (Learning Management System) införts. LMS är en webbaserad plattform för att administrera, distribuera, genomföra och följa upp utbildningsaktiviteter. Utbildningar år (antal dagar) Utbildningar år fördelade på innehåll (antal dagar) Öppen Företagsanpassad Övriga SAM BAM Deltagarnas funktion Annan funktion Personal/HR Statistik för Prevents utbildningar Både när det gällde öppna och företagsanpassade utbildningar var Bättre arbetsmiljö BAM den mest efterfrågade utbildningen. Dessutom efterfrågades kortare arbetsmiljöutbildningar. Grafiken nedan visar antalet utbildningsdagar, utbildningarnas inriktning och vilka funktioner deltagarna har på sina respektive arbetsplatser. Arbetsmiljö-/kvalitetssamordnare 10% 10% 6% 36% 38% Skyddsombud/ facklig företrädare Chef/arbetsledare Procentuell fördelning av funktioner hos deltagarna i Prevents utbildningar. Mätningen startade hösten Arbetsmiljö för chefer Arbetsmiljö I övriga ingår utbildningar om kemiska hälsorisker, rehabilitering, riskbedömning med flera. 8

9 Utvärdering av utbildningarna Under året infördes utvärdering av utbildningarna med utgångspunkt i Prevents strategiska mål Prevents målgrupper anser att Prevents produkter och metoder är aktuella, inspirerande, kunskapshöjande och användbara och Prevent har rätt kompetens. Kursutvärdering utbildningar 2014 (besvarade påståenden) Medelvärde Utbildaren var en god pedagog 5,2 5,4 Det var tydligt att kursen arrangerades av Prevent 5,2 Kunskaperna är användbara på min arbetsplats Utbildningen har hjälpt mig att förstå hur kunskaperna kan användas praktiskt Jag har fått nya kunskaper under utbildningen Utbildningen kändes aktuell 5,2 4,8 5,0 5,3 Utbildningen var inspirerande 5,0 Högsta värde: 6,0 95 % av deltagarna svarade att de kunde rekommendera Prevents utbildningar. Öppna utbildningar Efterfrågan på öppna utbildningar (ordinarie utbildningstillfällen) var hög under året, och antalet deltagare uppgick till (1 300). Totalt genomfördes 198 (170) dagars öppen utbildning i Prevents regi. Dessutom anordnades Bättre arbetsmiljö BAM Distans nio gånger med totalt 68 (75) deltagare. Antal öppna utbildningar under 2014 Bättre arbetsmiljö grundutbildning, 46 (42) Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken, 7 (8) Arbetsmiljö för chefer, 5 (4) Bättre arbetsmiljö handledarutbildning, 3 (3) Kemiska hälsorisker, 2 (2) Krishantering och avlastningssamtal, 2 (2) Arbetslivsinriktad rehabilitering i praktiken, 2 (1) Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete, 2 (1) Skiftarbete och hälsa, 1 (1) BAM Livsmedelsbranschen 1 (1) Öppet kontor 1 (ny) Riskbedömningar 2 (ny) 9

10 Företagsanpassade utbildningar Efterfrågan på företagsanpassade utbildningar var högre än någonsin med 501 (488) utbildningsdagar. Antalet deltagare uppgick till Webbutbildningar Prevents kostnadsfria webbutbildningar har alla tagits fram i samverkan med olika branscher. Brandsäkerhetsutbildningen för gruvoch stålindustrin lanserades strax före årsskiftet 2013/2014. Under första halvåret 2015 kommer en modernisering av utbildningen Säker i butik att slutföras, och två brandskyddsutbildningar för handeln kommer att lanseras. Alla Prevents kostnadsfria webbutbildningar avslutas med ett kunskapstest. Webbutbildning (startår) Nya deltagare 2014 Godkända slutprov Totalt antal deltagare sedan start Totalt antal godkända slutprov sedan start Säker i butik (2003) (12 500) (1 600) Din arbetsplats i handeln (2009) (3 500) (2 000) Bättre Vardag (2009) (5 200) (3 400) Säker Vardag (2013) (2 700) (1 600) Brandskyddsutbildning för gruvoch stålindustrin (2014) Maskinkörkortet för träindustribranschen Målgruppen för maskinkörkortet för träindustribranschen är både yrkesverksamma och elever på det yrkesinriktade gymnasieprogrammet. Maskinkörkortet skiljer sig från de kostnadsfria utbildningarna eftersom den är en webbplats på prevent.se med enbart faktainnehåll. De teoretiska proven görs i webbmiljö via TMF medan de praktiska proven genomförs på skola eller företag under ledning av en utsedd testledare. Under 2014 var antalet unika besökare (14 000). Under året har (3 000) personer genomfört både teoretiska och praktiska prov, varav (2 100) personer godkänts. Avgiftsbelagda webbutbildningar På den avgiftsbelagda webbutbildningen Högtryckssprutning, som uppdaterades under 2012, var 88 (90) personer aktiva. Prevent erbjuder Bättre arbetsmiljö BAM även som distansutbildning. I den avgiftsbelagda BAM Distans, öppen utbildning, deltog 68 (75) personer under året. BAM Distans har även genomförts företagsanpassad med 10 utbildningar och 150 deltagare. 10

11 Kommunikation Kommunikationen är central för Prevents framgång. Att möta mottagaren på ett professionellt och öppet sätt är viktigt. Antalet besök och nedladdningar på webbplatserna ökade under året, vilket kan tolkas som att mottagaren i allt större utsträckning hittar både till Prevent och till det som efterfrågas. Här redovisas de större utvecklingsarbeten som gjorts och statistik i form av besökssiffror och prenumeranter. Fler användare via mobil och surfplatta Läsande via mobil och surfplatta ökar kontinuerligt. Under året antogs en plan för genomförande av responsiv webbdesign för Prevent och Arbetslivs webbplatser så att de blir anpassningsbara och fungerar bättre på mobila plattformar. Lansering är planerad till våren Ny varumärkesplattform och visuell identitet En ny, uppdaterad varumärkesplattform och visuell identitet togs fram och beslutades med utgångspunkt i den nya visionen, målen och verksamhetsidén. Prevents visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av Prevent som överensstämmer med visionen Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och med varumärkeslöftet Kunskaper för en bättre arbetsdag. Prevents nya logotyp består av ett stiliserat P uppdelat i tre fält, som symboliserar Svenskt Näringsliv, LO och PTK som likt tre ekrar i ett hjul möts i det kunskapsnav Prevent är. I logotypen finns också en ordbild med underrubrik (avsändare). Gilla Jobbet 2014 Ett av de större tillfällena att öka kunskapen i arbetsmiljöfrågorna och sprida information om Prevents verksamhet var Gilla Jobbet. Prevent medverkade brett med kompetens och spridning genom våra kanaler både före och under eventet. Under de två dagarna syntes till exempel mycket av vårt tryckta material i biblioteket, Arbetsliv hade redaktionen på plats och Prevent genomförde seminarier om Systematiskt arbetsmiljöarbete och Sveriges bästa arbetsteam. I utställningsdelen pågick arbetsmiljöverkstaden med miniseminarier och demonstration av webbprodukterna. I vernissagen intill kunde man träffa Sveriges bästa arbetsteam. Arbetsmiljöstipendiet 2014 Vernissage för Sveriges bästa arbetsteam. Arbetsmiljöstipendiet delades ut av Annika Dopping på stora scenen på Gilla Jobbet. Prevents arbetsmiljöstipendium på delades ut under Gilla Jobbet. Årets pris delades mellan Ulrika Hjelmberg, Volvo Group Trucks Technology och Jan Bylund, CA Östbergs AB. Kalle Persson, Oceanfilm AB fick hedersomnämnande. 11

12 Översättning till andra språk En funktion för automatisk översättning på Prevents webbplatser har införts. Den fungerar som vägledning för besökare som inte förstår svenska men behöver få en uppfattning om vad texten handlar om. Marknadsföring av Prevents utbud På Prevents webbplats och i webbshoppen presenterades utbud, nyheter och erbjudanden löpande under året. Regelbundna utskick via e-post gjordes till Prevents kunder. Kunskapskatalogen, som ger en bred översikt över Prevents utbildningar och material, distribuerades bland annat som bilaga till tidningen Arbetsliv två gånger under året. Prevent marknadsförde kontinuerligt utbildningar och produkter i en rad olika kanaler, som Arbetsliv, Facebook, fack- och förbundstidningar samt i tidningar inom områdena ledarskap, organisation och personal. Under året har Prevents verksamhet också presenterats på mässor, seminarier och bokbord. Utöver Gilla Jobbet deltog Prevent vid följande arrangemang: Personal & Chef, februari på Kistamässan. HR-båten, 10 april i Göteborg. Företagssköterskedagarna, 8 9 maj i Malmö ISSA:s världsarbetsmiljökonferens i Frankfurt, augusti. Attraktiv arbetsplats i norr, 14 november i Skellefteå. HR-båten Östersjön, november i Stockholm. Frida Fossland från Prevent presenterade Bättre Vardag på världsarbetsmiljökonferensen i Frankfurt. Webbnavet prevent.se Prevent.se uppdateras dagligen med arbetsmiljönyheter, och här finns också webbversionen av Arbetsliv. På webben finns hela Prevents utbud av checklistor, faktatexter, arbetsmiljöbroschyrer, branschmaterial, kostnadsfria webbutbildningar och webbshop för arbetsmiljölitteratur och utbildningar. Prevent.se hade i snitt (22 000) unika besökare per månad. Totalt antal besök var under året ( ). Antalet besökare har gått ner något eftersom Prevent arbetat med trafiken till webbplatsen på ett nytt sätt, med större fokus på att nå fram till relevanta målgrupper i relevanta sammanhang. Det har lett till högre aktivitet bland besökarna på webbplatsen. Exempelvis ökade antalet nedladdade dokument under året med över 12 procent till ( ). De tre mest nedladdade dokumenten var: checklista för skyddsrond checklista för psykosocial arbetsmiljö checklista om trivsel och arbetsklimat. Nyhetsbrevet Aktuellt från Prevent hade under året (5 000) prenumeranter. Tidningen Arbetsliv papper och webb År 2013 inleddes en modernisering av Arbetsliv som innefattade papperstidning, webb och det digitala nyhetsbrevet. I februari 2014 kom första numret av papperstidningen ut i den nya skepnaden. Den hade då bland annat fått nya vinjetter, nytt format samt ny logotyp. Under året har arbetet gått vidare med modernisering av tidningens webbsida för att göra den mobilanpassad och för att förändra formen i enlighet med papperstidningens nya utseende. Den nya webbsidan kommer att bli klar första halvåret Papperstidningen Arbetsliv är Sveriges största tidning inom arbetsmiljöområdet med en TS-kontrollerad upplaga på (2014). Tidningen är kostnadsfri och skickas sex gånger per år till bland annat landets alla skyddsombud, Prevents kunder och till ett antal chefer inom små och medelstora företag. 12

13 Arbetsliv på webben uppdateras löpande med de senaste nyheterna inom arbetsmiljöområdet. Under året publicerades 225 (190) nyhetsartiklar på webben och en artikelserie om introduktion av nyanställda togs fram. Webbtidningen hade under året (11 900) unika besökare per månad. Det totala antalet besök uppgick till ( ). Arbetsliv var eventtidning på Gilla Jobbet, och under oktober månad hade Arbetsliv på webben hela unika besökare, vilket är den högsta siffran som uppmätts hittills. Varje vecka skickas ett digitalt nyhetsbrev ut med en sammanställning av den gångna veckans nyheter. Nyhetsbrevet hade (7 200) prenumeranter. Arbetsmiljöupplysningen arbetsmiljoupplysningen.se På Arbetsmiljöupplysningen finns enkla fakta om olika yrken och ämnesområden. Antalet unika besök ökade kraftig under året från cirka till cirka per månad. Totalt uppgick antalet besök under året till ( ). De tre mest besökta sidorna var: Varmt på jobbet Häxor och påskkärringar Mobbning. Arbetsmiljöupplysningens nyhetsbrev hade (5 300) prenumeranter. Press och media Press- och mediekontakter bidrar till att göra parternas verksamhet inom Prevent känd och öka arbetslivets kännedom om arbetsmiljöfrågor. Under år 2014 skickades 35 pressmeddelanden ut, och i samband med satsningar togs ofta kontakt med redaktioner. Sammantaget har responsen i media inneburit 295 pressklipp och inslag, en ökning med nästan 40 procent sedan förra året. Mest respons i media fick Prevents projekt Sveriges bästa arbetsteam, Prevents stipendium och stipendiater, eventet Gilla Jobbet samt det avslutade projektet Skiftarbete och hälsa. Dessutom är tidningen Arbetsliv en ofta citerad källa. Sociala mediekanaler Prevent har fortsatt att utveckla arbetet med att kommunicera systematiskt genom sociala medier. Kanalerna används för att sprida redan befintlig verksamhet, lyfta arbetsmiljöfrågor, stärka varumärket, omvärldsbevaka, skapa och fördjupa relationer och kommunicera med kunder och intressenter. Antalet följare ökade både på Facebook och på Twitter. På Facebook var antalet följare vid årets slut (1 200), på Twitter hade Prevent följare och på Arbetsliv följare. På Youtube lades fem nya filmer upp, bland annat en film om hot och våld och en film om appen för bemanningsbranschen. Totalt visades samtliga Prevents filmer gånger under året. De tre mest visade filmerna var: 5S Arbete med mopp Lås säkert det kan gälla livet. Prevent har sex presentationer tillgängliga på Slideshare. De tre mest visade var: Vad är arbetsmiljö (1 181) Om säkerhetskultur (610) Hot och våld i arbetslivet (470). En podcast i fyra avsnitt om hot och våld på jobbet skapades och publicerades på Soundcloud. Följ oss: facebook.com/prevent.se twitter.com/preventse instagram.com/preventse youtube.com/prevent1942 linkedin.com/company/prevent_2 slideshare.net/prevent soundcloud.com/prevent-1 13

14 Utvecklingsprojekt En väsentlig del av utvecklingsarbetet bedrivs i projektform. Under 2014 bedrevs 54 (40) projekt och 9 (26) förstudier med medel från projektanslaget, av vilka 17 (16) var på uppdrag av branscherna. 28 (18) projekt och 8 (16) förstudier avslutades under året. I 44 (42) projekt och förstudier medverkade partsgrupper. 20 projekt hade startat tidigare än Nedan redovisas i bokstavsordning beslutade förstudier, projekt och slutförda projekt under året. Påbörjade Förstudier 2014 Att arbeta med hästar BAM Databas risk- och friskfaktorer för checklistor FHV motorbranschen Hot och våld spårbunden trafik Missbruk och arbete Mobila webbar och appar SAM i anläggningsbranschen Upphandling av IT-verktyg och -system Påbörjade projekt 2014 Arbetsmiljö i apoteksverksamhet Att arbeta med hästar BAM energibranschen BAM massa och papper Bilden av Prevent Brandskyddsutbildning för handeln Checklistor för skogsindustrin FHV i motorbranschen Förvaltning Kemiguiden 2014 Hot och våld spårbunden trafik Implementering av lagtexter från Regelbanken till Kemiska ämnen Kursplan och handledarmaterial Hantera risker Kursplan och handledarmaterial Hot och våld Kursplan och handledarmaterial Kemiska hälsorisker Ljudguide för förskolan Mobil checklista för bemanningsbranschen Mobila webbar och appar, responsiv design Ny i arbetslivet yrkesintroduktionsavtal Området stress, utbildning Prevent på Gilla Jobbet Psykisk första hjälp Revidering av BAM-material SAM i anläggningsbranschen Säkerhetskultur i gruvor Teknisk uppgradering av Episerver Undersökning av arbetsmiljöns status och betydelse Uppdatering av Säker i butik Väcka intresse för SAM och nå ut 14

15 avslutade projekt 2014 App för bemanningsbranschen Checklistor VVS Isoleringsarbete Ergonomi för ett gott arbete Ergonomi på rätt sätt EU-kampanj FHV i motorbranschen Förvaltning Kemiguiden 2014 Grundkoncept om hot och våld Hantering och anmälan av arbetsskador och tillbud Kommunikation av Syn och belysning Kursplan och handledarmaterial Hantera risker Kursplan och handledarmaterial Hot och våld Kursplan och handledarmaterial Kemiska hälsorisker Lansering av nya Regelbanken Ny i arbetslivet yrkesintroduktionsavtal Prevent på Gilla Jobbet Psykisk första hjälp Revidering av BAM-material Revidering BAM handbok Rutiner och instruktioner Säkerhetsvisaren Teknisk uppgradering av Episerver Undersökning av arbetsmiljöns status och betydelse Varumärkesplattform Webbaserad grund brandutbildning för gruvoch stålindustrin 3 mindre åtgärder på webbprodukter 15

16 Styrelse och arbets utskott Prevents styrelse väljs för en period på tre år. Aktuell mandatperiod är 1 januari 2014 till och med 31 december Styrelsen består av 10 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter från Svenskt Näringsliv, LO, PTK och deras medlemsorganisationer. Styrelsen har under 2014 haft fyra protokollförda sammanträden och följande sammansättning: Svenskt Näringsliv Ordinarie ledamöter Carina Lindfelt, avdelningschef, Svenskt Näringsliv, Prevents styrelseordförande Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega Caj Luoma, avdelningschef, Transportgruppen Tomas Undin, biträdande förhandlingschef, Teknikföretagen Maria Hagberg Forss, rådgivare och förhandlare, Industriarbetsgivarna Suppleanter Katrin Dagergren, arbetsmiljörådgivare, Svensk Handel Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef, Elektriska Installatörsorganisationen Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert, Svenskt Näringsliv Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert, Almega David Johnsson, vice vd, förhandlingschef, Trä- och möbelföretagen Landsorganisationen i Sverige Ordinarie ledamöter Lasse Thörn, enhetschef, Landsorganisationen i Sverige, vice ordförande i Prevents styrelse Lea Skånberg, enhetschef, Industrifacket Metall Malin Ackholm, avtalssekreterare, Hotelloch Restaurangfacket Suppleanter My Billstam, ombudsman Landsorganisationen i Sverige Lenita Granlund, andre vice ordförande och avtalssekreterare, Kommunal Per Bardh, avtalssekreterare, Handelsanställdas förbund Förhandlings- och samverkansrådet PTK Ordinarie ledamöter Kristina Rådkvist, kanslichef, Förhandlingsoch samverkansrådet PTK, vice ordförande i Prevents styrelse Martin Linder, andre vice ordförande, Unionen Suppleanter Ann Lundberg Westermark, ombudsman, Förhandlings- och samverkansrådet PTK Helena Hedlund, förhandlingschef och vice vd, Ledarna Arbetsutskott Arbetsutskottet har under 2014 haft sex protokollförda sammanträden och följande sammansättning: Carina Lindfelt, avdelningschef, Svenskt Näringsliv Lasse Thörn, enhetschef, Landsorganisationen i Sverige Kristina Rådkvist, kanslichef, Förhandlingsoch samverkansrådet PTK Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega Prevents revisorer Bo Holmström, auktoriserad revisor, Mazars SET Gösta Jedberger, Svenskt Näringsliv Ulf Sjödin, Landsorganisationen i Sverige Nils Bredahl, Förhandlings- och samverkansrådet PTK 16

17 Årsredovisning år 2014 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Organisationsnummer Förvaltningsberättelse Inledning Styrelsen och vd för Prevent arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK avlämnar härmed årsredovisning för tiden Information om verksamheten På uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK är Prevent ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor genom att inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära för att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna. Juridisk status Prevent arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK är registrerad som ideell förening. Resultat och ställning Försäljningsintäkterna uppgick till ( ) kronor. Verksamhetskostnader, minskat med kostnader för avslutade projekt, uppgick till ( ) kronor. Finansiella kostnader och intäkter för år 2014 redovisas netto till ( ) kronor. Årets resultat uppgår efter finansiella kostnader till kronor. Händelser av väsentlig vikt Verksamheten övergripande Verksamheten löpte i stort enligt plan och fortsätter utvecklas positivt. Den nya visionen, verksamhetsidén och de strategiska målen har fortsatt förankrats och genomsyrar verksamheten. Under 2014 genomfördes återigen eventet Gilla Jobbet i samarbete med AFA Försäkring och Suntarbetsliv. Prevent deltog bland annat med Arbetsmiljöverkstaden och med en utställning om Sveriges bästa arbetsteam. Förlag Trenden mot ökad digitalisering fortsätter och andelen nya tryckta material minskar. Totala antalet köpta tryckta material uppgick under 2014 till (80 400). Besöken på Prevents webbplatser fortsatte att öka och uppgick till (44 900) unika besök/månad och ( ) totalt under året. Antalet nedladdningar från webbplatserna ökade till ( ). Utbildningar Antalet utbildningsdagar och deltagare ökade, både för öppna och företagsanpassade utbildningar. 501 (488) företagsanpassade utbildningsdagar och 198 (170) öppna utbildningsdagar genomfördes. På de kostnadsfria webbutbildningarna har (8 600) deltagare avlagt godkända slutprov. De kursutvärderingar som genomförts visar att total kundnöjdhet uppgår till 5,2 på en skala upp till 6,0. 95 procent av deltagarna kan också rekommendera utbildningen till andra. Disposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår Svenskt Näringsliv, LO respektive PTK att balanserat saldo samt årets resultat kronor överförs i ny räkning. Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 17

Årsberättelse 2013 2013 1

Årsberättelse 2013 2013 1 Årsberättelse 2013 2013 1 2 Årsberättelse 2013 3 2014 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Urval av bilder från verksamhetsåret 2013, Prevent. Foto inlaga Urval av bilder

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Bagare, sotare, busschaufförer, sjuksköterskor, maskinskötare, cirkusprinsessor, entreprenörer, städare, parkeringsvakter, snickare och skogshuggare Listan på

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Innehåll Överintendenten om verksamhetsåret... 3 Året som

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2008 300 ex maj 2009 Bliwa -025 Foto, utformning och produktion: Lars Olsson, We Made It Porträtt: Mikael Röhr Tryck: Tryckerikontakten/AlfaPrint Innehåll verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Verksamheten 2013. Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation.

Verksamheten 2013. Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation. Verksamheten 2013 Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation. IF Metalls verksamhet 2013 Innehåll Förbundsstyrelsens förord 3 Samhället och solidariteten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Återrapportering av satsningen inom ramen för de 33 miljonerna 2009.

Återrapportering av satsningen inom ramen för de 33 miljonerna 2009. 2010-02-16 AKK 2010/100174 1 (11) Enheten för kommunikation Matts Rydin, 08-730 93 55 matts.rydin@av.se Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 203 33 Stockholm Återrapportering av satsningen inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga.

AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga. Årsredovisning 2010 AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga. Under året har vi betalat ut sammanlagt 11 miljarder i ersättning. Vi har även bidragit

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 RAPPORT UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPROGRAMMET 1997-1999 Februari 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 4 3 Metodfrågor 4 4 Resultatredovisning

Läs mer