Årsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2013 2013 1"

Transkript

1 Årsberättelse

2 2

3 Årsberättelse

4 2014 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Urval av bilder från verksamhetsåret 2013, Prevent. Foto inlaga Urval av bilder från verksamhetsåret 2013, Prevent. Tryck DanagårdLiTHO, Ödeshög, 2014 Distribution Prevent, Box 20133, Stockholm Telefon Fax E-post Webb 4

5 Innehåll Vd har ordet Parterna i samverkan Tryckta och digitala produkter Utbildning Kommunikation Utveckling Styrelse och arbetsutskott Årsredovisning år 2013 Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Upplysningar till enskilda poster Revisionsberättelse

6 Vd har ordet För Prevent blev 2013 ett fantastiskt år på många sätt. Det är roligt att kunna konstatera att vi år efter år lyckas väl med vårt uppdrag att ge arbetsplatserna kunskaper, mötesplatser och inspiration i arbetsmiljöarbetet. Vi brinner för att ge chefer, skyddsombud och alla arbetsmiljöintresserade kunskaper och metoder. Vi har troligen aldrig haft en så stor och bred verksamhet som i år. Etablerade metoder och kanaler har kompletterats med nya och hjälpt till att förstärka och utveckla kommunikationen med arbetsplatserna. Gensvaret har varit fint och inneburit all time high inom flera av våra verksamhetsområden. Två områden vill jag särskilt omnämna här. Det första är att besöken på och nedladdningarna från webbarna ökar. Över en halv miljon unika besökare läste under året nyheter, laddade ner checklistor, besökte webbshoppen med mera. Utöver det märktes att de nyare kanalerna, som Twitter, Youtube och Facebook, började etablera sig på allvar som kanaler för kommunikation. Det andra är det växande intresset för utbildningar och seminarier. Deltagandet har ökat i alla typer av utbildningar som Prevent erbjuder, såväl öppna som företagsanpassade utbildningar och webb- och distansutbildningar. För att bara nämna några siffror så gjordes närmare godkända slutprov på de webbaserade branschutbildningarna och det genomfördes över 300 företagsanpassade utbildningar runt om i landet. Hur bra allt ändå fungerar så finns det alltid anledning att lyfta blicken och fundera framåt och spana runt hörnet. Vår omvärldsspaning som pågått ett tag resulterade under våren i att Prevent fick en ny vision, verksamhetsidé och strategiska mål. En god arbetsmiljö är en av nycklarna för att förverkliga det uthålliga och framgångsrika arbetsliv som behövs. Mycket talar för att arbetsmiljöarbetet är på väg att uppvärderas. Prevents vision om framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan nås om vi alla hjälps åt. Genom samverkan har vi tillsammans åstadkommit ännu ett fantastiskt år i Prevents historia. Ett stort och varmt tack till alla anställda, partsrepresentanter och andra samarbetspartners i vårt nätverk som så engagerat bidrar i genomförandet och utvecklingsarbetet. Maria Schönefeld Verkställande direktör FOTO: Denny Lorentzen Prevent på Facebook: Prevent på Twitter: Arbetsliv på Twitter: 6

7 Parter i samverkan Verksamhetens grund uppdaterades Under året avslutades omvärlds- och analysarbetet om framtidens arbetsmiljö och Prevents roll som styrelsen och personalen arbetat med under drygt ett år. Visionen och verksamhetsidén uppdaterades och strategiska mål för den kommande fyraårsperioden beslutades. Vision: Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Verksamhetsidé: På uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK är Prevent ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor genom att inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära för att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna. Strategiska mål: Prevent ökar intresset för och kunskapen om arbetsmiljö. Prevents målgrupper anser att Prevents produkter och metoder är aktuella, inspirerande, kunskapshöjande och användbara. Prevent är en uppskattad samarbetspartner. Prevent har rätt kompetens, effektiva verksamhetsprocesser och erbjuder sina anställda en god arbetsmiljö. Samverkan För att bedriva och utveckla verksamheten har Prevent stöd i ett stort nätverk som bidrar med kunskaper, engagemang och tid. Svenskt Näringsliv, LO och PTK har under året haft en bred och aktiv samverkan genom olika partsgrupper knutna till utvecklingsprojekten. Hela 42 partsgrupper har varit engagerade i förstudier och projekt under året. Utöver det har också ett antal konferenser och seminarier genomförts tillsammans med parterna. Prevent har också deltagit i olika arrangemang anordnade av huvudmännens organisationer. Några exempel är medverkan på möte med SAMkommittén för gruvor, IF Metalls seminarium om Skiftarbete och hälsa samt Unionens arbetslivsdag. Dessutom presenterades projektet Systematiskt arbetsmiljöarbete inom filmproduktion på Stockholms filmfestival tillsammans med Teaterförbundet. Under våren beslutade styrelserna för Prevent, AFA Försäkring och Suntarbetsliv att gå vidare och tillsammans genomföra ett nytt Gilla Jobbet i oktober 2014, två år efter det första arrangemanget. En gemensam projektbeskrivning antogs under våren och resurser tilldelades projektet. Ambitionen är även denna gång att skapa en dynamisk mötesplats och sprida kunskap i arbetslivsfrågor besök förväntas under de två dagarna. 7

8 Tryckta och digitala produkter Efterfrågan på Prevents tryckta material var något lägre under 2013 än under föregående år. Trendmässigt har minskningen pågått en längre tid, och under 2013 såldes (93 000) tryckta material. En ökande andel av Prevents produktutbud är numera digitalt. Vissa produkter finns som både tryckta och digitala, men allt fler produkter produceras bara digitalt. Under året har nästan alla checklistor upphört att finnas till försäljning som tryckta material, och finns i stället att ladda ner kostnadsfritt direkt från nätet. Nya grafiska riktlinjer har tagits fram för böckerna inom grundutbildningen Bättre arbetsmiljö samt för böcker som handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete. Ytterligare nya produkter som tagits fram under året är bland annat utbildningskoncept och filmer. Dessa produkter nämns under avsnitten utbildning respektive kommunikation. Nya produkter 2013 Under året har en ny tryckt produkt, en digital webbenkät, 11 digitala checklistor samt en digital vägledning blivit klara. Hantera risker Boken Hantera risker beskriver hur man kan undersöka arbetsmiljön utifrån mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer och därmed öka möjligheten att både se och åtgärda risker i verksamheten. samma värderingar och attityder kring säkerheten på jobbet. Utifrån enkätresultatet får man konkreta tips och råd på hur man kan skapa en bättre säkerhetskultur. Säkerhetsvisaren är den fösta av Prevents produkter som är anpassad för att användas i mobiltelefoner. Checklistor Utbudet av checklistor utökades under 2013 med fem checklistor för svetsning, fyra checklistor för maskinsäkerhet samt checklistor för optisk strålning och laser. En ny vägledning för att minska byggdammet finns nu också att ladda ned. Säkerhetsvisaren Säkerhetsvisaren är en kostnadsfri webbenkät. Med hjälp av den kan företag undersöka sin säkerhetskultur, det vill säga gemen- För att hålla utbudet uppdaterat och aktuellt har det också gjorts större revideringar i Arbetsmiljölagen, Forma Arbetsmiljön samt Vägtransport av farligt gods. Därutöver har ett flertal mindre, löpande uppdateringar av material gjorts. 8

9 10 i topp 2013 antal sålda exemplar Vägtransport av farligt gods styckegods Handbok Bättre arbetsmiljö (BAM) Arbetsmiljölagen Bättre arbetsmiljö Skyddsombudets och chefens roll (BAM) Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare (BAM) Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete (ny) Vägtransport av farligt gods tanktransport Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete (ny) Arbetsmiljö för chefer ett utbildningsmaterial Vägen till SAM systematiskt arbetsmiljöarbete (utgående) Utbildning Kvalitets- och utvecklingsarbete Under våren beslutades om en utbildningsstrategi och en handlingsplan inom utbildningsområdet. En positionering av utbudet ska dels ge stöd i det interna utvecklingsarbetet och dels kunna vara en vägledning till kunskapsinhämtning för Prevents olika målgrupper. Under året påbörjades också en standardisering av kursplaner, handledarmaterial och åhörarkompendier för de öppna utbildningarna. Bland annat har utbildningarna om systematiskt arbetsmiljöarbete gjorts om för att harmonisera med den handbok och introduktion som tagits fram. Efter en juridisk genomgång har nya enhetliga avtal tecknats med samtliga utbildare som genomför våra kurser. Alla utbildare har nu även tillgång till den film och det material som presenterar Prevent. Under 2013 kartlades processerna för de öppna och företagsanpassade utbildningarna. Tillsammans med en förstudie om riktlinjer och strategi för administrativt system för utbildningar, så kallat LMS (Learning Management System) kommer detta att utgöra underlag för effektivisering av arbetet både ur internt perspektiv och ur kundperspektiv. För kommande kostnadsfria webbutbildningar har ett förenklat standardiserat LMS valts. Öppna utbildningar Efterfrågan på öppna utbildningar var hög under året, och antalet deltagare uppgick till 1300 (1200). Totalt genomfördes 170 dagars öppen utbildning i Prevents regi. Antal öppna utbildningar under 2013 (2012 års siffror i parentes) Bättre arbetsmiljö grundutbildning, 42 (39) Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken, 8 (7) Arbetsmiljö för chefer, 4 (3) Bättre arbetsmiljö handledarutbildning, 3 (2) Kemiska hälsorisker, 2 (1) Krishantering och avlastningssamtal, 2 (1) Arbetslivsinriktad rehabilitering i praktiken, 1 (2) Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete, 1 (2) Skiftarbete och hälsa, 1 (1) Första hjälpen, 1 (1) BAM Livsmedelsbranschen (ny) 1 Friskfaktorer (ny) 1 Utveckla arbetsklimatet (ny) 1 Dessutom genomfördes Bättre arbetsmiljö grundutbildning distans nio gånger med totalt 75 (53) deltagare. 9

10 Deltagande i kostnadsfria webbutbildningar Webbutbildning (Startår) Nya användare 2013 (2012 inom parentes) Godkända i slutprov Användare totalt Godkända i slutprov Säker i butik (2003) (13 100) (1 600) Din arbetsplats i handeln (2009) (3 700) (1 900) Bättre Vardag (2009) (4 300) (3 800) Säker Vardag (2013) Psykosociala faktorer, 14 Alla öppna utbildningar avslutas med en utvärdering. Utvärderingsresultatet är högt och hela 93 (94) procent av deltagarna anser att utbildningen de gått var bra eller mycket bra. 87 (85) procent tyckte att kunskaperna de förvärvat genom utbildningen i hög eller mycket hög grad har varit användbara på den egna arbetsplatsen. Företagsanpassad utbildning Efterfrågan på företagsanpassade utbildningar var högre än någonsin mätt i antal utbildningsdagar, 488 (400). Både för öppna och företagsanpassade utbildningar är BAM mest efterfrågat. Dessutom efterfrågas kortare arbetsmiljöutbildningar (kortare än 3 dagar) i stor utsträckning. 307 (247) företagsanpassade utbildningar genomfördes med längd från en halv dag till tre dagar. Utbildningsdagar per utbildningsgrupp 2013 Kemiska/fysikaliska faktorer, 8,5 Övrigt; 60 SAM i praktiken, 25 Webbutbildningar Nya webbutbildningar under året En brandsäkerhetsutbildning för gruv- och stålindustrin, som tagits fram på uppdrag av Industriarbetsgivarna och IF Metall, blev klar under Säker Vardag färdigproducerades och lanserades i början av året. Utbildningen riktar sig till besöksnäringen och har tagits fram på uppdrag av Visita och Hotell- och restaurangfacket. Maskinkörkortet för träindustribranschen Maskinkörkortet för träindustribranschen har tagits fram på uppdrag av TMF och GS. Målgruppen är både yrkesverksamma och elever på det yrkesinriktade gymnasieprogrammet. Maskinkörkortet skiljer sig från de kostnadsfria utbildningarna genom att den är en webbplats på prevent.se med enbart faktainnehåll. De teoretiska proven görs i webbmiljö via TMF medan de praktiska proven genomförs på skola eller företag under ledning av en utsedd testledare. Under 2013 var antalet unika besökare i genomsnitt per månad (1200). Under året har (2100) personer utfört både teoretiska och praktiska prov, varav (1 200) personer godkänts. Kortare arbetsmiljöutbildningar; 145 BAM grund; 165 Avgiftsbelagda webbutbildningar På den avgiftsbelagda webbutbildningen Höga tryck, som uppdaterades under 2012, har 90 personer varit aktiva. Prevent erbjuder Bättre arbetsmiljö BAM även som distansutbildning. I den avgiftsbelagda BAM distans deltog 75 (53) deltagare under året. Arbetsmiljö för chefer, 70,5 10

11 Kommunikation Marknadsföring Kunskapskatalogen, som innehåller information och inspiration om Prevents produkter och tjänster, distribuerades med tidningen Arbetsliv två gånger under året. Prevents aktiviteter presenterades bland annat i tidningen Arbetsliv, annonser i fack- och förbundstidningar samt på förbundens webbplatser. På Prevents webbplats presenteras verksamheten och olika erbjudanden kontinuerligt. Utöver det görs regelbundna e-post utskick till Prevents kunder. Ett sätt att presentera verksamheten och samtidigt samtala om arbetsmiljöfrågor är mäss- och konferensdeltagande. Prevent deltog under året med bokbord, utställningar och seminarier på bland annat Personal & Chef, 20 _ 21 februari, Kistamässan HR-båten, 11 april, Göteborg. Hälsa och arbetsliv, 23 oktober, Göteborg Kompetensmässan, 12 _ 13 november, Stockholm Press och media Press- och mediekontakter bidrar till att göra parternas verksamhet inom Prevent känd och till att öka arbetslivets kännedom om arbetsmiljöfrågor. Under år 2013 skickades 64 pressmeddelanden och samtidigt togs ofta kontakt med redaktioner inför eller i samband med någon satsning. Sammantaget ledde detta till 194 (360) pressklipp. Under 2013 har responsen i media varit lägre än året innan, och förklaringen är i huvudsak att Prevent år 2012 firade 70 år samt att Gilla Jobbet genomfördes. Flest pressklipp gav projektet om Sveriges bästa arbetsteam. Större kommunikationsinsatser Åtta mer omfattande kommunikationsinsatser genomfördes under året: Företagshälsovården Fem seminarier om vinster med förebyggande företagshälsovård genomfördes under våren. De fyra första seminarietillfällena blev fullsatta, och ett extra tillfälle sattes därför in i Stockholm. Totalt lockade seminarierna över 400 deltagare. Seminarierna syftade till att visa hur företagshälsovården kan bli en del i företagens strategiska arbete för att skapa god arbetsmiljö, hälsa och effektivitet. Utvärderingar bland deltagarna visade mycket goda resultat. Kommunikation Hotell Bakgrunden till insatsen för hotellbranschen var att skadorna hos hotellanställda har ökat kraftigt under de senaste fem åren. Under hösten gjordes en telemarketinginsats och utskick av folder till nästan 700 företag för att öka branschens kännedom om webbutbildningarna Bättre vardag och Säker vardag och webbplatsen Allt om städ. Resultatet blev att trafiken till Allt om städ och antalet genomförda utbildningar av Bättre vardag och Säker vardag ökade under perioden och låg kvar på en högre nivå även efter avslutat projekt. Lansering Regelbanken Efter att ha vidareutvecklat produkten Regelbanken, som bland annat innehåller all relevant lagstiftning inom arbetsmiljöområdet, startade ett lanseringsarbete. Syftet var att behålla gamla kunder men också locka nya. Kampanjen byggde på målgruppsanpassade, riktade utskick till befintliga kunder, testkunder och nya målgrupper. Regelbanken innehåller många funktioner som alla inte känner till. Därför låg särskilt fokus på att ge tips och råd om den praktiska nyttan. Nya målgrupper som arbetsmiljöcertifierade företag, företag med hög så kallad SAM-status, arbetsmiljöansvariga och företagshälsor fick särskilt utformade erbjudanden i postala utskick. Lilla brevskolan Syftet med brevskolan var att öka intresset för arbetsmiljö och få fler besökare att upptäcka och få nytta av Prevents webbplatser. Lilla brevskolan består av fem kostnadsfria minikurser där man i ett antal e-brev får fakta, tips och goda råd om hur 11

12 man kan få det bättre på jobbet. De kurser som lanserades under året handlar om stress, svåra situationer, arbetsplatsens utformning, 10 steg till bättre arbetsmiljö och arbetsmiljö för chefer. Vid årets slut hade brevskolan närmare prenumeranter. Lansering Säkerhetskultur I samband med att den nya webbenkäten blev klar inleddes en större lansering. Budskapet var att attityd och företagskultur påverkar säkerheten samt att säkert och förebyggande arbete ger friska medarbetare och skapar lönsamma företag. Lanseringen skedde i tre steg; uppmärksamhet, intresse och handling. Det gjordes bland annat genom en film, som visades i olika kanaler cirka gånger under en tremånadersperiod, och en undersökning bland chefer och anställda i bygg-, trä- och möbelindustrin. Undersökningen togs bland annat upp i ett TV4-inslag och i artiklar i Sydsvenskan och Dagens Arbete. Risker i skogen Skogen är en av de mest skadedrabbade branscherna startade ett branschprojekt för att öka det systematiska arbetsmiljöarbetet och minska olycksfallsfrekvensen. I projektet ingick att ordna två regionala informationsträffar. Eftersom intresset för träffarna visade sig vara stort genomfördes ytterligare sex träffar, vara fyra under Det togs också fram en informationsfolder som Arbetsmiljöverket har kunnat dela ut i samband med inspektioner i skogsbruket. Sveriges bästa arbetsteam Sveriges bästa arbetsteam är Prevents del av EUkampanjen 2013 _ Genom att lyfta goda exempel vill Prevent inspirera fler att arbeta med arbetsmiljö. Den 30 september 2013 startade tävlingen Sveriges bästa arbetsteam, och nomineringstiden gick ut sex veckor senare. Tio regionala vinnare offentliggjordes den 16 december. De gick vidare till den nationella finalen som sker För att nå ut med budskapet om tävlingen sändes radioreklam och det hölls en redaktionell tävling, Skrattfesten, i Rix FM. Vykort distribuerades med Prevents alla utskick och i tidningen Entreprenör. Dessutom gjordes annonsering på Facebook och PR genom pressutskick och sociala medier. De regionala vinnarna offentliggjordes genom regionala pressmeddelanden och resulterade i press från cirka15 redaktioner. Säker vardag I februari 2013 lanserades webbutbildningen Säker vardag. Webbutbildningen riktar sig till alla som jobbar på hotell, restauranger, nattklubbar och nöjesanläggningar. I samband med lanseringen anordnades en träff där Säker vardag demonstrerades. Inbjudna var representanter från parternas organisationer samt personer som medverkat som referensföretag i projektarbetet. Andra exempel på lanseringsaktiviteter var ett digitalt utskick samt marknadsföring genom en trailer för utbildningen som spreds i sociala medier. I kommunikationsarbetet lades stor vikt vid att engagera parternas kommunikatörer och få dem att sprida banners och texter om webbutbildningen i sina kanaler. I samband med en särskild inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket gjorde under sommaren och hösten 2013 togs en informationsfolder om Säker vardag fram. Arbetsmiljöverkets inspektörer delade ut foldern vid sina arbetsplatsbesök. Tidningen Arbetsliv Arbetsliv är Sveriges största tidning inom arbetsmiljöområdet med en TS-kontrollerad upplaga på exemplar (2013). Prevents tidningskoncept med en papperstidning som kommer ut sex gånger per år, nättidning med dagliga nyheter och ett digitalt nyhetsbrev varje vecka är ett effektivt sätt att nå ut med information till målgrupperna, så att de kan hålla sig uppdaterade om utvecklingen inom arbetsmiljöområdet. Under året utvärderades tidningen och en omgörning inleddes. Arbetsliv är kostnadsfri för prenumeranter och skickas bland annat till landets alla skyddsombud, Prevents kunder och till chefer inom små och 12

13 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1, medelstora företag. För att mer djupgående skildra olika aspekter av arbetsmiljöarbete har varje nummer av tidningen haft ett särskilt tema. Under 2013 hade Arbetsliv följande teman: Nr 1 Ljus och seende på jobbet Nr 2 Generationer på jobbet Nr 3 Allergier på jobbet Nr 4 Arbetsmiljö för elever Nr 5 Samverkan på jobbet Nr 6 Pussel på jobbet 6000 att öka under året och uppgick till knappt (19 500) unika besökare 4000 per månad. Det totala antalet besök uppgick till ( ). Ett aktivt arbete har pågått 2000 med sökordsmarknadsföring och sökordsoptimering av webbplatserna Webbtidningen ökade under året från besökare till besökare per månad. Arbetsliv publicerar löpande nyheter digitalt. Under året publicerades 190 (240) nyhetsartiklar på webben och tre artikelserier togs fram; isocyanater, musikers arbetsmiljö och gott nytt arbetsmiljöår. Webbtidningen hade under året (8 500) unika besökare per månad. Det totala antalet besök uppgick till ( ). Nyhetsbrevet som distribueras varje vecka hade cirka (7 000) prenumeranter Webbplatser och nyhetsbrev På prevent.se som uppdateras dagligen finns arbetsmiljönyheter, en webbversion av tidningen Arbetsliv samt hela Prevents utbud av checklistor, faktatexter, arbetsmiljöbroschyrer, branschmateriel, gratis webbutbildningar och Prevents webbshop där man kan köpa arbetsmiljölitteratur och boka 0 utbildningar Antalet unika besökare på prevent.se har fortsatt Antalet unika besökare på prevent.se ökade under året till per månad, mot under Under året pågick ett arbete med att utveckla startsidan på prevent.se samt arbetsmiljoupplysningen.se. De mest besökta sidorna på prevent.se var sidorna för nedladdningsbara checklistor och hjälpdokument Antalet nedladdade dokument under året uppgick till ( ). 0 Mest nedladdade dokument var: Checklista Allmän checklista för skyddsrond Checklista De viktigaste arbetsmiljöfrågorna Checklista Psykosocial arbetsmiljö (framtagen ursprungligen för scenkonsten) Checklista Enkät om vår arbetsmiljö Checklista Äldreomsorg, vård och behandlingshem Mest besökta sidor på prevent.se var: Checklistor Systematiskt arbetsmiljöarbete Stressenkät Lagar, regler och tillsyn Utbildningar 13

14 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1, På Arbetsmiljöupplysningen, som riktar sig till 8000 nybörjare inom arbetsmiljö, finns fakta för olika yrken 6000 och inom olika ämnesområden. Antalet unika besökare på Arbetsmiljöupplysningen ökade under 4000 året från cirka till cirka per månad. Totalt 2000 uppgick antalet besök under året till ( ). Mest besökta sidor var: 0 Arbetsmiljölagen Rast och paus Skyddsombud Deltidsarbete Medarbetarsamtal Besökarna på Prevents webbplatser har också möjlighet att prenumerera på nyhetsbreven Aktuellt från Prevent med (5 100) prenumeranter och Arbetsmiljöupplysningen med (5 900) prenumeranter procent under På Twitter ökade antalet följare med 64 procent för Prevent och med 80 procent för Arbetsliv. Prevent har också börjat använda Linkedin som ett sätt att stärka varumärket och sprida verksamheten och nyheter, framförallt genom pressmeddelanden och platsannonser. Youtube och Facebook har också använts allt mer frekvent för att kommunicera via film. Några exempel är en film om Prevent och arbetsmiljö, en film om säkerhetskultur, en trailer om brandsäkerhetsutbildning samt filmer med tips om stress, mobbning och hot och våld på arbetsplatsen. Totalt visades samtliga Prevents filmer gånger under året. Mest visade filmer på Youtube S Prevent Lås säkert det kan gälla livet Säkert underhåll Regelbanken :a gången gillt 600 Trailer för Bättre vardag 500 Prevent Sociala medier Antalet besök på Arbetsmiljöupplysningen ökade till under Under året har Prevent fortsatt att utveckla arbetet med att kommunicera systematiskt genom sociala medier. Kanalerna används för att sprida redan befintlig verksamhet, lyfta arbetsmiljöfrågor, stärka varumärket, omvärldsbevaka, skapa och fördjupa relationer och kommunicera med kunder och intressenter. Prevent har publicerat fler inlägg på Facebook och Twitter än tidigare, och antalet följare har ökat markant. På Facebook ökade antalet följare med Under året gjorde Prevent tre nya Powerpointpresentationer: Om Prevent, Om säkerhetskultur och Kemiguiden. Prevent har nu elva presentationer. Samtliga finns tillgängliga på Slideshare där de tillsammans visades gånger under Mest visade presentationer på Slideshare 2013 Vad är arbetsmiljö? 900 IT-stress i arbetslivet 400 Kemiguiden 300 Systematiskt arbetsmiljöarbete 300 Mobbning i arbetslivet 300 Hot och våld i arbetslivet 200 Om säkerhetskultur (sedan september)

15 Utveckling Projektverksamheten En väsentlig del av utvecklingsarbetet bedrivs i projektform. Under 2013 bedrevs 40 projekt och 26 förstudier med medel från projektanslaget, av vilka 16 var på uppdrag av branscherna. 18 projekt och 16 förstudier avslutades under året. I 42 projekt och förstudier medverkade partsgrupper. 30 projekt eller förstudier hade startat tidigare än Prevent fortsatte under året att utveckla projektmetodiken bland annat genom att ta fram ett presentationspaket för parterna som medverkar i projekten. Påbörjade projekt och förstudier 2013 Anpassning av ramverk för prevent.se till mobilenhet Arbetsmiljörisker för tjänstemän Arbetssätt och användning av Schilling och webbshop Asbest (revidering) BAM ny grafisk profil Checklistor VVS Isoleringsarbete Damm på byggen Ergonomi för ett gott arbete (revidering) Ergonomi på rätt sätt (revidering) EU kampanjen Flytt av drift e-gatelösning Forma och förbättra kontorets arbetsmiljö Grundkoncept om hot och våld Hantering och anmälan av arbetsskador och tillbud Införande av LMS för kostnadsfria webbutbildningar Introduktion i arbetsmiljö Kommunikation om Syn och belysning Kommunikationsinsatser Hotell Omgörning Arbetsliv Revidering av BYA-checklistor Riskbedömningar (revidering) Rutiner och instruktioner SAM inom filmproduktion Utbildningsstrategi handlingsplan Vidareutveckling av Mercur, fas 2 Överföring Allt om städ till Episerver Förstudie Analys och strategi för LMS Förstudie Arbetsmiljö i apoteksverksamhet Förstudie Brandskyddsutbildning för handeln Förstudie Hot och våld inom spårbunden trafik Förstudie Introduktion i arbetsmiljö Förstudie Kommunikationsarbete och parterna Förstudie Kommunikations- och varumärkesstrategi Förstudie Mobila webbar och appar, fas A Förstudie SAM i anläggningsindustrin Förstudie Uppdatering av Säker i butik Förstudie Vidareutveckling av Schilling Avslutade projekt 2013 Anpassning av ramverk för prevent.se till mobilenhet BAM ny grafisk profil Brandskyddsutbildning för gruv- och stålindustrin Checklistor för tillfälliga svetsarbetsplatser Damm på byggen Flytt av drift e-gatelösning Grafisk profil för webbprodukter för branscherna Kommunikation av området arbetsmiljö- och FHV-tjänster Kommunikationsinsatser Hotell Kommunikationsinsatser SAM i Skogen Maskinchecklistor Revidering av BYA-checklistor Riskbedömningar (revidering) Sociala medier Säker vardag Säkerhetsvisaren Utbildningar i SAM Utbildningsstrategi handlingsplan Webbutveckling, Webbprojekt

16 Effektiviseringar och verksamhetsutveckling Baserat på de nya strategiska målen har ett arbete med att ta fram indikatorer gjorts, för att systematiskt börja mäta och följa om vi jobbar i linje med målen. Processorienteringen har fortsatt med bland annat kartläggning, utveckling och ett förbättringsarbete med utbildningsprocessen. I samband med det har kursutvärderingarna omarbetats för att dels gå snabbare för kunden att fylla i och dels ge bättre information när vi ska mäta hur väl vi når verksamhetsmålen. Ett annat exempel på effektivisering är att vi börjat köpa tjänsten reskontrahantering av extern part. Vi har också omstrukturerat vårt affärssystem Schilling för att ge kunderna bättre service och för att effektivisera vårt interna arbete. För att säkerställa vår kostnadseffektivitet har vi kartlagt kostnaderna för avtalen på områdena IT och frakt i samarbete med en extern part. Som en följd av detta har sedan nya avtal med lägre priser tecknats. IT-utveckling Under året har fokus legat på att fastställa våra sätt att arbeta kring IT-miljön. Som en effekt av detta har IT-strategin reviderats och en IT-policy har tagits fram. Strategin sträcker sig till 2017 och pekar ut ett antal fokusområden för utvecklingen. IT-policyn omfattar regler för hantering av utrustning, programvaror, säkerhetsfrågor samt organisationen kring IT. 16

17 Styrelse och arbets utskott Prevents styrelse väljs för en period på tre år. Aktuell mandatperiod är 1 januari 2011 till 31 december Styrelsen består av 10 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter från Svenskt Näringsliv, LO, PTK och deras medlemsorganisationer. Styrelsen har under 2013 haft fyra protokollförda sammanträden och följande sammansättning: Svenskt Näringsliv Ordinarie ledamöter Carina Lindfelt, avdelningschef, Svenskt Näringsliv, Prevents styrelseordförande Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega Caj Luoma, avdelningschef, Transportgruppen Tomas Undin, biträdande förhandlingschef, Teknikföretagen Maria Hagberg Forss, rådgivare och förhandlare, Industriarbetsgivarna Suppleanter Katrin Dagergren, arbetsmiljörådgivare och förhandlare, Svensk Handel Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef, Elektriska Installatörsorganisationen Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert, Svenskt Näringsliv Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert, Almega David Johnsson, vice vd, förhandlingschef, Trä- och möbelföretagen Landsorganisationen i Sverige Ordinarie ledamöter Lasse Thörn, enhetschef, Landsorganisationen i Sverige, vice ordförande i Prevents styrelse Susanna Gideonsson, första vice ordförande, Handelsanställdas Förbund Lea Skånberg, enhetschef, Industrifacket Metall Förhandlings- och samverkansrådet PTK Ordinarie ledamöter Kristina Rådkvist, kanslichef, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, vice ordförande i Prevents styrelse Martin Linder, andre vice ordförande, Unionen Suppleanter Ann Lundberg Westermark, ombudsman, Förhandlings- och samverkansrådet PTK Helena Hedlund, förhandlingschef, Ledarna Arbetsutskott Arbetsutskottet har under 2013 haft sex protokollförda sammanträden och följande sammansättning: Carina Lindfelt, avdelningschef, Svenskt Näringsliv Lasse Thörn, enhetschef, Landsorganisationen i Sverige Kristina Rådkvist, kanslichef, Förhandlings- och samverkansrådet PTK Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega Prevents revisorer Bo Holmström, auktoriserad revisor, Mazars SET Gösta Jedberger, Svenskt Näringsliv Ulf Sjödin, Landsorganisationen i Sverige Gösta Karlsson, Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Suppleanter Malin Ackholt, avtalssekreterare, Hotell- och Restaurangfacket Sven Bergström, utredare, Landsorganisationen i Sverige Lenita Granlund, andre vice ordförande och avtalssekreterare, Kommunal 17

18 Årsredovisning år 2013 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Organisationsnummer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inledning Styrelsen och vd för Prevent arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK avlämnar härmed årsredovisning för tiden _ Information om verksamheten På uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK är Prevent ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor genom att inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära för att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna. Juridisk status Prevent arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK är registrerad som ideell förening. Resultat och ställning Försäljningsintäkterna uppgick till ( ) kronor. Verksamhetskostnader, minskat med kostnader för avslutade projekt, uppgick till ( ) kronor. Finansiella kostnader och intäkter för år 2013 redovisas netto till ( ) kronor. Årets resultat uppgår efter finansiella kostnader till kronor. nytt Gilla Jobbet En utbildningsstrategi med tillhörande handlingsplan och framtida utvecklingsinsatser togs fram. 307 (247) företagsanpassade och 77 (70) öppna utbildningar genomfördes. På de kostnadsfria webbutbildningarna har (7 300) deltagare avlagt godkända slutprov. Enligt kundutvärderingarna på de öppna utbildningarna ansåg 93 (94) procent av deltagarna att utbildningen var bra eller mycket bra. Motsvarande mått på användbarheten på den egna arbetsplatsen var 87 (85) procent. Åtta större kommunikationsinsatser genomfördes och av dem rörde fem webbaserade produkter. Arbetsliv utkom som papperstidning med sex nummer samt som nättidning och digitalt nyhetsbrev veckovis. Besökarna på prevent.se fortsatte att öka. Under året uppgick det totala antalet besök till ( ) ( ) dokument laddades ned från Prevents webbplatser. Disposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår Svenskt Näringsliv, LO respektive PTK att balanserat saldo samt årets resultat kronor överförs i ny räkning. Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Händelser av väsentlig vikt Verksamheten löpte i stort enligt plan. Nedan följer en kort sammanställning av ett antal större händelser. Styrelsen beslutade om en ny vision, en ny verksamhetsidé samt strategiska mål. En IT-strategi med handlingsplan samt en ny intern IT-policy togs fram. Styrelserna för Prevent, AFA Försäkring och Suntarbetsliv beslutade att tillsammans genomföra ett 18

19 Resultaträkning (kr) Not Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Produktionskostnader Administrationskostnader Anslag Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat 2, 3, 4, Resultat från finansiella poster Resultat från långfristiga placeringar Resultat från kortfristiga placeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

20 Balansräkning (kr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Produkter i arbete Summa varulager m.m Fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening ETT ÅR med SVENSK CAMPING Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening Fotograf: Stefan Isaksson Innehåll vd HAR ORDET...4 året i korthet...6 PROJEKT

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006]

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] [2006] Årsredovisning Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] Om Fora Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010 Årsredovisning 2010 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010 1 Årsredovisning 2010 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Grafisk form: Rosanna Werner, www.rosanna.se Tryck: ToroGötatryckeriet,

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer