BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och fritidsnämnden [19] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-20:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf. Anders G Högmark (Moderaterna) Inger Bergstam (Moderaterna) Berndt Wångstedt (Moderaterna) Ewa-Lena Svensson (Folkpartiet) Barbro Johansson (Kristdemokraterna) Jonas Lindqvist (Centern) Leif Göbel (Socialdemokraterna) Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna) Ulf Mellin (Socialdemokraterna) Frank Holvik (Samhällets Bästa), tjg ers. Morgan Andersson (Socialdemokraterna), tjg ers. Anette Wallin (Folkpartiet), tjg ers. Solveig Börjeson (Moderaterna), ej tjg ers. Mike Hansson (Moderaterna), ej tjg ers. Evike Sandor, förvaltningschef Britta Leander, nämndsekreterare Maria Bäckersten, kultursekreterare, 23, 26 Kurt Dahlberg, avdelningschef, 23, 28, 29 Ann Marberg, bibliotekschef, 24, 27 Leif Göbel (Socialdemokraterna) Justeringens plats och tid Kultur- och fritidskontoret, kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Britta Leander (nämndsekreterare) Ordförande Justerare Benita Nilsson (Folkpartiet) Leif Göbel (Socialdemokraterna) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, kultur- och fritidskontoret Britta Leander

2 Kultur- och fritidsnämnden [19] KFN 20 Dnr /006 Godkännande av dagordning Dagordning enligt kallelse. Dagordningen godkänns efter att ärendeordningen men inte innehållet justerats.

3 Kultur- och fritidsnämnden [19] KFN 21 Dnr /002 Redovisning av delegeringsbeslut Kultur- och fritidsnämnden har enligt antagen delegationsordning överlåtit viss beslutanderätt till nämndens presidieutskott, ordförande samt förvaltningschefen vid kultur- och fritidsförvaltningen. en ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Presidieutskottets delegeringsbeslut (sammanfattning) Dnr /805: Tjörns konstförening får kronor i arrangemangsbidrag för att täcka halva underskottet i samband med ett konstföredrag Dnr /805: Stiftelsen Säbygården får kronor i anläggningsbidrag till att betala självrisken vid en fuktskada på Säbygården Avtal : Barn- och utbildningsförvaltningen, skolbiblioteksverksamheten i Tjörns kommun : Sundsby Gårdscafé, driftsentreprenad : Tjörns Bostads AB, hyreskontrakt för Radona Delegeringsbesluten noteras.

4 Kultur- och fritidsnämnden [19] KFN 22 Dnr /042 Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning t o m Kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning t o m presenteras. Presidieutskottets förslag till beslut Budgetuppföljningen noteras. Budgetuppföljningen noteras.

5 Kultur- och fritidsnämnden [19] KFN 23 Dnr /805 Kultur- och fritidsnämndens särskilda utmärkelser 2011 och stipendium för unga 2012 Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att, som tidigare år, dela ut särskilda utmärkelser och ett stipendium för unga. Utmärkelserna avser 2011 och stipendiet 2012 och definieras enligt följande: Särskilda kulturinsatser kronor till enskild eller förening för förtjänstfulla insatser inom kulturell verksamhet med tydlig Tjörnanknytning och som varit kommunen till glädje och nytta. Stora insatser inom föreningslivet kronor till enskild för stora insatser som ungdomsledare eller annat omfattande ideellt arbete inom föreningslivet på Tjörn. Insatserna ska ha varit kommunen till glädje och nytta. Goda tävlingsresultat Guldsmycke med Tjörns vapen till enskild eller lag som tagit guld, silver eller brons vid svenskt, nordiskt, europeiskt mästerskap eller världsmästerskap. Om utmärkelsen går till ett helt lag kan detta, efter beslut i kultur- och fritidsnämnden, istället få kronor. Enskild pristagare eller en majoritet av laget ska vara skrivna på Tjörn. Kultur- och fritidsnämndens stipendium för unga kronor till enskild, som maximalt fyller 20 år innevarande år, som i sin verksamhet visar goda resultat och lovande förutsättningar för fortsatt utveckling inom kultur- och fritidssektorn. Stipendiet kan användas till utbildning, resor eller annan kompetenshöjning som bidrar till den sökandes utveckling inom sektorn. Stipendiaten ska ha tydlig anknytning till Tjörns kommun. Ansökan ska göras av sökande själv. Inför årets utnämningar har 12 nomineringar och ansökningar lämnats in. Anders Alander får utmärkelsen Särskilda kulturinsatser 2011 för sitt mångåriga engagemang för kulturutvecklingen såväl på Åstol som på övriga Tjörn. Said Östberg får utmärkelsen Stora insatser inom föreningslivet 2011 för hans outtröttliga natur- och kulturmiljöbevarande arbete på Tjörn såväl som hans enastående förmåga att entusiasmera andra till att värna om kommunens unika landskap.

6 Kultur- och fritidsnämnden [19] Utmärkelsen Goda tävlingsresultat 2011 delas inte ut, då inga nomineringar inkommit. Charlotta Forsström får kultur- och fritidsnämndens stipendium för unga 2012 för att ytterligare kunna utvecklas i sitt musicerande som tvärflöjtsolist. Arrangörsgruppen bakom festivalen Pinkport tilldelas utmärkelsen Speciell kulturinsats 2011 för det goda initiativet till och arrangemanget bakom festivalen Pinkport i Skärhamn sommaren Utförligare motiveringar kommer.

7 Kultur- och fritidsnämnden [19] KFN 24 Dnr /880 Handlingsplan för biblioteket En handlingsplan för biblioteket, med utgångspunkt i biblioteksplanen, presenteras. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut , KFN 67 Handlingsplanen för biblioteket godkänns.

8 Kultur- och fritidsnämnden [19] KFN 25 Dnr /013 Budgetuppdrag: Minska skador med 50 procent En uppföljning ska göras av de uppdrag som ingick i kultur- och fritidsnämndens fyra punkter angående säkerhetsfrågor, enligt KFNPU Kultur- och fritidsnämndens budget 2013 ska revideras utifrån ett korrigerat uppdrag om minskade skador. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens presidieutskotts beslut , KFNPU Tjänsteutlåtande Förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande Presidieutskottets förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av uppdragen som presidieutskottet lämnade , KFNPU Kultur- och fritidsnämndens budget 2012 kompletteras med texten: Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt med säkerhetsfrågor, även de delar av verksamheten den saknar direkt kontroll över. Säkerhetsfrågorna och skadeförebyggande åtgärder lyfts i den pågående revideringen av föreningsbidragsreglerna. Förvaltningen arbetar också med certifieringen Säker och trygg förening, med pilotprojekt 2012 och i den ordinarie verksamheten från och med Hastighetssänkande åtgärder utanför Sundsby säteri och Saga kulturhus är prioriterade. 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av uppdragen som presidieutskottet lämnade , KFNPU Nämnden utgår från att kommunfullmäktige avser en minskning av personskador med 50 procent. 2. Kultur- och fritidsnämndens budget 2012 kompletteras med texten: Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt med säkerhetsfrågor, även de delar av verksamheten den saknar direkt kontroll över. Säkerhetsfrågorna och skadeförebyggande åtgärder lyfts i den pågående revideringen av föreningsbidragsreglerna. Förvaltningen arbetar också med certifieringen Säker och trygg förening, med pilotprojekt 2012 och i den ordinarie verksamheten från och med 2013.

9 Kultur- och fritidsnämnden [19] Trafiksäkerhetsfrågor, bland annat hastighetssänkande åtgärder utanför Sundsby säteri och Saga kulturhus, är prioriterade. Förvaltningen ska också påtala för samhällsbyggnadsnämnden att trafiksäkerheten vid infarten till Pilane (Hällenevägen) är prioriterad.

10 Kultur- och fritidsnämnden [19] KFN 26 Dnr /871 Revidering av kulturmiljövårdsprogrammet för Tjörns kommun Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna upplägg och tidsplan för revideringen av Tjörns kommuns kulturminnesvårdsprogram, som samtidigt döps om till kulturmiljövårdsprogram. Målet för revideringen är att skapa ett program för Tjörns kulturmiljö. Det ska vara ett levande arbetsmaterial för och av Tjörn invånare, tjänstemän och politiker. Programmet ska skapas i dialog med medborgarna. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens presidieutskotts beslut , KFNPU Tjänsteutlåtande Förvaltningschef Evike Sandor och kultursekreterare Maria Bäckerstens tjänsteutlåtande Presidieutskottets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner upplägget och tidsplanen för revideringen av Tjörns kommuns kulturminnesvårdsprogram, som samtidigt byter namn till kulturmiljövårdsprogram. Kultur- och fritidsnämnden godkänner upplägget och tidsplanen för revideringen av Tjörns kommuns kulturminnesvårdsprogram, som samtidigt byter namn till kulturmiljöprogram.

11 Kultur- och fritidsnämnden [19] KFN 27 Dnr /889 Analys av bokbussens verksamhet En analys presenteras av bokbussens verksamhet. 1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram statistik och kompletterande uppgifter.

12 Kultur- och fritidsnämnden [19] KFN 28 Dnr /826 IFK Valla: Ansökan om kommunal borgen för konstgräsplan IFK Valla ansöker om kommunal borgen för lån i samband med uppförande av konstgräsplan, totalt kronor. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut , KFN 69 Kommunfullmäktiges beslut , KF 185 Tjänsteutlåtande Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Kurt Dahlbergs tjänsteutlåtande Presidieutskottets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner IFK Vallas ansökan om kommunal borgen för lån i samband med uppförande av konstgräsplan, totalt kronor. 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till en kommunal borgen för en konstgräsplan, under förutsättning att följande frågor belyses och redovisas: räntesats, avskrivningstider, lånets löptid och framtida sponsorer. 2. Nämnden uppdrar åt presidieutskottet och förvaltningen att i dialog med IFK Valla och banken lösa frågorna och lämna ett kompletterat underlag inför kommunstyrelsens ställningstagande.

13 Kultur- och fritidsnämnden [19] KFN 29 Dnr /826 Skärhamns IK: Ansökan om kommunal borgen för konstgräsplan Skärhamns IK ansöker om kommunal borgen för lån i samband med uppförande av konstgräsplan, totalt kronor. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut , KFN 69 Kommunfullmäktiges beslut , KF 185 Tjänsteutlåtande Förvaltningschef Evike Sandor och avdelningschef Kurt Dahlbergs tjänsteutlåtande Presidieutskottets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner Skärhamns IK:s ansökan om kommunal borgen för lån i samband med uppförande av konstgräsplan, totalt kronor. 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till en kommunal borgen för en konstgräsplan, under förutsättning att följande frågor belyses och redovisas: räntesats, avskrivningstider, lånets löptid och framtida sponsorer. 2. Nämnden uppdrar åt presidieutskottet och förvaltningen att i dialog med Skärhamns IK och banken lösa frågorna och lämna ett kompletterat underlag inför kommunstyrelsens ställningstagande.

14 Kultur- och fritidsnämnden [19] KFN 30 Dnr /871 Revidering av åtgärdsplanen för Sundsby säteri En omprioritering föreslås i åtgärdsplanen för Sundsby säteri. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut , KFN 72 Kultur- och fritidsnämndens beslut , KFN 73 Kultur- och fritidsnämndens beslut , KFN 62 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , KSAU 26 Tjänsteutlåtande Förvaltningschef Evike Sandors tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämnden godkänner den reviderade underhållsplanen för Sundsby säteri, enligt bilaga 1.

15 Kultur- och fritidsnämnden [19] KFN 31 Dnr /006 Ändring av nämnddatum Nämndsammanträdet 10 september 2012 föreslås flyttas till 3 september Presidieutskottets förslag till beslut Nämndsammanträdet flyttas till Nämndsammanträdet flyttas till

16 Kultur- och fritidsnämnden [19] KFN 32 Information a. Kommunstyrelsen beviljar bidrag till byte av sarg i ishallen Kommunstyrelsen beslutade , 54, att bevilja bidrag om kronor för byte av sarg i ishallen. Bidraget finansieras via oförutsedda medel/kommungemensamt. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att handlägga ärendet. b. Kommunstyrelsen beviljar bidrag till renovering av Kroksdalshallen Kommunstyrelsen beslutade , 55, att bevilja bidrag om kronor för renovering av Kroksdalshallen. Bidraget finansieras via oförutsedda medel/kommungemensamt. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att handlägga ärendet. c. Tjörns kommuns yttrande över GR:s budget Kommunstyrelsen beslutade , 51, att ställa sig bakom förslaget till verksamhetsinriktning om budget för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) år Saxat från remissvaret: Det är därför viktigt att det skapas en gemensam grundsyn i kulturfrågorna inom GR. Kultur måste lyftas fram och tydliggöras i verksamhetsinriktning och budget för GR 2013 och i framtiden. d. Ordförandebeslut om starttillstånd för reparation av badplatser Kommunstyrelsens ordförande beslutade att lämna starttillstånd för investeringsprojekt reparation av badanläggningar med kronor. e. Kommunstyrelsen beviljar ansökan om EU-medel till Sundsbyprojekt Kommunstyrelsens presidieutskott beslutade , 8, att bevilja kultur- och fritidsnämndens ansökan om projektmedel från EU Terra et Mare för projektet Trädgård på Sundsby. f. Föreningsdrivna badplatser med totalansvar Kultur- och fritidsnämndens ambition är att få fler föreningar att ta över totalansvaret för kommunens badplatser. Muntlig information om hur arbetet fortskrider. g. Kurser och konferenser En ledamot har varit på bibliotekskonferens i Halmstad. h. Förvaltningschefen informerar Läget på Sundsby (entreprenad)

17 Kultur- och fritidsnämnden [19] i. Övrig information Fråga om underhållet på badplatsernas bryggor i relation till de årliga besiktningarna Fråga om insatser för att belysa Tjörns Nobelpristagare Pär Lagerkvist, med alltifrån vandringar till särskilda skrifter om hans iakttagelser på Tjörn Förslag till åtgärder för att förbättra bottnen på Linnevikens badplats 19 maj är det invigning av Gunnarshallen på Dyrön. Välkomna! Informationen noteras.

18 Kultur- och fritidsnämnden [19] Bilaga 1: Reviderad underhållsplan för Sundsby säteri Förslag till underhållsplan Föreslagna åtgärder syftar i första hand till att säkra byggnaders ytterskal Huvudbyggnad klassad som byggnadsminne, dvs. inga förändringar tillåts exteriört Interiört är det däremot ok till mindre förändringar Kostnadskrävande är material samt tidskrävande utförande (TBAB:s kommentarer) Åtgärder klara Huvudbyggnad värmesystem Utbyte från olja till värmepump Tjörns Bostad bekostar denna energieffektivisering, 0 kronor i hyresjustering Åtgärder klara Huvudbyggnad tak Nedmontering av taktegel, byte av rötskadat virke, ny oljeindränkt masonit, läkt, nytt alternativt tvättning och återmontering taktegel, plåtdetaljer (hängrännor,stuprör, gångbryggor till sotning, plåthuvar skorsten) 3. Huvudbyggnad fasad Byte av rötskadat virke, målning av hela huset samt dörrar fönster 4. Nytt sophus 5. Staket uteservering 6. Utbyggnad av avloppssystem Åtgärder klara Huvudbyggnad kök Nytt kök anpassat för rådande cafeverksamhet på bottenvåning enligt gällande krav 8. Källarvind Taket byts ut, lagning av rasad skalmur samt byte av tak över skalmur 9. Utomhusscen 10. Stenmagasinet Allt trämaterial rivs ut, nytt trägolv i entréplan, 2 st takfönster monteras för ljusinsläpp, komplettering av isolering 11. Anläggning av trädgård extern finansiering av trädgården genom EU medel är möjlig

19 Kultur- och fritidsnämnden [19] Åtgärder klara 2013 och framåt beroende på vilka medel som beviljats för fortsatt renovering 12. Västra flygeln (bageri) Tak och fasad lika huvudbyggnad, målning fönster samt byte av fönster där behov finns 13. Trädgårdsmästare bostad Tak och fasad lika huvudbyggnad, målning fönster samt byte av fönster där behov finns, skorsten ses över så att avsedd funktion uppfylls, mindre renovering interiört 14. Magasinsbyggnaden Kuskbostaden kompletteras med elcentral och diverse uttag och grundvärme, fasad och fönster 15. Östra flygeln (2014?) Byte tak

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-29 1 [11] Plats och tid Sundsby säteri kl 17:00-20:20 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.00-20.45 Blad Beslutande Övriga deltagande Gjert Magnusson (s) ordf Ewa-Lena Svensson (fp) Bo Sören Sörensson (ka) George Strömbom

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Patrik Jönsson (SD) Helena Götesdotter. Margreth Segerstein (M) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22)

Patrik Jönsson (SD) Helena Götesdotter. Margreth Segerstein (M) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet Kulturförvaltningen, kl. 16.00-18.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Margreth Segerstein (M) Ordförande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 Plats och tid Beslutande Lokal: Smedby kursgård Tisdag den 25 maj 2010, kl. 18.00-19.55 Anitha Hector (M), ordf. Kjell Söderqvist (S) Charlotte Rantanen (KD), tjg.ers.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer