Supply Chain Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Supply Chain Management"

Transkript

1 Stockholms universitet Stockholm Företagsekonomiska institutionen Redovisning och informationsteknologi PM 4 Kursansvarig: Pontus Hedlin Supply Chain Management Jenny Axelsson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND VAD ÄR SC OCH SCM? SCM FUNKTIONEN TILLÄMPNING LEDNINGENS UPPGIFTER FÖRVRIDEN INFORMATION NÅGRA LEVERANTÖRER OCH DERAS LÖSNINGAR IBS INTENTIA IFS SAP TVÅ FALLSTUDIER FRÅN AUSTRALIEN FRAMTID AVSLUTANDE REFLEKTIONER KÄLLFÖRTECKNING

3 1 Inledning Vartefter den globala marknaden blir mer och mer effektiv kommer inte konkurrens mellan företag att räcka till. Det gäller för företagen att finna andra starka konkurrens medel. Den drivande kraften bakom Supply Chain Management (SCM) är samarbete. Vanliga fördelar som tas fram är lägre lagerrisk, lägre kostnader för lager, distribution och transport. 1 Samarbetet mellan företagen och deras partner i en Supply Chain (SC) ger dem möjlighet att erbjuda slutkunden en mer konkurrenskraftig vara eller tjänst. I litteratur och artiklar finns några olika definitioner av SCM och SC. Vid Linköpings Universitet definieras SCM enligt följande: 2 the coordination or integration of a series of activities/processes which procure, produce, and deliver products and services to customers James Ayers definierar SCM såsom: 3 Design, maintenance, and operation of supply chain processes for satisfaction of end user needs. I artikeln Defining supply chain management av Metzer m.fl. har följande definitioner av SC och SCM gjorts. 4 SC... a set of three or more entities (organizations or individuals) directly involved i the upstream and downstream flows of products, services, finances and/or information from a source to a customer. SCM the systematic, strategic coordination of the traditional business functions and the tactics across these business functions within a particular company and across businesses within the supply chains, for the purposes of improving the long-term performance of the individual companies and the supply chain as a whole. Skillnaden dem emellan är att SC är ett fenomen som existerar i affärsvärlden och SCM är ledningen av fenomenet, vilket kräver ett medvetet styrande av de olika deltagarna och delarna inom SC. Med SC avses i detta PM en leveranskedja inom och mellan organisationer. SCM innebär en styrning av leveranskedjan. 1.1 Bakgrund Är SC och SCM något nytt? Forrester beskrev 1958 i sin diskussion om framtiden att företag som försöker att förstå kopplingarna, samarbetet, inom det egna företaget och mellan företaget och marknaden, partners och konkurrenter kommer att ha fördelar. 5 1 Horvath 2 Hemsida Linköpigs Universitet 3 Ayers s. 7 4 Mentzer m.fl. s. 4 5 Ibid. s. 1 1

4 1982 beskrev Hägg & Johansson i sin bok Företag i nätverk. Ny syn på konkurrenskraft de olika nära kopplingar som förekommer mellan företag. De skriver att kopplingarna är olika starka och att de förändras över tiden. Framförallt rör det sig om ett nära samarbete företagen emellan för att uppnå olika konkurrensmässiga fördelar. 6 Hur kommer det sig att SC har aktualiserats de senaste åren? Svaret måste bli tekniken, tillgången till internet och andra tekniska lösningar har gjort att närmare samarbete kan ske utan att SC är personberoende. Tekniken har även gjort sitt för att en SC ska bli snabbare än motsvarande manuella aktivitet och oberoende av tidpunkt för aktiviteterna Vad är SC och SCM? SC är mer än bara förflyttning av varor från en plats till en annan. Det handlar även om information, pengatransaktioner samt skapandet och spridandet av intellektuellt kapital, egentligen kunskapsarbete. 8 SC berör alla delar internt inom organisationen från forskning och utveckling till kundservice. Den är uppbyggd av olika processer som materialförsörjning, tillverkning, transport och försäljning av produkter. Definitionen innefattar även motsvarande tjänster. 9 Leverantörer Företagets organisation Strategi och administration Kunder Forskning och utveckling Design Produktion Distribution Marknadsföring Kundservice Figur 1 Värdekedja av Colin Drury 10 Företagets alla delar innefattas men även företagets leverantörer och kunder enligt bilden ovan. Det handlar om att styra ett antal aktiviteter inom organisationen och mellan organisationer. Flyttas fokus till att visa relationerna mellan företagen får vi en bild enligt nedan. 6 Hägg & Johansson 7 Sohal m. fl. s Ayers s. 4 9 Ibid 10 Drury s. 25 2

5 Information och transaktioner Leverantörens leverantör Leverantör Företaget Kund Kundens kund Figur 2 Utbredning av SC mellan parter 11 Bilden visar en mycket förenklad bild av en SC. Den är förenklad då den inte visar viktiga faktorer som interna informationsflöden, den komplexitet med vilken varor förs baklänges i SC samt den information vilken passerar förbi handelspartners. SC är inte begränsad vad det gäller riktning. Varorna går från tillverkare till användare, det finns även information, exempelvis klagomål och förbättringsförslag, eller t.ex returvaror som går i den andra riktningen. 12 Ytterligare en utveckling av figur 2 är att införa omkringliggande aktörer som t.ex. andra finansiärer, marknadsundersökningsföretag och logistikföretag. Logistikföretag Leverantörens leverantör Leverantör Företaget Kund Kundens kund Finansieringsföretag Marknadsundersökningsföretag Figur 3 Utveckling av SC 13 Bilden ger en första aning om den komplexitet som finns i en SC. För att få en väl fungerande SC krävs styrning av kedjan. SCM är som tidigare nämnts styrningen/ledningen av SC. 11 Efter en figur av Sohal m.fl. 12 Ayers s Efter del av figur av Mentzer m.fl. 3

6 2 SCM funktionen Omfattningen av SCM är både funktionell och organisatorisk. Den funktionella omfattningen hänvisar till den omfattning i vilken traditionella affärsverksamheten inkluderas eller exkluderas. Den organisatoriska omfattningen berör vilken typ av relationer som existerar mellan de olika deltagande organisationerna. 14 För att kunna införa en SCM funktion behöver företagen införa ett sätt arbeta som tillåter dem att fullt ut följa tanken med SCM. Mentzer m.fl. beskriver ett antal aktiviteter vilka enligt tidigare forskning har ansetts vara nödvändiga för ett framgångsrikt införande av SCM. SCM aktiviteter 15 1, Integrerat beteende 2, Ömsesidigt delande av information 3, Ömsesidigt risktagande och belönande 4, Samarbete 5, Samma mål och samma fokus för att serva kunderna 6, Samverkan av processer 7, Partners att bygga och behålla långsiktigt samarbete med Det integrerade beteendet innebär att helt och fullt innefatta leverantörer och kunder i SCM aktiviteterna. För att kunna göra det behövs ett ömsesidigt delande av information, likväl som ett ömsesidigt risktagande. Framkommer det att undanhållande av information har skett är risken stor att någon känner sig förbigången och drar sig ur. En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Samarbete blir därmed en nyckelaktivitet. För kedjan gäller vidare att parterna har samma mål för att ge slutkunderna den bästa servicen. En effektiv SC bygger på en samverkan av processer. Figur 1 ovan visar på de processer som påverkas inom respektive organisation och figur 3 en del av de vägar processerna kan antas ta mellan de olika deltagande parterna. Vilket visar på vikten av att välja rätt partners för ett långsiktigt samarbete. Produkter och processer förändras men med rätt valda partners vilka är inställda på ett nära samarbete torde SC kunna stärka konkurrenskraften för deltagande parter. Supply Chain Council har skapat en modell för att beskriva de aktiviteterna inom en organisation vilken är en del i en SC. Aktiviteterna har delats in i följande grupper Source, Make, Deliver, Return samt den övergripande Plan. De olika aktiviteternas inbördes förhållande visas i figur Mentzer m.fl. s Ibid s

7 Plan Plan Plan S M D Source Make Deliver S M D R R Return Return R R Leverantör Företaget Kund Figur 4 Scor modell 17 Inom respektive grupp förekommer ett antal olika processer med där till hörande ledningsaktiviteter. Tabellen nedan visar några exempel på vilka ledningsprocesser och SC aktiviteter som kan förekomma inom de olika grupperna. Aktivitet Ledningsprocess SC aktiviteter Plan Söker balansera tillgång och efterfrågan, stämma av SC planer mot finansiella planer Source Make Deliver Return Skaffar varor och tjänster för att möta efterfrågan, Identifiera och välja leverantörer utöver de vanliga Omformar varor till slut produkter, Planerar produkt aktiviteter Ordnar med färdiga varor och tjänster som svar på efterfrågan, Fakturerar kunder Retur av råmaterial och varor, Hanterar regelverk för returer Beslutsprocesser, Infrastruktur för fysiska system Materialhantering, Kontraktering av råvaruleverantörer Tillverkning, kvalitetssäkring Kundgränssnitt, lager, transport Mottagning av defekta varor, återsändande av ersättningsvara eller erbjudande om kredit 17 Efter en figur av Supply-Chain Council 5

8 3 Tillämpning Vad behöver ledningen göra för att skapa strategiska och taktiska fördelar som ett SC kan föra med sig? Hur kan snedvriden information påverka kedjan? 3.1 Ledningens uppgifter Ayers har beskrivit 5 uppgifter för ledningen att få ett konkurrenskraftigt nätverk 18 1, Skapa strategiska fördelar 2, Implementering av samarbetsförhållanden 3, Smidandet av SC partnerskap 4, Styrande av SC information 5, Minska kostnader för SC Skapandet av strategiska fördelar placeras i centrum, enligt bild, då de andra aktiviteterna utgår ifrån den funktionen. De övriga knuffas fram av behovet att förbättra konkurrenskraften. Implementering Partnerskap Strategiska fördelar Styra information Minska kostnader Figur 5 Uppgifternas inbördes förhållande 19 1)Skapa SC för strategiska fördelar För att SC skall kunna ge strategiska och taktiska fördelar krävs att det finns en genomtäkt strategi med att införa SC. Vanligt är att SC införs för att minska kostnader, men det har möjlighet att ge även andra konkurrensfördelar. Några aktiviteter att ta ställning till är: - Att ha en speciell SC till respektive produkt typ. SC behöver skapas efter de förutsättningar som gäller för respektive produkt för att få bästa genomslagskraft. - Teknik som koordinerar nyutveckling och styrandet av SC, både för existerande och tillkommande värdekedjor. Även vid lansering av nya produkter har SC potential att öka konkurrenskraften. 18 Ayers s. 53f 19 Efter figur av Ayers s. 54 6

9 2) Implementering av samarbetsförhållanden SC är en organisationsövergripande funktion i alla delar och nivåer i en organisation. Att vid organiserandet av förändringssatsningar och funktionella roller vid förändringar av SC, klargöra vem som gör vad och var i den övriga organisationen SC hör hemma. I deltagandeprocessen vid formning av SC är det viktigt att samtliga berörda parter på alla nivåer deltar för att känna till funktionen hos SC. Ledningen av SC behöver även vid införandet ta hänsyn till hur prestationsmätningen ska ske och dess roll i sammanhanget. Vidare är det av vikt att vara helt på det klara över placeringen av ledningsfunktionen för SC inom organisationen. Vilken är den drivande parten? Vilka är parternas inbördes förhållanden? 3) Smidandet av SC partnerskap Många gånger är det enklare att forma SC med företag utanför den egna organisationen, framförallt pga. att parterna ofta är leverantörer och kunder vilka har en del i företagets framgång. De utomstående delarna av SC påverkas inte heller av interna prioriteringar eller maktspel. En svårighet är att leverantörer och kunder ofta har behandlats på en armlängds avstånd, de har inte fått komma företaget för nära. Grunden för konkurrens flyttas till SC och därmed kommer ett ökat behov av ett närmare partnersamarbete. Kärnverksamheten inom SC kommer att vara kunskap. En utmaning för ledningen av SC kommer att vara att generera och bibehålla motivationen för att skapa ett nära partnersamarbete. En del av detta arbete består i att ta fram fungerande strukturer för partnersamarbetet. 4) Förvaltande, ledning och styrning av SC-information I Handbook of SCM ställs frågan om ett affärssystem (ERP) är det samma som SCM? Ayers besvarar frågan med ett nej. ERP är inte synonymt med SCM. I bästa fall är ERP en del av en SCM-lösning. Det kan till och med vara så att ERP inte är en del av lösningen om det inte bidrar till att förbättra konkurrensmöjligheterna. The Council of Logistics Management har tillsammans med Andersen Consulting inventerat vilka applikationer som finns för SC. De kom 1998 fram till en lista vilken innehöll mer än applikationer. För att kunna göra det överblickbart har applikationerna delats in i olika mjukvarugrupper. Exempel på grupperna är: - Materialhanterig - Transportanalys - EDI - Orderprocesser - Lagerplanering och prognostisering - Planering för behov av material - Inköp 7

10 5) Minska kostnader för SC Kostnader kommer alltid att vara i fokus för SC förbättringar. Förbättringarna behöver vara av både strategisk och taktisk karaktär. Några anledningar till onödiga kostnader inom ett SC uppstår kan vara: - Avsaknaden av kunskap om vad som händer i SC - Förändringar (ombytlighet) i funktioner beroende på interna och externa faktorer - Otillräcklig produktdesign - Bristfällig information för beslutstagandet - Svaga länkar mellan partners (delarna) i SC - Oväntade omständigheter orsakade av traditionellt tänkande, vilka kan bestå av ovillighet att göra kapitalinvesteringar hos det säljande företaget eller ökade inköpsomkostnader för det köpande företaget. 3.2 Förvriden information 20 Förvanskad information från ena änden av en SC kan leda till en oerhörd ineffektivitet. Ett exempel på detta är bullwhip effekten. Den innebär att t.ex. effekten av beställningar tenderar att förstoras bakåt i ledet. Fenomenet har uppmärksammats av bland annat Lee, Padmanabhan och Whang i deras artikel The Bullwhip Effect in Supply Chains. De anser att bullwhip effekten beror på respektive partners rationella handlande. Vidare skriver de att de ordermönster som finns i SC delar ett vanligt och återkommande drag. Variationerna i orderbeställningarna i ett företag längre upp i kedjan, tillverkare beställer hos råvaruleverantör, är alltid större än variationerna längre ned i kedjan. Lee m.fl. har identifierat ett fyra betydande orsaker till företeelsen. - Uppdateringen av efterfrågeprognoserna. Prognoserna bygger ofta på orderhistoriken från företagets närmsta kunder. När en partner längre ned i kedjan lägger en order bakåt uppfattas det ofta som en signal om ett framtida behov. Baserad på denna signal justeras behovet från leverantörer längre bak i kedjan. För att inte hamna i en situation av att efterfrågan är större än tillgången finns säkerhetsmarginaler med i beställningen. - Företagen samlar på sig order och lägger självt få stora till sina leverantörer. När en order kommer in är det inte säkert att en beställning görs bakåt i kedjan. Order samlas ofta på hög för att företaget skall kunna göra färre och större order bakåt i kedjan. - Prisvariationer. Vanligt är inköp och avtal om inköp i förväg. Det kan vara rationellt om kostnaden för att hålla lagret är lägre än prisdifferensen mellan att köpa i förväg eller inte. - Ransonerings och brist spel. Då efterfrågan överstiger tillgången behöver en leverantör ofta ransonera varorna till sina kunder. Vet kunden om detta kommer de att öka säkerhetsmarginalen i sin beställning för att vara på den säkra sidan. Finns det några sätt att komma till rätta med problemet. Lee m. fl. anser att det enklaste sättet är att minska frekvensen av och nivåerna för rabatter mellan företag i en SC. Istället för att ge varandra rabatter bör de alltid hålla ett lägsta pris, dvs. stabilisera priserna. Ett annat bra sätt att minska effekten av bullwhip är att läggar order oftare. Dela upp de stora beställningarna i flera små, oftare. Att införa Just-In-Time konceptet i hela kedjan torde vara ett bra sätt att komma tillrätta med problemet med eskalerande beställningar. 20 Lee, m.fl. s. 93ff 8

11 För att minska effekten av ransoneringsspelet föreslår Lee m.fl. att allokering av produkter baseras på historiska data snarare än på lagda order. Kunder har då inte längre någon grund för att överdriva sin order då tillgång överstiger efterfrågan. 4 Några leverantörer och deras lösningar Det finns ett antal leverantörer av affärssystem som har lösningar för SC. Jag har valt ut några av dem och presenterar en del av deras syn på och lösningar för SC. Informationen är hämtad från internet och bygger helt och hållet på den information som respektive företag själva erbjuder på sina hemsidor. Där informationen har varit på engelska har jag valt att inte översätta den. Framförallt för att min översättning påverkar den bild av företaget de vill visa. 4.1 IBS 21 IBS har ett affärssystem vilket benämns ASW vari lösningar för SCM har implementerats. Supply Chain Mangement (SCM) Detta är ett vittomfattande begrepp. ASW uppfyller redan många av kraven för SCM-miljöer genom breda och kraftfulla lösningar för kundservice, lagerstyrning och efterfrågestyrd tillverkning. För att ytterligare stärka ASWs profil inom detta viktiga område innehåller Release 4 begreppet multidistributionscentrum, dvs. hantering av lager mellan olika juridiska enheter bestående av leverantörsgrupper och säljföretag. Integreringen av funktionerna för Distribution och Manufacturing utgör naturligtvis en del av SCM-begreppet. Andra viktiga funktioner är Efficient Consumer Response, som bl.a. hanterar EDI-meddelanden för leveranscheman och priskataloger. Ett antal förbättringar har också genomförts i inköpsdelen. Funktionerna för E-handel med Internet Connection och den nya Data Interchange är också viktiga byggstenar i IBS SCM-koncept. 4.2 Intentia 22 Intentias affärssystem heter Movex. Movex Supply Chain Management Supply chains are becoming increasingly complex with a greater number of intermediaries such as contract manufactures, third-party logistics providers, trading exchanges and virtual distributors. Movex Supply Chain Management increases visibility and improves material flow throughout the supply chain. At the same time, it frees up capital tied up in inventories and increases resource utilization, resulting in optimized service levels and maximized profitability. SCM Applications Movex Supply Chain Management applications offer a powerful and unique method for supporting the planning, scheduling and fulfillment of the extended supply chain, resulting in optimum service levels and maximum profitability. Experts from the Supply Chain Planning Center develop concepts and configure best practice business processes and provide guidance to both developers and customers. We use configurations that describe the current situation as well as future business requirements. We

12 also use best practice processes for advising and skill transfer. We believe that functional development should be proactive and aggressively driven by industry trends and specific needs. Our approach to industry-configured solutions includes comprehensive knowledge of business processes and the best possible functionality for each configured application. A configured application should also include the tools and knowledge needed to run the application. The Supply Chain Planning Center focuses on the real needs of each enterprise. 4.3 IFS 23 IFS Supply Chain Management is based on a process-oriented strategy to optimize supply chain performance. In order to make informed, cost-effective decisions, managers need to be able to see details throughout the entire supply chain. By using the ERP product suite based on the supply chain management concept, we can use the power of integration, visualization, collaboration, and event notification to support people in the decision-making process throughout the supply chain. IFS addresses the complexity of supply chain management by providing a solution consisting of three parts: Supply Chain Planning, Supply Chain Execution and Supply Chain Performance. Supply Chain Planning IFS Applications offers easy-to-use role-based functionality to support each step in supply chain planning. Via individually tailored portals, employees can access internal and external purchase and customer orders with ease while retaining security. Demand planning and multilevel forecasting across and within sites become much easier, and intersite transfers, including internal cross-charging, are no longer major problems. Furthermore, the solution s event management functionality automatically triggers key supply chain occurrences, enabling users to focus more on value-adding tasks. Supply Chain Execution Supply chain execution covers the flow of materials, products and services as well as informational and financial flows both upstream and downstream. You can issue multisite blanket orders if required. The global part catalog ensures basic commonality for the same part in different sites and makes stock levels more transparent. Whether transfers are intrasite or intersite, they are made with the same degree of ease. And since the business applications and the supply chain functionality are completely integrated, orders need only be entered once. Global sourcing and available-to-promise (ATP) capabilities also increase the efficiency of your supply chain. Online visibility of customer order status throughout the supply chain and the ability to handle returns at different sites contribute further to the flexibility of your processes. With multicompany customer and supplier payments, consolidation of accounting data and internal invoicing capabilities, IFS Applications enables you to implement a supply chain management strategy with breadth and depth

13 Supply Chain Performance Supply chain performance supports the decision-making process along the supply chains. While facilitating supply chain planning and execution, IFS Applications goes even further. Integrated into the system is IFS Business Performance, which includes all the functionality you require to perform business analyses and check key performance indicators (KPIs). In addition, the demand planning software doubles as a tool for testing future scenarios, enabling you to make more accurate forecasts. Likewise, the employee portals can be used to enable operational and strategic analysis. 4.4 SAP 24 mysap Supply Chain Management Förbättrar kontrollen av inventarier och drift ger ökad insyn mysap Supply Chain Management (mysap SCM) hanterar planering, ledning och genomförande av åtgärder som måste vidtas för att förhindra produktionsstörningar. Det ger dig mer tid att underhålla och utveckla produktionsprocesserna mer effektivt och därmed få fram nya produkter snabbare. mysap SCM erbjuder dig kraftfulla samkörningsmöjligheter som spårar upp avvikelser även på material- och kostnadssidan, vilket underlättar upptäckandet av produktionsstörningar. Allt i realtid. Samkörningsmöjligheterna gör det även möjligt att omvandla linjära logistikkedjor till verksamhetsanpassade logistiknätverk som skapar en dynamisk, utfördelad produktionsmiljö. Genom mysap SCM får olika avdelningar och affärsenheter bättre tillgång till och insyn i lager-, produktions- och leveranskedjan, vilket underlättar, att i tid vidtaga nödvändiga åtgärder. mysap SCM ger inte bara samkörningsmöjligheter utan även processer för planering, genomförande och samverkan mellan olika personer och avdelningar. Våra logistikproduktions- och leveransprocesser bygger på en metodik som utarbetats och utprövats under tre decennier av världens erkänt ledande företag inom området, SAP. mysap SCM ingår i produktfamiljen mysap Business Suite som dessutom utgör en applikations och integrationsplattform. Med hjälp av en annan lösning inom produktfamiljen, mysap Product Lifecycle Management, kan du även koppla upp dig mot underleverantörer redan på ritnings- och konstruktionsstadiet för att därmed snabbare få ut produkten på marknaden. En ytterligare lösning, mysap Supplier Relationship Management hjälper dig att hitta rätt leverantör och därmed förkorta leveranskedjan. Medan mysap Customer Relationship Management underlättar kontakten med kunden

14 5 Två fallstudier från Australien 25 Sohal m.fl. har gjort en jämförande studie mellan två Australiensiska företag hur deras implementering av SCM har gått. Företag 1 Det första företaget återfinns i tygbranschen, de har även tillverkning av täcken, påslakan, örngott etc. Rent tekniskt går alla transaktioner via EDI En intressant del var deras implementeringsstrategi: Om du inte involverar hela personalen, från ledning till affärsgolv, kommer det inte att fungera! De fördelar som det här företaget ville framhålla var: - Aktuella data - Minskning av lager / kortare leveranstider / förbättrad kundservice - Rationalisering av faktureringsprocessen - Ihopkoppling av prognos med retur av varor Begränsningarna bestod bland annat av: - Ökad packtid av varor, de behövde byta handhavande vid packandet av varor, den nya ordningen innefattar fler steg än den tidigare. - Problem med separata system, dvs. andra system var inte fullt kompatibla med de nya som används för SC. Företag 2 Det andra företaget finns inom konfektionsindustrien och tillverkar damkläder. Den stora skillnaden företagen emellan förutom deras olika branschinriktning är att det andra företaget har varit involverat i SC med hjälp av olika streckkoder sedan 10 år tillbaka. Installationen initierades av en av deras största kunder. De har dock planer på att föra systemet bakåt i kedjan till sina leverantörer Teknik som används är EDI för att mottaga köporder från sina största detaljhandelskunder. I samband med detta kopplas streckkoder till varorna. Den största anledningen till att införa systemet var krav från kunder. Vid implementeringen framkom att de behövde använda ett stort antal produktnummer då varje produkt behöver ett unikt nummer. Eftersom företaget har fyra kollektioner per år, med ett antal olika färger, storlekar etc. behöver företaget använda närmare produktnummer per år. De fördelar som företaget har uppfattat är: - Systemet tvingar fram förbättringar inom leveranssäkerheten. - Förberedande för att använda e-commerce. 25 Sohal m.fl. 12

15 Begränsningar beroende på en integrerad SC: - Ökad arbetsbörda, mycket beroende på ökat arbete inom lager verksamheten de hade en känsla av att de hade fått ta över en del av distributionscentralernas arbete. - Leveransrestriktioner, de har fått fler steg i leveransprocessen och de ansåg att processen hade för dem blivit onödigt komplicerad. För framtiden konstaterade de samtidigt att om du inte är en spelare kommer du inte att kunna vara kvar på marknaden. Artikelns slutsats I slutsatsen konstateras att införandet helt och hållet av SC inte alltid är till det bästa på en strategisk nivå. Det beror på typen av varor, omgivande konkurrens, storlek och kultur inom företaget vilket kan verka som återhållande faktorer för företaget i en SC. 6 Framtid En undersökning har utförts där 23 nederländska företagsledare, involverade i ledning av SC, har identifierat fem viktiga aktiviteter för framtiden. 26 Procentsatsen anger hur stor del av de tillfrågade som angav aktiviteten som viktig. 1. Ytterligare integration mellan leverantörer och kunder i SC ( 87 % ) 2. Pågående förändringar kräver en högre flexibilitet av tekniken ( 57 % ) 3. En större kundanpassning av produkter och tjänster vilket leder till ett större sortiment samtidigt som ledtider och lager skall minskas ( 39 % ) 4. Fokus på den som driver och handhar hela SC ( 35 % ) 5. SC som innehåller flera från varandra fristående organisationer ( 35 % ) Vidare såg företagsledarna en stor risk i att affärssystemen utgör en begränsning för fortsatt utveckling av SCM. Begränsningar kommer av det faktum att affärssystemen är gjorda för att olika funktioner inom ett företag. SCM å andra sidan förväntas utgöra en koppling mellan olika företag. En annan anledning till begränsning var affärssystemens möjlighet till flexibilitet i förhållande till de kontinuerliga förändringarna inom SC. Företagsledarna ansåg emellertid att affärssystemen hade några fördelar. I 4 av de 12 högst rankade aktiviteterna för framtidens SC ansågs affärssystem kunna bidra positivt till utvecklingen: 1. En större kundanpassning av produkter och tjänster 2. Mer standardiserade processer och information 3. Behovet av globala IT-system 4. Marknadsplatsernas ökade transparitet Begränsningarna kommer av att de första affärssystemen som kom hade till syfte att förenkla och integrera olika funktioner inom organisationen. Affärssystemens fördel av att vara fullt integrerande för en organisation har blivit till en nackdel i en omgivning som kräver öppna, modulbaserade och flexibla system. 26 Akkermans m. fl. 13

16 7 Avslutande reflektioner För att ett företag skall kunna ha en bra nytta av att vara med i en SC har jag en känsla av att det bästa är att vara den drivande parten. Det finns då möjligheter att påverka utformningen och beslutandet inom en SC. Vidare är det viktigt att ha ett väl fungerande samarbete på alla berörda nivåer hos inblandade parter. Det räcker inte att de olika utförande avdelningarna har kontakt och samarbete, en fara kan vara att ledningarna hos de olika deltagarna drar åt olika håll och därmed motverkar hela SC, tvärt emot tanken. Tanken med ett SC är att deltagarna tillsammans skall bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Förutsättning för detta är att ha ett taktiskt såväl som strategiskt samarbete. En nackdel är om företaget har en diversifierad tillverkning och kommer att ingå i ett flertal olika SC. Ponera att en tillverkare kommer att medverka i 5 olika SC. Det kommer att kräva en oerhört flexibel organisation. Har företaget dessutom inte varit förutseende och drivit frågan om vilka tekniska system som skall användas kan de med lite otur hamna i situationen av att de har att använda 5 olika systemlösningar, ett för varje SC. Det finns ett flertal olika tekniska lösningar för SC. Men hur öppna är de för varandras lösningar? Har tillverkarna av affärssystem förståelse och flexibilitet att med sina lösningar ge ett mervärde för en SC? Det ligger nära till hands att tro att då SC griper in och kopplar samman olika företag och deras tidigare SC kommer tekniska, strategiska och organisatoriska problem att uppstå. Några slutsatser om detta kan dock ej dras då information om de olika systemens kompabilitet saknas. Emellertid fanns farhågor i den nederländska studien om att affärssystemen utgör en begränsning i framtiden. En slutsats jag drar utifrån insamlad information är att den tunga och svåra biten, förutom implementeringen, är SCM dvs styrningen av SC. 14

17 KÄLLFÖRTECKNING Akkermans, H., A., Bogerd, P., Yücesan, E., van Wassenhove, L., N., The impact of ERP on supply chain managemet: Exploratory findings from a European Delphi study, European Journal of Operational Research, Vol. 146, no. 2, 2003 Ayers, J., B., Handbook of supply chain management, The St. Lucie Press, 2001 Drury, C., Management and Cost Accounting, International Thomson Business Press, 1998 Horvath, L., Collaboration the key to value creation in supply chain management, Supply Chain Management, Vol. 6 no. 5, 2001 s Hägg, I., Johansson, J., Företag i nätverk. Ny syn på konkurrenskraft., Studieförbundet Näringsliv och Samhälle,1982 Kopczak, L., R., Johnson, E., M., The supply chain management effect, MIT Sloan Management Review, Spring 2003 s Lee, H., L., Padmanabhan, V., Whang, S., The Bullwhip Effect in Supply Chains, Sloan Management Review, Spring 1997 s Mentzer, J., T., DeWitt, W., Keebler, J., S., Min, S., Nix, N., W., Smith, C., D., Zacharia, Z., G., Defining Supply Chain Management, Journal of Business Logistics, Vol. 22, no. 2, 2001 Sohal, A., S., Power, D., J., Terziovski, M., Supply Chain management in Australian manufacturing two case studies, Computers & Industrial Engineering, Vol. 43, 2002, s Hemsidor Linköpings Universitet Supply Chain Council

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Prevas översikt. Excellence in Technology for 25 Years

Prevas översikt. Excellence in Technology for 25 Years Prevas översikt Grundat 1985 570 anställda på 10 platser i Sverige, Norge och Danmark Listat på NASDAQ OMX sedan 1998 ISO 9001:2000 certifierat Ekonomifakta, 2008 (2007) Omsättning: 616 MSEK (471 MSEK)

Läs mer

BEER GAME. reflektion kring spelet och litteraturen. Grupp 12, Linnéa Andersson Hansen Martin Drakenberg Sophie Hesseborn Viktor Löwdahl

BEER GAME. reflektion kring spelet och litteraturen. Grupp 12, Linnéa Andersson Hansen Martin Drakenberg Sophie Hesseborn Viktor Löwdahl BEER GAME reflektion kring spelet och litteraturen Grupp 12, 2014-11-04 Linnéa Andersson Hansen Martin Drakenberg Sophie Hesseborn Viktor Löwdahl Innehållsförteckning Reflektioner kring bullwhip-effekten

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser Effektiva försörjningsprocesser Bakgrund MA-system / PipeChain har arbetat med IT-lösningar inom Supply Chain området sedan 1980-talet Från början främst företagsinterna processer Interna materialflöden

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

System arbetssystem informationssystem

System arbetssystem informationssystem System arbetssystem informationssystem Vad är ett system? Exempel - Matsmältningssystemet - Immunförsvaret - Ett hemelektroniksystem -En skola System - definition Ett system är en uppsättning interagerande

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass www.ifsworld.com EAM I FOKUS Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass ULF STERN, CO-FOUNDER & SENIOR ADVISOR STEFAN PERVIK, INDUSTRY DIRECTOR ASSET INTENSIVE INDUSTRIES 2011 IFS AGENDA 09:00-09:45

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System

Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System People-driven logistics software Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System Mathias Parkhagen, Head of Operations, nelly.com Peter Johansson, Sales Manager, Centiro

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Rätt säkerhet Outsourcing

Rätt säkerhet Outsourcing Rätt säkerhet 2015-05-27 - Outsourcing Plan del 1 27036-Outsourcing Varför finns standarden Vad karaktäriserar outsourcing och leverantörsrelationer? Struktur på standarden Skillnader del 2/3/4 Hur kan

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

TRANSFORMATION AV EN INTERNATIONELL EKONOMIFUNKTION. Verksamhetsstyrning 2.0

TRANSFORMATION AV EN INTERNATIONELL EKONOMIFUNKTION. Verksamhetsstyrning 2.0 TRANSFORMATION AV EN INTERNATIONELL EKONOMIFUNKTION Verksamhetsstyrning 2.0 INTRODUKTION Johan Rehnström Corporate Director Financial Planning and Analysis Vad vi gjorde; Vad? Hur vi gjorde det vi gjorde;

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Supply Chain Management

Supply Chain Management Supply Chain Management Beer game 722A29 Grupp 5 Denise Niemi Jennie Östh Martin Andersson Amanda Svensson 2014-11- 04 Innehållsförteckning Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Resultat... 4 Lagerhållning...

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Affärssystem. Affärssystem - 1. Affärssystem. Informationssystem (IS) Tobias Nyström

Affärssystem. Affärssystem - 1. Affärssystem. Informationssystem (IS) Tobias Nyström Affärssystem Affärssystem - 1 Tobias Nyström 111123 Affärssystem ERP ERP = Enterprise Resource Planning System (ingen klar definition av ERP i litt.) Tidigare affärsaktiviteter ex. HR, Finans och försäljning

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

PRODUKTINNOVATION Civilingenjör 180 p

PRODUKTINNOVATION Civilingenjör 180 p PRODUKTINNOVATION Civilingenjör 180 p Produktutveckling från idé till kommersialisering - Produktrealisering - Skapandeprocessen - Produktanalys - Funktionsverifiering - Produktentreprenör - Affärsperspektivet

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management

Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management Teknisk Information om inriktning Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management Logistik är inte bara transport, pall & truck eller lager men omfattar dessa områden Logistik och SCM kan

Läs mer

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Supply chain integration- Forskningsläget Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Integration Varför Vad menas Sätt att förändra integration Makt Hinder Vad händer och vad

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Catalog Management och andra nyheter i Basware Purchase Management. Fokus på kataloghantering och e-order. Matti Bjerking Basware Inköp Basware inköp roadmap ALUSTA Procurement

Läs mer

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup. Nilson Group AB Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.com 2012-04-18 v. 1.2 sidan 1 Totalt Nilson Group 313 butiker, ca 1300 heltidsanställda

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning?

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Micael Thunberg Teknologie Doktor i bygglogistik Agenda Vad är logistik? Kopplingen logistik och planering Kort om förutsättningarna för effektiv bygglogistik

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 ServiceNow Stefan Schöllin Fujitsu Stefan Berg ServiceNow Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU ServiceNow Vi förändrar sättet människor arbetar på 1 Copyright 2016

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 18 februari 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Gustaf Juell-Skielse Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande:

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 Ledning av logistik Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 IEI, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (c:a 400 anst.) LiU Linköpings Universitet Utb.vet.

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Sectra Critical Security Services. Fel bild

Sectra Critical Security Services. Fel bild Sectra Critical Security Services Fel bild Sectra is world leading in data security Sectra is also one of Europes most reknown IT-security companies with solutions such as: EU TOP SECRET High speed encryption

Läs mer

Beergame Inlämningsuppgift

Beergame Inlämningsuppgift Höst 14 Beergame Inlämningsuppgift Eriksson, Sofia Larsson, Josefin Leinar, John Nyman, Hanna Supply Chain Management & Industriell Marknadsföring, 722A29 Bakgrund och Syfte Beer Game är ett spel som simulerar

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ELANDERS. Integrated supply chain, e-commerce, publishing, packaging and graphics.

VÄLKOMNA TILL ELANDERS. Integrated supply chain, e-commerce, publishing, packaging and graphics. VÄLKOMNA TILL ELANDERS Integrated supply chain, e-commerce, publishing, packaging and graphics. Snabbfakta 3200 anställda i länder 15 Kunder i 30 länder Årlig omsättning (MSEK) 4 236 På Stockholms fondbörs

Läs mer

effekt nu Kunskapsinitiativet

effekt nu Kunskapsinitiativet ITIL v3 och pm 3 i teori och praktik Klas Johansson, effekt nu Kunskapsinitiativet 5 december 2008 Kvalitet Kvalitet Göra rätt saker Göra På rätt rätt saker sätt På Från rätt början sätt Från Förbättra!

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1 IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Stefan Sigvardsson Business Solutions Director, Project Delivery - Europe 1 WWW.BENTLEY.COM 2017

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

NEFAB LÄTTVIKTSPALLAR

NEFAB LÄTTVIKTSPALLAR NEFAB LÄTTVIKTSPALLAR 2 Nefab Lättviktspallar Nefab Lättviktspallar 3 LÖNSAMHET KAN MÄTAS I KILO. ETT KONCEPT FÖR LÄTTA TRANSPORTER. LWP är Nefabs lättviktspallkoncept. Lätta, starka och klimattåliga pallar

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

A winning concept for pharmacies and hospitals

A winning concept for pharmacies and hospitals A winning concept for pharmacies and hospitals Ett framgångskoncept för apotek och sjukhus Improving the Shop Experience... ITAB Sintek gives you the best quality and the best value Sintek has been a supplier

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

SICS Introducing Internet of Things in Product Business. Christer Norström, CEO SICS. In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB

SICS Introducing Internet of Things in Product Business. Christer Norström, CEO SICS. In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB SICS Introducing Internet of Things in Business Christer Norström, CEO SICS In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB A NOT CONNECTED PRODUCT TO A CONNECTED PRODUCT IOT introduction Examples What

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer