LSS-insatser till barn och ungdomar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSS-insatser till barn och ungdomar"

Transkript

1 LSS-insatser till barn och ungdomar En kartläggning inom Göteborgsregionens medlemskommuner November 2004 Lena Larsson

2 2

3 Förord Denna rapport är resultatet av ett kartläggningsarbete som har initierats och genomförts av FoU i Väst i Göteborgsregionens kommunalförbund. I kartläggningsarbetet har många personer varit delaktiga. Chefer och LSS-handläggare inom handikappomsorgen i Göteborgs 21 stadsdelar och 12 kranskommuner har, trots en ansträngd arbetssituation, visat ett stort engagemang för de frågor som kartläggningen berör. Kartläggningsarbetet har inneburit många intressanta diskussioner där intervjupersonerna har bidragit med information, reflektioner och goda exempel. Till er alla vill jag rikta ett jättestort TACK! Jag vill också tacka min handledare, fil.dr Lisbeth Lindahl vid FoU i Väst, som med sin kunskap och sitt engagemang har haft en mycket viktig roll i arbetet med kartläggningen och rapporten. Göteborg i november 2004 Lena Larsson 3

4 Innehåll Sammanfattning Inledning... 8 Syfte och frågeställningar... 9 Kommunerna i kartläggningen... 9 Hur kartläggningen genomfördes Kort om LSS...12 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)...12 Vem får insatser enligt LSS...12 Vilka insatser får man enligt LSS...13 Antal barn och ungdomar med LSS-insatser hösten Handikappomsorgens organisering Fem modeller för organisering av handikappomsorgen Handikappomsorgens organisering i Göteborg och kranskommunerna utifrån förvaltnings- och nämndtillhörighet...21 Finns det en separat LSS-handläggningen för barn och ungdomar? Handläggarnas ansvarsområde Att handlägga både utifrån SoL och LSS eller enbart LSS? LSS-handläggarnas ansvar för att verkställa besluten En organisation för samordning och planering inom funktionshinder området i Göteborgs stad Gränsen mellan barn och vuxen i LSS-besluten Vilka LSS-insatser får barn och ungdomar? Rådgivning och annat personligt stöd Personlig assistans...30 Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidstillsyn Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn

5 6. LSS-insatsernas betydelse för barn och unga med olika funktionshinder Vilka insatser får barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder?...41 Insatser till barn och ungdomar med enbart neuropsykiatrisk funktionshinder...41 Insatser till barn och ungdomar med neuropsykiatriskt och intellektuellt funktionshinder Insatser till barn och ungdomar med neuropsykiatriskt och fysiskt funktionshinder Insatser till barn och ungdomar med neuropsykiatriskt, intellektuellt och fysiskt funktionshinder Barn med neuropsykiatriska funktionshinder som inte omfattas av LSS-lagstiftningen Är lagstiftningen tillräcklig eller ej? Hur fungerar LSS-insatserna för barn och ungdomar med beteendeproblematik? Problem med insatser för barn och ungdomar med beteendeproblematik Samverkan med IoF och habiliteringen Samverkan med IoF när det gäller barn och ungdomar Samverkan med barn- och ungdomshabiliteringen Diskussion och slutsatser...60 Slutsatser Referenser...68 Bilaga 1. Befolkningsmängd 1 januari 2004 Bilaga 2. Antal insatser till barn och ungdomar med neuropsykiatriskt funktionshinder 5

6 Sammanfattning Denna rapport är resultatet av en kartläggning av LSS-insatser till barn och ungdomar i de kommuner som ingår i GR-samarbetet. GR består av 13 kommuner där Göteborg i sin tur är indelad i 21 stadsdelar. Vilka kommunerna/stadsdelarna är framgår av tabell 2 och 3 på sid Datainsamlingen har gjorts under tiden september 2003 februari 2004 genom telefonintervjuer med ansvarig chef för handikappomsorgen eller den tjänsteman som uppgiften delegerades till. Fyra frågeställningar har varit i fokus för kartläggningen: 1. Handikappomsorgens organisering. Hur handikappomsorgen är organiserad beskrivs i kapitel 3. Intervjupersonernas svar har sammanfattats i fem olika modeller utifrån handikappomsorgens organisering i relation till individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. I kapitel 4 redogörs för handläggarnas ansvarsområde, något som också hör ihop med hur handikappomsorgen är organiserad 2. Vilka insatser enligt LSS får barn och ungdomar? De olika insatser som är aktuella enligt LSS beskrivs i kapitel 5. Där finns också uppgifter om hur många LSS-insatser som kommunerna och stadsdelarna hade beviljat barn och ungdomar den 1 september Det visade sig finnas ganska stora skillnader mellan olika kommuner/stadsdelar i hur många beslut om LSS-insatser som hade fattats. Dessutom var det skillnader i fråga om vilka LSS-insatser som hade beviljats. 3. Hur väl upplever personalen att insatserna motsvarar behoven hos barn och ungdomar med olika slags funktionshinder? I kapitel 6 och 7 redogörs för hur insatserna, enligt personalens uppfattning, motsvarar behoven hos barn och ungdomar med intellektuellt funktionshinder, fysiskt funktionshinder och neuropsykiatriskt funktionshinder. Av intervjusvaren framgick att många av handikappomsorgens insatser var uppbyggda utifrån barn och ungdomar med intellektuella funktionshinder. Oftast ansåg intervjupersonerna att insatserna ganska väl svarade mot behoven hos dessa barn och ungdomar. Det beskrevs däremot som svårare att hitta rätt insats för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Många intervjupersoner tyckte att det behövdes fler insatser som var anpassade för just den här gruppen funktionshindrade. En fråga som aktua- 6

7 liserades var att det inte alltid är den bästa lösningen att erbjuda särskilda insatser för varje diagnosgrupp utan det kan vara viktigare att utgå från enskilda individers behov. I stort sett upplevdes LSS fungera bra för de personer som omfattas av den, även om lagen uppfattades som fyrkantig och ofta måste kombineras med insatser enligt SoL. Situationen beskrevs som mer problematisk för de barn och ungdomar vars funktionshinder inte gav dem rätt till insatser enligt LSS, t.ex. barn med DAMP/ADHD. 4. Vilken samverkan finns mellan handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen respektive barn- och ungdomshabiliteringen? Det varierade ganska mycket hur intervjupersonerna tyckte att denna samverkan fungerade. I kapitel 9 beskrivs hur samverkan med individ- och familjeomsorg och barn- och ungdomshabilitering upplevdes. Oftast beskrevs en samverkan på individnivå, mellan handläggare i enskilda ärenden, men det gavs också exempel på en mer övergripande samverkan. Vissa var nöjda med den samverkan som fanns, medan andra ansåg att den behövde förbättras. Något som flera intervjupersoner efterfrågade var gemensam fortbildning för att ge alla berörda en samlad kunskap om de lagar som används. Den gemensamma värdegrunden som är en utgångspunkt för arbetet var också en fråga som beskrevs som viktig att diskutera. Den här studien har gjorts ur ett personalperspektiv. En slutsats är att det skulle behövas mer kunskap ur ett brukarperspektiv om hur olika insatser används och vilken betydelse dessa insatser har i de berörda barnens/ungdomarnas och deras familjers liv. 7

8 1. Inledning För ungefär 10 år sedan kom en ny lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är en rättighetslag för de personer som har omfattande och mycket långvariga, ofta livslånga, funktionshinder Socialstyrelsen konstaterar i sin lägesrapport över handikappomsorgen (2003) att reformen generellt sett har bidragit till förbättrade förhållanden för de barn och ungdomar som får LSS-insatser. Det finns dock områden som behöver vidareutvecklas. Rapporten lyfter särskilt fram behovet av informationsförmedling, uppsökande verksamhet, individuell planering och samordning mellan olika huvudmän. Vidare konstaterar Socialstyrelsen att det saknas kunskap om vad samhällets LSS-insatser till barn och ungdomar leder till. Vård och Omsorgsförvaltningen i Mölndals kommun gjorde hösten 2002 en inventering av alla barn och ungdomar med LSS-insatser. I samband med inventeringen tillfrågades familjerna också om hur nöjda de var med de insatser som de fick. Den undersökning som gjordes visade att nästan hälften av de barn och ungdomar som hade LSS-insatser genom kommunens försorg hade ett neuropsykiatriskt funktionshinder (definition se sid. 38). Som ett ytterligare led i inventeringen fick FoU i Väst uppdraget att göra intervjuer med några av de föräldrar som hade stor erfarenhet av LSS-insatser till sitt funktionshindrade barn. Resultatet av denna studie visade att familjer med funktionshindrade barn hade en annan situation än andra barnfamiljer. Deras livssituation påverkades i många olika avseenden (Larsson 2002). Det funktionshindrade barnets behov måste alltid prioriteras, vilket bland annat påverkade föräldrarnas hälsa, möjligheter till förvärvsarbete och sociala kontakter. Syskon till det funktionshindrade barnet fick mindre tid med sina föräldrar och upplevdes ofta komma i andra hand. Dessa resultat stämmer väl överens med de resultat som Socialstyrelsen redovisar i sin lägesrapport (2003). Utifrån erfarenheterna från Mölndal framstod det som viktigt att ta reda på mer om hur det ser ut i Göteborg och i närliggande kommuner när det gäller LSS-insatser till barn och ungdomar. FoU i Väst tog hjälp av en grupp chefer för handikappomsorgen (Härryda, Kungälv, Mölndal och Partille) i arbetet att planera en kartläggning. Det visade sig finnas många intressanta frågor och teman som cheferna ansåg vara viktiga att belysa. För att genomföra kartläggningen blev det dock nödvändigt att begränsa frågorna. Det bestämdes att kartläggningen skulle fokusera på hur handikappomsorgen organiseras, vilka insatser som ges och hur väl LSS-insatserna motsvarar barnens och ungdomarnas behov. Ett särskilt fokus skulle läggas på barn och ung- 8

9 domar med neuropsykiatriska funktionshinder som, åtminstone i Mölndal, hade visat sig utgöra en stor andel av dem som fick LSS-insatser. Handikappomsorgens samverkan med individ- och familjeomsorgen och barn- och ungdomshabiliteringen upplevdes också viktiga att belysa i kartläggningen. Syfte och frågeställningar Syftet med den här studien har varit att ge en aktuell beskrivning när det gäller LSSinsatser för barn och ungdomar utifrån några specifika frågeställningar. Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder har särskilt uppmärksammats. Kartläggningen omfattar Göteborgs 21 stadsdelar samt de 12 kranskommuner som ingår i GR-samarbetet (se tabell 2 och 3 sid 15-16). Förhoppningsvis kan en samlad och jämförande beskrivning ge berörd personal i de olika stadsdelarna och kommunerna en bild av den egna verksamheten i relation till andra kommuner och stadsdelar. Exempel på hur man gör i andra stadsdelar och kommuner kan vara till nytta också för den egna verksamheten. En kartläggning belyser vissa förhållanden och ger svar på en del frågor, men väcker också nya frågor. De frågeställningar som kartläggningen har utgått ifrån är: Hur organiseras handikappomsorgen i de olika kommunerna och stadsdelarna? Vilka insatser enligt LSS får barn och ungdomar? Hur väl upplever personalen att insatserna motsvarar behoven hos barn och ungdomar med olika slags funktionshinder? Vilken samverkan finns mellan a) handikappomsorgen och socialtjänstens individ- och familjeomsorg? b) handikappomsorgen och barn- och ungdomshabiliteringens team? Kommunerna i kartläggningen De 33 stadsdelar och kommuner som ingår i kartläggningen varierar mycket i fråga om folkmängd, vilket kan påverka förutsättningarna för handikappomsorgen. I en större stadsdel eller kommun bor det ofta fler personer som är berättigade till insatser enligt LSS. Detta kan innebära att det finns en större möjlighet att här erbjuda fler och mer varierade insatser inom den egna stadsdelen eller kommunen, än i en mindre stadsdel eller kommun där färre antal insatser beviljas. I en mindre stadsdel eller kommun kan man vara mer beroende av köpta insatser, samtidigt som det kan vara lättare att ha en helhetsbild och en god personkännedom när verksamheten inte är så omfattande. I bilaga 1 återfinns uppgifter om antal invånare den 1 januari 2004 i de stadsdelar och kommuner som ingår i kartläggningen. 9

10 Hur kartläggningen genomfördes Datainsamlingen gjordes under tidsperioden september 2003 februari De sifferuppgifter som har samlats in beskriver LSS-insatserna den 1 september Från början var det meningen att kartläggningen skulle genomföras på så sätt att en enkät skickades ut till alla berörda kommuner och stadsdelar. Det visade sig dock att en enkät inte var det bästa instrumentet för att samla in information, eftersom de frågor som skulle belysas krävde att den som svarade fick möjlighet att beskriva sina erfarenheter med egna ord. Det fanns också ett behov av att kunna ställa uppföljande frågor. En intervjuundersökning med personliga intervjuer bedömdes kräva alltför mycket tid och resurser, och valet av metod blev i stället telefonintervjuer där frågorna hade skickats ut i förväg till intervjupersonerna. Ett frågeformulär konstruerades i samarbete med den referensgrupp som hade bildats inför starten av kartläggningen. Intervjufrågorna har utgått från frågeställningarna på sid. 9. De fyra cheferna i referensgruppen kom med synpunkter och var också de som först fick pröva att besvara frågorna. När detta arbete var klart togs telefonkontakt med de 33 chefer som var ansvariga för beslut om insatser enligt LSS till barn och ungdomar i Göteborg och kranskommunerna. Vid telefonsamtalet beskrevs hur kartläggningen skulle gå till, och tidpunkt för en telefonintervju bestämdes. En del chefer har själva besvarat frågorna, i andra fall har chefen hänvisat till någon annan, oftast då en LSS-handläggare. Inför telefonintervjun skickades frågorna ut skriftligen till intervjupersonen. Varje intervju tog cirka en timme att genomföra. Svaren skrevs ned vid intervjutillfället. En del kompletterande uppgifter har inhämtats i efterhand. En planeringsledare i Göteborgs stad har i en telefonintervju beskrivit den förändrade organisationen i Göteborg. En person från Västra Götalandsregionen med samordningsansvar för råd- och stödinsatser har också besvarat några öppna frågor i en telefonintervju. Intervjupersonerna har fått ta del av rapporten och ge synpunkter på sådant som behövde korrigeras innan den har lämnats ut till andra läsare. Några begrepp och förkortningar I de stadsdelar och kommuner som ingår i kartläggningen används olika begrepp för att beskriva verksamheten. För att göra rapporten mindre krånglig att läsa används genomgående följande begrepp och förkortningar: Den verksamhet som omfattar beslut och verkställighet av insatser till funktionshindrade benämns genomgående handikappomsorgen. Den tjänsteman som fattar beslut om insatser för funktionshindrade benämns LSS-handläggare. 10

11 BUP GR Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Göteborgsregionens kommunalförbund (13 kommuner). GR är också ett av fyra kommunförbund i Västra Götalandsregionen HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HO IoF handikappomsorgen individ- och familjeomsorgen LASS Lagen (1993:389) om assistansersättning LSS Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (ändrad 2002:439) SoL Socialtjänstlagen (2001:453) Vgr ÄO Västra Götalandsregionen äldreomsorgen 11

12 2. Kort om LSS I det här avsnittet ges en kort beskrivning av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vem som är berättigad till insatser enligt LSS och vilka olika insatser lagen ger rättighet till. Slutligen redovisas några sifferuppgifter om hur många barn och ungdomar som får LSS-insatser i hela Sverige och i de stadsdelar/kommuner som ingår i kartläggningen. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft den 1 januari Lagen har förändrats vid flera tillfällen. Under senare år har lagstiftningen ställt tydligare krav på kommunerna att planera för sin verksamhet. En förändring som infördes i lagen under år 2002 (2002:439) är att en kommun eller ett landsting som inte tillhandahåller en beviljad insats utan oskäligt dröjsmål, ska åläggas att betala en särskild avgift. Före 1994 var det Omsorgslagen som reglerade stöd och service till funktionshindrade. I och med att LSS infördes utökades den personkrets som har rätt till särskilt stöd och service. LSS är en rättighetslag för de personer som omfattas av lagstiftningen. De insatser som kan beviljas enligt LSS framgår av lagens nionde paragraf. Insatser enligt LSS får aldrig innebära en inskränkning i de rättigheter som den enskilde har enligt någon annan lag ( 4). Målet är att den enskilde ska få leva som andra ( 5) och verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som berörs av lagen. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Den enskilde ska så långt det är möjligt ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. I 10 framgår det att en person som har beviljats en insats enligt LSS också kan begära att en individuell plan ska upprättas. I en sådan plan ska det beslutade och planerade insatser redovisas, och även åtgärder som andra än kommunen eller landstinget vidtar. Beslut enligt LSS kan överklagas till Länsrätten. Vem får insatser enligt LSS? I den första paragrafen i LSS framgår det vilka som omfattas av lagen. Det är tre olika personkretsar som beskrivs: 12

13 Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personkrets 3: Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Enligt Socialstyrelsens statistik (2004), som avser funktionshindrade i alla åldrar, var det personer som hade en eller flera insatser enligt LSS (exkl. råd och stöd) i Sverige den 1 oktober Det var fler jämfört med år 2002, och en ökning med 6 %. Det totala antalet personer som hade LSS-insatser under 2003 uppskattades till mellan och personer, vilket motsvarar närmare 0,6 % av landets befolkning. När det gäller personer med psykiska funktionshinder var det ungefär personer som fick insatser enligt LSS under 2003 vilket var 3 % fler än föregående år. Antalet LSS-insatser har redovisats till c:a Ungefär 85 % av dessa gällde personkrets 1 dvs. de personer som omfattades av den tidigare Omsorgslagen. Vilka insatser får man enligt LSS? I LSS nionde paragraf finns en uppräkning av insatserna för särskilt stöd och service: 9.1 rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder 9.2 biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning 9.3 ledsagarservice 9.4 biträde av kontaktperson 9.5 avlösarservice i hemmet 9.6 korttidsvistelse utanför det egna hemmet 9.7 korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 9.8 boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet 13

14 9.9 bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 9.10 daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig Kommunen där den funktionshindrade bor ansvarar för insatser enligt om inget annat har avtalats. När det gäller insatser enligt 9.1, oftast kallat råd och stöd, ansvarar Västra Götalandsregionen för alla GR-kommuner utom för Kungsbacka som inte tillhör Vgr. I Kungsbacka ger kommunanställd personal råd och stöd till personkrets 1 och 2 medan Landstinget i Halland ger råd och stöd till personkrets tre. Insatsen daglig verksamhet ( 9.10) avser enbart dem som tillhör personkrets ett och två. Övriga insatser avser alla tre personkretsar. De två insatserna i 9.9 och 9.10 vänder sig enbart till vuxna, medan övriga insatser även är aktuella för barn och ungdomar. Antal barn och ungdomar med LSS-insatser hösten 2003 Totalt var det barn och ungdomar i åldrarna 0-19 år som fick LSS-insatser i hela landet den 1 oktober De flesta, var pojkar och var flickor (Socialstyrelsen 2004). (Se tabell 1). Tabell 1. Samtliga barn och ungdomar 0-19 år med LSS-insatser i landet, fördelat på de tre personkretsarna (031001) 0-19 år Personkrets 1 Personkrets 2 Personkrets 3 Totalt Pojkar Flickor Totalt Socialstyrelsen använder oftast en åldersindelning i sin statistik där barn och unga t.o.m. 22 år inkluderas. Den åldersgränsen beror troligen på att de elever som går i särskola oftast lämnar gymnasieskolan i 22-årsåldern. Utifrån en indelning i tre åldersgrupper: 0-6 år, 7-12 år och år framgår det att de flesta barn och ungdomar som får LSS-insatser återfinns i den äldsta åldersgruppen. I Socialstyrelsen rapport (2004) kan man få besked om hur många personer i åldern 0-22 år som fick LSS-insatser den 1 oktober 2003 i landets olika kommuner. Där finns också uppgifter om hur stor andel av det totala antalet barn och ungdomar i åldern 0-22 år, som hade LSS-insatser i de olika kommunerna. De personer som enbart hade insatsen råd och stöd finns inte med i den sammanställningen. I tabell 2 redovisas siffrorna för hela landet och för de kommuner som ingår i kartläggningen I jämförelsen mellan kommuner/stadsdelar kan det också vara värdefullt att veta hur många barn och ungdomar som finns i respektive kommun/stadsdel. Den uppgiften återfinns också i tabell 2 och 3, i kolumnen längst till höger (SCB 2004; 14

15 Stadskansliet Göteborgs stad 2004). Observera att uppgifterna i den sista kolumnen i tabell 2 avser barn och ungdomar i åldern 0-18 år medan tabellerna i övrigt har indelningen 0-22 år. Tabell 2. Antal personer med beslut om LSS-insats 0-22 år samt andel av befolkningen 0-22 år med beslut om LSS-insats i procent i hela riket samt i de kommuner som ingår i Göteborgsregionen (031001). Antal personer med beslut om LSSinsats 0-22 år Andel av befolkningen 0-22 år med beslut om LSSinsats (%) Antal personer i åldersgruppen 0-18 år i respektive kommun Hela riket ,68 Ale 42 0, Alingsås 82 0, Göteborg 908 0, Härryda 77 0, Kungsbacka 96 0, Kungälv 84 0, Lerum 70 0, Lilla Edet 23 0, Mölndal 154 0, Partille 96 0, Stenungsund 71 1, Tjörn 26 0, Öckerö Totalt , I Västra Götalands län som helhet var andelen barn och ungdomar med LSS-insats i åldern 0-22 år 0,75 %, (dvs. 75 av personer), alltså något högre än genomsnittet för hela riket (0,68 %). Den kommun i GR-samarbetet som har högst andel LSS-insatser för denna grupp barn/ungdomar var Stenungsund, medan Kungsbacka hade lägst andel LSS-insatser. I tabell 3 redovisas antal personer med beslut om LSS-insats 0-22 år samt andel av befolkningen 0-22 år med beslut om LSS-insats i Göteborgs olika stadsdelar (Stadskansliet, Göteborgs stad 2004). 15

16 Tabell 3 Antal personer med LSS-insats 0-22 år samt andel av befolkningen 0-22 år med LSS-insats i Göteborgs olika stadsdelar (031001) Stadsdelsnämnd Antal personer med LSS-insats 0-22 år Andel av befolkningen 0-22 år med LSS-insats (%) Antal personer i respektive stadsdel i åldersgruppen 0-22 år Hela riket ,68 Askim 43 0, Backa 60 1, Bergsjön 31 0, Biskopsgården 60 0, Centrum 27 0, Frölunda 30 1, Gunnared 71 0, Härlanda 41 0, Högsbo 25 0, Kortedala 38 0, Kärra-Rödbo 26 0, Linnéstaden 49 0, Lundby 44 0, Lärjedalen 67 0, Majorna 56 0, Styrsö 9 0, Torslanda 51 0, Tuve-Säve 26 0, Tynnered 78 0, Älvsborg 43 0, Örgryte 35 0, Totalt: 910 0, Högst andel LSS-insatser för barn och ungdomar i åldern 0-22 år i Göteborg hade stadsdel Frölunda (1,17 %) medan stadsdel Centrum hade lägst andel LSS-insatser (0,34 %). Andelen LSS-insatser för barn och ungdomar i åldern 0-22 år i hela Göteborg var 0,74% 16

17 3. Handikappomsorgens organisering Handikappomsorgen organiseras på olika sätt i olika stadsdelar och kommuner. Stadsdelarnas/kommunernas storlek och olika förutsättningar påverkar organisationen. I en större kommun eller stadsdel kan man lättare specialisera arbetsuppgifter, och dela in verksamheten i mindre enheter. Detta kan innebära att personalen får en mer specialinriktad kompetens. I en mindre kommun eller stadsdel kan man inte i samma utsträckning specialisera olika arbetsuppgifter, men har kanske i stället en bättre överblick och helhetsbild av verksamheten. Närheten till andra verksamheter och god personkännedom kan dessutom underlätta samarbetet i en mindre stadsdel eller kommun. Hur verksamheten är organiserad kan också säga något om synsätt och prioriteringar. I kartläggningen har vi undersökt var handikappomsorgen finns i relation till individ- och familjeomsorgen respektive äldreomsorgen. Vissa kommuner och stadsdelar har valt att i sin organisation förena äldre- och handikappomsorgen. Då betonas omsorgen och omvårdnaden, något som äldreomsorgen av tradition har stor erfarenhet av och kunskap om. Ett annat sätt att organisera är att betona att handikappomsorg handlar om människor i alla åldrar och inte om omsorg av äldre. Inte minst utifrån ett barnperspektiv blir det då naturligt att handikappomsorgen knyts till individ- och familjeomsorgen. Flera intervjupersoner har beskrivit det som en fördel när handikappomsorgen utgör ett eget verksamhetsområde separerat från såväl äldreomsorg som individ- och familjeomsorg. Då har handikappomsorgen en egen chef, som enbart driver handikappfrågorna. I kartläggningen är Kungsbacka kommun det enda exemplet där handikappomsorgen inte bara har en egen chef utan också en egen nämnd. I följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av hur handikappomsorgen är organiserad i de olika stadsdelarna/kommunerna. När det gäller stadsdelarna i Göteborg är det formellt så att de tre verksamhetsområdena HO, IoF och ÄO alltid tillhör samma förvaltning och nämnd (stadsdelsförvaltning respektive stadsdelsnämnd). Men om man tittar på hur organiseringen ser ut under den nivån kan man se exempel på samma organisationsformer som i kranskommunerna, dvs. ibland finns en koppling mellan IoF och HO, ibland mellan HO och ÄO och ibland är HO en del av IoF. 17

18 Fem modeller för organisering av handikappomsorgen Som ett resultat av undersökningen har vi fått fram hur handikappomsorgen, individoch familjeomsorgen och äldreomsorgen är organiserade i relation till varandra. Sammanfattningsvis kan man beskriva organiseringen i fem modeller. Nedan beskrivs dessa fem modeller och vilka stadsdelars/kommuners organisation som överensstämmer med respektive modell. Modell 1: De tre verksamheterna HO, IoF och ÄO finns på samma nivå i organisationen och är helt fristående från varandra. Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg I modell 1 utgör handikappomsorgen en egen förvaltning med en egen förvaltningschef och även en egen nämnd. Motsvarande gäller också för individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen. Det är endast en kommun, Kungsbacka, som har en organisation som överensstämmer med denna modell. Modell 2: De tre verksamheterna finns på samma nivå i organisationen, utgör sina egna verksamhetsområden men sorterar under en gemensam chef för förvaltningen/sektorn. Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Modell 2 utgörs i stället av en gemensam förvaltning/sektor för handikappomsorg, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. De tre verksamheterna finns på samma nivå inom förvaltningen och utgör där var sitt verksamhetsområde med en egen chef. 18

19 Det finns också en gemensam förvaltningschef/sektorchef eller motsvarande, eller så är de tre cheferna direkt underställda stadsdelschefen. Den här modellen är den vanligaste inom ramen för kartläggningen. Den förekommer i sju stadsdelar och fem kommuner (Askim, Backa, Frölunda, Gunnared, Majorna, Tuve-Säve, Tynnered, Ale, Härryda, Kungälv, Tjörn och Öckerö). I Ale kommun fanns det vid kartläggningstillfället ännu ingen egen chef för handikappomsorgen, men tanken var att det skulle finnas det inom två år. Vid intervjutillfället hade kommunen en samordnare för de fem cheferna inom handikappomsorgen. Samordnaren var underställd förvaltningschefen. Modell 3: De tre verksamheterna finns på samma nivå i organisationen. HO och IoF är organiserade tillsammans medan ÄO utgör ett eget verksamhetsområde. Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Det som kännetecknar modell 3 är att handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen finns på samma nivå i organisationen och utgör ett separat verksamhetsområde med en gemensam förvaltningschef/sektorchef eller motsvarande. Äldreomsorgen utgör ett eget verksamhetsområde med egen förvaltningschef/sektorchef. Den här organisationsmodellen är den näst vanligaste och återfinns i Alingsås kommun och i nio stadsdelar: Härlanda, Högsbo, Kortedala, Kärra-Rödbo, Linnéstaden, Styrsö, Torslanda, Älvsborg och Örgryte. I Älvsborg var en chef ansvarig för alla tre verksamhetsområden HO, IoF och ÄO vid intervjutillfället. Stadsdelsnämnden hade dock fattat beslut om en förändring som innebar att de skulle tillsätta en chef för individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen och en annan chef för äldreomsorgen. 19

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig

Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig Rehabilitering: Återanpassa Habilitering: Namn på organisationen Namn på innehåll /metod Namn på individens egen process/att skickliggöra sig Verksamhetsidé

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Rapport 2007:49. Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland

Rapport 2007:49. Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland Rapport 2007:49 Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland Rapport 2007:49 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Lars-Erik Gotthard Utgivare:

Läs mer

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR per maj OM KARTLÄGGNINGEN Kartläggningen baseras på uppgifter erhållna från samtliga GR-kommuner under perioden 9. Göteborgs uppgifter har erhållits

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Torsås kommun Lättläst LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148. Övertagen av socialnämnden 2012-09-01.

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Vägledning för insatser enligt lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun Nämnd, förvaltning 2016-02-01 Socialförvaltningen Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun Socialnämnden 2016-02-01

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer