PåHuGGeT Nr 359 Årgång 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PåHuGGeT 2009-10-15 Nr 359 Årgång 10"

Transkript

1 PåHuGGeT Nr 359 Årgång 10 Logistik-Sveriges Nyhetskanal Nummer 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Dahllöf E-post: Administrativ chef: Yvonne Crooks Tel:+46-(0) Mobil:+46-(0) Fax:+46-(0) Webbplats: Adress: PåHuGGeT, Box 3414, Hässelby, Sweden Copyright: TransNews Communications Rubriker den 15 oktober: Transportrådet ryter till om Nationella Transportplanen: * Värsta flaskhalsarna kvar i åratal utan mera pengar Uppstickande kombioperatör öppnar i Nässjö Heavyweight får agenturerna för Etihad och Air Canada Maersk och CMA CGM väljer Helsingborg för nya trafiker Långvarig hamnstrejk i Piraeus mot kinesisk (!) privatisering MaserFrakt och FraktCentralen går samman Finskt stålkontrakt till Österströms värt 250 Mkr Emirates ökar kapaciteten från Göteborg med 250 ton/vecka Trendbrott i konjunkturen: TransportIndikatorn på plus WWL får indiskt landtransportkontrakt av Nissan DHL börjar flyga direkt Landvetter-Leipzig RaktPåSak från Vänerhamns vd: * Varför kovänder Sjöfartsverket om Vänersjöfarten? Flinter Shipping startar virkestrafik från Skelleftehamn PåGånG: TTF:s HUB-Forum och Logistiklösningarnas Dag Nytt GPS-system håller reda på NTR:s godsvagnar Göteborgs Hamns vd tar på sig marknadschefshatten Asecos vd även vd i Safe Shipping Presstopp: Postens logistikpris till Ikea PåHuGGeTs nyheter torsdag 15 oktober Transportrådet om Transportplanen: För lite, för långsamt, för sent Alldeles för lite pengar till alldeles för långsamma och felaktigt prioriterade infrastrukturutbyggnader som blir färdiga alldeles för sent. Det säger Näringslivets Transportråd för fraktköpare (NTR) i ett mycket kritiskt remissvar till trafikverkens förslag till Nationell Transportplan för åren I transportplanen saknas också en konsekvensanalys av IMO:s nya hårda regler för fartygsutsläpp av svavel och kväveoxider, som kommer att leda till överflyttning av gods från sjö till järnväg - med ännu värre flaskhalsproblem än de nuvarande.

2 Transportrådet har tidigare flerfaldiga gånger framfört besk kritik av den planerade framtida järnvägsutbyggnaden i landet. Men nu höjer NTR rösten betydligt och kräver med emfas en helt annan tåg(!)ordning för att de nuvarande mycket kostsamma flaskhalsarna i näringslivets transportsystem snabbt ska elimineras. Transportrådets ordförande Stig Wiklund och sekreterare Guy Ehrling slår inte fysiskt några nävar i bordet (dessa två gentlemen är inte kända för slikt), men deras skarpa skrivelse till Näringsdepartementet i denna vecka torde/borde ge kännbara av- och intryck på både ministrarna Torstensson och Olofsson och alla deras tjänstemän. Transportrådets grundläggande kritik av trafikverkens förslag är att det "saknar den så viktiga kopplingen mellan transportvisioner, mål och genomförandet av åtgärder för väl fungerande godsstråk och noder". Anslagsramen räcker inte till för att genomföra de visioner och mål för transportsystemets utveckling som anges. Utan ökade resurser för investeringar och underhåll kan inte visionerna och målen i trafikverkens förslag till nationell plan genomföras, säger Transportrådet och underkänner därmed i praktiken hela planen. Transportrådet fokuserar på fraktköparnas och transportföretagens tre kritiska käpphästar: 1) Dubbelspåret mellan Hallsberg och Mjölby för ökad kapacitet på hela det sammanhängande godsstråket genom Bergslagen (se kartan). 2) Investeringarna i Bergslagsbanan/Väster om Vänern för ökad bärighet och kapacitet. 3) Dubbelspåret på Hamnbanan i Göteborg och ny Marieholmsbro till Göteborgs Hamn. Dessa tre centrala godsstråk har diskuterats och prioriterats i decennier i tidigare planer men kommer enligt trafikverkens förslag inte att vara slutförda ens år Detta är inte acceptabelt vare sig för transportköparna i näringslivet eller för transportföretagen, säger Näringslivets Transportråd. Ett färdigställande av dessa tre banprojekt tidigt under planperioden är högprioriterat av Transportrådet. "Kraven på förkortade ledtider och leveransprecision ökar, men i trafikverkens planförslag kvarstår sårbarheten och störningskänsligheten i viktiga godsstråk under lång tid", säger Transportrådet. Risken för att ökad sårbarhet och känslighet för störningar drabbar transportköpare och transportföretag är särskilt stor på Järnvägs-Sveriges Godsflaskhals nr 1 - det 46 km långa, 2

3 3 delvis vindlande, enkelspåret mellan Hallsberg och hållplatsen Degerön, belägen ca 20 km norr om Motala. Men enligt trafikverkens planförslag kan man först 2016, alltså om 7 år, börja bygga ett dubbelspår Hallsberg-Degerön för att öka kapaciteten på godsstråket genom Bergslagen via Hallsberg-Motala vidare till hamnar i södra Sverige, och då endast med ca en tredjedel av totalkostnaden under planperioden. Transportrådet höjer ett varningens pekfinger (eller är det en knuten näve?) till infrastrukturbeslutsfattarna: "Om inte problemen med bristande kapacitet på sträckan Hallsberg-Mjölby åtgärdas byggs en flaskhals in för överskådlig tid i hela det centrala godsstråket från Bergslagen till södra Sverige och för vidare transport till för svenskt näringsliv viktiga marknader i olika delar av Europa." Banverket säger själva (i sin oöverträffade dokumentation på sin hemsida) att enkelspårssträckorna Hallsberg-Degerön (alltså norr om Motala) och Motala-Mjölby (söder om Motala) orsakar problem längs hela godsstråket. Alla tåg får inte plats på banan, och tåg måste ledas om till andra banor vilket leder till förlängda transporttider. Dessutom är känsligheten för störningar hög. Syftet med att bygga dubbelspår på hela sträckan är att fler godståg ska kunna gå på banan och att transporttiderna ska minska. Vidare: Godstågens trafik har en topp/maxnivå på kvällen mellan kl och med 9 tåg i norrgående riktning och ett tåg i södergående riktning. Det är kapacitetsproblem på sträckan. Kapacitetsbristen på Hallsbergs rangerbangård leder till att tåg behöver ledas om till andra stråk via Katrineholm respektive Falköping. För närvarande leds 7 tåg/dygn om. Tidsförlusten för dessa tåg kan uppskattas till ca en timme per tåg, säger Banverket (enbart dessa tidsförluster kan summeras till totalt 745 dagar under sju år; reds anm efter konsultation av miniräknare.) Alltså: Om inte den nationella transportplanen ändras kommer dessa sakernas tillstånd att råda i ytterligare minst sju år. Transportrådets andra käpphäst är de otillräckliga och senfärdiga investeringarna i ökad bärighet och kapacitet på Bergslagsbanan/Väster om Vänern, alltså Godsflaskhals nr 2. Denna bana ingår delvis i ramförslaget i den nationella planen. Men för att kunna öka kapaciteten på viktiga sträckor längs stråket krävs 15% mer pengar. Investeringen kommer att avlasta Västra stambanan och möjliggöra en ökad separering av gods- och persontrafik på befintliga spår. Näringslivets Transportråd anser att investeringar i Bergslagsbanan måste slutföras tidigt under planeringsperioden för att möjliggöra en effektiv godstrafik på hela stråket Gävle-Borlänge-Göteborg. Sist men inte minst slår Transportrådet i sitt remissyttrande ett (mycket hårt) slag för en snabb utbyggnad av Järnvägs-Sveriges kanske mest kritiska Godsflaskhals nr 3 (som många nog ser som landets mest kritiska flaskhals) nämligen Hamnbanan i Göteborg och en ny Marieholmsbro till hamnen. Men enligt trafikverkens förslag ska ett partiellt dubbelspår på Hamnbanan och en ny Marieholmsbro till Göteborgs Hamn påbörjas först om 10 år, alltså Utbyggnaden uppdelas i sex etapper, och en färdigställd utbyggnad ligger utanför planperioden. Ett mycket kritiskt Transportråd konstaterar att antalet godspendlar och containrar på järnväg till och från Göteborgs Hamn har hittills under 2000-talet ökat kraftigt. "Med

4 4 en utbyggnad av partiellt dubbelspår och en ny Marieholmsbro sent under planperioden är risken uppenbar för ett störningskänsligt och sårbart logistiksystem", heter det. "Det finns en rytmik i logistiken som är invävd i hela produktionskedjan, och det får inte gå fel någonstans. Om en godstransport från något av Transportrådets medlemsföretag blir försenad med tåget till hamnen i Göteborg så missas en båtavgång som även kan medföra brist på tomvagnar. Detta är förenat med följdkostnader. Effektiva och tillförlitliga transporter på Hamnbanan och Marieholmsbron till Göteborgs hamn är en riksangelägenhet", säger Transportrådet. I sitt remissvar kritiserar rådet också trafikverken för att de i sin nationella transportplan inte beaktat och närmare analyserat konsekvenserna av FN-organet IMO:s (alltså International Maritime Organization) nyligen fattade beslut om en kraftig minskning av utsläppen av svavel och kväveoxider från fartyg; en reglering som på kort tid kommer att leda till överflyttning av gods från sjö- till i första hand järnvägstransport. Transportrådet föreslår påpassligt att Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI) får i uppdrag att i samarbete med trafikverken utreda vilka svenska järnvägsstråk som har kapacitet att ta emot gods som idag skeppas till sjöss men som till följd av IMObeslutet framöver kommer att transporteras på land. "Kapacitetshöjande åtgärder behövs tidigt under planperioden för att inte den redan nu stora kapacitetsbrist som finns på viktiga järnvägsstråk ytterligare förvärras i och med IMO-beslutet", varnar Transportrådet. Tillräcklig kapacitet måste säkerställas i berörda stråk, bland annat ett dubbelspår på sträckan Hallsberg-Mjölby med kopplingar till Södra stambanan samt ökad bärighet och kapacitet på Bergslagsbanan/Väster om Vänern, som avlastar Västra stambanan. SLÄPPP BRRROMSARNA. Visa flaggen i PåHuGGeT i höst. Den som inte syns finns inte. I PåHuGGeT syns du. Varje vecka. Logistik-Sveriges Marknadsföringskanal Nummer 1. Mejla i dag till för Annonspriser och Utgivningsschema. PåHuGGeTs ANNONSÖRER i VECKANS NUMMER är: KSD-Edicom och Grimaldi sid 1, Kuehne+Nagel sid 2, Colliers International sid 3, 6, KGH Customs sid 3, Nacco sid 5, Kregert sid 6, Damco sid 7, Atlas Logistik sid 8, Lehnkering sid 10, GLA/Maquire sid 13, Freja sid 13, Hamburg Süd/Add-Logistics sid 14, MSC Sweden sid 15.

5 Uppstickaren Nordic Combined Transport öppnar kontor i Nässjö Det 2008 bildade kombitrafikbolaget Nordic Combined Transport AS (NCT) med fem ägare i fyra länder - har etablerat ett kontor i Nässjö med tre anställda och Christer Gillberg som vd (bilden), som tidigare en kort tid var ansvarig för Hangartner i både Sverige och Norge. På kontoret finns även Erik Hesselman och Lennart Rönnmark. Den internationella uppstickaren NCT har huvudkontor i norska Halden med två anställda samt kontor även i danska Glostrup och italienska Parma med vardera två anställda. NCT har alltså sammanlagt nio anställda på fyra kontor, samtliga kommande från Hangartner och tidigare EuroShuttle och med mångåriga erfarenheter av kombinerade järnvägstransporter. Nordic Combined Transport erbjuder för närvarande trailertransporter med TX Logistiks kombitåg tre gånger i veckan (tisdag, fredag, lördag) mellan Verona i Italien, danska Taulov samt Malmö, Göteborg och Eskilstuna för vidare bildistribution till svenska butiker/konsumenter. Mycket pasta från Italien (inkl annat typiskt italienskt exportgods) kombineras med svenska skogsprodukter i sydgående riktning. Bolagets omsättning uppges till Mkr. "Men hur stora volymer vi kör håller vi för oss själva", säger vd Christer Gillberg till PåHuGGeT, med hänvisning till den mycket hårda konkurrensen på marknaden. Som uppstickande nykomling på kombitrafikmarknaden gäller det att ta sig fram utan för mycket väsen, menar Christer Gillberg. "Vi smyger fram i kulisserna och säljer våra tjänster antingen direkt till industrin, alltså varuägarna, eller via andra speditörer, ibland si och ibland så; den här marknaden är lite som en berg-och-dal-bana", säger Gillberg. NCT vill heller inte berätta om företagets målsättningar eller tillväxtplaner, allt för att inte bjuda konkurrenterna på någon gratisinformation. "Vi håller oss borta från Hangartner och LKW Walter och allt vad de heter", skrattar Christer Gillberg. NCT köper plats av och samarbetar med TX Logistik, som kör trafiken och svarar för lok, vagnar och tidtabell. Varje tåg lastar ca 30 trailrar. Fotnot. NCT ägs med lika delar av fem personer: Ronny Nordmark (Norge), Mads Nissen och Frederik Wendel (Danmark), Christer Gillberg (Sverige) och Roberto Boraschi (Italien). NCT etablerades den 1 september 2008 i Halden, Köpenhamn och Parma samt i Sverige den 14 oktober (det senare beroende på Christer Gillbergs anställningsavtal med Hangartner). I våras beslutade man lägga all kundservice för Sverige, Danmark och Norge i Nässjö, varför två personer anställdes på ett nytt kontor per den 1 juli. 5

6 6 Agenturerna för Air Canada och Etihad till Heavyweight Sweden Ett av Etihads Crystal Cargos Airbusfraktplan. Bolaget har tre fraktmaskiner som flyger på 14 destinationer; totalt trafikerar Etihad Airways ett 40-tal destinationer. Air Canada Cargo har från 1 oktober utsett Heavyweight Sweden AB i Arlandastad till ny fraktförsäljningsagent (GSA) i Sverige och från 1 december även i Danmark. Det säger Heavyweight Swedens vd Sören Björkman till PåHuGGeT. Air Canada Cargos tjänster har hittills sålts av GSA Scandinavia i Sverige och Danmark samt av Airline Services i Finland och Norge. Heavyweight bildar också ett danskt dotterbolag, HWF Denmark Aps i Köpenhamn, som ska sköta försäljningen på den danska marknaden. "Vi räknar med att anställa 2-3 personer i Danmark och troligen också 2-3 personer i det svenska bolaget, varav en ganska erfaren person som ska jobba med försäljning och marknad", säger Sören Björkman. Från 1 oktober övertog Heavyweight Sweden även agenturen i de tre skandinaviska länderna för Förenade Arabemiratens nationella flygbolag Etihad Airways fraktdivision Etihad Crystal Cargo, med hemmahubb i Abu Dhabi, och som till och med den 30 september representerats av North Air Logistics (Henrik Spove på North Air Logistics på Kastrup bekräftar för PåHuGGeT att bolagets kontrakt med Etihad löpt ut). Beslut om den norska marknaden tas senare. Heavyweight Sweden ägs och drivs av Sören Björkman (53). Bolaget, som har tre anställda, omsatte i fjol 107 Mkr med ett resultat på 7,6 Mkr. Etihad Airways, bildat så sent som 2003, opererar 18 bredbukiga flygplan, bland annat nya Boeing ER, Airbus A och Airbus A Utöver dessa passagerarmaskiner betjänar Etihad Crystal Cargo 14 fraktdestinationer (bland annat Frankfurt) med två egna fraktplan av typ Airbus A RF med en lastkapacitet på upp till 44 ton och en Boeing MD-11F.

7 7 Maersk och CMA CGM väljer Helsingborg för nya linjetrafiker Både Maersk och CMA CGM, världens största respektive tredje största containerrederi, väljer Helsingborgs Hamn för nya linjetrafiker. Franska CMA CGM, som sedan 2008 anlöpt Helsingborg med sin nordeuropeiska feedertrafik, inledde den 7 oktober en ny trafik till/från Medelshavshamnarna Piraeus, Thessaloniki, Istanbul, Gebze, Gemlik, Izmir, Malta och Tanger samt en route även till/från Lissabon, Le Havre, Zeebrügge och Rotterdam. Hamnen räknar på sikt med att CMA CGM med denna trafik ökar sin årsvolym från ca TEU till ca TEU. En lika fin fjäder i Helsingborgs linjetrafikhatt är Maersks från början av november nya trafik till och från Marocko med hamnrotationen Casablanca, Agadir, Rotterdam, Bremerhaven, Helsingborg, Antwerpen, Casablanca. Det är första gången någonsin som Maersk Line anlöper Helsingborgs Hamn med en regelbunden containertrafik. Båda rederierna erbjuder ett anlöp i veckan; Maersk med fartyg på 900 TEU med gott om plats för kylcontainrar. Maersk har i flera år varit kund i Helsingborgs Hamn genom depåvolymer och landtransporter till/från hamnen. "Kortare transittider och färre eller inga omlastningar innebär ökad effektivitet, vilket är viktigt för alla våra kunder och särskilt för dem som transporterar kylcontainrar", säger Maersks Skandinavienchef Annemette Jepsen. 14 dagars hamnstrejk i Piraeus mot kinesisk privatisering Hamnstrejken i grekiska Piraeus har nu pågått i två veckor, sedan hamnarbetarna lagt ner arbetet i protest mot att kinesiska containerterminaldriftsbolaget Cosco Pacific per den 1 oktober övertog hamndriften efter ett med den grekiska regeringen träffat 30-årigt leasingavtal. Hamnarbetarna fruktar att privatiseringen av hamnarbetet i Piraeus kommer att leda till stora nedskärningar av antalet arbetare. I söndags röstade hamnarbetarna för att fortsätta strejka på måndag och tisdag (12-13/10), vilket därefter förlängts till att gälla hela veckan ut. En övertidsblockad har aviserats för lördag-söndag, vilket betyder strejk då med, eftersom allt arbete på en helg betraktas som övertidsarbete. Tidigast måndag 19 oktober kan arbetet återupptas. Över containrar och ton gods har hittills fastnat i hamnen, antingen ombord i fartyg som inte kunnat lossas, eller gods som lossats men blivit liggande. Grekiska statens 30-årskontrakt med Cosco Pacific uppgår till 6,3 miljarder dollar. Cosco Pacific är världens femte största containerterminaloperatör och tänker göra Piraeus till en av Medelhavets största containerhamnar med en årlig omsättning på 3,7 miljoner TEU. MaserFrakt och FraktCentralen tänker gå samman Fraktcentralen i Gestrikland AB i Gävle och MaserFrakt AB i Borlänge tänker gå samman, enligt en i veckan undertecknad avsiktsförklaring. Företagen ska tillsvidare verka inom sina respektive verksamhetsområden och med sina nuvarande företagsnamn. MaserFrakt är drygt tre gånger så stort som FraktCentralen med en omsättning 2008 på 1,3 miljarder kr och resultatet 15,3 Mkr. Företaget har 270 delägare och kontor i Borlänge (hk), Avesta, Ludvika, Falun, Vansbro, Leksand, Älvdalen, Sälen och Gävle med sammanlagt ett 80-tal anställda. FraktCentralen har kontor i Gävle (hk), Sandviken och Hofors och omsatte i fjol 415 Mkr med resultatet 1,5 Mkr. Företaget har 90 delägare och ett 20-tal anställda och sysselsätter ca 350 fordonsenheter. FraktCentralen bildades 2004 genom en sammanslagning av två lastbilscentraler, Truckcentralen och Gestrikefrakt. Tillsammans får MaserFrakt och FraktCentralen en omsättning på 1,8 miljarder och kommer att sysselsätta totalt ca personer.

8 8 Österströms tog hem finskt valstrådskontrakt värt 250 Mkr En vipparmskran lastar valstråd i Ovakos hamn vid valsverket i finska Dalsbruk årston ska skeppas i Österströms regi under två år. Österströms Logistics har i hård konkurrens fått ett stort tvåårskontrakt för merparten av Ovako Wires export från Finland av ca årston stålprodukter till Sverige och Mellaneuropa. Avtalet beräknas vara värt ca 250 Mkr. "Österströms har ett konkurrenskraftigt logistiksystem kombinerat med en långsiktig helhetssyn på våra logistiska behov", säger Markus Malinen, chef för logistik och ICT i Ovako Wire. "Detta inger förtroende och skapar förutsättningar för ett transparant, effektivt och flexibelt samarbete som vi ser fram mot." Utöver ståltransporterna omfattar kontraktet även returskeppningar av koks från Polen till Finland med en årsvolym på ton. "I vårt system får Ovako en sömlös integration mellan de olika transportslagen sjö, terminal, lagring och landtransport, vilket innebär att Ovako bara behöver ha en kontakt för alla aktiviteter i logistikkedjan", säger Österström Logistics vd Mathias Wideroth till PåHuGGeT. Stålgodset består av valstråd i coils med en vikt på ca kg per rulle och skeppas ut från Ovakos egen industrihamn vid företagets valsverk i Dalsbruk i sydvästra Finland. Skeppningarna går i tre flöden: 1. Från Dalsbruk till Västervik; årsvolym ca ton. Österströms har 100

9 9 procent kontroll över detta flöde genom sitt dotterbolag Västerviks Logistik och Industri AB som driver hamnen och stuveriet i Västervik. Valstråden mellanlagras i Västervik och distribueras därifrån med lastbil till ett 25-tal orter i Sverige, Norge och Danmark. 2. Från Dalsbruk till Szczecin i Polen; årsvolym ca ton. I Szczecin svarar Österströms dotterbolag för hantering, mellanlagring och distribution till ett 20-tal destinationer i Polen, Tyskland, Tjeckien och Slovakien. Från Szczecin transporteras godset vidare med lastbil, järnväg och pråm (på flodsystemet ända till Ruhrområdet). 3. Från Dalsbruk till Ovakos eget valsverk i Alblasserdam i Holland; årsvolym ca ton. Transporttiderna från Dalsbruk till Västervik är 1 dygn, till Szczecin 2 dygn och till Alblasserdam 4 dygn. Tack vare Österströms stora IT-investeringar och ett streckkodssystem kan varje enskilt godskolli spåras från lastning i Finland tills godset är lastat på lastbärare i mottagningshamnen. "Systemet arbetar med automatiska meddelanden, och så fort godset ändrar status skickas meddelanden både till Ovako i Finland och Ovakos slutkunder, vilket medför tidsbesparingar och högre säkerhet för alla parter", säger Mattias Wideroth. Dessutom, säger Wideroth, har Österströms byggt upp en hög kompetens för landlogistik både i Sverige och på hubbarna ute i Europa, vilket gör att man kan samordna transporter och därmed sänka totalkostnaden för kunden. Emirates ökar kapaciteten från Landvetter med 250 ton/vecka Emirates SkyCargo ökar från den 28 oktober sin fraktkapacitet från Göteborg till Dubai och Hong Kong med 250 ton i veckan, efter att SAS Cargo beslutat lämna samarbetet med Emirates. Ökningen beror på att Emirates i fortsättningen på egen hand ska sälja både SAS och sin egen kapacitet i maskinen. De två flygbolagen har sedan 2003 delat på utrymmet i en Boeing F-maskin som Emirates opererat och som trafikerar Landvetter tre gånger i veckan (tisdag, torsdag, söndag). Emirates SkyCargos försäljningsagent (GSA) i Sverige, Danmark, Norge och Finland är Scanpartners International. Agenturen för DSL från Seamasters till Delta Shipping Delta Shipping Agency, ägt av norska USS United Shipping Services, har från 1 oktober övertagit agenturverksamheten för holländska Delta Shipping Lines (DSL) i Sverige från det likaledes av USS ägda Seamasters AB. Bildandet av Delta Shipping Agency kommer att innebära ökad transparens, snabbare informationskanaler samt utökad lokal service, heter det. Företaget har tre anställda i Göteborg med Sofia Pape som kommersiellt ansvarig och med Ole Björn som vd, placerad i danska Århus. Med fyra fartyg på TEU seglar DSL 1-2 gånger i veckan mellan Hamburg, Rotterdam, Göteborg och S:t Petersburg. Indiskt landtransportkontrakt till WWL från Nissan Wallenius Wilhelmsen Logistics (India) Pvt Ltd har fått ett kontrakt med japanska Nissan om inlandsdistribution av företagets bilar i hela Indien från Nissans bilfabrik i Chennai (på indiska östkusten). Fabriken ska från maj 2010 börja producera bilar om året. WWL ska i nära samarbete med lokala åkerier och logistikföretag bygga upp ett distributionsnät för dessa transporter. WWL (India) bildades så sent som i januari 2009 och erbjuder fem produkter/tjänster - Ocean Transportation, Terminal Services, Technical Services, Inland Distribution and Supply Chain Management (SCM). WWL öppnade ett nytt kontor i Chennai i juli månad för hantering av det nya kontraktet. Wallenius Wilhelmsen Logistics har länge ansvarat för hela distributionen av Nissans och Infinitis bilar i USA, Mexiko och Kanada.

10 10 TransportIndikatorn visar på plus för första gången sedan april 2008 KRISEN: TransportIndikatorn, som är TransportGruppens kvartalsvisa temperaturmätare på nuläge och framtidstro i transportnäringen, visar på en uppgång för tredje kvartalet i rad och landar efter en uppgång med hela 36 'enheter' (från -31 till +5; se diagrammets röda kurva) för första gången sedan april 2008 på plus, vilket betecknas som ett trendbrott. Hela 44% av TransportIndikatorns respondenter uppger att de tror på ökad omsättning de kommande tre månaderna, en ökning med 29 procentenheter sedan kvartal två. "Vi såg tecknen på uppgång redan i våras, och nu kom det rejäla lyftet", säger TransportGruppens vd Peter Jeppsson. "Men ännu handlar det inte om full fart framåt utan snarare om att ha fått upp näsan över vattenytan. Nu gäller det att sätta seglen och att göra det med lärdom av det tuffa år som varit." Någon snar uppgång i sysselsättningen blir det dock sannolikt inte: endast 1 av 10 respondenter säger att de planerar att nyanställa under fjärde kvartalet, och 2 av 10 säger att de kommer att minska personalen. Förkortade ledtider med DHL:s direktflyg Göteborg Leipzig DHL har börjat flyga direkt mellan Göteborg och DHL:s centrala europeiska nav i Leipzig, från att tidigare ha mellanlandat i Köpenhamn. Med dagligt direktflyg från Landvetter har DHL kraftigt förkortat ledtiderna för tidskritiska transporter till Europa. DHL:s s k Time Definite-sändningar från Europa kan nu levereras före kl 09 och kl 12 i större delen av Göteborg och området kring Landvetter, Borås och Alingsås. Den nya tidtabellen möjliggör också senare hämtning hos kund, samtidigt som inlämningen till DHL:s terminal på Landvetter har ändrats från kl 20 till Avgångstid från Landvetter är (mot tidigare) och ankomsttid från Leipzig (06.50 tidigare). Logistik och precision i ett intimt samarbete med kunden! Tel +46 (0) / Fax +46 (0)

11 11 RaktPåSak: Varför vänder Sjöfartsverket ryggen åt Väneröverenskommelsen? Sjöfartsverkets ifrågasättande av en slussrestaurering i Trollhätte kanel har upprört alla som är beroende av Vänersjöfartens framtid, säger Vänerhamns vd Göran Lidström (bilden) i ett inlägg i hamnens nyhetsbrev som PåHuGGeT här återger. "Varför vänder Sjöfartsverket ryggen åt Väneröverenskommelsen från 2002, där man tillsammans med andra intressenter ingick ett samarbete i syfte att förbättra och öka trafiken på Vänern. Varför denna kovändning?" frågar Göran Lidström, varvs inlägg lyder som följer: "En nyligen publicerad rapport från Sjöfartsverket har rört upp känslor och väckt många frågor bland oss som dagligen jobbar med sjöfarten kring Vänern. Förvåningen har varit stor, inte minst bland alla de näringsidkare som är beroende av en fungerande Vänertrafik. Rapporten lyfter fram behovet av slussrestaurering år 2030 och ifrågasätter om den förväntade kostnaden är samhällsekonomiskt berättigad. För oss är svaret solklart. Transportbehovet kommer att finnas kvar, oavsett vad Sjöfartsverket vill. Industrin runt Vänern är, och kommer även i framtiden att vara, beroende av såväl tillförsel av insatsvaror som frakter av egna produkter. Alternativen är uppenbara. Om inte varorna transporteras till sjöss måste volymerna tas på land via tåg eller lastbil. Med enkel matematik innebär detta att vi varje vardag, året om, skulle konfronteras med 400 långtradare eller 300 järnvägsvagnar, utöver de som redan finns där. I ett miljöperspektiv är detta inte ens att tänka på. Vi förvånas också över att Sjöfartsverket, genom sitt utspel, vänder ryggen åt Väneröverenskommelsen från 2002 där man tillsammans med andra intressenter ingick ett samarbete i syfte att förbättra och öka trafiken på Vänern. Sjöfartsverket har varit drivande i processen. Varför denna kovändning? Vår övertygelse är fast. Vänersjöfarten kommer inte bara att finnas kvar, utan även att utvecklas i framtiden. Det aktuella förslaget om införandet av en Älvpendel är ett av de tecken som talar i den riktningen, våra och Vänerkommunernas storsatsningar i våra hamnar är ett annat. Transporter till sjöss är en framtidsväg. Om detta råder ingen tvekan." GÖRAN LIDSTRÖM, VD VÄNERHAMN Flinter Shipping startar virkeslinje Skelleftehamn-Marocko Flinter Shipping BV, som är Hollands fjärde största rederi, startar i mitten av oktober en ny linjetrafik för virke från Skelleftehamn till Marocko med minst en avgång var 4-5:e vecka. Trafiken baseras på långsiktiga kontrakt med delar av virkesindustrin i Västerbotten och i samarbete med Skelleftehamns Hamn. Rederiet använder fartyg på dvt med en lastkapacitet om kbm. Rederibefraktningen sköts av Flinter Shipping AB i Helsingborg.

12 12 PåGång: Infrastruktur och kombiterminaler på TTF:s HUB-Forum Infrastrukturen, konjunkturen, kombiterminaler och hamnfrågor avhandlas på årets HUB-Forum i TTF-Forums regi i Garnisonen Konferens på Karlavägen i Stockholm onsdag 28 oktober En rad framstående potentater möter upp för en eftermiddags anföranden, inlägg och paneldiskussioner, bland andra: Hans Brändström, chef infrastrukturenheten i Näringsdepartementet; Sven Bergström (c), ledamot Trafikutskottet; Stig Wiklund, vice vd i Stora Enso Logistics och ordförande i Näringslivets Transportråd; Kristofer Andrén, Sverigechef Wallenius Wilhelmsen Logistics och styrelseledamot i Sjöfartsforum; Magnus Kårestedt, vd i Göteborgs Hamn och styrelseledamot i Sveriges Hamnar; Sören Belin, tidigare vd Green Cargo och nu styrelseledamot i Transportindustriförbundet; Jan Bergstrand, strateg för gods och logistik i Banverket; Kent Carlsson, vd i CargoNet; Olle Huusko, produktområdeschef i Jernhusen. Livliga diskussioner kan väntas. Mingel med förtäring avslutar dagen. Pris kr inkl kaffe/te/förning; TTF-medlemmar betalar 300 kr mindre. Logistiklösningarnas Dag i Stockholm i januari 'Logistics Solutions Day' (på urtrist svenska 'Logistiklösningarnas Dag') med underrubriken 'Verktyg och strategier för effektiviserad Supply Chain' kallas en heldagskonferens (9-18) på Strand Hotell i Stockholm den 21 januari i Conductive AB:s regi. Tunga föreläsare från Tetra Pak, Ikea, Unilever/Stadium, Volvo CE, Euromaint, Tretti och Chalmers deltar. Bland rubrikerna: Tetra Pak. Kontinuerlig förbättring av företagets globala Parts Supply Chain; erfarenheter från uppsättning av ett delvis outsourcat distributionscenter för Asien i Kina; höjd leveransprecision för underleverantörer från 80% till 95% på mindre än 6 månader. Klas Wimmerstedt, Business Development Manager. Ikea. Effektivisering av inköp, produktutveckling och logistik; från funktionell till gemensam logistik; förändringsarbete av organisationen struktur, ramverk och metodutveckling; omstrukturering av distributionsnätverk. Mats Rignell, Logistikutveckling. Unilever och Stadium. Förändringar i logistikkedjan strategiska val inom Supply Chain; fällor i ett logistikprojekt; lagerlokalisering, varför lager ligger där de ligger; logistikutveckling i lågkonjunktur; ekonomi kontra klimatpåverkan. Pär Sandström, tidigare logistikchef Unilever och Stadium. Volvo CE. Hur skapa kontinuerlig förbättring av Supply Chain; laganda och engagerade medarbetare; helhetssyn inom företaget så att alla drar åt samma håll; verktyg för kontinuerligt förbättringsarbete; lyckas med att mäta och analysera nyckeltal på individnivå; lära sig förstå vad lean egentligen handlar om. Adam Hedström, materialstyrningsansvarig. Tretti.se. E-handelns utmaningar ställer nya logistikkrav i en extrem konkurrens; framtidens leverantörsutmaningar och lagerstrategier; utökad transparens i värdekedjan; utvärdera kundbehov Demand Chain Management. Carl Lumsden, logistikchef. EuroMaint Rail. Optimerade centraliserade Supply Chains sänk kostnader och öka leveranssäkerheten; effektiviserad inköps- och logistikhantering; hantering av en förlängd värdekedja sprid risker och öka transparensen; kravspecificering implementering av stöttande processer i IT-system. Carl Dorninger, inköps- och logistikchef. Chalmers. Hållbara och konkurrenskraftiga logistiknätverk, ett samarbetsprojekt mellan Chalmers och Göteborgs universitet; skapa hållbara logistiknätverk genom samverkan; skapa miljövänliga logistiklösningar som också är kostnadseffektiva. Kajsa Hulthén, forskare, Chalmers och Göteborgs universitet. Och smakar det så kostar det. Vid anmälan efter 19/12 är priset kr; bokar man före 28/11 landar man på kr. Kaffe x 2, lunch och dokumentation ingår. Nytt GPS-system håller reda på alla NTR:s och Kemiras godsvagnar Green Cargo-ägda järnvägsspeditören NTR har inlett ett samarbete med Telenor Traxion, som med GPS-enheter på varje godsvagn eller container ger positionsrapporter genom hela Europa. Systemet håller reda på vagnarnas position i land, län, kommun och adress samt riktning och avstånd till närmaste järnvägsstation. Via mobilnäten och Telenors tjänsteplattform skickas informationen tre gånger om dygnet till NTR:s webbgränssnitt för användning i företagets produktionssystem. Det nya GPS-systemet används bland annat för Kemiras transporter.

13 13

14 14 Hamburg Süd är ett av världens ledande rederier. Med anställda världen över erbjuder man skräddarsydda logistiklösningar till sina kunder. Till det nordiska huvudkontoret i Stockholm söker man nu en Line Manager Arbetsbeskrivning Som Line Manager ansvar man inom Area Norden för en eller flera av rederiets linjer. Det är Line Managerns uppgift att inom organisationen verka för att man uppfyller budget och försäljningsmål för linjen. Tillsammans med övriga organisationen utformar man och implementerar prisstrategier samtidigt som man jobbar nära säljorganisationen med att utveckla relationerna till kunderna. Vem är du? Vi söker en driven person som har erfarenhet av containertransporter. Du har en relevant akademisk utbildning och erfarenhet från marknad eller försäljning. Vi söker dig som kan ta snabba beslut och som gillar att lösa problem. Du skall ha en positiv och lyhörd personlighet samtidigt som du är strukturerad. Din engelska är flytande i både tal och skrift. Du har även goda och relevanta data- och systemkunskaper. Så här ansöker du Denna rekrytering sköts av add-logistics, rekryteringsföretaget med fokus på transport och logistik. Skicka din ansökan med referensnummer K244 till vi behandlar naturligtvis alla ansökningar konfidentiellt. För frågor ring add-logistics på eller läs mer på Logistik-Sveriges Nyhetskanal Nummer 1. "PåHuGGeT har på ett enastående sätt identifierat logistikbranschens nyhets- och informationsbehov och har blivit det syre som hela logistiknäringen behöver för att överleva." NE, Stockholm Prenumerera på PåHuGGeT det enda du behöver. Mejla din beställning i dag till: Pris helår 2009: SEK 2.509,00. Utlandet: SEK 2.609,00. PåHuGGeT utkommer torsdagar utom över jul/nyår, sommartid samt vissa helger. Måndag. Tisdag. Onsdag. PåHuGGeT. Fredag.

15 15 PåNyaPoster: Göteborgs Hamns vd tar på sig marknadschefshatten I den nya hamnstruktur där Göteborgs Hamn AB blir ett renodlat hamnbolag blir marknadsföringen av hamnen som centralt godsnav för Skandinavien mycket viktig. Därför har hamnen beslutat att inte utse någon ny marknadschef efter den i somras avgångne Eric Nilsson utan i stället låta vd Magnus Kårestedt ta på sig även marknadschefshatten. "Marknadsföringen av Göteborgs Hamn kommer att bli en av huvuduppgifterna för mig som vd, och det känns därför logiskt att inte rekrytera någon ny marknadschef till hamnbolaget", säger vd Magnus Kårestedt. Asecos vd även vd i Safe Shipping Stefan Hansson, tidigare marknadschef i USS-ägda Aseco men sedan den 1 september ny vd i Aseco efter Johan Moerth, som inom kort övergår till STL Group, har även utsetts till vd i USS-företaget Safe Shipping AB i Göteborg. Från LFV Landvetter till Destination Småland Lena Stävmo, tidigare så kallad 'Manager Route Development' i LFV på Landvetter, har lämnat sin tjänst och från 1 november utsetts till vd i Destination Småland i Växjö. Postens logistikpris till Ikea Ikea blev årets vinnare av 'Posten Logistics Award', som delades ut idag torsdag 15/10 på Postens huvudkontor i Solna. Juryn motiverade sitt val med att "Ikea har sedan drygt fem år utmanat, ifrågasatt och förändrat hela sin globala logistik, från inköp/sourcing till design, produktion och distribution till företagets 260 varuhus världen över. Den nya logistiken har avgörande betydelse för verksamhetens fortsatta tillväxt och lönsamhet samt dess sociala och miljömässiga ansvarstagande." MSC SWEDEN Import Sales Stockholm One of the largest and fastest growing shipping companies in the world is seeking a highly result driven individual to take on the role as Import Sales Representative, working out of our office in Nacka Strand, Stockholm. For this challenging role you will have to possess demonstrable knowledge and experience within the shipping industry with specific focus on the client base for Imports and Short Sea transportation. Main responsibilities Expand our import customer base Expand our Short Sea customer base and assist in developing the product Consolidate and strengthen our position in the market The person Extensive experience and knowledge of the Swedish import market Excellent communication skills in Swedish and English Strong initiative and achievement driven Ability to develop long-term business relation s internally and externally Ambitious, energetic and a true team player We offer The possibility to influence and create results Challenging work in an international company Market competitive remuneration To apply Please your application and CV to MSC Sweden AB, Gårdavägen 1, Gothenburg, Sweden,

PåHuGGeT 2011-10-06 Nr 430 Årgång 12

PåHuGGeT 2011-10-06 Nr 430 Årgång 12 PåHuGGeT 2011-10-06 Nr 430 Årgång 12 Logistik-Sveriges Nyhetskanal Nummer 1 2000-2011 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Dahllöf E-post: dahllof@pahugget.se Administration: Stig Wolf Andersson Tel:+46-(0)8-892919

Läs mer

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket logistik NR 2 JUNI 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket för långt? Så tycker partierna i transportfrågor

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Förarlöst + röststyrning Förarlösa truckar och röststyrning i framtidens lager. Kris för kombi Risk

Läs mer

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse.

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2007 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Åsa Torstensson vill skapa ett Logistikforum

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam Logistik #6 EFFEKTIVITET, MILJÖ OCH EKONOMI I SAMSPEL FÖR KONKURRENSKRAFTIGA LOGISTIK- OCH GODSTRANSPORTLÖSNINGAR RFID-experten

Läs mer

Intelligent Logistik Pris: 70 kronor

Intelligent Logistik Pris: 70 kronor Intelligent Logistik Pris: 70 kronor Nummer 3 Juni 2006 ummer 2 April 2005 Årgåg 11 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION Pris 65 AFFÄRER kroor BUTIKSLOGISTIK Detaljhandeln logistikens nya förebild Hamnspecial Truckboomen

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

logistik Svensk ved glödhet i vinter magasinet Vinjett grå Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag

logistik Svensk ved glödhet i vinter magasinet Vinjett grå Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag logistik NR 4 DEC 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag Packa julklappen

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, ANL, CLdN, DFDS, K Line, Maersk Line, MSC, SCI/Freightman AB, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn!

Läs mer

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4. DECEMBER 2014 Julfrukten HAR KOMMIT TILL HELSINGBORG! BOLIDEN en tungviktare I HELSINGBORGS HAMN Kundernas röst RESULTATET ÄR HÄR JUST NU 2014 ett investeringens

Läs mer

Intelligent Logistik. Han leder branschens bubblare. Molntjänster och säkerhet. IT-special: Med hela konferensprogrammet för Logistik&Transport

Intelligent Logistik. Han leder branschens bubblare. Molntjänster och säkerhet. IT-special: Med hela konferensprogrammet för Logistik&Transport Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2011 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER IT-special: Molntjänster och säkerhet Han leder branschens bubblare Med hela konferensprogrammet

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik a n n o n s Intelligent Logistik Nummer 1 2008 www.intelligentlogistik.se Nummer 5 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Ökade utsläpp från

Läs mer

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen uppdrag logistik EN TIDNING FRÅN POSTEN LOGISTIK NUMMER 4 2008 lantmännen: så blev våra transporter miljöeffektiva n rdisk lösning CyberPhoto har äntligen hittat rätt PRODUKTEN 18 miljoner liter popcorn

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik annons Intelligent Logistik 19 14 www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2008 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Lastbilstransporterna har

Läs mer

okrönta rallydrottning Trafikutskottets Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta

okrönta rallydrottning Trafikutskottets Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta En tidning från Banverket om gods och affärer #2/2006 Trafikutskottets okrönta rallydrottning Många måsten när maten väljer väg Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

magasinet Sidan 4-7 Göteborgs Hamn tog priset Sidan 12-13 Tåg och flakmoped för miljön Sidan 22-23 Markslöjd går bäst i mörka tider

magasinet Sidan 4-7 Göteborgs Hamn tog priset Sidan 12-13 Tåg och flakmoped för miljön Sidan 22-23 Markslöjd går bäst i mörka tider magasinet LOGISTIK Nummer 4 december 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar Här råder ingen chaufförsbrist Sidan 4-7 Göteborgs Hamn tog priset Sidan 12-13 Tåg och flakmoped för miljön

Läs mer

Det handlar om en imponerande. ihärdighet, ett. gnetande år efter år för att finputsa sin lösning.

Det handlar om en imponerande. ihärdighet, ett. gnetande år efter år för att finputsa sin lösning. ISKALLT UPPDRAG 6 Svininfluensan är här. Projektet att vaccinera hela svenska folket är nu en kamp mot klockan. På bara några månader ska 18 miljoner doser levereras. uppdrag logistik Posten Logistik AB,

Läs mer

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0 F Ö R B E S L U T S FAT TA R E I S U P P LY C H A I N NUMMER 1/2014 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: Citylogistik på frammarsch Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing

Läs mer

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 7 2012

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 7 2012 Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 7 2012 Lönespecial Så mycket tjänar logistiker och inköpare Ljus arbetsmarknad för nyutbildade logistiker 2012 toppår för nya lager Volvochef

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Infrastrukturen lyfter norrland

Infrastrukturen lyfter norrland INFRASTRUKTUR/LOGISTIK BILAGA HÖST 2012 Infrastrukturen lyfter norrland GRÖN LOGISTIK SATSNING I NORR VIND I SEGLEN VÄRLDENS SNABBASTE NÄT En specialbilaga från det digitala affärsmagasinet som inspirerar

Läs mer

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé logistik NR 3 SEPT 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Julas tågpendel till Falköping en succé Vitvaror en riktig utmaning att hantera Empire State Building ännu

Läs mer

Med grepp om skogen. Lokrevolutionen. Dessutom: Glas utan kras 6 sköna vintertips Ny förbindelse till Polen. nr 01.14

Med grepp om skogen. Lokrevolutionen. Dessutom: Glas utan kras 6 sköna vintertips Ny förbindelse till Polen. nr 01.14 axel nr 01.14 Lokrevolutionen Tre miljarder gav modern lokpark Guy Ehrling Transportnestorn om banavgifterna Innovativt gods Så ska branschen utvecklas Outokumpu Ståljättens stora resa 95 procent av Green

Läs mer

Intelligent Logistik. Tema: Lager. USA logistiken och krisen. Reportage från Ahlsells megalager

Intelligent Logistik. Tema: Lager. USA logistiken och krisen. Reportage från Ahlsells megalager Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 8. November2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Tema: Lager Reportage från Ahlsells megalager Röststyrning och autotruckar hos Coop RFID

Läs mer