PåHuGGeT Nr 359 Årgång 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PåHuGGeT 2009-10-15 Nr 359 Årgång 10"

Transkript

1 PåHuGGeT Nr 359 Årgång 10 Logistik-Sveriges Nyhetskanal Nummer 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Dahllöf E-post: Administrativ chef: Yvonne Crooks Tel:+46-(0) Mobil:+46-(0) Fax:+46-(0) Webbplats: Adress: PåHuGGeT, Box 3414, Hässelby, Sweden Copyright: TransNews Communications Rubriker den 15 oktober: Transportrådet ryter till om Nationella Transportplanen: * Värsta flaskhalsarna kvar i åratal utan mera pengar Uppstickande kombioperatör öppnar i Nässjö Heavyweight får agenturerna för Etihad och Air Canada Maersk och CMA CGM väljer Helsingborg för nya trafiker Långvarig hamnstrejk i Piraeus mot kinesisk (!) privatisering MaserFrakt och FraktCentralen går samman Finskt stålkontrakt till Österströms värt 250 Mkr Emirates ökar kapaciteten från Göteborg med 250 ton/vecka Trendbrott i konjunkturen: TransportIndikatorn på plus WWL får indiskt landtransportkontrakt av Nissan DHL börjar flyga direkt Landvetter-Leipzig RaktPåSak från Vänerhamns vd: * Varför kovänder Sjöfartsverket om Vänersjöfarten? Flinter Shipping startar virkestrafik från Skelleftehamn PåGånG: TTF:s HUB-Forum och Logistiklösningarnas Dag Nytt GPS-system håller reda på NTR:s godsvagnar Göteborgs Hamns vd tar på sig marknadschefshatten Asecos vd även vd i Safe Shipping Presstopp: Postens logistikpris till Ikea PåHuGGeTs nyheter torsdag 15 oktober Transportrådet om Transportplanen: För lite, för långsamt, för sent Alldeles för lite pengar till alldeles för långsamma och felaktigt prioriterade infrastrukturutbyggnader som blir färdiga alldeles för sent. Det säger Näringslivets Transportråd för fraktköpare (NTR) i ett mycket kritiskt remissvar till trafikverkens förslag till Nationell Transportplan för åren I transportplanen saknas också en konsekvensanalys av IMO:s nya hårda regler för fartygsutsläpp av svavel och kväveoxider, som kommer att leda till överflyttning av gods från sjö till järnväg - med ännu värre flaskhalsproblem än de nuvarande.

2 Transportrådet har tidigare flerfaldiga gånger framfört besk kritik av den planerade framtida järnvägsutbyggnaden i landet. Men nu höjer NTR rösten betydligt och kräver med emfas en helt annan tåg(!)ordning för att de nuvarande mycket kostsamma flaskhalsarna i näringslivets transportsystem snabbt ska elimineras. Transportrådets ordförande Stig Wiklund och sekreterare Guy Ehrling slår inte fysiskt några nävar i bordet (dessa två gentlemen är inte kända för slikt), men deras skarpa skrivelse till Näringsdepartementet i denna vecka torde/borde ge kännbara av- och intryck på både ministrarna Torstensson och Olofsson och alla deras tjänstemän. Transportrådets grundläggande kritik av trafikverkens förslag är att det "saknar den så viktiga kopplingen mellan transportvisioner, mål och genomförandet av åtgärder för väl fungerande godsstråk och noder". Anslagsramen räcker inte till för att genomföra de visioner och mål för transportsystemets utveckling som anges. Utan ökade resurser för investeringar och underhåll kan inte visionerna och målen i trafikverkens förslag till nationell plan genomföras, säger Transportrådet och underkänner därmed i praktiken hela planen. Transportrådet fokuserar på fraktköparnas och transportföretagens tre kritiska käpphästar: 1) Dubbelspåret mellan Hallsberg och Mjölby för ökad kapacitet på hela det sammanhängande godsstråket genom Bergslagen (se kartan). 2) Investeringarna i Bergslagsbanan/Väster om Vänern för ökad bärighet och kapacitet. 3) Dubbelspåret på Hamnbanan i Göteborg och ny Marieholmsbro till Göteborgs Hamn. Dessa tre centrala godsstråk har diskuterats och prioriterats i decennier i tidigare planer men kommer enligt trafikverkens förslag inte att vara slutförda ens år Detta är inte acceptabelt vare sig för transportköparna i näringslivet eller för transportföretagen, säger Näringslivets Transportråd. Ett färdigställande av dessa tre banprojekt tidigt under planperioden är högprioriterat av Transportrådet. "Kraven på förkortade ledtider och leveransprecision ökar, men i trafikverkens planförslag kvarstår sårbarheten och störningskänsligheten i viktiga godsstråk under lång tid", säger Transportrådet. Risken för att ökad sårbarhet och känslighet för störningar drabbar transportköpare och transportföretag är särskilt stor på Järnvägs-Sveriges Godsflaskhals nr 1 - det 46 km långa, 2

3 3 delvis vindlande, enkelspåret mellan Hallsberg och hållplatsen Degerön, belägen ca 20 km norr om Motala. Men enligt trafikverkens planförslag kan man först 2016, alltså om 7 år, börja bygga ett dubbelspår Hallsberg-Degerön för att öka kapaciteten på godsstråket genom Bergslagen via Hallsberg-Motala vidare till hamnar i södra Sverige, och då endast med ca en tredjedel av totalkostnaden under planperioden. Transportrådet höjer ett varningens pekfinger (eller är det en knuten näve?) till infrastrukturbeslutsfattarna: "Om inte problemen med bristande kapacitet på sträckan Hallsberg-Mjölby åtgärdas byggs en flaskhals in för överskådlig tid i hela det centrala godsstråket från Bergslagen till södra Sverige och för vidare transport till för svenskt näringsliv viktiga marknader i olika delar av Europa." Banverket säger själva (i sin oöverträffade dokumentation på sin hemsida) att enkelspårssträckorna Hallsberg-Degerön (alltså norr om Motala) och Motala-Mjölby (söder om Motala) orsakar problem längs hela godsstråket. Alla tåg får inte plats på banan, och tåg måste ledas om till andra banor vilket leder till förlängda transporttider. Dessutom är känsligheten för störningar hög. Syftet med att bygga dubbelspår på hela sträckan är att fler godståg ska kunna gå på banan och att transporttiderna ska minska. Vidare: Godstågens trafik har en topp/maxnivå på kvällen mellan kl och med 9 tåg i norrgående riktning och ett tåg i södergående riktning. Det är kapacitetsproblem på sträckan. Kapacitetsbristen på Hallsbergs rangerbangård leder till att tåg behöver ledas om till andra stråk via Katrineholm respektive Falköping. För närvarande leds 7 tåg/dygn om. Tidsförlusten för dessa tåg kan uppskattas till ca en timme per tåg, säger Banverket (enbart dessa tidsförluster kan summeras till totalt 745 dagar under sju år; reds anm efter konsultation av miniräknare.) Alltså: Om inte den nationella transportplanen ändras kommer dessa sakernas tillstånd att råda i ytterligare minst sju år. Transportrådets andra käpphäst är de otillräckliga och senfärdiga investeringarna i ökad bärighet och kapacitet på Bergslagsbanan/Väster om Vänern, alltså Godsflaskhals nr 2. Denna bana ingår delvis i ramförslaget i den nationella planen. Men för att kunna öka kapaciteten på viktiga sträckor längs stråket krävs 15% mer pengar. Investeringen kommer att avlasta Västra stambanan och möjliggöra en ökad separering av gods- och persontrafik på befintliga spår. Näringslivets Transportråd anser att investeringar i Bergslagsbanan måste slutföras tidigt under planeringsperioden för att möjliggöra en effektiv godstrafik på hela stråket Gävle-Borlänge-Göteborg. Sist men inte minst slår Transportrådet i sitt remissyttrande ett (mycket hårt) slag för en snabb utbyggnad av Järnvägs-Sveriges kanske mest kritiska Godsflaskhals nr 3 (som många nog ser som landets mest kritiska flaskhals) nämligen Hamnbanan i Göteborg och en ny Marieholmsbro till hamnen. Men enligt trafikverkens förslag ska ett partiellt dubbelspår på Hamnbanan och en ny Marieholmsbro till Göteborgs Hamn påbörjas först om 10 år, alltså Utbyggnaden uppdelas i sex etapper, och en färdigställd utbyggnad ligger utanför planperioden. Ett mycket kritiskt Transportråd konstaterar att antalet godspendlar och containrar på järnväg till och från Göteborgs Hamn har hittills under 2000-talet ökat kraftigt. "Med

4 4 en utbyggnad av partiellt dubbelspår och en ny Marieholmsbro sent under planperioden är risken uppenbar för ett störningskänsligt och sårbart logistiksystem", heter det. "Det finns en rytmik i logistiken som är invävd i hela produktionskedjan, och det får inte gå fel någonstans. Om en godstransport från något av Transportrådets medlemsföretag blir försenad med tåget till hamnen i Göteborg så missas en båtavgång som även kan medföra brist på tomvagnar. Detta är förenat med följdkostnader. Effektiva och tillförlitliga transporter på Hamnbanan och Marieholmsbron till Göteborgs hamn är en riksangelägenhet", säger Transportrådet. I sitt remissvar kritiserar rådet också trafikverken för att de i sin nationella transportplan inte beaktat och närmare analyserat konsekvenserna av FN-organet IMO:s (alltså International Maritime Organization) nyligen fattade beslut om en kraftig minskning av utsläppen av svavel och kväveoxider från fartyg; en reglering som på kort tid kommer att leda till överflyttning av gods från sjö- till i första hand järnvägstransport. Transportrådet föreslår påpassligt att Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI) får i uppdrag att i samarbete med trafikverken utreda vilka svenska järnvägsstråk som har kapacitet att ta emot gods som idag skeppas till sjöss men som till följd av IMObeslutet framöver kommer att transporteras på land. "Kapacitetshöjande åtgärder behövs tidigt under planperioden för att inte den redan nu stora kapacitetsbrist som finns på viktiga järnvägsstråk ytterligare förvärras i och med IMO-beslutet", varnar Transportrådet. Tillräcklig kapacitet måste säkerställas i berörda stråk, bland annat ett dubbelspår på sträckan Hallsberg-Mjölby med kopplingar till Södra stambanan samt ökad bärighet och kapacitet på Bergslagsbanan/Väster om Vänern, som avlastar Västra stambanan. SLÄPPP BRRROMSARNA. Visa flaggen i PåHuGGeT i höst. Den som inte syns finns inte. I PåHuGGeT syns du. Varje vecka. Logistik-Sveriges Marknadsföringskanal Nummer 1. Mejla i dag till för Annonspriser och Utgivningsschema. PåHuGGeTs ANNONSÖRER i VECKANS NUMMER är: KSD-Edicom och Grimaldi sid 1, Kuehne+Nagel sid 2, Colliers International sid 3, 6, KGH Customs sid 3, Nacco sid 5, Kregert sid 6, Damco sid 7, Atlas Logistik sid 8, Lehnkering sid 10, GLA/Maquire sid 13, Freja sid 13, Hamburg Süd/Add-Logistics sid 14, MSC Sweden sid 15.

5 Uppstickaren Nordic Combined Transport öppnar kontor i Nässjö Det 2008 bildade kombitrafikbolaget Nordic Combined Transport AS (NCT) med fem ägare i fyra länder - har etablerat ett kontor i Nässjö med tre anställda och Christer Gillberg som vd (bilden), som tidigare en kort tid var ansvarig för Hangartner i både Sverige och Norge. På kontoret finns även Erik Hesselman och Lennart Rönnmark. Den internationella uppstickaren NCT har huvudkontor i norska Halden med två anställda samt kontor även i danska Glostrup och italienska Parma med vardera två anställda. NCT har alltså sammanlagt nio anställda på fyra kontor, samtliga kommande från Hangartner och tidigare EuroShuttle och med mångåriga erfarenheter av kombinerade järnvägstransporter. Nordic Combined Transport erbjuder för närvarande trailertransporter med TX Logistiks kombitåg tre gånger i veckan (tisdag, fredag, lördag) mellan Verona i Italien, danska Taulov samt Malmö, Göteborg och Eskilstuna för vidare bildistribution till svenska butiker/konsumenter. Mycket pasta från Italien (inkl annat typiskt italienskt exportgods) kombineras med svenska skogsprodukter i sydgående riktning. Bolagets omsättning uppges till Mkr. "Men hur stora volymer vi kör håller vi för oss själva", säger vd Christer Gillberg till PåHuGGeT, med hänvisning till den mycket hårda konkurrensen på marknaden. Som uppstickande nykomling på kombitrafikmarknaden gäller det att ta sig fram utan för mycket väsen, menar Christer Gillberg. "Vi smyger fram i kulisserna och säljer våra tjänster antingen direkt till industrin, alltså varuägarna, eller via andra speditörer, ibland si och ibland så; den här marknaden är lite som en berg-och-dal-bana", säger Gillberg. NCT vill heller inte berätta om företagets målsättningar eller tillväxtplaner, allt för att inte bjuda konkurrenterna på någon gratisinformation. "Vi håller oss borta från Hangartner och LKW Walter och allt vad de heter", skrattar Christer Gillberg. NCT köper plats av och samarbetar med TX Logistik, som kör trafiken och svarar för lok, vagnar och tidtabell. Varje tåg lastar ca 30 trailrar. Fotnot. NCT ägs med lika delar av fem personer: Ronny Nordmark (Norge), Mads Nissen och Frederik Wendel (Danmark), Christer Gillberg (Sverige) och Roberto Boraschi (Italien). NCT etablerades den 1 september 2008 i Halden, Köpenhamn och Parma samt i Sverige den 14 oktober (det senare beroende på Christer Gillbergs anställningsavtal med Hangartner). I våras beslutade man lägga all kundservice för Sverige, Danmark och Norge i Nässjö, varför två personer anställdes på ett nytt kontor per den 1 juli. 5

6 6 Agenturerna för Air Canada och Etihad till Heavyweight Sweden Ett av Etihads Crystal Cargos Airbusfraktplan. Bolaget har tre fraktmaskiner som flyger på 14 destinationer; totalt trafikerar Etihad Airways ett 40-tal destinationer. Air Canada Cargo har från 1 oktober utsett Heavyweight Sweden AB i Arlandastad till ny fraktförsäljningsagent (GSA) i Sverige och från 1 december även i Danmark. Det säger Heavyweight Swedens vd Sören Björkman till PåHuGGeT. Air Canada Cargos tjänster har hittills sålts av GSA Scandinavia i Sverige och Danmark samt av Airline Services i Finland och Norge. Heavyweight bildar också ett danskt dotterbolag, HWF Denmark Aps i Köpenhamn, som ska sköta försäljningen på den danska marknaden. "Vi räknar med att anställa 2-3 personer i Danmark och troligen också 2-3 personer i det svenska bolaget, varav en ganska erfaren person som ska jobba med försäljning och marknad", säger Sören Björkman. Från 1 oktober övertog Heavyweight Sweden även agenturen i de tre skandinaviska länderna för Förenade Arabemiratens nationella flygbolag Etihad Airways fraktdivision Etihad Crystal Cargo, med hemmahubb i Abu Dhabi, och som till och med den 30 september representerats av North Air Logistics (Henrik Spove på North Air Logistics på Kastrup bekräftar för PåHuGGeT att bolagets kontrakt med Etihad löpt ut). Beslut om den norska marknaden tas senare. Heavyweight Sweden ägs och drivs av Sören Björkman (53). Bolaget, som har tre anställda, omsatte i fjol 107 Mkr med ett resultat på 7,6 Mkr. Etihad Airways, bildat så sent som 2003, opererar 18 bredbukiga flygplan, bland annat nya Boeing ER, Airbus A och Airbus A Utöver dessa passagerarmaskiner betjänar Etihad Crystal Cargo 14 fraktdestinationer (bland annat Frankfurt) med två egna fraktplan av typ Airbus A RF med en lastkapacitet på upp till 44 ton och en Boeing MD-11F.

7 7 Maersk och CMA CGM väljer Helsingborg för nya linjetrafiker Både Maersk och CMA CGM, världens största respektive tredje största containerrederi, väljer Helsingborgs Hamn för nya linjetrafiker. Franska CMA CGM, som sedan 2008 anlöpt Helsingborg med sin nordeuropeiska feedertrafik, inledde den 7 oktober en ny trafik till/från Medelshavshamnarna Piraeus, Thessaloniki, Istanbul, Gebze, Gemlik, Izmir, Malta och Tanger samt en route även till/från Lissabon, Le Havre, Zeebrügge och Rotterdam. Hamnen räknar på sikt med att CMA CGM med denna trafik ökar sin årsvolym från ca TEU till ca TEU. En lika fin fjäder i Helsingborgs linjetrafikhatt är Maersks från början av november nya trafik till och från Marocko med hamnrotationen Casablanca, Agadir, Rotterdam, Bremerhaven, Helsingborg, Antwerpen, Casablanca. Det är första gången någonsin som Maersk Line anlöper Helsingborgs Hamn med en regelbunden containertrafik. Båda rederierna erbjuder ett anlöp i veckan; Maersk med fartyg på 900 TEU med gott om plats för kylcontainrar. Maersk har i flera år varit kund i Helsingborgs Hamn genom depåvolymer och landtransporter till/från hamnen. "Kortare transittider och färre eller inga omlastningar innebär ökad effektivitet, vilket är viktigt för alla våra kunder och särskilt för dem som transporterar kylcontainrar", säger Maersks Skandinavienchef Annemette Jepsen. 14 dagars hamnstrejk i Piraeus mot kinesisk privatisering Hamnstrejken i grekiska Piraeus har nu pågått i två veckor, sedan hamnarbetarna lagt ner arbetet i protest mot att kinesiska containerterminaldriftsbolaget Cosco Pacific per den 1 oktober övertog hamndriften efter ett med den grekiska regeringen träffat 30-årigt leasingavtal. Hamnarbetarna fruktar att privatiseringen av hamnarbetet i Piraeus kommer att leda till stora nedskärningar av antalet arbetare. I söndags röstade hamnarbetarna för att fortsätta strejka på måndag och tisdag (12-13/10), vilket därefter förlängts till att gälla hela veckan ut. En övertidsblockad har aviserats för lördag-söndag, vilket betyder strejk då med, eftersom allt arbete på en helg betraktas som övertidsarbete. Tidigast måndag 19 oktober kan arbetet återupptas. Över containrar och ton gods har hittills fastnat i hamnen, antingen ombord i fartyg som inte kunnat lossas, eller gods som lossats men blivit liggande. Grekiska statens 30-årskontrakt med Cosco Pacific uppgår till 6,3 miljarder dollar. Cosco Pacific är världens femte största containerterminaloperatör och tänker göra Piraeus till en av Medelhavets största containerhamnar med en årlig omsättning på 3,7 miljoner TEU. MaserFrakt och FraktCentralen tänker gå samman Fraktcentralen i Gestrikland AB i Gävle och MaserFrakt AB i Borlänge tänker gå samman, enligt en i veckan undertecknad avsiktsförklaring. Företagen ska tillsvidare verka inom sina respektive verksamhetsområden och med sina nuvarande företagsnamn. MaserFrakt är drygt tre gånger så stort som FraktCentralen med en omsättning 2008 på 1,3 miljarder kr och resultatet 15,3 Mkr. Företaget har 270 delägare och kontor i Borlänge (hk), Avesta, Ludvika, Falun, Vansbro, Leksand, Älvdalen, Sälen och Gävle med sammanlagt ett 80-tal anställda. FraktCentralen har kontor i Gävle (hk), Sandviken och Hofors och omsatte i fjol 415 Mkr med resultatet 1,5 Mkr. Företaget har 90 delägare och ett 20-tal anställda och sysselsätter ca 350 fordonsenheter. FraktCentralen bildades 2004 genom en sammanslagning av två lastbilscentraler, Truckcentralen och Gestrikefrakt. Tillsammans får MaserFrakt och FraktCentralen en omsättning på 1,8 miljarder och kommer att sysselsätta totalt ca personer.

8 8 Österströms tog hem finskt valstrådskontrakt värt 250 Mkr En vipparmskran lastar valstråd i Ovakos hamn vid valsverket i finska Dalsbruk årston ska skeppas i Österströms regi under två år. Österströms Logistics har i hård konkurrens fått ett stort tvåårskontrakt för merparten av Ovako Wires export från Finland av ca årston stålprodukter till Sverige och Mellaneuropa. Avtalet beräknas vara värt ca 250 Mkr. "Österströms har ett konkurrenskraftigt logistiksystem kombinerat med en långsiktig helhetssyn på våra logistiska behov", säger Markus Malinen, chef för logistik och ICT i Ovako Wire. "Detta inger förtroende och skapar förutsättningar för ett transparant, effektivt och flexibelt samarbete som vi ser fram mot." Utöver ståltransporterna omfattar kontraktet även returskeppningar av koks från Polen till Finland med en årsvolym på ton. "I vårt system får Ovako en sömlös integration mellan de olika transportslagen sjö, terminal, lagring och landtransport, vilket innebär att Ovako bara behöver ha en kontakt för alla aktiviteter i logistikkedjan", säger Österström Logistics vd Mathias Wideroth till PåHuGGeT. Stålgodset består av valstråd i coils med en vikt på ca kg per rulle och skeppas ut från Ovakos egen industrihamn vid företagets valsverk i Dalsbruk i sydvästra Finland. Skeppningarna går i tre flöden: 1. Från Dalsbruk till Västervik; årsvolym ca ton. Österströms har 100

9 9 procent kontroll över detta flöde genom sitt dotterbolag Västerviks Logistik och Industri AB som driver hamnen och stuveriet i Västervik. Valstråden mellanlagras i Västervik och distribueras därifrån med lastbil till ett 25-tal orter i Sverige, Norge och Danmark. 2. Från Dalsbruk till Szczecin i Polen; årsvolym ca ton. I Szczecin svarar Österströms dotterbolag för hantering, mellanlagring och distribution till ett 20-tal destinationer i Polen, Tyskland, Tjeckien och Slovakien. Från Szczecin transporteras godset vidare med lastbil, järnväg och pråm (på flodsystemet ända till Ruhrområdet). 3. Från Dalsbruk till Ovakos eget valsverk i Alblasserdam i Holland; årsvolym ca ton. Transporttiderna från Dalsbruk till Västervik är 1 dygn, till Szczecin 2 dygn och till Alblasserdam 4 dygn. Tack vare Österströms stora IT-investeringar och ett streckkodssystem kan varje enskilt godskolli spåras från lastning i Finland tills godset är lastat på lastbärare i mottagningshamnen. "Systemet arbetar med automatiska meddelanden, och så fort godset ändrar status skickas meddelanden både till Ovako i Finland och Ovakos slutkunder, vilket medför tidsbesparingar och högre säkerhet för alla parter", säger Mattias Wideroth. Dessutom, säger Wideroth, har Österströms byggt upp en hög kompetens för landlogistik både i Sverige och på hubbarna ute i Europa, vilket gör att man kan samordna transporter och därmed sänka totalkostnaden för kunden. Emirates ökar kapaciteten från Landvetter med 250 ton/vecka Emirates SkyCargo ökar från den 28 oktober sin fraktkapacitet från Göteborg till Dubai och Hong Kong med 250 ton i veckan, efter att SAS Cargo beslutat lämna samarbetet med Emirates. Ökningen beror på att Emirates i fortsättningen på egen hand ska sälja både SAS och sin egen kapacitet i maskinen. De två flygbolagen har sedan 2003 delat på utrymmet i en Boeing F-maskin som Emirates opererat och som trafikerar Landvetter tre gånger i veckan (tisdag, torsdag, söndag). Emirates SkyCargos försäljningsagent (GSA) i Sverige, Danmark, Norge och Finland är Scanpartners International. Agenturen för DSL från Seamasters till Delta Shipping Delta Shipping Agency, ägt av norska USS United Shipping Services, har från 1 oktober övertagit agenturverksamheten för holländska Delta Shipping Lines (DSL) i Sverige från det likaledes av USS ägda Seamasters AB. Bildandet av Delta Shipping Agency kommer att innebära ökad transparens, snabbare informationskanaler samt utökad lokal service, heter det. Företaget har tre anställda i Göteborg med Sofia Pape som kommersiellt ansvarig och med Ole Björn som vd, placerad i danska Århus. Med fyra fartyg på TEU seglar DSL 1-2 gånger i veckan mellan Hamburg, Rotterdam, Göteborg och S:t Petersburg. Indiskt landtransportkontrakt till WWL från Nissan Wallenius Wilhelmsen Logistics (India) Pvt Ltd har fått ett kontrakt med japanska Nissan om inlandsdistribution av företagets bilar i hela Indien från Nissans bilfabrik i Chennai (på indiska östkusten). Fabriken ska från maj 2010 börja producera bilar om året. WWL ska i nära samarbete med lokala åkerier och logistikföretag bygga upp ett distributionsnät för dessa transporter. WWL (India) bildades så sent som i januari 2009 och erbjuder fem produkter/tjänster - Ocean Transportation, Terminal Services, Technical Services, Inland Distribution and Supply Chain Management (SCM). WWL öppnade ett nytt kontor i Chennai i juli månad för hantering av det nya kontraktet. Wallenius Wilhelmsen Logistics har länge ansvarat för hela distributionen av Nissans och Infinitis bilar i USA, Mexiko och Kanada.

10 10 TransportIndikatorn visar på plus för första gången sedan april 2008 KRISEN: TransportIndikatorn, som är TransportGruppens kvartalsvisa temperaturmätare på nuläge och framtidstro i transportnäringen, visar på en uppgång för tredje kvartalet i rad och landar efter en uppgång med hela 36 'enheter' (från -31 till +5; se diagrammets röda kurva) för första gången sedan april 2008 på plus, vilket betecknas som ett trendbrott. Hela 44% av TransportIndikatorns respondenter uppger att de tror på ökad omsättning de kommande tre månaderna, en ökning med 29 procentenheter sedan kvartal två. "Vi såg tecknen på uppgång redan i våras, och nu kom det rejäla lyftet", säger TransportGruppens vd Peter Jeppsson. "Men ännu handlar det inte om full fart framåt utan snarare om att ha fått upp näsan över vattenytan. Nu gäller det att sätta seglen och att göra det med lärdom av det tuffa år som varit." Någon snar uppgång i sysselsättningen blir det dock sannolikt inte: endast 1 av 10 respondenter säger att de planerar att nyanställa under fjärde kvartalet, och 2 av 10 säger att de kommer att minska personalen. Förkortade ledtider med DHL:s direktflyg Göteborg Leipzig DHL har börjat flyga direkt mellan Göteborg och DHL:s centrala europeiska nav i Leipzig, från att tidigare ha mellanlandat i Köpenhamn. Med dagligt direktflyg från Landvetter har DHL kraftigt förkortat ledtiderna för tidskritiska transporter till Europa. DHL:s s k Time Definite-sändningar från Europa kan nu levereras före kl 09 och kl 12 i större delen av Göteborg och området kring Landvetter, Borås och Alingsås. Den nya tidtabellen möjliggör också senare hämtning hos kund, samtidigt som inlämningen till DHL:s terminal på Landvetter har ändrats från kl 20 till Avgångstid från Landvetter är (mot tidigare) och ankomsttid från Leipzig (06.50 tidigare). Logistik och precision i ett intimt samarbete med kunden! Tel +46 (0) / Fax +46 (0)

11 11 RaktPåSak: Varför vänder Sjöfartsverket ryggen åt Väneröverenskommelsen? Sjöfartsverkets ifrågasättande av en slussrestaurering i Trollhätte kanel har upprört alla som är beroende av Vänersjöfartens framtid, säger Vänerhamns vd Göran Lidström (bilden) i ett inlägg i hamnens nyhetsbrev som PåHuGGeT här återger. "Varför vänder Sjöfartsverket ryggen åt Väneröverenskommelsen från 2002, där man tillsammans med andra intressenter ingick ett samarbete i syfte att förbättra och öka trafiken på Vänern. Varför denna kovändning?" frågar Göran Lidström, varvs inlägg lyder som följer: "En nyligen publicerad rapport från Sjöfartsverket har rört upp känslor och väckt många frågor bland oss som dagligen jobbar med sjöfarten kring Vänern. Förvåningen har varit stor, inte minst bland alla de näringsidkare som är beroende av en fungerande Vänertrafik. Rapporten lyfter fram behovet av slussrestaurering år 2030 och ifrågasätter om den förväntade kostnaden är samhällsekonomiskt berättigad. För oss är svaret solklart. Transportbehovet kommer att finnas kvar, oavsett vad Sjöfartsverket vill. Industrin runt Vänern är, och kommer även i framtiden att vara, beroende av såväl tillförsel av insatsvaror som frakter av egna produkter. Alternativen är uppenbara. Om inte varorna transporteras till sjöss måste volymerna tas på land via tåg eller lastbil. Med enkel matematik innebär detta att vi varje vardag, året om, skulle konfronteras med 400 långtradare eller 300 järnvägsvagnar, utöver de som redan finns där. I ett miljöperspektiv är detta inte ens att tänka på. Vi förvånas också över att Sjöfartsverket, genom sitt utspel, vänder ryggen åt Väneröverenskommelsen från 2002 där man tillsammans med andra intressenter ingick ett samarbete i syfte att förbättra och öka trafiken på Vänern. Sjöfartsverket har varit drivande i processen. Varför denna kovändning? Vår övertygelse är fast. Vänersjöfarten kommer inte bara att finnas kvar, utan även att utvecklas i framtiden. Det aktuella förslaget om införandet av en Älvpendel är ett av de tecken som talar i den riktningen, våra och Vänerkommunernas storsatsningar i våra hamnar är ett annat. Transporter till sjöss är en framtidsväg. Om detta råder ingen tvekan." GÖRAN LIDSTRÖM, VD VÄNERHAMN Flinter Shipping startar virkeslinje Skelleftehamn-Marocko Flinter Shipping BV, som är Hollands fjärde största rederi, startar i mitten av oktober en ny linjetrafik för virke från Skelleftehamn till Marocko med minst en avgång var 4-5:e vecka. Trafiken baseras på långsiktiga kontrakt med delar av virkesindustrin i Västerbotten och i samarbete med Skelleftehamns Hamn. Rederiet använder fartyg på dvt med en lastkapacitet om kbm. Rederibefraktningen sköts av Flinter Shipping AB i Helsingborg.

12 12 PåGång: Infrastruktur och kombiterminaler på TTF:s HUB-Forum Infrastrukturen, konjunkturen, kombiterminaler och hamnfrågor avhandlas på årets HUB-Forum i TTF-Forums regi i Garnisonen Konferens på Karlavägen i Stockholm onsdag 28 oktober En rad framstående potentater möter upp för en eftermiddags anföranden, inlägg och paneldiskussioner, bland andra: Hans Brändström, chef infrastrukturenheten i Näringsdepartementet; Sven Bergström (c), ledamot Trafikutskottet; Stig Wiklund, vice vd i Stora Enso Logistics och ordförande i Näringslivets Transportråd; Kristofer Andrén, Sverigechef Wallenius Wilhelmsen Logistics och styrelseledamot i Sjöfartsforum; Magnus Kårestedt, vd i Göteborgs Hamn och styrelseledamot i Sveriges Hamnar; Sören Belin, tidigare vd Green Cargo och nu styrelseledamot i Transportindustriförbundet; Jan Bergstrand, strateg för gods och logistik i Banverket; Kent Carlsson, vd i CargoNet; Olle Huusko, produktområdeschef i Jernhusen. Livliga diskussioner kan väntas. Mingel med förtäring avslutar dagen. Pris kr inkl kaffe/te/förning; TTF-medlemmar betalar 300 kr mindre. Logistiklösningarnas Dag i Stockholm i januari 'Logistics Solutions Day' (på urtrist svenska 'Logistiklösningarnas Dag') med underrubriken 'Verktyg och strategier för effektiviserad Supply Chain' kallas en heldagskonferens (9-18) på Strand Hotell i Stockholm den 21 januari i Conductive AB:s regi. Tunga föreläsare från Tetra Pak, Ikea, Unilever/Stadium, Volvo CE, Euromaint, Tretti och Chalmers deltar. Bland rubrikerna: Tetra Pak. Kontinuerlig förbättring av företagets globala Parts Supply Chain; erfarenheter från uppsättning av ett delvis outsourcat distributionscenter för Asien i Kina; höjd leveransprecision för underleverantörer från 80% till 95% på mindre än 6 månader. Klas Wimmerstedt, Business Development Manager. Ikea. Effektivisering av inköp, produktutveckling och logistik; från funktionell till gemensam logistik; förändringsarbete av organisationen struktur, ramverk och metodutveckling; omstrukturering av distributionsnätverk. Mats Rignell, Logistikutveckling. Unilever och Stadium. Förändringar i logistikkedjan strategiska val inom Supply Chain; fällor i ett logistikprojekt; lagerlokalisering, varför lager ligger där de ligger; logistikutveckling i lågkonjunktur; ekonomi kontra klimatpåverkan. Pär Sandström, tidigare logistikchef Unilever och Stadium. Volvo CE. Hur skapa kontinuerlig förbättring av Supply Chain; laganda och engagerade medarbetare; helhetssyn inom företaget så att alla drar åt samma håll; verktyg för kontinuerligt förbättringsarbete; lyckas med att mäta och analysera nyckeltal på individnivå; lära sig förstå vad lean egentligen handlar om. Adam Hedström, materialstyrningsansvarig. Tretti.se. E-handelns utmaningar ställer nya logistikkrav i en extrem konkurrens; framtidens leverantörsutmaningar och lagerstrategier; utökad transparens i värdekedjan; utvärdera kundbehov Demand Chain Management. Carl Lumsden, logistikchef. EuroMaint Rail. Optimerade centraliserade Supply Chains sänk kostnader och öka leveranssäkerheten; effektiviserad inköps- och logistikhantering; hantering av en förlängd värdekedja sprid risker och öka transparensen; kravspecificering implementering av stöttande processer i IT-system. Carl Dorninger, inköps- och logistikchef. Chalmers. Hållbara och konkurrenskraftiga logistiknätverk, ett samarbetsprojekt mellan Chalmers och Göteborgs universitet; skapa hållbara logistiknätverk genom samverkan; skapa miljövänliga logistiklösningar som också är kostnadseffektiva. Kajsa Hulthén, forskare, Chalmers och Göteborgs universitet. Och smakar det så kostar det. Vid anmälan efter 19/12 är priset kr; bokar man före 28/11 landar man på kr. Kaffe x 2, lunch och dokumentation ingår. Nytt GPS-system håller reda på alla NTR:s och Kemiras godsvagnar Green Cargo-ägda järnvägsspeditören NTR har inlett ett samarbete med Telenor Traxion, som med GPS-enheter på varje godsvagn eller container ger positionsrapporter genom hela Europa. Systemet håller reda på vagnarnas position i land, län, kommun och adress samt riktning och avstånd till närmaste järnvägsstation. Via mobilnäten och Telenors tjänsteplattform skickas informationen tre gånger om dygnet till NTR:s webbgränssnitt för användning i företagets produktionssystem. Det nya GPS-systemet används bland annat för Kemiras transporter.

13 13

14 14 Hamburg Süd är ett av världens ledande rederier. Med anställda världen över erbjuder man skräddarsydda logistiklösningar till sina kunder. Till det nordiska huvudkontoret i Stockholm söker man nu en Line Manager Arbetsbeskrivning Som Line Manager ansvar man inom Area Norden för en eller flera av rederiets linjer. Det är Line Managerns uppgift att inom organisationen verka för att man uppfyller budget och försäljningsmål för linjen. Tillsammans med övriga organisationen utformar man och implementerar prisstrategier samtidigt som man jobbar nära säljorganisationen med att utveckla relationerna till kunderna. Vem är du? Vi söker en driven person som har erfarenhet av containertransporter. Du har en relevant akademisk utbildning och erfarenhet från marknad eller försäljning. Vi söker dig som kan ta snabba beslut och som gillar att lösa problem. Du skall ha en positiv och lyhörd personlighet samtidigt som du är strukturerad. Din engelska är flytande i både tal och skrift. Du har även goda och relevanta data- och systemkunskaper. Så här ansöker du Denna rekrytering sköts av add-logistics, rekryteringsföretaget med fokus på transport och logistik. Skicka din ansökan med referensnummer K244 till vi behandlar naturligtvis alla ansökningar konfidentiellt. För frågor ring add-logistics på eller läs mer på Logistik-Sveriges Nyhetskanal Nummer 1. "PåHuGGeT har på ett enastående sätt identifierat logistikbranschens nyhets- och informationsbehov och har blivit det syre som hela logistiknäringen behöver för att överleva." NE, Stockholm Prenumerera på PåHuGGeT det enda du behöver. Mejla din beställning i dag till: Pris helår 2009: SEK 2.509,00. Utlandet: SEK 2.609,00. PåHuGGeT utkommer torsdagar utom över jul/nyår, sommartid samt vissa helger. Måndag. Tisdag. Onsdag. PåHuGGeT. Fredag.

15 15 PåNyaPoster: Göteborgs Hamns vd tar på sig marknadschefshatten I den nya hamnstruktur där Göteborgs Hamn AB blir ett renodlat hamnbolag blir marknadsföringen av hamnen som centralt godsnav för Skandinavien mycket viktig. Därför har hamnen beslutat att inte utse någon ny marknadschef efter den i somras avgångne Eric Nilsson utan i stället låta vd Magnus Kårestedt ta på sig även marknadschefshatten. "Marknadsföringen av Göteborgs Hamn kommer att bli en av huvuduppgifterna för mig som vd, och det känns därför logiskt att inte rekrytera någon ny marknadschef till hamnbolaget", säger vd Magnus Kårestedt. Asecos vd även vd i Safe Shipping Stefan Hansson, tidigare marknadschef i USS-ägda Aseco men sedan den 1 september ny vd i Aseco efter Johan Moerth, som inom kort övergår till STL Group, har även utsetts till vd i USS-företaget Safe Shipping AB i Göteborg. Från LFV Landvetter till Destination Småland Lena Stävmo, tidigare så kallad 'Manager Route Development' i LFV på Landvetter, har lämnat sin tjänst och från 1 november utsetts till vd i Destination Småland i Växjö. Postens logistikpris till Ikea Ikea blev årets vinnare av 'Posten Logistics Award', som delades ut idag torsdag 15/10 på Postens huvudkontor i Solna. Juryn motiverade sitt val med att "Ikea har sedan drygt fem år utmanat, ifrågasatt och förändrat hela sin globala logistik, från inköp/sourcing till design, produktion och distribution till företagets 260 varuhus världen över. Den nya logistiken har avgörande betydelse för verksamhetens fortsatta tillväxt och lönsamhet samt dess sociala och miljömässiga ansvarstagande." MSC SWEDEN Import Sales Stockholm One of the largest and fastest growing shipping companies in the world is seeking a highly result driven individual to take on the role as Import Sales Representative, working out of our office in Nacka Strand, Stockholm. For this challenging role you will have to possess demonstrable knowledge and experience within the shipping industry with specific focus on the client base for Imports and Short Sea transportation. Main responsibilities Expand our import customer base Expand our Short Sea customer base and assist in developing the product Consolidate and strengthen our position in the market The person Extensive experience and knowledge of the Swedish import market Excellent communication skills in Swedish and English Strong initiative and achievement driven Ability to develop long-term business relation s internally and externally Ambitious, energetic and a true team player We offer The possibility to influence and create results Challenging work in an international company Market competitive remuneration To apply Please your application and CV to MSC Sweden AB, Gårdavägen 1, Gothenburg, Sweden,

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Ett sätt att lätta på transport-trycket? 2010-12-16 Övergripande bild av industristruktur i Sverige (källa SCB) Bergslagen vackert och centralt i Sverige

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

Bergen Kommun. 11 sept 2014

Bergen Kommun. 11 sept 2014 Bergen Kommun 11 sept 2014 Innehåll Göteborgs Hamns roll i världen Terminaler och godsflöden Göteborgs Hamn AB Miljoner ton 18 000 Världshandel i ton 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, ANL, CLdN, DFDS, K Line, Maersk Line, MSC, SCI/Freightman AB, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn!

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden

Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden SE Norra Europas starkaste och mest innovativa logistikkluster håller på att bildas Under de närmaste åren kommer regionerna i STRING-korridoren att vara

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun - Bulk - Enhetsburet gods/ container & trailer - Oskarshamn/ Kalmar Län -CARGOTO -Så påverkas hamnar av SECA - Fånga upp framtiden Oskarshamn Transport corridor between

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE SUPPLY CHAIN

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE SUPPLY CHAIN strategy NYCKELTAL FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 13 april 2011 TALARE FRÅN Moderator Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet Helena Forslund Volvo Aero Catarina Bovik Atlas Copco Construction

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Mälarsjöfarten den dolda tillgången Regional tillväxt kräver moderna kommunikationer och logistiklösningar som möjliggör effektiva och hållbara transporter.

Läs mer

LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN

LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 november 2011 MODERATOR Svensk Handel Bo Svensson PRAKTIKFALL FRÅN SCA Magnus Nilsson Höga service nivåer och träffsäkra prognoser

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula)

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Rickard Bergqvist Professor i Logistik och Transportekonomi Industriell och Finansiell ekonomi & Logistik Företagseknomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt Så här kontaktar du oss

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201...

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201... Page 1 of 3 Du är här:start Om GS1 Nyheter och press Nyhetsbrev GS1 Sweden Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Det

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden. Nässjö!

Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden. Nässjö! Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden Nässjö! Bilden ovan: Nässjö är verkligen järnvägsstaden intygade Stf regionchef Jens Möller från Trafikverket i Malmö. Det finns ingen annan ort i Sverige där sex järnvägslinjer

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

Kombitransporter i Sverige och Europa

Kombitransporter i Sverige och Europa Kombitransporter i Sverige och Europa Vill du vara med och minska CO 2 -utsläppen och samtidigt få en fördelaktig transportekonomi? Utveckling Linjer i Sverige och Europa Fördelar Miljö och emissioner

Läs mer

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt DB Schenker i Sverige

Läs mer

PRESSRELEASE Banbrytande svensk forskning för att få rimliga krav vid lastning av tungt gods i containers Sida 1

PRESSRELEASE Banbrytande svensk forskning för att få rimliga krav vid lastning av tungt gods i containers Sida 1 vid lastning av tungt gods i containers Sida 1 Höganäs 2013 05 02 IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs) är de internationella riktlinjerna för lastsäkring vid sjötransport.

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt Så här kontaktar du oss

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

möjligheter! Oxelösunds Hamn AB

möjligheter! Oxelösunds Hamn AB Dags att se närsjöfartens möjligheter! D l H ilb Douglas Heilborn Oxelösunds Hamn AB Vad är närsjöfart? Närsjöfart: Närsjöfart kallas även europasjöfart och är en intra-europeisk fartygstrafik från en

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Som talargåva skänker Logistik & Transport pengar till Läkare Utan Gränser.

Som talargåva skänker Logistik & Transport pengar till Läkare Utan Gränser. Som talargåva skänker Logistik & Transport pengar till Läkare Utan Gränser. Logistik & Intermodala transportsystem Jan Kilström, Anders Peterson, Tord Sandahl, Sven-Erik Andersson, Mats Olsson Programansvariga:

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE

ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE WELCOME! ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE Parken ska erbjuda konkurrensfrämjande förutsättningar för alla företag som är engagerade i logistikintensiva verksamheter - Nässjö Näringsliv AB:s vision 2020

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer