SEEADLER TOTAL SELECTION FUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEEADLER TOTAL SELECTION FUND"

Transkript

1 Perioden Seeadler Total Selection Fund S E E A D L E R SEEADLER TOTAL SELECTION FUND Halvårsberättelse

2 SEEADLER 2 Förvaltn ingsberättelse Styrelsen och verkstallande direktören för Seeadler AB, med org. nr , får harm ed avge halvårsberattelse för perioden , avseende fonden Seeadler Total Selection Fund med org. nr Seeadler Total Selection Fund förvaltas av Seeadler AB som startade sin verksamhet Under år 2010 fick bolaget sin licens som fondbolag godkand av svenska Finansinspektionen. Förutom auktorisation och tillstånd att bedriva fondverksamhet fick bolaget den 11 oktober 2010 tillstånd att bedriva diskretionar kapitalförvaltning. DartiII fick bolaget tillstånd att förvalta specialfonden Seeadler Total Selection Fund. Fonden startade den 1 december Innehållsförteckning Allmant om verksamheten Konjunkturen Exponering Kursutveckling Risk Framtidsbedömning Ekonomisk översikt Förvaltn ingskostnader Balansrakning Utdelning Skatteregler Underskrifter Information till kund Allmänt om verksamheten Det första halvåret för fonden blev inte alls den goda start på Seeadlers resa som vi hade trott. Fonden tappade i varde med drygt 7% från början av januari till den sista juni. Orsaken till fondens negativa utveckling under detta halvår står framst att finna i ett dåligt urval av aktier i de långa positioner som fonden haft. Ett problem ar att fondens storlek ar för liten. Insattningarna i fonden har varit allt för små an så lange för att skapa en stabil fondstruktur. Av denna orsak har fonden bl a inte kunnat anvanda sig av den planerade strategin att placera i olika tillgångsslag via derivatinstrument på globala marknader. Endast via försaljningar av svenska aktieindexterminer och blankning av fysiska aktier har fonden kunnat skydda sig mot nedgångar i aktiemarknaden. Vad galler derivatinstrument i råvaror, rantor och valutor har fonden inte alls kunnat placera i dessa tillgångsslag, då vi annu inte kunnat finna en clearing maklare för dessa vardepapper pga av vår ringa storlek. Detta har medfört att vår ursprungliga strategi att utnyttja andra tillgångsmarknader via terminsmarknader annu inte har kunnat anvandas i praktiken. Konjunkturen Konjunkturen har sedan starten av fonden försvagats med olika inslag av katastrofer som tsunamis, karnkraftsolyckor och vaxande oro för en bank- och statsfinansiella kriser i Europa och USA. Kan man langre lita på att en enskild stat kan leva upp till sina finansiella åtaganden?

3 SEEADLER Om de som garanterar dem som har problem också har problem, vad ar då dessa garantier varda? Vad galler konjunkturen ar vår tro att vi inte går mot en ny kraftig konjunkturnedgång men att de olika nödvandiga finansiella åtstramningar som framtvingas efter lånekriserna kommer att ha en dampande effekt på konjunkturen i vissa europeiska lander och kanske aven USA och darigenom också i tillvaxtmarknaderna. Samtidigt fortsatter de s.k. BRIC landerna (Brasilien, Ryssland, Kina, Indien) att vaxa starkt och tar över rollen som draglok i den globala ekonomin. Detta ar en bild som både makroekonomiska data och enskilda företags resultat skvallrar om. En något lugnare tillvaxt aven i dessa lander ar dock att vanta vilket troligen leder till en svagare konjunktur i hösuvinter. Raddningsaktioner från Federal Reserve och Europeiska Centralbanken leder dock samtidigt till lagre rantor vilket stimulerar ekonomierna in i Exponering Seeadler Total Selection Fund har under första halvåret haft en genomsnittligt låg nettoexponering mot aktiemarknaden med stora variationer. Vi inledde året med låg aktieexponering och fonden hade efter det första kvartalet stigit med 1,9%. Fonden har hittills placerat i huvudsak i aktier inom euro området, men ar noterad i SEK. Tyvarr köptes några positioner i bolag som senare vinstvarnade med stora kursfall som följd vilket ledde till en minskade NAV-kurs under april-juni. Fondens utveckling blev darför negativ med ett fall på 7,% för den som investerade redan vid starten i december. De innehav som bidrog mest negativt var den tyska bygghandlaren Praktiker, det norska solcellsföretaget Renewable Energy och den danska vindkraftstillverkaren Vestas Wind. Det innehav som bidrog mest positivt var det svenska sjukvårdsföretaget Global Health Partner. Den stora oron inom euro området ledde initialt under året till en kraftig depreciering av EUR mot ett flertal valutor, daribland SEK. Valutorna ar en av de tillgångsslag som fonden skall arbeta med enligt planerna. Men som redan har namnts, har fonden inte kunnat arbeta som avsett med detta tillgångsslag på terminsmarknaderna och har darför hittills inte kunnat tjana pengar på valutarörelserna. Kursutveckling Seeadler Total Selection Fund har under första halvåret 2010 avkastat -7, %, efter avrakning för fasta och rörliga avgifter. Andelsvardet var vid halvårsskiftet 92, kr per andel. Vårt jamförelseindex, OMRX statsskuldvaxelindex har under samma period stigit med 0,8 %. Vi kanner oss helt otillfredsstalida med den svaga utvecklingen och kommer att arbeta hårt för att skapa en Mttre utveckling under det kommande halvåret trots svåra marknader. Risk Då fonden endast varit igång i sex månader finns inga relevanta riskmått att redovisa. Vid årsskiftet kommer fonden att kunna redovisa volatilitet och Sharpkvot beraknat på tolv månadsavkastningar. Framtidsbedömning Vi tror att aven det andra halvåret 2011 kommer att praglas av hög volatilitet på finansmarknaderna. Synen på statsskuldernas storlek och ranteutvecklingen för obligationer utgivna av skuldsatta lander kommer fortsattningsvis att pragla marknaden men sannolikt

4 SEEADLER 4 kommer detta orosmoment att avta i takt med åtstramningar i dellander som har stora budgetunderskott och stora utlandslån. Många företag har rapporterat bra vinster men kommer troligen att bli mer försiktiga med sina uttalanden då det är sannolikt att orderingången mattas av och därför kan man förvänta sig nedgraderingar av vinstestimaten de narmaste månaderna. Tack vare de snabba och drastiska strukturåtgärder som vidtogs för att sänka kostnadsnivåerna under den nyligen mycket djupa lågkonjunkturen 2008 bör företagen ändå ha relativt goda möjligheter att behålla de goda vinstnivåerna. Börsvärderingen är redan från början låg jämfört med räntemarknaden och en uppgång på aktie- och råvarumarknaderna senare i höst kan inte uteslutas nar rantemarknadernas omedelbara oro för skuldbergen ebbar ut något. Kina, Indien och Brasilien fortsätter att vaxa i storlek vilket leder till en förskjutning från USA och Europa av kapitalflöden och värden till dessa länder och därmed också var investeringarna kommer att ske i framtiden. Låga räntor i USA och Europa har kommit för att stanna och det finns inte längre några enkla stimulansåtgärder att ta till i de "gamla" ekonomierna. Många av företagen på dessa börser är dock verksamma även i tillväxtmarknaderna varför börskurserna troligen kommer att stiga aven i framtiden. Vår syn på aktiemarknaden för återstoden av 2011 ar att vi förmodligen kommer se en fortsatt nervös marknad med chans till uppgångar i många tillgångsslag. Obligationsmarknaden kanns däremot dyr då obligationer knappt ger kompensation för inflationen i många länder. Vi tror att en aktivt förvaltad portfölj med varierande exponering mot aktiemarknaden kommer att vara nödvändig för att skapa avkastning under resten av Förvaltarna kommer att göra sitt yttersta för att ta tillbaka delar av vardefallet som skedde under perioden! Ekonomisk översikt Fondförmögenhet, kr Andelsvärde, kr 100 9,7 Totalavkastning, % Totalavkastning för jämförelseindex, SSVX-index, % Andelsutgivning, kr Andelsinlösen, kr -7, +0, Förvaltningskostnader Ersättningen till fondbolaget uppgår till en fast ersättning på 1 % per år samt en rörlig ersättning på 20 % på den del av avkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. En fast ersättning på kr och en rörlig ersättning på kr har utgått till fondbolaget under perioden. Kostnader såsom depåavgifter och courtagekostnader belastas fonden. Kostnader för revisorer och administrativa kostnader belastar fondbolaget.

5 SEEADLER 5 Balansräkning Belopp i kr jtliig~ngar Finansiella instltjment med positivt marknadsvl1rde Bank och övriga likvida medel Kor/fristiga fordringar Summa tillgångar Not ,1';06~ ~r. _ Finansiella instltjment med negativt marknadsvarde Övriga k or/fristiga sk ulder Summa skulder Fq,n.!!1~rmo9!.n'let FondförmOgenhet P.2!!!! l!!2!!!..!idjen Sl1kerheter OM Sl1kerheter som % av fondförmogenhet ,45% Not 1 Se fliken Innehav för specifikation av finansiella instrument!:k>t2 Övriga fordringar (ej lik viderade affl1rer. utdelning) Övriga intl1k ter (ri1nteintl1k t och vardepapperslån) Summa Nop Förvaltningsavgift Övriga sk ulder (ej lik viderade affl1rer) Övriga skulder ( ri1ntekostnad vardepapperslån) Summa Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Halvårsredogörelsen är upprättad enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder 2008:11 och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga för en specialfond. De finansiella instrument som ingår i fonden värderas utifrån gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs, eller om sådan saknas senaste köpkurs. Kurserna hamtas dagligen vid respektive marknadsstängning. Om sådana kurser saknas, eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

6 SEEADLER 6 Not 1 Finansiella instrument och likvida medel Per den 0 juni 2011 innehades positioner följande positioner i finansiella instrument: In nehavss -768 SEK NOK 1070 EUR 117,06-9,85% DKK SEK GBP Vllrd.kurs Vllrd,kurs 0,00% 61,054,95% Valutaslag 402,00 119,50.{),01% 162,60SEK 166,50SEK I22,48 15,58.'" pecifikation 0,040/0.{),08% 0,04% 5,85 12, ,79% 10,4% ,00 11,10% 9,27 8, , ,00 9,77% 9,88% 24120,00 4,2% 7,70%,70% 55 1,45 15,57% 18,54% ,00 000,00 650,00 575,00 900,00 525, ,6% 0,20% 0,45% -1,78% ,74% 106,68% 1,65% % O Markn.vllrde av 19790EUR SEK Portf r 6,08% 1-5 MarknadsvIlrde % 08-5 NOK av NOK1 GBP DKK OPortf Valutaslag (lokal) Volym -508, , ,41 464,87 2,18 78,4 0,01 1,14 -(lokal) ,02% I100,00% 1 I negativt positivt Global Pohjola Instrumentnamn Health Bank marknadsvllrde marknadsvilrde ntnaplc Partner mna AB Finansiella Instrument med Volym Valutakurser SEK 9, , , , Danish Krone

7 SEEADLER 7 Utdelning till andelsägare Per den 0 juni 2011 hade inga utdelningar gjorts till andelsagare. Fondens beskattning En vardepappersfond ar skattskyldig till statlig inkomstskatt efter en skattesats på 0 procent. Vid berakning av det skattepliktiga beloppet bortses från reavinster och reaförluster på aktier och liknande instrument. IstaIlet skall fonden ta upp en schablonintakt på 1,5 procent av marknadsvardet per den 1 december året före beskattningsåret på sådana vardepapper. Reavinster och reaförluster på andra instrument beaktas fullt ut vid beskattningen. Fonden beskattas aven för mottagen utdelning och ranteintakter. Avdrag medges för rantekostnader, förvaltningskostnader samt för beslutat utdelning för r ~kattningsåret. Andelsägarnas beskattning Utdelning på andel i vardepappersfond ar skattepliktig i inkomstslaget kapital och beskattas med 0 procent. Inlösen av andel utlöser reavinstbeskattning om 0 procent. Uppkommer reaförlust ar den avdragsgill till 70 procent då fonden ar en onoterad fond. Vid underskott i inkomstslaget kapital reduceras skatten på förvarvsinkomst och fastigheter. Skattereduktionen medges till 0 procent av underskott till kr och med 21 procent av underskott överstigande detta belopp. Fondandel utgör skattepliktig tillgång vid förmögenhetsbeskattningen. Det skattepliktiga vardet av fondandelen utgörs av vardet på tillgångar och skulder i fonden, i den utstrackning dessa skulle ha beaktats om de innehafts av andelsagaren direkt. Uppgift om vardet erhållas av fondbolaget tillsammans med uppgifter om innehållen preliminar skatt på utdelning och uppkommen kapitalvinsu-förlust. Underskrifter Stockholm den 29 augusti (... '.1. Torbjörn Jakobson Styrelseordförande Peter Antonsson Styrelsemedlem... /{... t~v Lennart B Jo Styrelsemedle JÖrgen Vrenning Styrelsemedlem, VD

8 SEEADLER 8 OBSIlnformation till dig som kund De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i varde. Historisk avkastning ar inte någon garanti för framtida avkastning. Fondsparandet skall framst ses på lång sikt. Seeadler arbetar inte med rådgivning i lagens mening. Vår verksamhet består enbart av fondförvaltning och diskretionar förvaltning. Uppgifter som lamnas i trycksaker, på hemsidan eller vid telefonfrågningar ar att betrakta som ren information. Faktablad, informationsbroschyr och fondbestammelser kan fås från Seeadler AB. tel , eller från vår hemsida, I samband med att du blir kund hos Seeadler godkanner du att vi anvander dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Seeadler kommer inte att lamna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du ratt att få den information som har registrerat om dig. Är den felaktig, ofulistandig eller irrelevant kan du begara att informationen ska rattas eller tas bort. Klagomålsansvarig: Telefon: E-post: Marie Friman, Advokatfirman marie. Fylgia, SEEADLER AB Kungsgatan Stockholm, Sweden Tel Fax Seeadler har org nr Seeadler är ett fondbolag under Finansinspektionens tillsyn. Riskmätning och riskkontroll utförs enligt ett uppdragsavtal mellan fondbolaget och Wahlstedt & Sageryd Financial Services AB Fondens tillgångar förvaras av Swedbank AB (publ) såsom förvaringsinstitut. Registered office: Stockholm - Reg no Regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-12-31 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge helårsredogörelse

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Sammanfattning 3 Beskrivning av fonden 4 Fondbolaget 4 Investeringsfilosofi och riskprofil 6 Investeringsrestriktioner 6 Riskhantering

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014 EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI PLACERINGSINRIKTNING Ekvator Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i räntebärande tillgångar i syfte att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 juni 2014 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk 4 ICA Banken Varlig 6 ICA Banken Måttlig 8 ICA Banken Modig

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY Om informationsbroschyren Informationsbroschyren har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder

Läs mer

I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R Nordiska Fonden I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R Caprifol AB Stockholm www.caprifol.se INNEHÅLL Viktig information 3 1. Allmänt 4 2. Inriktning och mål 5 3. Jämförelseindex 5 4. Avkastning 5 5.

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Halvårsredogörelse för Excalibur 2014

Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge halvårsredogörelse för Excalibur för perioden 1 januari 30 juni 2014 Halvårsredogörelsen

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr.

AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr. Informationsbroschyr Folksam LO Fond AB:s fonder 2012-06-15 Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden Observera! Denna information ska kompletteras med fondens fondbestämmelser

Läs mer