(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs"

Transkript

1 Nr 7 / LUCIA 2010 jjosefin Långström, kjulia Backgren, lalexandra Karlsson, malice Granholm, nangelica Höglund (närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs Röstningslådorna finns på de lokala affärerna och bankerna. Röstningen avslutas Välkomna på Luciafest Luciafesten hålls vid Korsnäs Kby skola den kl. 19 Program och kaffeservering Arr. Västkustryttarna

2 Lantbruksförvaltningen i framtiden Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte en arbetsgrupp som under år 2008 gav ett förslag hur lantbruksförvaltningen kunde skötas på kommunal nivå i framtiden. I arbetsgruppens slutrapport sägs att jordbrukstöden även i fortsättningen ska administreras av kommunerna. För skötseln av landsbygdsförvaltningen ska kommunerna bilda en funktionell helhet, inom vars område det ska finnas minst 800 fysiska personer eller sammanslutningar (lantbruksföretagare) som har ansökt om jordbruksstöd. Kommunerna fick besvara en förfrågan från Österbottens förbund om hur man ville organisera lantbruksförvaltningen i regionen. Korsnäs svarade att man anser att servicen till jordbrukarna är så viktig att den bör finnas på orten som närservice. Service på jordbrukarnas modersmål måste garanteras i ett samarbetsområde. I Korsnäs är största delen av jordbrukarna svenskspråkiga. Korsnäs ansåg också att den bästa lösningen för ett samarbete är i form av en befintlig samkommun ex. K5 samkommunen. Följande år när regeringens proposition avgavs vidhöll kommunstyrelsen sitt beslut från 2008 som utlåtande till Österbottens förbund. Lagen om anordnande av landsbygdsförvaltning i kommunerna ( /210) trädde ikraft den 1 april Kommunerna ansvarar för att landsbygdsförvaltningen ordnas så att uppgifterna inom denna förvaltning blir ändamålsenligt skötta med hänsyn till Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen. Samarbetsområdet eller samkommunen ska med Landsbygdsverket ingå ett avtal om skötseln av de uppgifter som hänför 2 sig till jordbruksstöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen. Inom samarbetsområdet ska landsbygdsförvaltningen ordnas så att uppgifterna under en gemensam ledning sköts av minst fem tjänsteinnehavare eller anställda, av vilka en person som huvudsyssla ska sköta landsbygdsförvaltningens uppgifter och leda den enhet som har hand om uppgifterna. Ett samarbetsområde ska inleda sin verksamhet senast den 1 januari Kommunerna ska senast den 1 maj 2011 fatta beslut om att ansluta sig till ett samarbetsområde och senast anmäla därom den 1 juni Senast den 1 januari 2012 ska en redogörelse till Landsbygdsverket inlämnas om ingånget avtal om landsbygdsförvaltningen. Landsbygdsförvaltningen inom K5-området Korsnäs kommun har deltagit i diskussioner med kommunerna inom samarbetsområdet för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Närpes och Malax) om ordnande av landsbygdsförvaltningen. Antalet gårdar som lämnat in stödansökan år 2009 är följande: Kaskö 1 st, Korsnäs 108 st, Kristinestad 315 st, Närpes 734 st och Malax 289 st. Inom K5-området utgör antalet gårdar st. I Vasa, som har avtal med Korsnäs och Malax om utförande av myndighetsuppgifter inom landsbygdsförvaltningen, finns 52 lantbruksföretagare. Antalet anställda i landsbygdsförvaltningen inom K5-områdets kommuner och i Vasa uppgår till sammanlagt tio personer. Kravet på minst fem anställda i ett områdes landsbygdsförvaltning har att göra med bestämmelser om åtskiljande av uppgifterna på olika personer. Uppgiftshelheterna är registrering av ansökan, granskning av registreringen, beslut om förbindelse, beslut om utbetalning och verkställande av återkrav. I K5-samarbetsområdet har kommunerna ansett en överföring av landsbygdsförvaltningen på Kust- Österbottens samkommun för socialoch primärhälsovård vara den bästa lösningen. Lantbrukskanslierna i kommunerna skulle bibehållas. Området uppdelas på tre team: Team Nord (Korsnäs och Malax), Team Mellan (Kaskö och Närpes) och Team

3 Syd (Kristinestad). Enligt grundavtalet för samkommunen kan den åta sig nya uppgifter. För att sköta landsbygdsförvaltningen borde inrättas ett nytt organ, en landsbygdsnämnd eller en direktion på förslagsvis elva medlemmar jämte personliga ersättare under samkommunstyrelsen. Grundavtalet behöver inte kompletteras vid en överföring av medlemskommunernas landsbygdsförvaltning på K5. Däremot behövs ändringar i samkommunens förvaltningsstadga. Om Vasa stad vill köpa tjänster av K 5 kan samkommunen ingå ett avtal med Vasa stad om skötseln av landsbygdsförvaltningen för stadens del. Vid överföringen av kommunernas landsbygdsförvaltning till Kust- Österbottens samkommun övergår personalen till samkommunen enligt bestämmelserna om överlåtelse av rörelse. Tjänsterna inrättas av samkommunen och bland personalen väljs en landsbygdssekreterare till tjänsten som landsbygdchef. En arbetsgrupp har intervjuat landsbygdssekreterarna angående intresset att bli landsbygdschef och den kom fram till ett enhälligt förslag, vilket senare bekräftats på ett möte med representanter för kommunernas ledning. För de gemensamma uppgifterna skulle landsbygdschefen använda ungefär halva arbetstiden. Tjänsten som biträdande landsbygdschef skulle skötas av de övriga landsbygdssekreterarna enligt ett roterande system för ett år i gången med början i Malax, därefter Korsnäs och Kristinestad i nämnd ordning. beslut om utbetalning utför man solidariskt åt varandra utan skild kostnadsfördelning. Kommunstyrelsen i Korsnäs föreslår för fullmäktige, som håller sammanträde , att landsbygdsförvaltningen i Korsnäs kommun överförs till Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård den 1 januari 2012, dock senast Förutsättningen är att de övriga kommunerna i samarbetsområdet besluter om motsvarande överföring av respektive kommuns landsbygdsförvaltning och att samkommunen godkänner överföringen Vidare föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra fortsatta förhandlingar och ingå överenskommelser för ordnandet av landsbygdsförvaltningen inom Kust- Österbottens samkommun. Skön senhöst önskar Anita Ismark Kommundirektör Småkommunseminarium i Korsnäs Finlands kommunförbund arrangerar ett småkommunseminarium i Korsnäs kl på temat Aktuellt inom Sveriges landsbygdspolitik och småkommunverksamhet samt Integrering av invandrare ur landsbygdskommuners synvinkel. Seminariet ordnas i Yrkesakademin i Österbottens Korsnäs enhet på Silverbergsvägen 23 i Korsnäs. Anföranden av bl.a Ronny Svensson från SmåKom i Sverige och vice vd Timo Kietäväinen och sakkunnig Anu Wikman-Immonen från Finlands Kommunförbund. Seminariet är tvåspråkigt och anföranden simultantolkas. Seminariet är avgiftsfritt och innehåller lunch samt kaffe. Anmälan senast till e-post: eller telefon eller Kostnadsfördelning och förslag Landsbygdsnämndens och landsbygdschefens kostnader och kostnaderna för återkrav bestrids solidariskt för hela området på basis av antalet beslut. Samarbetskommunerna bestrider inom sig på basis av antalet beslut kostnaderna för den teamförvaltning som finns på ifrågavarande kommuns område (uppgifterna registrering av ansökan och granskning av registreringen). Uppgiftshelheterna som berör beslut om förbindelse och Lantbruks- och landsbygdsekreterarna inom K5-området håller gemensamma överläggningar. Senast träffades de i Korsnäs den 12 november. Från vänster Christina Bengsén - landsbygdssekreterare i Korsnäs, Åsa Backman - lantbrukssekreterare i Malax, Richard Westerback - lantbrukssekreterare i Kristinestad och Johannes Nylund - landsbygdssekreterare i Närpes. 3

4 Företagarna nöjda med kommunens service Ekonomie magister Camilla Stenbäck presenterade sin undersökning om kommunens näringsliv vid Korsnäs Företagares höstmöte. Initiativtagare till undersökningen har varit Korsnäs företagare rf. i samarbete med Korsnäs kommun. Syftet har varit att skildra företagsamheten i Korsnäs kommun under åren Undersökningen skall öka förståelsen om olika faktorer som påverkar näringslivet och ge förslag på hur företagarna anser kommunen kan förbättra sina tjänster för att behålla ett vitalt näringsliv. En enkät med frågor om det egna företaget, tankar om tillväxt, framtidsplaner och åsikter om kommunens och Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek Ab:s tjänster sammanställdes. Enkäten postades till 346 registrerade företag i Korsnäs kommun och 164 svar erhölls, d.v.s. en svarsprocent på 47,4%. Samtidigt gjordes djupintervjuer med tre personer bosatta i Korsnäs kommun. Syftet med intervjuerna var att få en djupare inblick i hur näringslivet har förändrats och möjligtvis kommer att förändras under de närmaste tio åren samt urskilja eventuella likheter och skillnader med resultaten från inventeringen. Utgående från resultaten i inventeringen kan utläsas att företagarnas medelålder är 50,7 år. De största näringarna är pälsdjurs-, service- och växthusnäringarna. Knappt 70% av respondenterna arbetar i ett familjeföretag. Drygt 79% upplever att företaget har goda eller mycket goda möjligheter att växa, men enbart 33% är intresserad av tillväxt. År 2020 har 42% av respondenterna gått i pension och majoriteten tror att växthus- och pälsdjursnäringarna är kommunens primärnäringar även då. Attraktivt boende, infrastruktur och externa företagsetableringar är åtaganden som respondenterna anser kommunen bör satsa mest på för att fortsätta utveckla näringslivet. Majoriteten av företagarna, som har erfarenhet av kommunens tjänster, är nöjda eller mycket nöjda. Kommunen kan fortsätta att tillgodose företagens behov för att främja näringslivet främst genom satsningar på attraktiva boendemöjligheter, infrastruktur och uppmuntra externa företagsetableringar. Nästan hälften av respondenterna skulle vilja veta mer om Vasek Ab:s näringslivstjänster. Särskilt rådgivning om bidrag angående investeringsmöjligheter och tillväxtmöjligheter intresserar respondenterna. Utgående från resultaten i inventeringen kommer antal företag ha minskat fram till år 2020 i och med företagarnas höga medelålder. Majoriteten av respondenterna tror att pälsdjurs- och växthusnäringen fortfarande är de primära näringarna, men enligt resultaten som härrör tillväxtorienterade företag kan dessa bli omsprungna av både service- och byggnäringen. Det som var anmärkningsvärt var att även pälsdjursföretagarna var så positivt inställda till tillväxt. Mångsidigt näringsliv Om det fortfarande finns personer som anser att Korsnäs kommun är en kommun, som enbart livnär sig på pälsdjursbranschen kan den bilden förkastas här och nu. Kommunen har för tillfället ett vitalt näringsliv med många olika näringar. Ur resultaten går det att utläsa att det finns intresse för tillväxt, med betoning på viljan att växa. För att få ett bredare perspektiv på hur kommunen, tillsammans med Vasek Ab, skulle kunna stimulera de företag som har denna vilja vore det intressant att undersöka dessa närmare. Hurdana stödtjänster behöver dessa företagare för att våga ta steget från att vilja till att förverkliga? Det är uppenbart att informationen om Vasek Ab:s tjänster inte nått de flesta respondenter i den här inventeringen. En undersökning vars målgrupp skulle vara kommunens yngre generation och analysera deras tankar om företagsamhet vore att rekommendera inom snar framtid. Camilla Stenbäck 4 Sessionssalen var fullsatt när Camilla Stenbäck presenterade sin undersökning om näringslivet i Korsnäs på Korsnäs Företagares höstmöte

5 Mellanbokslut och prognos Resultaträkningen per den 31 augusti 2010 visar ett resultat på ,14 ( ,04 för motsvarande period 2009), efter avskrivningar men före avskrivningsdifferenser, förändringar i fonder och reserveringar. Försäljningsintäkterna efter det andra tertialet har fakturerats och periodiserats fram t.o.m. augusti månad och uppgår till 65,17 % av budgeten (66,33 % år 2009). Driftsutgifterna uppgår till 68,32 % av årets budget (62,15 % år 2009). Hälsovårdskostnaderna har fakturerats t.o.m. augusti månad och uppgår till 59,77 % (året innan 63,48 %) av budgeten. Inom den gemensamma hälsovården har öppna vårdens besök förverkligats till 62,36 %, tandvårdsbesöken till 53,39 % och bäddavdelningens vårddygn till 72,64 % av budgeten för år Sjukvårdskostnaderna uppgår till ,71 (jfr med ,49 för 2009) för årets åtta första månader, 64,68 % har således förbrukats av budgeten (58,46 % för motsvarande period 2009). Skatteinkomsterna har utfallit till 71,19 % (69,88 % år 2009) av de budgeterade för årets åtta första månader. Statsandelarna har influtit till 79,64 % (70,81 % år 2009) av de budgeterade. Lånens totalbelopp uppgår till per augusti 2010 (jfr ,00 per augusti 2009), eller 513 e/ invånare (motsvarande siffra 795 /invånare år 2009). Investeringskostnaderna uppgår brutto till ,29 efter årets åtta första månader, varav kostnaderna för utvidgningen av Lärknäs/Annahemmet uppgår till ,48. Intäkterna för investeringarna år 2010 uppgår till 20362,16 (försäljning av markområden och bilar). Prognos 2010 I prognosen för år 2010 uppskattas att verksamhetens intäkter kommer att uppnå budgeterad nivå. Preliminärt besked om skatteutfallet för år 2009 har erhållits för förvärvsinkomsterna, samfundsskatten och fastighetsskatterna. För Korsnäs kommuns del innebär detta en minskning på ca 7,1 % för förvärvsinkomsterna jämfört med år Samfundsskatten ökar preliminärt med 13,7 %, omfördelningen mellan stat och kommun påverkar samfundsskattens utfall för år Fastighetsskatterna hålls på oförändrad nivå. Slutligt besked gällande skatteutvecklingen för år 2009 fås i november Statsandelarnas prognos för år 2010 visar på ett utfall som överstiger budgeterad nivå för år Undervisningens statsandel bör ännu granskas utgående ifrån elevantalets utveckling och ev. påverkan av de förändringar i avtal för grundundervisningen pga förändringen i statsandelen fr.o.m år Investeringarna torde komma att verkställas till lägre än budgeterad nivå då t.ex. VA-åtgärderna inte torde hinna förverkligas till budgeterad nivå, detta ger lägre avskrivningar. Det prognostiserade resultatet för år 2010 ligga på ca (jämför budget ). Med budgeterad avskrivningsdifferens uppgår därmed årets prognostiserade överskott till ca Självsläckande ljus Under advents- och jultiden är det många som tycker om att ha levande ljus tända. Tyvärr händer det ibland att ljusen glöms med tråkiga tillbud och bränder som följd. Nu finns det levande ljus som är gjorda så att de slocknar av sig själva när ca 5 cm av ljuset är kvar. Med andra ord, ett sådant ljus förlåter din glömska och slocknar innan någonting tråkigt händer. Även om man använder självsläckande ljus ska man alltid följa några grundläggande saker när det gäller levande ljus. - lämna aldrig ett tänt ljus utan uppsikt - håll tända ljus utom räckhåll för barn och husdjur - ha ett tillräckligt stort avstånd mellan ljusen, gäller speciellt s.k. värmeljus - tänd inte ljus på eller nära något brännbart material Vill man ha den bästa säkerheten ska man välja elektriska eller batteriljus. Självsläckande ljus säljs i blomsterbutiken i Korsnäs och det lönar sig också att fråga efter sådana ljus i egen närbutik så kanske de också skaffar dem. Via Korsnäs Brandklubb kan man också köpa självsläckande ljus. Kontaktperson Nicklas Björkqvist tel Med önskan om en trygg adventstid! Österbottens räddningsverk Korsnäs enhet 5

6 Restaurering av hamnen i Harrström Harrström ungdoms- och hembygdsförening anhåller om bidrag för att restaurera Storhamn i Harrström. Harrström ungdoms- och hembygdsförening har tillsammans med övriga föreningar i byn drivit projektet att restaurera Storhamn och det närliggande området i Harrström. Den totala budgeten för de planerade åtgärderna är ca Av den totala budgeten erhålls bidrag från EU för en stor del, medan muddringen av farleden in till gästhamnen, båtrampen och kostnaderna i anknytning till dessa måste bekostas helt privat. Totalsumman för det som måste bekostas privat är ,60. I den del av projektet som bekostas helt privat, ingår en del åtgärder som direkt kommer att vara till nytta för kommunen och de som hyr båtplats vid kommunens småbåtshamn. En ny mer ändamålsenlig båtramp kommer att byggas längre ut på udden i direkt anslutning till viken som har muddrats. Bredvid rampen kommer en grusplan och en flytbrygga att anläggas. Flytbryggan kan användas för lastning, lossning samt i- och urstigning för de som hyr båtplats vid kommunens småbåtshamn. På grusplanen vid småbåtshamnen kommer bord och stolar också att placeras ut. Fiskekajen kommer att byggas om till gästhamn och där kommer det att placeras en vattenpost och eluttag som kan användas av besökare och villabor. Anhållan motiveras med att de planerade åtgärderna kommer att ge utrymme för fler båtplatser i kommunens hamn och avsevärt höja servicen för de som hyr båtplats vilket ger ökade inkomster till kommunen. Föreningen anhåller därför om att kommunen stöder de kostnader för vilka inte bidrag fås av EU med 30 % (13 344,53). Tekniska nämnden konstaterade att de åtgärder som kommer att utföras vid kommunens småbåtshamn i Harrström avsevärt förbättrar servicen för de som hyr båtplats och att förbättringsåtgärderna som utförs kan leda till att uthyrningsgraden ökar. Nämnden föreslog att ett bidrag om intas i 2011 års budget. Bidraget betalas ut till Harrström ungdoms- och hembygdsförening efter att ovannämnda förbättringsåtgärder har utförts. Kommunstyrelsen beslutade att ett bidrag om intas i 2011 års budget för projektet. 6 Vattenledning till Storkorshamn Harrström Lantmanna- och fiskargille samt Korsnäs Lantmanna- och fiskargille anhåller tillsammans om att kommunen ansöker om investeringsbidrag för dragning av vattenledning till Storkorshamns servicehus. Efter en hel del ansträngningar från Harrström Lantmanna- och fiskargille samt Korsnäs Lantmanna- och fiskargille har en möjlighet att kunna söka om investeringsbidrag från TE-centralens fiskeriavdelning öppnats. Organisationerna vänder sig nu till kommunen för att få hjälp med ansökan och genomförandet av projektet. Storkors fiskehamn ligger utanför Korsnäs kommuns vattenverks verksamhetsområde, likaså planerad sträckning. Servicehuset ägs idag av Korsnäs kommun, men förvaltningen av huset handhas av Harrström Lantmannaoch fiskargille samt Korsnäs Lantmanna- och fiskargille. Servicehuset får för närvarande sitt hushållsvatten transporterat till anläggningen med brandbil och vattnet lagras i en ca 10 m 3 stor tank. Ibland finns det risk att anläggningen blir utan vatten t.ex. det kan vara slut på is i ismaskinen p.g.a. plötslig vattenbrist. Enligt hälsoinspektörens utlåtande är det med tanke på livsmedelssäkerheten av största vikt att det finns tillgång till rent och färskt hushållsvatten i anläggningen. En anslutning av servicehuset till kommunens vattenledningsnät skulle trygga tillgången till rent hushållsvatten. Ab vattenplanering F. Brännback har uppgjort plan för vattenledning till Storkors fiskehamn på uppdrag av Korsnäs kommun. Projektet omfattar byggande av vattenledning om 3050 m och projektets kostnader beräknas uppgå till (moms 0%). I projektet ingår också rensningsbänk inne i servicehuset med stativ och vattenpistol 3st, slanghylla, bevattningsslang 25m, varmvattenberedare 55 l, med delar för installation och arbete. Tre fritidsbostadsägare har tidigare också varit i kontakt med kommunen angående om dragning av vattenledning tills sina fritidsbostäder. Bidrag från ELY-centralen Tekniska nämnden beslutade att ansöka om bidrag från ELY-Centralen för dragning av vattenledning till Storkorshamns servicehus om 3050 m för en beräknad kostnad moms 0% samt rensningsbänk inne i servicehuset med stativ och vattenpistol 3st, slanghylla, bevattningsslang 25m, varmvattenberedare 55 l, med delar för installation och arbete om 1520 moms 0%. Österbottens ELY-central har beviljat ett understöd för byggande av vattenledning till Storkors fiskehamn. Det beviljade understödet utgör 60% av det totala beloppet för de godkända kostnaderna.

7 Höjda avloppsvattenavgifter Avloppsreningsverket, som togs i bruk vintern 2002, renar nu efter att transportledningarna byggts och avloppsnäten sanerats, allt avloppsvatten från samtliga ledningsnät i kommunen. Statlig finansiering för byggandet av överföringsavlopps- och vattenledningar från Taklax till Korsnäs-Harrström-ledningen har beviljats. Projektet påbörjas under hösten och ibruktagning planeras hösten Kommunen står inför stora satsningar för att få det kommunala avloppet utbyggd åt alla kommuninvånare inom det fastställda verksamhetsområdet. Allt fler kommuninvånare vill ansluta sig till kommunalt avlopp även där ledningarna ännu inte är dragna. Eftersom kommunen står inför stora satsningar ifråga om VA-sidan, borde en mindre höjning av avgifterna göras inför Mängden av behandlat avloppsvatten kommer att stiga i snabb takt framöver. I kommunens reningsverk behandlades ifjol (2009) c m 3 fakturerat avloppsvatten, en ökning med c. 8,8 %. Kommunfullmäktige fastställde avloppsavgifterna för år Exkl. moms Inkl 23% moms Förbrukningsavgift, alla avloppsabonnenter 1, 50 euro/m 3 1,85 euro/m 3 Grundavgift/enhet(hela enheter) 60 euro/år 73,80 euro/år - 1 st enhet motsvarar 1 st egnahemshus jmf anslutningsavgift Anslutningsavgift för egnahems hus(=140m 2 ) euro euro Mottagningsavgifterna för slam förblir följande: * septikslam(bosättning) 19,00 /m 3 23,37 /m 3 * slam-avloppsvatten från slutna system, från bosättning(endast på ansökan, faktureras enligt forsedel och uppmätt mottagningsmängd direkt på producenten) 4,50 /m 3 5,54 /m 3 * slam-avloppsvatten från slutna system, från företag/produktionsinrättning(endast på ansökan, faktureras enligt forsedel och uppmätt mottagningsmängd direkt på producenten) 4,50 19,00 /m 3 5,54-23,37 /m 3 Höjda vattenavgifter Kommunfullmäktige fastställde vattenavgifterna för år Exkl moms Inkl 23% moms Vattenförbrukningsavgift 1,20 euro/m 3 1,476 euro/m 3 Grundavgift för huvudanslutn. 60,00 euro/år 73,80 euro/år Grundavgift för tilläggsansl. 20,00 euro/år 24,60 euro/år Mätarhyra (<= 5 m3) 10,00 euro/år 12,30 euro/år Mätarhyra (>5m3) 20,00 euro/år 24,60 euro/år Anslutningsavgift, huvudansl euro 1845 euro, tilläggs. 180 euro 221,40 euro Ur- eller inkopplingsavgift 20,00 euro/ggr 24,60 euro/ggr Dispansavgift, växthus 10,00 euro/år 12,30 euro/år Vattenpost; dep.avgift för nyckel 50,00 euro 61,50 euro Byte av sönderfrusen vattenmätare 40,00 euro 49,20 euro Vattenpost; förbrukningsavgift 8,00 euro/år 9,84 euro/år Timdebitering, manskap 25,00 euro/h 30,75 euro/h (gäller ej kommunens fastigheter) Timdebitering, vattenverkssk. 25,00 euro/h 30,75 euro/h Vid timdebitering tillkommer ev. resekostnader. I anslutningspriset för vatten ingår inte byggande av abonnentledning av de 20 första metrarna från byggnaden, därefter ingår i anslutningspriset abonnentledning max. 100m för alla andra än fritidsbostäder. För fritidsbostäder ingår max 50 m abonnentledning i anslutningspriset. Vid en jämförelse av vattentjänstverkets avgifter 2010, är Korsnäs kommuns avgifter jämförbara med vad de flesta grannkommuner uppbär. Oförändrade tomtpriser 2011 Tomtrabatten om 50 % slopades inför år Tomtpriserna justerades senast inför Konsument prisindexet har sedan dess fram till dags dato stigit med c. 1,0 %. Tekniska nämnden och kommunstyrelsen föreslog att nuvarande tomtpriser inte justeras inför år 2011 mot bakgrunden av att nästan ingen kostnadsstegring har skett under året. Kommunfullmäktige beslutade att tomtpriserna bibehålls oförändrade för år Efter diskussion den med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten; ansvarsområdet för miljö och naturresurser, beslöts att även utreda hur man eventuellt kunde få avloppsbehandlingen ordnad till Storkors fiskehamn. Tekniska nämnden valde att dra ledningarna från Bovägen området och dra ledningarna längs med Svartkärrvägen. Sträckan skulle bli ca. 3,1 km. Tekniska nämnden beslutade att begära offert för alternativet att dra ledningarna från Bovägenområdet och längs med Svartkärrvägen, eftersom man på detta vis även skulle kunna ordna avloppsvattenbehandlingen vid Storkors fiskehamn och projektet skulle passa bäst ihop med kommunens infrastruktur. Efter att anbud inkommit tar kommunen ställning till om det är möjligt att anta något anbud. Kommunfullmäktige omfattade tekniska nämndens förslag. I kommunens investeringsbudget finns för ombyggnad och komplettering av vatten- och avloppsledningar sammanlagt euro. Kommunfullmäktige beslöt därtill godkänna att en omdisponering i årets investeringsbudget av anslaget för utbyggnad av avloppsnätet för verkställande av ifrågavarande projekt jämte avloppsledning kan göras vid behov. 7

8 Landsbygds- och skärgårdskommunerna Malax-Korsnäs - idag en del av en större världsarvskarta - nya möjligheter för framtiden Sommaren 2006 placerade sig Malax-och Korsnäs kommuner tillsammans med några andra kommuner i Vasaregionen på UNESCO:s världsarvslista. Vägen dit var både lång och krokig, över 10 års arbete med förberedelser låg bakom innan Kvarkens skärgård upptogs på världsarvslistan, som ett naturarv och som en del av ett gemensamt världsarv med Höga Kusten i Sverige. Det var år 2000 som Höga Kusten upptogs på världsarvslistan och sex år senare kompletterades listan med den finländska sidan, med den låga steniga kusten i motsats till världens högsta strandlinje, som nu är 286 m över havet och syns som kalottberg i landskapet. Vad är ett världsarv? I hela världen finns år 2010 närmare 900 världsarv, varav 21 går över flera nationsgränser. Höga kusten-kvarkens skärgård är ett av dessa världsarv. Ett världsarv kan vara ett kulturarv, ett naturarv eller en kombination av båda. Höga Kusten-Kvarkens skärgård, som är ett naturarv, är i fint sällskap med bl.a. Grand Canyon i USA och Galapagosöarna i Ecuador. Världsarvsundervisning - del av ansvaret för världsarven Alla länder som skriver under världsarvskonventionen ska lämna in så kallad periodisk rapport om arbetet med världsarvskonventionen. Bland annat ska varje land redovisa hur man arbetat med information till allmänheten och med utbildningens olika nivåer (grundskola, gymnasium och universitet). Det finns ett växande behov av världsarvsspecialister som inte bara har gedigen yrkeskunskap utan även kan informera om världsarven. Ett viktigt arbete även på det lokala planet blir att utveckla nya och effektiva undervisningsinriktningar, metoder och material för att introducera/återinföra världsarvet i utbildningen. Det gäller att skapa nya synergier mellan utbildare, världsarvsexperter, miljöexperter, staten, utvecklings- enheter, lokalbefolkningen och andra berörda för att öka världsarvsundervisningen på såväl lokal, nationell som internationell nivå. För samverkan skolor emellan världen över då det gäller världsarvsfrågor har Unesco skapat skolnätverket Associated Schools Project Network (ASPnet). Världsarvskonventionen sammanför bevarandet av kultur- och naturarvet, och detta symboliseras i Världsarvssymbolen. Symbolen visar det ömsesidiga beroendet mellan kulturellt arv och naturarvet: den 8 centrala rutan är en form skapad av människan och cirkeln representerar naturen de två hänger nära ihop. Symbolen är rund som jordklotet och samtidigt en symbol för skydd. Världsarvssymbolens namn är Patrimonito. Världsarvsfrågor i Malax-Korsnäs Malax-Korsnäs kommuner deltar tillsammans med de övriga kommunerna inom Vasaregionen, som innehar områden upptagna på världsarvslistan, i flertalet gemensamma projekt och satsningar. Därtill har en världsarvsdelegation för Kvarkens skärgård bildats bestående av flera olika intressegrupper, såväl lokala, regionala som statliga. Även med Höga Kusten finns samordnande organ. För att utveckla mera satsningar och synergier lokalt skrev Malax-Korsnäs kommuner ihop en gemensam projektansökan till LEADER med namnet Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr- skärgårdskulturarv i Malax- och Korsnäs kommuner. Aktion Österbotten beviljade finansiering och det två-åriga projektet startade Som projektchef fungerar undertecknad, Ann-Sofi Backgren. I Malax-Korsnäs har vi en intressant skärgårdshistoria. I Molpe by i Korsnäs finns den nedlagda sjöbevakningsstationen på Molpehällorna och ute i Bergö skärgård i Malax finns den nedlagda lotsstationen på Rönnskär. Båda dessa stationer har idag omvandlats till naturstationer som förvaltas av Forststyrelsen. Att röra dig i vår steniga skärgård sätter många på prov. Naturstationerna ger nya intressanta möjligheter för besökare att kunna ta sig ut i vårt världsarv för att få uppleva hav och natur, få höra intressanta historier om vår skärgårdskultur, promenera längs med naturstigar, delta i olika aktiviteter eller varför inte övernatta på naturstationerna. Dessa utgör också intressanta platser för lägerskolor, konstläger eller andra evenemang. Inom ramen för projektet har kulturhistorien speciellt lyfts fram. Hur var det att vara fyrvaktare på Moikipää fyr i början av 1800-talet? Vad hände egentligen i september 1808 på Moikipää fyr då den siste fyrvaktaren Jakob Rautio försvarade sin fyr gentemot ryssarna? Idag vet vi ganska långt svaret, tack vare boken om Fyrvaktaren på Moikipää fyr som utgavs på 1800-talet och vars efterforskningar visade sig bli riktigt lyckade. På ett lagerbibliotek i Kuopio hittades boken, tredje upplagan, utgiven 1891, och senast utlånad på stadsbiblioteket i Björneborg

9 Replikan av vippbåken (fyren som Jakob Rautio försvarade) på Molpehällorna invigdes år Att boken hittades möjliggör uppbyggnad av intressanta tidsresor och andra kulturmiljöpedagogiska satsningar. Kryddar man därtill berättelserna med historier om kaffe- och spritsmuggling och andra lokala händelser i vår närmiljö så märker man att det finns mycket att gräva fram ut lokalhistorien och som med dagens metoder kan göras intressant för omvärlden, både för ung som gammal. På Rönnskär, i det gamla lotssamhället hittar vi liknande intressanta historier, om troligen den första lotsen Mårten Uhrväder på 1700-talet eller historien om lotssläkten Erik Söderholm som i sex rakt nedstigande led befunnit sig som lots på Rönnskär med barn, kor och livets hårda prövningar. Under historiens gång sedan 1700-talet har det varit många krigsfarande och andra handelsskepp som försökt ta sig in till Vasa och som behövt lots i våra farvatten, hur var det att jobba som lots under olika omständigheter och årstider? Även lotsväsendets historia i vår skärgård finns bra dokumenterat i boken I storm och stiltje vilket underlättar arbetet med att ta fram intressanta upplevelsepaket. Att jobba med världsarv i ett lokalsamhälle såsom Malax- Korsnäs innebär mer eller mindre en helt ny näring. Här kombineras småföretagsamheten och aktiviteter gällande turism, kultur, natur, förplägnad, övernattning, lägerskolor, världsarvpedagogik mm. Inom projektet Livets som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr vill vi ta tillvara det intressanta vi har i vår kulturhistoria och lyfta fram detta tema i kombination med vårt världsarvsområde. Det vill säga att möjliggöra för ett lokalsamhälle att vara delaktig och bli en aktör på en sådan världsomspännande lista som UNESCO:s världsarvslista utgör. Detta betyder att inte enbart större städer med gammal kultur finns med på listan, även ett lokalsamhälle i Österbotten är med på lika grunder. Världsarvsstatusen utgör definitivt en ny möjlighet för framtiden för Malax-Korsnäs bygden. Och mycket hänger på oss själva. Det är vi själva som ska utveckla vår delaktighet, bilda nätverk och bli en aktör på världsarvslistan. Projektet Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyrskärgårdskulturarv i Malax-Korsnäs kommuner, utgör en bra början. Ann-Sofi Backgren, projektchef 9

10 NUVARANDE OCH BLIVANDE FÖRETAGARE! Kommunen har lediga utrymmen i f.d. Novateks kontorsbyggnad på industriområdet - totalt 160 m 2. Även en del av byggnaden uthyres. Ta kontakt med tekniska chefen Ulf Granås, tel för närmare information. Skärgårdens företagare se hit! Torsdagen den 2 december ordnar VASEK en rådgivningskväll för skärgårdens företagare vid Strand-Mölle i Molpe. Under de närmaste åren kommer VASEK - Vasaregionens Utveckling Ab att satsa lite extra resurser på utveckling av näringslivet i skärgården tack vare det nystartade Koko-programmet. Koko står för Kohesions- och konkurrenskraftprogrammet och är ett nationellt utvecklingsprogram för viktiga näringar i de olika regionerna. Under rådgivningskvällen berättar skärgårdsrådgivare Kenth Nedergård om KOKOprogrammet och vad det kan innebära för skärgårdens utveckling. Företagarna får även information om vilka stödmöjligheter, som finns att tillgå vid företagsetablering eller utvecklande av befintliga företag. Malax och Korsnäs kommuner har i höst inlett ett projekt med inriktning på mer aktivitet inom världsarvet Kvarkens skärgård. Projektledare Ann-Sofi Backgren deltar och informerar närmare om projektets satsningar de närmaste åren. Infokvällen riktar sig i första hand till företagare i skärgårdsområdena i Malax och Korsnäs, men även övriga intresserade är välkomna. Ingen deltagaravgift men förhandsanmälning är önskvärd med tanke på serveringen. Meddela om deltagande per telefon eller senast VASEK ORDNAR INFOKVÄLL FÖR SKÄRGÅRDENS FÖRETAGARE I MALAX OCH KORSNÄS Information om VASEKs verksamhet Information om skärgårdsprogrammet inom KOKO Information om världsarvsprojektet i Malax-Korsnäs Livets som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr Torsdagen kl vid Strand-Mölle Närmare program på Anmälan senast VASEK / Kenth Nedergård, Behandlade byggnadslov och åtgärdstillstånd Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde godkänt följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. Byggnadslov Byggare Lägenhet Ändamål Börje Holtlund Edsvik 3:28 Lager Max Nygrund Molpe 10:139 Bastu Åtgärdstillstånd S o S Norrdahl Harrström Smf Vägbank M Maars o H Nyberg Korsnäs 14:63 Växthus Heikki Hirsimäki Molpe 3:162 Förråd Mirnes Bosnjakovic Taklax 2:151 Biltak

11 Lyckad motionsdag - ny tradition? Må bra/motionsdagen som ordnades lördag på Waterloo lockade runt 70 deltagare. Under morgonen och förmiddagen då förberedelserna inför motionsdagen startade så regnade det sakta men tills uteaktiviteterna drog igång upphörde regnet. En grupp förväntansfulla barn, unga och vuxna sökte sig till paintballområdet och där höll man till i närmare tre timmar. Aktiviteten var stor. Hela skott sköts upp under de tre timmarna som paintball pågick. Man kunde också delta i motionstippning längs en stig på två kilometer. Sexton frågor fanns längs med stigen. Frågorna var svåra tyckte många den som hade flest rätt eller 13 av 16 möjliga var Minna Back från Bjurbäck. Utomhus kunde föräldrarna också lämna sina yngre barn till Sara- Lotta Huhtaoja som deltog från projektet Knatte-Power. När jag tittade förbi byggde barnen fällor i skogen tillsammans med Sara-Lotta. Inne i Waterloohuset pågick zumba, zonterapi och blodtrycksmätning i olika rum samtidigt. Det bjöds på kaffe, frukt, sallad, rostade brödtärningar och filéstrimlor från grillen så ingen behövde vara hungrig eller törstig. Husets bastuavdelning prövades också av många likaså badtunnan som vi fått låna från SpaDealers. Utomhus förevisades också terrängcyklar och folk tog sig en tur på cyklarna mellan varven. Alla som besökte må bra/motionsdagen deltog i ett gratis lotteri och alla fick priser. - Vi är beredda att göra må bra/ motionsdagen till ett återkommande evenemang i kommunen, hälsar arrangörerna Helena Höglund-Rusk, René Michelsson och Christina Nykamb. Stor tack till de företag i kommun som sponsorerat material och produkter, tack till alla våra funktionärer och alla som deltog på Waterloo! Foton: Helena Höglund-Rusk 11

12 Molperevy i 3D med 5.1 surroundljud Dejourerande prästen får instruktioner och tillbehör för sitt uppdrag (Linda Backgren-Holm och Hasse Snickars) Höstens skrattpiller har levererats i den nyrenoverande paviljongen i Molpe. Efter att sommarens danssäsong avslutats beslöt sig de aktiva för att ta itu med en nummerrevy för att ha något att göra i höst. I början av november var det dags för fem föreställningar, som samlade närmare 500 nöjda besökare till paviljongen. Det speciella temat för revyn var bild och ljud i alla moderna former och besökarna fick uppleva sång i surround med speciella Molpe 3D-glasögon. Populära gestalter från tidigare revyer var Molpebon tillsammans med bönan från Grankulla samt Jonas och Kaj på nya uppdrag. Grannkommunen Malax figurerade på många hörn och även svenska Centerns flitiga debattörer uppmnärksammades. Den högaktuella bristen på präster i nejden löste Molpeborna på sitt eget väluttänkta sätt. Skådespelarna bestod av de senaste årens revyaktörer, några nybörjare samt en gäst från grannbyn. Till sin hjälp hade de även Trio Fladarens orkester. Jonas (Lindholm) och Kaj (Holm) har övertagit frågespalten Richard skådar och löser problemen på sitt eget sätt. EU:s utsände (Jesper Lindholm) försöker få Greklands ledning (Jonas Lindholm, Petra Sundholm och Tobias Höstman) att åtgärda ökonomikrisen med överraskande resultat. Anita Ismark (Linda Backgren-Holm) läser godnattssagan om Bockarna Bruse för Mats Brandt (Markus Granqvist) medan minsta bocken Bruse/Mikko Ollikainen försöker ta sig över bron. Sune från Molpe (Jonas Lindholm) vinterfiskar med varierande framgång tillsammans med bönan från Grankulla (Petra Sundholm). Revygänget iförda Molpes 3D-glasögon tillsammans med orkestern avslutade revyn med In fin fin dag. 12

13 Korsnäs Uf och Bf årets förening På lördagen den 9 oktober ordnade Svenska Österbottens Ungdomsförbund, SÖU, den årliga Johannesgalan. Årets gala hölls i Fagerö folkpark. Priset för årets förening gick den här gången till Korsnäs Ungdoms- och Byaförening. Årets förening är en grupp som vidareutvecklat sin verksamhet. Nytänkande och målmedvetenhet kännetecknar deras arbete. - Korsnäs Uf och Bf har lyckats skapa en väldigt aktiv förening som ordnar mycket program, säger SÖU:s verksamhetsledare Helena Höglund-Rusk. Till traditionen hör att följande gala hålls i den vinnande föreningens utrymmen. Det innebär att Johannesgalan 2011 hålls i Korsnäs. Årets vinnare Korsnäs Uf och Bf ska se till att nya föreningshuset blir färdigt i tid. Vicekassören Lasse Matkoski lovade på stående fot att den nya Korsnäsgården står färdigt när det är dags för nästa Johannesgala. Daniel Nordlund från Kimo valdes till årets talang medan Pia Sand från Pörtom korades till årets eldsjäl. Karin Rusk har varit aktiv i Svenska föreningen Brahegården i många år och valdes till årets veteran. Galavärdinnan Josefine Antfolk intervjuar Eva Lagerström, Lasse Matkoski och Hans Nyberg från vinnaren av Årets förening, Korsnäs Ungdoms- och Byaförening. Foto: Jona Nyström Aktuellt från Korsnäs 4H Den 15 oktober ordnade Korsnäs 4H sommarföretagsavslutning på Korsnäs skola. Där lekte vi några lekar, drack saft och åt rulltårta samt delade ut priser och diplom. Linnea Granholm fick detta år 60 i pris från 4H distriktet, för flitigt arbete med sommarföretaget. Joel Lindholm fick 50 i pris från VASEK för att han har jobbat duktigt med sina 4H uppgifter. Hugo Helenelund vann solrostävlingen med en solros som var 3,94 m lång. Nico Riddar och Alfred Riddar fick pris i fisketävlingen. Nu har klubbtimmarna kört igång, tisdagen den 2 november hade vi klubbtimme i Taklax skola. Där pysslade vi med att göra tomtar, limmade mossa, kvistar och annat för att skapa ett litet land åt den tomte vi just gjort. Text och foton: Patricia Nygård 4H på julmarknaden Korsnäs 4H kommer att stå och sälja lotter, kakor och kransar på julmarknaden, vill Du som är medlem stå och sälja vid 4H bordet, kontakta då Patricia antingen via epost eller sms. Glöm inte att kolla Korsnäs 4H:s hemsida, den uppdateras med jämna mellanrum om vad vi gör och vad som kommer att hända. 13

14 LUCIA Du kan rösta på årets Lucia i Korsnäs genom att fylla i en röstningssedel, som finns vid de lokala affärerna och bankerna. Röstningen avslutas Arr. Västkustryttarna 1. Josefin Långström, 16 år, Korsnäs Intressen: djur, musik och teckning Julia Backgren, 16 år, Molpe Intressen: vara ute i naturen, idrott och umgås med vänner 3. Alexandra Karlsson, 16 år, Taklax Intressen: sjunga, dansa och vara med kompisar Alice Granholm, 16 år, Harrström Intressen: ridning, att rita och spela instrument 5. Angelica Höglund, 16 år, Korsbäck Intressen: kompisar och hundar

15 Extra fritidsledare Korsnäs kommun erhöll på ansökan ett extra stöd från Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf för fritidsledaruppgifter. För de medlen anställdes Agneta Bäckman av kommunens fritidsavdelning för tiden Agneta fick våren 2009 examen som barn- och ungdomsledare från SÖFF. Förutom att handha fritidsledaruppgifter i kommun så fixar Agneta också upp de kommunala fritidsanläggningarna. Foto: Helena Höglund-Rusk På bilden målar Agneta Bäckman om insidan på servicehuset. 15

16 Havsbastun Stormlyktan Under vinterhalvåret ordnas vinterbastu i Stormlyktan två gånger per vecka. Torsdagar och söndagar är bastun varm mellan kl och Säsongen inleddes den 4 november och fortgår till 30 december. Det krävs inget medlemskap för att vinterbada i Molpe eller bara annars bada bastu i ett glatt sällskap. Pris 7 / gång. För närmare information, gå in på eller skicka post till Den 28 november bjuder Molpe byaråd på julglögg vid Stormlyktan åt vinterbadarna och bastubadare. Uppsittarbastu den 23 december har blivit en tradition. Bastun är varm kl Molpe byaråd Informationsmöte för allmänheten 23 november 2010 kl på Yrkesakademin i Korsnäs Oy Talentek Ab informerar om planeringen av lätta trafikleder i Korsnäs kyrkby och Molpe. Det gäller Lärknäs-Västanlid sträckan vid Strandvägen samt sträckorna Strandvägen-Kolebackvägen och Flatgrundsvägen-båthamnen vid Sjövägen. Kaffeservering Korsnäs kommun Välkommen till Korsnäs på julmarknad Molpe-revyn Gammaldags julmarknad på gårdstunet vid hembygdsmuseet lördag kl mjulbocken kommer på besök kl mförsäljning av godis, hembakat, julkransar, hantverk m.m mförsäljning av risgryns- och korngrynsgröt mutlottning av en Korsnäslöpare, Korsnäsmössa och Korsnäsvantar mjulprogram för barn i Prästgårdsmuseet Gratis försäljningsplatser utomhus kan bokas på / Helena 16

17 AUKTION till förmån för MOLPE BYKYRKA ons. den 24 nov kl i Bykyrkan Inledningsord av kyrkoherden Servering Gåvor emottages med tacksamhet Arr. Molpe Bönehusförening SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN 6 december 2010 kl på f.d. Ankaret försäljning av bakverk, matvaror och handarbeten Lopptorg och lotterier Kaffe med våfflor Arr. Kenyamissionen och Baltikumvännerna BYA-AUKTION INFÖR JUL Söndagen 5.12, kl på Harrström Lokalin! Ta med hantverk, bakverk m.m. att auktionera ut! Barnkören sjunger Kaffeservering Välkommen! Harrström ungdoms- och hembygdsförening Julmarknad i Hantverkssmedjan Sjövägen 29 i Molpe söndagen den 12 december kl Hembakat julbröd, inläggningar, hemkokt glögg, dörrkransar. Fynd för tomtesäcken. Lotteri. Vi bjuder på julgodis, glögg och pepparkakor. Arrangör: Molpe Marthaförening Våga vara tonårsförälder Arr. Edsviksjöns Allaktivtetsförening r.f. Föreläsning med Leif Westerlund på k:by skola (mer info i nästa nummer) arr. Korsnäs församling/korsnäs kommun - fritidsavdelningen 17

18 Julöppning Utställningar November: Frey Österberg, En resa till Antarktis i ord och bild. December: Fotografier E-copies, ungdomars foton från olika länder i Europa. Lina Nybjörk från Taklax har medverkat och är kontaktperson. Julöppning utanför biblioteket fredag kl. 18. Tal av kommunfullmäktiges ordförande Ann-Sofi Backgren. Musik och lyktparad. Jul- och nyårshelgens öppethållningstider Biblioteket har normal öppethållning till och med kl , julafton stängt. Mellandagarna normal öppethållning, förutom nyårsafton då biblioteket är öppet Bokbussen kör vecka 51, därefter juluppehåll till vecka 3, i trafik igen från måndag IF Fyrens höstmöte Julklappstips Nya hembygdsboken Korsnäs i tiden. Kan köpas i biblioteket och kommungården. Pris 30 euro. Foto: Kenth Nykamb IF Fyren höll höstmöte på Waterloo den Mats Åbacka valdes till årets klubbmästare och fick Nordea Banks stålfat med ingravering. Alef Ståhl avtackades efter många år i styrelsen och styrelseordförande. Foto: Jan-Erik Ravals 18 Mats Åbacka valdes till Årets klubbmästare och fick pris av Jan-Erik Ravals. Mångårige ordförande Alef Ståhl avtackades av Kent Nykamb och Alf Strandholm.

19 IF Fyren informerar Friidrottsavslutningen hölls på Waterloo 1 oktober. Juniorer, föräldrar och ledare var samlade till prisutdelning. Friidrottssektionen kan blicka tillbaka på en bra säsong 2010 efter idog och regelbunden träning av René Michelsson, Tore Nystrand och Mats Åbacka. René hade sammanställt ett bildspel om de äldre juniorernas säsong, överskådligt och intressant. Prisutdelning Hederspris till DM-medaljörer utdelades till: Felicia Åbacka: 1 guld, 4 silver, 1 brons Nathalie Nystrand: 1 guld, 2 silver, 1 brons Nicoline Nystrand: 1 guld, 1 silver Katarina Rönnqvist: 1 silver, 1 brons Amanda Karlsson: 2 silver Daniella Lassas: 2 silver Fyrens bästa - Korsnäs Andelsbanks pris utdelades av Kenneth Westergård till: Nathalie Nystrand, Felicia Åbacka, Amanda Karlsson och Katarina Rönnqvist. Pris för Bra prestation : Nicoline Nystrand Nya klubbrekord: Nicoline Nystrand i bollkastning och knattespjut f-10. Felicia Åbacka på 1000 m f-14 Årets tränare: René Michelsson Fyren har arrangerat fyra terrängtävlingar (Molpe, Harrström, Taklax och Waterloo), Minivarvet den 26 maj på idrottsplanen i Korsnäs med 34 deltagare och 8 klubbtävlingar på idrottsplan med 61 deltagare. 37 knattar klarade pokalgränsen och 24 erhöll medalj. Friidrottssektionens ordförande Alf Strandholm tackade för den gångna säsongen. Förutsättningar för att få fram idrotten i Korsnäs är bl.a. stöd från kommunen, nya tag och föräldraengagemang. Caroline Åbacka Foto: Mats Åbacka Foto från friidrottsavslutningen. Från vänster: Nicoline Nystrand, Christoffer Törnroos, Katarina Rönnqvist, Daniella Lassas, Felicia Åbacka, Amanda Karlsson och Nathalie Nystrand. Sittande framför: Alf Strandholm och René Michelsson. 19

20 Malax-Korsnäs Medborgarinstitut Önska kurser och föreläsningar Vi håller som bäst på och planerar vårterminens kursprogram. Vill du ha en kurs eller föreläsning till din by berätta för oss vad som intresserar och vi försöker ordna. Ta kontakt så fort som möjligt på tel eller Vårterminens verksamhet börjar måndag 17.1 och ett nytt kursprogram delas ut i mellandagarna. Anmälningar till vårens kurser tas emot på webben och på telefon och från 3.1 kl Tack! Ett stor tack till alla som medverkat till att invigningen den 26 september 2010 av Lärknäs- Annahemmets renoverade byggnad och tillbyggnad samt invigningen av Lionsprojektet Sinnenas Trädgård blev en riktigt fin fest! Tack för gåvor, hyllningsord och tal samt inbetalningar till Lärknäs guldkant. Inbetalningarna uppgick till euro. Fonden kommer att användas till att förgylla åldringarnas vardag. Korsnäs kommun Tack Facebook Vi finns nu också på Facebook. Sök Malax-Korsnäs medborgarinstitut och klicka på Gilla -knappen om du är intresserad av vad som är på gång hos oss. Tack Alla små och stora på Harrström gruppfamiljedaghem vill tacka för uppvaktningen i samband med att daghemmet flyttade till nya utrymmen i f.d. Harrström skola. Tack för alla gåvor, insamlingar, saft och bär! Tack för alla som gjorde öppet-hus-dagen, 28.9, till en minnesvärld dag för oss alla på dagis! Vi skulle vilja tacka alla älgjaktslagen i Korsnäs kommun för köttet vi har fått till Lärknäs. Lärknäs Köket Lions samt alla övriga som på olika sätt har kommit ihåg oss både på Lärknäs - Annahemmet med olika donationer som förgyller vardagen. Vi vill ge en Bamsekram till Martin för alla rosor som vi har fått till Lärknäs - Annahemmet Boende och personal Ditt företags vägvisare vid ägar- och generationsskiften. Vi ger råd i ärenden som gäller generationsskiften samt köp och försäljning av företag. Vi hjälper dig även att hitta någon som kan överta ditt företag. Korsnäs kontaktperson Kjell Nydahl Chef för företagstjänster, VASEK Nedre Torget 1A, VASA ,

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Nr 8 / 2011 16.12.2011. God Jul och Gott Nytt År. önskar Korsnäs kommun sina kommuninvånare, personalen och alla samarbetsparter

Nr 8 / 2011 16.12.2011. God Jul och Gott Nytt År. önskar Korsnäs kommun sina kommuninvånare, personalen och alla samarbetsparter Nr 8 / 2011 16.12.2011 God Jul och Gott Nytt År önskar Korsnäs kommun sina kommuninvånare, personalen och alla samarbetsparter Budget 2012 och ekonomiplan 2012-2014 Kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 6 september 2010 kl 19.00 Sammanträdesplats Eckerö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 29 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 1/2015 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte 17.12.2014 och beslöt att godkänna nytt

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Hela veckans program är gratis om inget annat anges!

Hela veckans program är gratis om inget annat anges! MÅNDAG: 23.6 13-15 En dag läng Sinnenas stig, Pedersheim. Åk häst och kärra, hästskoning. Alla är välkomna, oberoende ålder! OBS evenemanget flyttat till 30.6 kl. 13-15! 16-20 Fotoutställning och café

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Flaskposten juni. -15

Flaskposten juni. -15 Flaskposten juni. -15 Sommar, sol och fågelkvitter...då var det åter dags för en förhoppningsvis härlig sommar framför oss. Med lite framförhållning vill vi passa på att tala om att den 7 september har

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer