Hemma Hos Gryningsbarnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemma Hos Gryningsbarnen"

Transkript

1 Projektet Hemma Hos Gryningsbarnen "#$%&'(("&)*+,-./0(&120&3,,/4)",/&)*+,-./0( 5((+6$7/81,"7%&9":,/&;10/,661,<&=":,/*10/,661,>6"& 1

2 F 5,."#& & & & & & G & & HB&H66& & & & I & & AE6$17E/& & & I & & J+8.& & & & I & & KE6E1,"7&120&KL7."7E,-/7& M & & M & & & & OP(&& & & & M & & QDR"& & & & S & & KL-N/(&& & & S & & & & T & & & & & E.6U(/,& & & T & & VE,/,6E"7E,-& & & T & KE&.7EN"7&C7D,E,-6=/7,",& & W & & & W 9E(/-/ & & Y76=7"N&GZZ[ 2

3 HB&166 AE6$17E/ A\6$",&GZZ]&P$"7NL,."&NP7&17.^\7/,."&3,,/4)",/&8((&_81UE",&.L7&01,&"`&U/7&P7&8.E-/7"& E&0+6"$&NE&0D7&E&3f/66/>?P&0"BB/U(/,&0/7&NE&6$/7$/$&+UU&17-/,E6/81,",&J-/$&4&C7D,E,-6=/7,",&^\7&/`&d,/,6E"7/& J+8. KE&L7&",&(E$",&17-/,E6/81,&61B&0/7&61B&L,./BP(&/`&d,/,6E"7/&120&.7EN/&"`&=/7,0"B&E& 3f/66/<&_81UE",>&9/7,0"BB"$&0/7&-"`&",&,D&^7/B8.&P$&81&+,."7=/7/&+,-/7&61B&8.E-/7"& ^\76\7*."&6E-&120&6E,/&^/BE(*"7&-",1B&/`&8--/&UP&3f/66/6&-/$17>&J+&=17&."&016&166<&-P7&E& 5&,+(L-"$&0D7&NE&"`&0+6&E&3f/66/>&A+6"$&L7&E&BE,6$/&(/-"$&^\7&NP7/&="01N<&B",&NE&0/7&$NP& 6$\77"&-7L6U(/,&.L7&^1$=1((6B/$20"7,/&6$L,.E-$&UP-P7&120&/((/&1B7P."$6&+,-/7&+B-P6&B".& =",",&^+((/&/N&6U7E,-> & & & & KE&0/7&,+&0/R&=/7,0"BB"$&E&.7ER&E&6,/7$&$NP&P7&120&NE&0/7&7"./,&$NE,-/$6& & & & & & & & & U71=("B> 3

4 KE6E1,"7&120&NL7."7E,-/7 KE&0/7&6"./,&6$/7$",&0\6$",&GZZ]&-*17$&NE66/&B".N"$,/&N/(&E&NP7$&/7="$"&B".&=/7,0"BB"$>& /7="$"> b"&=/7,&61b&ed`/7&e,&l7&n/,(e-$ne6&b"((/,&^d7/&120&p`/&p7&"r"761b&l(.7"&=/7,&1r/&0/7& =/7,&^\7&/.1U81,<&."$&6$7E."7&B1$&NP7/&NE6E1,"7&^\7&."7/6&^7/B8.> 120&U1$",8/(",&/`&=D--/&^7/B8.",6&_81UE",>& ","7-E&/`&^17$6L`/&*1==/&^\7&",&=L`7"&NL7(.>&KE&NE((&NE6/&/`&."$& /7="$"&NE&6*L(N/&-\7> OP( &&&& (E$",&=+c"7$&^\7&1NL,$/."&"(("7&8((^L((E-/&+$-ER"7&120&BE,.7"&E,N"6$"7E,-/7>&J+&NE((&NE& 3f/66/<&_81UE",>& 4

5 QDR" &&&& KL-N/( 120&=D--/&"`&0+6<&7"./,&^7P,&=\7*/,&7E$/$&^\7&/`&U/66/& ="0\N"7&E,$"&NL,$/&UP&/`&0+6"$&L7&^L7.E-7",1N"7/$&+$/,& ",-/-"B/,-&UP&U(/$6&/N&166&61B&0/7&NP7&=/6&E&QN"7E-"& e"7&b\*(e-0"$"7&/`&.7/&6e-&+,./,&120&^p&"-",&8.>&b"$& B"$1."7&=(E&6*L(N^\76\7*/,."&UP&"(> 5

6 E.6U(/, ^\76$/&0/(NP7"$&GZFF> VE,/,6E"7E,- &&&& FSZ>ZZZ<&B",&^17$6L`/&/N6L`/&U",-/7&8((&7",1N"7E,-&120&E,N"6$"7E,-/7&E&61(","7-E&120& =D--/,."&120&^\7,D=/7&","7-E>&KE&6"7&-L7,/&/`&NP7$&=D--"&-"7&7E,-/7&UP&N/`,"$&E&"`&1B7P."&.L7&","7-E^\76\7*,E,-&L7&"`&./-(E-$&U71=("B&B".&(P,-/&U"7E1."7&+$/,&"(> d,/,6e"7e,-> 6

7 KE&.7EN"7&C7D,E,-6=/7,",% 3,,/4)",/&)*+,-./0( 17.^\7/,."<&G[&P7<& (L7/76$+."7/,."&UP& =17&E&O/(B\> O"7-E/&O/"7"-& =/7,0"B64& ^\7"6$P,./7"<&GW&P7<& ",$7"U7",\7&B".& "#/B",&E&612E1(1-E<& =17&E&3f/66/<&_81UE",> lb"p&120&;10/,,/&h(661,<&o/(b\> 3,,/4)",/&)*+,-./0(<&17.^\7/,.">&"(&ZWZ4G]M&WM&FM V\7",E,-",6&U16$/.7"66% 2i1&)*+,-./0( JD=D-.",&FTGF G]I&[F&H6=D H7-/,E6/81,6,+BB"7%&]ZGMMT4MS]F?-%&[Z&ZF&]Z4F 7

8 ÅRSBERÄTTELSE var föreningen Ngat Gryningsbarnens första år. För er som bidragit till att vi kunnat göra detta vill vi gärna berätta om vad som hänt under året, både här på hemmaplan och på plats i Awassa. Vi börjar berättelsen i Awassa i januari och låter Sverige ta vid i mars månad. Efter den skriftliga berättelsen vill vi dela med oss av hur vår ekonomi sett ut under detta första år. Tack för all hjälp under året, och vi hoppas att ni vill fortsätta stödja våra gryningsbarn Mvh Styrelsen Ngat Gryningsbarnen och Temesgen, Bunure, Tariku, Metike, Abayne, Betty, Fasika, Edilu, Netsanet och Bankitu.

9 SVERIGE ETIOPIEN JANUARI I Awassa var alla tillstånd i ordning, ett hus var hyrt och två kvinnor, Shitay och Asnako, anställda. Våra första fyra barn, Bunure, Abayneh, Edilu och Tariku hade flyttat in och etiopisk jul firades med en god kycklinggryta och en utflykt till sjön. FEBRUARI Barnen började skolan och kämpade hårt med att få rätsida på det etiopiska alfabetet. Tarikus lillebror Temesgen flyttade in liksom vår andra flicka Mitike. Mitike fick börja gå i skolan med de andra medan lille Temesgen fick stanna hemma med Shitay och Asnako. MARS Ylle börjar researcha inför ordnandet av svensk finansiering av barnhemmet i Awassa. Vilken organisationsform är lämplig? Vilka är våra visioner? Hur vill vi att arbetet ska fungera? Hur ska men engagera medlemmar, donatorer, sponsorer m fl? Ska man satsa på 90-konto eller är klassisk välgörenhet förlegad? Är socialt entreprenörskap vägen att gå och hur skulle en sådan modell i såfall se ut? Arbetet kommer så småningom att ingå i en högskoleuppsats som behandlar 80- talisternas engagemang i förändringsarbete. MARS Stenhusbygge och fotbollsspel var favoritaktiviteterna i mars. Många bilar byggdes också av pappkartonger, plastpinnar och flaskkorkar. APRIL Föreningen Ngat Gryningsbarnen startas och en styrelse bestående av ordförande, kassör, en ledamot och tre suppleanter väljs. Föreningen registreras hos Skatteverket. En Facebookgrupp blir vårt första forum för att samla och kommunicera med våra blivande medlemmar. APRIL April var en fin månad för Ngat. Först påskfirande med kycklinggryta och svensk äggrullning. Sedan kom Ylle på besök från Sverige med gummistövlar, leksaker och kläder i bagaget. Stor båtutflykt på sjön för att se flodhästar. För barnen var det första båtfärden på Awassasjön.

10 MAJ Beslut om att ansöka om 90- konto har fattats och ansökningsprocessen påbörjas så fort organisationsnummer erhållits och en godkänd revisor anlitats. En gedigen bunt papper ska skickas in och vi anar ganska fort att processen kommer att ta tid. En hemsida för föreningen skapas och publiceras. JUNI Lanseringskampanj i samband med Malmö Högskola K3 s examensutställning Vi ställer ut en monter där vi presenterar vårt arbete och är själva på plats under hela utställningen för att kunna prata med nyfikna. Vi erbjuder möjligheten att snabbt och smidigt bidra till vårt arbete genom en sms-tjänst. Något senare kommer vårt bankgiro på plats och vi kan börja ta emot gåvor därigenom. AUGUSTI Det är Malmöfestival och vi gör en reklamkupp där vi täcker en busskur som står längs festivalstråket med post-it s där vi skrivit vår webbadress och ritat vår logga. Ett tusental lappar klistras upp, och bara några timmar senare får vi rapporter om att större delen av dem gått åt. Antalet besök på vår hemsida stiger kraftigt, men på bankkontot ser vi inga större intäkter som vi kan koppla till aktionen. SEPTEMBER Ryktet om Gryningsbarnen har nu nått styrelsens nära och kära och många gåvor kommer, främst ifrån människor i vår bekantskapskrets. Vi lyckas hela tiden skicka iväg så mycket pengar vi hoppats på till Awassa, men varje gång blir kontot barskrapat. Vi funderar på hur vi ska kunna bygga upp en buffert för att ha till oväntade utgifter eller om intäkterna blir lägre plötsligt. MAJ Tirsit, en av gryningsbarnens vänner i Awassa, firade sin födelsedag i huset. Till barnens glädje blev det härlig feststämning med sång, tårta och pynt. Barnen fick en efterlängtad tv och möjlighet att titta på etiopiskt drama på fritiden. JUNI/JULI Regnperiod i Etiopien och de barnen som inte fått stövlar och regnjackor vid Ylles besök sände en önskan om att få detta vid nästa nedresa. AUGUSTI Anna-Lena reste till Awassa med bland annat ett twistrep och de önskade regnkläderna i bagaget. Månadens favoritlek blev inte oväntat twisthopp... med gummistövlar. Under Anna-Lenas besök blir barnen fler när Bankitu kliver över tröskeln. SEPTEMBER Vi fick tillökning i form av flickorna Fasika och Betty som flyttade in. Etiopiskt nyår firades med en utflykt till sjön och i slutet av månaden började barnen i nya skolor. De sex stora i första klass i den kommunala skolan och de tre små i en närbelägen förskola.

11 OKTOBER Vi ställer ut en monter med information om Ngat Gryningsbarnen på Osby Bibliotek i samband med FN-dagen. Samtidigt syns vi i media i Osbytrakten och står även för högtidstalet under Osbys FN-dagsfirande. Detta ger många nya kontakter och exponeringen ger flera nya medlemmar. Montern vi ställde ut byggdes för att vara lätt att transportera och kan enkelt ställas upp där det finns tillfälle. NOVEMBER Kampanjen i Osby bär frukt och vi får ekonomiskt stöd av både Lions Club i Osby samt av Rotarykretsarna i Osby och Vittsjö- Bjärnum. Detta ger oss den buffert vi önskat oss och ny vind i seglen DECEMBER Många julgåvor kommer in på vårt konto och vi bestämmer oss för att skicka lite extra pengar för ett par efterlängtade investeringar i Awassa, bland annat ett kylskåp. Vi får in lite extra pengar på vackra höstlöv i papp som Johan, en av våra medlemmar, tillverkat och säljer på julmarknader och liknande. OKTOBER Barnen blev bjudna till stadens sjukhus för att kolla hälsan och vi fick veta att ingen av dem har HIV. NOVEMBER För att få mer plats hyrdes ett större hus på andra sidan gatan och flyttlasset bars över. Mycket fint hus att flytta in i tyckte barnen. DECEMBER Anna-Lena åkte till Awassa med julklappar i bagaget. Vårt tionde barn, Netsanet, flyttade in och det var nu full pott i huset. Året avslutas med att vi får besked om att vi blivit godkända för innehav av 90-konto, men det ska dröja in på det nya året innan plusgirot är på plats och vi får våra efterlängtade siffror.

12 EKONOMISK BERÄTTELSE 2009 Resultaträkning Intäkter ,50 Rörelseutgifter/kostnader 1 665,00 Resultat ,50 Utbetalda bidrag ,49 Kommentarer: Som ni ser fick vi in ca SEK mer än vi betalade ut under förra året, dessa är nu vår buffert för oförutsedda utgifter. Vi har valt att skicka en bestämd summa varje månad till kontot i Etiopien och låta vår buffert ligga kvar på föreningens konto. Vår ekonomi har i stort sett följt vår budget under året. Våra bidrag har däremot kommit från färre givare än väntat men å andra sidan har ni varit desto mer generösa Våra administrativa kostnader under det första året har varit mycket låga och vi har kunnat vika hela 98% av de insamlade medlen direkt till Awassa. Det innebär att vi med råge har uppnått den procentsats på 75% som gäller för nittiokontot kommer de administrativa kostnaderna att öka, bland annat tillkommer avgifter för just nittiokonto så att sikta på en upprepning av de 98 procenten är inte realistiskt för kommande budget, men vi hoppas att de ökade kostnaderna i sin tur innebär ökade inkomster och i slutändan mer pengar till verksamheten. ATT BIDRA TILL GRYNINGSBARNEN Alternativ 1: plusgiro PG Alternativ 2: bankgiro BG Alternativ 3: överföring till vårt bankkonto. Fördel är att om man vill göra månatliga betalningar kan man automatisera det i sin internetbank. Kontonr , Swedbank. När ni sätter in pengar till oss bokför vi automatiskt de första hundra kronorna som medlemsavgift och skriver in er i vårt medlemsregister. Om ni har gett er tillkänna genom att skriva ert namn eller er mailadress i meddelandefältet vill säga. Överskjutande samt anonyma bidrag bokförs som penninggåvor men allt hamnar såklart i samma kassakista.

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 2010 Gryningsbarnen Året som gått Gryningsbarnens verksamhet under året 2010. Vad har hänt, vad har vi gjort, var har vi synts? Hänt i Awassa April Juni Mangoträdets grenar hänger tunga av frukt. Det blir

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 7 FÖRETAGETS EKONOMI 9 FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Jul Till Flera 2014. Årsrapport med beskrivning av arbetsprocessen, innehåll i utdelade

Jul Till Flera 2014. Årsrapport med beskrivning av arbetsprocessen, innehåll i utdelade Jul Till Flera 2014 Årsrapport med beskrivning av arbetsprocessen, innehåll i utdelade julklappar, medverkande företag, mottagarboendens utvärderingar samt vår utvärdering Bild 1, Från Jul till fleras

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen för gatubarn i Nepal - 2013

Verksamhetsberättelse Föreningen för gatubarn i Nepal - 2013 1 Verksamhetsberättelse Föreningen för gatubarn i Nepal - 2013 Foto: Barn i bergsby av Annica Frank Du kanske i första hand känner till Nepal för att världens högsta berg, Mount Everest, ligger där? Men

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

SÖDERNYTT Nyhetsbrev från Barncancerfonden Södra Höstnummer 2014

SÖDERNYTT Nyhetsbrev från Barncancerfonden Södra Höstnummer 2014 SÖDERNYTT Nyhetsbrev från Barncancerfonden Södra Höstnummer 2014 I detta nummer av Barncancerfonden Södras nyhetsblad lyfter vi fram några av alla fantastiska engagemang och välgörenhetsprojekt som samlar

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Barn i Nöd. God Jul & Gott Nytt År! INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 5/10 Årgång 39

Barn i Nöd. God Jul & Gott Nytt År! INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 5/10 Årgång 39 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 5/10 Årgång 39 God Jul & Gott Nytt År! som fadder är du med och bygger framtiden... Varför? För världen kanske du bara är en enda människa

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer