Års rsra rapp pport 2 t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1"

Transkript

1 Årsrapport

2 Industrifondens Årsrapport Innehåll Detta är Industrifonden/Året som gått...1 Vd har ordet...2 Industrifondens roll och uppgift...4 Uppdrag, mål och strategi...5 Industrifondens verksamhet...6 Industrifondens erbjudande...8 Industrifondens ägarpolicy...9 Hänt under året Exempel på sålda bolag...11 ebuilder...12 RxEye Affärsområde Life Science...14 Affärsområde Technology...16 Affärsområde Industrifinans...18 Organisation och medarbetare...20 Nätverk...22 Industrifondens årsstämma...23 Hållbarhet Fondstyrningsrapport...25 Resultat- och balansräkning i sammandrag...26 Kassaflödesanalys i sammandrag Ekonomisk översikt...28 Styrelse...29 Medarbetare...30 Våra största portföljbolag... 32

3 Industrifondens Årsrapport Detta är Industrifonden Industrifonden finansierar och utvecklar små och medelstora svenska bolag och bidrar därmed till tillväxt och förnyelse i Sverige. Detta sker genom utvecklingskapital till teknikföretag och expansionskapital till etablerade företag med tillväxtpotential. Industrifonden erbjuder ägarkapital eller lån till svenska små och medelstora företag inom flera branscher. Fonden har tillgångar på 3 miljarder kr och direkta engagemang i 96 bolag. Dessutom har Industrifonden ett indirekt engagemang i ett 50-tal företag genom sitt delägande i andra riskkapitalbolag. Fonden kan vara långsiktig tack vare sin återinvesterande karaktär och starka kapitalbas. Därmed bidrar den till värdefull finansiering i de segment där kommersiell kapitalförsörjning är svag. Engagemang i utvecklingsföretag i tidiga skeden medför hög risk. Industrifonden investerar oftast tillsammans med andra investerare. I varje enskild investering agerar Industrifonden på lika villkor som andra investerare och söker en avkastning som återspeglar risktagandet. Industrifondens engagemang är tidsbegränsade och målet är att sälja ett aktieinnehav när det passar bolaget och dess ägare, normalt inom fem till tio år efter den första investeringen. Industrifonden är en självständig stiftelse bildad av staten Den drivs affärsmässigt utan externa kapitaltillskott. Stiftelsen ska hålla sitt kapital minst realt intakt. Allt överskott används för nya investeringar. Året som gått Verksamhetsåret omfattar perioden 1 juli 2009 till 30 juni Industrifonden har genomfört två stora, positiva avyttringar. I december 2009 sålde Industrifonden och övriga ägare Envirotainer AB till AAC Capital Partners. I maj 2010 sålde Industrifonden sitt innehav i BioInvent International AB. Båda affärerna gav Industrifonden en mycket god vinst. Årets resultat uppgår till 156 ( 243) miljoner kr, vilket motsvarar en avkastning på totala tillgångar om 5,1 ( 8,4) procent. Det förbättrade resultatet beror främst på de försäljningar som genomförts samt på en god avkastning från kapitalförvaltningen. Resultatet av placeringsverksamheten, det vill säga förvaltningen av Industrifondens likvida medel, ökade till 93 (76) miljoner kr, vilket gav en avkastning på 8,5 (6,2) procent. Avtalade investeringar uppgick till 199 (273) miljoner kr. Av detta avsåg 30 (86) miljoner kr investeringar i 2 (6) för Industrifonden nya bolag och 166 (185) miljoner kr tilläggsinvesteringar i tidigare engagemang. Industrifondens totala tillgångar ökade till (2 897) miljoner kr. Det investerade kapitalet uppgick till (1 593) miljoner kr motsvarande 49 (55) procent av Industrifondens egna kapital. Åsa Knutsson utsågs till ny chef för affärsområde Industrifinans. CellaVision AB noterades på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap. Efter verksamhetsårets slut noterades Qlik Technologies Inc. på Nasdaq New York. Investerat belopp per år MSEK Totala tillgångar MSEK Resultat MSEK /06 06/07 07/08 08/09 09/ /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Likvida medel Investerat kapital /06 06/07 07/08 08/09 09/10

4 2 Industrifondens Årsrapport Ett år i medvind Långsiktighet lönar sig. Det står klart när jag blickar tillbaka på det år som gått. Under året har vi kunnat skörda frukterna av många års arbete genom lyckade försäljningar av två långvariga innehav Envirotainer och BioInvent. Detta tillsammans med ett bra placeringsresultat och lägre kostnader gjorde att vårt resultat förbättrades betydligt. Utsikterna framåt för fonden ser dessutom goda ut. Den makoekonomiska utvecklingen under perioden karakteriserades av successiv förbättring; recessionen förbyttes i snabb, men skör, återhämtning som nu dock sannolikt går in i ett lugnare tempo. Tillväxten i ekonomin har förbättrat situationen för små och medelstora bolag, men många företag är fortsatt återhållsamma i sina investeringar. Nu vill vi lägga in en högre växel och öka nyinvesteringstakten inom både utvecklings- och expansionskapital. Börsutvecklingen, om än volatil, och en ökad framtidstro under året öppnade för företagsförsäljningar och börsnoteringar även av mindre bolag. Detta förbättrade marknadsläge har Industrifonden tagit vara på för att säkra intäkter. Kärv finansieringsmarknad för unga tillväxtbolag Riskkapitalinvesteringar i svenska unga företag i start- och expansionsfas minskade generellt 2009 men vände upp under första halvåret Men villigheten att investera i företag med låga intäkter och/eller kvarvarande teknikrisk är begränsad hos de flesta investerare. Trenden kvarstår; antalet privata fonder som är aktiva investerare minskar. Glädjande nog tycker vi att investeringsviljan hos andra privata investerare kvarstår. Svårast att få riskkapital är det idag i tidig fas (efter sådd), inom life science och i vissa typer av större cleantech-satsningar där verifiering av teknologi i större skala krävs. Året som gått I fjol skrev jag att det kommande verksamhetsåret skulle fokuseras på avyttringar och värdeskapande i våra innehav för att förbättra vår lönsamhet. Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att vi lyckats med detta! Året som gått karakteriserades av en kraftig intäktsökning i engagemangsverksamheten, ett gott resultat från placeringen av likviditeten, en stark underliggande värdetillväxt i vår engagemangsportfölj och sänkta kostnader. På minussidan noterar jag att värdenedskrivningarna blev större än förväntat. Sammantaget visade Industrifonden ett överskott på 156 (-243) miljoner kr och det egna kapitalet ökade till MSEK (2 878). Det är min absoluta ambition att detta vinstår ska följas av flera. Överskott i verksamheten över tid är ett av kvittona på att vår verksamhet gör nytta. Under året såldes med mycket god avkastning Envirotainer AB, en betydande spelare på världsmarknaden för uthyrning av temperaturkontrollerade containers för flygfrakt. Industrifonden har varit delägare sedan 1999 och största ägare sedan Därigenom har vi kunnat spela en ledande roll i utvecklingen av bolaget. Under våren 2010 sålde vi, med mycket god avkastning, våra aktier i BioInvent som vi delfinansierat som onoterat och senare noterat bolag sedan Bolaget har under denna resa utvecklats till ett erkänt ledande internationellt bolag inom antikroppsbaserade läkemedelssubstanser. Gemensamt för Industrifondens roll i dessa bolag är den långa innehavstiden och att vi som aktiv ägare bidragit till ett fokuserat värdebyggande. Aktiviteten under året har i övrigt präglats av intensivt arbete med vår befintliga portfölj. I vissa fall har vi tvingats ta besvärliga beslut att avbryta engagemang, i andra har vi gjort tilläggs investeringar för att ge bolagen en skjuts i sin utveckling. Vi investerade totalt 199 (273) miljoner kr, varav 30 (86) miljoner kr i för oss nya bolag. Det senare var något lågt, men jag vet att nyinvesteringarna tar bättre fart i början på innevarande verksamhetsår. Att värdenedskrivningarna varit stora är en spegling av den mycket höga risk som Industrifonden axlat som tidig investerare. Riskkapital i tidiga skeden visar över tid genomsnittligt notoriskt dålig avkastning såväl i USA som i Europa. För att kunna nå vårt avkastningsmål är det är viktigt att på olika sätt få ned värdeförlusterna och satsa mer på bolag som vi bedömer som vinnare. Det är min absoluta ambition att detta vinstår ska följas av flera. Den positiva värdeutvecklingen under året i flera portföljbolag som till exempel Qlik Technologies Inc. (Qlicktech), CellaVision, Scalado, Scandinova, Scandinavian Air Ambulance stärker mig i min tilltro till unga tillväxtbolag. De representerar ett betydande dolt övervärde. Den samlade utvecklingen av våra 40 största innehav visade vid den senaste mätningen vid kalenderårsskiftet att vi i genomsnitt hade en ägarandel på 25 procent, att företagen sammantaget omsatte drygt 3,9 miljarder kr (7 procent mer än förra året), hade en samlad förlust på

5 Industrifondens Årsrapport miljoner kr (22 procent större än föregående år) och anställda (+17 procent). Den iögonfallande förlusten förklaras av att vi investerat i många utvecklingsbolag som ännu befinner sig i uppbyggnadsfasen. Uppdrag och mål Vi anser att Industrifonden uppfyller sitt uppdrag att främja industriell tillväxt och förnyelse genom att vara en betydande direkt och indirekt investerare i cirka 150 små och medelstora tillväxtbolag och genom vår insats för bildandet av Innovationsbron. Styrelsens mål om avkastning i paritet med femårig statsobligationsränta överskreds under verksamhetsåret, men mycket återstår att hämta in för att målet ska nås över en hel investeringscykel. I en marknad med allt färre kapitalstarka aktörer som visar intresse för små investeringar i tidig fas känns vår marknadskompletterande roll särskilt stark. Det kapitaltillskott som årets försäljningar genererat gör att vi just nu ligger under vårt nya mål att cirka 60 procent av vårt kapital ska vara investerat i företag. Ansträngningarna att trimma kostnaderna har varit framgångsrika och vi ligger i nominella tal på samma kostnadsnivå som för fem år sedan och vi närmar oss nyckeltalet 2,5 procent av förvaltat kapital. Det är min förhoppning att detta mål framöver ska nås genom att kapitalbasen växer. Goda utsikter framåt Jag kan inte låta bli att ta upp en händelse som inträffade i juli efter verksamhetsårets slut. Då noterades vårt portföljbolag, mjukvarubolaget Qliktech, på Nasdaq-börsen i New York och tog samtidigt in kapital för fortsatt expansion. Noteringen har varit exceptionellt lyckosam och aktien har stigit mycket kraftigt. Qliktechs framgångar på marknaden och på börsen är hittills en av de bästa svenska entreprenörsberättelserna inom venture capital. Detta är en vitamininjektion för svensk mjukvaruindustri och för riskkapitalbranschen. Dessutom stärks Sveriges varumärke som generator av tillväxtbolag med global marknad. Vi ser med stor tillförsikt fram emot bolagets kommande utveckling. I ett sammantaget kärvt finansieringsläge blir Industrifondens roll allt viktigare för att unga tillväxtbolag ska kunna bevisa sig. Så mycket bättre att vi har både resurs erna och viljan! Industrifonden har en mycket stark finansiell ställning och betydande resurser för nyinvesteringar. Nu vill vi lägga in en högre växel och öka nyinvesteringstakten inom både utvecklings- och expansionskapital. Detta borde vara ett gott besked både till småföretag som behöver förstärka sina resurser och till våra investeringspartners, som genom samfinansieringar med Industrifonden lättare kan diversifiera sina investeringar. Avslutningsvis vill jag tacka medarbetarna på Industrifonden, styrelsen och alla våra samarbetspartners för fruktbara gemensamma ansträngningar under året. Ett särskilt tack för gedigna insatser till styrelsemedlemmarna Ann-Marie Nilsson och Lennart Holm som dessvärre beslutat att lämna styrelsen. Stockholm i oktober 2010 Claes de Neergaard Verkställande direktör

6 4 Industrifondens Årsrapport Industrifondens roll och uppgift Att finansiera nya projekt, produkter och företag har varit Industrifondens uppgift under 30 år, först som långivare, senare som riskkapitalaktör med ett brett erbjudande. Sedan starten har fonden finansierat cirka svenska företag med sammanlagt mer än 10 miljarder kr. Fokus har hela tiden varit detsamma: att främja industriell tillväxt i Sverige. Industrifonden ska komplettera den privata riskkapitalmarknaden och få fler små och medelstora företag att växa, utvecklas och bli lönsamma. Ur statens synvinkel är fler snabbväxande företag av stor betydelse. Det skapar sysselsättning och skatteintäkter och breddar den industriella basen i Sverige. Om många av dessa företag dessutom är teknikdrivna så bidrar de till att höja förädlingsgraden i näringslivet. För att möjliggöra ett marknadskompletterande agerande har Industrifonden fått ett relativt lågt avkastningskrav. Den behöver dessutom inte betala skatt eller lämna utdelning. Därför kan den ha fler små, tidiga investeringar än privata aktörer och sammantaget ta större risk. Fonden har dessutom en viktig kompletterande roll tack vare sin ställning som återinvesterande fond (evergreen fund). Det innebär att de intäkter som skapas tillfaller Industrifonden och kan användas i nya investeringar. Detta ger utrymme för den långsiktighet som krävs för att kunna agera som tidig finansiär. Industrifonden drivs affärsmässigt och samverkar med privata investerare. Genom att dela risk underlättas deras investeringar. Men tillgången till tidig finansiering är cyklisk. I goda tider finns det många hugade investerare,

7 Industrifondens Årsrapport Uppdrag, mål och strategi i sämre tider blir de färre. Industrifonden ska finnas med som en stabil finansiär oavsett konjunktur. Samarbete Industrifonden har tagit olika initiativ för att främja industriell tillväxt och förnyelse i Sverige. Fonden har till exempel bidragit till att skapa nya aktörer som CONNECT, Svenskt Rekonstruktionskapital, KTH Chalmers Capital och Innovationsbron. Den samarbetar med entreprenörer, svenska och internationella riskkapitalaktörer, industriella investerare, affärsänglar och offentliga institutioner, vilket ger ett omfattande nätverk. Regional närvaro Industrifonden finns representerad över hela Sverige, främst genom de fyra egna kontoren i Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping. Ett aktivt resande runt om i landet bidrar också till en god regional närvaro. Industrifondens regionala närvaro stärks ytterligare genom delägarskapet i riskkapitalbolagen KTH Chalmers Capital (Stockholm och Göteborg), Investa Företagskapital (Västernorrland), Svenskt Rekonstruktionskapital (nationell), Uminova Invest (Umeå) och Lunova (Luleå). Därutöver är Industrifonden delägare i Innovationsbron, som har en stark regional struktur med kontor på sju orter i Sverige, från Lund i söder till Luleå i norr. Uppdrag Industrifonden ska främja industriell tillväxt och förnyelse i Sverige genom att på affärsmässiga villkor finansiera små och medelstora företag. Mål En avkastning på totalt kapital över en investeringscykel motsvarande 5-årig stats obligationsränta. Industrifonden ska agera marknadskompletterande och samverka med privat kapital. Cirka 60 procent av det egna kapitalet ska vara investerat i företag. Kostnader på högst 2,5 procent av förvaltat kapital. Strategi Fokus på förbättrad lönsamhet. Effektiv portföljstyrning och strukturerat värdebyggande. Direktinvesteringar med mera offensiv ansats. God regional närvaro. Måluppföljning Industrifonden uppfyller sitt uppdrag genom att vara engagerad, direkt och indirekt, i ett stort antal (cirka 150 st) företag inom många branscher och med god regional spridning. Fonden har nått sitt finansiella mål för verksamhetsåret, dock ännu inte över en investeringscykel. Cirka hälften av Industrifondens egna kapital är investerat. Kostnaderna för har reducerats och uppgick till 2,7 procent av förvaltat kapital. Värderingar Industrifondens företagskultur ska präglas av dess kärnvärderingar ansvar, engagemang och drivkraft. Dessa värderingar hjälper oss att säkerställa att alla medarbetare på bästa sätt bidrar till att uppnå våra gemensamma mål.

8 6 Industrifondens Årsrapport Industrifondens verksamhet Industrifonden investerar i små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential. Fonden erbjuder såväl kapital som teknisk och affärsmässig kompetens samt ett omfattande nätverk, både nationellt och internationellt. Att bygga bolag och värden är kapitaloch tidskrävande. Industrifonden har resurser för ett långsiktigt ägande och tar aktiv del i arbetet med att bygga värden i sina portföljbolag. Industrifonden investerar i form av ägarkapital, men kan även ge olika typer av riskbärande lån. AKTIV ÄGARE Investeringarna sker oftast i samarbete med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden är en aktiv, tidsbegränsad och ansvarsfull ägare, som i varje enskild investering agerar på lika villkor som andra investerare. Industrifondens verksamhet bedrivs huvudsakligen genom egna direktinvesteringar. Därutöver är fonden delägare i ett antal regionala och specialiserade riskkapitalbolag. Industrifonden investerar i små och medelstora företag med stor tillväxtpotential som bedöms kunna hävda sig på en internationell marknad. Det är företag med gott entreprenörskap, en unik produkt eller tjänst och/eller ett nytt affärskoncept. Fonden erbjuder: Utvecklingskapital till innovativa teknikbolag som behöver finansiering för att utvecklas och bli lönsamma. Expansionskapital till etablerade företag som behöver finansiering för att växa vidare. BRED BRANSCHORIENTERING Industrifonden investerar i många olika branscher såsom informationsoch kommunikationsteknologi (ICT), elektronik, industriell teknik, cleantech med miljö- och energiteknik, life science med läkemedelsutveckling och medicinsk teknik samt tillverkande industri och etablerade tjänsteföretag. SAMARBETE Industrifonden samarbetar oftast med andra aktörer i sina investeringar. Fonden har vitt förgrenade nätverk bland svenska och internationella riskkapitalbolag, industriella investerare, affärs änglar och offentliga institutioner. Arbetet med att utveckla portföljbolagen sker företrädesvis via styrelsearbete tillsammans med medinvesterare ur dessa nätverk. ÄGARKAPITAL OCH LÅN Investeringar i utvecklingskapital sker huvudsakligen via ägarkapital genom deltagande i nyemissioner eller indirekt genom konvertibler som senare kan omvandlas till aktier. Fonden är en aktiv minoritetsinvesterare och siktar på en ägarandel om lägst 15 och högst 50 procent. När det gäller expansionskapital kan Industrifonden erbjuda skräddarsydda finansiella lösningar i form av ägarkapital eller olika typer av lån. INVESTERINGSBELOPP Investeringsbelopp per företag är normalt miljoner kr. Investeringskapital tillförs vanligtvis successivt och därför kan en första investering understiga 5 miljoner kr. Ingen enskild investering bör överstiga 5 procent av förvaltat kapital (motsvarande för närvarande 150 miljoner kr). Utmärkande för Industrifonden Återinvesterande fond Nationell Kapitalstark 30 års erfarenhet och bred kompetens samarbete INVESTERINGSKRITERIER Några av kriterierna för ett investeringsbeslut är att företaget ska ha: En unik affärsmodell, teknologi, produkt eller tjänst. Vilja och förmåga att växa. Goda utsikter till lönsamhet på en växande, internationell marknad. Drivande och kompetent ledning. Dessutom ska det vara tydligt hur Industrifonden i en framtid ska kunna avyttra sitt ägande. ÄGARROLL En aktiv ägarroll kräver betydande inflytande. Industrifondens inflytande grundas på betydande ägarandelar, aktieägaravtal och en stark förtroendeposition. Det aktiva ägandet syftar till att utveckla och skapa värden i bolagen. Detta sker i samspel med andra ägare och utövas genom styrelsearbete och i direkt dialog mellan fondens investeringsteam och portföljbolagens ledningar. EXITS Industrifondens engagemang är tidsbegränsade och varar som regel mellan fem och tio år. Försäljning av fondens aktier kan ske antingen till en industriell eller finansiell aktör, en medinvesterare eller i samband med en börsintroduktion. All avkastning återinvesteras i nya projekt, vilket gör att fonden kan vara långsiktig. Industrifonden har ett utpräglat fokus på Sverige. Fonden investerar bara i bolag som är svenska (eller med svenskt intresse). Den verkar över hela landet genom fyra egna kontor, ett antal delägda regionala riskkapital bolag och Innovationsbron. Industrifonden har tillgångar på över 3 miljarder kr, varav 1,5 miljarder kr är investerade i företag. Utrymmet för nya investeringar är gott. Industrifonden har över 30 års erfarenhet som investerare och finansiär av svenska tillväxtföretag. Fondens medarbetare har lång erfarenhet och hög kompetens inom respektive bransch. Industrifonden är en minoritetsinvesterare som samarbetar med entreprenörer och andra investerare.

9 Industrifondens Årsrapport INVESTERINGSPROCESS 3-6 månader förädlingsprocess -15 år exitprocess 3-6 månader Identifiera Sålla Utvärdera Värdera Förhandla SWOT Målbild Resurser Aktiviteter Milstolpar Ledning Strategi Resultat Organisk expansion Tilläggsförvärv Finansiering Notering Industriell köpare Finansiell köpare MBO Avveckling AVTAL ÄGARPLAN / AFFÄRSPLAN AVTAL Investeringsprocessen går ut på att bedöma förutsättningarna för en investering. Om Industrifonden beslutar att investera i företaget utarbetas ett aktieägaravtal, som reglerar förhållandena mellan Industrifonden, medinvesterare och övriga ägare. Syftet är att säkerställa att ägare och ledning drar åt samma håll. Arbetet med att utveckla bolaget i syfte att åstadkomma bästa möjliga värdeutveckling är både tids- och resurskrävande. Det sker genom styrelsearbete, där Industrifonden antingen representeras av investeringsansvarig eller av någon lämplig person ur sitt stora professionella nätverk. Vid sidan av styrelsearbetet bistår Industrifonden ledningarna i sina portföljbolag även i det operativa arbetet. Investerarnas ägarplan och bolagets affärsplan är basen för det arbetet. Industrifondens investeringar är alltid tidsbegränsade och löper normalt mellan fem till tio år. Avyttringen, den så kallade exiten, kan ske genom försäljning till en industriell aktör, till en medinvesterare eller genom börsintroduktion. Det förekommer också att ett riskkapitalbolag säljer sitt innehav till ett annan finansiell aktör.

10 8 Industrifondens Årsrapport Industrifondens erbjudande Industrifonden erbjuder utvecklingskapital till unga högteknologiska bolag som behöver finansiering för att utvecklas och bli lönsamma samt expansionskapital till små och medelstora bolag som behöver kapital för att växa vidare. UTVECKLINGSKAPITAL TILL INNOVATIVA TEKNIKBOLAG Industrifonden erbjuder utvecklingskapital till teknikföretag, som befinner sig i relativt tidiga skeden av sin utvecklin g. Dessa företag har ofta stora kostnader för produktutveckling och för att introducera sin produkt på marknaden, vilket gör att de sällan visar vinst under sina första år. Därför behöver de externt kapital för att klara sin väg mot lönsamhet. Expansionskapital till etablerade företag Industrifonden erbjuder expansionskapital till små och medelstora etablerade företag, med minst neutralt kassaflöde. De har redan en utvecklad produkt och försäljning, men behöver finansiering för fortsatt expansion, till exempel genom marknadssatsningar eller vidareutveckling av produktprogrammet. Branscher Huvudsakligen teknologi, med IT, telekom, elektronik, cleantech och industriell teknik samt life science med läkemedel, diagnostik och medicinsk teknik. Tillverkande företag och etablerade tjänste - företag inom alla branscher. Även teknologi, med IT, telekom, elektronik, cleantech och industriell teknik samt life science med läkemedel, diagnostik och medicinsk teknik. Affärsområden Technology, Life Science Industrifinans, Technology och Life Science Typ av finansiering Ägarkapital eller ägarnära lån Ägarkapital eller ägarnära lån såsom konvertibler eller lån med optioner. Kriterier en unik affärsidé, helst med skyddad teknik goda utsikter till lönsamhet på en växande, internationell marknad trovärdig marknadsstrategi en klar kundnytta drivande och kompetent ledning tydliga exitmöjligheter etablerade produkter eller tjänster som skapar intäkter omsättning i regel mer än 20 miljoner kr goda utsikter till tillväxt med lönsamhet ledning och ägare med förmåga och vilja att växa uthållig konkurrensfördel Typ av företag Teknikbolag i utvecklingsskedet, oftast med negativt kassaflöde, som behöver kapital för att utvecklas och nå lönsamhet. Etablerat bolag, med neutralt eller positivt kassaflöde, som har en utvecklad produkt och försäljning, men behöver finansiering för att kunna växa vidare. Belopp, per företag miljoner kr miljoner kr Exit/försäljning Inom 5-15 år Inom 5-7 år Vad tillför Industrifonden? Teknisk och affärsmässig kompetens, kapital styrka, aktivt långsiktigt ägande, relevant nätverk. Oftast via styrelsearbete. Affärsmässig kompetens, kapitalstyrka, relevant nätverk. Via styrelsearbete vid ägande.

11 Industrifondens Årsrapport Industrifondens ägarpolicy Industrifondens uppgift är att på kommersiell grund finansiera svenska tillväxtbolag med god värdeökningspotential. Detta görs genom investeringar med egenkapital eller med lån. Genom aktivt ägande och en professionell investeringsverksamhet med samhällsansvar ska vi bidra till att skapa värden och att realisera dessa i samband med en försäljning. Verksamheten är långsiktig till sin karaktär. Industrifondens inflytande i innehavsbolagen grundas på såväl betydande ägarandelar och aktieägaravtal som en stark förtroendeposition. Det aktiva ägandet sker i samspel med andra ägare och utövas av de styrelseledamöter i innehavsbolagen som nominerats av Industrifonden genom arbete i valberedningar. I de flesta företag, som vi investerar i, krävs även aktiv coachning och rådgivning vid sidan om styrelsens arbete. När Industrifonden tagit en aktiv ägarroll i ett nytt innehavsbolag får affärs- och ägarplaner för värdeskapande, som tagits fram som beslutsunderlag i investeringsprocessen, en mer konkret utformning. Planerna utgör grunden för genomförandet och utvärderingen av Industrifondens aktiva ägande. Syftet är främst att identifiera och beskriva olika möjligheter för värdetillväxt samt handlingsplaner för att skapa och realisera dessa värden. Industrifondens team, som ansvarar för innehavet, övervakar och utvärderar innehavsbolagens handlingsplaner. Industrifonden verkar i allt väsentligt på marknaden för onoterade aktier och följer och värnar god sed på denna marknad.

12 10 Industrifondens Årsrapport Hänt under året Industrifonden är engagerad i sammanlagt 96 bolag. Årets resultat, som är en betydande förbättring jämfört med föregående år, beror huvudsakligen på lönsamma avyttringar av innehaven i BioInvent och Envirotainer. investeringar Årets avtalade belopp uppgår till 199 (273) miljoner kr, varav 30 (86) avsåg investeringar i 2 (6) för Industrifonden nya bolag. Bolag Affärsområde Utv kapital Exp kapital ebuilder Technology x RxEye Life Science x Under verksamhetsåret genomfördes följd investeringar för 166 (185) miljoner kr. Inflöde Inflödet av nya investeringspropåer var lägre än föregående år. Totalt fick Industrifonden 245 (334) propåer, varav affärsområde Technology tog emot 102 (167), Life Science 85 (99) och Industrifinans 58 (68). resultat Vid räkenskapsårets slut uppgick Industrifondens totala investerade kapital till (1 593) miljoner kr motsvarande 49 (55) procent av Industrifondens egna kapital. Årets resultat uppgick till 156 ( 243) miljoner kr vilket motsvarar en avkastning på totala tillgångar om 5,1 ( 8,4) procent. Resultatet från rörelsen uppgick till 95 ( 248) miljoner kr. Rörelseresultatet utgår dels från engagemangsverksamheten 85 ( 229) miljoner kr, dels från placeringsverksamheten 93 (76) miljoner kr och från gemensamma kostnader 83 ( 95) miljoner kr. Det förbättrade resultatet från engagemangsverksamheten beror främst på försäljningen av fondens innehav i Envirotainer och BioInvent. Förbättringen av resultatet från placeringsverksamheten förklaras främst av en god avkastning på aktiemarknaden. Aktier i noterade bolag Industrifonden har under året sålt sina innehav i BioInvent International, där fonden varit engagerad sedan 1997 och Envirotainer, där engagemanget inleddes Under året har noteringen av CellaVisions aktie flyttats från Nasdaq OMX First North Premier till Nasdaq OMX Stockholm. Delägda riskkapitalbolag Industrifonden är delägare i ett antal riskkapitalbolag som tillsammans har engagemang i ett 50-tal bolag. Arbetet med konsolidering av fondens indirekta investeringar har fortsatt under året och några av bolagen är stängda för nya investeringar. De delägda riskkapitalbolagen är CIMON Medical i Karlshamn, Emano i Umeå, Investa Företags kapital i Sundsvall, KTH-Chalmers Capital i Stockholm och Göteborg, Lumitec i Lund, Malmöhus Invest i Malmö, Svenskt Rekonstruktionskapital i Stockholm, samt Norrsådd Holding i Luleå, ägare till Lunova och Uminova Invest. Innovationsbron Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden (16 procent) och arbetar med att göra affärer av forskning och innovationer. Innovationsbron hade vid slutet av 2009 direkta innehav i 161 bolag samt 16 indirekta innehav. Avyttringar/exits Industrifonden sålde under verksamhetsåret sina aktier i Envirotainer, BioInvent International och Composite Scandinavia. Därutöver avslutade fonden sina engagemang i ytterligare åtta bolag. Industrifondens investerade kapital per affärsområde Övriga 11% Industrifinans 27% 40% 22% Life Science Technology Hedvig Andersén, investeringsansvarig på Industrifonden tillsammans med Magnus Hök, vd för bildanalysföretaget RxEye, en av fondens nyinvesteringar under året.

13 Industrifondens Årsrapport Exempel på sålda bolag I december 2009 sålde Industrifonden och övriga ägare Envirotainer AB till det nordeuropeiska riskkapitalbolaget AAC Capital Partners. Snabbväxande Envirotainer är med en marknadsandel på 20 procent världens ledande leverantör av lösningar för kyltransporter av temperaturkänsliga läkemedel och vacciner. Bolaget idag Envirotainer utvecklar, tillverkar och hyr ut temperaturkontrollerade containrar för flygfrakt av temperaturkänsligt gods. Flygfraktscontainrarna, som bygger på en patenterad teknologi, är aktivt värmande eller kylande. Termostater och fläktar inuti containern reglerar temperaturen så att de fraktade varorna hålls inom uppsatta temperaturgränser. Envirotainers tjänster levereras till världens stora läkemedelsbolag i samarbete med internationella logistik- och flygbolag. Omsättningen 2009 uppgick till 335 miljoner kr med ett rörelseresultat på cirka 90 miljoner kr. Industrifondens ägande Envirotainer grundades 1985 under namnet Frigotainer och inledde i slutet av 1990-talet en kraftig expansion. Bolaget bytte namn till Envirotainer och tog in kapital bland annat från Industrifonden, som då blev långivare i bolaget. Expansionen gick dock för snabbt och bolaget var nära konkurs Industrifonden drev aktivt arbetet för att få till stånd Envirotainers refinansiering 2004, där fonden deltog tillsammans med banker och andra finansiärer. Verksamheten bantades till en nivå som motsvarade bolagets faktiska marknad. Detta blev en nystart för bolaget som sedan dess utvecklats mycket positivt varje år. Industrifonden har varit största ägare i bolaget sedan refinansieringen Industrifondens investering Köpeskillingen för Envirotainer är inte officiell, men avkastningen på investeringen gav Industrifonden en god vinst. I maj 2010 sålde Industrifonden hela sitt innehav i BioInvent International, ett forskningsbolag i Lund som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX. Aktierna såldes till svenska och internationella institutionella investerare. Bolaget idag BioInvent är Sveriges ledande forsknings baserade läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget fyra läkemedelsprojekt i klinisk fas inom trombos, cancer och åderförkalkning. Bolaget har ingått strategiska allianser kring dessa läkemedelskandidater med starka internationella partners såsom Genentech, Roche, ThromboGenics och Human Genome Science. Basen för projekten är en konkurrenskraftig och till väsentliga delar patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Industrifondens ägande Industrifonden var med 7,3 procent av aktierna största enskilda ägare i bolaget. Engagemanget inleddes redan 1997, då Industrifonden gav BioInvent ett konvertibelt lån. Detta omvandlades senare till ägande. Industrifondens totala investering genom åren uppgår till 31 miljoner kr. Under de 13 år Industrifonden varit engagerad i bolaget har det utvecklats från ett litet forskningsbolag till ett internationellt väl positionerat proteinläkemedelsföretag. Fonden har dessutom verkat för att få till stånd en fortsatt stark ägarstruktur. Industrifondens investering Industrifondens totala investering uppgår till 31 miljoner kr. Likviden för de sålda aktierna uppgick till 136 miljoner kr, motsvarande en IRR (Internal Rate of Return) på 15 procent.

14 12 Industrifondens Årsrapport Nya investeringar ebuilder levererar tjänster via Molnet bolaget idag Med snabbväxande ebuilders systemstöd kan företag minska sina kostnader för bland annat administration av resor, inköp och logistik med upp till 70 procent. På köpet får de kontroll över alla transaktioner samtidigt som hanteringen blir enklare och snabbare. Detta är möjligt tack vare modern infrastruktur där man utnyttjar det så kallade Molnet (eller Cloud Computing). Det betyder att ebuilder levererar en komplett process via internet och kunden slipper köpa egna servrar, system och programvaror. ebuilders system hanterar affärsprocesser, till exempel resor, och samordnar dem med företagets interna ekonomi och lönesystem. Kunden behöver bara en PC och en webbläsare, sen gör systemet resten. ebuilder har gjort investeringen i hård- och mjukvara och sköter utveckling och underhåll av systemet, som kan användas av väldigt många. Varje kund köper bara den del av systemstödet som behövs utifrån kundens specifika behov. På detta sätt blir det mycket billigare och effektivare än om var och en skulle göra allt själv. Allt tack vare Molnet där all information blir tillgänglig via internet! Bakgrund ebuilder startades 2007 och har vuxit med 20 procent om året genom ett antal förvärv. Och tillväxten ska fortsätta, för dagens kunder i offentlig sektor och bland stora företag i 60 länder ska bli fler. Vd Bengt Wallentin har varit i ITbranschen sedan 1972, då han startade sitt första bolag. Sedan var han med och startade Frontec på 1980-talet. Där lades grunden till ebuilders teknologi och många av dem som var med på Frontec finns idag inom ebuilder. Vad tillförde Industrifonden? Först och främst kapital, vilket var avgörande för att vi kunde ro hem en stor affär, säger Bengt Wallentin. Vi låg i förhandling om ett jättestort kundkontrakt från ett stort amerikanskt företag. Men då krävdes bättre soliditet. Tack vare pengarna från Industrifonden kunde vi ta hem ordern! Förutom pengarna har Industrifonden stött oss i vår tillväxt. De har ju värdefull erfarenhet från liknande resor med andra bolag. Nästa steg ebuilder ska fortsätta att växa. Första steget i tillväxtplanen att bygga den kommersiella organisationen är klar. Nu fullföljs expansionens nästa steg och bolaget ligger på en tillväxttakt på 50 procent per år. Planen är att accelerera tillväxten och bygga ett miljardföretag. Hittills har detta gått enligt plan med utlandsetablering i London och Asien på gång Framtiden Framtidsutsikterna för ebuilder ser goda ut. Det finns konkurrenter, men ingen kan erbjuda samma heltäckande och kundanpassade tjänst som ebuilder. ebuilders starka expansion ska fortsätta och ambitionen är att bli världsledande inom Cloud Computing för den här typen av tjänster. ebuilders kunder ska kunna koncentrera sig på sin kärnaffär. Alla typer av tjänster som de behöver för att klara detta levereras med ebuilders system via Molnet! Grundat: 2007 Antal anställda: 150 Vd: Bengt Wallentin Ordförande: Bo Alerfeldt Omsättning 2009: 100 miljoner kr Ägare: Industrifonden, Eqvitec, Scandinavian Tech Holding, grundare m fl Investeringsår: 2009 Kategori: Expansionskapital Affärsområde: Technology Investeringsansvarig: Tommy NIlsson Webbadress:

15 Industrifondens Årsrapport Nya investeringar RxEye jämnar ut tillgången på röntgenläkare Bolaget idag Den första oktober 2010 startade RxEye sin verksamhet i Sverige. Försett med ett startkapital på 20 miljoner kr från Industri fonden och Praktikerinvest erbjuder bolaget en helhetslösning för bildmedicin, det vill säga all diagnostik som har med bilder att göra. Detta gäller i första hand röntgen, men kommer även i framtiden att omfatta patologi, EKG och ultraljud. RxEye löser problemet med ojämn tillgång på röntgenläkare genom sin webbaserade mötesplats för upphandling, kvalitetssäkring, administration och utbyte av röntgenbilder. Här kan läkaren granska bilder oberoende av på vilket sjukhus eller röntgenavdelning de är tagna. Bilderna streamas via RxEyes webbplats, vilket sparar tid, inte kräver lagringsutrymme och är säkert, eftersom inga röntgenbilder behöver laddas ner eller sparas på en ny server. Detta är möjligt tack vare RxEyes teknikplattform. Bolaget erbjuder en heltäckande lösning, där alla frågor kring upphandling och kvalitetskrav säkerställs. Sjukhusen behöver bara ange vad de vill ha granskat, när och vilken typ av kompetens de söker, så sker en automatisk upphandling av den bäst lämpade röntgenläkaren. All formalia samt fakturering är standardiserad vilket är effektivare och betydligt snabbare än dagens upphandlingar. Tack vare RxEye behöver sjukhus med brist på röntgenläkare inte ta in stafettläkare i samma utsträckning, vilket innebär en betydande kostnadsbesparing. Bakgrund RxEyes grundare Magnus Hök och Ulf Herlin har mångårig erfarenhet från röntgenbranschen. De fick idén att starta bolag när de såg vilka problem den ojämna tillgången på röntgenläkare skapar. Eftersom Magnus Hök arbetade på ett dotterbolag till Praktikertjänst, så var den kontakten redan upprättad. RxEye bildades 2010 och i samma veva investerade Praktikertjänst och Industrifonden i bolaget, som då ännu inte hade något namn. Vad tillförde Industrifonden? Förutom kapitalet, så har Industrifonden tagit ett stort ansvar under uppstartsskedet, säger vd Magnus Hök. De har visat stort engagemang i de olika frågor vi behövt lösa. Vi har verkligen utnyttjat deras nätverk och kunskap i hur man startar bolag. Den kompetensen har varit mycket värdefull att ha med! Nästa steg Först gäller lansering av tjänsten i Sverige hösten Efter årsskiftet planerar RxEye att starta i England som också har brist på röntgenläkare. Målsättningen är att efter en lyckad lansering i Sverige och England expandera i fler länder och inom fler användningsområden som till exempel patologi. Framtiden Om fem år ska RxEye finnas i ett flertal länder, även utanför Europa. Nyckeln till framgång med dessa expansionsplaner är att hitta bra samarbetspartners i varje land, ett måste eftersom regelverket är olika i olika länder. Grundat: 2010 Antal anställda: 2 Vd: Magnus Hök Ordförande: Hedvig Andersén Omsättning 2009: Största ägare: Industrifonden, Praktikertjänst Investeringsår: 2010 Kategori: Utvecklingskapital Affärsområde: Life Science Investeringsansvarig: Hedvig Andersén Webbadress:

16 14 Industrifondens Årsrapport Life Science Affärsområde Life Science investerar främst inom sektorerna läkemedel och medicinsk teknik. Gällande läkemedel är teknikrisken hög med binära utfall. Projekt inom medicinsk teknik har lägre teknisk risk, men den kommersiella risken är betydande. Under året gjordes investeringar på 36 miljoner kr, varav en nyinvestering på 10 miljoner kr. Fyra frågor till affärsområdeschef Lennart HANSSON: 1. Vilka var de viktigaste händelserna i affärsområdet under verksamhetsåret? Den mest påtagliga händelsen var försäljningen av hela vårt innehav i BioInvent. BioInvent är Sveriges ledande forskningsbaserade läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel och noterat på Nasdaq OMX. Vid försäljningen i maj 2010 var vi bolagets största enskilda ägare med ett aktieinnehav på 7,3 procent. Försäljningen ger BioInvent, i enlighet med vårt mål, en fortsatt stark ägarstruktur med såväl svenska som europeiska institutionella investerare, och den ger Industrifonden utökade resurser till nya investeringar. En annan viktig händelse som jag vill lyfta fram är investeringen i nystartade RxEye, ett helt nytt bolag med en mycket spännande affärsidé. Bolaget är verksamt inom bildmedicin, det vill säga all diagnostik som har med bilder att göra, som exempelvis röntgen. RxEye tillhandahåller en webbaserad plattform för bland annat upphandling, kvalitetssäkring och utbyte av röntgenbilder. Tack vare denna kan problemet med ojämn tillgång till röntgenläkare lösas. Ännu en betydelsefull händelse var att handeln i CellaVisions aktie under våren flyttades från Nasdaq OMX First North Premier ( First North ) till Nasdaq OMX Stockholm. Flytten ökar möjligheterna för institutionella investerare att investera i CellaVisions aktie, vilket i sin tur ger bolaget större handlingsfrihet i sin fortsatta expansion. 2. Vilka trender präglar marknaden för affärsområdet? Vi börjar så smått märka av en finansiell återhämtning, men aktiviteten på marknaden är fortsatt låg. Problemet är att det finns för få riskkapitalaktörer inom life science. Ser vi till de branscher affärsområdet verkar inom är intresset för läkemedel fortsatt stort; de stora läkemedelsbolagen behöver förvärva forskningsoch innovationsprojekt och en åldrande befolkning ökar efterfrågan på mediciner. Även inom medicinsk teknik finns fortfarande ett stort intresse men detta segment är känsligare än läkemedel för finansiella trender. 3. Hur har affärsområdets affärsflöde sett ut och hur ser det ut framåt? Vi har inte sett några större förändringar i flödet av antalet investeringspropåer under verksamhetsåret. Däremot kan vi se en svag branschförskjutning med en något minskad andel medicintekniska bolag bland inkomna propåer. Kvaliteten på de förfrågningar vi fått in är varierande och det är relativt få projekt som lever upp till Industrifondens investeringskrav. Mot slutet av verksamhetsåret identifierade vi dock en del spännande bolag som kan bli intressanta framöver. 4. Vilka är de största utmaningarna det kommande året? Det viktigaste framåt är att höja kvaliteten på potentiella investeringscase och här måste vi vara mycket mer aktiva själva med exempelvis industrikontakter. Det är också viktigt att jobba vidare med vårt investerarnätverk för att skapa bättre förutsättningar för framtida saminvesteringar. Vi har framgångsrikt fokuserat på att skapa värde i portföljen de senaste åren, bland annat genom att eftersträva en snabbare omsättningshastighet i portföljen och för varje investering ta fram en tydlig handlingsplan med större fokus på tidsfaktorn. För nyinvesteringar betyder det att det ska finnas en genuin och intressant affärsmöjlighet inom tre till fyra år. Vi bedömer att den ideala balansen är en portfölj med innehav där 2-3 innehav avyttras respektive förvärvas årligen. Att vara lika framgångsrika i värde skapandet även framöver är en av våra större utmaningar som vi med största respekt tar oss an. Fakta Life Science Antal innehav: 24 Investerat kapital: 328 MSEK Affärsområdeschef: Lennart Hansson Medarbetare: Jonas Brambeck, Anne-Marie Willstrand, Lars Henriksson och Hedvig Andersén Nyinvesteringar : RxEye Andel av Industrifondens Andel av Industrifondens Investerat Investerat kapital per kapital bransch per bransch investerade investerade kapital kapital Diagnostik Diagnostik 18 22% 22% 18% Plattformsbolabolag Plattforms- 9% 9% 44% Läkemedel 44% Läkemedel 29% 29% Medicinsk teknik Medicinsk teknik

17 Industrifondens Årsrapport Några innehav inom Life Science Pharmalink Pharmalink utvecklar specialistläkemedel för nischindikationer genom reformulering av existerande läkemedel. Denna strategi minskar den medicinska utvecklingsrisken. Bolagets affärsmodell är att utveckla läkemedlen till marknadslansering och då licensiera ut dem till kommersiella partners. Detta skedde senast under våren 2010 då det noterade spanska läkemedelsbolaget Grifols köpte Xepol, ett läkemedel för behandling av PPS, en sjukdom som kan drabba patienter som tidigare haft polio. Pharmalink har hittills introducerat mer än 15 läkemedelsprodukter på marknaden. Pharmalink har för närvarande två produkter redo för utlicensiering; Nefecon och Busulipo och inlicensierar nya lovande projekt till portföljen. Investeringsansvarig: Lennart Hansson Vd: Johan Häggblad Forskningsbolaget Aprea, verksamt vid Karolinska Institute Science Park, utvecklar ett läkemedel, som angriper cancer på ett helt nytt sätt. De allvarligaste och mest svårbehandlade formerna av cancer beror på att kroppens eget skyddssystem har satts ur spel. Apreas substans APR-246 har i prekliniska studier kunnat återställa en defekt funktion hos kroppens skyddssystem, samt i djurstudier visat god anticancereffekt och begränsade biverkningar påbörjades kliniska studier i Fas 1 och bolaget beviljades patent på substansen i både Europa och USA. Investeringsansvarig: Jonas Brambeck Vd: Ulf Björklund Airsonett utvecklar produkter som minimerar förekomsten av allergener och andra luftföroreningar. Huvudprodukten är ett unikt hjälpmedel för allergiker och astmatiker luftduschen Protexo. Den sprider ett kontrollerat och kylt flöde av luft ovanför den sjuke och tränger undan den vanliga luften, med partiklar som den astmasjuke är allergisk mot. Patienten andas bara in den filtrerade, kylda luften och slipper då allergiska reaktioner. Detta avlastar patientens immunförsvar och ger bättre sömn samtidigt som effekten kvarstår under dagtid. Detta bekräftas av en stor klinisk så kallad Fas III-studie, som genomförts på 282 patienter i 6 olika europeiska länder. Resultaten är entydiga: behandlingen fungerar och patienterna blir bättre om de får sova med luftduschen inleds lanseringen av luftduschen i Sverige, övriga Norden, Tyskland och England. Investeringsansvarig: Hedvig Andersén Vd: Dan Kristensson CellaVision, som 2010 noterades på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap, utvecklar och säljer instrument för digital blodcellsanalys och inriktar sig främst på sjukhuslaboratorier. Idag finns Cella- Visions instrument på sjukhus i Norden, Europa, USA och Asien. CellaVision är ensamt i världen om tekniken och sjukhusens rationaliseringskrav är en stark drivkraft. CellaVision har de senaste åren visat en stark tillväxt, samtidigt som en egen säljkår etablerats i USA, ett dotterbolag i Japan och produktportföljen breddats med en applikation för kroppsvätskor. CellaVision stärkte 2010 sina distributionskanaler genom att teckna avtal med Beckman Coulter och utöka samarbetet med Sysmex, båda stora internationella företag. Investeringsansvarig: Lars Henriksson Vd: Yvonne Mårtensson Uppsalabolaget ScandiDos utvecklar och säljer ett system för kvalitetskontroll av cancerbehandling. Med ScandiDos utrustning säkerställs att behandlingen ges på rätt sätt, vilket ger en effektivare behandling med färre biverkningar. Detta spar både tid och pengar. ScandiDos, som har tolv anställda, grundades 2002 och har funnits ute på världsmarknaden i fyra år. Kunder finns såväl i Europa som i USA och Asien. Nu satsar bolaget på att växa ytterligare samt på att utveckla kompletterande produkter. Intresset för bolaget ökar i takt med att nya metoder för strålbehandling införs. Bolagets omsättning har vuxit snabbt de senaste åren. Investeringsansvarig: Hedvig Andersén Vd: Görgen Nilsson Carmel Pharma utvecklar och säljer läkemedelshanteringssystemet PhaSeal till sjukhus runt om i världen. PhaSeal hindrar att farliga läkemedel, som till exempel cytostatika vid cancerbehandling, läcker och sprids i arbetsmiljön. PhaSeal är väl etablerat inom svensk sjukvård och implementeras nu i klinisk användning på sjukhus i mer än 30 länder i Europa, Nordamerika, Fjärran Östern och Mellanöstern. PhaSeal används rutinmässigt vid hantering av cytostatika av mer än sjukhus i Nordamerika, varav några av de största sjukhusen för cancerbehandling i USA. Omsättningen 2009 ökade med 23 procent till 284 miljoner kr, den högsta någonsin. Investeringsansvarig: Lars Henriksson Vd: Dan Pitulia

18 16 Industrifondens Årsrapport Technology Technology är Industrifondens största affärsområde. Investeringar sker huvudsakligen i teknikbolag inom IT, telekom, elektronik, industriteknik och cleantech. Under verksamhetsåret gjordes tilläggsinvesteringar på 116 miljoner kr i 17 innehav och en nyinvestering på 20 miljoner kr. Fyra frågor till affärsområdeschef Tommy Nilsson: 1. Vilka var de viktigaste händelserna i affärsområdet under verksamhetsåret? Noteringen av QlikTech på Nasdaqbörsen i New York är förstås en central händelse. Första noteringsdagen inföll visserligen i mitten av juli, strax efter verksamhetsårets utgång, men all planering och allt förberedelsearbete har pågått under året. Parallellt med noteringsförberedelserna har naturligtvis även arbetet med att utveckla Qliktechs verksamhet fortgått med framgång. Ytterligare en viktig händelse är vår nyinvestering i ebuilder, som med hjälp av Cloud Computing levererar administrativa affärsprocesser till kunderna via internet. Kunderna slipper på så sätt själva att investera i såväl hård- som mjukvara. Vi har investerat 20 miljoner kr och äger därmed 13 procent av bolaget. I övrigt har verksamheten i affärsområdet präglats av värdeutvecklingsoch förberedande exitarbete i den befintliga portföljen. 2. Vilka trender präglar marknaden för affärsområdet? Generellt sett så känner vi förstås av nedgången på riskkapitalmarknaden; det finns få nya aktörer och många vill inte investera i tidiga faser. Detta minskar bland annat möjligheterna att hitta medinvesterare och att syndikera vid investeringstillfället. För branscherna inom vårt verksamhetsområde kan vi konstatera att cleantech blir allt viktigare mot bakgrund av klimatfrågorna. Men det är brist på mellanstora företag som kommit en bit i sin utveckling. Istället präglas branschen för närvarande av antingen små, nystartade bolag eller stora anläggningsprojekt. Men vi ser att det inom cleantech finns intressanta framtida möjligheter inom exempelvis vattenförsörjning, utveckling av hållbara och miljöanpassade material, IT-mjukvara samt återvinning. När det gäller IT ser vi stora möjligheter inom Cloud Computing, där vår investering i ebuilder är väldigt spännande. Cloud Computing öppnar för stora effektiviseringsmöjligheter och ett bättre resursutnyttjande. Även mobilitetstrenden håller i sig liksom ökningen av sociala medier som facebook och twitter. Affärsmöjligheterna som följer i spåren av dessa trender är många. 3. Hur har affärsområdets affärsflöde sett ut och hur ser det ut framåt? Under verksamhetsåret har vi granskat 102 kvalificerade affärspropåer. Det är en minskning med cirka 40 procent jämfört med föregående år och även det året upplevde vi en minskning. Vi behöver förstås få in fler bra företag att investera i. Jag tror dock att investeringsmöjligheterna kommer att se ljusare ut framöver, både vad avser bolag i tidiga faser som behöver utvecklingskapital, som mer mogna bolag som är i behov av expansionskapital. 4. Vilka är de största utmaningarna det kommande året? En av de största utmaningarna är att hitta intressanta och potentiellt värdeskapande investeringar. Vi har tillgängliga resurser i form av såväl kompetens som kapital, vilket är mycket positivt. Det betyder att vi kan agera snabbt när intressanta möjligheter yppar sig. Under året som kommer måste vi bli ännu bättre på uppsökande verksamhet; vi behöver synas i flera olika sammanhang, genomföra marknadsaktiviteter och utnyttja vårt nätverk mer. Vi måste aktivt leta efter investeringsobjekt över hela landet och inom olika fokusområden. En annan utmaning, som vi står inför varje år, är att framgångsrikt utveckla våra innehav. Vi eftersträvar en balan - serad portfölj med både utvecklings- och expan sionskapital. Under det gångna året har en hel del av våra befintliga portföljbolag mognat och utvecklats väl vilket gör att portföljen har en bra spridning från unga utvecklingsbolag till lite mer mogna bolag som inom kort kan vara redo för exit. Fakta technology Antal innehav: 42 Investerat kapital: 600 MSEK Affärsområdeschef: Tommy Nilsson Medarbetare: Thomas Carlström, Dan Ekelund, Johan Englund, Lennart Gustafson, Stefan Jakelius, Anders Schelin och Fredrik von Porat Nyinvesteringar : ebuilder Andel av Industrifondens Andel av Industrifondens Investerat kapital Investerat per bransch kapital per bransch investerade investerade kapital kapital Cleantech Cleantech 15% 15% 40% 40% Industriteknik 17% Industriteknik 68% 17% ICT 68% ICT

19 Industrifondens Årsrapport Några innehav inom Technology Effpower har utvecklat ett så kallat bipolärt batteri med den unika egenskapen att det ger mycket högre effekt än traditionella batterier, samtidigt som det tål många ur- och uppladdningar. Detta passar särskilt bra för hybridfordon. Effpowers batteri är energieffektivt, vilket medför att fordonen drar mindre bränsle, får lägre driftskostnader och minskar utsläppen. Batteriet kostar bara en tredjedel så mycket som dagens batterier baserade på nickelmetallhydrid. Bolagets befinner sig i slutfasen av ett omfattande utvecklingsarbete och kommersiell serieproduktion planeras till Bakom Effpower står en stark ägargrupp med bl a Volvo Technology Transfer, Industrifonden, den österrikiska batteritillverkaren Banner, Gylling Invest och Fouriertransform. Investeringsansvarig: Anders Schelin Vd: Per Svantesson Qliktech utvecklar och säljer beslutsstödssystemet Qlikview, en programvara för sammanställning och analys av information från databaser. Det hämtar data ur ett företags olika system, till exempel ekonomisystem, och presenterar det på ett enkelt och överskådligt sätt. Qliktech expanderar snabbt och planen är att bygga ett världsledande globalt bolag något man är på god väg att lyckas med kom amerikanska Accel Partners och Jerusalem Venture Partners in som ägare. Sedan dess har företaget vuxit med i snitt 60 procent per år och omsatte 1,2 miljarder kr Qliktech har ca 650 anställda över hela världen och kunder finns i nära 100 länder. Utvecklingen av Qlikview sker i Lund, men huvudkontoret finns i Pennsylvania i USA. Bolaget genomförde en mycket lyckad notering på Nasdaqbörsen i New York i juli Investeringsansvarig: Lennart Gustafson Vd: Lars Björk Nanoradio utvecklar världens minsta och mest strömsnåla chip för kommunikation över wlan, trådlösa nätverk. Chipet används i mobiltelefoner och gör surfningen enkel, eftersom trådlöst bredband är det snabbaste sättet att surfa med mobilen. Intresset för trådlösa nätverk ökar i takt med att telefonerna får fler och fler internetrelaterade funktioner, vilket gör att Nanoradios framtidsutsikter ser goda ut. Nanoradios chip finns i Samsungs och Sharps nya telefonmodeller och flera andra är på gång lanserades den nya generationen chip, som är extremt litet, bara 4,2x4,2 millimeter. Därmed förstärker Nanoradio sitt försprång, då chipet är världens minsta och mest strömsnåla, samtidigt som det innehåller flest funktioner. Nanoradio har försäljningskontor i Japan, Korea, Taiwan och USA. Investeringsansvarig: Dan Ekelund Vd: Tord Wingren Arcam utvecklar, tillverkar och levererar utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning framförallt inom flyg- och implantatindustri. Arcams teknik ger stor flexibilitet och gör det möjligt att få fram helt unika föremål vad gäller form och material, som inte går att tillverka på annat sätt. Dessutom ges möjlighet till betydande besparingar i både tid och pengar. På kundlistan står bland andra flygkomponenttillverkaren Avio, Boeing och amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa samt tillverkare av implantat. Bolaget är noterat på NGM-listan. Investeringsansvarig: Thomas Carlström Vd: Magnus René Scalado är ett världsledande mjukvaruföretag inom bildhantering för kameramobiler. Scalados fokus är att erbjuda en kraftfull, skalbar och modulär programvara som ger effektivare bildhantering och lägre hårdvarukostnad för mobiltillverkarna samt en bättre användarupplevelse för slutkunderna. Scalado har utvecklat ett antal unika och patenterade teknologier, som ger högre prestanda med lägre resursförbrukning i form av minnesbehov och CPU-kraft. Scalado har cirka 100 anställda och omsatte 100 miljoner kr Antalet mobiler med Scalados bildprogramvara uppgår till mer än 500 miljoner runt om i världen. Varannan ny kameramobil som säljs idag använder Scalados programvara. Investeringsansvarig: Lennart Gustafson Vd: Håkan Persson Accedo utvecklar och distribuerar interaktiva tjänster och program för IPTV och internetansluten TV, till exempel olika typer av spel, pussel och frågesporter. Detta är en snabbt växande marknad som ger ett flexibelt TV-tittande och tillgång till många olika tjänster via bredbandet. Accedo har även en s.k. App Store som låter kunderna bygga upp en egen butik för TV-applikationer. Kunderna är främst TV-operatörer, som via Accedos servrar kan erbjuda sina kunder tillgång till olika interaktiva tjänster, men också tillverkare av uppkopplade tv-apparater som Philips och Sharp. Accedos tjänster finns idag hos 7,5 miljoner hushåll i 25 olika länder i Europa och Asien. Investeringsansvarig: Dan Ekelund Vd: Michael Lantz

20 18 Industrifondens Årsrapport Industrifinans Affärsområdets investeringsfokus är etablerade snabbväxande mindre och medelstora företag inom tillverkande industri men också inom tjänstesektorn, med minst neutralt kassaflöde, som behöver kapital för att expandera. Under verksamhetsåret gjordes tilläggsinvesteringar på 65 miljoner kr i nio innehav. Fyra frågor till affärsområdeschef Åsa Knutsson: 1. Vilka var de viktigaste händelserna i affärsområdet under verksamhetsåret? Försäljningen av Envirotainer till AAC Capital Partners är förstås en viktig händelse. Envirotainer disponerar en flotta av egenutvecklade och egentillverkade, aktivt temperaturkontrollerade flygcontainrar som hyrs ut i ett globalt nätverk. Industrifonden har varit största ägare i Envirotainer sedan en bolags rekonstruktion som genomfördes Sedan dess har bolaget haft en fantastisk utveckling där vi, tillsammans med bolaget och övriga ägare, har haft en aktiv och drivande roll, bland annat med min företrädare Anders Eklund som ordförande. Försäljningen till AAC Capital Partners ägde rum i slutet av december 2009 och Envirotainer har fortsatt att utvecklas väl med sin nya ägare. Vi kan också glädjas åt att så många av våra innehav har vänt förra årets dystra utveckling och istället nu kan uppvisa goda tillväxttal och positiva kassaflöden. 2. Vilka trender präglar marknaden för affärsområdet? För den typ av bolag som affärsområdet investerar i kan vi märka en klar återhämtning i marknaden många har som sagt vänt förlust till vinst och framtidstron är stark. De som klarat krisen är ofta starkare nu än före nedgången, med organisationer som är effektivare än tidigare. Trots återhämtningen för den typ av bolag vi investerar i är bankerna fortsatt restriktiva i sin utlåning, även till bolag som går bra. Behovet av långsiktiga ägare är därför fortsatt stort. I finanskrisens spår har antalet aktörer på riskkapitalmarknaden minskat och det kan vara svårt att hitta medfinansiärer. Bristen på riskvilligt ägarkapital och krediter betyder att utvecklingen bromsas i vissa bolag som behöver finansiering för att expandera. 3. Hur har affärsområdets affärsflöde sett ut och hur ser det ut framåt? De senaste två åren har vi haft all time low när det gäller kvalitativa investeringspropåer för expansionkapital i den typ av företag vi är intresserade av. De propåer som funnits har ofta handlat om ren nödfinansiering för att över huvud taget överleva. Med tanke på den vändning och optimism, som nu präglar marknaden för de bolag som är lite mer etablerade och som har ordning på sin verksamhet, så hoppas vi att antalet intressanta investeringsmöjligheter ökar. 4. Vilka är de största utmaningarna det kommande året? En utmaning är förstås att hitta intressanta investeringsprojekt. Vi har tagit fram en marknadsplan där vi kommer att jobba på olika fronter, både mot andra riskkapitalaktörer och mot specifika bolag som vi anser vara spännande. Vi ska också utnyttja vårt fantastiska nätverk mer. Vi har flera mycket fina bolag i den befintliga portföljen. Flera av dem står på tröskeln till kommersiella genombrott. En viktig uppgift för oss är att lotsa dem genom denna viktiga expansionfas och så småningom göra dem redo för vidare utveckling i en annan ägarstruktur. Vi har också en utmaning i att etablera Industrifonden som en aktör inom expansionsinvesteringar. Fondens position som investerare i utvecklingsfaser är välkänd, men inom expansionsinvesteringar har vi inte verkat så länge och vi behöver bli mer kända på denna marknad. Exemplet Envirotainer, där vi med målmedvetet arbete lyckades göra en turnaround i bolaget, är ett tydligt bevis på att vi vet vad vi gör och att vi gör det bra. Fakta industrifinans Antal innehav: 22 Investerat kapital: 403 MSEK Affärsområdeschef: Åsa Knutsson Medarbetare: Stefan Lindholm, Anders Eklund, Klas Jonsson, Sven Röjwall och Tore Tolke Nyinvesteringar : Inga Andel av Industrifondens Andel av Industrifondens investerade investerade kapital kapital 27% 27% Investerat Investerat kapital per kapital branschper bransch Tjänster Tjänster och övrigt och övrigt 18% 18% Cleantech 19% Cleantech 63% 19% Tillverkande 63% Tillverkande företag företag

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Årsredovisning 2013-14

Årsredovisning 2013-14 Årsredovisning 2013-14 Året som gått 1 Vd har ordet 2 Roll och position 4 Mål och strategi 6 Verksamhet 7 Nyinvesteringar 11 Viktiga händelser under året 12 Affärsområde Technology 14 Affärsområde Life

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor ÅRSREDOVISNING 2004 INVESTORS HISTORIA 1916 1923 Investor bildas 1916 ur Stockholms Enskilda Bank (SEB), då ny lagstiftning avsevärt försvårar för banker att långsiktigt äga aktier i industriföretag. Innehav

Läs mer

Goda tider för Envirotainer sid 4

Goda tider för Envirotainer sid 4 Nr. 1 Mars 2008 www.industrifonden.se Foto: Rolf Hamilton Goda tider för Envirotainer sid 4 Kapital för expansion sid 3 Nya investeringar sid 2-3 Nytt från våra portföljbolag sid 6 Envirotainers vd Thomas

Läs mer

Årsredovisning 1999. Årsredovisning 1999

Årsredovisning 1999. Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 Innehållsförteckning Koncernöversikt Ratos 1999 i korthet 1:2 Information 1:2 Affärsidé, strategi och mål 1:3 VD-kommentar 1:4 Ägarrollen i onoterade bolag 1:7 Ratos-aktien

Läs mer

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning Årsredovisning 2013 2013 i sammandrag Viktiga händelser under året Successiv förbättring i innehaven Förvärv av Aibel, HENT och Nebula, sammanslagning av SF Bio och Finnkino och tilläggsinvestering i Jøtul

Läs mer

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning Årsredovisning 2013 2013 i sammandrag Viktiga händelser under året Successiv förbättring i innehaven Förvärv av Aibel, HENT och Nebula, sammanslagning av SF Bio och Finnkino och tilläggsinvestering i Jøtul

Läs mer

Design och produktion: Lupo Design.

Design och produktion: Lupo Design. AB Novestra Årsredovisning 2011 Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

Spel i TV:n med Accedo sid 8

Spel i TV:n med Accedo sid 8 Nr. 3 Oktober 2008 www.industrifonden.se Spel i TV:n med Accedo sid 8 Paniken borta - nu är det bara dåligt sid 2 Industrifonden erbjuder lån sid 3 Fem nya investeringar sid 6 Industrifonden investerar

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet 1 Sjätte AP-fonden i korthet 2 VD-ord 4 Övergripande uppdrag 7 Företagsinvesteringar 10 Investeringstrategi 11 Exempel på innehav 13 Fondinvesteringar

Läs mer

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Nr. 1 februari 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Optimism och framtidstro i Skåne tema Sidan 4 6 Industrifonden investerar i InDex Pharmaceuticals Sidan 3

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 Årsredovisning I 22 INNEHÅLL Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 PORTFÖLJBOLAG Axis 16 LGP Telecom 18 MYDATA automation 2 PartnerTech 22 Vitrolife

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Inlandsinnovation AB Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Tillväxt För fler växande företag från Säffle till Kiruna 2 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2014 // Inlandsinnovation AB Innehåll

Läs mer

Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Inlandsinnovation AB Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Tillväxt För fler växande företag från Säffle till Kiruna 2 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2014 // Inlandsinnovation AB Innehåll

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

Riskkapital För välfärd och svensk ekonomi

Riskkapital För välfärd och svensk ekonomi DennA tematid ning är en från nextm e D i A Riskkapital För välfärd och svensk ekonomi Korta beslutsvägar gynnar riskkapital i kristid Den globala ekonomiska oron slår mot de flesta branscher och riskkapital

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004 NR 4 DEC. 2004 Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco pekade på det stora hotet mot tillväxten: demografin. - År 2010-2050 kommer det att fattas 20 000 arbetstagare varje år, på grund av att

Läs mer