Verksamhetsberättelse 08-09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 08-09"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 08-09

2 Industrifondens verksamhetsberättelse Industrifonden Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och på sidan 33 finns några exempel i bilder tal MEDIVIR Läkemedel mot HIV/AIDS KABIVITRUM Tillväxthormonet Genotropin Kockums Marine U-båtsmotor SPECTRONIC Lätt mobiltelefon MICRONIC LASER SYSTEMS Laserritare Elekta Strålkniven INTER INNOVATION Sedelautomat ABB STAL Gasturbin Saab-Scania Kompositutveckling Konstruktions-Bakelit Kontaktskenor VOLVO FLYGMOTOR Civila turbofläktmotorer Innehåll Industrifonden i korthet/året som gått...1 Vd har ordet...2 Uppdrag, mål och strategi...4 Ordförande har ordet...5 Detta är Industrifonden...6 Så investerar Industrifonden...8 Händelser i portföljen...9 Mashmobile...10 Flexenclosure Etik, miljö och samhällsansvar Industrifondens ägarroll...13 Affärsområde Life Science Affärsområde Technology Affärsområde Industrifinans Indirekta investeringar...20 Industrifondens årsstämma...21 Nätverk...22 Organisation och medarbetare...24 Resultat- och balansräkning i sammandrag...26 Kassaflödesanalys i sammandrag...27 Styrelse...28 Medarbetare...29 Portföljbolag...32

3 Industrifondens verksamhetsberättelse Industrifonden i korthet Industrifonden finansierar och utvecklar svenska tillväxtbolag och främjar därmed tillväxt och förnyelse i Sverige. Detta sker genom utvecklings kapital till teknik företag eller expansionskapital till etablerade små och medelstora företag som vill växa. Alla investeringar sker på affärsmässiga grunder. Industrifonden erbjuder ägarkapital eller lån till svenska företag inom flera branscher. Fonden har tillgångar på miljoner kr och engagemang i cirka 150 svenska företag, direkt och indirekt. Genom sin starka kapitalbas kan Industrifonden vara långsiktig. Därmed bidrar fonden med värdefull finansiering i segment där kommersiell kapitalförsörjning är svag. I varje enskild investering agerar Industrifonden på lika villkor som andra investerare och söker en avkastning som är förenlig med risktagandet. Industrifondens engagemang är tidsbegränsade och målet är att avyttra ett aktie innehav när det passar bolaget och dess ägare, normalt inom fem till tio år efter första investering. Industrifonden investerar regelmässigt tillsammans med andra investerare. Industrifonden är en stiftelse bildad av staten Den drivs affärs mässigt utan externa kapital tillskott. Stiftelsen ska hålla sitt kapital minst realt intakt. Allt överskott används för nya investeringar. Året som gått Årets resultat uppgick till 243 ( 284) miljoner kr, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital om 8,4 ( 9,1) procent. Resultatet beror främst på att fonden inte sålt aktier i portföljbolag för några betydande belopp samt på stora värderegleringar. Resultatet av förvaltningen av Industrifondens likvida medel ökade till 76 (0) miljoner kr, vilket ger en avkastning på placerade tillgångar på 6,2 ( 2,9) procent. Avtalade investeringar uppgick till 273 (343) miljoner kr. Av dessa avsåg 86 (92) miljoner kr engagemang i sex nya bolag och 185 (251) miljoner kr tilläggsinvesteringar i närmare 40 tidigare engagemang. Industrifondens totala tillgångar minskade till (3 137) miljoner kr. Det investerade kapitalet uppgick till (1 595) miljoner kr, motsvarande 55 (51) procent av det egna kapitalet. De likvida medlen minskade till (1 532) miljoner kronor. En ny organisation med affärsområdena Technology, Life Science och Industrifinans etablerades. Affärsområde Övriga investeringar avvecklades och innehaven fördelades inom organisationen. Finanskris och skarpt konjunkturfall krävde extraordinära insatser tillsammans med andra ägare och intressenter för att säkra vissa portföljbolags framtid. Verksamhetsåret omfattar perioden 1 juli 2008 till 30 juni Avtalat belopp per år MSEK Totala tillgångar MSEK Resultat MSEK /05 05/06 06/07 07/08 08/ /05 05/06 06/07 07/08 08/09 Likvida medel Investerat kapital /05 05/06 06/07 07/08 08/09

4 2 Industrifondens verksamhetsberättelse Ett intensivt år Verksamhetsåret 1 juli juni 2009 präglades av intensivt arbete med de bolag där vi redan är delägare, samtidigt som de yttre förhållandena var bland de sämsta någonsin under Industrifondens 30 år. Härdsmältan som drabbade det internationella finansiella systemet föranledde aldrig tidigare skådade statliga stimulanser och räntesänkningar. Företagens kreditförsörjning utsattes för betydande turbulens. Svensk ekonomi var mycket svag under större delen av verksamhetsåret med stor variation mellan olika branscher. Sämst gick fordonsindustrin med ett produktionstapp på ca 50 procent. Det mesta tyder på att den realekonomiska återhämtningen kommer att bli långsam. Men För Industrifondens del har vi som långsiktig och ansvarsfull ägare verkligen fått bekänna färg. gardera för ett mera positivt scenario tack vare mycket låga räntor och fortsatt expansiv ekonomisk politik. Hur påverkade detta de portföljbolag där vi är delägare? Positivt är att många utvecklingsbolag inte har någon nämnvärd finansiering i bank och därmed besparades de kreditoron. Bra var också att de flesta av de bolag som vi betraktar som de mest lovande med störst värdeökningspotential inte heller påverkats märkbart av krisen. Till exempel Envirotainer, Qliktech, Scandinova och Scalado. Men självklart kommer recessionen och en långsam återhämtning att påverka många unga och sköra bolag negativt. I en svag investeringskonjunktur har det blivit svårare för dem att expandera och få genomslag för sin nya teknik. Och för deras ägare har det blivit svårare att sälja aktier eller företag till hyggliga värderingar. Dessutom har den framtida finansieringen av bolag med stort behov av ägartillskott blivit mera osäker. Under verksamhetsåret bidrog finanskrisen till att knäcka en del av oss delägda företag. Inom halvledarindustrin och fordonsindustrin har bolag försatts i konkurs. Bekänna färg För Industrifondens del har vi som långsiktig och ansvarsfull ägare verkligen fått bekänna färg. Vi har lagt ned ett intensivt arbete i de bolag där vi redan är delägare. I vissa krävdes akuta insatser från ägare, banker och ALMI för att rekapitalisera blödande bolag. I andra bolag har vi kunnat satsa offensivt och attrahera kapital från nya investerare. Vi har också arbetat aktivt med ägarplaner och bolagens strategier. Under året ingick vi 111 (119) finans ieringsavtal på totalt 273 (343) miljoner kronor och nyinvesteringstakten, 86 (92) miljoner kronor, vidmakthölls med tyngdpunkt på expansionskapital. Detta gjordes i en marknad med kraftigt minskande nyinvesteringar. Årets resultat uppgick till -243 (-284) miljoner kronor. Det är självklart en besvikelse, men har sin rationella förklaring. Marknaden för försäljning av aktier eller bolag, vår huvudsakliga källa till intäkter, var så gott som bottenfrusen. Dessutom bidrog finans- och konjunkturkrisen till stora nedskrivningar av aktieengagemang, varav två tredjedelar som orealiserade förluster. Placeringen av vårt likvida kapital var dock lyckosam och bidrog med ett positivt resultat på 76 (0) miljoner kronor. Utifrån olika scenarier togs beslut om att justera ned vår expansionsplan från 2007 och att värna den finansiella beredskapen. Ser man till måluppfyllelse så ligger fonden långt från det finansiella målet, men klarar målet för marknadsandel. Ett program för kostnadsreduktion, som bland annat om fattade en successiv neddragning med åtta tjänster, genomfördes för att klara målet för kostnadseffektivitet. Dessutom renodlade vi affärsområde Industrifinans till att enbart fokusera på expansionsfinansiering. I samband härmed integrerades vår satsning på Cleantech i affärsområde Technology. Stora resultatsvängningar Industrifonden har resultatmässigt haft två goda år (05/06 och 06/07) och två dåliga (07/08, 08/09). Med en riskprofil som vår får man acceptera stora svängningar i resultatet eftersom huvuddelen av intäkterna kommer från svårprognostiserade avyttringar. Men man kan inte komma från det faktum att fonden ligger långt från sitt avkastningsmål och pressen att vända denna utveckling är påtaglig. Under fyraårsperioden har vi finansierat investeringar på nästan 1,4 miljarder kronor med intäkter på nästan 1 miljard och med resten från kassan. Därför är vårt finansiella utrymme för investeringar tillfredsställande. Trots att osäkerheten ökat beträffande värderingen av våra innehav är det min bestämda föresats att få fondens egna kapital att växa

5 Industrifondens verksamhetsberättelse från dagens nivå. Detta är också högsta prioritet i vår strategi. Under det kommande verksamhetsåret kommer vi därför att fokusera på avyttringar och på att säkerställa värdeskapande i våra innehav. Förbättrad lönsamhet är en förutsättning för att vi i längden ska kunna upprätthålla en hög investeringstakt. Investerar i tillväxtbolag Vår senaste mätning (2008) av den samlade utvecklingen i våra 40 viktigaste direkta investeringar visar att vår genomsnittliga ägarandel uppgår till 25 procent. De 40 bolagen omsatte totalt miljoner kronor med ett negativt resultat på nästan 470 miljoner kronor. Det senare återspeglar den stora andelen utvecklingsbolag i portföljen. Antalet anställda uppgick till nästan personer. Såväl omsättning som antal anställda hade vuxit med 25 procent på årsbasis. Detta är en bekräftelse på att vi gör som vi säger, nämligen investerar i tillväxtbolag. Spännande och utmanande utsikter Vi bedömer att behovet av ägarkapital hos svenska små och medelstora företag kommer att öka framöver i takt med tilltagande expansion. Utgångspunkten för många är dock sargade resultat- och balansräkningar och fortsatt restriktiv kreditgivning från bankerna. Så vi ser med tillförsikt fram mot det kommande verksamhetsåret Industrifondens 31:a. Med vår långa erfarenhet, specialisering och regionala förankring har vi ett attraktivt erbjudande till våra två huvudpartners - entreprenörer och Under det kommande verksamhetsåret kommer vi att fokusera på avyttringar och på att säkerställa värdeskapande i våra innehav. privata investerare. För ett bolag med de rätta förutsättningarna erbjuder ett partnerskap med Industrifonden finansiell styrka och ökad trovärdighet. Min bestämda uppfattning är att det finns ett underskott i Sverige på långsiktigt kapital för unga tillväxtbolag. Man kan fråga sig, sett i ett längre perspektiv, om klimatomställning, Life science-satsningar och behovet av en mer diversifierad svensk industristruk tur kommer att öka eller minska detta kapitalbehov? Mitt svar är givet. Därför tycker jag att framtidsutsikterna för Industrifonden är både spännande och utmanande. Under året har det skett förändringar i fondens styrelse och å ordförandens och mina vägnar riktas ett varmt tack till Ulf Bengtsson och Per Eriksson för gedigna insatser under många år. Slutligen vill jag framföra ett stort tack till våra partners och till medarbetarna på Industrifonden för ett engagerat och hårt arbete under ett utomordentligt besvärligt år. Stockholm, oktober 2009 Claes de Neergaard Verkställande direktör

6 4 Industrifondens verksamhetsberättelse Uppdrag, mål och strategi Uppdrag Industrifonden ska främja industriell tillväxt och förnyelse i Sverige genom att på affärsmässiga villkor finansiera små och medelstora företag. Mål En avkastning över en investeringscykel mot svarande 5-årig statsobligationsränta. En marknadsandel på procent av riskkapitalbranschens investeringar inom start- och expansionsfas. Kostnader på högst 2,5 procent av förvaltat kapital. Strategi Fokus på lönsamma avyttringar för att förbättra lönsamhet och säkerställa nyinvesteringar. Intensifiera arbetet med värdebyggande i portföljbolag. Ökad andel expansionsfinansiering för att bättre balansera portföljrisker. Fortsatt satsning inom direkta investeringar. God tillgänglighet genom regional närvaro. Måluppföljning Industrifonden uppfyller sitt uppdrag genom att vara engagerad i ett stort antal (150 st direkt och indirekt) företag inom många branscher. Fonden har inte nått sitt finansiella mål över en investeringscykel. Investeringarna (cirka 45 st uppgående till 273 miljoner kr) ligger i nivå med den marknadsandel som fonden eftersträvar. Kostnaderna för uppgick till 3 procent av förvaltat kapital. Ökade konsult insatser på grund av krisen och engångskostnader för effektivisering av organisationen har drivit upp kostnaderna. Industrifonden utveckling och roll Att finansiera nya projekt, produkter och företag har varit Industrifondens uppgift under 30 år. Först som långivare, senare som riskkapitalaktör med ett brett erbjudande. Sedan starten har fonden finansierat cirka 1000 svenska företag med sammanlagt mer än 10 miljarder kronor. Fokus har hela tiden varit detsamma: att främja industriell tillväxt i Sverige. Industrifonden agerar inte isolerat, utan anpassar sig till finansieringsbehoven i de små- och medelstora företagen, till regelförändringar, till utvecklingen på finansmarknaden och försöker agera i samklang med andra finansiärer för att underlätta kapitalinsatser i små företag. Därför har fondens inriktning justerats flera gånger i takt med förändringar i omvärlden. Statens avsikt med Industrifonden är att komplettera marknaden och hjälpa fler företag att växa, utvecklas och bli lönsamma, inte att få högsta möjliga finansiella avkastning för egen räkning. Ur statens synvinkel är fler snabbväxande företag av stor betydelse för landet. Det skapar sysselsättning och skatte intäkter och breddar den industriella basen i Sverige. Om många av dessa företag dessutom är teknikdrivna så bidrar de till att höja förädlingsgraden i näringslivet. För att möjliggöra ett kompletterande agerande har Industrifonden fått ett lågt avkastningskrav. Som stiftelse får den inte lämna utdelning. Därför kan den ha fler små, tidiga investeringar än privata aktörer och sammantaget ta större risk. Fonden har dessutom en viktig kompletterande roll tack vare sin ställning som återinvesterande fond. Det innebär att de inkomster som skapas tillfaller Industrifonden och kan återanvändas i nya investeringar. Detta ger utrymme för den långsiktighet som krävs för att kunna agera som tidig finansiär. Värderingar Industrifondens företagskultur ska präglas av dess kärnvärderingar ansvar, engagemang och drivkraft. Dessa värderingar hjälper oss att säkerställa att alla med - arbetare på bästa sätt bidrar till att uppnå våra gemensamma mål.

7 Industrifondens verksamhetsberättelse år med svenska tillväxtföretag Det är trettio år sedan Industrifonden bildades. På 70-talet hade oljekrisen skapat en internationell konjunktur- och strukturkris med energifrågorna i fokus. Stora delar av svensk industri fick starkt försämrad konkurrenskraft, vilket möttes med omfattande branschstöd och devalveringar. Inte minst teko- och varvskrisen ledde till insikten att industrier utan framtid i en internationell miljö inte kan botas med defensivt industristöd. Sverige borde i stället satsa på framåtriktade sektorer med högt förädlingsvärde och företag med utvecklingspotential. Det var en viktig bevekelsegrund när regeringen 1979 bildade Industrifonden. Fonden skulle bli ett verktyg för industriell förnyelse genom att dela den finansiella risken med andra investorer i tillväxtföretag. Stor utväxling Sedan starten har Industrifonden finansierat mer än företag med över 10 miljarder kronor i riskvilligt kapital, antingen som lån eller, sedan 1996, i huvudsak som ägarkapital. Det finns ett stort behov av riskbärande kapital hos snabbväxande små- och medelstora företag och fondens insatser har betydande katalysatoreffekt. Annan finansiering underlättas, både ägarkapital från privata investerare och lån i bank. Industrifondens riskkapitalinvesteringar uppgår sedan 1996 till ca fem miljarder kronor. Vi uppskattar att fonden därmed bidragit till ägarkapitalsatsningar på sammantaget ca miljarder kronor. Dessa har i sin tur möjliggjort bankfinansiering på sannolikt lika stort belopp. Eftersom fokus legat på små och medelstora bolag där marknadens kapitalutbud inte är starkt, har Industrifondens engagemang haft stor betydelse. Omvärld i stark förändring Under de trettio åren har det skett gigantiska förändringar i förutsättningarna för att driva företag och affärer. Näringslivet har påverkats starkt av bl a globaliseringen, avregleringarna, EU-medlemskapet och IT-revolutionen. Den svenska privata riskkapitalindustrin växte snabbt från mitten av 90-talet och kapitalmarknaden har fördjupats. Detta har förbättrat små bolags möjligheter till kapitalförsörjning. Även Industrifonden har anpassats till de förändrade förutsättningarna genom sin utveckling från mjuk lånefinansiär av stora företag på 80-talet, via kommersiell lånefinansiär med högriskprofil under första hälften av 90-talet, till dagens finansiär av små och medelstora bolag med både utvecklings- och expansionskapital i form av ägartillskott. Under det senaste tio åren har strukturen och formerna för den statliga innovationspolitiken och företagsfrämjandet utvecklats. Industrifonden har medverkat till detta, genom att vara med och starta bland andra entreprenörsnätverket CONNECT, flera regionala såddbolag, Svenskt Rekonstruktionskapital och Innovationsbron. Industrifonden är en viktig länk i kedjan Vinnova Innovationsbron Industrifonden och den kommersiella marknaden från finansiering av tillämpad forskning till lönsam rörelse. Rätt positionering Hur ska man sammanfatta erfarenheterna hittills? Den omfattande externa utvärdering av verksamheten, som styrelsen lät göra 2007, visade att fonden hittat sin nisch i det svenska riskkapitallandskapet i relation till andra finansiärer, både på den offentliga och privata arenan. Utvärderarna ansåg att fonden skapat mervärde i de flesta fall i sitt val av investeringar och i förädlingsarbetet. Detta har ännu inte gett tillräckligt utslag i det synliga finansiella resultatet och fonden har inte klarat att behålla sitt kapital i reala termer under denna 10-årsperiod. Sedan utvärderingen gjordes har resultatet, främst till följd av den globala krisen, varit negativt. Styrelse och ledning måste vända denna utveckling. Finans- och konjunkturkrisen har ökat osäkerheten beträffande portföljbolagens värden, men jag ser ändå med tillförsikt på möjligheterna att öka fondkapitalet från nuvarande nivå genom förädlingsarbete och investeringar. Sven-Åke Johansson, styrelseordförande Nyttan av Industrifondens satsningar är inte bara den egna avkastningen utan jämväl tillkomsten av lönsamma företag och anställda, som utökar skattebasen Väl rustad för ett fortsatt angeläget uppdrag Mycket har förvisso förändrats i svenskt näringsliv sedan Men många av 70-talets utmaningar kvarstår. Fortfarande är det angeläget att främja tillväxten av ett diversifierat näringsliv genom innovationer, höga förädlingsvärden och med ett större inslag av små och medelstora företag. Klimatomsorgen har eskalerat energifrågans betydelse. Under minst en generation framåt kommer den att göra avtryck i form av effektivare hushållning, nya tekniska lösningar och kanske en förändrad livsstil. Riskkapitalsatsningar kommer att spela en viktig roll liksom ett närmare samarbete mellan offentlig och privat sektor. Nya utmaningar har tillkommit sedan 70-talet. Inom till exempel läkemedelsindustrin gäller det numer att få små företag att bli större, inte att som tidigare förlita sig på Astras och Pharmacias närvaro. Genom sin uthållighet och affärsmässighet har Industrifonden även framgent en viktig uppgift när det gäller att öka synergierna mellan privat och offentlig sektor på finansieringsområdet för mindre tillväxtbolag. Industrifonden är väl rustad att ta sig an en spännande framtid och dess stora utmaningar!

8 6 Industrifondens verksamhetsberättelse Detta är Industrifonden Industrifonden investerar i små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential. Fonden erbjuder såväl kapital som teknisk och affärsmässig kompetens samt ett omfattande nätverk, både nationellt och internationellt. Att bygga bolag och värden är kapitaloch tidskrävande. Industrifonden har resurser för ett långsiktigt ägande och tar aktiv del i arbetet med att bygga värden i sina portföljbolag. Industrifonden investerar i form av ägarkapital, men kan även ge olika typer av riskbärande lån. Investeringarna görs i samarbete med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden är en aktiv, tidsbegränsad och ansvarsfull ägare, som i varje enskild investering agerar på lika villkor som andra investerare. Industrifondens fokus är direktinvesteringar i företag. Fonden är också stor delägare i ett antal regionala och specialiserade riskkapitalbolag. Industrifonden investerar i små och medelstora företag med stor tillväxtpotential som bedöms kunna hävda sig på en internationell marknad. Det är företag med gott entreprenörskap, en unik produkt eller tjänst och/eller ett nytt affärskoncept. Fonden erbjuder: Utvecklingskapital till innovativa teknikbolag som behöver finansiering för att utvecklas och bli lönsamma. Expansionskapital till etablerade företag som behöver finansiering för att växa vidare. BRED BRANSCHORIENTERING Industrifondens investeringsverksamhet är organiserad i tre affärsområden. Technology med ICT, elektronik, industriell teknik och cleantech, Life Science med läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik och Industrifinans med tillverkande industri och etablerade tjänsteföretag. PARTNERFOND Industrifonden är en partner till entreprenörer och andra investerare och saminvesterar med privat kapital. Fonden har vitt för grenade nätverk bland svenska och internationella riskkapitalbolag, industriella investerare, Åsa Knutsson, investeringsansvarig på Industrifonden, tillsammans med Bangt Wallentin, vd i ebuilder, som utvecklar internetbaserade affärssystem. Industrifondens investering i ebuilder gjordes efter verksamhetsårets slut.

9 Industrifondens verksamhetsberättelse privata investerare, affärsänglar och offentliga institutioner. Arbetet med att utveckla portföljbolagen sker företrädesvis via styrelsearbete tillsammans med medinvesterare ur dessa nätverk. ÄGARKAPITAL OCH LÅN Investeringar i utvecklingskapital sker huvudsakligen via ägarkapital genom deltagande i nyemissioner eller genom konvertibler som senare kan omvandlas till aktier. Fonden är en aktiv minoritets investerare och siktar på en ägar andel om lägst 15 och högst 50 procent. När det gäller expansionskapital kan Industrifonden erbjuda skräddarsydda finansiella lösningar i form av ägarkapital eller olika typer av lån. INVESTERINGSBELOPP Investeringsbelopp per företag är normalt miljoner kr. Ingen enskild investering får överstiga 5 procent av förvaltat kapital (motsvarande för närvarande 145 miljoner kr). Vincent Shoe Store är ett av de bolag där Industrifonden nyinvesterat under verksamhetsåret. Bolaget designar och säljer barnskor. - Vi tror att bolaget har goda förutsättningar att lyckas på den internationella marknaden, säger Tore Tolke, investeringsansvarig på Industrifonden (till vänster), här tillsammans med Vincents vd Peter Elbaum. aktiv ägare En aktiv ägarroll kräver betydande inflytande. Industrifondens inflytande grundas på betydande ägarandelar och aktieägaravtal. Det aktiva ägandet syftar till att utveckla och skapa värden i bolagen. Detta sker i samspel med andra ägare och utövas genom styrelsearbete och i direkt dialog mellan fondens investeringsteam och portföljbolagens ledningar. EXITS Industrifondens engagemang är tidsbegränsade och varar som regel mellan fem och tio år. Avyttring av fondens aktier kan ske antingen till en industriell eller finansiell aktör, en medinvesterare eller i samband med en börsintroduktion. Utmärkande för Industrifonden Återinvesterande fond Allt överskott återinvesteras i nya projekt, vilket gör att fonden kan vara långsiktig. Nationell Industrifonden har ett utpräglat fokus på Sverige. Fonden investerar i svenska bolag eller i bolag med stort svenskt intresse. Den verkar över hela landet genom fyra egna kontor, ett antal delägda regionala riskkapitalbolag och Innovationsbron. Kapitalstark Industrifonden har tillgångar på 2,9 miljarder kr, varav 1,3 miljarder kr inte är investerade i företag. 30 års erfarenhet och bred kompetens Industrifonden har 30 års erfarenhet som investerare och finansiär av svenska tillväxtföretag. Fondens medarbetare har bred branschkompetens och lång erfarenhet som investerare. Partnerfond Industrifonden är en minoritetsinvesterare som samarbetar med entreprenörer och andra investerare.

10 8 Industrifondens verksamhetsberättelse Så investerar Industrifonden Industrifonden erbjuder utvecklingskapital till innovativa teknikbolag som behöver finansiering för att utvecklas och bli lönsamma och expansionskapital till etablerade små och medelstora företag som vill växa. UTVECKLINGSKAPITAL TILL INNOVATIVA TEKNIKBOLAG Industrifonden erbjuder utvecklingskapital till teknikföretag, som befinner sig i relativt tidiga skeden av sin utveckling. Dessa företag har ofta stora kostnader för produktutveckling och för att introducera sin produkt på marknaden, vilket gör att de sällan visar vinst under sina första år. Därför behöver de externt kapital för att klara sin väg mot lönsamhet. Expansionskapital till etablerade företag Industrifonden erbjuder expansionskapital till små och medelstora etablerade företag, med minst neutralt kassaflöde. De har redan en utvecklad produkt och försäljning, men behöver finansiering för fortsatt expansion, till exempel genom marknadssatsningar eller vidareutveckling av produktprogrammet. Branscher Huvudsakligen teknologi, med IT, telekom, elektronik, cleantech och industriell teknik samt life science med läkemedel, diagnostik och medicinsk teknik. Tillverkande företag och etablerade tjänsteföretag inom alla branscher. Även teknologi, med IT, telekom, elektronik, cleantech och industriell teknik samt life science med läkemedel, diagnostik och medicinsk teknik. Affärsområden Technology, Life Science Industrifinans, Technology och Life Science Typ av finansiering Ägarkapital eller ägarnära lån såsom konvertibler. Ägarkapital eller olika typer av lån, till exempel konvertibler eller lån med optioner. Kriterier en unik affärsidé, helst med skyddad teknik goda utsikter till lönsamhet på en växande, internationell marknad trovärdig marknadsstrategi en klar kundnytta drivande och kompetent ledning tydliga exitmöjligheter etablerade produkter eller tjänster som skapar intäkter omsättning i regel mer än 20 miljoner kr goda utsikter till tillväxt med lönsamhet ledning och ägare med förmåga och vilja att få företaget att växa uthållig konkurrensfördel Typ av företag Teknikbolag i utvecklingsskedet, oftast med negativt kassaflöde, som behöver kapital för att utvecklas och nå lönsamhet. Etablerat bolag, med neutralt eller positivt kassaflöde, som har en utvecklad produkt och försäljning, men behöver finansiering för att kunna växa vidare. Belopp, miljoner kr per företag Exit/försäljning Inom 5-15 år Inom 3-7 år Vad tillför Industrifonden? Teknisk och affärsmässig kompetens, kapitalstyrka, aktivt långsiktigt ägande, relevant nätverk. Oftast via styrelsearbete. Affärsmässig kompetens, kapitalstyrka, relevant nätverk. Via styrelsearbete vid ägande.

11 Industrifondens verksamhetsberättelse Händelser i portföljen Industrifonden är engagerad i sammanlagt 150 bolag, direkt och indirekt. Marknaden har under året präglats av en generellt ökad risknivå och osäkerhet vilket fått konsekvenser för portföljen, speciellt inom affärsområdena Life Science och Technology, där stora värderegleringar har gjorts. Nyinvesteringar Nyinvesteringarna har varit något lägre än föregående verksamhetsår. Årets avtalade belopp uppgår till 273 (343) miljoner kr, varav 86 (92) avsåg investeringar i 6 (10) för Industrifonden nya bolag. Bolag Affärsområde Utv kapital Exp kapital Cyrba Industrifinans x Mashmobile Technology x Netadmin Technology x Scandinavian Air Ambulance Industrifinans x Quiqom Technology x Vincent Shoe Store Industrifinans x Följdinvesteringar Under verksamhetsåret genomfördes följdinvesteringar i 38 befintliga engagemang för 185 (251) miljoner kr. INFLÖDE Inflödet av nya investeringspropåer var något lägre än föregående år. Industrifonden tog totalt emot 335 (375) propåer, varav affärsområde Technology tog emot 167 (198) st, Life Science 100 (104) st och Industri finans 68 (73) st. Engagemangsverksamheten Vid räkenskapsårets slut uppgick Industri fondens totala investerade kapital till (1 595) miljoner kr motsvarande 55 (51) procent av Industri fondens egna kapital. Resultatet från engagemangsverksamheten blev 229 ( 151) miljoner kr. Intäkter om 59 (33) miljoner kr inkluderar utdelningar om 25 (7) miljoner kr. Kostnaderna i engagemangsverksamheten om 288 ( 184) bestod till stor del av värderegleringar av aktie innehav och lånefordringar. Några av dessa avsåg innehaven i Resistentia Pharmaceuticals, som försattes i likvidation, Sicon, som försattes i konkurs och Sidec, som avvecklades och såldes. I utfallet ingår också förändring av övervärden avseende noterade bolag med 4 (44) miljoner kr. Aktier i noterade bolag Marknadsvärdet för aktier i noterade bolag uppgick i slutet av räkenskapsåret till 105 (110) miljoner kr. Detta avser Industrifondens innehav i Bioinvent International, där anskaffningsvärdet uppgår till 31 miljoner kr. Delägda riskkapitalbolag Industrifonden är delägare i ett antal riskkapitalbolag som tillsammans har engagemang i ett femtiotal bolag. Arbetet med konsolidering av fondens indirekta investeringar har fortsatt under året. Småföretagsinvest har sålts. De delägda riskkapitalbolagen är CIMON Medical AB i Karlshamn, Emano AB i Umeå, Investa Företagskapital AB i Sundsvall, KTH Seed Capital KB och KTH-Chalmers Capital i Stockholm och Göteborg, Lumitec AB i Lund, Malmöhus Invest AB i Malmö, Svenskt Rekonstruktionskapital AB i Stockholm, samt Norrsådd Holding AB i Luleå, delägare i Lunova AB och Uminova Invest AB. Innovationsbron Innovationsbron går in med såddfinansiering i bolags allra tidigaste skeden. Man erbjuder också företagsnära affärs utveckling samt finansierar ett stort antal av de inkubatorer, som finns runt universitet och högskolor. Ägare är staten och Industrifonden (16 procent). Avyttringar/exits Industrifonden sålde under verksamhetsåret sina aktier i Småföretagsinvest AB, Oxeon AB och Stockholm International Jazz & Blues Festival AB. Därutöver avslutade fonden sina engagemang i ytterligare 13 bolag. Placeringsverksamheten Resultatet av förvaltningen av Industrifondens likvida kapital uppgick till 76 (0) miljoner kronor, vilket ger en avkastning på placerade tillgångar på 6,2 ( 2,9) procent. Avkastningen på räntebärande värdepapper var 7,0 (1,3) procent, medan avkastningen på aktier na var 3,9 ( 31,8) procent. Vid räkenskapsårets utgång uppgick Industrifondens likvida kapital (1 532) miljoner kronor. Totalt antal portföljbolag /05 05/06 06/07 07/08 08/09 Direktägda Indirekt ägda

12 10 Industrifondens verksamhetsberättelse Utvecklingskapital Mashmobile ger mobilen egen webbadress Grundat: 2006 Antal anställda: 20 Vd: Christer Björk Ordförande: Örjan Johansson Omsättning 2008: Ägare: Industrifonden, Broken Arrow, Teknoseed m fl Investeringsår: 2009 Webbadress: Kategori: Utvecklingskapital Affärsområde: Technology Investeringsansvarig: Lennart Gustafson Mashmobile idag På Mashmobile i Lund pågår förberedelse - arbetet inför lanseringen av programvaran som ska göra varje mobiltelefon synlig på Internet. Mobilen får en egen webbadress och via den är det enkelt att se all information - bilder, videofilmer, musik eller annat - som lagras i en specifik mobil. Informationen blir dock inte öppen för alla, utan det krävs en inbjudan från innehavaren. Sen är det fritt fram att dela med sig av innehållet i mobilen när som helst och var som helst. Idag är detta krångligt och kräver speciell mjukvara, vilket begränsar möjligheterna att skapa nya tjänster. Detta problem löser Mashmobiles unika, patentsökta teknologi, där mobilen enkelt nås via ett standardiserat webbgränssnitt. Bolaget erbjuder en flexibel webbplattform, där privatpersoner kan dela med sig av till exempel bilder, och där företag eller mobiltillverkare kan bygga in sina egna företagsspecifika lösningar. Mashmobile är först i världen med att göra mobiltelefonen till en fullvärdig medlem av Internet. Bakgrund Idén bakom Mashmobile kom ursprungligen från Lunds Tekniska Högskola. Två studenter och en lärare ägnade två år åt att utveckla idén. I december 2006 startades bolaget, som då hette Conveneer, med startkapital från bland andra Teknoseed. Örjan Johansson engagerade sig samtidigt och rekryterade 2007 Christer Björk som vd. Han hade tidigare byggt upp IT-bolaget Teleca. Tillsammans tog de tag i sina kontakter vid Sony Ericsson, Samsung och Qualcomm och fortsatte att utveckla teknologin tillsammans med dem kom Industrifonden och amerikanska Broken Arrow Capital in som ägare. Vad tillförde Industrifonden? Mashmobile befinner sig fortfarande i ett utvecklingsskede. Att då få in Industri fonden och Broken Arrow som ägare har haft stor betydelse för marknadens förtroende. Industrifonden har via aktivt styrelsearbete bidragit med kunskap, kontakter och erfarenhet, säger vd Christer Björk. Nästa steg Nu gäller det att finslipa tekniken så att den kan skalas upp och anpassas till varje kund. Mashmobile räknar med att kunna släppa sin webbplattform våren Med den som utgångspunkt kan kunder bland mobiltillverkare, operatörer och företag utveckla sina egna applikationer. Det är till exempel väldigt enkelt att integ rera programvaran med andra funktioner på nätet, som till exempel Facebook, MySpace och Twitter. Möjligheterna är oändliga. Så nu gäller det att övertyga mobiltillverkare och operatörer att satsa på detta. Mashmobile ligger i förhandlingar med flera och räknar med att det nästa år ska finnas nya smartphones med egna webbadresser på marknaden. Framtiden Om fem år räknar Mashmobile med att vara standardlösningen på hur man integrerar fast och mobilt. Företaget ska inte bli ett eget, världskänt varumärke, utan jobba via sina kunder bland tillverkare och operatörer. Det är deras logotyper som ska synas på de applikationer som tas fram. Mashmobiles patenterade teknik, som lägger ett mobilt skikt ovanpå det vanliga Internet, ger möjlighet till ytterligare många olika användningsområden. Till exempel kan en bil bli en egen enhet på nätet vilket skulle underlätta service och säkerhet.

13 Industrifondens verksamhetsberättelse Expansionskapital Flexenclosure ger Afrika miljövänlig mobiltelefoni Grundat: 2006 (avknoppning från Pharmadule Emtunga) Antal anställda: 46 Vd: Stefan Jern Ordförande: Per Grunewald Omsättning 2008: 87,5 MSEK Ägare: Industrifonden, Pegroco Invest, Andra AP-fonden m fl Investeringsår: 2007 Webbadress: Kategori: Expansionskapital Affärsområde: Industrifinans Investeringsansvarig: Tore Tolke Flexenclosure idag Tack vare Flexenclosure från västgötska Vara kan allt fler länder i Afrika nu få tillgång till mobiltelefoni. Många utvecklingsländer investerar kraftigt i detta, trots bristfällig elförsörjning. Med Flexenclosures unika lösning för energiförsörjning kan en basstation för mobiltelefoni drivas var som helst, till och med i väglöst land ute i den afrikanska vildmarken. Basstationen drivs nämligen med förnyelsebar energi, som sol och vind. Denna lösning är betydligt miljö vänligare och billigare än dagens dieseldrift. Flexenclosures lösning, E-site, har mött stort intresse under utvecklingsfasen. Bland annat fick bolaget pris vid den stora telekommässan i Barcelona Nu har E-site kommit så pass långt att det är dags att rulla ut volym. Ett antal enheter står färdiga i fabriken i Vara för vidare befordran till kunder i bland annat Afrika. Bolaget har just tagit in mer kapital från befintliga och nya investerare. Det kommer att användas för nyutveckling för en bredare produktportfölj samt slututveckling och marknadsintroduktion av E-site. Detta sker i samarbete med kunderna, där Ericsson är en av de största. För Flexenclosure har varit med länge och är kända för att leverera kvalitet som fungerar. Bakgrund Flexenclosure är en avknoppning från Phamadule Emtunga, ett företag som levererade bostäder till oljeplattformar samt byggnadsmoduler till läkemedelsfabriker. Flexenclosure bygger på samma idé, men här handlar det om moduler till telekomindustrin. Bolaget bildades 2006, men arbetade med telekomindustrin även under Emtungatiden. Under 90-talet tillverkades små moduler till Ericssons radioutrustning tusentals enheter har skeppats ut från Vara-fabriken. De finns i bruk över hela världen, från Jamaica i väster till Kina i öster. Bolagets kunder består främst av telekomleverantörer men också av telekomoperatörer. Vad tillförde Industrifonden? Förutom pengarna har Industrifonden givit trygghet och trovärdighet åt det lilla bolaget Flexenclosure. Detta är särskilt viktigt i det uppbyggnadsskede bolaget befinner sig i. Fondens stora nätverk underlättar också diskussioner med andra intressenter, säger vd Stefan Jern. Nästa steg Flexenclosures framtid stavas E-site. Denna tekniskt avancerade lösning ska finslipas så att den kan fungera var som helst i världen. De första volymerna beräknas vara klara för leverans första kvartalet Och marknadspotentialen för E-site är gigantisk. Antalet basstationer som byggs i områden utan tillgänglig el växer med 30 procent per år. Inom fem år beräknas omkring basstationer i utvecklingsländer vara drivna med någon form av förnyelsebar energi. Dessutom finns en stor potential i att längre fram uppgradera existerande dieseldrivna basstationer till E-site. För att klara av att öka produktionen i den skala som behövs planerar Flexenclosure att etablera sig lokalt. Först och främst i Afrika, där det kan bli aktuellt att sätta upp en anläggning för hantering av olika logistikflöden. I nästa steg väntar Latinamerika och Asien. Samtidigt vidareutvecklar bolaget sina två andra huvudprodukter, som är de som hittills genererat intäkter. Det handlar om en mobil lösning som körs ut via lastbil och en modulbaserad helhetslösning för växelstationer. Framtiden Planen är att om fem år omsätta en miljard kronor och finnas på tre stora marknader Afrika, Asien och Latinamerika. Det finns stor efterfrågan bland operatörer och telekombolag. Det som lockar är att kunderna måste sänka sina driftskostnader och det gör de med E-site. Att den dessutom är miljövänlig är ett extra plus.

14 12 Industrifondens verksamhetsberättelse Etik, miljö och samhällsansvar För Industrifonden är oklanderlig etik och ansvarsfullt agerande en integrerad del av ett gott affärsmannaskap och en förutsättning för långsiktiga och lyckosamma investeringar i företag. Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) är en viktig ledstjärna i Industrifondens arbete. CSR omfattar frågor som till exempel etik, miljö och arbetsvillkor och markerar att ett företag måste ta samhällsansvar. Vår CSR-policy omfattar fonden dels som delägare i små och medelstora före tag, dels som företag och arbetsgivare. Det är som delägare i många bolag som vi kan agera med störst hävstång. Etik Industrifonden är för närvarande minoritetsägare, direkt och indirekt, i cirka 150 mindre företag. Etiska aspekter måste beaktas såväl vid utvärderingen av investeringar som under värdebyggnadsfasen, då fonden är delägare. Som ägare agerar vi genom styrelsen och eftersträvar att verksamheten bedrivs med god etik och på ett ansvarsfullt sätt, som sätter hälsa och säkerhet i högsätet. Detta innebär först och främst att lagar och regler följs. Dessutom bör bolagen sträva efter ett hållbarhetstänkande, ökad jämställdhet och mångfald. För Industrifonden gäller det att koncentrera sig på de CSR-aspekter som är mest relevanta för företaget i fråga. Ett antal regler och föreskrifter om insiderhandel och sekretess med mera, kompletterar denna riktlinje. I investeringsverksamheten lägger Industrifonden särskild vikt vid att internationella konventioner och överenskommelser ska följas. FNs deklaration för mänskliga rättigheter och OECDs riktlinjer för multinationella företag ska respekteras. Industrifonden investerar inte i företag med verksamhet inom vapen, alkohol, tobak, pornografi eller vadslagning. Miljö Industrifondens ambition är att minimera verksamhetens skadliga påverkan på miljön. Fondens största bidrag till miljön åstadkoms främst genom att vi särskilt satsar på företag inom miljö och energi (cleantech). Miljöaspekter ska dock granskas i alla nyinvesteringar. Under den tid som Industrifonden är del ägare ska ett företags miljöbelastning minimeras så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Samhällsansvar Fonden ska bidra aktivt i debatten om entreprenörskap, innovation, kommersialisering, internationalisering och företagsfinansiering. Som ett led i detta arbete stöder Industrifonden för närvarande två verksamheter som syftar till att främja företagande och entreprenörskap i Sverige. De är: Venture Cup (affärsplanetävling kring universitet och högskolor) Ung Företagsamhet (entreprenörskapsutbildning på gymnasienivå)

15 Industrifondens verksamhetsberättelse Industrifondens ägarroll Industrifondens inflytande i portföljbolagen grundas på såväl betydande ägarandelar och aktieägaravtal som en stark förtroendeposition. Det aktiva ägandet sker i samspel med andra ägare och utövas av de styrelseledamöter i portföljbolagen som nominerats av Industrifonden genom arbete i valberedningar. I de flesta företag, som vi investerar i, krävs även en aktiv rådgivning vid sidan om styrelsens arbete. När Industrifonden tagit en aktiv ägarroll i ett nytt portföljbolag får tidi gare framtagna affärs- och ägar planer för värdeskapande en mer konkret utformning. Från att ha varit ett beslutsunderlag i investeringsprocessen utgör dessa grunden för genomförandet och utvärderingen av Industrifondens aktiva ägande. Syftet är främst att identifiera och beskriva olika möjligheter för värdetillväxt samt att ta fram handlingsplaner för att skapa och realisera dessa värden. Industrifondens team som ansvarar för innehavet följer kontinuerligt upp och utvärderar portföljbolagens handlingsplaner. Industrifonden verkar i allt väsentligt på marknaden för onoterade aktier och följer och värnar god sed på denna marknad. Industrifonden säljer Stockholm Jazz Industrifonden sålde under året sitt innehav i Stockholm International Jazz & Blues festival AB. Köpare var Jensen Invest AB, som fortsätter att driva festivalen. Industrifonden investerade i Stockholm Jazz 2003 tillsammans med SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) och den kanadensiske musikproducenten John Nugent. För Industrifonden var detta ett tidsbegränsat pilotprojekt inom underhållningssektorn. Det var tack vare vår investering som festivalen överlevde, säger Sven-Åke Johansson, styrelseordförande i Industrifonden. Men varaktig framgång i en så pass smal musikgenre som jazz kräver både väsentliga offentliga kulturbidrag och betydande sponsorinsatser. Jensen Invest har nu tagit över driften efter sex år i Industrifondens regi och sommaren 2009 genomfördes den 26:e upplagan av Jazzfestivalen. Försäljningen av Stockholm Jazz gav Industrifonden ett mindre överskott. Jazzfestivalen arrangeras i juli varje år på Skeppsholmen i Stockholm.

16 14 Industrifondens verksamhetsberättelse Life Science Den finansiella instabiliteten har präglat investeringsmarknaden inom området Life Science. Följden har blivit låg investeringstakt, svag exitmarknad och att marknadens aktörer fokuserat på sin befintliga portfölj. Affärsområde Life Science investerar främst inom sektorerna läkemedel och medicinsk teknik. När det gäller läkemedel är teknikrisken hög med binära utfall; antingen skapas en stor potential eller också havererar projektet helt. För projekt inom medicinsk teknik är den tekniska risken lägre, men med en betydande kommersiell risk. Underliggande tillväxt Behovet av såväl nya läkemedel som framsteg inom medicinsk teknik är stort, branschen har därför en under liggande tillväxt, konjunkturen till trots. Inom affärsområdet har vi inte märkt av någon minskning när det gäller antalet propåer, däremot är kvaliteten på objekten mer varierande än tidigare. Den globala finanskrisen har dock medfört att tillgången till riskkapital minskat och många aktörer på venture capital-marknaden har valt att fokusera på befintliga innehav med en svag nyinvesteringsoch exitmarknad som följd. När det gäller affärsområdets innehav har utvecklingen varit blandad under verksamhetsåret. Två rejäla motgångar blev Resistentia och Sidec som båda har avvecklats. Bland ljuspunkterna finns BioInvent, Carmel Pharma, ScandiDos och CellaVision som utvecklats bra. fokus på exit Förutom arbetet med att utveckla bolagen i portföljen har vi reviderat affärsområdets strategi och trimmat organisationen. Vi kommer framöver att ännu mer aktivt arbeta med ett exitfokus för att minska innehavstiderna. Vi kommer också att bli smalare och ännu mer specialiserade inom varje branschsegment Målet med vår nya strategi är att minska risken i portföljen, få ett snabbare flöde av köp och försäljningar samt att generera högre avkastning. där vi verkar. Branschen är i mycket hög grad kunskapsorienterad och det är avgörande att med hög kompetens arbeta nära den industriella marknaden för att nå framgång. Här har vi stor nytta av Industrifondens omfattande nätverk. Även i fortsättningen kommer affärsområdet att investera i såväl unga som mer mogna företag, men vi har skärpt investeringskriterierna. De unga bolag vi investerar i måste ha en tekniskt eller strategiskt konkurrensavgörande potential som gör dem attraktiva för exit. När det gäller mer mogna företag ska de ha en potential att nå en omsättning kring 100 miljoner kr inom rimlig tid för att de ska vara intressanta för oss. Målet med vår nya strategi är att minska risken i portföljen, få en högre omsättningshastighet på kapitalet samt generera högre avkastning. Stabilare exitmarknad att vänta Vår bedömning är att marknaden nu har bottnat. Många av de stora läkemedelsföretagen har låg produktivitet i sin egen forskning och patent som närmar sig slutdatum. De har därför behov av att fylla på sina projektportföljer och många av de stora bolagen inom läkemedelsindustri och medicinsk teknik är likvida och kommer att kunna bidra till att stabilisera exitmarknaden. Lennart Hansson, affärsområdeschef Life Science Fakta Life Science Antal innehav: 28 Investerat kapital: 345 MSEK Affärsområdeschef: Lennart Hansson Medarbetare: Jonas Brambeck, Jörgen Lönngren, Anne-Marie Willstrand, Lars Henriksson och Hedvig Andersén Nyinvesteringar : Inga Andel av Industrifondens investerade kapital 22% Investerat kapital per bransch Plattformsbolag Diagnostik 13% 17% 22% Medicinsk teknik 48% Läkemedel

17 Industrifondens verksamhetsberättelse Några innehav inom Life Science BioInvent, som är noterat på den nordiska börsen, är ett forskningsbaserat läkemedels bolag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Bolaget har säte i Lund och driver ett flertal läkemedelsprojekt inom trombos, cancer, åderförkalkning, och ögonsjukdomar. Industrifonden är största ägare i bolaget med åtta procent av aktierna. Bolaget har de senaste åren ingått strategiska allianser för utveckling av sina läkemedelskandidater med partners såsom Genentech och Roche. Under året redovisades positiva resultat från den första kliniska studien av preparatet BI-204, för förebyggande av hjärtkärlsjukdomar, och en fas II-studie inleddes för TB-402, trombos. Investeringsansvarig: Lars Henriksson Vd: Svein Mathisen Airsonett utvecklar produkter som minimerar förekomsten av allergener och andra luftföroreningar. Huvudprodukten är ett unikt hjälpmedel för allergiker och astmatiker luftduschen Protexo. Med denna strömmar luft, som renats från allergiframkallande ämnen, ner över patienten nattetid. Detta avlastar patientens immunförsvar och ger bättre sömn samtidigt som effekten kvarstår under dagtid. Airsonett fick under året klartecken för sin astmabehandling från det amerikanska läkemedelsverket FDA. Bolagets produkter lanseras i år och under Investeringsansvarig: Jörgen Lönngren Vd: Dan Kristensson CellaVision, som är noterat på Stockholmsbörsens First North Premier, utvecklar och säljer instrument för digital blodcellsanalys och inriktar sig främst på sjukhuslaboratorier. Idag finns Cella- Visions instrument på sjukhus i Norden, Europa, USA och Asien. CellaVision är ensamt i världen om tekniken och sjukhusens rationaliseringskrav är en stark drivkraft steg bolagets omsättning för första gången över 100 miljoner kr samtidigt som rörelseresultatet ökade till 13 miljoner kr. Under året etablerades en egen säljkår i USA, ett dotterbolag i Japan och produktportföljen breddades med en applikation för kroppsvätskor. Investeringsansvarig: Lars Henriksson Vd: Yvonne Mårtensson Uppsalabolaget ScandiDos utvecklar och säljer ett system för kvalitetskontroll av cancerbehandling. Med ScandiDos utrustning säkerställs att behandlingen ges på rätt sätt, vilket ger en effektivare behandling med färre biverkningar. Detta spar både tid och pengar. ScandiDos, som har tolv anställda, grundades 2002 och har funnits ute på världsmarknaden i två år. Kunder finns såväl i Europa som i USA och Asien. Nu satsar bolaget på att växa ytterligare samt på att utveckla kompletterande produkter. Intresset för bolaget ökar i takt med att nya metoder för strålbehandling införs. Bolagets omsättning har vuxit snabbt det senaste året. Investeringsansvarig: Jörgen Lönngren Vd: Görgen Nilsson Carmel Pharma utvecklar och säljer läkemedels hanteringssystemet PhaSeal till sjukhus runt om i världen. PhaSeal hindrar att farliga läkemedel, som till exempel cytostatika vid cancerbehandling, läcker och sprids i arbetsmiljön. PhaSeal är väl etablerat inom svensk sjukvård och implementeras nu i klinisk användning på sjukhus i Europa, Nordamerika, Fjärran Östern och Mellanöstern. För tillfället används PhaSeal rutinmässigt vid hantering av cytostatika av mer än sjukhus i Nordamerika, varav några av de största sjukhusen för cancerbehandling i USA. Omsättningen för 2008 var 231 miljoner kr, den högsta någonsin. Investeringsansvarig: Lars Henriksson Vd: Dan Pitulia Medtentia har utvecklat en ny hjärtoperationsteknik med en helixformad hjärtklaffsring som möjliggör reparation och utbyte av hjärtklaffar på ett enklare, snabbare och för patienten mer skonsamt sätt. Bolaget befinner sig fortfarande i ett utvecklingsskede, men kommer att avsluta en preklinisk studie i år. Våren 2010 påbörjas en klinisk studie med den helixformade hjärtklaffsringen på en av Europas största hjärtkliniker. Investeringsansvarig: Hedvig Andersén Vd: Olli Keränen

18 16 Industrifondens verksamhetsberättelse Technology Det gångna verksamhetsåret har i hög grad präglats av arbetsinsatser i våra befintliga innehav för att hantera den turbulenta situationen på marknaden. Affärsområde Technology är Industrifondens största affärsområde. Inom affärsområdet investerar vi huvudsakligen i teknikbolag i branscherna IT, telekom, elektronik, industriteknik och cleantech. Den befintliga portföljen domineras för närvarande till antalet av investeringar i utvecklingskapital. Ett mål är att öka andelen expansionskapital. Utveckling av befintliga innehav Det gångna verksamhetsåret har i hög grad präglats av stora arbetsinsatser i våra befintliga innehav för att hantera den turbulenta situationen på marknaden. Vi har fokuserat på att utveckla bolagens värdeerbjudande till sina respektive målmarknader och har gjort tilläggsinvesteringar i 17 innehav för sammanlagt 114 miljoner kr. Vårt arbete med att utveckla våra innehavs värde erbjudande syftar till att göra dem väl förberedda för en vändning i efterfrågan och konjunktur. nyinvesteringar Affärsområdet har under verksamhetsåret analyserat sammanlagt 167 propåer, vilket är en nedgång med 23 procent jämfört med året innan. Nedgången förklaras av minskad aktivitet i marknaden till följd av konjunkturläget. Vi förväntar oss dock att mönstret efter förra konjunkturnedgången kommer att upprepas med en ökning i utvecklingstakten och ett växande antal intressanta potentiella investeringsobjekt när ekonomin börjar sin återhämtning. Ett viktigt mål för den framtida verksamheten är att utveckla våra innehav med exit som mål. Utvärderingarna har resulterat i nyinvesteringar i bland andra Netadmin och Mashmobile. Netadmin utvecklar och säljer mjukvara för automatisering av affärs- och driftprocesser i bredbands- och stadsnät. Mashmobile har tagit fram en programvara för att göra varje mobil synlig och adresserbar på Internet. Trots de bistra tiderna så har flera av våra bolag utvecklats väl. Qliktech fortsätter att expandera och nådde under året en omsättning på en miljard kronor. Scalado fördubblade både omsättning och antalet anställda samtidigt som bolaget för första gången kunde visa vinst! Framtidsfokus Ett viktigt mål för den framtida verksamheten är att utveckla våra innehav med exit som mål. Genom att ha ett bra exitflöde genereras också kapital för spännande nyinvesteringar. Ytterligare ett verktyg för att säkerställa ett kontinuerligt flöde av attraktiva bolag, för såväl nyinvestering som avyttring, är att vi fortsätter att investera i varje fas av en konjunkturcykel. Tack vare Industrifondens starka balansräkning har vi ett gynnsamt utgångsläge för framtida investeringar. Tommy Nilsson, affärsområdeschef, Technology Fakta technology Antal innehav: 39 Investerat kapital: 642 MSEK Affärsområdeschef: Tommy Nilsson Medarbetare: Thomas Carlström, Dan Ekelund, Lennart Gustafson, Åsa Knutsson, Stefan Jakelius, Anders Schelin, Fredrik von Porat Nyinvesteringar : Netadmin, Mashmobile, Quiqom Andel av Industrifondens investerade kapital 40% Industriteknik Investerat kapital per bransch Cleantech 15% 17% 68% ICT

19 Industrifondens verksamhetsberättelse Några innehav inom Technology Qliktech utvecklar och säljer beslutsstödssystemet Qlikview, en programvara för sammanställning och analys av information från databaser. Det hämtar data ur ett företags olika system, till exempel ekonomisystem, och presenterar det på ett enkelt och överskådligt sätt. Qliktech expanderar snabbt och planen är att bygga ett världsledande globalt bolag något man är på god väg att lyckas med kom amerikanska Accel Partners och Jerusalem Venture Partners in som delägare. Sedan dess har företaget vuxit med i snitt 60 procent per år och har just nått miljardomsättning. Kunder finns i nära 100 länder över hela världen. Utvecklingen av Qlikview sker i Lund, men huvudkontoret finns i Pennsylvania i USA. Bolaget planerar en notering på den amerikanska Nasdaq börsen inom de närmaste åren. Investeringsansvarig: Lennart Gustafson Vd: Lars Björk Nanoradio utvecklar världens minsta och mest strömsnåla chip för kommunikation över wlan, trådlösa nätverk. Chipet används i mobiltelefoner, som då kan fungera över både till exempel gsm och wlan. Det gör att mobilen kan användas via bredbandsanslutning som IPtelefon, för surfning, neddladdning och andra interntettjänster. Nanoradios chip finns sedan förra året i några av Samsungs mobiltelefoner. Bolaget tog under sommaren 2009 in 122 miljoner kr i nytt riskkapital. Pengarna ska användas till att få upp volymerna på dagens produkter och till att öka takten i framtagningen och lanseringen av nästa generations ännu mindre och strömsnålare wlanprodukter. Försäljningskontor finns i Japan, Korea, Taiwan och USA. Investeringsansvarig: Dan Ekelund Vd: Tord Wingren Effpower har utvecklat ett så kallat bipolärt batteri med den unika egenskapen att det ger mycket högre effekt än traditionella batterier, samtidigt som det tål många ur- och uppladdningar. Detta passar särskilt bra för hybridfordon. Effpowers batteri är energieffektivt, vilket medför att fordonen drar mindre bränsle, får lägre driftskostnader och minskar utsläppen. Batteriet kostar bara en tredjedel så mycket som dagens batterier baserade på nickelmetallhydrid. Kommersiell serieproduktion planeras till Bakom Effpower finns en stark ägargrupp med bl a Volvo Technology Transfer, Industrifonden, den välrenommerade österrikiska batteritillverkaren Banner och Gylling Invest. Investeringsansvarig: Anders Schelin Vd: Per Svantesson Arcam levererar utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning framförallt inom flyg- och rymd industri, implantat samt fordonsindustri. Arcams teknik ger stor flexibilitet och gör det möjligt att få fram helt unika föremål, som inte går att tillverka på annat sätt. Dessutom ges möjlighet till betydande besparingar i både tid och pengar. På kundlistan står bland andra flygplanstillverkaren Boeing och amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa samt tillverkare av implantat. Bolaget är noterat på NGM-listan. Investeringsansvarig: Thomas Carlström Vd: Magnus René Scalado utvecklar en programvara, CAPS, för bildhantering i mobiltelefoner. Med den kan mobilen hantera allt större och skarpare bilder, utan att kräva mer minneskapacitet och snabbare processorer. Mjukvaran passar för alla plattformar och med den kan mobiltillverkarna utveckla sina egna avancerade bildapplikationer. För Scalado var 2008 det stora genombrottsåret då förlust vändes till vinst, omsättningen ökade med 150 procent och personalstyrkan fördubblades. Antalet mobiler med Scalados bildprogramvara uppgår nu till mer än 300 miljoner runt om i världen. Scalado har fyra av de fem största mobiltillverkarna som sina kunder. Investeringsansvarig: Lennart Gustafson Vd: Kim Wiencken Netadmin utvecklar ett helautomatiskt system för bredbandsnät och stadsnät. Bolaget är marknadsledande i Norden och har en marknadsandel på 60 procent i Sverige. Netadmins system innebär stora fördelar för både användare och nätägare. Användaren kan via en portal själv välja vilka bredbandstjänster hon vill ha och få direkt tillgång till dem. Man kan exempelvis välja internetleverantör eller ta ett tillfälligt abonnemang på en viss TV-kanal. För nätägaren innebär systemet halverade driftkostnader och/eller möjlighet att hantera mångdubbelt fler abonnenter med befintlig personalstyrka. Investeringsansvarig: Åsa Knutsson Vd: Matthias Trygg Accedo utvecklar interaktiva tjänster och program för IPTV, till exempel olika typer av spel, pussel och frågesporter. Detta är en växande marknad, då fler och fler går över till IPTV. Det ger ett flexibelt TV-tittande och tillgång till många olika tjänster via bredbandet. Accedos kunder är främst TV-operatörer, som via Accedos servrar kan erbjuda sina kunder tillgång till olika interaktiva tjänster. Accedos tjänster finns idag i 25 olika länder i Europa och Asien. Bolaget har finanskrisen till trots fortsatt stark tillväxt och omsättningen ökade 2008 med cirka 50 procent jämfört med föregående räkenskapsår. Investeringsansvarig: Dan Ekelund Vd: Michael Lantz Transic utvecklar och säljer transistorer av kiselkarbid för olika applikationer inom kraftelektronik. Transics transistorer är bland annat avsevärt snabbare, har betydligt lägre förluster samt fungerar i mycket högre temperaturer än konventionella transistorer. Transic kvalificerar för närvarande de första produkterna för kommersiell försäljning samtidigt som många kunder redan börjat designa in produkterna i sina system. Den stora marknaden finns i den snabbt expanderande hybridfordonsmarknaden men många fler applikationer finns även på andra marknader. Utvecklingen görs i Kista men försäljning sker i flera världsdelar. Investeringsansvarig: Stefan Jakélius Vd: Mats Reimark

20 18 Industrifondens verksamhetsberättelse Industrifinans Affärsområde Industrifinans erbjuder expansionskapital till tillverkande industri och etablerade tjänste företag. Förutom kapital bidrar vi med erfarenhet och relevant kompetens till företag som står inför en expansionsfas i sin utveckling. Affärsområdets investeringsfokus är etablerade mindre och medelstora företag, med minst neutralt kassaflöde, som behöver kapital för att expandera. Industrifonden har historiskt visat att vi genom våra insatser kan bidra till en mycket god tillväxt i denna typ av företag. Branschoberoende Vi är fria att investera i företag inom de flesta branscher, men merparten av investeringarna har skett, och kommer troligtvis även framöver att ske, inom tillverkande industri och etablerade tjänsteföretag. Arbetet under verksamhetsåret har fokuserats på att utveckla våra befintliga innehav och mycket arbete har lagts på refinansiering av några av dem. Därutöver har vi även utvärderat potentiella nya investeringsobjekt. Antalet attraktiva objekt som behöver kapital för att expandera har minskat till följd av den globala finanskrisen. Många företag har tvingats skjuta sina tillväxtplaner på framtiden och i stället koncentrera sig på att klara nedgången. Under verksamhetsåret har vi satsat expansionskapital i tre nya företag: Vincent Shoe Store, som via egna butiker och franchising säljer barnskor, Cyrba som tillverkar miljövänliga och snabbmonterade system för bubbelbadkar samt Scandinavian Air Ambulance, som är ledande inom luftburna ambulanstransporter i Sverige. Blandad utveckling i portföljen Utvecklingen i våra bolag har varit mycket varierande under ett verksamhetsår som präglats av den globala Scandinova fick ett kommersiellt genombrott med beställningar på sin puls generator från några av världens mest krävande kunder inom området. finanskrisen. Ett innehav som utvecklats mycket positivt under året är Scandinova som fick ett kommersiellt genombrott med beställningar på sin pulsgenerator från några av världens mest krävande kunder inom området. Andra positiva bolag är ClimateWell, som utsetts till ett av världens 100 mest lovande miljöteknikföretag av den engelska tidningen The Guardian och Envirotainer, som också utvecklats väl och där förberedelser för en försäljning av bolaget har påbörjats. Många av verkstadsbolagen, särskilt inom fordonsindustrin, har däremot drabbats av stora påfrestningar till följd av vikande efterfrågan. Inget av de företag affärsområdet är engagerat i har havererat, men i en knapp handfull av dem har vi tillsammans med andra medinvesterare fått tillföra likviditet under året. I vissa fall har likviditetstillskottet utnyttjats till offensiva satsningar. Ett exempel på det är Skövdeföretaget VICI Industri, som tack vare finansiering från bland andra Industrifonden, kunde göra en kapacitetshöjande investering som säkrade en stororder värd 1,2 miljarder kr, från Volvo Powertrain. Framtida utmaningar Inför framtiden står vi inför ett antal utmaningar. Bland annat måste vi utveckla våra befintliga innehav och förbereda dem för avyttring. Vi måste också hitta nya intressanta investeringar och vi behöver arbeta aktivt för att göra fonden mer känd som en aktör inom expansionsinvesteringar. Vi lägger också stor vikt vid att utveckla vårt nätverk av privata medinvesterare. Anders Eklund, affärsområdeschef, Industrifinans Fakta industrifinans Antal innehav: 23 Investerat kapital: 406 MSEK Affärsområdeschef: Anders Eklund Medarbetare: Helge Backlund, Stefan Lindholm, Sven Röjwall, Tore Tolke och Eric Petersson Nyinvesteringar : Cyrba, Vincent Shoe Store, Scandinavian Air Ambulance Andel av Industrifondens investerade kapital 26% Investerat kapital per bransch Tjänster och övrigt 15% Cleantech 18% 68% Tillverkande företag

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1 Årsrapport 2009-10 Industrifondens Årsrapport 2009-2010 Innehåll Detta är Industrifonden/Året som gått...1 Vd har ordet...2 Industrifondens roll och uppgift...4 Uppdrag, mål och strategi...5 Industrifondens

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Småland och Öarna Uppstartsmöte Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Årsredovisning 2010-11

Årsredovisning 2010-11 Årsredovisning 2010-11 Innehåll Industrifonden i korthet... 1 Vd har ordet... 2 Roll och position... 4 Uppdrag, mål och strategi... 5 Verksamhet... 6 Investeringsfokus... 8 Ägarpolicy... 9 Affärsområde

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Årsredovisning 2011-12

Årsredovisning 2011-12 Årsredovisning 2011-12 Innehållsförteckning Året som gått Industrifonden i korthet 1 Vd har ordet 2 Roll och position på marknaden 4 Mål och strategi 5 Värdeskapande 6 Verksamhet 8 Exits 10 Nyinvesteringar

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Smögen 23 juni 2015 FTABs uppdrag enligt bolagsordning Fouriertransform ABs FTAB s uppdrag enligt bolagsordning Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013

Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013 Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013 KV1_2013_sv 1 Erfaren långsiktig industriell utvecklare Mål: Strategi: Resultat: Hög tillväxt av substansvärdet,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 ~KOMMUN 1 (2) 2014-01-02 VlTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET o l Västmanlandsfonden Västmaniandsfonden begär i bifogad skrivelse daterad 2013-12-13 "att kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016 för Kvartal 4 (oktober december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Vår vision Sverige är internationellt ledande på att omsätta forskning & innovation till framgångsrika

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008.

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008. Göteborg 2008-08-22 Delårsrapport perioden januari juni 2008 Kvartal 2 (april juni) 2008 Omsättningen ökade med 16,8 procent till 9,6 (8,2) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Stockholm den 14 april 1999

Stockholm den 14 april 1999 Stockholm den 14 april 1999 Investors mål är fortsatt att totalavkastningen till aktieägarna, d v s summan av kursutveckling och återinvesterade utdelningar, ska överstiga börsgenomsnittet med 3 procentenheter

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Datum för offentliggörande Finansiella rapporter Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8. Svårt få kapital för småföretag. Kanonår för Scalado. Nytt från våra portföljbolag

Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8. Svårt få kapital för småföretag. Kanonår för Scalado. Nytt från våra portföljbolag Nr. 1 Mars 2009 www.industrifonden.se Svårt få kapital för småföretag Investerare gör väldigt få nyinvesteringar vilket är bekymmersamt för många små företag. sid 3 Kanonår för Scalado sid 4 Scalado, med

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0).

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). 2009-02-27, Free2move Holding AB Bokslutskommunike för 2008 Försäljning och resultat för koncernen Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). Sammanfattning

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari mars 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol Medical

Läs mer

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag Portföljbolagsstudie 2006 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 2000-2005 2. Portföljbolagsstudie 2006 Slutsatser Totalt sysselsatte de svenska portföljbolagen i studien drygt 152 000 personer

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer