Årsredovisning Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare."

Transkript

1 Årsredovisning Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

2 Industrifonden i korthet Investeringar fördelade på investeringsår, bokfört värde 9% Erfarna En av Sveriges största och mest erfarna investerare i tillväxtföretag. 38% 26% 51% 27% Före Efter 2010 Investeringar fördelade på bolagens omsättning, bokfört värde 25% Affärsmässiga Arbetar på affärsmässiga villkor i partnerskap med entre prenörer och andra investerare i syfte att nå avkastning. Utveckling och värdebyggande Industrifonden agerar långsiktigt, har gott om kapital och med verkar aktivt till utveckling och värdebyggande i företagen. 24% MSEK MSEK 0-20 MSEK Investeringar fördelat på affärsområde, bokfört värde 30% 2% 34% 3,5 miljarder kr Har tillgångar på 3,5 miljarder kr och direkta engagemang i 93 bolag inom många olika branscher. Återinvesterar Är en stiftelse bildad av staten Det kapital som genereras återinvesteras i bolag. 24% Technology LifeScience Industrifinans Övrigt Långsiktiga Är en långsiktig men tidsbegränsad ägare som har deltagit i fler än 60 lönsamma försäljningar av bolag sedan Innehållsförteckning Året som gått... 1 VD har ordet... 2 Roll och position... 4 Mål och strategi... 5 Verksamhet... 6 Viktiga händelser... 8 Placeringsverksamheten... 9 Affärsområde Technology Affärsområde Life Science Affärsområde Industrifinans Medarbetare Nätverk Årsstämma Hållbarhetsredovisning...20 Fondstyrning...22 De största innehaven...23 årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning...28 Kassaflödesanalys...30 Tilläggsupplysningar Noter Revisionsberättelse Styrelse...38 Medarbetare...39

3 Året som gått Årets resultat uppgår till 93 ( 158) miljoner kr, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital om 2,6 ( 4,3) procent. Ett bättre resultat jämfört med föregående år förklaras främst av lägre värderegleringar samt högre avkastning för placeringsverksamheten. Exits gjordes under året i Scalado, vars verksamhet såldes till Nokia, och i Innovationsbron, där vår del såldes till Almi Företagspartner. Investeringarna under året uppgick till 369 (419) miljoner kr. Av detta avsåg 68 (184) miljoner kr nyinvesteringar i Resultat 7 (12) för Industrifonden nya bolag och 301 (236) miljoner kr följdinvesteringar i 33 tidigare engagemang. 800 Årets MSEK 700 ny- och följdinvesteringar matchades av 25 respektive miljoner kr från medinvesterare Industrifondens egna kapital minskade till (3 612) miljoner kr. Det investerade kapitalet 1) 100 ökade 0 till (1 495) miljoner kr, motsvarande 44 (41) procent av 200 Industrifondens egna kapital /09 09/10 10/11 11/12 12/13 Resultat MSEK Investeringar per år MSEK /09 08/09 09/10 09/10 10/11 10/11 11/12 11/12 12/13 12/13 Investering MSEK /09 0 Följd Nyin Totala tillgå MSEK /09 Marknadsvärdet på noterade aktier (Arcam, Boule och Cellavision) ökade med 256 miljoner kr och uppgick till 383 miljoner kr på bokslutsdagen. Arcam stod för merparten av denna värdeökning. Noterade Investeringar aktier bokförs per år Resultat MSEK till lägst av anskaffnings- och marknadsvärde MSEK och övervärdet påverkar därför inte årets resultat ) Bokfört värde på finansiella anläggningstillgångar och aktier 400 i noterade bolag /09 09/10 10/11 11/12 12/ /09 09/10 10/11 11/12 12/13 Följdinvesteringar Nyinvesteringar Totala tillgångar MSEK /09 09/10 10/11 11/12 12/13 L In Följdinvesteringar Nyinvesteringar Likvida medel Investerat kapital Actiwave är en av årets nyinvesteringar. Bolaget har utvecklat avancerade ljudalgoritmer och mjukvara som möjlig gör rejält förbättrat ljud i telefoner, läsplattor och TV-apparater, trots att de har låg strömförbrukning och kräver liten plats på chippet. De har även tagit fram den egna ultratunna högtalar serien Opalum. Året som gått INDUSTRIFONDEN 1

4 VD har ordet: Vi fortsätter att leverera Industrifondens betydelse för riskkapitalförsörjningen för små och medelstora bolag har ökat under senare år, i synnerhet för unga tillväxtbolag som baseras på ny teknik eller nya affärsmodeller. Under verksamhetsåret gjorde vi investeringar på 369 miljoner kr i 40 företag, som samtidigt reste drygt 500 miljoner kr från andra investerare. Det är ett styrkebesked. Vi deltog i större tilläggsinvesteringar i flera befintliga portföljbolag för att dessa skulle kunna förverkliga sina affärsplaner. Det bästa exemplet är vår medverkan i kapitaliseringen av Flexenclosure på totalt 160 miljoner kr tillsammans med bland andra IFC, Världsbankens investeringsarm för den privata sektorn. Den svenska paradoxen är en Janteinspirerad humörsänkare som snarast borde förpassas till närmaste soptipp. Nyinvesteringarna om 68 miljoner kr i sju företag, de flesta i tidig uppbyggnadsfas, är färre än föregående verksamhetsår. Men jag noterar att vi haft med oss ovanligt många nyinvesteringar in i vårt nya verksamhetsår, 100 miljoner kr under två månader, vilket bekräftar att vi håller en hög investeringstakt. Verksamheten i bildhanteringsbolaget Scalado såldes till Nokia, vilket kommer att ge en god avkastning för Industrifonden. Vi har också avyttrat aktierna i Innovationsbron till Almi i syfte att skapa en starkare aktör inom sådd och tidig finansiering i Almi Invest. Det är tillfredsställande att värdenedskrivningarna minskat till cirka 10 procent av investeringsportföljens bokförda värde. Kapitalförvaltningen gav ett positivt finansnetto om 95 miljoner kr tack vare en förbättrad aktiemarknad och en överavkastning mot vårt jämförelseindex. Positiv riktning Värdeutvecklingen i investeringsportföljen är klart positiv, främst tack vare det noterade bolaget Arcam, världsledande på maskiner för 3D-tillverkning i metall. Men vår värdering av aktier i portföljbolag följer lägsta värdets princip, det vill säga överstiger aldrig investerat belopp. Vi nollställer alltså övervärden i resultaträkningen. Detta medförde att årets resultat blev 93 miljoner kr, trots att rörelsen gav ett överskott på 163 miljoner kr. Verksamheten i ett investeringsbolag med Industrifondens inriktning måste bedömas utifrån både det faktiska resultatet och värdeutvecklingen i innehaven. Med den bredare måttstocken finns det skäl att se positivt på utvecklingen. Absorberar mer risk Hur lever Industrifonden upp till de finansiella målen och levererar vi samhällsnytta? Vi har under den senaste femårsperioden nått avkastningsmålet, vi är på väg mot att ha minst 50 procent av kapitalet investerat i företag och vi ligger inte långt från kostnadsrestriktionen. Enligt den externa utvärdering av Industrifonden som styrelsen lät göra 2012 skapar vi mervärden bortom rent finansiella mål. I målbilden är vår viktigaste prioritet att förbättra lönsamheten i investeringsverksamheten. Vi vill inte att finansnettot över tid ska bära upp investeringsverksamheten. Samtidigt styrs vi efter principen att vara en marknadskompletterande investerare, så vi måste på portföljbasis kunna absorbera mer risk än marknaden. Det gör vi genom att ha många investeringar i företags uppbyggnadsskede, vilket präglat nyinvesteringarna under de två senaste verksamhetsåren. Att vara både marknadskompletterande och lönsam inom venture capital, som hittills präglats av bristande lönsamhet, är en verklig men spännande utmaning. Stora förändringar i investerarlandskapet Den privata marknaden för venture capital lider fortfarande av sviterna från millenniebubblan med dess alldeles för stora utbud av riskvilligt kapital. Pendeln har dock slagit över för långt i restriktiv riktning. I utvecklingen mot ett nytt jämviktsläge sker stora förändringar i landskapet av investerare. Verksamheten i ett investeringsbolag med Industrifondens inriktning måste bedömas utifrån både det faktiska resultatet och värde utvecklingen i innehaven. Med den bredare måttstocken finns det skäl att se positivt på utvecklingen. För det första har staten flyttat fram sina positioner genom etableringen av flera nya marknadskompletterande investerare, som har möjlighet att tillföra marknaden mycket kapital. För det andra har fondbaserade investerare, som förvaltar institutionellt kapital, i ökad utsträckning kompletterats av kapital från affärsänglar och superangels. Och, för det tredje, har det minskande kapitalutbudet från nordiska fondbaserade investerare lockat fler utlandsbaserade fonder att leta investeringar i Norden. Internationella riskkapitalfonder tillför mycket kompetens kring hur bolag bäst ska internationaliseras, vilket är av stort värde. 2 INDUSTRIFONDEN VD har ordet

5 Svenska bolag lockar utländskt kapital Det som lockar utländska investerare är framför allt att det byggs upp fantastiskt intressanta och lovande bolag på svensk mark. De känner till svenskt kunnande och framåtanda inom till exempel mjukvara, internet, medicinsk teknik, läkemedelsutveckling, energi och miljö. Intresset är utan tvekan störst för internet- och mjukvarubolagen. Vi arbetar aktivt med alla investerare som vill investera i Sverige så att kapitalförsörjningen för tillväxtbolag kan säkras. Innovativ investerare Industrifonden, som långsiktig, kapitalstark och erfaren investerare, är utan tvekan en nyckelspelare i det nya riskkapitallandskapet. Vi har stora möjligheter att förse fler små och medelstora bolag med ägarkapital och riskbärande lån och förstärka vår roll på den svenska riskkapitalmarknaden. Vi är välkapitaliserade och värdeutvecklingen i vår portfölj ser lovande ut. Och vi har de personella resurserna och inte minst nätverken. Vi ska vara en innovativ investerare som skapar varaktiga värden. Så lyder den nya vision som vi tagit fram under året. Den sammanfattar väl vad vi står för och vart vi vill nå. Vi ska ligga i framkant när det gäller att ta initiativ och våga tänka nytt tillsammans med entreprenörer och medinvesterare. Många entreprenörer och saminvesterare efterfrågar just det som Industrifonden står för. Eftersom många bra entreprenörsledda bolag startas i Sverige finns en tillräckligt bördig mylla för att göra lönsamma investeringar som stärker näringslivet och bidrar till nya jobb högre upp i värdekedjan. Det gör mig optimistisk inför framtiden. Hög tid att höja den svenska profilen Fortfarande sprids emellertid myten om den så kallade svenska paradoxen, att vi är dåliga på att kommersialisera innovationer genom nya företag. Denna Jante-inspirerade humörsänkare borde snarast förpassas till närmaste soptipp. Det är hög tid att höja profilen och bejaka att svenskt näringsliv är utomordentligt på att ta till sig och slå mynt av innovationer. Och detta gäller numer även småföretag inom kunskapsintensiva områden. Det finns tillräckliga belägg för det, tycker jag. Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla partners som under året förenat sig med oss i småföretagsamhetens tjänst. Jag vill också tacka alla mina hårt arbetande medarbetare i Industrifonden och vår engagerade styrelse. Ett särskilt tack riktas till avgående styrelsemedlemmen Hans Lindroth. Stockholm i oktober 2013 Claes de Neergaard Verkställande direktör VD har ordet INDUSTRIFONDEN 3

6 Skapar möjlighet för tillväxt Industrifonden förbättrar svenska företags möjligheter att växa genom att ta betydande risk. Vi investerar i bra entreprenörer, både i unga bolag och i etablerade företag som behöver kapital för att växa vidare. Att finansiera nya projekt, produkter och företag har varit Industrifondens uppgift i 34 år. Först som långivare, senare som riskkapitalaktör med ett brett erbjudande. Sedan starten har vi finansierat cirka svenska tillväxtföretag med sammanlagt mer än 15 miljarder kr. Industrifonden kompletterar den privata riskkapitalmarknaden och hjälper företag att växa, utvecklas och bli lönsamma. Ur samhällets synvinkel är fler snabbväxande företag av stor betydelse för landet. Det skapar sysselsättning och skatteintäkter och breddar den industriella basen i Sverige. Många av dessa företag är teknikdrivna och bidrar till att höja förädlingsgraden i näringslivet. Tar större risk Under senare år har riskbenägenheten bland privata aktörer på riskkapitalmarknaden minskat. Industrifondens roll som marknadskompletterande aktör har därför blivit allt viktigare. Vi kan ha fler små, tidiga investeringar än privata aktörer och sammantaget ta större risk. Dessutom underlättas vår kompletterande roll av vår ställning som återinvesterande fond (evergreen fund). Det innebär att de intäkter som skapas tillfaller Industrifonden för att användas till nya investeringar. Detta ger utrymme för den långsiktighet som krävs för att kunna agera som tidig finansiär. Utmärkande för Industrifonden Återinvesterande fond Nationell Kapitalstark Det kapital som genereras återinvesteras i företag, vilket gör att fonden kan vara långsiktig. Industrifonden har ett utpräglat fokus på Sverige. Fonden investerar bara i bolag med svensk anknytning och verkar över hela landet. Industrifonden har tillgångar på 3,5 miljarder kr. Industrifonden drivs affärsmässigt och samarbetar med andra aktörer. Det är i statens intresse att se till att det finns riskvillig finansiering för unga företag när privat kapital tenderar att sträva mot säkrare investeringar. Internationellt sett är mönstret att staten i många länder tar ett aktivt ansvar för att underlätta kapitalförsörjning för bolag i tidiga skeden. Industrifonden är ett av de svenska verktygen för detta. Industrifonden samverkar med privata investerare. Vid en saminvestering med Industrifonden behöver en privat investerare inte ensam bära all risk, vilket underlättar investeringsviljan. Men tillgången till tidig finansiering är cyklisk. I goda tider finns det många hugade investerare, i sämre tider blir de färre. Industrifonden finns med som stabil finansiär och investeringspartner oavsett konjunktur. Samarbete Industrifonden är aktiv och tar egna initiativ för att på olika sätt främja industriell tillväxt och förnyelse i Sverige. Vi har till exempel bidragit till att skapa nya aktörer som CONNECT, KTH Chalmers Capital och Innovationsbron. Vi samarbetar med entreprenörer, svenska och internationella riskkapitalaktörer, industriella investerare, banker, affärsänglar och offentliga institutioner, vilket ger ett omfattande nätverk. Regional närvaro Industrifonden finns närvarande över hela Sverige, främst genom de fyra egna kontoren i Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping. Via dessa täcks en stor del av Sverige av egna medarbetare. Ett aktivt resande runt om i Sverige bidrar också till en god regional närvaro. Industrifondens regionala närvaro stärks ytterligare genom delägarskapet i riskkapitalbolagen KTH Chalmers Capital (Stockholm och Göteborg), Investa Företagskapital (Södra Norrland), Uminova Invest (Umeå) och Lunova (Luleå). Erfarenhet och kompetens Samarbete Industrifonden har över 30 års er farenhet som investerare och finansiär av svenska tillväxtföretag. Fondens medarbetare har lång er farenhet och god branschkompetens. Industrifonden är en aktiv minoritetsinvesterare som samarbetar med entreprenörer och andra investerare. 4 INDUSTRIFONDEN Roll och position

7 Aktiv minoritetsinvesterare Verksamhetsidé, mål och strategi Industrifonden är en aktiv minoritetsinvesterare som erbjuder ägarkapital eller ägarnära lån till små och medelstora tillväxtföretag. Fonden arbetar på affärsmässiga villkor i partnerskap med entreprenörer och andra investerare i syfte att nå avkastning. Industrifonden ska utöva en aktiv ägarroll med en ägarandel på normalt minst 15 procent men under 50 procent. Industrifondens inflytande i bolagen grundas på betydande ägarandelar men också på en stark förtroendeposition, baserad på fondens erfarenhet, trovärdighet och finansiella styrka. Inflytande och samsyn bland ägarna säkras även genom aktieägaravtal. Ett sådant ska alltid finnas i de onoterade portföljbolagen. Industrifonden verkar i allt väsentligt på marknaden för onoterade aktier och följer och värnar god sed på denna marknad. Arbetet med att utveckla bolagen i syfte att åstadkomma bästa möjliga värdeutveckling sker i samarbete med andra ägare och bolag och ska baseras på en överenskommen ägarplan mellan samtliga tongivande ägare samt på bolagens affärsplaner. Dessa utgör grunden för genomförandet och utvärderingen av Industrifondens aktiva ägande. Styrelse Som ägare har Industrifonden normalt minst en representant i styrelsen, antingen en av fondens medarbetare eller en person som nominerats av Industrifonden. Styrelseledamoten ska ha kompetens och erfarenhet som är relevant för det enskilda bolaget. Styrelsens sammansättning ska spegla varje enskilt bolags behov. Industrifonden strävar efter balans avseende kön, ålder och etnisk bakgrund. Industrifonden lägger stor vikt vid styrelsernas kompetens och vill se årliga utvärderingar av styrelsens och verkställande direktörens arbete. I de flesta företag som Industrifonden investerar i, krävs även aktivt arbete och stöd vid sidan om styrelsens arbete. De investeringsteam på Industrifonden som ansvarar för respektive innehav följer kontinuerligt upp och utvärderar bolagens verksamhet. vision Vi ska vara en innovativ investerare som skapar varaktiga värden. Verksamhetsidé Industrifonden investerar i små och medel stora svenska tillväxtföretag. Vi arbetar på affärsmässiga villkor i partnerskap med entreprenörer och andra investerare i syfte att nå avkastning. Vi agerar långsiktigt och allt kapital återinvesteras i nya bolag. På så sätt stärker vi också den svenska riskkapitalmarknaden. MÅL Avkastningen på eget kapital ska överstiga femårig statsobligationsränta över en investeringscykel. Gemensamma kostnader ska uppgå till högst 2,5 procent av totala tillgångar. Industrifonden ska agera marknadskompletterande och samverka med privat kapital. Minst hälften av det egna kapitalet ska vara investerat i företag. Strategier Förbättra lönsamheten i investeringsverksamheten. Fler och större direktinvesteringar för att höja andelen investerat kapital till minst 50 procent. En bättre riskdiversifierad investeringsportfölj. Regional närvaro med egen personal, aktiviteter och samarbeten med andra för att säkerställa ett gott affärsflöde. MÅLUPPFÖLJNING Industrifonden har nått sitt avkastningsmål under den senaste femårsperioden. Cirka 44 procent av Industrifondens egna kapital är investerat i företag. Gemensamma kostnader uppgår till 2,6 procent av totala tillgångar. Mål och strategi INDUSTRIFONDEN 5

8 Kapitalstyrka och erfarenhet Industrifonden är en av Sveriges största och mest erfarna investerare i tillväxtföretag. Vi är en kapitalstark, långsiktig och affärsmässig partner som går in som aktiv ägare tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Vår drivkraft är att medverka till att bygga framgångsrika företag och skapa varaktiga värden. Investeringsbelopp Vi investerar normalt mellan 5 och 100 miljoner kr per företag. Investeringskapitalet tillförs vanligtvis successivt och därför kan en första investering under stiga 5 miljoner kr. Ingen enskild investering får överstiga 5 procent av förvaltat kapital (för närvarande motsvarande 177 miljoner kr). Investeringskriterier Några av kriterierna för ett investeringsbeslut är att företaget ska ha: Drivande och kompetent ledning. Bra ägarkonstellation. En unik affärsmodell, teknologi, produkt eller tjänst. Vilja och förmåga att växa. Goda utsikter till lönsamhet på en växande, internationell marknad. Dessutom ska det vara tydligt hur Industrifonden i en framtid ska kunna avyttra sitt engagemang. Aktiv ägare Industrifonden investerar i små och medelstora företag med stor tillväxtpotential som bedöms kunna hävda sig på en internationell marknad. Det är företag med starka entreprenörer, unika produkter eller tjänster och/ eller nya affärskoncept. Vi investerar både i unga innovativa bolag som behöver finansiering för att utvecklas och bli lönsamma och i etablerade företag som behöver finansiering för att växa vidare. Industrifonden är en aktiv, tidsbegränsad och ansvarsfull ägare, som i varje enskild investering agerar på lika villkor som andra investerare. Bred branschorientering Industrifonden investerar i många olika branscher, främst i IT/internet, industriteknik, cleantech, life science samt tillverkande industri och etablerade tjänsteföretag. Samarbete Industrifonden samarbetar oftast med andra aktörer i sina investeringar. Fonden har vitt förgrenade nätverk bland svenska och internationella riskkapitalbolag, industriella inves terare, affärsänglar och offentliga institutioner. Arbetet med att utveckla portföljbolagen sker främst via styrelsearbete tillsammans med medinvesterare från våra nätverk. Ägarkapital och lån Investeringar i unga innovativa teknikbolag sker huvudsakligen via ägarkapital genom deltagande i nyemissioner eller indirekt genom konvertibler som senare kan omvandlas till aktier. Fonden är en aktiv minoritetsinvesterare, som siktar på en ägarandel om lägst 15 och högst 50 procent. När det gäller investeringar i redan etablerade företag erbjuder vi skräddar sydda finansiella lösningar i form av ägarkapital eller olika typer av ägarnära lån. Ägarroll Industrifondens inflytande i bolagen grundas på betydande ägarandelar men också på en stark förtroendeposition, baserad på fondens erfarenhet, trovärdighet och finansiella styrka. Inflytande och samsyn bland ägarna säkras även genom aktie ägaravtal. Arbetet med att utveckla bolaget i syfte att åstadkomma bästa möjliga värdeutveckling sker i samarbete mellan ägare och bolag och ska baseras på en överenskommen ägarplan samt på bolagets affärsplan. Dessa utgör grunden för genomförandet och utvärderingen av Industrifondens aktiva ägande. Försäljning av bolag/exits Industrifondens engagemang är tidsbegränsade. De varar som regel mellan fem och tio år, men det har tagit nästan 15 år att vänta ut de största framgångarna. Försäljning av fondens aktier i ett innehav kan ske antingen till en industriell eller finansiell aktör, en medinvesterare eller över börs. 6 INDUSTRIFONDEN Verksamhet

9 Industrifonden skapar värden Industrifonden spelar en viktig roll för riskkapitalförsörjningen till svenska små och medelstora företag. Vårt kapital och vår kompetens bidrar till att innovationer och entreprenöriellt företagande får möjlighet att utvecklas, vilket i sin tur skapar tillväxt och välståndsutveckling i Sverige. Industrifondens verksamhet skapar värden i flera led; dels genom investeringar i företag som vill och kan växa, dels genom företagens utveckling och tillväxt. De värden som byggs upp kan, sedan Industrifonden sålt sitt innehav, användas för investeringar i nya bolag. Under den tid Industrifonden är engagerad i ett bolag sker teknik- och kunskapsspridning, samtidigt som växande bolag ger ökad konkurrenskraft och sysselsättning. Allt sammantaget förstärker detta den industriella utvecklingen och förnyelsen i Sverige. värdeskapande och verksamhetseffekter Företagens tillväxt Nyckeltal Omsättning Antal anställda Industrifonden Kunskap och kapitalbas att investera i företag som kan och vill växa. Företag Investeringar som ger finansiell styrka för tillväxt och lönsamhet. Samhälle Kunskaps- och teknikspridning, sysselsättning och konkurrenskraft. En handfull av våra större bolag har minskat omsättning och antal anställda jämfört med föregående år. Då de övriga bolagen är relativt små får detta ett starkt genomslag på totalsiffrorna. Industrifondens 40 största innehav som en koncern. Avser endast bolag där Industrifonden varit delägare hela året. Vår genomsnittliga ägarandel uppgår till 25 procent. fakta och nyckeltal Finansiell styrka Kunskap och kapitalbas att investera. över 30 års erfarenhet. 30 medarbetare. Eget kapital på 3,5 miljarder kr. Cirka 2 miljarder kr i likvida medel. Investeringar 15 miljarder kr till cirka företag eller i genomsnitt cirka 500 miljoner kr per år sedan Affärsmässiga investeringar i syndikat med privata aktörer. Industrifondens nyinvesteringar under året på 68 miljoner kr medförde medinvesteringar på 25 miljoner kr från privata investerare. Industrifondens följdinvesteringar under året på 301 miljoner kr med förde medinvesteringar på 477 miljoner kr från privata investerare. Företagens utveckling efter Industrifondens exit Deltagit i 60 lyckade exits sedan Ett av fem bolag har idag utländskt ägande. Så gott som alla har fortsatt verksamhet i Sverige. Bolagen omsatte tillsammans cirka 11 miljarder kr Totalt cirka anställda Verksamhet INDUSTRIFONDEN 7

10 Viktiga händelser under året Nokia köpte Scalado Årets enda exit gjordes när verksamheten i Scalado köptes av Nokia. Större ägare förutom Industrifonden var Northcap Partners, Teknoseed och grundarna. Scalado, med säte i Lund, utvecklade mjukvara för avancerad bildhantering i mobiltelefoner och var en ledande aktör inom detta segment. Kameran är ett av Nokias viktigaste konkurrensmedel för mobiltelefoner och i och med köpet av Scalado blev Lund deras centrum för bildhantering. Verksamheten i Lund har därför fortsatt att expandera sedan övertagandet. Scalado grundades år 2000 av fyra Lundastudenter. Bolaget omsatte cirka 130 miljoner kr 2011, året innan det såldes till Nokia. Köpeskillingen i affären är hemlig. Men för Industrifonden, som varit delägare i bolaget sedan 2004, blev Scalado en bra investering. Arcam gick från klarhet till klarhet Arcam, som utvecklar så kallade 3D-skrivare för metalldetaljer, har utvecklas mycket väl under året, både operativt och värdemässigt. Den starka tillväxt som sågs under andra halvåret 2012 fortsatte under första halvåret Då ökade omsättningen med 80 procent och resultatet förbättrades kraftigt. Bolaget har tagit flera viktiga order från flygindustrin, som är det ena av bolagets två huvudspår. Det andra är medicinska implantat och där har Arcam slutit ett strategiskt samarbetsavtal med det amerikanska ortopedibolaget DiSanto Technology (DTI), ett avtal som ger Arcam en option att förvärva DTI inom två år. Arcams aktie, som noterades på Nasdaq OMX i juni 2012, är en av dem som under året gått allra bäst på Stockholmsbörsen. Aktiekursen ökade från 56 kr den 1 juli 2012 till 350 kr den 30 juni Detta ger ett bolagsvärde på cirka 1,5 miljarder kr, där Industrifondens andel motsvarar drygt 320 miljoner kr. Bolaget har i juni tagit in cirka 115 miljoner kr för framtida expansion, genom riktade emissioner motsvarande drygt 9 procent av aktierna. Världsbanken gjorde storinvestering i Flexenclosure Världsbankens finansieringsinstitut IFC gjorde under året sin allra första investering i Sverige genom att investera 80 miljoner kr i Flexenclosure, som erbjuder miljövänliga system för energiförsörjning till telekomindustrin. Bolaget tog in sammanlagt 160 miljoner kr, varav hälften från IFC och hälften från de tidigare ägarna Industrifonden och Andra AP-fonden. Kapitalet kommer att användas för att öka försäljningstakten och för vidareutveckling av Flexenclosures gröna telekom- och IT-lösningar. IFC (International Finance Corporation) är en del av Världsbanksgruppen och finansierar projekt inom den privata sektorn världen över. Flexenclosures tillväxtstrategi ligger helt i linje med IFC:s mål att förbättra tillgången på mobiltelefoni för människor på landsbygden i utvecklingsländer, och samtidigt minska de globala utsläppen av växthusgaser, sade Andrew Bartley, Chief Investment Officer för telekom, media och teknologi på IFC. Ungefär basstationer för mobiltelefoni i utvecklingsländer förlitar sig på dieselgeneratorer för sin elförsörjning. Detta är en stor potentiell marknad för Flexenclosures produkterbjudande. Flexenclosure satsar mycket på forskning och utveckling, och på att bygga upp sin försäljningsorganisation på tillväxtmarknader. Under det senaste året har bolaget öppnat nya kontor i Nigeria, Kenya, Pakistan, Indien, Malaysia och Dubai. 8 INDUSTRIFONDEN Viktiga händelser

11 Innovationsbron sålt till Almi Industrifonden och staten överlät under året sina aktier i Innovationsbron till Almi Företagspartner AB. Detta skedde i samband med att Almi och Innovationsbron den 1 januari 2013 gick samman i en gemensam organisation. Innovationsbrons verksamhet med såddkapital och inkubation blev därmed en del av Almi, numera med fyra affärsområden; Rådgivning, Lån, Riskkapital och Inkubation. De tjänster som tidigare fanns i Innovationsbron får nu större möjlighet att nå ut i och med att de blir tillgängliga via Almis alla fyrtio kontor över hela landet. Tanken med sammanslagningen är att göra det enklare och tydligare för företagen, som i fortsättningen kan vända sig till en och samma aktör som täcker hela kedjan från tidig idéfas till befintliga företag i expansionsfas. Årets nyinvesteringar Bolag Webb Verksamhet Industrifondens insats, MSEK Med investerares insats, MSEK Medinvesterare Actiwave Ljudalgoritmer 15 2 SEB Venture Capital Anyfi Networks Teknik för Wi-Fi-nät 9 1 Befintliga ägare Avtal 24 Avtalsjuridik på nätet 6 4 Privata investerare Garantibil Begagnade bilar via nätet 4 1 Grundare Inriver Mjukvara för hantering av produktinformation 15 5 Zobito Mantex Fuktmätare för pappersindustrin Innogy Ventures Mobivending Mobila betalnings lösningar för varu automater 9 2 Applied Value Vencap Årets följdinvesteringar 33 bolag TOTALA investeringar Placeringsverksamheten I Industrifondens placeringsverksamhet förvaltas det likvida kapital som inte är investerat i företag. Det uppgick vid verksamhetsåret utgång till cirka miljoner kr, varav 23 procent var placerat i aktiefonder, 14 procent i hedgefonder och 63 procent i räntebärande förvaltning. Ett arbetsutskott till styrelsen med styrelsens ordförande som ordförande ansvarar för placeringsverksamheten. Inriktningen för verksamheten bestäms i det placeringsreglemente som ingår i styrelsens arbetsordning. Syftet är att placera med en väl avvägd risk i förhållande till Industrifondens engagemangsverksamhet vars investeringar karaktäriseras av hög risk. I förvaltningen får upp till 30 procent placeras i aktier, upp till 20 procent i hedgefonder och resterande i räntebärande instrument. Med undantag av placeringar i kort ränteförvaltning är förvaltningen fondbaserad. Avkastningen under verksamhetsåret uppgick till cirka 130 miljoner kr, motsvarande 6,4 procent av marknadsvärdet på placerat kapital. Under de senaste fem verksamhetsåren har avkastningen varit 29,8 procent, vilket innebär i genomsnitt 5,3 procent per år. Placeringsverksamheten INDUSTRIFONDEN 9

12 Affärsområde Technology Affärsområde Technology investerar främst i teknikbolag inom IT/Internet, telekom, elektronik, industriteknik och cleantech. Under verksamhetsåret gjorde affärsområdet nyinvesteringar på 68 miljoner kr och följdinvesteringar på 77 miljoner kr, vilka matchades av 110 miljoner kr från medinvesterare. Inflödet av investeringspropåer liksom kvaliteten på bolagen har ökat under verksamhetsåret. Under året gjordes sju nyinvesteringar och en exit när Scalado såldes till Nokia. Arbetet med att förnya portföljen har därför kunnat fortgå planenligt. Under flera år har vi arbetat målmedvetet med att förändra och utveckla portföljen. Risken har successivt minskats liksom värderegleringarna genom att vi gått ur eller vänt utvecklingen i svaga bolag. Samtidigt har vi investerat i nya bolag med intressanta verksamheter och affärsmodeller. Portföljen är nu bättre balanserad och har gått från att vara teknologiintensiv till att vara mer internetrelaterad. Kapital finns Det finns riskvilligt kapital på marknaden, men få aktörer är beredda att gå in i bolag med långsiktigt stora kapitalbehov. De bolag som attraherar flest intressenter har redan en färdig produkt/tjänst och står inför en expansion eller verkar i internet- och mediasegmentet. Inom denna sektor har Sverige gott renommé och många internationella investerare är därför intresserade av den svenska marknaden. Inom cleantech är investerarna där emot få och intresset svalt. Få lyckas göra lönsamma investeringar då segmentet kräver mycket kapital och långsiktiga ägare. Viktigt att bygga värden Affärsområdet avser även fortsättningsvis att behålla en hög investeringstakt. Inflödet av nya bolag i portföljen kommer sannolikt att vara större än utflödet under de närmaste åren. Under flera år har vi arbetat målmedvetet med att förändra och utveckla portföljen. Utan att utöka vår egen organisation har vi kapacitet att hantera ytterligare ett dussintal bolag. Vidare ska vi med hjälp av starka ägarplaner och professionellt styrelsearbete utveckla bolagen och bygga värden. Styrelseordförande, VD och CFO är tre oerhört väsentliga roller där det gäller att hitta rätt person om bolagen ska ha möjlighet att nå sin fulla potential. Bolag som kan visa på god omsättnings- och resultatutveckling eller har ett strategiskt tekniskt värde blir också attraktiva för förvärv, vilket underlättar framtida exits. Affärsområde Technology Antal innehav 42 Investerat kapital, MSEK 537 Affärsområdeschef Medarbetare Tommy Nilsson Malin Carlström, Hadar Cars, Dan Ekelund, Johan Englund, Lennart Gustafson, Stefan Jakélius, Fredrik von Porat, Anders Schelin Nyinvesteringar Actiwave, Anyfi Networks, Avtal 24, Garantibil, Inriver, Mantex, MobiVending Andel av Industrifondens investerade kapital 34% Tommy Nilsson, affärsområdeschef 10 INDUSTRIFONDEN Affärsområde Technology

13 Kvalitet lönar sig i längden för Footway Bolaget idag Försäljningen av skor på nätet ökar stort i Sverige och det finns många aktörer på marknaden. Footway är genom köpet av konkurrenten Heppo 2013 nummer tre i storlek i Sverige och tänker fortsätta att växa genom att erbjuda kvalitet. Vi vill ge kunderna en så bra upplevelse att de kommer tillbaka och köper mer och dessutom tipsar sina kompisar om oss, säger VD och grundare Daniel Mühlbach. För när en marknad mognar vinner den som erbjuder den bästa upplevelsen och servicen. Företaget håller till i Aftonbladets gamla tryckerilokaler i Kista utanför Stockholm. Här finns det plats för det gigantiska lagret med par skor från 450 olika varumärken. Och fler ska det bli. Man håller nämligen på att bygga ytterligare en våning ovanpå de befintliga lagerhyllorna för att få in ännu fler skor. För det är bredden på sortimentet som är e-handlarens konkurrensfördel gentemot den vanliga skohandeln. Och en effektiv lagerhantering är en avgörande framgångsfaktor. Två gånger om året höst och vår kommer det in par skor till Footway. 50 procent av försäljningen går till Sverige, resten till de övriga nordiska länderna. Bakgrund Footway grundades 2010 av e-handels pionjären Daniel Mühlbach, som startade kontaktlinsföretaget Lensway redan Målet är att bygga ett nytt framgångsrikt e-handelsföretag, där vi får nytta av våra erfarenheter från Lensway. Till exempel vikten av långsiktighet, för det tar tid att växa och att förändra kundernas köpbeteenden, säger Daniel Mühlbach. Men andelen svenskar som köper sina skor på nätet ökar stadigt och vi ser goda möjligheter att växa tog bolaget in 28 miljoner kr från Industrifonden, eequity och grundarna. Pengarna har använts till expansion i Norden. Därför investerade Industrifonden Footway ligger väl i linje med vår strategi att investera i skalbara affärsmodeller med stor potential såväl på den svenska som internationella marknader. Med en marknad i stark tillväxt och erfarna entreprenörer i ledningen ser vi mycket positivt på Footways möjligheter att lyckas. Footway Grundat 2010 Antal anställda 35 VD Ordförande Omsättning 2012 Största ägare Daniel Mühlbach Patrik Hedelin 27 MSEK Investeringsår 2011 Affärsområde Vad tillför Industrifonden? Industrifondens ägarfilosofi med sunda värderingar och långsiktighet liknar min, säger Daniel Mühlbach. Dessutom är de aktiva och ett bra bollplank. Nästa steg Footway ska fortsätta att växa och kontinuerligt förbättra både sitt erbjudande till kund och sina interna processer. Trots att det finns ett stort utrymme för att växa vidare i Norden så börjar man också titta på etablering i fler länder. Framtiden Footways framtid är upp till kunden. Bolaget vill växa, men inte snabbare än att kunderna kan hanteras och ges den bästa köpupplevelsen. Kvalitet är viktigare än tillväxttakten det tjänar man på i längden! eequity, Industrifonden, Daniel Mühlbach Technology Investerings ansvarig Webbadress Johan Englund Affärsområde Technology INDUSTRIFONDEN 11

14 Affärsområde Life Science Affärsområde Life Science investerar i bolag i segmenten läkemedel, medicinsk teknik och e-hälsa. Under verksamhetsåret genomförde affärsområdet följdinvesteringar på 119 miljoner kr, vilka matchades av 182 miljoner kr från medinvesterare. Under det gångna verksamhetsåret har affärsområdet arbetat med att stärka och utveckla portföljen och flera av portföljbolagen har nått viktiga milstolpar och befinner sig i transformerande skeden. Några av dem är: InDex Pharmaceuticals, som utvecklar en ny klass av läkemedel för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom, har slutfört patientrekryteringen i en klinisk fas III-studie med läkemedlet Kappaproct. I studien har specialistkliniker i åtta europeiska länder deltagit. Bonesupport, se nästa sida. Pharmalink har nått viktiga regulatoriska resultat, som reducerar risken i avslutande klinisk utvecklingsfas. Bolaget vidareutvecklar och anpassar formuleringar för nya indikationer hos befintliga läkemedelssubstanser för att tillgodose betydande medicinska behov och ökad patientsäkerhet. Oncopeptides, som utvecklar läkemedel för cancerbehandling, har nyligen inlett en fas II-studie i Europa och USA på patienter med multipelt myelom. Under året genomfördes en betydande förstärkning av ägarstruktur och ledning i samband med finansiering av bolagets fortsatta utveckling. Life science starkt i USA I USA har utvecklingen vänt och intresset för life science-bolag har ökat markant. De noterade bolagen går starkt och antalet börsnoteringar är det högsta sedan Detta påverkar såväl venture capital-marknaden som de privata bolagen mycket positivt. I Sverige är dock intresset för branschen fortfarande relativt svalt. Vi lider bland annat av det begränsade antalet privata riskkapitalaktörer i sektorn. Tidigare motgångar för flera svenska börsnoterade life science-bolag har skapat misstro och påverkar investeringsviljan negativt. Trots detta ser vi flera intressanta möjligheter till betydande framgångar inom svensk life science, både bland noterade och onoterade bolag. Vi ser flera intressanta möjligheter till betydande framgångar inom svensk life science, både bland noterade och onoterade bolag. Detta i kombination med ett visst ökat intresse från några europeiska och amerikanska riskkapitalaktörer ger hopp om att en vändning kan vara i sikte även för svensk life science. Fler medinvesterare behövs Ett viktigt fokusområde framöver är att arbeta för att öka intresset för den svenska life science-sektorn bland såväl svenska som internationella investerare. Här kan vi bidra genom att delta i en stark finansiering av väl selekterade bolag med möjlighet att utvecklas till vinnare på en tuff internationell marknad. Affärsområde Life Science Antal innehav 19 Investerat kapital, MSEK 519 Affärsområdeschef Medarbetare Nyinvesteringar Lennart Hansson Hedvig Andersén, Jonas Brambeck, Lars Henriksson, Nina Rawal, Anne-Marie Willstrand Inga Andel av Industrifondens investerade kapital 33% Lennart Hansson, affärsområdeschef 12 INDUSTRIFONDEN Affärsområde Life Science

15 Bonesupport fixar benet Bolaget idag Bonesupport tillverkar det injicerbara benfyllnadsmaterialet Cerament, som absorberas av kroppen samtidigt som det stimulerar benet att växa ihop igen. Bolaget fokuserar på tre områden; trauma, där materialet används för att reparera benbrott, beninfektioner, orsakade av exempelvis svår diabetes samt för att fixera skruvar och implantat i ben. Amerikanska Biomet distribuerar Cerament i USA. I Europa har bolaget en egen säljorganisation. Bonesupport har nyligen lanserat en ny produkt: Cerament-G som kombinerar Cerament med antibiotika. Cerament-G förhindrar och behandlar beninfektion på ett mycket effektivt sätt och möjliggör helt nya behandlingsmöjligheter där amputation hittills varit enda alternativet. Bakgrund Bonesupport, med säte i Lund, grundades 1999 av professor Lars Lidgren vid Lunds universitet. Bakom Cerament ligger många års forskning för att få fram ett bensubstitut som har rätt konsistens och som inte absorberas för fort innan kroppseget ben hunnit växa in i dess ställe. Materialets injicerbarhet och formbarhet gör det lätt för kirurgen att hantera. Cerament har hittills använts i över kirurgiska ingrepp på människa med mycket goda resultat. Därför investerade Industrifonden Ceraments unika egenskap att helt absorberas i kroppen, samtidigt som materialet stimulerar beninväxt och går att kombinera med antibiotika, gör det till en revolutionerande produkt inom ortopediområdet. Vad tillför Industrifonden Industrifonden är en stark och stabil investerare som aktivt bidrar till bolagets strategiska utveckling, säger VD Lloyd Diamond. Att ha en investerare som Industrifonden är bra för ett litet företag som Bonesupport. Det ger oss trovärdighet. Bonesupport Grundat 1999 Antal anställda 28 VD Ordförande Omsättning 2012 Största ägare Lloyd Diamond Örn Stuge 8,3 MSEK Investeringsår 2011 Affärsområde Nästa steg Närmast ska bolaget fokusera på att säkerställa tillväxten i USA och Europa samt att få amerikanskt FDA godkännande för Cerament-G. Bonesupport planerar även att utöka användningsområdet för Cerament-G genom att lansera den med fler typer av antibiotika. Framtiden En kontinuerlig dialog förs med flera ledande bolag inom medicinsk teknik. Planen är att Bonesupport ska köpas av ett större företag, som har kapacitet att maximera potentialen i Bonesupports produkter. HealthCap, Industrifonden, Lundbeckfond Invest Life Science Investerings ansvarig Webbadress Hedvig Andersén Affärsområde Life Science INDUSTRIFONDEN 13

16 Affärsområde Industrifinans Affärsområde Industrifinans investerar i etablerade mindre och medelstora tillväxtföretag som behöver kapital för att expandera. Fokus ligger på tillverkande industri och tjänstesektorn. Under verksamhetsåret gjorde affärsområdet följdinvesteringar på 105 miljoner kr vilka matchades av cirka 185 miljoner kr från medinvesterare. Den viktigaste händelsen under året var den starka värdetillväxten i Arcam, som tillverkar utrustning för så kallad 3D-printing i metall. Industrifonden har varit engagerad i bolaget sedan 1999 och är största ägare med 22 procent av aktierna. Bolaget noterades på Nasdaq OMX i juni 2012 och aktiekursen sjudubblades under verksamhetsåret från 56 kr till 350 kr per aktie den 30 juni Flera av affärsområdets andra innehav har också utvecklats positivt under året. Både genom egen expansion och med nya offensiva satsningar, såsom Världsbankens storinvestering i Flexenclosure, läs mer på sid 8. Intensivt arbete Affärsområdet har arbetat intensivt med att stärka bolagen genom kapitalisering och förändringar i ägarstrukturer. Ett exempel är Alders inträde som ny huvudägare i Powerbox. Ett annat exempel på detta är den fulltecknade företagsobligation på 250 miljoner kr som Scandinavian Air Ambulance gav ut. På så sätt har bolaget säkrat kapital för fortsatt expansion. Men vi har också haft en tuff marknad för några andra av våra portföljbolag vilket påverkat utvecklingen negativt. Minskad vilja att expandera Affärsområdet genomförde inte någon nyinvestering under verksamhetsåret. Flera av de potentiella affärer som vi arbetat med under året har vi av olika anledningar inte gått i mål med, eller så har investeringen förskjutits in på följande verksamhetsår. Allmänt sett är affärsflödet inom sektorn svagt. Främst för att företagens vilja att expandera minskat påtagligt. Men många gånger är det också transaktionsstrukturen som inte passar för Industrifonden, då ägarna vill sälja hela sitt innehav. Industrifonden är dock enbart intresserad av att gå in som aktiv Flera av affärsområdets andra innehav har också utvecklats positivt under året. Både genom egen expansion och med nya offensiva satsningar. delägare för att tillsammans med övriga ägare och företagsledning bistå bolaget i den fortsatta utvecklingen. Den stora osäkerhet som råder på marknaden med bland annat tuffare kreditvillkor från bankerna leder också till att många företag inte vågar ta risken att växa, trots att potentialen finns. Den största utmaningen är därför att hitta bolag som vågar ta steget att växa. Nya och befintliga nätverk Affärsområdet har lagt mycket arbete på nya och befintliga nätverk, till exempel bland banker och privatinvesterare i syfte att förbättra inflödet av investeringspropåer och att hitta fler medinvesterare. Affärsområde Industrifinans Antal innehav 27 Investerat kapital, MSEK 464 Affärsområdeschef Medarbetare Nyinvesteringar Åsa Knutsson Thomas Carlström, Sofia Ericsson Holm, Sven Röjwall, Gustaf Sköld, Tore Tolke Inga Andel av Industrifondens investerade kapital 30% Åsa Knutsson, affärsområdeschef 14 INDUSTRIFONDEN Affärsområde Industrifinans

17 Från livsmedel till livsstil med Oatly Bolaget idag Cereal Base Ceba, mera känt under varu märket Oatly, är redo för nästa steg. Bolaget omsätter 200 miljoner kr och växer stadigt med 10 procent om året. För trots begränsad marknadsföring är det många kunder, både i Norden och i Storbritannien, som köper bolagets olika havremjölksprodukter. Men de ska bli fler och därför är Oatly nu inne i en genomgripande förändringsprocess med kraftig expansion som mål. Detta ska ske genom att positionera om bolaget från livsmedelsbolag till livsstilsbolag. Oatly ska inte längre förknippas med specialkost och laktosallergi, utan med en hälsosam och hållbar livsstil. Oatlys produkter, alla baserade på havre mjölk, är framställda på ett hållbart sätt med få tillsatser och fungerar lika bra på gymmet, i skolmaten som på caféet. Hittills har produkterna bara funnits i mataffärer och då placerats bredvid specialkosten. Bakgrund Oatlys patenterade havredryck är ett resultat av forskning vid Lunds universitet. Forskarna ville få fram ett livsmedel med alla de egenskaper som kännetecknar mjölk: inte bara en dryck utan ett flytande livsmedel. Havrebasen skulle också kunna användas som råvara till mer förädlade produkter, och innehålla hög proteinhalt, aminosyrabalans, hög andel omättade fettsyror och fibrer. I mitten av 1990-talet började havredrycken att säljas i England och Sverige. Numera är sortimentet utökat med bland annat matlagningsgrädde, glass, smoothies och yoghurt; allt baserat på havre. Produktionen sker i fabriken i Landskrona, där det tillverkas drygt 20 miljoner liter havredryck per år. Därför investerade Industrifonden Oatlys havremjölk, som bygger på egen patenterad teknologi, är ett unikt livsmedel, bra både för hälsa och miljö. Dessutom verkar bolaget i en bransch med mycket goda framtidsutsikter. Vad tillför Industrifonden Trygghet och en klokskap. Industrifonden är en viktig del av det vi är de har varit med om att fatta de djärva beslut som är avgörande för vår framtid, säger Oatlys VD Toni Petersson. Oatly (Cereal Base Ceba) Grundat 1996 Antal anställda 60 VD Ordförande Omsättning 2012 Största ägare Toni Petersson Rolf Bjerndell 200 MSEK Investeringsår 2002 Affärsområde Investerings ansvarig Webbadress Pågens, familjen Öste, Industrifonden Industrifinans Thomas Carlström Nästa steg Nya Oatly ska lanseras Detta ska ske med olika varumärkesbyggande aktiviteter i syfte att synliggöra Oatly för en bredare publik. Då som ett fullfjädrat livsstilsvarumärke baserat på svenskhet och havre, som finns tillgängligt på alla de platser där hälsomedvetna människor rör sig. Med fokus på havrets nyttiga egenskaper och en hälsosam livsstil ska bolaget erövra en ny gigantisk marknad under mottot: Oatly förbättrar folks liv. Framtiden Målet är en offensiv tillväxt för att nå en omsättning på 500 miljoner kr Affärsområde Industrifinans INDUSTRIFONDEN 15

18 Medarbetare i fokus Industrifondens medarbetare är med sina kunskaper, erfarenheter och stora engagemang en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Det är därför av stor vikt att vara en attraktiv arbetsplats för att på bästa sätt söka attrahera, ta tillvara och utveckla medarbetare. För att trivas på Industrifonden bör man vara drivande, tycka om högt tempo, kunna arbeta i team och stå för sina beslut. Motiverade och engagerade medarbetare är av avgörande betydelse för att vi ska nå våra affärsmål. Därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för organisation och arbetsinnehåll, utveckling och trivsel allt för att attrahera och behålla rätt medarbetare. Vi lägger stor vikt vid en fungerande samverkan mellan chef vår nya vision Vi har under året tagit fram en ny vision: och medarbetare där var och en ska kunna påverka sin egen arbetssituation. Industrifonden är en arbetsplats med högt i tak och det förs en kontinuerlig informell dialog med alla medarbetare, bland annat via regelbundna informationsmöten och årliga medarbetarundersökningar. Alla medarbetare har sjukvårdsförsäkring som inkluderar regelbundna hälsokontroller samt tillgång till subventionerad friskvård. Vi ska vara en innovativ investerare som skapar varaktiga värden. Med innovativ investerare menar vi Är affärsmässiga och lönsamma. Tar initiativ och vågar tänka nytt, har mod och drivkraft för att ständigt utvecklas. Arbetar i partnerskap med nyskapande entreprenörer och investerare som skapar dynamik. Värderingar En stark och tydlig företagskultur med en öppen och rak kommunikation är av stor vikt för att vi ska uppnå vår vision och våra mål. Våra kärnvärden är basen för vår företagskultur och fungerar som vår interna kompass. De är: Tar ansvar Vi är en oberoende och pålitlig aktör, som strävar efter att leverera kvalitet och alltid arbetar mot uppsatta mål. Är professionella Vi arbetar långsiktigt för att skapa värden och har stor respekt för entreprenörernas utmaningar. Har drivkraft och engagemang Vår passion är att göra bra affärer genom att utveckla bra bolag. Med skapar varaktiga värden menar vi Arbetar aktivt för stark värdetillväxt, även om resan dit blir lång. Bygger värden i både bolagen och hos oss själva, vilket ger resurser för nya satsningar. Är med och utvecklar tillväxtföretag som stärker Sveriges konkurrens kraft och skapar nya jobb. fakta Antal anställda vid årets slut Antal /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Kvinnor Män År Åldersfördelning Antal Ålder 16 INDUSTRIFONDEN Medarbetare

19 Medarbetare INDUSTRIFONDEN 17

20 34 år av nätverkande Industrifonden arbetar ständigt med att utveckla och underhålla sitt stora nätverk, både i Sverige och internationellt. Det är av stor vikt vid rekrytering både till våra bolag och till Industrifonden, när vi ska hitta nya investeringsobjekt och vid utveckling av våra portföljbolag. Industrifonden är med och tillsätter styrelser och rekryterar ledningar i ett 90-tal bolag varje år. Dessa personer hittar vi antingen i eller via vårt nätverk av investerare, entreprenörer, företagare, forskare och andra specialister som kan bidra med resurser såväl kapital som kompetens till växande företag. Ett exempel är de industriella rådgivare, handplockade ur nätverket, som bistår oss i vårt arbete med att utvärdera investeringspropåer och att utveckla bolag. Ett annat exempel är det samarbete vi har med privatinvesterare och affärsänglar. Dessa personer investerar egna medel i tillväxtföretag och engagerar sig ofta Mentorsprogrammet fortsätter I syfte att utöka vårt nätverk mot yngre entreprenörer startade Industrifonden ett mentorsprogram tillsammans med Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) under året. Syftet är att göra Industrifonden mer känd bland blivande och befintliga yngre entreprenörer och att dela med oss av vår stora erfarenhet och i företagets verksamhet. Förutom kapital bidrar de även med kompetens och sina egna nätverk. Vi har under året genomfört ett stort antal möten med banker och med privatinvesterare i syfte att hitta nya investeringsmöjligheter och fler medinvesterare. Vi ser ett regelbundet deltagande vid olika konferenser, möten och seminarier runt om i Sverige som ett effektivt sätt att underhålla och utöka vårt nätverk. Vi ordnar också egna möten, alltifrån årsstämman till regionala möten för inbjudna entreprenörer och företagare. Under året har vi också ordnat träffar för unga entreprenörer och för privatinvesterare. branschkunskap. Adepterna har tagit examen från någon av SSES medlems skolor KTH, Handelshögskolan, Stockholms Universitet eller Karolinska Institutet och satsar oftast på eget entreprenörskap. Sex adepter deltog under första året och programmet fortsätter läsåret med sex nya adepter. IndustrifondenNytt Industrifonden ger sedan 1997 ut tidningen IndustrifondenNytt tre till fyra gånger om året. Den trycks i cirka exemplar och skickas ut i hela Industrifondens nätverk samt till banker och revisorer runt om i Sverige. Tidningen innehåller dels nyheter från Industrifonden och våra bolag och dels ett tema som rör företagande, entreprenörskap och tillväxt. Tidningen fick en ny form under året. Vi genomförde också en enkät till ett tal av läsarna för att se hur de uppfattar tidningen. 69 procent tycker att tidningen är bra eller mycket bra och 67 procent tycker att tidningen ska fortsatta att vara en tryckt papperstidning. 18 INDUSTRIFONDEN Nätverk

Årsredovisning 2013-14

Årsredovisning 2013-14 Årsredovisning 2013-14 Året som gått 1 Vd har ordet 2 Roll och position 4 Mål och strategi 6 Verksamhet 7 Nyinvesteringar 11 Viktiga händelser under året 12 Affärsområde Technology 14 Affärsområde Life

Läs mer

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1 Årsrapport 2009-10 Industrifondens Årsrapport 2009-2010 Innehåll Detta är Industrifonden/Året som gått...1 Vd har ordet...2 Industrifondens roll och uppgift...4 Uppdrag, mål och strategi...5 Industrifondens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Årsredovisning 1999. Årsredovisning 1999

Årsredovisning 1999. Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 Innehållsförteckning Koncernöversikt Ratos 1999 i korthet 1:2 Information 1:2 Affärsidé, strategi och mål 1:3 VD-kommentar 1:4 Ägarrollen i onoterade bolag 1:7 Ratos-aktien

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013 Sjätte AP-fonden 2013 Sjätte AP-fonden har fokus på onoterade bolag Sjätte AP-fonden (AP6) fick sitt uppdrag 1996 och i samband med detta 10,4 miljarder kronor att

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet 1 Sjätte AP-fonden i korthet 2 VD-ord 4 Övergripande uppdrag 7 Företagsinvesteringar 10 Investeringstrategi 11 Exempel på innehav 13 Fondinvesteringar

Läs mer

TILLVÄXT & FÖRNYELSE. Bäst i NordeN. Köpa företag. antalet företag som startas av invandrare ökar. på investeringar

TILLVÄXT & FÖRNYELSE. Bäst i NordeN. Köpa företag. antalet företag som startas av invandrare ökar. på investeringar Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 Bäst i NordeN på investeringar Köpa företag en genväg till kvinnors företagande antalet företag som startas av invandrare ökar TILLVÄXT & FÖRNYELSE 2 miljarder kronor

Läs mer

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 CARNEGIE HOLDING AB Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 ÄNNU EN DAG, ETT ÅR 2014 var ytterligare ett år med betydande förändringar i vår omvärld och på de finansiella marknaderna.

Läs mer

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning Årsredovisning 2013 2013 i sammandrag Viktiga händelser under året Successiv förbättring i innehaven Förvärv av Aibel, HENT och Nebula, sammanslagning av SF Bio och Finnkino och tilläggsinvestering i Jøtul

Läs mer

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning Årsredovisning 2013 2013 i sammandrag Viktiga händelser under året Successiv förbättring i innehaven Förvärv av Aibel, HENT och Nebula, sammanslagning av SF Bio och Finnkino och tilläggsinvestering i Jøtul

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004 NR 4 DEC. 2004 Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco pekade på det stora hotet mot tillväxten: demografin. - År 2010-2050 kommer det att fattas 20 000 arbetstagare varje år, på grund av att

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor ÅRSREDOVISNING 2004 INVESTORS HISTORIA 1916 1923 Investor bildas 1916 ur Stockholms Enskilda Bank (SEB), då ny lagstiftning avsevärt försvårar för banker att långsiktigt äga aktier i industriföretag. Innehav

Läs mer

Design och produktion: Lupo Design.

Design och produktion: Lupo Design. AB Novestra Årsredovisning 2011 Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

Affärsängelnätverk och investeringar

Affärsängelnätverk och investeringar Affärsängelnätverk och investeringar Näringslivets forskningsinstitut Av Michel Elmoznino Laufer, Lillemor Svensson, Karl Wennberg och Henrik Berglund Förord Rapporten ingår i projektet Financing of Innovations.

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg Årsredovisning 2007 Koncernöversikt Viktiga händelser 1 VD har ordet 2 Carnegies roll i samhällsekonomin 4 Affärsmodell 6 Värdeskapande 8 Strategiska mål 11 Aktien 12 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt

Läs mer

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond NR 3 Okt 2006 Foto. Magnus Gotander KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond Idel glada miner när den nya riskkapitalfonden KTH Chalmers Capital lanserades! Fonden är ett led i det fördjupade samarbetet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i DE Capital Growth Fund AB (publ) Utköp av aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag Vi tar över stafettpinnen från minoritetsägare i onoterade tillväxtföretag som

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23

NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23 NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23 INNEHÅLL INNEHÅLL : ÅRSÖVERSIKT 2007 DANSKE BANK I MEDIA 4 ÅRET I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6-7 DANSKE BANK: EN GEMENSAM PLATTFORM FÖR

Läs mer