Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010-11"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll Industrifonden i korthet... 1 Vd har ordet... 2 Roll och position... 4 Uppdrag, mål och strategi... 5 Verksamhet... 6 Investeringsfokus... 8 Ägarpolicy... 9 Affärsområde Life Science...10 Affärsområde Technology...12 Affärsområde Industrifinans...14 Exits Nyinvesteringar Organisation och medarbetare Nätverk Årsstämma Informationskanaler Hållbarhetsredovisning Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning...30 Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter...34 Revisionsberättelse Styrelse...40 Medarbetare Våra största portföljbolag Adresser...44

3 Industrifonden Industrifonden i korthet Resultat MSEK Industrifonden är en av Sveriges största investerare i små tillväxtföretag Industrifonden investerar i små och medel stora svenska bolag med stor tillväxtpotential. Det gör vi antingen genom att gå in som delägare i företag eller genom att ge ägarnära lån Industrifonden har tillgångar på 3,8 mil jarder kr och direkta engagemang i 89 bolag inom många olika branscher /07 07/08 08/09 09/10 10/11 Industrifonden agerar långsiktigt, har gott om kapital och medverkar aktivt till utveckling och värdebyggande i företagen. Industrifonden har god branschkompetens och arbetar på kommersiella villkor. Industrifonden är en stiftelse bildad av staten Allt överskott används för nya investeringar. Kassaflöde exkl investeringar MSEK Året som gått /07 07/08 08/09 09/10 10/11 Industrifondens intäkter uppgick till miljoner kr, varav huvuddelen kom från försäljningen av innehavet i Qlik Technologies Inc. Den gav en realisationsvinst på 887 miljoner kr för en investering på 23 miljoner kr. Positiva exits har också genomförts i Imdex, Hammarplast, Transic och Illuminate Labs. Investeringar per år MSEK Årets resultat uppgår till 737 (156) miljoner kr, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital om 21,7 (5,3) procent. Det förbättrade resultatet beror främst på de mycket goda exits som genomförts under året /07 07/08 08/09 09/10 10/11 Årets kassaflöde, exklusive investeringar, uppgick till (470) miljoner kr. Årets investeringar ökade till 376 (219) miljoner kr. Av detta avsåg 208 (30) miljoner kr investeringar i 12 (2) för Industrifonden nya bolag och 168 (189) miljoner kr tilläggsinvesteringar i tidigare engagemang. Totala tillgångar MSEK Industrifondens egna kapital ökade till (3 033) miljoner kr. Det investerade kapitalet uppgick till (1 484) miljoner kr, mot svarande 37 (49) procent av Industrifondens egna kapital /07 07/08 08/09 09/10 10/11 Verksamhetsåret omfattar perioden 1 juli 2010 till 30 juni Likvida medel Investerat kapital

4 2 Industrifonden Vd har ordet Ett exceptionellt bra år Vår långsiktiga investeringshorisont fortsatte att betala sig under verksamhetsåret ett år som kännetecknades av ett exceptionellt överskott och en bra investeringstakt med många nyinvesteringar. Industrifonden står nu utomordentligt väl rustad för att finansiera och stärka tillväxtföretag i många branscher i en tid som åter präglas av allvarlig finansiell oro. Under senare år har vi arbetat intensivt med att synliggöra och realisera värden i våra portföljbolag. Vinster från investeringarna är viktiga kvitton på ett professionellt agerande och ett väl utfört jobb. Ur den synvinkeln kunde verksamhetsåret inte ha blivit så mycket bättre. Bästa resultatet någonsin Vi levererade ett resultat på 737 (156) miljoner kr, vilket är fondens bästa resultat någonsin. Det gav ett tillskott till kassan på över en miljard kr före investeringar och en avkastning på eget kapital på nära 22 procent. Det egna kapitalet ökade till (3 033) miljoner kr. Det viktigaste bidraget till resultatet var gynnsamma avyttringar av aktier i fem bolag som inbringade strax över en miljard kr i reavinster. Två av innehaven har givit 40 respektive 24 gånger investerat kapital och det mesta realiserades under året. I riskkapitalsammanhang är sådana investeringar sällsynta och vi är självklart glada och stolta över att aktivt ha bidragit till så lyckade resultat. Jag tycker att detta sänder ett par viktiga signaler. I riskkapitalsammanhang är sådana investeringar sällsynta och vi är självklart glada och stolta över att aktivt ha bidragit till så lyckade resultat. För det första måste investerare i småföretag ha kapacitet att kunna agera långsiktigt för att nå värdetillväxt. För det andra så skapas faktiskt fantastiska nya företag i Sverige. Alltför många i den inhemska debatten fortsätter dock att beklaga sig över att det finns så lite nytt och bärkraftigt som växer fram i det svenska innovationslandskapet. Jag tycker att den bilden av Sverige är missvisande, på gränsen till destruktiv och borde förändras. Förra året var inte bara ett skördeår. Vi investerade 376 miljoner kr, varav 208 miljoner kr i tolv för oss nya bolag, både utvecklings- och expansionsbolag. De flesta investeringarna gjordes inom life science, cleantech och internet/ media. Men även under ett gott år finns utrymme för förbättring. Under året avslutade vi ett antal engagemang i samarbete med andra investerare och i enlighet med vår policy skrevs värdet ner på bolag som inte levt upp till sina affärsplaner. Precis som förra året måste jag konstatera att intensifierade ansträngningar behövs på många olika fronter för att få ned värderegleringarna till en lägre nivå. En bättre balans mellan utvecklings- och expansionskapital är ett av verktygen. Kapital trång sektor för många tillväxtbolag Det är nu tio år sedan IT-bubblan sprack. Venture capital har sedan dess inte repat sig och antalet nyinvesterande svenska och nordiska aktörer har minskat påtagligt. Fondinvesterare på svensk marknad söker därför nya samfinansiärer bland utlandsbaserade fonder och privatinvesterare som verkar i Sverige. Tillgången på investeringsvilligt kapital varierar beroende på bransch. Lättast är det att hitta finansiering inom mjukvara, telekom, internet och media. Betydligt svårare är det för bolag med stort kapitalbehov och lång tid till positivt kassaflöde eller viktiga värdehöjande milstolpar. Detta gäller inte minst inom life science och tidiga faser inom cleantech. I sådana situationer behövs Industrifonden extra mycket. Vi gjorde under året tre nyinvesteringar inom life science i företag som också attraherat kvalificerade internationella investerare. Och en av våra nya cleantech-satsningar är i ett tidigt utvecklingsbolag inom nanoteknologi. Vi är beredda att investera mer än 500 miljoner kr per år, vilket är ett styrketecken i dessa tider. Förbättrad måluppfyllelse Styrelsen har satt tre mätbara operativa mål för Industrifonden; avkastning, hur mycket av kapitalet som ska vara engagerat i företag och kostnadseffektivitet. Målet om avkastning över en konjunkturcykel har på årsbasis överskridits två år i rad, i år med råge. Sett över en femårsperiod ligger avkastningen nu ungefär på målnivån, nämligen femårig statsobligationsränta. Här har det alltså skett en glädjande uppryckning! Det andra målet är att det engagerade kapitalet i företag ska uppgå till cirka 60 procent av totalt kapital. Efter som vi de två senaste åren sålt flera bolagsinnehav och på så sätt kraftigt ökat kapitalet, samtidigt som vi gjort stora nedskrivningar, har andelen investerat kapital minskat till 37 procent. Vi har därför lagt en tuff plan för de kommande åren i syfte att öka den andelen till inemot 60 procent. Vi är beredda att investera mer än 500 miljoner kr per år, vilket är ett styrketecken i dessa tider. Men volym kommer inte att gå före kvalitet! Vår marknadskompletterande roll har ökat i betydelse under senare år på grund av att det privata kapitalet är i reträtt från tidiga investeringar. Vår samverkan med privata finansiärer känns väl underbyggd. Förra året investerade vi totalt 376 miljoner kr och övriga investerare, varav

5 Vd har ordet Industrifonden Vi levererade ett resultat på 737 miljoner kr, vilket är fondens bästa resultat någonsin. den privata sektorn är dominerande, tillförde ytterligare cirka 500 miljoner kr till samma bolag. Fler och fler av investeringarna görs i samarbete med internationella investerare. Ökningen av Industrifondens egna kapital har bidragit till att kostnadernas andel av totalt kapital nu minskat till 2,3 procent. Vi ligger således under taket på 2,5 procent. Ser man till vårt bredare uppdrag, att främja industriell tillväxt och förnyelse i Sverige, anser vi att vi upp fyller det på ett bra sätt. Det är förvisso svårt att mäta uppfyllelsegraden med precision. Men vårt fokus på svenska tillväxt bolag, ny patenterad teknik och drivande entreprenörer talar tillsammans för att vi arbetar med rätt inriktning. Utsikterna framåt mer oklara Vi har lagt en ambitiös körplan för Industrifonden de närmaste åren. Vi kommer att realisera den samtidigt som vi personalmässigt kommer att förnyas. Många skickliga och ärrade medarbetare kommer med ålderns rätt att lämna eller trappa ned och ersättas av en ny generation. Min bestämda ambition är att vi ska ha fler kvinnliga investeringsansvariga. Det nya verksamhetsåret från 1 juli 2011 har börjat utmärkt med en försäljning av vårt innehav i Carmel Pharma som gav en klart positiv reavinst. Däremot har den dåliga börsutvecklingen sänkt värdet på vår placeringsportfölj. Mer oroande är självklart den oväntat snabbt försämrade internationella konjunkturen, eurozonens ödesmättade skuldproblem, och den finansiella turbulensen. Hur allvarliga konsekvenserna kan bli för företagssektorn i allmänhet och småbolagssektorn i synnerhet är ännu oklart. Vi har beredskap för sämre tider och flera portföljbolag har under senare tid redan vidtagit åtgärder för att trimma kostnaderna. Vårt fokus på svenska tillväxtbolag, ny patenterad teknik och drivande entreprenörer talar tillsammans för att vi arbetar med rätt inriktning. Dock måste förväntningarna på Industrifondens möjligheter att i rådande klimat kunna leverera betydande överskott sänkas. Vi har sålt många av våra bästa bolag under de senaste åren och konjunktur och exitmarknaden kommer att bli betydligt kärvare framöver. Så mycket bättre att vi redan har gott om resurser i ladorna! Efter ett så framgångsrikt år finns det extra skäl att tacka Industrifondens partners, styrelse och alla medarbetare för ett gott samarbete och ett hårt arbete. Ett alldeles särskilt tack vill jag å styrelsens och personalens vägnar rikta till vår avgående styrelseord förande Sven-Åke Johansson som under tolv år med engagemang och klokhet guidat Industrifonden i dess svåra uppgift. Vi tackar också avgående vice ord föranden Mattias Moberg för mång årigt gott arbete. Vi välkomnar vår nya ordförande Charlotte Brogren och de två nya ledamöterna Tomas Kåberger och Thomas Bengtsson. Tillsammans ska vi göra vårt ytter sta för att fler svenska tillväxtföretag ska få chansen att växa och utvecklas. Jag tror att det som karakteriserar Industrifonden, nämligen långsiktighet, finansiell styrka och vilja att acceptera risk, alltid är viktigt för innovation och tillväxt i småföretag och att det är särskilt uppskattat i tider av ekonomisk oro. Stockholm i september 2011 Claes de Neergaard Verkställande direktör

6 4 Industrifonden Roll och position Finansierar företag som vill växa Att finansiera nya projekt, produkter och företag har varit Industrifondens uppgift i mer än 30 år. Först som långivare, senare som riskkapitalaktör med ett brett erbjudande. Sedan starten har fonden finansierat cirka svenska företag med sammanlagt mer än 10 miljarder kr. Fokus har hela tiden varit detsamma: att främja industriell tillväxt i Sverige. Industrifonden kompletterar den privata riskkapitalmarknaden och hjälper företag att växa, utvecklas och bli lönsamma. Ur statens synvinkel är fler snabbväxande företag av stor betydelse för landet. Det skapar sysselsättning och skatteintäkter och breddar den industriella basen i Sverige. Om många av dessa företag dessutom är teknikdrivna så bidrar de till att höja förädlingsgraden i näringslivet. För att möjliggöra ett marknadskompletterande agerande har Industrifonden fått ett relativt lågt avkastningskrav. Därför kan den ha fler små, tidiga investeringar än privata aktörer och sammantaget ta större risk. Fonden har dessutom en viktig kompletterande roll tack vare sin ställning som återinvesterande fond. Det innebär att de intäkter som skapas tillfaller Industrifonden och kan användas i nya investeringar. Detta ger utrymme för den långsiktighet som krävs för att kunna agera som tidig finansiär. Industrifonden drivs affärsmässigt och samarbetar med andra aktörer. Den är ett av de svenska medlen för riskvillig finansiering av unga företag när privat kapital tenderar att sträva mot säkrare investeringar. Att staten tar ett aktivt ansvar för att underlätta kapitalförsörjning för bolag i tidiga skeden är ett mönster som finns i många länder.

7 Uppdrag, mål och strategi Industrifonden Uppdrag, mål och strategi Industrifonden samverkar med privata investerare. Genom att dela risk underlättas deras investeringar. Men tillgången till tidig finansiering är cyklisk. I goda tider finns det många hugade investerare, i sämre tider blir de färre. Industrifonden finns med som stabil finansiär och investeringspartner oavsett konjunktur. initiativ Industrifonden är aktiv och tar egna initiativ för att på olika sätt främja industriell tillväxt och förnyelse i Sverige. Fonden har till exempel bidragit till att skapa nya aktörer som CONNECT Sverige, KTH Chalmers Capital och Innovationsbron. Uppdrag Industrifonden ska främja industriell tillväxt och förnyelse i Sverige genom att på affärsmässiga villkor finansiera små och medelstora företag. Mål De operativa målen sammanfattas enligt nedan: Industrifonden ska agera marknadskompletterande och samverka med privat kapital med ambitionen att cirka 60 procent av det egna kapitalet ska vara investerat i företag. Avkastning på eget kapital överstigande femårig statsobligationsränta över en investeringscykel. Gemensamma kostnader om högst 2,5 procent av totala tillgångar. Regional närvaro Industrifonden finns närvarande över hela Sverige, främst genom de fyra egna kontoren i Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping. Ett aktivt resande runt om i Sverige bidrar också till en god regional närvaro. Industrifondens regionala närvaro stärks ytterligare genom delägarskapet i riskkapitalbolagen KTH Chalmers Capital (Stockholm och Göteborg), Investa Företagskapital (Södra Norrland), Uminova Invest (Umeå) och Lunova (Luleå). De två sistnämnda ägs via Norr Sådd Holding. Därutöver är Industrifonden delägare i Innovationsbron, som har kontor på sju orter i Sverige, från Lund i söder till Luleå i norr. Strategi Fokus på förbättrad lönsamhet. Bättre portföljstyrning och värdebyggande. Fler direktinvesteringar för att höja andelen investerat kapital. Regional närvaro med egen personal och aktiviteter. Måluppföljning Fonden har nått sitt avkastningsmål för verksamhetsåret och den senaste femårsperioden. Cirka 37 procent av Industrifondens egna kapital är investerat i företag. Gemensamma kostnader för uppgick till 2,3 procent av totala tillgångar. Värderingar Industrifondens företagskultur ska präglas av dess kärnvärderingar ansvar, engagemang och drivkraft. Dessa värderingar hjälper oss att säkerställa att alla medarbetare på bästa sätt bidrar till att uppnå våra gemensamma mål.

8 6 Industrifonden Verksamhet Kapital, kompetens och intressanta nätverk Industrifonden investerar i små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential. Vi erbjuder kapital, kompetens och intressanta nätverk. En nyinvestering under året är i InDex Pharmaceuticals, som utvecklar läkemedel mot inflammatoriska tarmsjukdomar. En annan nyinvestering är i Hövding, som utvecklar en helt ny typ av cykelhjälm i form av en airbag. Att bygga bolag och värden är kapitaloch tidskrävande. Industrifonden agerar långsiktigt, har gott om kapital och medverkar aktivt till utveckling och värdebyggande i företagen. Vi investerar oftast i form av ägarkapital, men kan även ge olika typer av ägarnära lån. AKTIV minoritetsägare Industrifonden investerar i små och medelstora företag med stor tillväxtpotential som bedöms kunna hävda sig på en internationell marknad. Det är företag med gott entreprenörskap, en unik produkt eller tjänst och/eller ett nytt affärskoncept. Vi investerar både i innovativa teknikbolag som behöver finansiering för att utvecklas och bli lönsamma och i etablerade företag som behöver finansiering för att växa vidare. Investeringarna sker oftast i samarbete med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden är en aktiv, tidsbegränsad och ansvarsfull minoritetsägare, som i varje enskild investering agerar på lika villkor som andra investerare. BRED BRANSCHORIENTERING Industrifonden investerar i många olika branscher. De vanligaste är informations- och kommunikationsteknologi (ICT), elektronik, industriteknik, cleantech med miljö- och energiteknik, life science med läkemedelsutveckling och medicinsk teknik samt tillverkande industri och etablerade tjänsteföretag. Utmärkande för Industrifonden Återinvesterande fond Nationell Kapitalstark Erfarenhet och kompetens samarbete SAMARBETE Industrifonden samarbetar med privata finansiärer i sina investeringar. Fonden har vitt förgrenade nätverk bland svenska och internationella riskkapitalbolag, industriella investerare, affärsänglar och offentliga institutioner. Arbetet med att utveckla portföljbolagen sker främst via styrelsearbete tillsammans med medinvesterare ur dessa nätverk. All avkastning återinvesteras i nya projekt, vilket gör att fonden kan vara långsiktig. Industrifonden har ett utpräglat fokus på Sverige. Fonden investerar bara i svenska bolag och verkar över hela landet genom fyra egna kontor, ett antal delägda regionala riskkapitalbolag och Innovationsbron. Industrifonden har tillgångar på 3,8 miljarder kr, varav 1,4 miljarder kr är investerade i företag. Industrifonden har över 30 års erfarenhet som investerare och finansiär av svenska tillväxtföretag. Fondens medarbetare har lång erfarenhet och god branschkompetens. Industrifonden är en aktiv minoritetsinvesterare som samarbetar med entreprenörer och andra investerare.

9 Verksamhet Industrifonden ÄGARKAPITAL OCH LÅN Investeringar i utvecklingskapital till innovativa teknikbolag sker huvudsakligen via ägarkapital genom deltagande i nyemissioner eller indirekt genom konvertibler som senare kan omvandlas till aktier. Fonden är en aktiv minoritetsinvesterare och siktar på en ägar andel om lägst 15 och högst 50 procent. När det gäller expansionskapital till etablerade företag erbjuder vi skräddar sydda finansiella lösningar i form av ägarkapital eller olika typer av ägarnära lån. INVESTERINGSBELOPP Vi investerar normalt mellan 5 och 100 miljoner kr per företag. Investeringskapitalet tillförs vanligtvis successivt och därför kan en första investering understiga 5 miljoner kr. Ingen enskild investering får överstiga 5 procent av totala tillgångar (för närvarande motsvarande 190 miljoner kr). INVESTERINGSKRITERIER Några av kriterierna för ett investeringsbeslut är att företaget ska ha: En unik affärsmodell, teknologi, produkt eller tjänst. Vilja och förmåga att växa. Goda utsikter till lönsamhet på en växande marknad. Drivande och kompetent ledning. Dessutom ska det vara tydligt hur Industrifonden i en framtid ska kunna avyttra sitt ägande. EXITS Industrifondens engagemang är tidsbegränsade och varar som regel mellan 5 och 15 år. Försäljning av fondens aktier kan ske antingen till en industriell eller finansiell aktör, en medinvesterare eller i samband med en börsintroduktion. vår investeringsprocess 2-3 månader -15 år 3-6 månader utvärdera förädla exitera AVTAL ÄGARPLAN / AFFÄRSPLAN AVTAL Investeringsprocessen går ut på att bedöma förutsättningarna för en investering. Om Industrifonden beslutar att investera i företaget utarbetas ett aktieägaravtal, som reglerar förhållandena mellan Industrifonden, medinvesterare och övriga ägare. Syftet är att säkerställa att ägare och ledning drar åt samma håll. Arbetet med att utveckla bolaget i syfte att åstadkomma bästa möjliga värdeutveckling är både tids- och resurskrävande. Det sker genom styrelsearbete, där Industrifonden antingen representeras av investeringsansvarig eller av någon annan lämplig person. Vid sidan av styrelsearbetet bistår Industrifonden ledningarna i sina portföljbolag även i det operativa arbetet. Investerarnas ägarplan och bolagets affärsplan är basen för det arbetet. Industrifondens investeringar är alltid tidsbegränsade och löper normalt mellan 5 och 15 år. Avyttringen, den så kallade exiten, kan ske genom försälj ning till en industriell aktör, till en medinvesterare eller genom börsintroduktion. Det förekommer också att ett innehav säljs till en annan finansiell aktör.

10 8 Industrifonden Investeringsfokus Utvecklings- och expansionskapital till svenska tillväxtbolag Industrifonden erbjuder utvecklingskapital till unga högteknologiska bolag som behöver finansiering för att utvecklas och bli lönsamma samt expansionskapital till små och medelstora bolag som behöver kapital för att växa vidare. UTVECKLINGSKAPITAL TILL INNOVATIVA TEKNIKBOLAG Industrifonden erbjuder utvecklingskapital till teknikföretag, som befinner sig i relativt tidiga skeden av sin utveckling. Dessa företag har ofta stora kostnader för produktutveckling och för att introducera sin produkt på marknaden, vilket gör att de sällan visar vinst under sina första år. Därför behöver de externt kapital för att klara sin väg mot lönsamhet. Expansionskapital till etablerade företag Industrifonden erbjuder expansionskapital till små och medelstora etablerade företag, med minst neutralt kassaflöde. De har redan en utvecklad produkt och försäljning, men behöver finansiering för fortsatt expansion, till exempel genom marknadssatsningar eller vidareutveckling av produktprogrammet. Branscher Huvudsakligen teknologi med IT, telekom, elektronik, cleantech och industriteknik samt life science med läkemedel och medicinsk teknik. Tillverkande företag och etablerade tjänste - företag inom alla branscher. Även teknologi med IT, telekom, elektronik, cleantech och industriteknik samt life science med läke - medel och medicinsk teknik. Affärsområden Technology, Life Science Industrifinans, Technology och Life Science Typ av finansiering Ägarkapital eller ägarnära lån såsom konvertibler eller lån med optioner. Ägarkapital eller ägarnära lån såsom konvertibler eller lån med optioner. Kriterier en unik affärsidé, helst med skyddad teknik goda utsikter till lönsamhet på en växande marknad trovärdig marknadsstrategi en klar kundnytta drivande och kompetent ledning tydliga exitmöjligheter etablerade produkter eller tjänster som skapar intäkter omsättning i regel mer än 20 miljoner kr goda utsikter till tillväxt med lönsamhet ledning och ägare med förmåga och vilja att växa uthållig konkurrensfördel Typ av företag Teknikbolag i utvecklingsskedet, oftast med negativt kassaflöde, som behöver kapital för att utvecklas och nå lönsamhet. Etablerade bolag, med neutralt eller positivt kassaflöde, som har en utvecklad produkt och försäljning, men behöver finansiering för att kunna växa vidare. Exit/försäljning Inom 5-15 år Inom 5-7 år Vad tillför Industrifonden? Teknisk och affärsmässig kompetens, kapital styrka, aktivt långsiktigt ägande, relevant nätverk. Oftast via styrelsearbete. Affärsmässig kompetens, kapitalstyrka, relevant nätverk. Via styrelsearbete vid ägande.

11 Ägarpolicy Industrifonden Aktivt ägande Industrifondens uppdrag är att på kommersiell grund finansiera svenska tillväxtbolag med god värdeökningspotential. Detta görs genom investeringar med ägarkapital eller med lån. Genom aktivt ägande och en professionell investeringsverksamhet med samhällsansvar ska vi bidra till att skapa värden och att realisera dessa i samband med en försäljning. Verksamheten är långsiktig till sin karaktär. Industrifondens inflytande i innehavsbolagen grundas på såväl betydande ägarandelar och aktieägaravtal som en stark förtroendeposition. Det aktiva ägandet sker i samspel med andra ägare och utövas av de styrelseledamöter i innehavsbolagen som nominerats av Industrifonden genom arbete i valberedningar. I de flesta företag som vi investerar i, krävs även aktiv coachning och rådgivning vid sidan om styrelsens arbete. När Industrifonden tagit en aktiv ägarroll i ett nytt innehavsbolag får affärs- och ägarplaner för värdeskapande, som tagits fram som beslutsunderlag i investeringsprocessen, en mer konkret utformning. Planerna utgör grunden för genomförandet och utvärderingen av Industrifondens aktiva ägande. Syftet är främst att identifiera och beskriva olika möjligheter för värdetillväxt samt handlingsplaner för att skapa och realisera dessa värden. Industrifondens team, som ansvarar för innehavet, övervakar och utvärderar innehavsbolagens handlingsplaner. Industrifonden verkar i allt väsentligt på marknaden för onoterade aktier och följer och värnar god sed på denna marknad.

12 10 Industrifonden Affärsområde LifeScience Tre nya spännande bolag Affärsområde Life Science investerar i bolag inom sektorerna läkemedel, medicinsk teknik samt så kallad e-health. Under verksamhetsåret investerade affärsområdet sammanlagt 129 miljoner kr, varav 84 miljoner kr utgjorde nyinvesteringar. Fyra frågor till affärsområdeschef Lennart HANSSON: 1. Vilka var de viktigaste händelserna i affärsområdet under verksamhetsåret? Vi har investerat i tre nya spännande bolag. Två av dem, InDex Pharmaceuticals och Cardoz är läkemedelsbolag. InDex utvecklar ett läkemedel för behandling av svårbehandlade inflammatoriska tarmsjukdomar. Vi har investerat 40 miljoner kr i bolaget som samtidigt tagit in ytterligare 35 miljoner kr från befintliga ägare. Pengarna ska användas för en fas III-studie med sikte på ett marknadsgodkännande. Cardoz utvecklar ett läkemedel mot aorta aneurysm, det vill säga bristning av stora kroppspulsådern i buken. Bolaget har tagit in totalt 124 miljoner kr i nytt kapital från Industrifonden och ett antal internationella riskkapitalbolag. Pengarna ska användas till kliniska tester av läkemedlet. Den tredje nyinvesteringen, Bonesupport, verkar inom medicinsk teknik. Bolaget har gjort en nyemission om totalt 120 miljoner kr varav Industrifonden tecknat 40 miljoner kr. Bonesupport utvecklar ett keramiskt benmaterial som injiceras i det skadade benet och förstärker det. Bolaget befinner sig i en expansionsfas och pengarna ska användas för lansering i Tyskland. Vidare har flera av våra befintliga innehav utvecklats mycket starkt under året. Bland annat har Medtentia fått klartecken för att starta ett större kliniskt program för sin produkt för förenklad hjärtvalvskirurgi. 2. Vilka trender präglar marknaden för affärsområdet? Trenden mot allt färre svenska stora och medelstora riskkapitalaktörer är dessvärre tydlig. Däremot kan vi glädjande nog se ett ökande intresse från fler och fler internationella riskkapitalbolag. I två av nyinvesteringarna som nämns ovan har vi internationella medinvesterare. Återigen gör oron i världsekonomin att osäkerheten ökar. På hemmaplan har dessutom några av Sveriges ledande medicintekniska bolag drabbats av motgångar med sina produkter vilket påverkat hela branschen och investeringsviljan negativt. 3. Hur har affärsområdets affärsflöde sett ut och hur ser det ut framåt? Flödet av investeringspropåer håller sig på en relativt stabil nivå. För att kunna nå vår ambitionsnivå när det gäller nyinvesteringar skulle jag gärna se ett större flöde av framför allt lite mer mogna bolag. Den främsta anledningen till avsaknaden av den typen av bolag är just bristen på riskkapitalaktörer. Det finns en hel del riskkapital för sådd- och uppstartsfinansiering och även för mer mogna bolag som står inför en kommersialisering. Det som saknas är aktörer som erbjuder riskkapital i fasen mellan uppstart och lansering. Denna brist leder till att antalet potentiella investeringsobjekt som uppfyller våra investeringskriterier begränsas. 4. Vilka är de största utmaningarna det kommande året? En viktig utmaning för hela branschen är att återupprätta förtroendet för sektorn life science i syfte att kunna attrahera fler, såväl svenska som internationella, finansiärer. Det kan bara åstadkommas genom att leverera goda resultat. För oss inom affärsområde Life Science kommer ett fortsatt fokus att vara kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetet som utförs av styrelser och ledningar i våra innehav. Syftet är att säkerställa att bolagen hela tiden har tillgång till rätt kompetens och ges bästa förutsättningar för fortsatt god utveckling. Fakta Life Science Antal innehav: 22 Investerat kapital: 408 MSEK Affärsområdeschef: Lennart Hansson Medarbetare: Hedvig Andersén, Jonas Brambeck, Lars Henriksson och Anne-Marie Willstrand Nyinvesteringar : Bonesupport, Cardoz, InDex Pharmaceuticals Andel av Industrifondens investerade kapital 29% Medicinsk teknik 33% Investerat kapital per bransch Diagnostik 13% Läkemedel 54%

13 Affärsområde LifeScience Industrifonden Några innehav inom LifeScience Bonesupport utvecklar ett keramiskt benmaterial - CERAMENT - som injiceras i en skadad kota, lårbenshals eller benfraktur och förstärker det skadade benet. Materialet är giftfritt, har samma hårdhet som ben och stimulerar kroppens egen benproduktion, vilket gör att materialet successivt ersätts av kroppseget ben. Det finns också ytterligare användningsområden, till exempel som profylax vid höftledsoperationer samt kombination av materialet med antibiotika. Potentialen för Bonesupports material är stor och växer i takt med att allt fler människor drabbas av åldersrelaterade sjukdomar som till exempel benskörhet. Bonesupport, med säte i Lund, startades 1999 av den internationellt kände professorn Lars Lidgren. Investeringsansvarig: Hedvig Andersén Investeringsår: 2011 Vd: Fredrik Lindgren Boule Diagnostics utvecklar och säljer instrument och förbrukningsartiklar till bloddiagnostik, det vill säga instrument som analyserar blodprover som tas på sjukhus och vårdcentraler. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikföretag. Verksamheten bedrivs genom dotterbolag i Sverige, USA och Kina samt genom ett globalt nätverk av utvalda distributörer. Koncernen omsatte 229 miljoner kr under helåret 2010, vilket motsvarade en tillväxt på 31 procent jämfört med året innan noterades Boule på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap. Investeringsansvarig: Lars Henriksson Investeringsår: 2001 Vd: Ernst Westman Cardoz utvecklar ett nytt läkemedel mot aortaaneurysm. Många äldre människor är i riskzonen för aortaaneurysm, eller bristning av stora kroppspulsådern i buken. Det orsakas av inflammation i utslitna ådror och kan få mycket dramatiska och allvarliga följder. Den enda behandling som finns idag är operation, eftersom det inte finns några effektiva läkemedel. Cardoz, som har sitt ursprung i forskning vid Karolinska Institutet, utvecklar nu ett nytt läkemedel, som dämpar inflammationen, förstärker aortan och minskar således risken för aneurysm. Investeringsansvarig: Jonas Brambeck Investeringsår: 2010 Vd: Carl-Johan Dalsgaard CellaVision, som 2010 noterades på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap, utvecklar och säljer instrument för digital blodcellsanalys och inriktar sig främst på sjukhuslaboratorier. Idag finns CellaVisions instrument på sjukhus i Norden, Europa, USA och Asien. CellaVision har de senaste åren visat en stark tillväxt, samtidigt som en egen säljkår etablerats i USA, ett dotterbolag i Japan och produktportföljen breddats med en applikation för kroppsvätskor. CellaVision stärkte 2010 sina distributionskanaler genom att teckna avtal med Beckman Coulter och utöka samarbetet med Sysmex, båda stora internationella företag. Bolaget omsatte 131,6 miljoner kr 2010, en ökning med 21 procent jämfört med Investeringsansvarig: Lars Henriksson Investeringsår: 2000 Vd: Yvonne Mårtensson InDex Pharmaceuticals (InDex), med ursprung i forskning vid Karolinska Institutet i Solna, utvecklar läkemedlet Kappaproct för behandling av svåra inflammatoriska tarmsjukdomar, till exempel ulcerös kolit. Kappaproct kommer att användas på svårt sjuka ulcerös kolit-patienter som inte svarar på annan medicinsk behandling och som endast har radikal kirurgi som återstående behandlingsalternativ. Kappaproct gör att de traditionella medicinerna återfår full effekt, vilket innebär att patienten slipper operation. Finansieringen 2011 från bland andra Industrifonden ska i huvudsak användas till att genomföra en fas III-studie med Kappa proct med sikte på ett marknadsgodkännande. Investeringsansvarig: Lennart Hansson Investeringsår: 2011 Vd: Jesper Wiklund RxEye erbjuder en ny webbaserad tjänst för offentliga och privata verksamheter som vill köpa eller sälja kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva granskningstjänster inom bilddiagnostik. Med RxEye kan läkaren granska bilder oberoende av vilket sjukhus eller röntgenavdelning de är tagna på. Det enda som behövs är en vanlig PC och bildskärmar av medicinsk kvalitet. Bilderna flyttas aldrig från servern utan streamas till röntgenläkarens dator vilket är viktigt för patientsäkerheten. Tjänsten är snabb och enkel att använda tack vare ett förenklat och standardiserat upphandlingsförfarande och ger sjukhusen en ökad flexibilitet och bättre resursfördelning. Investeringsansvarig: Hedvig Andersén Investeringsår: 2010 Vd: Magnus Hök

14 12 Industrifonden Affärsområde Technology Ökat affärsflöde Technology investerar främst i teknikbolag inom IT, telekom, elektronik, industriteknik och cleantech. Under verksamhetsåret investerade affärsområdet sammanlagt 124 miljoner kr, varav 64 miljoner kr utgjorde nyinvesteringar. FYRA FRÅGOR TILL AFFÄRSOMRÅDESCHEF TOMMY NILSSON: 1. Vilka var de viktigaste händelserna i affärsområdet under verksamhetsåret? Först och främst har vi genomfört exits i fem bolag. Framför allt försäljningen av QlikTech gav en extremt god avkastning på nära 40 gånger investerat kapital, vilket torde vara något av ett rekord. Vi har även investerat i sex helt nya bolag: Keybroker, Apica och Burt med Internetrelaterade verksamheter, Airec och Sol Voltaics som är cleantechbolag samt det konsumentinriktade Hövding som använder avancerad teknologi för att tillverka en ny typ av cykelhjälm. Alla är spännande bolag med god potential och vi ser fram emot att arbeta med dem. 2. Vilka trender präglar marknaden för affärsområdet? Marknaden fortsätter att präglas av att antalet riskkapitalbolag minskar. Även relativt stora aktörer har valt att helt avveckla sin riskkapitalverksamhet. Färre aktörer leder dels till att de som finns kvar allt mer väljer att fokusera på mogna investeringsobjekt i syfte att minska riskerna, dels till att det blir allt svårare att hitta syndikeringspartners. Vi kan också se en motsatt trend med stora internationella aktörer som går in på den nordiska marknaden, ofta i internetrelaterade bolag. En förklaring till de internationella bolagens nischade intresse är att utvecklingen i den internetrelaterade branschen är väldigt snabb och att nya affärsmöjligheter skapas. Ledtiderna från investering via utveckling och kommersialisering till exit är korta, vilket lockar de internationella aktörerna. 3. Hur har affärsområdets affärsflöde sett ut och hur ser det ut framåt? Affärsflödet har ökat under verksamhetsåret och kvaliteten på bolagen är god. Vi har granskat 154 kvalificerade investeringsförslag, en ökning med omkring 50 procent jämfört med året innan. Jag räknar med att affärsflödet kontinuerligt kommer att öka framöver. 4. Vilka är de största utmaningarna det kommande året? Hela teamet inom affärsområdet kommer att fortsätta att arbeta för att stärka vår position som en kunnig, drivande och kapital stark aktör. Vi behöver helt enkelt synas mer på marknaden. En annan utmaning är att hitta medfinansiärer på en marknad med allt färre aktörer. Vi kommer också att agera mer offensivt i syfte att hitta fler affärsmöjligheter då vår ambition är att nyinvestera upp till 200 miljoner kr det kommande verksamhetsåret. Kvalitet kommer dock fortfarande att vara avgörande för om en investering sker eller inte. Det är också av yttersta vikt att vi kan fortsätta att bygga värde i alla våra innehav. Vi måste säkerställa att vi tillsammans med övriga delägare har en gemensam syn på bolagets utveckling och framtid. En sista utmaning blir att fortsätta med lönsamma exits. Vi måste för alla innehav ha en lyckad och lönsam exit för ögonen och aktivt driva aktuella försäljningsprocesser. Fakta technology Antal innehav: 34 Investerat kapital: 453 MSEK Affärsområdeschef: Tommy Nilsson Medarbetare: Dan Ekelund, Johan Englund, Lennart Gustafson, Stefan Jakelius, Fredrik von Porat och Anders Schelin Nyinvesteringar : Airec, Apica, Burt, Hövding, Keybroker och Sol Voltaics Andel av Industrifondens investerade kapital 32% Industriteknik 39% Investerat kapital per bransch Cleantech 8% ICT 53%

15 Affärsområde Technology Industrifonden Några innehav inom Technology Med Apicas breda produktsvit inom Web Performance Management kan kunder med stora, komplexa och affärskritiska webbplatser testa, bevaka och dessutom förbättra webbapplikationens prestanda. Unikt är att systemet erbjuds som Software as a Service. Det är enkelt att använda och betydligt billigare än traditionella tjänster i segmentet, som kräver omfattande konsulthjälp. Bland de över 250 kunderna återfinns företag med stora och tunga webbaserade system - publika eller interna - som till exempel SJ, Expressen, ebay Sweden och SunGard. Apica grundades 2005 och expanderar nu framförallt internationellt, med fokus på USA. Investeringsansvarig: Johan Englund Investeringsår: 2011 Vd: Sven Hammar Climatewells unika teknik kan lagra energi från en solfångare i ett batteri av salt. Energin kan sedan användas för att generera antingen kyla eller värme. Dyra, icke förnyelsebara energikällor som olja och gas blir i stort sett onödiga för värme och kyla inomhus när Climatewells lösningar används. Kunderna är företag som är ledande inom lösningar för inomhusklimat till enfamiljshus, bostadsprojekt, hotell, kontor, köpcentra, sjukhus och andra industriella tillämpningar. Climatewell har fått en rad såväl nationella som internationella priser och utmärkelser för sin miljövänliga teknik blev Climatewell en av tolv vinnare i GE:s globala tävling Ecomagination Challenge. Det resulterade bland annat i att Climatewells produkter nu är på väg ut på nya marknader. Investeringsansvarig: Stefan Jakelius Investeringsår: 2002 Vd: Per Olofsson Med ebuilders systemstöd kan företag minska sina kostnader för bland annat administration av resor, inköp och logistik med upp till 70 procent. Detta är möjligt tack vare modern infrastruktur där man utnyttjar det så kallade Molnet (eller Cloud Computing). Det betyder att ebuilder levererar en komplett process via internet och kunden slipper köpa egna servrar, system och programvaror. ebuilders system hanterar affärsprocesser, till exempel resor, och samordnar dem med företagets interna ekonomi och lönesystem. Kunden behöver bara en PC och en webbläsare, sen gör systemet resten. ebuilder, som startades 2007 och omsatte 86 miljoner kr 2010, har vuxit till dagens storlek genom ett antal förvärv. Bolaget satsar på fortsatt snabb tillväxt. Investeringsansvarig: Hadar Cars Investeringsår: 2008 Vd: Bengt Wallentin Keybroker erbjuder produkter och tjänster inom det snabbväxande området online marknadsföring. Bolaget, som grundades 2005, har vuxit snabbt till ett 50-tal anställda och en omsättning på cirka 180 mil joner kr (2010). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är också etablerat i Danmark och England. Bolaget erbjuder kompletta lösningar för marknadsföring på nätet via Google, Facebook och andra kanaler och har nyligen lanserat verktyg för annonsörer som själva vill hantera sina kampanjer på Facebook och andra sociala medier. Samtliga produkter bygger på avancerad mjukvara, som optimerar kampanjerna genom att följa, mäta och modifiera dem i realtid. Investeringsansvarig: Hadar Cars Investeringsår: 2011 Vd: Fredrik Arnander Scalado är världsledande inom bildhantering för kameramobiler. Bolaget har mer än 50 patent och patentansökningar avseende olika teknologier som ger bästa möjliga användarupplevelse när bilder tas, redigeras, kommuniceras och visas på mobiltelefoner. Bolaget levererar sin programvara, som är plattformsoberoende, till flertalet av de större tillverkarna av mobiltelefoner och plattformstillverkare. Hittills har det sålts närmare en miljard mobiltelefoner med Scalados teknologi. Scalado, med huvudkontor i Lund, har cirka 115 anställda och omsatte cirka 121 miljoner kr Investeringsansvarig: Lennart Gustafson Investeringsår: 2004 Vd: Håkan Persson Sol Voltaics, som grundades 2008, har möjlighet att erbjuda marknaden världens billigaste solceller där solcellstillverkare och användare får stora mervärden; högre effektivitet och ökad produktion till en lägre kostnad. I korthet går det ut på att snabbt växa nanotrådar av galliumarsenid (GaAs), där varje tråd är en solcell. Materialet har länge ansetts vara det bästa för att tillverka solceller men hittills har det varit för dyrt att använda. Sol Voltaics har nu utvecklat en metod, som radikalt kan sänka kostnaden. Marknaden för solceller är stor och global och växer snabbt, inte minst i Tyskland, där beslutet om att avveckla kärnkraften kan ge solceller en extra skjuts. Investeringsansvarig: Stefan Jakelius Investeringsår: 2011 Vd: Bo Pedersen

16 14 Industrifonden Affärsområde Industrifinans Proaktivt arbete stärker varumärket Affärsområde Industrifinans fokuserar på etablerade och snabbväxande mindre och medelstora bolag, med minst neutralt kassaflöde, som behöver kapital för att expandera. Investeringar sker främst inom tillverkande industri och tjänstesektorn. Under året gjordes nyinvesteringar i två bolag på 60 miljoner kr och följdinvesteringar på 56 miljoner kr. Fyra frågor till affärsområdeschef Åsa Knutsson: 1. Vilka var de viktigaste händelserna i affärsområdet under verksamhetsåret? En viktig händelse är försäljningen av Hammarplast. Industrifonden har haft engagemang i Hammarplast sedan 1998, både som långivare och aktieägare. Bolaget har utvecklats väl under dessa år och nått en stark position inom smarta förvaringsprodukter av plast. På senare år har Hammarplast dessutom expanderat kraftigt inom medicinsk teknik, bland annat via företagsförvärv. Ytterligare en väsentlig händelse under verksamhetsåret är vår nyinvestering i Triventus, som är verksamt inom förnybar energi, främst vindkraft, men även biogas och småskalig vattenkraft. Affärsidén är att hantera alla led i värdekedjan inom förnybar energi. Tillsammans med Sustainable Technologies Fund har vi investerat sammanlagt 100 miljoner kr i Triventuskoncernen. Kapitalet ska användas till bolagets fortsatta expansion. Investeringen i Triventus är den enskilt största transaktion som Industrifonden gjort under året. Bolaget verkar inom en växande bransch med goda framtidsutsikter och passar utmärkt in i den plan vi har för affärsområdets framtida utveckling och investeringsstrategi. 2. Vilka trender präglar marknaden för affärsområdet? Många av våra portföljbolag har efter den senaste finansoron åter fått bra fart på sina verksamheter med positiva resultat, god efterfrågan och effektiva organisationer. Men det allmänna ekonomiska läget spelar stor roll för bolagens möjligheter att förverkliga sina framtidsplaner. Efter verksamhetsårets utgång har osäkerheten på finansmarknaderna tagit ny fart, vilket påverkar möjligheterna till kapitalanskaffning och exits negativt. Färre aktörer på riskkapitalmarknaden gör att det ibland kan vara problem att hitta medfinansiärer. Affärsområde Industrifinans arbetar i hög utsträckning med privata affärsänglar och familjeägda företag som medfinansiärer i projekten och här är antalet aktörer mer stabilt. Denna typ av aktörer är i likhet med Industrifinans främst intresserade av investeringar i mer mogna bolag som befinner sig i en expansionsfas. För dessa riskkapital aktörer är intresset av samfinansiering med Industrifonden stort. 3. Hur har affärsområdets affärsflöde sett ut och hur ser det ut framåt? Antalet investeringspropåer var under verksamhetsåret i stort sett detsamma som året innan. Däremot kan vi se att kvaliteten i potentiella investeringsobjekt har förbättrats. Jag bedömer att antalet investeringspropåer även framöver kommer att ligga på en relativt stabil nivå, men jag skulle gärna se att utbudet ökar. 4. Vilka är de största utmaningarna det kommande året? En av utmaningarna är att öka affärsflödet. Sedan en längre tid arbetar vi därför proaktivt för att bli ännu mer kända och synliga på marknaden. Vi skapar nya kontakter och utvidgar vårt nätverk än mer och stärker därmed vårt varumärke. Vi bedriver också en uppsökande verksamhet där vi besöker intressanta potentiella investeringsobjekt för att berätta om oss och vår verksamhet. Det finns otroligt många fantastiskt fina bolag i hela landet med god lönsamhet och långsiktiga ägare där Industrifonden som partner kan bidra med både kapital och kunskap för framgångsrik expansion. I de befintliga innehaven ska vi fortsätta att tillsammans med övriga ägare arbeta för en gemensam agenda i respektive bolag. Vi ska också kontinuerligt utvärdera och se över såväl styrelsernas arbete som dess sammansättningar i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra innehav att lyckas i sin affärsverksamhet. Fakta industrifinans Antal innehav: 26 Investerat kapital: 431 MSEK Affärsområdeschef: Åsa Knutsson Medarbetare: Thomas Carlström, Klas Jonsson Stefan Lindholm, Sven Röjwall och Tore Tolke Nyinvesteringar : Cetwin, Triventus Andel av Industrifondens investerade kapital 31% Cleantech 35% Investerat kapital per bransch Tjänster och övrigt 9% Tillverkande företag 56%

17 Affärsområde Industrifinans Industrifonden Några innehav inom Industrifinans Arcam utvecklar, tillverkar och levererar utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning framförallt inom flyg- och implantatindustri. Arcams teknik ger stor flexibilitet och gör det möjligt att få fram helt unika föremål vad gäller form och material, som inte går att tillverka på annat sätt. Dessutom ges möjlighet till betydande besparingar i både tid och pengar. På kundlistan står bland andra flygkomponenttillverkaren Avio, Boeing och amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa samt tillverkare av implantat. Bolaget är noterat på NGM-listan. Investeringsansvarig: Thomas Carlström Investeringsår: 1999 Vd: Magnus René Med Flexenclosures lösning för energiförsörjning, E-site, kan en basstation för mobiltelefoni drivas var som helst, till och med i väglöst land ute i vildmarken. Basstationen drivs med förnyelsebar energi, som sol och vind. Genom ett intelligent styrsystem väljs energislag och energilagring utifrån rådande klimatfaktorer och väderförhållanden. Denna lösning är betydligt miljövänligare och billigare än dagens dieseldrift. E-site håller nu på att lanseras i Afrika i samarbete med Ericsson och därför har bolaget öppnat ett försäljningskontor i Nairobi, Kenya vann Flexenclosure Global Mobile Awards vid den stora mobilmässan i Barcelona. Investeringsansvarig: Tore Tolke Investeringsår: 2007 Vd: Stefan Jern com Oatly har utvecklat ett unikt och patenterat flytande havrelivsmedel Havredryck samt ett flertal andra produkter baserade på den flytande havrebasen. Produkterna innehåller vattenlösliga betaglukanfibrer, vilket minskar risken för hjärtsjukdomar och är kolesterolsänkande. Oatly vänder sig med sina produkter till allmänt hälsomedvetna personer men också till konsumentgrupper som lider av laktosintolerans, höga kolesterolvärden, allergier mot mjölk, sojaprotein och vissa typer av gluten. Produkterna säljs till ett 25-tal länder där England är största exportlandet följt av Finland. År 2006 byggdes Oatlys första egna fabrik utanför Landskrona. Här tillverkas idag drygt 17 miljoner liter havredryck per år. För närvarande övervägs en andra produktionsanläggning, med placering i Kina. Investeringsansvarig: Thomas Carlström Investeringsår: 2002 Vd: Jan Johansson com SAA Scandinavian Air Ambulance är marknadsledande i Sverige inom området flygambulansservice. Bolaget utför idag sina uppdrag med fem flygplan och nio helikoptrar till kunder inom landsting och kommuner där merparten av kontrakten baseras på långsiktiga avtal. Ambulanshelikoptrarna kan också användas för flyg-, sjö- och bergsräddningsuppdrag. Bolaget satsar stort på expansion i Norden och vill fokusera på sina flygoperationer från olika baser runt om i Sverige och Finland. Därför överlät bolaget 2011 hela verksamheten knuten till teknik och underhåll till Saab. Investeringsansvarig: Tore Tolke Investeringsår: 2009 Vd: Henry Hansen Scandinova utvecklar och producerar en ny och unik typ av modulator en så kallad pulsgenerator. Det som gör den speciell är att den är helt i halvledarteknik. Traditionellt har nyckelkomponenten i en modulator varit elektronrör, men nu går utvecklingen allt mer mot halvledare. Detta har dock visat sig svårt för de riktigt höga effekter, som krävs här. Scandinova är först i världen med att tekniskt lösa problemet. Halvledarteknologin ger stora fördelar - den är bättre, billigare, har mer prestanda och ger högre tillförlitlighet. I slutet av 2010 fick Scandinova en order värd 78 miljoner kr på utrustning till det nya nationella forskningslaboratoriet MAX IV i Lund. Detta är Uppsalaföretagets hittills största order och betyder ett genombrott för dess världsunika teknologi. VICI Industri AB tillverkar vipparmar och vipparmssystem till stora dieselmotortillverkare, främst avsedda för lastbilsmarknaden. Företaget ligger i Skövde och har under de senaste åren expanderat kraftigt i och med att det blivit stor leverantör till både Scania och Volvo. Omsättningen 2009 uppgick till 85 miljoner kr hade den ökat till 205 och 2011 beräknas VICI:s omsättning bli 285 miljoner kr. VICI satsar nu på att bli leverantör till ytterligare stora internationella dieselmotortillverkare. Investeringsansvarig: Sven Röjwall Investeringsår: 2007 Vd: Thomas Fröjd Investeringsansvarig: Sven Röjwall Investeringsår: 2003 Vd: Mikael Lindholm

18 16 Industrifonden Exits Exits Flera lyckade exits Industrifonden genomförde under året flera positiva exits, som gav en sammantagen intäkt på miljoner kr. Den allra största var försäljningen av innehavet i Qlik Technologies Inc, som såldes för cirka 40 gånger investerat kapital. Försäljningen av australiska Imdex gav en vinst på 24 gånger det ursprungligt investerade beloppet. Positiva exits har också genomförts i Hammarplast, Transic och Illuminate Labs. Därutöver har vi avslutat ett antal andra engagemang, som inte givit positiva resultat. Imdex Ltd Reflex, med dåvarande vd Bengt Ljung (här vid en av världens största koppargruvor i Chile), var världsledande på mätinstrument för borrhål och har kunder över hela världen. Industrifondens innehav i det australiska bolaget Imdex såldes under året för 24 gånger det ursprungligt investerade beloppet. Bolaget är noterat i Australien och Industrifonden blev delägare 2006 när Imdex köpte svenska Reflex Instruments i Vallentuna. Bolaget idag Imdex, som förser olje- och gruvindustrin med borrprodukter, var Reflex distributör i Australien och köpte Reflex för att komplettera sin verksamhet. Reflex ägdes då av Småföretagsinvest, ett riskkapitalbolag med bland andra Industrifonden (49 procent) och ett konsortium med ett 30-tal privatinvesterare som ägare. En del av köpeskillingen bestod av aktier i Imdex, som på detta sätt hamnade i Industrifondens och konsortiets ägo. Reflex utvecklar och tillverkar utrustning för mätning av borrhål så att hålets exakta position kan bestämmas. Detta är av stor betydelse vid prospektering av malm- och oljefyndigheter. Sedan försäljningen har Reflex Instruments fortsatt att utvecklas väl och svarar nu för en betydande del av Imdex intäkter. Industrifondens ägande Småföretagsinvest blev delägare i Reflex Bolaget, som bildades i slutet av 1980-talet, hade fört en tynande tillvaro i många år, men lyckats överleva på grund av ett bra varumärke, bra produkter och en god säljorganisation. Småföretagsinvest arbetade hårt tillsammans med Reflex dåvarande vd Bengt Ljung för att få ordning på bolaget. Under de fem åren med Småföretagsinvest som ägare utvecklades Reflex från förlustbolag till ett expansivt, vinstgivande tillväxtbolag med fyrdubblad omsättning och verksamhet över hela världen. Industrifondens investering Småföretagsinvest köpte Reflex 2001 för 12,5 miljoner kr och sålde bolaget till Imdex En del av betalningen bestod av aktier i Imdex. Efter försäljningen av dessa stod det klart att investeringen blivit mycket bra med en total likvid på 300 miljoner kr eller 24 gånger det investerade beloppet. I och med försäljningen av Imdex avvecklades Småföretagsinvest.

19 Exits Industrifonden QlikView hämtar data ur ett företags olika system, till exempel ekonomisystem, och presenterar det på ett enkelt och överskådligt sätt. Man har lyckats replikera hjärnans sätt att leta i minnet, att använda associationer. Medan konkurrenterna söker anpassa människan efter tekniken så anpassar QlikTech tekniken efter människan. Därför är QlikView så lätt att använda. Qlik Technologies Inc. Industrifonden sålde under året hela sitt innehav i QlikTech. Försäljningsbeloppet uppgick till cirka 40 gånger investerat kapital vilket gör detta till Industrifondens bästa affär någonsin. Det är också en av Sveriges allra bästa investeringar inom venture capital. Bolaget idag QlikTech är inte bara en god investering för Industrifonden och andra ägare, utan är också en svensk framgångshistoria. Bolaget, som gör mjukvara för datoriserat beslutsstöd, är nu världens mest snabbväxande beslutsstödsföretag och har sedan några år sitt huvudkontor i USA. Det har expanderat kraftigt de senaste åren och omsatte 226,5 miljoner dollar 2010 med ett resultat före skatt på 21 miljoner dollar. Antalet anställda uppgår till 800, varav drygt 230 finns i Lund. Sommaren 2010 genomfördes en framgångsrik notering på Nasdaq. Industrifondens ägande QlikTech grundades 1993 på Ideon i Lund. De första åren utvecklades programvaran, QlikView, som bland annat bygger på en minnesbaserad teknologi. Med tanke på minnes- och processorkapaciteten i dåtidens persondatorer var produkten långt före sin tid. År 1997 släpptes första versionen av QlikView och bolaget sökte pengar för att kunna ta den till marknaden. Då gick Industrifonden och Handelsbanken in med lån. Detta omvandlades för Industrifondens del senare till ägande. Bolaget gick med ständiga förluster de första åren och Industrifonden deltog i flera nyemissioner för att hålla igång företaget. Ett problem var att dåtidens persondatorer inte var tillräckligt kraftfulla för att fullt ut kunna utnyttja konkurrensfördelarna i QlikView. Men insikten om dess fördelar växte i takt med att minneskapaciteten ökade. Ett stort genombrott kom 2003 när Intel lanserade den nya 64-bitars Pentiumprocessorn. Plötsligt fanns en dator med ett oändligt primärminne perfekt för att kunna utnyttja QlikView. Nästa viktiga milstolpe kom redan året efter. Då tog ägarna och bolagsledningen beslutet att satsa på en offensiv internationell expansion och att söka internationella investerare. De flesta ägarna var med på detta och ville gasa, medan andra ville sälja. Industrifonden trodde på bolagets möjligheter och valde att vara kvar som ägare, även 2004 när QlikTech omvandlades till en amerikansk koncern med huvudkontor i USA. Utvecklingen av produkten sker fortsatt i Lund, där bolagets själ och hjärta finns, och dit varje nyanställd, oavsett land, skickas en vecka för in skolning. De nya investerarna, amerikanska Accel och israeliska JVP med lång erfarenhet av att utveckla mjukvarubolag mot börsen, satte igång en kraftig expansion. Allt fler kunder över hela världen har insett värdet av QlikView, som på ett enkelt och användarvänligt sätt presenterar olika typer av data. Industrifonden har varit representerad i styrelsen under hela resan fram till börsnoteringen och har hela tiden stött ledningens expansionsplaner. Industrifondens investering Åren investerade Industrifonden totalt 23 miljoner kr i QlikTech. Dessutom lånade fonden ut 60 miljoner kr 2008 för att stärka bolagets finanser och underlätta QlikTechs fortsatta expansion. Efter kapitaltillskottet i samband med noteringen på Nasdaq 2010 återbetalades lånet och Industrifonden sålde en del av sitt innehav. Våren 2011 sålde Industri fonden resten av sitt innehav. Därmed har Industrifondens totala investering i QlikTech på 23 miljoner kr givit fonden en likvid på 40 gånger pengarna.

20 18 Industrifonden Nyinvesteringar Nyinvesteringar Ökad investeringstakt Industrifonden investerade sammanlagt 376 miljoner kr under året, varav 208 miljoner kr i tolv nya bolag. Detta är en avsevärd ökning jämfört med föregående års 30 miljoner kr i två nya bolag. De nya bolagen återfinns huvudsakligen inom tre sektorer där inflödet varit särskilt gott under året: internet, cleantech och life science. internet De nya bolagen inom internet är Burt (se separat artikel nedan), Apica och Keybroker. Apica testar, analyserar, övervakar och förbättrar webbplatsers prestanda. I emissionen på totalt 15 miljoner kr deltog förutom Industrifonden också den befintliga investeraren KTH Chalmers Capital. Pengarna ska användas till lansering av Apicas tjänster i USA. Keybroker är ett av Nordens ledande företag inom online marknadsföring. I emissionen på totalt 30 miljoner kr deltog förutom Industrifonden också befintliga ägare, bland andra Investor Growth Capital. Pengarna ska användas till fortsatt internationell expansion. cleantech De nya bolagen inom cleantech är Triventus (se separat artikel intill), Sol Voltaics och Airec. Sol Voltaics utvecklar med hjälp av nanoteknologi ett helt nytt material som kan sänka kostnaden för att producera el från solceller väsentligt. Industrifonden deltog i en emission på totalt 40 miljoner kr och pengarna ska användas till den fortsatta utvecklingen av bolagets produkter. Airec utvecklar helt nya typer av högeffektiva och kompakta plattvärmeväxlare med stora fördelar gentemot traditionella värmeväxlare, till exempel bättre pris/prestanda. I emissionen på totalt 25 miljoner kr deltog förutom Industrifonden också den tyska investeraren RWE Innogy. Pengarna ska användas till internationell marknadsexpansion. life science De nya bolagen inom life science är Index Pharmaceuticals, Cardoz och Bonesupport. Index utvecklar läkemedlet Kappaproct för behandling av svårbehandlade inflammatoriska tarmsjukdomar. I emissionen på totalt 75 miljoner kr deltog förutom Industrifonden även befintliga ägare, däribland SEB Venture Capital. Finansieringen ska i huvudsak användas till att genomföra en fas IIIstudie med Kappaproct med sikte på ett marknadsgodkännande. Cardoz utvecklar ett nytt läkemedel som minskar risken för aortaaneurysm. I emissioner på totalt 124 miljoner kr deltog förutom Industrifonden även HealthCap, Forbion och Ysios. Pengarna ska gå till kliniska tester av läkemedlet. Bonesupport utvecklar ett keramiskt benmaterial som injiceras i en skadad kota eller lårbenshals och förstärker det skadade benet. I emissionen på sammanlagt 120 miljoner kr deltog förutom Industrifonden bland andra också HealthCap. Pengarna ska användas till lansering av produkten i Tyskland, som är den näst största marknaden inom detta område efter USA. övriga branscher Hövding utvecklar en helt ny typ av cykelhjälm i form av en diskret krage som innehåller en hopvikt airbag som blir synlig först vid en olycka. I emissionen på totalt 30 miljoner kr deltog förutom Industrifonden även befintliga ägare. Pengarna ska användas till lanseringen av cykelhjälmen, som hösten 2011 börjar säljas i butik. Cetwin säljer en automat för distribution av värdehandlingar, till exempel ID-kort eller körkort. Industrifonden har gått in med ett lån för att stödja bolagets internationella marknadsexpansion. Q-Fog i Nora utvecklar moderna brandskydds produkter i form av en helt ny typ av automatisk och mobil boendesprinkler. Industrifonden har gjort en mindre investering i bolaget. Burt analyserar annonser på nätet Burt, med CFO John Sjölander, gör internet annonsering mer affärsmässig. Bolaget idag I takt med att annonsmängden på internet ökar, stiger behovet för både säljare och köpare av reklam att få korrekta analyser av aktiviteterna. Det är av stor vikt för alla parter att få rätt information om sådant som hur annonserna används, hur många tittar på dem, vilken sida de ligger på och vilka andra annonser som ligger där samtidigt. Göteborgsföretaget Burt löser detta med sitt analysverktyg Rich. Detta är en ny, mycket stor marknad i stark tillväxt och Burt vill bli en affärskritisk del av den. Det finns flera konkurrenter som erbjuder olika typer av analysverktyg, men Rich ger den bästa helhetsbilden. Rich leve reras via Molnet och kunden betalar en prenumerationsavgift beroende på volym.

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1 Årsrapport 2009-10 Industrifondens Årsrapport 2009-2010 Innehåll Detta är Industrifonden/Året som gått...1 Vd har ordet...2 Industrifondens roll och uppgift...4 Uppdrag, mål och strategi...5 Industrifondens

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Årsredovisning 2012-13 Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden i korthet Investeringar fördelade på investeringsår,

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Årsredovisning 2011-12

Årsredovisning 2011-12 Årsredovisning 2011-12 Innehållsförteckning Året som gått Industrifonden i korthet 1 Vd har ordet 2 Roll och position på marknaden 4 Mål och strategi 5 Värdeskapande 6 Verksamhet 8 Exits 10 Nyinvesteringar

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Datum för offentliggörande Finansiella rapporter Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Småland och Öarna Uppstartsmöte Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Vår vision Sverige är internationellt ledande på att omsätta forskning & innovation till framgångsrika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

CellaVisions årsstämma 2011. Yvonne Mårtensson, VD

CellaVisions årsstämma 2011. Yvonne Mårtensson, VD CellaVisions årsstämma 2011 Yvonne Mårtensson, VD Introduktion CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor Marknaden för

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Smögen 23 juni 2015 FTABs uppdrag enligt bolagsordning Fouriertransform ABs FTAB s uppdrag enligt bolagsordning Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Micronic Mydata Årsstämma 2013 Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Agenda Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2012 Micronic Mydatas erbjudande Summering 2 Micronic Mydata

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Årsredovisning 2013-14

Årsredovisning 2013-14 Årsredovisning 2013-14 Året som gått 1 Vd har ordet 2 Roll och position 4 Mål och strategi 6 Verksamhet 7 Nyinvesteringar 11 Viktiga händelser under året 12 Affärsområde Technology 14 Affärsområde Life

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag Portföljbolagsstudie 2006 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 2000-2005 2. Portföljbolagsstudie 2006 Slutsatser Totalt sysselsatte de svenska portföljbolagen i studien drygt 152 000 personer

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 Nästa generations polarisationsmodulator baserad på LC-Tecs patentsökta teknologi. Produkten DepthQ marknadsförs av Lightspeed Design Inc. LC-Tec Holding AB Org

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Swedish MedTech Pipeline 2009

Swedish MedTech Pipeline 2009 Swedish MedTech Pipeline 29 Synergus har på uppdrag av SwedenBIO och Swedish Medtech gjort en pipelinerapport över den svenska medicintekniska marknaden med start i augusti 29. Innovationsbron, Invest

Läs mer

Fondstyrningsrapport för år 2011/2012

Fondstyrningsrapport för år 2011/2012 Fondstyrningsrapport för år 2011/2012 Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden), organisationsnummer 802009-0083 är en verksamhetsstiftelse med en självständig ställning som initierades av svenska staten

Läs mer

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 ~KOMMUN 1 (2) 2014-01-02 VlTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET o l Västmanlandsfonden Västmaniandsfonden begär i bifogad skrivelse daterad 2013-12-13 "att kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 RLS Global AB Delårsrapport januari mars 2013 1 januari - 31 mars i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)»

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Stockholm den 14 april 1999

Stockholm den 14 april 1999 Stockholm den 14 april 1999 Investors mål är fortsatt att totalavkastningen till aktieägarna, d v s summan av kursutveckling och återinvesterade utdelningar, ska överstiga börsgenomsnittet med 3 procentenheter

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 6 november 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 6 november 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 6 november 2015 God utveckling och hög transaktionsaktivitet God resultat- och försäljningsutveckling Förvärv av Speed Group och TFS Tre försäljningar Inwido total

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Verksamhet...3 VD har ordet...4 Finansiell översikt...5 Resultaträkning, Balansräkning och kassaflödesanalys, koncernen...6 Redovisnings- och värderingsprinciper...10

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Fondstruktur. = Totalt ca 1 Mdkr. Norrlands fonden. Regionala medel. EU strukturfondsmedel. Mellersta Norrland SamInvest. Östra Mellansverige

Fondstruktur. = Totalt ca 1 Mdkr. Norrlands fonden. Regionala medel. EU strukturfondsmedel. Mellersta Norrland SamInvest. Östra Mellansverige Riskkapital Fondstruktur Småland & Öarna Västsverige Värmland Östra Mellansverige Stockholm Norra Mellansverige Mellersta Norrland SamInvest Övre Norrland Partnerinvest Almi EU strukturfondsmedel Regionala

Läs mer