Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning

2 Om Swedavias rapportering Denna resultatrapport är ett komplement och ska läsas som en bilaga till Swedavias årsredovisning och hållbarhetsredovisning Resultatrapporten redovisar hållbarhetsresultat och resultatindikatorer enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, 3.0. Swedavia har även valt att använda de branschspecifi ka tillläggen Airport Operators (AO) och Construction and Real Estate (CRE). Rapporterade indikatorer ha valts utifrån våra intressenters syn och speglar vår gemensamma syn på väsentlighet och vad som är viktigt för att utveckla en långsiktigt hållbar verksamhet. I årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 redovisas hållbarhets arbetet för räkenskapsåret 2013 då Swedavia har valt att integrera information om hållbarhet i årsredovisningen. Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 vänder sig framförallt till ägare, kreditanalytiker och partners, men även till övriga intressenter, och fokuserar på företagets strategi och mål samt resultat för det gångna året. Detta är fjärde året som Swedavia redovisar sitt hållbarhetsresultat enligt GRIs riktlinjer, 3.0. För 2014 är avsikten att övergå till de nya riktlinjerna, 4.0. Redovisningen omfattar Swedavia (koncern en) och Swedavia AB (moderbolaget). Där inget annat anges är det koncernen som avses. Information om tillämpade redovisningsprinciper samt avgränsningar beskrivs i avsnitt Redovisningsprinciper. Redovisningsperiod för hållbarhetsdata är densamma som för årsredovisningen, det vill säga kalenderåret Föregående årsredo visning och hållbarhetsredovisning publicerades den 31 mars 2013.» Läs mer på Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 INNEHÅLL sida Swedavia i korthet 3 GRI-index korsreferenstabell 4 FNs Global Compact tio principer korsreferenstabell 6 Redovisningsprinciper 7 Redovisning av resultatindikatorer Ekonomi 10 Miljöhänsyn 11 Social utveckling 16 Kontaktuppgifter 19 2 Swedavia 2013

3 Swedavia i korthet Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige och bolaget är helägt av svenska staten. Affären bedrivs i en flygplatsverksamhet och en fastighetsverksamhet. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten inom Sverige, i Europa och i övriga världen. Kundfokus, hållbar utveckling och säkerhet är utgångspunkten för allt Swedavia gör, både i den egna verksamheten och i samhället i stort. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Under 2013 hade Swedavia en omsättning på 5,2 miljarder kronor och cirka medarbetare. Totalt reste 33,5 miljoner passagerare via våra flygplatser Swedavia äger även fastigheten Göteborg City Airport samt är minoritets ägare i bolaget som driver flygplatsen. Vårt erbjudande Swedavias tjänster är inriktade på att möta våra kunders och samarbetspartners behov av effektivt och långsiktigt hållbart resande. Sverige är ett exportberoende land där export av varor och tjänster uppgår till knappt 50 procent av BNP. I det allt mer globaliserade samhället ökar behovet av snabba och effektiva resor både till, från och inom landet. Strategi och mål Den övergripande inriktningen i Swedavias strategi är kundfokus, hållbar utveckling och säkerhet. Vi styr verksamheten i den riktningen med hjälp av ett antal konkreta mål. För att uppnå dessa har vi tagit fram ett antal strategiska prioriteringar till 2017 utifrån de fyra perspektiven kund, social utveckling, miljöhänsyn och ekonomi. Perspektiven med tillhörande mål illustreras genom vårt hållbarhetshjul. 9% avkastning på eget kapital 80% nöjda resenärer ton fossila koldio xid utsläpp % nöjda med arbetare Swedavia 2013

4 GRI-index GRI-index korsreferenstabell Swedavias hållbarhetsredovisning för 2013 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, G3. De indikatorer som Swedavia har valt att redovisa för 2013 samt var informationen återfinns framgår av korsreferenstabellen nedan: denna resultatrapport samt Swedavias årsredovisning och hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen tillämpar GRI:s nivå C+ och är översiktligt granskad av Ernst & Young AB. Redovisad Delvis redovisad RR: Denna resultatrapport ÅR: Swedavias årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 G3-upplysningar Beskrivning Sida 1. Strategi och analys Omfattning på redovisning Kommentar 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi. ÅR Organisationsprofil 2.1 Organisationens namn. ÅR De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna. ÅR Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures. ÅR 61, 67, Lokalisering av organisationens huvudkontor. ÅR Antal länder som organisationen har verksamhet i och namnen på de länder där viktig verksamhet bedrivs eller som är särskilt relevanta för de frågor som berör hållbar utveckling i redovisningen. 2.6 Ägarstruktur och företagsform. ÅR 3, Marknader som organisationen är verksam på. ÅR Den redovisande organisationens storlek. ÅR Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller ägande. ÅR 3 ÅR 44, 61, Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden. ÅR Information om redovisningen 3.1 Redovisningsperiod för den redovisade informationen. RR Datum för publiceringen av den senaste redovisningen. RR Redovisningscykel. RR Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll. RR Processer för definition av innehållet i redovisningen. ÅR Redovisningens avgränsning. RR Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning. 3.8 Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, utlokaliserade verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar, och skälen för sådana förändringar Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen. ÅR 2, RR 7-9 ÅR 62-63, 65 RR 7-9 RR 7-9 RR 7-9 Förklaring lämnas vid de indikatorer där ändring skett Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns. ÅR Styrning, åtaganden och intressentrelationer 4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är underställda styrelsen och som är ansvariga för specifika uppgifter så som att fastställa strategi eller att utöva tillsyn över organisationen. ÅR Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör. ÅR För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet medlemmar inom denna som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen. ÅR Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till styrelsen eller företagsledningen. ÅR 25, Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med. ÅR 25 Svenska staten äger samtliga aktier i bolaget. Medarbetarna representeras av arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse Princip för identifiering och urval av intressenter. ÅR 25 4 Swedavia 2013

5 GRI-index Indikator Beskrivning Sida Omfattning på redovisning Kommentar 5. Resultatindikatorer Ekonomisk påverkan EC1 EC8 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn. Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur som huvudsakligen görs för allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan full ersättning. ÅR 41, RR 10 ÅR 40 41, RR 10 Miljöpåverkan EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla. RR 11 EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. RR 11, 13 Mängd primärt bränsle och primär energi som används för att producera den omvandlade energi som Swedavia köper rapporteras ej. EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar. ÅR 34, RR 12 Redovisas inte för Real Estate AB. EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. RR EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. RR EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning. ÅR 33-34, RR 12 EN21 Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient. ÅR 35, RR 14 Redovisar inte alla recipienter och alla parametrar. EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas arbetsresor/tjänsteresor. RR 15 Redovisar ej utsläpp från samtliga transporter eller utsläpp från arbetsresor/tjänsteresor. AO7 Antal och andel boende som exponeras för flygbuller. ÅR 35-36, RR 15 Social påverkan Arbetsförhållanden och arbetsvillkor LA1 Total personalstyrka, uppdelat på anställningsform, anställningsvillkor och region. ÅR 31, RR 16 LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region. ÅR 28, RR 17 LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet. ÅR 31, 69-70, RR 16 Redovisar ej minoritetsgrupper. Mänskliga rättigheter HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. RR 17 Produktansvar PR1 De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ska utvärderas i förbättringssyfte och andelen av väsentliga produkt- och tjänstekategorier som genomgått sådana utvärderingsprocesser. ÅR 27, RR 18 Hälsoaspekten saknas, likaså livscykelperspektiv. CRE8 Certifieringar på byggnader. RR 18 Redovisar endast certifieringar på nya byggnader. PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar. ÅR 20, 25, RR 18 5 Swedavia 2013

6 FNs Global Compact FNs Global Compact tio principer korsreferenstabell Swedavia stödjer sedan 2012 FNs Global Compact och dess tio principer. Swedavias årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 utgör även Swedavias Communication on Progress (COP), det vill säga en årlig uppdatering av hur koncernen lever upp till de tio principerna. Tabellen nedan visar var varje enskild princip inom Global Compact återfinns i Swedavias årsredovisning och hållbarhetsredovisning FNs Global Compact tio principer Sida och kommentar Mänskliga rättigheter 1. Företag ska stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka Företag ska försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter 31 Arbetsvillkor 3. Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar Företag ska verka för avskaffande av alla former av tvångsarbete Företag ska verka för avskaffande av barnarbete Swedavia följer de regler som gäller i lag och avtal om skydd för underåriga på arbetsmarknaden. Barn under 15 år anställs inte i Swedavia. 6. Företag ska inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning 31 Miljö 7. Företag ska stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem Företag ska ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande Företag ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik Korruption 10. Företag ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor 31 6 Swedavia 2013

7 Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper GRI-indikatorerna omfattar antingen Swedavia (koncernen) eller Swedavia AB (moderbolaget). Där inget annat anges avses och omfattas koncernen. Där inget annat anges redovisar Swedavia indikatorn fullständigt enligt gällande krav. Ekonomi EC1 Beräkning: Indikatorn utgår från Swedavias publika rapportering som återfinns i bokslutskommuniké 2013 samt årsredovisning och hållbarhetsredovisning Jämförelseperioder återfinns i tidigare publicerade rapporter. Tidsperiod: Indikatorn avser 2013 med jämförelseår 2012 och Avgränsning: Indikatorn avser Swedavia. Tidigare år har indikatorn avgränsats till Swedavia AB, jämförelseår 2012 och 2011 har omräknats så att även dessa avser Swedavia. EC8 Beräkning: Indikatorn utgår från de investeringar i Swedavia som är klassificerade utifrån att bibehålla och utöka kapacitet samt utifrån särskilda krav inom såväl Aviation Business som Commercial Services. Indikatorn beräknas genom andelen investeringar som är klassificerade enligt ovan princip i relation till totala investeringar under året. Swedavia tolkar indikatorn och anser att investeringar av detta slag bidrar till allmänhetens nytta. Under året har investeringsklassificeringarna reviderats för att anpassa dessa till Swedavias investeringar och framtida investeringsbehov. Som en följd av revideringen har investeringsklassificering för att öka kapacitet tillkommit. Därtill har den tidigare klassificeringens särskilda krav ersatts av särskilda krav Aviation Business respektive Commercial Services. Jämförelseår 2012 och 2011 har omräknats enligt nu gällande investeringsklassificeringar. Tidsperiod: Indikatorn avser 2013 med jämförelseår 2012 och Avgränsning: Indikatorn avser Swedavia. Miljöhänsyn Energi EN3, EN4, EN5 Beräkning: Redovisningen omfattar energianvändning för: Fordonsdrivmedel, intern användning Reservkraftdrift Swedavias egen värmeproduktion, intern användning Swedavias egen värmeproduktion, extern användning (såld värme) Brandövningar, intern användning EN3: Baserat på bränsleförbrukningsmängder och bränslenas beräknade energiinnehåll (effektivt värmevärde). För bränslen till uppvärmning har värmepannans verkningsgrad antagits vara 95 procent. För övriga bränslen har den beräknade tillförda energimängden tagits med i sin helhet. EN 4-5: Baserat på uppmätta värden för inköpt eller producerad energi inrapporterade i miljöuppföljningssystemet SMIL. EN 5: Värden för värme har normalårskorrigerats för perioden januari mars och oktober december. Tidsperiod: EN3 och EN4 redovisas för kalenderår 2013 med jämförelseår EN5 redovisas för kalenderår 2013 med jämförelseår Avgränsning: För år 2013 redovisar indikatorerna EN3 och EN4 utfallet för Swedavia och i tabell för Swedavia AB. Tidigare år redovisas för Swedavia AB. EN5 redovisas för Swedavia AB med 10 flygplatser samt kontoret i Norrköping. Utsläpp till luft och vatten samt avfall EN16 Beräkning: Enligt SMIL, Swedavia Miljödata Avgränsning: För 2013 redovisas indikatorn för Swedavia. Tidigare år redovisas för Swedavia AB. Biogen koldioxid redovisas inte. EN17 Beräkning: Enligt SMIL, Swedavia Miljödata Avgränsning: För 2013 redovisas indikatorn för Swedavia. Tidigare år redovisas för Swedavia AB. För tjänsteresor redovisas utsläpp av fossil koldioxid. EN18 Beräkning: Ingen beräkning utan en redogörelse för vilka aktiviteter som vidtagits. Tidsperiod: Indikatorn redovisas för kalenderår Avgränsning: För 2013 redovisas indikatorn för Swedavia. Tidigare år redovisas för Swedavia AB. EN21 Beräkning: Ingen beräkning Avgränsning: Indikatorn redovisas delvis och avser Swedavia under 2013 och Swedavia AB tidigare år. Indikatorn redovisar mängder avisnings- och halkbekämpningsmedel samt vatten till reningsverk, som skattas från rapporterad vattenförbrukning. 7 Swedavia 2013

8 Redovisningsprinciper Transport EN29 Beräkning: Redovisningen omfattar transport av produkter vars användning vid Swedavia totalt under kalenderåret 2013 överskred ton eller m 3. Uppgifterna inhämtas från leverantörena genom enkäter och Avgränsning: Indikatorn redovisas delvis och avser Swedavia. Produkter vars transporter inkluderas är sådana som förbrukas i den normala flygplatsdriften. I de levererade mängderna ingår den volym eller vikt som Swedavia beställt totalt. Hela den transportsträcka som kan härröras till leveransen till Swedavia inkluderas i redovisningen. Buller AO7 Beräkning: Flygbullerberäkningarna har genomförts med en programvara som överensstämmer med den metodbeskrivning som redovisats i ECAC dokument 29 version 3, vilken ska vara den metodmässiga utgångspunkten för flygbullerberäkningar i Sverige. För kartläggningen har flygbullernivå FBN 55 db(a) tillämpats, vilket är en dygnsvägd ekvivalent ljudnivå där bullerhändelser kväll och natt ges större tyngd i beräkningen. FBN definierades ursprungligen av Trafikbullerutredningen, TBU, i delbetänkande flygbuller SOU 1975:56, som 1980/81 blev föremål för riksdagens godkännande. En annan benämning på FBN är Lden (Level day-evening-night), som används i förordningen om omgivningsbuller, SFS 2004:675. Det finns mindre skillnader i definitionen av dessa mått vilket normalt är mindre än +/-1 db. Under en övergångsperiod tillämpas benämningen FBNEU, vilket syftar till Lden. Tidsperiod: Indikatorn redovisas för kalenderåret 2013 med jämförelseår Avgränsning: Indikatorn omfattar de 10 flygplatser i Swedavias regi som utgör det nationella basutbudet. För tre flygplatser, Bromma Stockholm Airport, Stockholm Arlanda Airport och Visby Airport, redovisas utfallet för För övriga 7 flygplatser redovisas utfallet för Social utveckling Anställning LA1 Beräkning: Beräkningen baseras på underlag från personalstatistik ur Swedavias personalsystem, inklusive specifikation på vad antal anställda avser (tillsvidare-, visstid-, tim- och provanställda, samt vikariat och uppdragstagare). Swedavia redovisar uppgifter om det totala antalet anställda vid utgången av året. Redovisning sker även av avtal gällande heltids- och deltidstatus. Definitioner: Antal anställda avser antal olika individer oavsett anställningsform. Medelantal anställda är utifrån anställningens omfattning, längd och anställningsform som summerar antalet medarbetare heltid (100 procent). Sundsvall Härnösand Airport ingår i medarbetarstatistik fram till dess att flygplatsen avyttrades den 17 juni Omräkning av medelantalet anställda har skett utifrån Bokföringsnämndens definition, även jämförelsetal har omräknats. Omräkningen innebär att beräkning numera sker utifrån antalet arbetade timmar delat med den årsarbetstid, 1 920, som Bokföringsnämnden anger i sitt allmänna råd 2011:6. Redovisning av den totala personalstyrkan uppdelat per region redovisar Swedavia utifrån geografisk uppdelning som är anpassad utifrån organisations verksamhet och utgår från medelantalet anställda. Tidigare år har antal årsarbetare legat till grund för denna redovisning. Jämförelseår 2012 och 2011 har omräknats och Avgränsning: Indikatorn avser Swedavia. Hälsa och säkerhet i arbetet LA7 Beräkning: Redovisningen omfattar alla under 2013 anmälda och inkomna skadefall oavsett när själva skadan inträffade och oavsett anställningsform för moderbolaget Swedavia AB. Swedavia använder samma definition på arbetsskada som anges i Socialförsäkringsbalken, vilket innebär att arbetsskadebegreppet omfattar arbetsolycksfall, arbetssjukdom och färdolycksfall. Endast anmälda och inkomna arbetsolycksfall och arbetssjukdom används i redovisningen. Swedavia har valt att från och med 2013 byta nyckeltal för att underlätta jämförelser med andra företag i Sverige och med nationell statistik. För att kunna analysera trenden i årets utfall har även tidigare års utfall omräknats på samma sätt. Nyckeltalen vi nu använder motsvarar de som Arbetsmiljöverket använder i sin nationella statistikredovisning, nämligen: Antal arbetsolyckor utan frånvaro per förvärvsarbetande Antal arbetsolyckor med frånvaro per förvärvsarbetande Antal arbetssjukdomar per förvärvsarbetande Dessutom lägger vi till ytterligare ett nyckeltal: Antal sjukfrånvarodagar orsakade av arbetsskada per förvärvsarbetande 2012 och Avgränsning: Indikatorn redovisas endast för Swedavia AB. Underliggande organisatoriska enheter har för få inträffade arbetsskador för att en tydlig trend ska kunna iakttas. Mångfald och jämställdhet LA13 Beräkning: Beräkningen utgår från sammansättningen per utgången av respektive år. Fördelning kvinnor och män beräknas utifrån antal anställda under året och Avgränsning: Swedavia redovisar uppgifter om procentuell fördelning kvinnor och män samt åldersgruppering. Sammansättning styrelsen, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare utgår från Swedavia AB. Fördelning chefer och övriga anställda i Swedavia omfattar Swedaviakoncernen. Inför 2013 har Swedavia beslutat om en definition kring begreppet chef, som definieras som ledare med personalansvar och lönesättandesamtal. Jämförelsetal för 2012 och 2011 har inte kunnat räknas om i enlighet med den nya definitionen. 8 Swedavia 2013

9 Redovisningsprinciper Icke-diskriminering HR4 Beräkning: Indikatorn redovisar dokumenterade fall av diskriminering. Swedavias tolkning av indikatorn är att den inte omfattar kränkande särbehandling och mobbning. Kontroll av inkomna ärenden eller incidenter på flygplatser och andra enheter har gjort hos Diskrimineringsombudsmannen, DO, och samtliga Swedavias HR Business Partners och Avgränsning: Indikatorn redovisas för Swedavia AB och Swedavia Real Estate AB. Kundernas hälsa och säkerhet PR1 Beräkning: För Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport redovisas rullande helår, dvs. kvartal 1 - kvartal 4, och för de regionala flygplatserna värdet för vinter sommar. Inom flygsäkerhet avser indikatorn uppföljning av vårt övergripande mål. dvs. inga haverier eller allvarliga tillbud och Avgränsning: Indikatorn redovisas för Swedavia AB, dvs. 10 flygplatser. För 2011 ingår ej luftfartsskydd. Märkning av produkter och tjänster CRE8 Beräkning: Ingen beräkning. Tidsperiod: Indikatorn redovisas för kalenderår Avgränsning: Indikatorn redovisas för dotterbolaget Swedavia Real Estate. PR5 Beräkning: Resenärsindikatorn ASQ (Airport Survey Quality) är en resenärsmätning som ACI (Airports Council International) administrerar och som omfattar drygt 230 flygplatser i världen. Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Stockholm Arlanda Airport ingår i Main Programme med flygplatser med fler än 4 miljoner resenärer. Övriga sju Swedavia-flygplatser ingår i det regionala programmet. ASQ för luftfartsskydd är ett sammanvägt värde av fyra olika säkerhetsfrågor. För Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport redovisas rullande helår, dvs. kvartal 1 kvartal 4, och för de regionala flygplatserna värdet för vinter sommar. Flygbolagsundersökningen genomförs en gång vartannat år och mäter flygbolagskundernas nöjdhet med samtliga Swedavias flygplatser. Metoden är telefonintervjuer. Senaste mätningen genomfördes hösten Hyresgästundersökningen omfattar från och med 2013 hyresgästkunder på Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport, Malmö Airport, Stockholm Arlanda Airport och Swedavia Real Estate. Indikatorn mäts som Nöjd-Kund-Index enligt Fastighetsbarometern. Undersökningen genomförs en gång per år med hyresgästerna och metoden är telefonintervjuer och Avgränsning: Resenärsindikatorn (ASQ) redovisas för samtliga Swedavia-flygplatser. Resultatet från hyresgästundersökningen redovisas som ett resultat för Swedavia AB och ett resultat för Swedavia Real Estate. Miljöpolicy Syfte och mål Flygets miljöpåverkan är av avgörande betydelse för flygbranschen och därmed för Swedavia. Vi ska därför ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan från flygplatserna, främst genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska övriga utsläpp till luft och vatten, samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall. För oss är det en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga nationella och internationella regler och krav. Vi ska även verka för att flygbuller och emissioner från flygverksamheten begränsas. Grundregler För att detta ska uppnås krävs att vi arbetar efter följande grundregler: Hänsynen till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i våra beslut. Klimatpåverkan är flygbranschens viktigaste miljöfråga och ska prioriteras i våra beslut och aktiviteter. Vi ska ständigt energieffektivisera vår verksamhet och styra verksamheten mot en hållbar användning av resurser. Swedavias medarbetare ska alla vara delaktiga i företagets miljöarbete och vara väl förtrogna med den relevanta lagstiftningen. Vi ska bedöma och hantera verksamhetens miljörisker på ett systematiskt sätt. Swedavia ska aktivt delta i det lokala, regionala, nationella och internationella arbetet i syfte att minska den negativa miljöpåverkan från flygbranschen och verka för en hållbar utveckling av flygplatserna. Uppföljning Efterlevnad av miljöpolicyn kontrolleras bla vid miljörevisioner, granskningsprocesser av betydande beslut samt vid ledningens genomgång av miljöarbetet. 9 Swedavia 2013

10 redovisning av Resultatindikatorer Ekonomi Swedavias mest betydelsefulla bidrag till en hållbar utveckling ligger främst inom de sociala och ekonomiska perspektiven. Detta genom att vi bidrar till tillgänglighet samt regional och nationell tillväxt. Vår framgång med att stärka tillgänglig heten till, från och inom Sverige är en förutsättning för både export- och besöksnäringen. Skapat och levererat ekonomiskt värde (EC Swedavia har en positiv ekonomisk påverkan på samhället. Under 2013 har Swedavia skapat ett totalt ekonomiskt värde på MSEK (4 987), enligt GRIs definition. Efter fördelning av det ekonomiska värdet till olika intressenter uppgick det totala levererade värdet till MSEK (1 306). Skapat och levererat ekonomiskt värde Swedavia enligt GRIs definition MSEK Direkt tillskapat ekonomiskt värde Intäkter (nettoomsättning och finansiella intäkter) Fördelat ekonomiskt värde Rörelsekostnader Löner och ersättningar till anställda Betalningar till finansiärer Betalningar till den offentliga sektorn Levererat ekonomiskt värde (Behållet ekonomiskt värde, beräknat som tillskapat ekonomiskt värde minus fördelat ekonomiskt värde) Avser Swedaviakoncernen. Omräkning har skett för jämförelseperioder. Investeringar i infrastruktur (EC8) I syfte att möta det långsiktiga behovet av ökad kapacitet och bättre anpassade terminaler för Swedavias kunder genomförs stora investeringar i terminalerna vid flygplatserna. Flygplatsverksamhet kräver omfattande investeringar för att kunna säkerställa efterlevnad av regelverk och myndighetskrav kring miljö och säkerhet. Dessutom krävs omfattande investeringar för att kunna klara våra miljömål. Swedavia ser ett behov av stora investeringar inom både flygplats- och fastighetsverksamheten. Investeringarna ökar flygplatsernas attraktionskraft och är en förutsättning för att fortsatt attrahera flygbolag och hyresgäster samt för att bättre kunna möta resenärernas krav och önskemål. Totala investeringar 2013 uppgick till MSEK (3 418). Av de investeringar som Swedavia gjort 2013 (och 2012), exkluderat de stora fastighetsförvärv Swedavia gjort i NAP och SAS portföljen, bedöms 87 procent (53) vara i infrastruktur och tjänster som huvudsakligen görs för allmanhetens nytta. Dessa investeringar består av investeringar för att behålla och utöka vår kapacitet samt investeringar som tillkommer på grund av nya lagar och regler. Investeringar, Swedavia MSEK Swedavia 2013

11 redovisning av Resultatindikatorer Miljöhänsyn Swedavia har prioriterat miljöfrågor under många år. Genom att idag hushålla med resurser och minimera vår miljöpåverkan möjliggör vi fortsatt resande och utveckling imorgon. Swedavia är en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser. Att minska flygets miljöpåverkan är en förutsättning för flygbranschens fortlevnad och utveckling, och således även för vår verksamhet. Swedavias miljömål 2013 Utöver det övergripande miljömålet om noll ton fossila koldioxidutsläpp 2020, har Swedavia fastställt ett antal mål för de utvalda fokusområdena inom miljö. Med dessa mål konkretiserar, styr och utvärderar vi vårt miljöarbete. Område Mål Uppföljning Utfall 2013 Utsläpp till luft fossil koldioxid Energi Utsläpp till vatten Flygbuller Swedavia ska minska sina egna utsläpp av fossil koldioxid med nollutsläpp som slutmål Swedavia ska förbättra hushållningen med resurser och energi i verksamheten. Swedavia ska bidra till att en god ekologisk och kemisk status uppnås och säkerställs i de vatten som bolaget påverkar. Swedavia ska aktivt arbeta för att bullerbelastningen upplevs som acceptabel i förhållande till flygets samhällsnytta. Användandet av Swedavia ska aktivt arbeta för att minska användandet av kemiska produkter farliga kemiska produkter i verksamheten. Avfall till materialåtervinning Resenärernas upplevelse Allmänhetens upplevelse Swedavia ska verka för en ökad materialåtervinning i hela koncernen. Swedavia ska mäta om resenärerna upplever att flygplatserna tar miljöansvar och agerar på ett miljömedvetet sätt. Swedavia ska genom effektiv dialog påverka relevanta aktörer för att åstadkomma ändamålsenliga framtida miljövillkor. År 2013 ska utsläppen vara högst ton (exklusive våra tjänsteresor). År 2016 ska energianvändningen vara 170 GWh, exklusive expansion, vilket motsvarar en minskning med i snitt 2 % per år för perioden Syrehalten i vatten mätt vid flygplatsens utsläppspunkt till recipienten ska senast 2013 vara lägst 5 mg/l. Varje flygplats med flygbuller som en betydande miljöaspekt ska senast 2015 minst nå klassen proaktiv i Swedavias bullerklassningssystem. År 2013 ska alla kemiska produkter som innehåller ämnen på kandidatlistan fasas ut. 2) År 2016 ska andelen avfall som går till materialåtervinning öka till 50 %. År 2013 ska andelen avfall som går till materialåtervinning öka till 34 %. År 2016 ska minst 90 % av resenärerna uppleva flygets och flygplatsens miljöpåverkan som acceptabel i förhållande till samhällsnyttan. År 2013 ska andelen vara minst 80 %. År 2016 ska minst 90 % av allmänheten uppleva flygets och flyg platsens miljöpåverkan som acceptabel i förhållande till samhällsnyttan. År 2013 ska andelen vara minst 80 %. Uppfyllt på sex av åtta flygplatser. 2) Uppfyllt på åtta av tio flygplatser. Målet uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet inte uppfyllt Energi Energianvändning (EN3 och EN4) Under 2013 ökade koncernens totala energianvändning med 8,7 GWh (4,6 procent). Ett antal fastigheter har förvärvats inom Real Estate AB samtidigt som flygtrafiken har ökat. Avyttringen av Sundsvall Härnösand Airport i mitten av juni 2013 minskade årsanvändningen. Swedavias energianvändning fördelat på energikällor, % Swedavias totala energianvändning Gwh El 58,3% Fjärrvärme 31,8% Biobränsle 9,7% Olja 0,1% Värme El Värmen är normalårskorrigerad Swedavia 2013

12 redovisning av Resultatindikatorer Insatser för minskad energianvändning (EN5) Swedavia arbetar kontinuerligt med att förbättra hushållningen av resurser och energi, samt att främja återvinning och förnybar energi. Vår målsättning är att den totala energianvändningen, exklusive nyförvärv och avyttring av fastigheter, i genomsnitt ska minska med 2 procent över en treårsperiod med 2010 som basår. Målet för 2013 har uppnåtts med en marginal på 0,5 GWh. På Göteborg Landvetter Airport har vi installerat tre nya pellets pannor. Varje panna har en kapacitet på 3 MW, vilket motsvarar uppvärmningen av ungefär 950 villor på ett år. Genom att byta från olja till pellets minskar vi våra fossila utsläpp och kommer ett steg närmare vårt mål om noll ton fossila koldioxidutsläpp I samband med utbyggnaden av Airport City kommer behovet av fjärrvärme att öka, vilket också är en av anledningarna till att vi nu satsar på att öka flygplatsens uppvärmningskapacitet. På Stockholm Arlanda Airport har vi installerat cirka LED-armaturer sedan 2009, vilket har minskat elbehovet till belysning med kwh/år. På Åre Östersund Airport har vi i år installerat LED-belysning för våra uppställningsplatser till flygplan. Genom att byta till LED-teknik för belysning minskar vi Swedavias energianvändning och bidrar till en bättre hushållning av resurser. Swedavia ABs energimål, 2% årligen med år 2010 som basår GWh Mål 2011 Utfall Avgränsning:10 flygplatser och kontoret i Norrköping med korrigering för expansion/avgående objekt samt normalårskorrigering av värme. Koldioxidutsläpp Utsläpp av växthusgaser (EN16 och EN17) Under 2013 uppgick utsläppen av fossil koldioxid till drygt ton, vilket är en minskning med 30 procent jämfört med Vi nådde vårt mål tack vare den ökade inblandningen av förnybara bränslen i drivmedlet, köp av fossilfri fjärrvärme och den milda hösten och vintern Sedan 2005 har Swedavia sänkt sina utsläpp av fossil koldioxid med 69 procent. Initiativ för att minska utsläpp av växthusgaser (EN18) Swedavia har under året fortsatt arbetet med att ta ansvar för vår miljöpåverkan. Samtliga tio Swedaviaflygplatser, som ingår i det nationella basutbudet, är certifierade på den högsta nivån av Airport Carbon Accreditation (ACA). Swedavia är därmed den flygplatskoncern i världen som, enligt denna internationella standard, kommit längst i arbetet med att utveckla klimatsmarta flygplatser. Under 2012 miljöcertifierades Swedavia (exklusive Swedavia Real Estate AB) enligt ISO 14001, vilket är ett viktigt stöd i det övergripande arbetet med att minska flygplatsens miljöpåverkan. Arbetet med att skapa en fossilfri fordonsflotta fortgår. En viktig åtgärd har varit framtagandet av en strategi för en fossilfri fordonsflotta. Att lösa frågan om förnybara drivmedel är helt avgörande för att nå vårt mål, eftersom fordonsflottan står för 90 procent av de fossila utsläppen från den egna verksamheten, exklusive tjänsteresor. Vi arbetar med att successivt byta ut våra fordon med målet att hela fordonsflottan ska drivas av biogas, el eller biodiesel. Efter ett framgångsrikt pilotprojekt har Swedavia beslutat att investera i snöröjningsfordon som drivs med alternativa drivmedel i hela koncernen. Utöver konkreta insatser för att minska vår egen verksamhets påverkan tar vi ett bredare branschperspektiv i miljöfrågorna. Vi ser till hela flygresans miljöpåverkan och är en drivande part i det arbete som främst fokuserar på utsläpp från flyget och på bullerexponering. Vi ingår i flera miljösamarbeten för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. Swedavias fossila koldioxidutsläpp per område, % Utsläpp av fossil koldioxid från Swedavia ABs verksamhet, exklusive tjänsteresor Om ACA-certifieringen Fordon och drivmedel 77,1% Tjänsteresor 17,3% Energi 5,0% Räddningstjänst 0,7% Ton Koldioxidutsläpp Utläppsmål Bakom ACA-certifieringen står ACI Europe och WSP Environmental & Energy. ACI Europe är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa som arbetar för att sprida kunskap och metoder för att bland annat effektivisera flygplatserna ur klimatsynpunkt. Certifieringen lanserades under 2009 i samband med att de europeiska flygplatserna beslutat om att bli klimatneutrala avseende den egna verksamheten. Under de två första åren minskade utsläppen vid anslutna flygplatser med mer än 1,1 miljoner ton koldioxid (ACI Europe). Detta europeiska initiativ är unikt i världen. 12 Swedavia 2013

13 redovisning av Resultatindikatorer Direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser (EN16, EN17) samt direkt och indirekt energianvändning (EN3, EN4) inom Swedavia AB Scope enligt GHG Protocol Scope 1 Scope 2 Scope 3 Indikator enligt GRI EN16, EN3 EN16, EN4 EN17 Koldioxid (ton) Koldioxidekv. (ton) Energi (GWh) 3) Förnybar andel energi Fordon Intern El Intern Värme Intern Värme Extern Brandövning Intern El Intern Värme Intern Fordon Extern El Extern Värme Extern Tjänsteresor Extern LTO Extern Totalt egen verksamhet Totalt 2) , , , , , , , , , , , , % 5% 99% 99% 67% 100% 100% 22% 100% 100% % 92% % 5% 97% 98% 56% 100% 98% 11% 100% 98% % 89% % 5% 97% 98% 70% 100% 98% 9% 100% 98% % 89% % 5% 89% 87% 24% 100% 99% 5% 100% 100% % 86% % 5% 93% 96% 0% 100% 97% 5% 100% 99% % 87% % 5% 90% 91% 0% 100% 96% 4% 100% 99% % 86% Total enligt avgränsning för Swedavia ABs mål för koldioxid (ton), som omfattar EN16 samt värme i EN17. Swedavias mål för energi (se EN5) omfattar enbart intern el samt normalårskorrigerad intern värme i EN3 och EN4. 2) Total för EN16/EN3-4 samt EN17, exklusive tjänsteresor och LTO. 3) Energimängden för värme intern och extern i EN3 är skattad från specifika värmevärden i bränslen till egen värmeproduktion i syfte att kunna jämföra med motsvarande utsläpp i EN16 samt beräkna andelen förnybar energi. Energimängden för intern värme i EN5 är i huvudsak uppmätt med produktionsmätare samt är normalårskorrigerad. Tabellen visar de flygplatsrelaterade aktiviteter som ger upphov till utsläpp av klimatpåverkande gaser och användning av energi. Swedavia AB äger varierande grad av kontroll över aktiviteterna. Graden av kontroll kategoriseras enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) i tre scope: Scope 1: Swedavia ABs verksamhet Scope 2: Swedavia ABs användning av inköpt el och värme Scope 3: Övriga indirekta utsläpp, till exempel transport med fordon som inte ägs eller kontrolleras av Swedavia AB, elanvändning som inte omfattas av Scope 2 etc. I tabellen visas hur indelningen i scope respektive EN-indikatorerna för klimatpåverkande gaser och energianvändning förhåller sig till varandra. Utsläppen av klimatpåverkande gaser redovisas i ton koldioxid och i ton koldioxidekvivalenter. Motsvarande mängd använd energi redovisas i GWh. Den använda energi som härrör från förnybara källor redovisas som förnybar andel energi i procent. 13 Swedavia 2013

14 redovisning av Resultatindikatorer Utsläpp till vatten (EN2 Swedavia verkar för att en god ekologisk och kemisk status ska uppnås och säkerställas i de vattendrag och sjöar som vår verksamhet påverkar. Vårt mål är att alla Swedavias flygplatser som berör en vattenförekomst ska leva upp till kriterierna i EU:s Vatten direktiv. Vi påverkar vattendragen främst genom utsläpp av avisnings- och halkbekämpningsmedel. Variationerna mellan åren beror till största delen på skillnader i vinterväder. Flera av flygplatserna har under året uppdaterat sina kontrollprogram avseende flygplatsens påverkan på vatten. Swedavias totala förbrukning av halkbekämpningsmedel Swedavias totala förbrukning av avisningsmedel ton Acetat Urea Formiat ton Glykol typ IV Glykol typ II Glykol typ I Avgränsning: År 2013 Swedavia och Swedavia AB. Avgränsning: År 2013 Swedavia och Swedavia AB. Swedavias totala mängd vatten till reningsverk kubikmeter Avser allt spillvatten som Swedavia skickar till reningsverk. Avgränsning: År 2013 Swedavia och Swedavia AB. 14 Swedavia 2013

15 redovisning av Resultatindikatorer Miljöpåverkan genom transport av produkter (EN29) Swedavia upphandlar flera olika typer av varor och tjänster. Leverans av dessa varor och tjänster innebär ofta även gods- och/eller persontransporter till någon av våra flygplatser eller övriga verksamheter. De flesta varorna upphandlas fritt levererade, vilket innebär att Swedavia upphandlar varan och att leverantören ansvarar för att leverara varan inklusive transporten. Vid utvalda upphandlingar ställer Swedavia miljörelaterade krav på transporterna. Utsläpp av fossil koldioxid är en betydande miljöaspekt för Swedavia och av den anledningen väljer Swedavia att använda utsläpp av fossil koldioxid som indikator för miljöpåverkan genom transport av produkter. Swedavia har genom en enkät till ett urval leverantörer kartlagt utsläpp av fossil koldioxid från transport av inköpt flis, pellets, fordonsbränslen, glykol till flygplansavisning samt sand och formiat till halkbekämpning under Det bedömda utsläppet för 2013 uppgick till cirka 200 ton. Utsläppet 2013 är i nivå med utsläpp redovisade för både 2011 och Enligt enkätsvaren har transportarbetet ökat samtidigt som utsläpp av fossil koldioxid per transporterad kilometer har minskat. Fossilt koldioxidutsläpp till luft från transport av inköpta varor (EN29) ton För 2011 lämnade en leverantör för högt utsläppstal, vilket har justerats i rapporterna för 2012 och Buller (AO7) Swedavia har i flera år arbetat med att begränsa bullerpåverkan, som är en ständigt aktuell fråga för både branschen och flera av våra intressenter. Merparten av arbetet bedrivs vid de större flygplatserna, där frågan är mest relevant. Vi genomför regelbundna bullerberäkningar och mätningar för att säkerställa att vi befinner oss inom ramen för flygplatsernas miljötillstånd. Samverkan med grannar och kommuner vid flygplatserna med högst bullernivå är viktig och har lett till att byggplanering och bygglovshantering sker utifrån prognostiserade bullerkurvor. Swedavia bullerisolerar de byggnader och bostäder som är mest utsatta för buller. Totalt har Swedavia bullerisolerat drygt bostäder genom åren i anslutning till Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport, Stockholm Arlanda Airport och Umeå Airport. Det är cirka boende som exponeras för flygbuller över riktvärdet FBN 55 db(a) från Swedavias flygplatser. Cirka 90 procent av de som exponeras bor vid Bromma Stockholm Airport och Stockholm Arlanda Airport. En viktig åtgärd för att minska flygplansbullret och utsläppen till luft är det fortsatta arbetet med att utveckla förutsättningarna för kurvade och gröna inflygningar vid alla våra flygplatser. Antal och andel exponerade för flygbuller (AO7) Flygplats Kommun Antal exponerade över FBN 55 db(a) 2013 Andel exponerade per kommun 2013 Antal exponerade över FBN 55 db(a) 2012 Andel exponerade per kommun 2012 Invånarantal per kommun (per Stockholm Arlanda Airport Knivsta 36 0,2% 35 0,2% Sigtuna ,1% ,7% Upplands-Väsby 2 0,0% 1 0,0% Totalt Bromma Stockholm Airport Stockholm ,3% ,4% Totalt Göteborg Landvetter Airport Härryda 376 1,1% 415 1,2% Mölndal 9 0,0% 23 0,0% Lerum 0 0,0% 5 0,0% Totalt Malmö Airport Lund 47 0,0% 58 0,1% Svedala 32 0,2% 32 0,2% Totalt Umeå Airport Umeå 90 0,1% 80 0,1% Visby Airport Gotland 11 0,0% 14 0,0% Kiruna Airport Kiruna 0 0,0% 0 0,0% Luleå Airport Luleå 0 0,0% 0 0,0% Ronneby Airport Ronneby 0 0,0% 0 0,0% Åre Östersund Airport Östersund 0 0,0% 0 0,0% Totalt Summa Vid räkning av antalet boende har annan metod använts, jämfört mot 2013 års resultat är skillnaden marginell med hänsyn till noggrannhet beroende på detaljgrad av boendedata. 15 Swedavia 2013

16 redovisning av Resultatindikatorer Social utveckling Avgörande för Swedavias framgång på både kort och lång sikt är engagerade medarbetare med rätt kompetens och vilja att utvecklas. Vi arbetar för att vara en attraktiv och utvecklande arbetsgivare i syfte att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Vårt arbete bedrivs med fokus på hållbarhet och ambitiösa målsättningar inom de prioriterade områdena medarbetarskap, ledarskap, hälsa och mångfald. Swedavia står bakom FN:s internationella deklaration om mänskliga rättigheter med tillhörande konventioner. Det innebär att vi respekterar personlig värdighet, integritet och rättigheterna hos varje människa vi kommer i kontakt med i vårt arbete. Ingen medverkar till att bryta mot eller kringgå mänskliga rättigheter. Alla Swedavias medarbetare har förenings- och organisationsfrihet, vilket framgår av vår Code of Conduct. Swedavia följer noga de regler som gäller i lag och avtal om skydd för underåriga på arbetsmarknaden. Barn under 15 år anställs inte i Swedavia för något slags arbete. För ungdomar mellan år i den mån sådana anställs följer Swedavia noga gällande regler om arbetstider, arbetsmiljö och arbetarskydd. Genom det kollektivavtal som Swedavia tillämpar har också de fackliga organisationerna en reell möjlighet att kontrollera att underåriga inte anlitas för arbete, vilken är en princip på hela den svenska arbetsmarknaden. Medarbetarstatistik (LA1 och LA13) Medelantal anställda,3) Antal anställda 2) Kvinnor/Män 2) 975/ / /1 927 Chefer Kvinnor/Män 86/163 74/98 67/105 Styrelse Kvinnor /Män 4) 5/3 5/4 5/4 Koncernledning Kvinnor/Män 4) 6/8 5/9 5/9 Ledande befattningshavare Kvinnor/Män 4) 6/10 5/10 5/9 Löneskillnader Kvinnor/Män SEK/månad 2) Löneskillnader Kvinnor/Män 2), % -0,9-0,9-3 Åldersfördelning, Kvinnor/Män 2) år 24/48 19/57 15/ år 276/ / / år 215/ / / år 255/ / / år 205/ / /602 Antal anställda heltid/deltid 2) 2 103/ / /99 Sjukfrånvaro, andel av ordinarie schemalagd arbetstid - korttid/långtid 2), % 1,78/3,0 1,94/2,86 1,80/2,28 Sjukfrånvaro Kvinnor/Män 2) 6,44/3,94 6,06/4,18 5,5/3,4 Sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, andel av total sjukfrånvaro 2), % 51,38 39,91 43,2 Andel internrekrytering 2), % 5,3 7,53 10,4 Omsättning per anställd 3), MSEK 2,2 2,1 2,1 Avser Swedavia koncern oavsett anställningsform. 2) Antal anställda vid utgången av 2013 oavsett anställningsform. 3) Beräknat på medelantal anställda i Swedavia koncernen. Jämförelseår omräknat på grund av ändrat beräkningssätt i medelantal anställda. 4) Avser Swedavia AB. Medarbetare per region redovisat som medelantal anställda Stockholm Arlanda Airport Göteborg Landvetter Airport Bromma Stockholm Airport Malmö Airport Luleå Airport Umeå Airport Åre Östersund Airport Visby Airport Ronneby Airport Kiruna Airport Sundsvall Härnösand Airport Swedavia koncern Swedavia dotterbolag Summa Swedavia 2013

17 redovisning av Resultatindikatorer Hälsa (LA7) Arbetsmiljö och hälsa har hög prioritet inom Swedavia, eftersom vi strävar mot att våra medarbetare ska känna livskvalitet, glädje och inspiration. Vi tar ansvar för arbetsplatsens fysiska och psykosociala utveckling. I vår arbetsmiljö- och drogpolicy framgår att en grundförutsättning för vår strävan om en god, trygg och säker arbetsmiljö är att ingen medarbetare är påverkad av alkohol eller droger på arbetet. Vi arbetar aktivt för friska medarbetare genom bland annat arbetslivsinriktad rehabilitering vid upprepad korttidssjukfrånvaro och längre sjukfrånvaro. Vi erbjuder gemensam förtagshälsovård för hela koncernen. Under 2012 introducerades en sjuk- och rehabiliteringsförsäkring för samtliga medarbetare. Under 2013 var den totala sjukfrånvaron 4,9 procent (4,8). Swedavia analyserar löpande orsakerna till den ökande trenden i sjukfrånvaro. Vi arbetar med att ta fram åtgärder och hjälpmedel som förebygger skador. Det är viktigt då många av våra medarbetare har fysiskt ansträngande arbetsuppgifter. Framförallt fokuserar vi på att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket torde få positiv effekt både på sjukfrånvaron och antalet arbetsskador. Antalet olycksfall utan sjukfrånvaro har inte förändrats särskilt mycket mellan 2011 och 2013 samt ligger under Arbetsmiljöverkets statistik för hela landet. Antalet olycksfall med frånvaro samt antalet arbetssjukdomar har ökat 2013 och är ungefär enligt riksgenomsnittet. Det är framförallt olycksfall med få frånvarodagar som har ökat. När det gäller arbetssjukdomar noteras en ökning av belastningsbesvär. Antal sjukfrånvarodagar orsakade av arbetsskada har ökat något. Ökningen beror främst på att ett par av arbetsskadorna har resulterat i årslång sjukskrivning. Arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar (LA7) Antal arbetsolyckor utan frånvaro per förvärvsarbetande 8,92 8,41 10,78 Antal arbetsolyckor med frånvaro per förvärvsarbetande 7,43 3,06 3,59 Antal arbetssjukdomar per förvärvsarbetande 3,72 1,53 0,80 Antal sjukfrånvarodagar per förvärvsarbetande 246,47 225,62 159,28 Sjukfrånvarodagar orsakade av arbetsskada. Mångfald För Swedavia är mångfald en strategisk och prioriterad fråga. Att ha ett genomtänkt och inkluderande mångfaldsarbete är av vikt för vår affär då vi utgår från synen att människors olikheter berikar. Under 2013 har vi fortsatt att arbeta utifrån det ramverk som återfinns i Swedavias mångfalds- och jämställdhetsplan. Swedavia har nolltolerans mot mobbning och trakasserier. För att ta hand om upplevda särbehandlingar har Swedavia etablerade rutiner. Bland annat innehåller medarbetarundersökningen frågor om mobbning och sexuella trakasserier. Mänskliga rättigheter har en stor betydelse för Swedavias strategiska mångfaldsarbete och ses alltmer som en investering för det affärsnyttiga resultatet. Att ha ett mångfaldsperspektiv i valet av leverantörer kommer att bli en allt viktigare fråga för att stärka samhällsnyttan. Swedavia har adderat sociala krav i upphandlingsunderlag för bemannings- och rekryteringstjänster för att säkerställa att vi och våra partners har en samsyn kring mångfaldsarbetet. Diskriminering (HR4) Det har under verksamhetsåret 2013 inkommit en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, gällande Swedavia AB. Anmälan blev känd i januari 2014 då Swedavia kontaktade DO för ett utdrag av inkomna ärenden. Det aktuella ärendet inkom till DO i februari 2013 från en medarbetare i Swedavia AB som inte har fått förlängd anställning och därmed ansåg sig diskriminerad. Någon begäran från DO till Swedavia i ärendet om komplettering av uppgifter, handlingar eller yttrande har inte skett. DO avslutade ärendet i mars DO angav i beslutet att ingen utredning kommer att starta. Då Swedavia fick vetskap om ärendet i januari 2014, och oavsett att ärendet är avskrivet av DO, tas kontakt med berörd enhet för att avgöra om en intern utredning och i förekommande fall bakomliggande rutiner behöver genomföras eller förbättras. Det föreligger inte några inkomna ärenden till DO under 2013 rörande Swedavia Real Estate AB. Swedavia avser även att en Whistle-blower funktion ska vara inrättad på våra enheter under Antal anmälningar till DO Totalt antal anställda Swedavia, fördelning män/kvinnor, % Chefer, fördelning män/kvinnor, % Koncernledning, fördelning män/kvinnor, % Styrelse, fördelning män/kvinnor, % Män 67 % Kvinnor 33 % Män 65 % Kvinnor 35 % Män 57 % Kvinnor 43 % Män 37 % Kvinnor 63 % 17 Swedavia 2013

18 redovisning av Resultatindikatorer Produktansvar Säkerhet (PR Swedavias arbete med flygsäkerhet och luftfartsskydd karaktäriseras av högsta tänkbara kvalitet och regelefterlevnad så att resenärerna alltid ska vara trygga på våra flygplatser. Resenärerna efterfrågar effektiva och smidiga flöden utan avkall på säkerheten. Detta är något som präglar Swedavias säkerhetskultur i det dagliga arbetet och i den fortsatta utvecklingen av våra flygplatser. Swedavias säkerhetsarbete regleras till stor del av EU-lagstiftning som tolkas av Transportstyrelsen i form av dess författningssamling (TSFS). Tillsynen av flygplatsernas säkerhetsarbete utförs av Transportstyrelsen. Vid flera stadier i tjänsternas livscykel har frågor om påverkan på säkerhet utvärderats för att se om förbättringar kan göras. Samtliga investeringar genomgår en säkerhetsbedömning vid utveckling av tjänstekoncept. Befintliga system och ändringar i system ska analyseras och värderas med avseende på deras betydelse för säkerheten. Innan nya system sätts i drift, förändringar i existerande system införs eller system ersätts eller avvecklas redovisar Swedavia en säkerhetsbevisning för Transportstyrelsen. Produktionen, det vill säga flygplatsdrift, är reglerad ur säkerhetssynpunkt med rutiner för att förbättra säkerheten genom egenkontroller, myndighetskontroller etc. Säkerhetsarbetet styrs och följs upp genom ett säkerhetsledningssystem. Sedan årsskriftet 2012/2013 är systemet gemensamt för samtliga Swedavias flygplatser. De måltal som Swedavia följer upp för säkerhetsarbetet är kopplade till antal haverier och allvarliga tillbud samt till kundnöjdhet (ASQ) inom säkerhetsområdet. Uppföljningsfunktionen säkerställer ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. Utfallet för kundnöjdhet inom säkerhetsområdet för 2012 var 72 procent och 75 procent för Detta måltal har inte följts upp före 2012, varför indikatorn i detta avseende avser två år. Under 2013 inträffade ett haveri och ett allvarligt tillbud vid Swedavias flygplatser, enligt Swedavias definition haveri Inga haverier Inga haverier 1 allvarligt tillbud 1 allvarligt tillbud 2 allvarliga tillbud Certifieringar på byggnader (CRE8) Swedavia Real Estate AB s uppgift är att äga, utveckla och förvalta fastigheter och exploaterbar mark på och omkring Swedavias flygplatser. Att bygga nya fastigheter omfattar påverkan inom de flesta av de nationella miljömålen. Material, transporter och användandet av mark bidrar till en negativ miljöpåverkan. Genom olika certifieringar på byggnader visar företaget miljöansvar och ambitionsnivå inom miljöområdet samt säkerställer bland annat kontroll av byggnadens energianvändning. Kunden blir nöjd och ofta är driftskostnaden lägre på certifierade byggnader då energiförbrukningen är lägre. Clarion Hotel på Stockholm Arlanda Airport stod färdigt Under 2013 certifierades Clarion enligt Green Building. Utöver hotellet äger och förvaltar Swedavia Real Estate 19 andra fastigheter. Kundnöjdhet (PR5) Nöjda kunder är en viktig utgångspunkt i allt vi gör och en förutsättning för att utveckla en bättre affär. Dialog och konstruktiva relationer är avgörande och vi genomför varje år en mängd undersökningar med våra kunder. Därigenom får vi ökad kunskap om hur de ser på vår verksamhet, vilket är en framgångsfaktor för vår fortsatta utveckling och lönsamhet. Swedavias viktigaste kunder är resenärer, flygbolag och hyresgäster, där resenären är vår primära kund. Swedavia arbetar systematiskt med kundnöjdhet och mäter kontinuerligt kundnöjdheten hos resenärer, flygbolagskunder och hyresgäster på de större flygplatserna. Det är avresande resenärers attityder till flygplatsen som mäts. Kundnöjdheten för Swedavia Real Estate mättes för första gången under 2013 och uppgick till 63 procent. Processen för kundvårdsarbetet innebär att resultatet från kundundersökningarna analyseras och prioriterade förbättringsområden identifieras. Berörda enheter arbetar med att ta fram handlingsplaner med tillhörande aktiviteter, vilka syftar till att öka kundnöjdheten. Måltal sätts i form av olika nyckeltal och nöjdkund-index för olika kundgrupper. Genomförande av beslutade förbättringsåtgärder följs upp av en ny mätning. Kundnöjdhet Resenärer (ASQ), % Flygbolag (NKI) 60 NA 57 Hyresgäster (NKI) 2) Resultatet avser kvartal 1 kvartal 4 för Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport samt vinter 2012 sommar 2013 för de regionala flygplatserna. 2) Resultatet avser Swedavia exklusive Swedavia Real Estate. 18 Swedavia 2013

19 Kontaktuppgifter Swedavia AB Stockholm-Arlanda Besöksadress: Tornvägen 1 Tel Fax: E-post: Koordinater: N O Kontaktperson Henrik Kelfve, Samhällskommunikationschef, tel +46 (0) Swedavia 2013

Hållbarhetsredovisning 2012 Resultatrapport

Hållbarhetsredovisning 2012 Resultatrapport Hållbarhetsredovisning 2012 Resultatrapport Swedavia i korthet Swedavia äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Därutöver äger vi fastigheten Göteborg City Airport samt är minoritetsägare

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia?

Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia? Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia? Conny Ulvestaf Projektstrateg Swedavia PMO Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten. Vår vision Tillsammans

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Klimatrapport 2014. Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport, kontaktperson är Lars

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Projektverktygsdagen 2013

Projektverktygsdagen 2013 Projektverktygsdagen 2013 Conny Ulvestaf Projektstrateg Swedavia PMO Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten. Vår vision Tillsammans för vi

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01. LFV Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.00 Boverket Magnus Lindqvist STOCKHOLM-ARLANDA, GÖTEBORG-LANDVETTER,

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Corporate Responsibility

Corporate Responsibility Corporate Responsibility För Kinnevik innebär Corporate Responsibility frågor som syftar till socialt ansvarstagande, miljöhänsyn och etik. När Kinnevik har utformat dessa riktlinjer har man utgått från

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Theo Richter. Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Helena

Läs mer

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Hanna

Läs mer

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Hanna

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Klimatrapport 2013. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer GRI-bilaga 2014 Catena AB publicerar i år för andra året i följd en hållbarhetsredovisning enligt riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras som ett separat

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2013 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER-

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE PÅ HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta möjliga etiska nivå. Vi har antagit denna Uppförandekod

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Maria Sandström 1 Beaktade trafikfall Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038 Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Nuvarande trafikvolym ca 220 000

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2012

Miljöredovisning Greencarrier 2012 Miljöredovisning Greencarrier 2012 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga Summa projekt och ex.arbeten UTVECKLINGSARBETE 5/16 ÖVERGRIPANDE MÅL Utvecklingen inom våra geografiska områden syftar till hållbar utveckling. Detta avser såväl den ekologiska, sociala som ekonomiska

Läs mer