Hållbarhetsredovisning 2012 Resultatrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2012 Resultatrapport"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2012 Resultatrapport

2 Swedavia i korthet Swedavia äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Därutöver äger vi fastigheten Göteborg City Airport samt är minoritetsägare i bolaget som driver flygplatsen. Swedavias verksamhet utgörs av Flygplatsverksamhet, vilken inkluderar Aviation Business och Commercial Services, samt Real Estate. Swedavia AB är helägt av svenska staten. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten inom Sverige, i Europa och i världen. Nöjda och trygga kunder är grunden för vår affär samtidigt som hållbar utveckling är målet för allt Swedavia gör, både i den egna verksamheten och i samhället i stort. Swedavia är ledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Under 2012 hade Swedavia en omsättning på cirka 5,0 miljarder kronor och drygt medarbetare. Totalt reste 32,4 miljoner resenärer via våra flygplatser Strategi och mål Kundfokus och hållbar utveckling är utgångspunkten för Swedavias strategiska utveckling. Under 2012 har vi vidareutvecklat våra strategiska prioriteringar inom de fyra perspektiven kund, ekonomi, miljöhänsyn och social utveckling. Vi styr verksamheten med hjälp av ett antal konkreta mål. Perspektiven med tillhörande mål illustreras genom vårt hållbarhetshjul. 9% avkastning på eget kapital 80% nöjda resenärer fossila kol dio xidutsläpp % nöjda med arbetare 2014 Om Swedavias rapportering Denna resultatrapport är ett komplement och ska läsas som en bilaga till Swedavia årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012, och redovisar hållbarhetsresultat och resultatindikatorer enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Rapporterade indikatorer ha valts utifrån våra intressenter och speglar vår gemensamma syn på väsentlighet och vad som är viktigt för att utveckla en långsiktigt hållbar verksamhet. I årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012 redovisas hållbarhetsarbetet för räkenskapsåret 2012 då Swedavia har valt att integrera information om hållbarhet i årsredovisningen. Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012 vänder sig framför allt till ägare, kreditanalytiker och partners, men även till övriga intressenter, och fokuserar på företagets strategi, mål och resultat för det gångna året. För tredje året redovisas företagets hållbarhetsresultat enligt GRIs riktlinjer. Denna resultatrapport omfattar Swedavia (koncernen) och Swedavia AB (moderbolaget). Där inget annat anges avses koncernen. Information om tillämpade redovisningsprinciper samt avgränsningar finns beskrivna i Redovisningsprinciper. Redovisningsperiod för hållbarhetsdata är densamma som för årsredovisningen, det vill säga kalenderåret. Föregående årsredovisning och hållbarhetsredovisning publicerades den 30 mars 2012.» Innehåll Resultatrapport GRI-index korsreferenstabell s. 3 FNs Global Compact tio principer korsreferenstabell s. 5 Redovisningsprinciper s. 6 Redovisning av resultatindikatorer Ekonomi s. 9 Miljöhänsyn s. 10 Social utveckling s. 15 Kontaktuppgifter s Swedavia 2012

3 GRI-index Korsreferenstabell Swedavias hållbarhetsredovisning för 2012 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, G3. De indikatorer som Swedavia har valt att redovisa för 2012 samt var informationen återfinns framgår av korsreferenstabellen: Swedavia årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012 samt en separat resultatrapport (RR). Hållbarhetsredovisningen tillämpar GRI:s nivå C+ och är granskad av Ernst & Young AB. Bestyrkanderapporten går att finna i Swedavias årsredovisning och hållbarhetsredovisning Redovisad Delvis redovisad 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi. 6 7 Omfattning på redovisning Kommentar 2. Organisationsprofil G3-upplysningar Beskrivning Sida 2.1 Organisationens namn De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures. 61, 67, Lokalisering av organisationens huvudkontor Antal länder som organisationen har verksamhet i och namnen på de länder där viktig verksamhet bedrivs eller som är särskilt relevanta för de frågor som berör hållbar utveckling i redovisningen. 2.6 Ägarstruktur och företagsform. 4, Marknader som organisationen är verksam på Den redovisande organisationens storlek Omfattning på redovisning Kommentar 2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller ägande. 44, 61, Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden. 27, 31, Information om redovisningen G3-upplysningar Beskrivning Sida 3.1 Redovisningsperiod för den redovisade informationen. RR2, RR Datum för publiceringen av den senaste redovisningen. RR2 3.3 Redovisningscykel. RR2 3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll Processer för definition av innehållet i redovisningen Redovisningens avgränsning. 2, RR Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning. 2 Omfattning på redovisning Kommentar 3.8 Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, utlokaliserade verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar, och skälen för sådana förändringar Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen , RR6-8 RR6-8 RR6 8 Förklaring lämnas vid de indikatorer där ändring skett Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen externt bestyrkas Swedavia 2012

4 GRI-index 4. Styrning, åtaganden och intressentrelationer G3-upplysningar Beskrivning Sida 4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är underställda styrelsen och som är ansvariga för specifika uppgifter så som att fastställa strategi eller att utöva tillsyn över organisationen. 4.2 Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör Omfattning på redovisning Kommentar 4.3 För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet medlemmar inom denna som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till styrelsen eller företagsledningen Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med Princip för identifiering och urval av intressenter , 96 Svenska staten äger samtliga aktier i bolaget. Medarbetarna representeras av arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse. 5. Resultatindikatorer ekonomisk påverkan Indikator Beskrivning Sida EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, 24, RR9 ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn. Omfattning på redovisning Kommentar EC8 Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur som huvudsakligen görs för att allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan full ersättning , RR9 Miljöpåverkan Indikator Beskrivning Sida EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla. RR12 Omfattning på redovisning Kommentar EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. RR12 Mängd primärt bränsle och primär energi som används för att producera den omvandlade energi som Swedavia köper rapporteras ej. EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar. 27, RR10 EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. RR12 EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. RR12 EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning , RR11 EN21 Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient. 28, RR13 Redovisar inte alla recipienter och alla parametrar. EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas arbetsresor/tjänsteresor. RR14 Redovisar inte utsläpp från samtliga transporter eller utsläpp från tjänsteresor. AO7 Antal och andel boende som exponeras för flygbuller. 28, RR14 Social påverkan Arbetsförhållanden och arbetsvillkor Indikator Beskrivning Sida LA1 Total personalstyrka, uppdelat på anställningsform, anställningsvillkor och region. 3, 39, 69, RR15 Omfattning på redovisning Kommentar LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region. 38, RR16 LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer. 39, 69-70, RR15 Redovisar ej moniritetsgrupper. Mänskliga rättigheter Indikator Beskrivning Sida HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. RR16 Omfattning på redovisning Kommentar Produktansvar Indikator Beskrivning Sida PR1 De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ska utvärderas i förbättringssyfte och andelen av väsentliga produkt- och tjänstekategorier som genomgått sådana utvärderingsprocesser. PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar. 12, 19, 35, RR17 Omfattning på redovisning Kommentar 40, RR17 Hälsoaspekten saknas, likaså livscykelperspektiv. 4 Swedavia 2012

5 FNs Global Compact FNs Global Compact tio principer korsreferenstabell Swedavia stödjer sedan 2012 FNs Global Compact och dess tio principer. Swedavias årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012 utgör även Swedavias första Communication on Progress (COP), det vill säga en årlig uppdatering av hur koncernen lever upp till de tio principerna. Tabellen visar var varje enskild princip inom Global Compact återfinns i Swedavias årsredovisning och hållbarhetsredovisning FNs Global Compact tio principer Sida & Kommentar Mänskliga rättigheter 1. Företag ska stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka Företag ska försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter 39 Arbetsvillkor 3. Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar Företag ska verka för avskaffande av alla former av tvångsarbete Företag ska verka för avskaffande av barnarbete Swedavia följer de regler som gäller i lag och avtal om skydd för underåriga på arbetsmarknaden. Barn under 15 år anställs inte i Swedavia. 6. Företag ska inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning 39 Miljö 7. Företag ska stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem Företag ska ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande Företag ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik Korruption 10. Företag ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor 39 5 Swedavia 2012

6 Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper GRI indikatorerna omfattar antingen Swedavia (koncernen) eller Swedavia AB (moderbolaget). Där inget annat anges avses och omfattas koncernen. Där inget annat anges redovisar Swedavia indikatorn fullständigt enligt gällande krav. Ekonomi EC1 Beräkning: Indikatorn utgår från Swedavia ABs publika rapportering som återfinns i Bokslutskommuniké 2012 samt årsredovisning och hållbarhetsredovisning Jämförelseperioder återfinns i tidigare publicerade rapporter. Ursprunglig källdata är Swedavia ABs bokföring. Tidsperiod: Indikatorn avser 2012 med jämförelseår 2011 och År 2010 omfattar niomånadersperioden 1 april december Avgränsning: Indikatorn avser moderbolaget Swedavia AB. EC8 Beräkning: Indikatorn utgår från de investeringar i Swedavia som är klassificerade utifrån särskilda krav och för att bibehålla kapacitet. Swedavia tolkar indikatorn och anser att investeringar av detta slag bidrar till allmänhetens nytta. Tidsperiod: Indikatorn avser 2012 med jämförelseår För period 2010 redovisades inte denna indikator och uppföljning gjordes inte utefter det. Avgränsning: Indikatorn avser Swedavia. Miljö Energi EN3, EN4, EN5 Beräkning: Redovisningen omfattar energianvändning för: Fordonsdrivmedel, intern användning Reservkraftdrift Swedavias egen värmeproduktion, intern användning Swedavias egen värmeproduktion, extern användning (såld värme) Brandövningar, intern användning Beräkningen är baserad på bränsleförbrukningsmängder och bränslenas energiinnehåll (effektivt värmevärde). För bränslen till uppvärmning har värmepannans verkningsgrad antagits vara 95 procent. För egen värmeproduktion inom EN5 har i första hand uppmätta värden använts (om fullgod produktionsmätning finns), i andra hand har skattade värden från bränslen till uppvärmning inom EN3 använts. För EN5 normalårskorrigeras värme, elen korrigeras inte. För övriga bränslen har den beräknade tillförda energimängden tagits med i sin helhet. Tidsperiod: Indikatorerna redovisas för kalenderår 2012 med jämförelseår Avgränsning: Indikatorerna redovisar utfallet för Swedavia AB med 11 flygplatser exklusive kontoret i Norrköping. För 2013 kommer förbättrade rapporteringsrutiner även att inkludera kontoret i Norrköping. Utsläpp till luft och vatten samt avfall EN16 Beräkning: Beräkningen har gjorts enligt Swedavia Miljödata (SMIL). Avgränsning: Indikatorn redovisas för Swedavia AB med 11 flygplatser. Biogen koldioxid redovisas inte. EN17 Beräkning: Beräkningen har gjorts enligt SMIL. Avgränsning: Indikatorn redovisas för Swedavia AB med 11 flygplatser. För tjänsteresor redovisas utsläpp av fossil koldioxid. EN18 Beräkning: Indikatorn är en redogörelse för de aktiviteter som Swedavia AB vidtagit. Avgränsning: Indikatorn redovisas för Swedavia AB med 11 flygplatser. EN21 Beräkning: Beräkningen avser transporterade mängder organiskt material från uppmätta halter av totalt organiskt kol samt uppmätta flöden i vattendrag. Avgränsning: Indikatorn redovisas delvis och avser Swedavia AB. Indikatorn redovisar mängder avisnings och halkbekämpningsmedel samt vatten till reningsverk. Beräknade transportmängder för TOC (total organic carbon) finns för avseende Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport, Malmö Airport och Stockholm Arlanda Airport. Data redovisas för avisnings och halkbekämpningsmedel samt vatten till reningsverk, som skattas från rapporterad vattenförbrukning. 6 Swedavia 2012

7 Redovisningsprinciper Transport EN29 Beräkning: Redovisningen omfattar transport av volymprodukter vars användning vid Swedavia totalt under kalenderåret 2012 överskred ton eller m3. Uppgifterna inhämtas från leverantörena genom enkäter. Avgränsning: Indikatorn redovisas för Swedavia. Buller AO7 Beräkning: Flygbullerberäkningarna har genomförts med en programvara som överensstämmer med den metodbeskrivning som redovisats i ECAC dokument 29 version 3, vilken ska vara den metodmässiga utgångspunkten för flygbullerberäkningar i Sverige. För kartläggningen har flygbullernivå FBN 55 db(a) tillämpats, vilket är en dygnsvägd ekvivalent ljudnivå där bullerhändelser kväll och natt ges större tyngd i beräkningen. FBN definierades ursprungligen av Trafikbullerutredningen, TBU, i delbetänkande flygbuller SOU 1975:56, som 1980/81 blev föremål för riksdagens godkännande. En annan benämning på FBN är Lden (Level day-evening-night), som används i förordningen om omgivningsbuller, SFS 2004:675. Det finns mindre skillnader i definitionen av dessa mått vilket normalt är mindre än +/-1 db. Under en övergångsperiod tillämpas benämningen FBNEU, vilket syftar till Lden. Tidsperiod: Uppgifterna redovisas första gången Avgränsning: Indikatorn omfattar de 10 flygplatser i Swedavias regi som utgör det nationella basutbudet. För två flygplatser, Bromma Stockholm Airport och Stockholm Arlanda Airport, redovisas utfallet för För övriga 8 flygplatser redovisas utfallet för Hälsa och säkerhet i arbetet LA1 Beräkning: Beräkningen baseras på underlag från personalstatistik ur Swedavias personalsystem Heroma, inklusive specifikation på vad antal anställda avser (tillsvidare, provanställda, visstid, vikariat, uppdragstagare, annat). Swedavia redovisar uppgifter om det totala antalet anställda vid utgången av året. Redovisning sker även av avtal gällande heltids- och deltidstatus. Redovisning av den totala personalstyrkan uppdelat per region redovisar Swedavia utifrån geografisk uppdelning som är anpassad utifrån organisations verksamhet och utgår från årsarbetare. Sammansättning styrelsen avser styrelsen i Swedavia AB. Sammansättning ledning avser koncernledningen i Swedavia. Fördelning chefer och övriga anställda i Swedavia är utifrån Swedaviakoncernen. Sammansättning styrelse och koncernledning utgår från sammansättningen per utgången av året. Definitioner: Antal anställda avses antal olika individer oavsett anställningsform. Medelantal anställda avser ackumulerat antal anställda för angiven period. Antal årsarbetare är utifrån anställningens omfattning, längd och anställningsform som summerar antal medarbetare heltid (100%). Avgränsning: Indikatorn redovisar data för både Swedaviakoncernen och Swedavia AB. LA7 Beräkning: Redovisningen omfattar alla under 2012 anmälda och inkomna skadefall oavsett när själva skadan inträffade och oavsett anställningsform för moderbolaget Swedavia AB. Swedavia använder samma definition på arbetsskada som anges i Socialförsäkringsbalken, dvs. arbetsskadebegreppet omfattar arbetsolycksfall, arbetssjukdom och färdolycksfall. Endast anmälda och inkomna arbetsolycksfall och arbetssjukdom används i redovisningen av LA7. Vid beräkning av antal skador och antal arbetssjukdomar räknas bara de som kan styrkas med skriftlig dokumentation. Vid beräkning av antal förlorade dagar används redovisad frånvaro i Heromas personalstatistik. Vid beräkningen av de tre kvoterna ska en faktor användas som motsvarar årsarbetstiden i timmar per 100 anställda. Swedavia använder en schablon arbetstimmar per person och år. Schablonen tar hänsyn till de olika arbetstidsmått som existerar i Swedavia. Storleken på faktorn Totalt antal arbetade timmar hämtas från Swedavias personalsystem Heroma. Avgränsning: Indikatorn redovisas endast för Swedavia totalt samt för Stockholm Arlanda Airport. Övriga organisatoriska enheter har för få inträffade arbetsskador för att en tydlig trend ska kunna iakttas. Mångfald och jämställdhet LA13 Beräkning: Beräkningen utgår från hur sammansättning är per given tidpunkt. Sammansättning styrelse och koncernledning utgår från sammansättningen per utgången av året, likaså fördelning chefer. Fördelning män/kvinnor beräknas utifrån medelantal anställda under året. Avgränsning: Swedavia redovisar uppgifter om det totala antalet anställda och procentuell fördelning kvinnor/män i personalkategorin styrelsen, företagsledningen. För övriga chefer redovisas procentuell fördelning kvinnor/män. Åldergrupper redovisas för Swedavia ABs styrelse. Sammansättning styrelsen avses styrelsen i Swedavia AB. Sammansättning ledning avses koncernledningen i Swedavia. Fördelning chefer och övriga anställda i Swedavia är utifrån Swedaviakoncernen. 7 Swedavia 2012

8 Redovisningsprinciper Icke-diskriminering HR4 Avgränsning: Indikatorn redovisar dokumenterade fall av diskriminering. Swedavias tolkning av indikatorn är att den inte omfattar kränkande särbehandling och mobbning. Kundernas hälsa och säkerhet PR 1 Beräkning: ASQ för säkerhet är ett sammanvägt värde av fyra olika säkerhetsfrågor. Avgränsning: Indikatorn redovisas för Swedavia AB med 11 flygplatser. Ambitionen är att inkludera Swedavia Real Estate AB i denna indikator under PR5 Avgränsning: Resenärsindikatorn ASQ redovisas för samtliga Swedaviaflygplatser. ASQ (Airport Survey Quality) är en resenärsmätning som ACI (Airport Council International) administrerar och som omfattar 230 flygplatser i världen. Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Stockholm Arlanda Airport är med i Main Programme med flygplatser med fler än fyra miljoner resenärer. Övriga sju Swedaviaflygplatser är med i det regionala programmet. För Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport redovisas rulllande helår, det vill säga kvartal 1 - kvartal 4, och för de regionala flygplatserna värdet för vinter sommar. Flygbolagsundersökningen genomförs en gång vartannat år och mäter flygbolagskundernas nöjdhet med samtliga Swedavias flygplatser. Undersökningen utförs som en enkät. Senaste mätningen genomfördes Hyresgästundersökningen omfattar hyresgästkunder på Göteborg Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport. Indikatorn omfattar år 2012, 2011 och 2010 och mäts som nöjd kund-index enligt Fastighetsbarometern. Fastighetsbarometern är en undersökning som genomförs bland flera fastighetsägare, vilket ger möjlighet till benchmark. Undersökningen genomförs en gång per år med hyresgästerna och metoden är telefonintervjuer. Från och med 2013 planeras kundnöjdhetsundersökningar för Swedavia Real Estate AB att inkluderas i Fastighetsbarometern. Miljöpolicy Syfte och mål Flygets miljöpåverkan är av avgörande betydelse för flygbranschen och därmed för Swedavia. Vi ska därför ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan från flygplatserna, främst genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska övriga utsläpp till luft och vatten, samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall. För oss är det en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga nationella och internationella regler och krav. Vi ska även verka för att flygbuller och emissioner från flygverksamheten begränsas. Grundregler För att detta ska uppnås krävs att vi arbetar efter följande grundregler: Hänsynen till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i våra beslut. Klimatpåverkan är flygbranschens viktigaste miljöfråga och ska prioriteras i våra beslut och aktiviteter. Vi ska ständigt energieffektivisera vår verksamhet och styra verksamheten mot en hållbar användning av resurser. Swedavias medarbetare ska alla vara delaktiga i företagets miljöarbete och vara väl förtrogna med den relevanta lagstiftningen. Vi ska bedöma och hantera verksamhetens miljörisker på ett systematiskt sätt. Swedavia ska aktivt delta i det lokala, regionala, nationella och internationella arbetet i syfte att minska den negativa miljöpåverkan från flygbranschen och verka för en hållbar utveckling av flygplatserna. Uppföljning Efterlevnad av miljöpolicyn kontrolleras bla vid miljörevisioner, granskningsprocesser av betydande beslut samt vid ledningen genomgång av miljöarbetet. 8 Swedavia 2012

9 redovisning av Resultatindikatorer Ekonomi Swedavias starkaste bidrag till en hållbar utveckling ligger främst inom de sociala och ekonomiska perspektiven, genom att vi bidrar till tillgänglighet samt regional och nationell tillväxt. Vår framgång med att stärka tillgängligheten till, från och inom Sverige är avgörande för vår export- och besöksnäring. Skapat och levererat ekonomiskt värde (EC1) Swedavia har en betydande ekonomisk påverkan på samhället. Under 2012 har Swedavia AB skapat ett totalt ekonomiskt värde på MSEK (4 729). Efter fördelning av det ekonomiska värdet till olika intressenter uppgick det totala levererade värdet till MSEK (1 297). Skapat och levererat ekonomiskt värde Swedavia AB enligt GRIs definition MSEK Kommentar * Direkt tillskapat ekonomiskt värde Intäkter Nettoförsäljning plus intäkter från finansiella investeringar och försäljning av tillgångar Fördelat ekonomiskt värde Rörelsekostnader Betalningar till leverantörer, icke-strategiska in vesteringar, royalities etc Löner och ersättningar till anställda Summan av betalningar till anställda (löpande betalningar, inte åtaganden för framtiden) Betalningar till finansiärer Alla finansiella betalningar som gjorts till dem som bidragit med kapital till organisationen Betalningar till den offentliga sektorn Skatter brutto Levererat ekonomiskt värde Investeringar, återbetalning av kapital etc * Avser perioden 1 april 31 december Investeringar i infrastruktur (EC8) För att reducera risker, skapa värde och nå våra långsiktiga hållbarhetsmål gör Swedavia löpande underhållsinvesteringar i byggnader och infrastruktur. Driften av en flygplatsverksamhet kräver dessutom omfattande investeringar för att kunna möta och säkerställa efterlevnad av regelverk och myndighetskrav kring miljö och säkerhet. Dessutom krävs omfattande miljöinvesteringar för att kunna klara våra miljömål. För att öka kapacitet och kvalitet vid våra flygplatser initierade vi redan under 2011 nödvändiga investeringar som har intensifierats under året. Dessa omfattande satsningar är grunden för att vi även långsiktigt ska stärka Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. Swedavias trafikprognoser utgör analyser av samhällets behov av flygresor och ligger till grund för de investeringar som Swedavia beslutar om. Totala investeringar inom koncernen 2012 uppgick till MSEK, varav 11 procent (24) bedöms vara för allmänhetens nytta. Exkluderat förvärvet av byggnader från SAS, som var den enskilt största investeringen 2012, uppgick andelen till 23 procent. Dessa investeringar kan ses som tillägg till befintliga investeringar då de tillkommer på grund av nya lagar och regler samt görs för att behålla och utöka vår kapacitet. De sträcker sig utanför vår egen verksamhet och skapar därmed värde för det samhälle vi verkar i. Investeringar, Swedavia MSEK Avser perioden 1 april 31 december För denna period redovisas inte EC8 eftersom Swedavias investeringar då inte kategoriserades på ett sätt som möjliggör uppföljning. 9 Swedavia 2012

10 redovisning av Resultatindikatorer Miljöhänsyn Miljöfrågor är av största betydelse för Swedavia och något som vi har arbetat målmedvetet med under många år. Swedavia är idag en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser. Att minska flygets miljöpåverkan är en förutsättning för flygbranschens fortlevnad och utveckling, och således även för vår verksamhet. Swedavias miljömål Område Målsättning Mål Utfall 2012 Utsläpp till luft fossil koldioxid Swedavia ska minska sina egna emissioner av fossil koldioxid med nollutsläpp som slutmål år År 2012 ska emissionerna vara högst ton (exklusive våra tjänsteresor) Varje flygplats ska minska emissionerna av fossil kol dioxid med tio procent per år Energi Utsläpp till vatten Flygbuller Upplevelse Swedavia ska förbättra hushållningen med resurser och energi, samt främja återvinning och förnybar energi. Swedavia ska bidra till att en god ekologisk och kemisk status uppnås och säkerställs i de vattenrecipienter som bolaget påverkar. Swedavia ska aktivt arbeta för att bullerbelastningen upplevs som acceptabel i förhållande till flygets samhällsnytta. Swedavia ska mäta om våra kunder upplever att flygplatserna tar miljöansvar och agerar på ett miljömedvetet sätt. År ska Swedavias totala energianvändning inklusive expansion minska med minst 30 procent. År ska totala energianvändningen, exklusive expansion, minska med 2 procent per år År 2012 ska minst 20 procent av Swedavias fordonsbränsle vara förnybart bränsle Syrehalten i vatten mätt vid flygplatsens utsläppspunkt till recipienten ska senast 2013 vara lägst 5 mg/l Metallhalterna i vatten mätt vid flygplatsens utsläppspunkt ska som rullande femårigt medelvärde högst uppgå till de miljökvalitetsnormer som Vattenmyndigheten fastställt senast 2013 Varje flygplats med flygbuller som en betydande miljöaspekt ska senast 2015 minst nå klassen proaktiva i bullerklassningssystemet År 2012 ska andelen miljötaxi* vara 100 procent vid Bromma Stockholm Airport och Stockholm Arlanda Airport År 2012 ska andelen miljötaxi* vara 100 procent vid Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport Andelen resenärer som använder sig av kollektiva transporter för att ta sig till Stockholm Arlanda Airport ska uppgå till minst 50 procent år 2012 Målet uppnått Målet uppfyllt av några flygplatser Målet inte helt uppfyllt * Miljöbilskravet omfattar inte bilar som tar fler än fyra passagerare. Energi Insatser för minskad energianvändning (EN5) Swedavia arbetar kontinuerligt för att förbättra hushållningen av resurser och energi, samt främja återvinning och förnybar energi. Vår målsättning är att den totala energianvändningen ska minska med minst 30 procent till 2020, jämfört med Vid årets utgång hade energianvändningen minskat med 22 procent sedan Under 2012 ökade dock energianvändningen med fyra procent jämfört med föregående år, vilket förklaras av att december månad blev kallare än normalt. Trots detta nåddes delmålet för totala energianvändningen för Under året har fokus varit på att göra Göteborg Landvetter Airport klimatneutralt avseende uppvärmning. På flygplatsen värmer ett fjärrvärmesystem över kvadratmeter byggnader. Kiruna Airport har arbetat målmedvetet med sin el- och värmeförbrukning som minskat med nästan tio procent under samma period. Exempel på åtgärder är fler, såsom översyn och byte av belysning, ventilation, radiatorer och styrsystem, samt översyn och byte av fönster och portar. Swedavia ABs totala energiförbrukning Swedavia ABs energiförbrukning fördelat på energikällor, % GWh El 59 % Fjärrvärme 30 % Biobränsle 10 % Olja 1% Värme El 10 Swedavia 2012

11 redovisning av Resultatindikatorer Koldioxidutsläpp Initiativ för att minska utsläpp av växthusgaser (EN18) Swedavia har under året tagit flera viktiga steg för att ta ansvar för vår miljöpåverkan. Samtliga tio Swedaviaflygplatser, som ingår i det nationella basutbudet, certifierades på den högsta nivån av Airport Carbon Accreditation (ACA). Swedavia är därmed den flygplatskoncern i världen som, enligt denna internationella standard, kommit längst i arbetet med att utveckla klimatsmarta flygplatser. Under 2012 miljöcertifierades Swedavia (exklusive Swedavia Real Estate AB) enligt ISO 14001, vilket är ett viktigt stöd i det övergripande arbetet med att minska flygplatsens miljöpåverkan. En av de viktigaste åtgärderna har varit framtagandet av en strategi för en fossilfri fordonsflotta. Då Stockholm Arlanda Airport är vår största flygplats är de insatser som görs där avgörande för att nå våra miljömål. En annan viktig åtgärd är därför vårt strukturerade arbete med att säkerställa att vi inte överskrider utsläppstaket vid denna flygplats. Under året har nya laddstolpar för elbilar invigts på både Göteborg Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport. På Umeå Airport har laddstationer för snabbladdningsbara elbussar invigts. Laddstationen gör det möjligt att köra Umeås flygbusslinjer med rena och tysta bussar. Utöver konkreta insatser för att minska vår egen verksamhets påverkan tar vi ett bredare branschperspektiv i miljöfrågorna. Vi ser till hela flygresans miljöpåverkan och är en starkt drivande part som fokuserar på utsläpp från flyget och bullerexponering. Vi ingår i flera miljösamarbeten för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. Under 2012 uppgick koldioxidutsläppen till cirka ton, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med Ökningen beror främst på den stora mängd snö som föll i december. Trots en ökning nådde vi delmålet för Sedan 2005 har Swedavia sänkt sina koldioxidutsläpp med 56 procent. Swedavia ABs koldioxidutsläpp per område, % Fordon och drivmedel 77% Tjänsteresor 13% Energi 9% Räddningstjänst 1% Fossila koldioxidutsläpp från Swedavia ABs verksamhet, exklusive tjänsteresor Ton Koldioxidutsläpp Utläppsmål Om ACA-certifieringen Bakom ACA-certifieringen står ACI Europe och WSP Environmental & Energy. ACI Europe är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa som arbetar för att sprida kunskap och metoder för att bland annat effektivisera flygplatserna ur klimatsynpunkt. Certifieringen lanserades under 2009 i samband med att de europeiska flygplatserna beslutat om att bli klimatneutrala avseende den egna verksamheten. Under de två första åren minskade utsläppen vid anslutna flygplatser med mer än 1,1 miljoner ton koldioxid (ACI Europe). Den europeiska certifieringen är unik i världen. 11 Swedavia 2012

12 redovisning av Resultatindikatorer Jämförelse mellan direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser (EN 16, EN 17) samt direkt och indirekt energianvändning (EN3, EN4) Scope enligt GHG Protocol Scope 1 Scope 2 Scope 3 Indikator enligt GRI EN16, EN3 EN16, EN4 EN17 Koldioxid (ton) Totalt egen verksamhet* Koldioxidekvivalent (ton) Energi (GWh)*** Förnybar andel energi Fordon Intern El Intern Värme Intern Värme Extern Brandövning Intern El Intern Värme Intern Fordon Extern El Extern Värme Extern Tjänsteresor Extern LTO Extern Totalt** , , , , , , , , , , ,4 33-1, % 5% 97% 98% 56% 100% 98% 11% 100% 98% % 89% % 5% 97% 98% 70% 100% 98% 9% 100% 98% % 89% % 5% 89% 87% 24% 100% 99% 5% 100% 100% % 86% % 5% 93% 96% 0% 100% 97% 5% 100% 99% % 87% % 5% 90% 91% 0% 100% 96% 4% 100% 99% % 86% % 5% 73% - 0% 100% 97% 5% 100% 98% % 85% * Total enligt avgränsning för Swedavias mål för koldioxid (ton), som omfattar EN16 samt el och värme i EN17. Swedavias mål för energi (se EN5) omfattar enbart intern el samt normalårskorrigerad intern värme i EN3 och EN4. ** Total för EN16/EN3-4 samt EN17, exklusive tjänsteresor och LTO. *** Energimängden för värme intern och extern i EN3 är skattad från specifika värmevärden i bränslen till egen värmeproduktion i syfte att kunna jämföra med motsvarande utsläpp i EN16 samt beräkna andelen förnybar energi. Energimängden för intern värme i EN5 är i huvudsak uppmätt med produktionsmätare samt är normalårskorrigerad. Tabellen visar de flygplatsrelaterade aktiviteter som ger upphov till utsläpp av klimatpåverkande gaser och användning av energi. Swedavia äger varierande grad av kontroll över aktiviteterna. Graden av kontroll kategoriseras enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) i tre scope: Scope 1: Swedavias verksamhet Scope 2: Swedavias användning av inköpt el och värme Scope 3: Övriga indirekta utsläpp, till exempel transport med fordon som inte ägs eller kontrolleras av Swedavia, elanvändning som inte omfattas av Scope 2 etc. I tabellen visas hur indelningen i scope respektive EN-indikatorerna för klimatpåverkande gaser och energianvändning förhåller sig till varandra. Utsläppen av klimatpåverkande gaser redovisas i ton koldioxid och i ton koldioxidekvivalenter. Motsvarande mängd använd energi redovisas i GWh. Den använda energi som härrör från förnybara källor redovisas som förnybar andel energi i procent. 12 Swedavia 2012

13 redovisning av Resultatindikatorer Utsläpp till vatten (EN21) Swedavia verkar för en god ekologisk och kemisk status ska uppnås och säkerställas i de vattendrag, grundvatten och sjöar som vår verksamhet påverkar. Vårt mål är att alla Swedaviaflygplatser ska leva upp till kriterierna i EU:s Vattendirektiv. Flera av flygplatserna har under året uppdaterat sina kontrollprogram avseende flygplatsens påverkan på vatten. Swedavia ABs totala förbrukning av halkbekämpningsmedel Swedavia ABs totala förbrukning av avisningsmedel ton Acetat Urea Formiat ton Glykol typ IV Glykol typ II Glykol typ I Swedavia ABs totala mängd vatten till reningsverk kubikmeter Swedavia 2012

14 redovisning av Resultatindikatorer Miljöpåverkan genom transport av produkter (EN29) Swedavia upphandlar flera olika typer av varor och tjänster. Leverans av dessa varor och tjänster innebär ofta även gods- och/eller persontransporter till någon av våra flygplatser eller övriga verksamheter. De flesta varorna upphandlas fritt levererade, vilket innebär att Swedavia upphandlar varan och att leverantören ansvarar för att leverara varan inklusive transporten. Vid utvalda upphandlingar ställer Swedavia miljörelaterade krav på transporterna. Utsläpp av fossil koldioxid är en betydande miljöaspekt för Swedavia och av den anledningen väljer Swedavia att använda utsläpp av fossil koldioxid som indikator för miljöpåverkan genom transport av produkter. Swedavia har genom en enkät och med stöd av Miljöbyrån Ecoplan AB kartlagt det klimatpåverkande utsläppet från transporter av inköpt flis, pellets, fordonsbränslen, halkbekämpningssand, eldningsolja, formiat, glykol och toalettkemikalie under Det bedömda utsläppet för 2012 uppgick till cirka 200 ton. Utsläppet 2012 är större än de för både 2010 och 2011 redovisade utsläppen. Ökningen härrör i huvudsak från bedömt ökat transportarbete, delvis med anledning av ändrade beräkningsprinciper. Fossil koldioxidutsläpp till luft från transporter av inköpta varor (EN29) ton * 2012 * Värdet för 2011 har justerats nedåt jämfört med det som rapporterades i föregående års rapport. För 2011 rapporterade en leverantör för höga utsläppssiffror, vilka nu har justerats. Buller (AO7) Swedavia har i flera år arbetat med att begränsa bullerpåverkan, som är en ständigt aktuell fråga för både branschen och flera av våra intressenter. Merparten av arbetet bedrivs vid de större flygplatserna, där frågan är mest relevant. Vi genomför regelbundna bullerberäkningar och mätningar för att säkerställa att vi befinner oss inom ramen för flygplatsernas miljötillstånd. Samverkan med grannar och kommuner är viktig och har lett till att byggplanering och bygglovshantering sker utifrån prognostiserade bullerkurvor. För att minska bullret för de mest utsatta byggnaderna bullerisolerar vi dessa bostäder. Sammanlagt har knappt bostäder bullerisolerats genom åren i anslutning till Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport, Stockholm Arlanda Airport och Umeå Airport. Det är cirka boende som exponeras för flygbuller över riktvärdet FBN 55 db(a) från Swedavias flygplatser. Cirka 90 procent av de som exponeras bor vid Bromma Stockholm Airport och Stockholm Arlanda Airport. Kiruna Airport, Luleå Airport (civil trafik), Ronneby Airport (civil trafik) och Åre Östersund Airport exponerar inga boende över riktvärdet. Antal och andel exponerade för flygbuller (AO7) Flygplats Kommun Antal exponerade över FBN 55 db(a) Invånarantal per kommun Andel exponerade per kommun Stockholm Arlanda Airport Knivsta ,2% Sigtuna ,7% Upplands-Väsby ,0% Totalt Bromma Stockholm Airport Stockholm ,4% Totalt Göteborg Landvetter Airport Härryda ,2% Lerum ,0% Mölndal ,0% Totalt 443 Malmö Airport Lund ,1% Svedala ,2% Totalt 90 Umeå Airport Umeå ,1% Totalt 80 Visby Airport Gotland ,0% Totalt 14 Summa Swedavia 2012

15 redovisning av Resultatindikatorer Social utveckling Avgörande för Swedavias framgång är engagerade medarbetare med rätt kompetens och vilja att utvecklas. Vi arbetar för att vara en attraktiv och utvecklande arbetsgivare i syfte att kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Vårt arbete bedrivs med fokus på hållbarhet och ambitiösa målsättningar inom de prioriterade områdena medarbetarskap, ledarskap, hälsa och mångfald. Swedavia står bakom FN:s internationella deklaration om mänskliga rättigheter med tillhörande konventioner. Det innebär att vi respekterar personlig värdighet, integritet och rättigheterna hos varje människa vi kommer i kontakt med i vårt arbete. Ingen medverkar till att bryta mot eller kringgå mänskliga rättigheter. Alla Swedavias medarbetare har förenings- och organisationsfrihet, vilket även framgår i vår Code of Conduct. Swedavia följer noga de regler som gäller i lag och avtal om skydd för underåriga på arbetsmarknaden. Barn under 15 år anställs inte i Swedavia för något slags arbete. För ungdomar mellan år i den mån sådana anställs följer Swedavia noga gällande regler om arbetstider, arbetsmiljö och arbetarskydd. Genom det kollektivavtal som Swedavia tillämpar har också de fackliga organisationerna en reell möjlighet att kontrollera att underåriga inte anlitas för arbete, vilken är en princip på hela den svenska arbetsmarknaden. Medarbetarstatistik (LA1 och LA13) * Medelantal anställda Antal anställda 1) Män/kvinnor 1) 1814/ / /895 Chefer män/kvinnor 1) 98/74 105/67 109/69 Koncernledning män/kvinnor 1) 9/5 9/5 7/5 Löneskillnader män/kvinnor SEK/månad 1) Löneskillnader män/kvinnor 1), % -0,9-3,0-1,8 Åldersfördelning, män/kvinnor 2) år 130/81 113/74 NA år 292/ /170 NA år 369/ /218 NA 51- år 521/ /195 NA Antal anställda heltid/deltid 2) 2555/ /99 NA Sjukfrånvaro, andel av ordinarie schemalagd arbetstid - korttid och långtid 3), % 4,8 4,1 3,65 Sjukfrånvaro män/kvinnor 3) 4,18/6,06 3,4/5,5 3,2/4,7 Sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, andel av total sjukfrånvaro 4), % 39,91 43,2 40,4 Andel internrekrytering 4), % 7,53 10,4 4,2 Omsättning per anställd 5), MSEK 1,9 1,8 1,3 1) Avser Swedavia-koncernen exklusive timanställda. 2) Avser Swedavia AB tillsvidare, tidsbegränsade, tjänstlediga och intermittent anställda exkluderade. 3) Avser Swedavia AB. 4) Avser Swedavia AB exklusive timanställda och visstidsanställda. 5) Beräknat på medeltal anställda i Swedavia-koncernen. * Alla jämförelsetal för 2010 avser tiden 1 april till 31 december Medarbetare per region redovisat som årsarbetare Stockholm Arlanda Airport Göteborg Landvetter Airport Bromma Stockholm Airport Malmö Airport Luleå Airport Umeå Airport Åre Östersund Airport Visby Airport Ronneby Airport Kiruna Airport Sundsvall Härnösand Airport Swedavia koncern Swedavia dotterbolag Total Swedavia 2012

16 redovisning av Resultatindikatorer Hälsa (LA7) Arbetsmiljö och hälsa har hög prioritet inom Swedavia, eftersom hållbara medarbetare både innebär livskvalitet för individen och ökad produktivitet i verksamheten. Vi tar ansvar för arbetsplatsens fysiska och psykosociala utveckling. I vår arbetsmiljö- och drogpolicy framgår att en grundförutsättning för vår strävan om en god, trygg och säker arbetsmiljö är att ingen medarbetare är påverkad av alkohol eller droger på arbetet. Vi arbetar aktivt genom bland annat arbetslivsinriktad rehabilitering vid upprepad korttidssjukfrånvaro och längre sjukfrånvaro. Sedan 2011 erbjuder vi förtagshälsovård för hela koncernen. I januari 2012 introducerades dessutom en sjuk- och rehabiliteringsförsäkring för medarbetarna. Under 2012 var sjukfrånvaron 4,8 procent (4,1). Swedavia analyserar orsaken till den ökande trenden i sjukfrånvaro. En förklaring kan vara det tidiga utbrottet av vinterns influensa som kom redan i december Vi arbetar med att ta fram åtgärder som förebygger skador. Det är viktigt då många av våra medarbetare har fysiskt ansträngande arbetsuppgifter. Dessutom kommer vi inom utvalda riskgrupper att testa medarbetarnas fysiska hälsa med jämna mellanrum. Skadekvoten, dvs. måttet för antal skador, har hållit sig ganska oförändrad över tid medan kvoten för förlorade dagar på grund av arbetsskada fluktuerar mer. De allra flesta skadefall resulterar inte i någon frånvaro. Under 2011 orsakade ett skadefall på Stockholm Arlanda Airport frånvaro en längre tid, vilket förklarar den högre nivån på kvoten förlorade arbetsdagar Arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar (LA7) Skadekvot, totalt antal skador i förhållande till totalt antal arbetade timmar 1,28 1,2 0,9 Kvot arbetsrelaterade sjukdomar Swedavia AB 0,17 NA NA Kvot förlorade arbetsdagar Swedavia AB 14,38 NA NA Kvot förlorade arbetsdagar Stockholm Arlanda Airport 17,15 28,6 2,9 Mångfald (HR4) För Swedavia är mångfald en strategiskt viktig fråga. Att ha ett genomtänkt och inkluderande mångfaldsarbete är grundläggande för vår affär då vi utgår från synen att människors olikheter berikat samt att vår verksamhet ska spegla samhället i stort. Under 2012 har vi fortsatt att arbeta utifrån det ramverk som sattes upp i Swedavias mångfalds- och jämställdhetsplan från Inom ramen för vår mångfalds- och jämställdhetsplan har vi implementerat nolltolerans mot mobbning och trakasserier. För att ta hand om upplevda särbehandlingar har Swedavia sedan tidigare rutiner. Bland annat innehåller medarbetarundersökningen frågor om mobbning och sexuella trakasserier. Under 2012 har vi skapat en mångfaldsgrupp som består av medarbetare inom Swedavia. De har utbildats i grundläggande diskrimineringslagstiftning och generellt mångfaldsarbete. Vi har även utvecklat riktlinjer kring mångfald i rekryteringsprocessen. kända i januari 2013 då Swedavia kontaktade DO för ett utdrag av inkomna ärenden. Det första ärendet inkom från fackförbundet SEKO och angavs som diskriminering på arbetsplatsen. Det andra ärendet angavs som diskriminering vid tjänstetillsättning av den person som inte erhöll tjänsten. Det tredje ärendet inkom från en resenär på Stockholm Arlanda Airport som ansåg sig ha blivit diskriminerad vid säkerhetskontrollen. DO avskrev samtliga tre ärenden. Någon begäran från DO till Swedavia i de tre ärendena om komplettering av uppgifter, handlingar eller yttrande har inte skett. Swedavia kommer under 2013, oavsett om ärendena är avskrivna av DO, kontakta berörda flygplatser och enheter för att avgöra om en intern utredning av fallen och i förekommande fall bakomliggande rutiner, behöver genomföras eller förbättras. Swedavia planerar dessutom att inrätta Whistle-blower funktioner på våra enheter under Diskriminering Det har under verksamhetsåret 2012 inkommit tre anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Anmälningarna har blivit Totalt antal anställda Swedavia, fördelning män/kvinnor, % Chefer, fördelning män/kvinnor, % Koncernledning, fördelning män/kvinnor, % Styrelse, fördelning män/kvinnor, % Män 67 % Kvinnor 33 % Män 57 % Kvinnor 43 % Män 64 % Kvinnor 36 % Män 44 % Kvinnor 56 % 16 Swedavia 2012

17 redovisning av Resultatindikatorer Produktansvar Säkerhet (PR1) Inom Swedavia har flygsäkerheten högsta prioritet. Flygsäkerheten genomsyrar alla våra verksamheter, vilket leder till att den blir en naturlig del i samtliga processer. Våra resenärer efterfrågar effektiva och smidiga flöden utan avkall på säkerheten. Detta är något som Swedavia ständigt har i åtanke när vi utvecklar våra tjänster på flygplatserna. I all verksamhet och i de projekt som Swedavia bedriver prioriteras medarbetarnas hälsa och säkerhet högt. Omsorg om säkerheten gäller alla former av arbetsmiljö. Bland annat tillser Swedavia att alla medarbetare har information om riskerna i sitt arbete, tillgång till personlig skyddsutrustning där så krävs och får utbildning i hur utrustning hanteras på korrekt sätt. Fordon, maskiner och annan utrustning är korrekt underhållna och säkra att använda så att risken för skador och ohälsa minimeras. Swedavias säkerhetsarbete regleras till stor del av EU-lagstiftning som tolkas av Transportstyrelsen i form av dess författningssamling (TSFS). Tillsynen av flygplatsernas säkerhetsarbete utförs av Transportstyrelsen. Vid flera stadier i tjänsternas livscykel har frågor om påverkan på säkerhet utvärderats för att se om förbättringar kan göras. Samtliga investeringar genomgår en säkerhetsbedömning vid utveckling av tjänstekoncept. Befintliga system och ändringar i system ska analyseras och värderas med avseende på deras betydelse för säkerheten. Innan nya system sätts i drift, förändringar i existerande system införs eller system ersätts eller avvecklas redovisar Swedavia en säkerhetsbevisning för Transportstyrelsen. Produktionen, det vill säga flygplatsdrift, är reglerad ur säkerhetssynpunkt med rutiner för att förbättra säkerheten genom egenkontroller, myndighetskontroller etc. Säkerhetsarbetet styrs och följs upp genom ett säkerhetsledningssystem. Sedan årsskriftet 2012/2013 är systemet gemensamt för samtliga Swedavias flygplatser. De måltal som Swedavia följer upp för säkerhetsarbetet är kopplade till antal haverier och allvarliga tillbud samt till kundnöjdhet (ASQ) inom säkerhetsområdet. Uppföljningsfunktionen säkerställer ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. Utfallet för kundnöjdhet inom säkerhetsområdet för 2012 var 72 procent. Detta måltal har inte följts upp tidigare år. Under 2012 inträffade inga haverier men ett allvarligt tillbud vid Swedavias flygplatser, enligt Swedavias tolkning av EUs definition (nr 996/2010) Inga haverier Inga haverier Inga haverier 1 allvarligt tillbud 2 allvarliga tillbud 1 allvarligt tillbud Kundnöjdhet (PR5) Nöjda kunder är utgångspunkten i allt vi gör och en förutsättning för att utveckla en bättre affär. Dialog och konstruktiva relationer är avgörande och vi genomför varje år en mängd dialoger med våra kunder. Därigenom får vi ökad kunskap om hur de ser på vår verksamhet, vilket är en framgångsfaktor för vår fortsatta utveckling och lönsamhet. Swedavia arbetar systematiskt med kundnöjdhet och mäter kontinuerligt kundnöjdheten hos våra resenärer, flygbolagskunder och hyresgäster på de större flygplatserna. Processen för kundvårdsarbetet innebär att resultatet från kundundersökningarna analyseras och prioriterade förbättringsområden identifieras. Berörda enheter arbetar med att ta fram handlingsplaner med tillhörande aktiviteter, vilka syftar till att öka kundnöjdheten. Måltal sätts i form av olika nyckeltal och nöjdkund-index för olika kundgrupper. Genomförande av beslutade förbättringsåtgärder följs upp av en ny mätning. Resenärerna är Swedavias primära kundgrupp. Avresande resenärers attityder till flygplatsen mäts kontinuerligt. Även undersökningar av flygbolagens och hyresgästernas nöjdhet genomförs kontinuerligt. Flygbolagens attityd har inte undersökts under 2012 utan nästa gång är Kundnöjdhet Resenärer (ASQ)*, % Flygbolag (NKI) NA 57 NA Hyresgäster (NKI) ** * Resultatet avser kvartal 1 kvartal 4 för Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport samt vinter sommar för de regionala flygplatserna. Värdet för 2010 har justerats för att överensstämma med definierad mätperiod. ** Värdet har justerats jämfört med det som tidigare redovisats. 17 Swedavia 2012

18 Kontaktuppgifter Swedavia AB Stockholm-Arlanda Besöksadress: Tornvägen 1 Tel Fax: E-post: Koordinater: N O Kontaktperson Henrik Kelfve, Samhällskommunikationschef, tel +46 (0) Swedavia 2012

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Om Swedavias rapportering Denna resultatrapport är ett komplement och ska läsas som en bilaga till Swedavias

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014 Swedesurvey AB 1 Index Hållbarhetsredovisning 2014 Rapporterad Delvis rapporterad Ej tillämplig (Samtliga sidhänvisningar refererar till Swedesurveys Hållbarhetsredovisning 2014 eller Swedesurveys Årsredovisning

Läs mer

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar GRI-bilaga 2012 GRI-bilaga 2012 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2012 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1)

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1) Global Reporting Initiative (GRI) index PostNords hållbarhetsredovisning för 2012 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0. Följande

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

GRI uppfyllelse Principer för rapportering

GRI uppfyllelse Principer för rapportering uppfyllelse Principer för rapportering Mannheimer Swartling avser att regelbundet ge ut en hållbarhetsredovisning som redogör för hållbarhetsarbetet, beskriver framtida mål och ambitioner, hur vi avser

Läs mer

Kort fakta om Swedavia. Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500

Kort fakta om Swedavia. Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500 Uppdrag att äga, driva och utveckla flygplatser samt inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015 GRI-index 2015 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Styrning och organisation s.8-9, Vår Helt verksamhets påverkan s.18-20, Miljöarbetet s. 25, Ansvarsfullt ägande Organisation s.

Styrning och organisation s.8-9, Vår Helt verksamhets påverkan s.18-20, Miljöarbetet s. 25, Ansvarsfullt ägande Organisation s. FOLKSAM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 Folksam redovisar sitt hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhetsrapport. Utöver denna finns årsredovisningar för de olika bolagen (ÅR-SAK, ÅR-LIV, ÅR-KPA) samt bolagsstyrningsrapporter

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning Detta är NCC:s andra hållbarhetsredovisning och avser verksamhetsåret 2011. NCC redovisar sitt hållbarhetsarbete årligen och sedan 2010 ingår hållbarhetsredovisningen

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52 jm GRI INDEX 2012 1 JM GRIindex 2012 JM rapporterar 2012 för första gången sitt hållbarhets arbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Vårt GRIindex omfattar de enligt GRI obligatoriska

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

Klimatrapport 2013. Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2013. Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2013 Best Western Arlanda Hotellby Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Klimatrapport Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (5)

Klimatrapport Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (5) Klimatrapport 2014 Best Western Arlanda Hotellby Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

GRI-bilaga 2011. Hufvudstaden GRI-bilaga 2011 2

GRI-bilaga 2011. Hufvudstaden GRI-bilaga 2011 2 GRI-BILAGA 2011 GRI-bilaga 2011 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2011 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning 2016 Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spels GRI-profil Standardindikatorer 1. STRATEGI OCH ANALYS Redovisas ej 1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (VD, Ordförande eller motsvarande position) om 4 5, 96 relevansen

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015 KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 25 Det här dokumentet är en bilaga till Kungsledens årsredovisning och innehåller bakgrundsinformation, metoder och antaganden om Kungsledens hållbarhetsarbete. Med start i årsredovisningen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Klimatrapport 2014. Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport, kontaktperson är Lars

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia?

Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia? Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia? Conny Ulvestaf Projektstrateg Swedavia PMO Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten. Vår vision Tillsammans

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Hanna

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport

Läs mer

Klimatrapport Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6)

Klimatrapport Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6) Klimatrapport 2014 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Klimatrapport Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7)

Klimatrapport Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7) Klimatrapport 2015 Best Western Arlanda Hotellby Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Theo Richter. Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer