Arsredovisning. BRF Dala 35. fiir. Rikenskapsiret Inneh6llsftirteckning. Tilliiggsupplysningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. BRF Dala 35. fiir. Rikenskapsiret2014 769604-3731. Inneh6llsftirteckning. Tilliiggsupplysningar"

Transkript

1 Arsredovisning fiir BRF Dala Rikenskapsiret Inneh6llsftirteckning Forvaltningsberiittelse Resultatrakning B alansriikning Tilliiggsupplysningar

2 Org.nr (14) Styrelsen frir BRF Dala 35 fir hiirmed avge lrsredovisning filr riikenskapsiret. Fiirvaltnin gsb eriittels e Verksamheten F<ireningen har till iindamfll att friimja medlemmamas ekonomiska intresse genom att i fdreningens hus upplita bostadsliigenheter och lokaler under nltjanderatt och utan tidsbegriinsning. Grundfakta om fdreningen Foreningen iiger och f<irvaltar fastigheten valklrian l9 med adress Dalagatan 35 i Stockholm. Bostadsriittsfdreningen registrerades Fdreningens nuvalande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar rcgistrerades hos Bolagsver*et. Fakta om vir fastighet Frireningens fastighet har ftirviiwats enligt nedan. Fastighetsbeteckning Frirviirv Kommun Valklrian i 9 21 Stockholm Fastigheten er upplflten med tomtriitt till f<ireningen sedan 21. Tomtriittsavtalet galler oforiin&at till och med Fastigheten har en allframtidsfiirsiikring hos Brandkontoret. Eftersom den forsiikringen inte tdcker mer iin en liten de1 av fastighetens fulla vdrde ilr fastigheten iiven f<irsiikrad i Trygg-Hansa. Ansvarsftirsiikring inger ftir sryrelsen. Byggrrademas uppviirmning iir I iirrviirme. Byggnadsir och ytor Fastigheten bebyggdes 197 och bestil av 2 flerbostadshus i 5 till 6 viningar. Byggnademas totalya uppgar enligt taxeringsbeskedet till 367 kvadratmeter, varav 37 kvadratmeter utg6r liigenhetsyta och 537 kvadratmeter utg<ir lokal1ta. Liigenheter och lokaler Frireningen uppliter 39 lagenheter med bostadsdtt och 2 liigenheter med hyresriitt samt 2 lokaler. Ltigenhetsfordelningen fdr bostadsratter 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok r

3 Org.nr (14) I lokalen bedrivs fiiljande verksamheter Verksamhet Yta Ldptid t.o.m. FOrskola Kontor Fdreningen har garageplatser samt parkeringsplatser. F<ireningen Zir fiivilligt momsregistrerad avseende kontorslokalen. Byggnadernas tekniska status Fastigheten ar generellt i mycket gott skick. Sry,relsen har tagit ett enhiilligt beslut an alltid jobba ftir att fastighetens skick ska vara mycket gott. Frireningen foljer en underhillsplan som upprattades 211och striicker sig fiam till 217. Underh&llsplanen,A ett utmiirld verktyg fdr att skapa trygghet i boendet och siikra fastighetens viirde <iver tiden. Fiirvaltning Foljande uppdrag har skotts av Botema Fdryaltnings AB - Ekonomisk f<irvaltning - Legenhetsfdrteckning ovriga artal - Teknisk fiirvaltning - Polar WS & Fastighetsdanst AB - Stiidning - Polar WS & Fastighetstjanst AB - Entrdmattor pe nedre plan i fpa uppgingar' - Carpeting AB - Hissar Kone, uppg A och D (t.o.m-72-31) - Hissar S:t Eriks Hiss, uppg B och C - Mathiss i lokal (frskola) - S:t Eriks hiss Medlemsinformation Antalet legenheter i f<ireningen iir 41 st varav 39 iir medlemsliigenheter. Av fdreningens medlemsliigenheter har 6 dverletits under 6ret. Genom givobrev har foreningen ocksi registrerat 2 nya medlemmar. Under har 1 f<irfrigning och I andrahandsupplitelse beviljats av styrelsen. Uthymingen iir under bestamd period och endast till fysisk person. Vid liigenhetsoverletelser debiteras k<iparen en overlitelseavgift och eventueil pantsattningsavgift debiteras pantsattaren. overlitelse- och pantsattningsavgift tas ut enligl stadgar.

4 Org.nr (14) Foreningen har en egen hemsida, I4{gdql435=!q. diir information kring foreningen finns. Styrelsen har varit aktiv under iret med att uppdatera den egna hemsidan. Al1 viktig information skali finnas tillgzingligt/publicerad f6r medlemmama. Aven kontaktmejl till styrelsen finns kopplat via hemsidan. M<ijligheten att registrera sig fdr nyhetsuppdateringar finns ocksi inlagd pi hemsidan. Sryrelsen arbetar ocksi ftir att information skall ni alla medlemmar och hyresgaster. Fdrst och framst via hemsidan, information p6 anslagstavla i uppgingama eller, i vissa fall, direkt i brevinkasten Styrelsen styrelsen har haft f<iljande sammansafining fram till ordinarie foreningsstiimma Gunilla Jemselius Ledamot Ordlorande Johan Lindahl Ledamot Vice ordf<irande Andreas Felicetti Ledamot Sekreterare Daniele Johan Terrizzi Ledamot Kassr Rebecca Karlsson Ledamot David Nordberg Ledamot Adam Eisen Ledamot Monica Bjodsen SuPPleant Jeanette Lundberg Carina Wailner Suppleant SuPPleant Sryrelsen fick vid den ordinarie fdreningsstiimman -6-2 foljande sammansatning: Adam Eisen Ledamot Ordf<irande David Nordberg Ledamot Vice ordfiirande Gunilla Jemselius Ledamot Sekreterare Johan Lindahl Ledamot Kassor Andreas Feliceni Ledamot Flanna Liljenroth Ledamot Jeanette Lundberg Carina Wallner SuPPleant Suppleant FOreningen fitmatecknas av tvi styrelseledamdter i ftirening. Styrelsen har under eret, ftirutom konstituerande styrelsemdte, avhillit 12 protokollftirda sammantraden (varav 1 extra st).relsemdte). Revisor J<irgen Schumacher iir f<ireningens extema revisor. Revisorsuppdraget iir arvoderat en1i5 riikning. Valberedning Rebecca Karlsson och Anita Ekstrtjm Winloth (flytta! Stiimmor Ordinarie f<ireningsstiimma holls den 2 juni Extra foreningsstiimmor hdlls 2 september och den 11 november.

5 Org.nr (14) Utfiirda investeringar och underhallsarbeten Genomfdrd dtgcird Renovering av fasaden pa girdshuset Rensning av ventilationsriir och blte spiskipa i hlresliig uppg A (Igh 3) Slipning av golv i kontorslokalen Renovering i hyreslagenhet uppg D (1gh 35) Nytt takfliik i Uppging A Renovering av mathissen i f<irskolans lokal Ommtlat yttertak pe gatuhuset (ett av tva hus) Obiigatorisk ventilationskontroll - OVK Automatisk oppning av stora porten, in/utgiag Tva nya tvattmaskiner och ny torktumlare Avloppsspolning av 6 st. girdsbrunnar Stam- avloppsspolning Takrenovering pi gat- och gerdshus Laigenhetema ansldts till Bredbandsbolagets nat Renovering av hlt esratter Fastighetens tre stora triid har beskurits Fastigheten ansluten till Stokab fibemiit Ny lrycktrkningspump lbr vatten K<iksrenovering i hyresratter Omputsning/renovering av fasad mot inre innegirden Ny fl iiktmotor ventilation bamstugan M&lning av fonster och balkongdorrar trapphus Spolning av stammar Ny underc entral Renovering av trapphusen Ommilning av taket Omputsning av fasad Rdrstambyte Elstamb)'te Ar Hiindelser under rekenskapsaret och utfiirda underhillsarbeten Nedanstdende dtgtirder har genomf)rts undel' Aret F6reningen r6srade vid irsstiimman och tillstyrkte en stadgeiindring med tillagg av Balkongavgift i $4. Detta innebar att liigenhet med balkong betalar per ir en avgift med 1,5% av vid varje tillfti11e g:illande prisbasbelopp. Under sommaren gjordes en renovering av fasaden pi gardshuset mot den bakre girden. Arbetet gjordes av Front AB och blev som fdwiintad. Under sommaren drabbades f<ireningen av dversviimning i kiillaren A, vilket snabbt itgardades och det fanns inga kvarstiende skador.

6 RRF Dala 35 Ory.nr (14) Under inbjiids fcireningens medlemmar till vir- och h<iststiidning. Vid bida stiiddagama hyrdes stor bil fiir att transportera bot allt skrhp frin kiillargingama. Husets boende hade di mtijlighet afi lamna med grovsopor ti1l AVC. Under hosten h6lls en extra st5mma angiende uppsilgning av altalet med Fastighetsfowaltningen/forskolan. Stiimman rostade for uppsiigning av al.talet och omfdrhandling med nya villkor. Alla fastighetens lin flyttades under tlll SEB och fick nya iindrade villkor fiin bunden rdnta till 3-mAnaders riinta pi samtliga. Innan dess var linen placerade i SHB/Stadshypotek och SEB. Fdreningens Iin Fdreningen har under iret ftiljt ordinarie plan och har tagit en nytt lin fiir att tacka gfl rdshuset/bakgfl rdens lasdrenoveringen. Viisentliga hiindelser efter riikenskapsirets slut och planerade stdrre trnderhillsarbeten + Fiirening har'ftir intention att skriva ett avtal med SBC fttr teknisk fowaltning samt fastighetsskdtselrstiid under 2 I 5. * F6reningen {tirvantar att under veren 215 ha slutf<irt f<irhandlingar avseende f<irskolans lokaler samt kontorslokalen mot gatan. * Fofisatt renoveing av hyresliigenheter enligt tidigare plan. * Renovering av bakre gilrden/muren. Fiireningens ekonomi Arets resultat Arets resultat visar ett bokftiringsmilssigt underskott men for eningen har fortsatt god likviditet (kassa). Styrclsen har inte for avsikt att varken siinka eller h<ija avgiftema eftersom hyresintzikter ftir lokalema forventas vara hbgre efter omftirhandlingar under 215. Dei.remot ar det viktigt afi namna att avskrivningsrcgler har iindrats, vilket g61 att en renovering som irs fasadrenovering, numera mfllste skrivas av direkt i det 6ret den uppstir. Arsavgifter Avgiftema f6r foreningens bostiider var oforandrade under perioden till Arsavgifterna har diirmed varit ofordndrade i 75 minader. Ldn Frireningen har sammanlagt 3 stycken len. Efi len i SHB/Stadshlpotek, som -4-1flyttats till SEB, samt 2 stycken lan sedan tidigare i SEB. Sammanlagt kr. Se not 9. Shatter och avgifter Enligt giillande regler iir det den som Ager fastigheten vid ingingen av eret som air skyldig att betala fastighetsskatt/fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt betalas f6r lokaler med I /o av lokalemas taxeringsvarde. Fdr bostadema betalas en kommunal fastighetsavgift om I 217 kr per bostadsliigenhet. Foreningen iir skattemassigl att betrakta som en iikta bostadsriittsftirening. ry

7 Org.nr (14) Fterirsdversikt 212 2lL Nettooms[ttning (tkr) Resultat eiter finansiella poster (tkr) Arsavg per kvm bostadsrlttsyta (kr) 511 5i LAn per lorm bostadsratbyta (tkr) Soliditet (%) Fiirslag till behandling av ansamlad fdrlust Styrelsen foreslir att den ansamlade ftiriusten (ffonor): ansamlad ftirlust _625 g7g 6rets fiirlust behandlas srl att Avsattning till ylre underhillsfond enligt stadgama i ny riikning Overf<ires F6r eningens resultat och stallning i rirrigt fi'amgir av efterftlljande resultat- och balansriikning med till69 gsupplysningar.

8 Org.Lr (14) Resultatriikning Not t Rrelseintiikter Arsavgifter och hpor Ovriga intiikter Summa rrelseintiikter Riirelsens kostnader Fastighetskostnader Driftkostnader Owiga fdrvaltnings- och extema kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anlaggningstillgengar Summa riirelsekostnader ' Riirelseresultat Resultat frin finansiella poster Ranteko stnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella Poster Resultat fiire skatt r8 Arets resultat t8 4/1

9 Org.nr (14) Balansriikning Not -t TILLGANGAR Anliiggningstillgingar Materiella anldggningstillgdngar Byggnader s Summa materialla anliiggningstillg{ngar Summa anliiggningstillgingar mslttningstillg&ngar Kortfristiga fordringar wiga fordringar Fiirutbetalda kostnader Summa ko rtfristiga fordringar s Kassa och bank Summa omsettningstillgingar 782 s SUMMATILLGANGAR 45 5t /)/1

10 Org.w e (14) Balansriikning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Egei kapital Bunilet eget kapital Medlemsinsatser Upplfltelseavgift Fond ftir 1'ttre undelhill Summa bundet eget kapitxl 3t Ansamlad fiirlust Balanserad fdrlust Arets resultat Summa ansamlad fiirlust Summa eget kapital LAngfristiga skulder Skulder tili keditinstitut Ovriga skulder Summa lingfristiga skulder L Kortfristiga skulder Sl,,-u1der till kreditinstitut Leverantiirsskulder Aktuella skaneskulder Upplupna kostnader Fdrutbetalda avgifter och hlror 6wiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER s s Stiillda siikerheter Fdr egna skulder och twsiittningat F astighetsinteckningar Ansvarsfiirbindelser Inga loga t)/1

11 BRI Dala 35 Org.m (14) Tillflggsupplysningar Redovisnings- och vflrderin gsprinciper Allmiinna upplysningar Arsredovisningin har uppriittats enligt 6rsredovisningslagen och Bokf<iringsniimndens allmiinna rad liir mindre fiiretag. Arsredovisningen upprtittades f<ir ftirsta gingen i enlighet med BFNAR 29: 1, vilket kan innebara en bristande jiimfdrbarhet me11an raikenskapserct och det narmast fdrcgeende riikenskapsiret. Owiga tillgangar och skulder hal upptagits till anskafflringsviirden der inget annat anges. Hlresint,iktema periodiseras i enlighet med hyresaltal varvid endast en del av intii.kten som avser aktuell piriod redovisas- Detta innebar att florskottshyror redovisas som fiirutbetalda intiikter. Hlrersrabatter periodiseras linjiirt over hyreskontraktets ldptid. Anliiggnin gstillgingar Anlaggrringslillgingar redovisas till anskaffningsviirde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Samma viirderingsprinciper har anviints som foregiende ir, {tirutom avskrivningstid avseende byggnad som iindrats fr6n,5o/, t111 1'. Avskrirming sker linjart over den fdrvantade n).ttjandeperioden med hiinsyn till viisentligl restviirde. Foljande avskrivningsprocent tillampas: Byggnader 1, F6rbattring byggnad 1, Lokalfdrbiittringar' 1, Hiss 5, Ombyggnad fiiirvarmecentral 4' Fdnsterrenovering 5. Hyresdtter 1, Fordringar Fordringar har upptagits til1 de belopp varmed de beriiknas infl1ta. Avsiittningar Avsiittning ti11 yttre underhsllsfond har gjorts enligl stadgama med,3 o/o av taxelingsviirdet. Fond for lttle undelhill redovisas som bundet eget kapital i enlighet med Bokforingsniimndens allmdnna,, rid 23:4

12 Org.rr l l (14) Noter Not I.A.rsavgifter och hyror Arsavgifter Hyra Hyra lokal ej moms Fast.skatt ei moms Hyra lokal m moms Fast.skatt m n1oms Not 2 Ovriga intiikter r,r ers iittningar och intiikter Brandkontoret Balkongavgift Not 3 Fastighetskostnader Reparation och underhill Markytor, tradgird EI Viirme Funktionskontr f arrvame Vatten och avlopp Sophiimtning Kiillsortering ' s6367 Not 4 Driftkostnader Stadning Obl besiktningskost OVK,hiss I{isservice Entrdmattor Owiga fastighetskostnader Fastighets ft )rs iikring Tomtrafisavgald Kahel-tv Fastighetsskatt Sndrjning F-sk<itsel s s s s3,411

13 Org.nr (14) Not 5 dvriga fiirvattnings- och externa kostnader Fastighetsftirvaltning Bankkostnader 6wiga fcirvaltningskostnader Telefon Revisionsawoden Fdriindr res. revisionsarvode Konsuit! anster Fcireningsavgift Porlo 2L s 8 -l S Not 6 Personalkostnader S tyirelsearvoden inkl. soc. avg Foriindr res arvode sryrelse Not 7 Byggnader Ackumulerade anskaffningsviirden Vid Srets brjan Utgiende anskaffningsvlirde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid irets b<i{an Arets avskril,ningar enligt plan Utgiende avskrivning enligt plan Planenligt restverde vid erets slut t es7 s77 /r

14 Ory.m (14) Taxeringsv[rde Byggnad Mark s 76 33s Fiirdelnin g av taxerin gsviirde Bosttider Lokaler Ackumulerade anskaffningsverden Vid eret b61jan - ombyggnad Utgiende anskaffnin gsvirde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid Arets bdrjan Arets avskrirmingar enligt plan Utgiende avskrivning enligt plan Planenligt restv:irde vid Arets slut rl Planenligt restverde vid Arets slut byggnader Byggnader Ombyggnad i 24i Belopp vid irets hging Disp av freg. &rs resultat F<iriindring under &ret Not 8 Fiiriindring av eget kapit l Medlemsinsatser Upplitelseavgifter Fond liir UH Balanserat resultat ' Arets resultat '

15 Org.nr {14} Not 9 Skulder till kreditinstitut Nedan framgflr frirdelning av lingfristiga l6n. Lingivare Stadshypotek SEB SEB SEB Riintesats o/ /o 1,42 1,42 1,63 Datum fiir riinteiindring Lflnebelopp t L&nebelopp t Kortfristig del av l&ngfristig skuld Hanna Liljenro #rp DavidNordbery '/t','/rw,lfu, Gunilla Jemselius \ (i ift (w n -k/4 "/4* f-*- Johan Lindahl Min 1//{r*-W revisionsberiittelse har liimnats,$etu I?/{ '2 O i S- Jorgen Schumacher Auktoriserad revisor

16 Revisionsberittelse Till fdreningsstemman i Bostadsrattsftireningen Dala 35 Org.nr Rapport om 6rsredovisningen Jag har utf6rt en revision av 6rsredovisningen f6r Bostadsrettsf6len ingen Dala 35 for 6r. Styrersens ansva r f or ArsredovisninSe n Det ar styrelsen som har ansvaret f6r att uppretta en Arsredovisning som ger en rdttvisande bild enligt 6rsredovisningslagen och f6r den interna kontroll som styrelsen bed6mer 6r n6dvandig f6r att uppretta en Arsredovisning som inte inneh6ller viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pd oegentligheter eller pa fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar er att uttala mig om 6rsredovisningen pa grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enlig;t lnternational Standards on Auditing och god revisionssed isverige. Dessa standarder krever att jag foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen ftir att uppn6 rimlig s6kerhet att 6rsredovisn ingen inte inneh6ller vdsentli$a felaktigheter. En revision innefattar att genom olika atgarder inhdmta revisionsbevis om belopp och annan information i arsredovisningen. Revisorn vdljer vilka atgarder som ska utf6ras, bland annat genom att bedoma riskerna f6r vasentliga felaktigheter i Arsredovisn ingen, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller p6 fel. Vid denna riskbed<imning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som dr relevanta ftir hur f6reningen upprattar Arsredovisningen ftir att ge en ratt visande bild i syfte att utforma granskningsatgarder som 6r dndamdrlsenli$a med hinsyn till omstand igheterna, men inte isyfte att g6ra ett uttalande om effektiviteten i fiireningens interna kontroll. En revision innefattar ocks6 en utvardering av 6ndam6lsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i arsredovisningen, liksom en utvdrdering av den overgripande presentationen i 6rsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat iir tillriickliga och dndamalsenliga som grund fdr mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har Arsredovisningen upprettats ienlighet med 6rsredovisningslagen och ger en i alla vesentliga avseenden rattvisande bild av f<ireningens finansiella stallning 4 I (2)

17 per den 31 december 2Ot4 och av dess finansiella resultat fiir Aret enlig;t Srsredovisningslagen. Ftirvaltn ingsberettelsen ar f6renlig med 6rsredovisningens 6vriga delar. Jag tillstyrker d6rf<ir att f<ireningsst6mman faststaller resu ltatrekningen och balansrakningen f6r f6reningen. Rapport om andra krav enliglt lagar och andra ftirfattningar Ut6ver min revision av 6rsredovisningen har jag aven reviderat fiirslaget till dispositioner betraffande f6reningens vinst eller f6rlust samt styrelsens f6rvaltning f6r Bostadsrdttsfiireningen Dala 35 tor At 2OL4- Styrersens ansvar Det dr styrelsen som har ansvaret fiir forslaget till dispositioner betraffande f6reningens vinst eller f6rlust, och det ar styrelsen som har ansvaret ftir fdrvaltningen enligt bostadsrettslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar dr att med rimlig sakerhet uttala mig om f6rslaget till dispositioner betriiffande faireningens vinst eller f6rlust och om f6rvaltningen p6 grundval av min revision' Jag har utf6rt revisionen enligt god revisionssed i Sveri$e. Som underlag f6r mitt uttalande om styrelsens f6rslag till dispositioner betreffande f<ireningens vinst eller forlust harjag granskat om forslaget er forenligt med bostadsrattslagen' som underlag for mitt uttalande om ansvarsf rihet har jag ut6ver min revision av arsredovisningen granskat vdsentli$a beslut, atgarder och forh6llanden i f6reningen f6r att kunna bedoma om n6gon styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot f6reningen. Jag har aven granskat om nsgon styrelseledamot pe annat siitt har handlat istrid med Arsredovisningslagen eller f6reningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag inhamtat ar tillrackliga och dndam6lsenliga som grund fiir mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att fiireningsstamman behandlar f6rlusten enligt forslaget if6rvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamtiter ansvarsfrihet frir rdkenskaps6ret. Stocksund den 19 maj 215,./ -' // t.// /t,fz-.^,/lr/t "-."-.U ,,, J6rgen Schumacher Auktoriserad revisor 2 (2)

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38 769610-5829 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(11) Brf Essingehöjden Org nr 769606-7227 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltnings berättelse resultaträkning balansräkning tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen STOLMAKAREN

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF Blåklinten 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Denna årsredovisning ersätter tidigare avgiven årsredovisning daterad 2012-05-15. Årsredovisning. för 769619-3999. Räkenskapsåret

Denna årsredovisning ersätter tidigare avgiven årsredovisning daterad 2012-05-15. Årsredovisning. för 769619-3999. Räkenskapsåret 1(e) Denna årsredovisning ersätter tidigare avgiven årsredovisning daterad 212-5-15 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fårholmen i Karlstad Räkenskapsåret 211-1-1 -- 2ll-r2-37.u Styrelsen for Bostadsrättsftireningen

Läs mer

Brf Byggnadslagen i Lund

Brf Byggnadslagen i Lund Årsredovisning för Brf Byggnadslagen i Lund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården Årsredovisning för Brf Slottsträdgården 769600-1523 Räkenskapsåret 2014 l (12) Styrelsen för BrfSlottsträdgården får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen POPPELN nr 12

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

Arsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3

Arsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3 .7 0 Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3 Brf Vattentornet 3 716419-572 4 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31.

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31. ARSREDOVISNING for Brf Freden Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31 Innehgll Sida - forvahningsberattelse 2 - resultatralcning 4 balansrakning 5 - stallda

Läs mer

Årsredovisning. BRF Valnöten

Årsredovisning. BRF Valnöten Årsredovisning för BRF Valnöten 702002-4704 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 1 (12) Styrelsen för BRF Valnöten

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1 (11) Brf Gullrankan i Täby Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning - balansräkning tilläggsupplysningar

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla Org.nr: 716421-1307 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Pinjen I Järfälla

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NOBELGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Brf Ingelstad i Malmö

Brf Ingelstad i Malmö Årsredovisning för Brf Ingelstad i Malmö Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehål Isförteckn ing: Förvaltningsberätteise Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 GLASBJÖRKEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GLASBJÖRKEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GLASBJÖRKEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KASTELL 20 Årsredovisning

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen AURORA I FINSPÅNG

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MIDSOMMARBUKETTEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Orren 5

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Orren 5 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Orren 5 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Orren 5 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 KATTHUVUDET 26. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KATTHUVUDET 26. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KATTHUVUDET

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen

Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen hr ll Murbräckan nr 9 Får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsft)reningen Murbräckan nr 9 7,4.t,ffi lrl il --llll= /

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FREGATTEN NR

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MALLEN 1-3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MALLEN 1-3. Bostadsrättsföreningen , Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MALLEN 1-3

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 INGEMAR 3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INGEMAR 3. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INGEMAR 3 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 11

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 11 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Neptunus 11 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2. Org. nr 716417-4562. AnsneoovrsNrNG. för räkenskapsåret 201 4

BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2. Org. nr 716417-4562. AnsneoovrsNrNG. för räkenskapsåret 201 4 & n BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2 Org. nr 716417-4562 AnsneoovrsNrNG för räkenskapsåret 21 4 ry { Org nr 716417-4563 Sida I av l Styrelsen for BRF Bromsen 2 färhärmed avge årsredovisning for räkenskaps

Läs mer

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SOMMAREN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bävern 10 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kvarnen På Norra Älvstranden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Kvarnen På Norra Älvstranden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Kvarnen På Norra

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLGÄRDAN 1

Läs mer

Årsredovisning 2012. BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu

Årsredovisning 2012. BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu Årsredovisning 2012 BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu Sida 1 (12) ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Masken 34 i Stockholm, org

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Anden

Årsredovisning. Brf Anden Årsredovisning för Brf Anden 716401-4313 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 1 (11) Styrelsen för Brf Anden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Wotan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Wotan Bostadsrättsföreningen Wotan Sid 1 (12) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Wotan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Skrivaren i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. for. ledamot, ordf. ledamot ledamot suppleant

ÅRSREDOVISNING. for. ledamot, ordf. ledamot ledamot suppleant GRÄNJESVÅLEN NR 4 ÅRSREDOVISNING for BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Styrelsen for Bostadsrättsforeningen Gränjesvålen nr 4 får härmed avge redovisning for foreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Brf Diariet 6. Årsredovisning 2013. Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31

Brf Diariet 6. Årsredovisning 2013. Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2013 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 7 Årsredovisning Styrelsen för, Bromma,

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SJÖLUNTEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB:S MÄSTER SIMON 256. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HSB:S MÄSTER SIMON 256. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HSB:S MÄSTER

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKRUVEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKRUVEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKRUVEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Pontus 3

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Pontus 3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Pontus 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparslanten. Org.nr: 769608-6524. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparslanten. Org.nr: 769608-6524. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparslanten Org.nr: 769608-6524 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org.nr769608-6524 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diligensen 4

Bostadsrättsföreningen Diligensen 4 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Diligensen 4 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Diligensen 4 1(12) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diligensen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Inland 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

(Pt. t1 L'n. Arsredovisning. Bostad s rdttsfore n i n gen TEGNERGATAN 19. Fci rva ltn i n gs berdtte I se. Atgard

(Pt. t1 L'n. Arsredovisning. Bostad s rdttsfore n i n gen TEGNERGATAN 19. Fci rva ltn i n gs berdtte I se. Atgard Bostadsrdttsforeningen Tegnergatan 19 Arsredovisning Bostad s rdttsfore n i n gen TEGNERGATAN 19 Slyre/sen fdr hdrmed avge drsredovisning fdr rd)kenskapsdret 1 januari - 31 december. Fci rva ltn i n gs

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december

Läs mer

Årsredovisning 2014 BONDESONEN 22. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BONDESONEN 22. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BONDESONEN 22

Läs mer

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NYBODA 9 Årsredovisning

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLÅVINGEN 4. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLÅVINGEN 4. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLÅVINGEN 4

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning 2014 LYFTKRANEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LYFTKRANEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LYFTKRANEN Årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ODENSE Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stengodset nr 15

Årsredovisning. Brf Stengodset nr 15 , Årsredovisning för Brf Stengodset nr 15 716422-1751 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Brf Stengodset nr 15 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ALLIERO Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRF DOMICIL. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRF DOMICIL. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRF DOMICIL

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Hasseln Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Formen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Formen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Formen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tessingården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKOGSBRYNET

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2010. BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu

Årsredovisning 2010. BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu Årsredovisning 2010 BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu Sida 1 (12) ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Masken 34 i Stockholm, org

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Staren nr 9 (702002-1197)

Årsredovisning för. BRF Staren nr 9 (702002-1197) Brf Staren nr 9 Birger Jarlsgatan 131 b 113 56 Stockholm www.staren9.se staren9@staren9.se Årsredovisning för BRF Staren nr 9 (702002-1197) Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sid. 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BOKLOK SÖDRA

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 53 Brf Kavelbron 18 Arsredovisning 214 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619-153 Arsredovisning 117 Bostadsr[ttsfdrening Kavelbron 18 Styrelsen fir hdrmed avge Arsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Triangeln

Årsredovisning. Bostadsföreningen Triangeln Årsredovisning Bostadsföreningen Triangeln Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Brf Skonaren på Masthugget

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåller. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåller. Förvaltningsberättelse Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehåller Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse

Läs mer

Brf Luthagen 63:6 Org.nr 769608 3554

Brf Luthagen 63:6 Org.nr 769608 3554 1(10) Årsredovisning Brf Luthagen 63:6 Org.nr 769608 3554 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014. Fastigheten Förvaltningsberättelse 2014 Bostadsrättsföreningen

Läs mer