Arsredovisning. BRF Dala 35. fiir. Rikenskapsiret Inneh6llsftirteckning. Tilliiggsupplysningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. BRF Dala 35. fiir. Rikenskapsiret2014 769604-3731. Inneh6llsftirteckning. Tilliiggsupplysningar"

Transkript

1 Arsredovisning fiir BRF Dala Rikenskapsiret Inneh6llsftirteckning Forvaltningsberiittelse Resultatrakning B alansriikning Tilliiggsupplysningar

2 Org.nr (14) Styrelsen frir BRF Dala 35 fir hiirmed avge lrsredovisning filr riikenskapsiret. Fiirvaltnin gsb eriittels e Verksamheten F<ireningen har till iindamfll att friimja medlemmamas ekonomiska intresse genom att i fdreningens hus upplita bostadsliigenheter och lokaler under nltjanderatt och utan tidsbegriinsning. Grundfakta om fdreningen Foreningen iiger och f<irvaltar fastigheten valklrian l9 med adress Dalagatan 35 i Stockholm. Bostadsriittsfdreningen registrerades Fdreningens nuvalande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar rcgistrerades hos Bolagsver*et. Fakta om vir fastighet Frireningens fastighet har ftirviiwats enligt nedan. Fastighetsbeteckning Frirviirv Kommun Valklrian i 9 21 Stockholm Fastigheten er upplflten med tomtriitt till f<ireningen sedan 21. Tomtriittsavtalet galler oforiin&at till och med Fastigheten har en allframtidsfiirsiikring hos Brandkontoret. Eftersom den forsiikringen inte tdcker mer iin en liten de1 av fastighetens fulla vdrde ilr fastigheten iiven f<irsiikrad i Trygg-Hansa. Ansvarsftirsiikring inger ftir sryrelsen. Byggrrademas uppviirmning iir I iirrviirme. Byggnadsir och ytor Fastigheten bebyggdes 197 och bestil av 2 flerbostadshus i 5 till 6 viningar. Byggnademas totalya uppgar enligt taxeringsbeskedet till 367 kvadratmeter, varav 37 kvadratmeter utg6r liigenhetsyta och 537 kvadratmeter utg<ir lokal1ta. Liigenheter och lokaler Frireningen uppliter 39 lagenheter med bostadsdtt och 2 liigenheter med hyresriitt samt 2 lokaler. Ltigenhetsfordelningen fdr bostadsratter 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok r

3 Org.nr (14) I lokalen bedrivs fiiljande verksamheter Verksamhet Yta Ldptid t.o.m. FOrskola Kontor Fdreningen har garageplatser samt parkeringsplatser. F<ireningen Zir fiivilligt momsregistrerad avseende kontorslokalen. Byggnadernas tekniska status Fastigheten ar generellt i mycket gott skick. Sry,relsen har tagit ett enhiilligt beslut an alltid jobba ftir att fastighetens skick ska vara mycket gott. Frireningen foljer en underhillsplan som upprattades 211och striicker sig fiam till 217. Underh&llsplanen,A ett utmiirld verktyg fdr att skapa trygghet i boendet och siikra fastighetens viirde <iver tiden. Fiirvaltning Foljande uppdrag har skotts av Botema Fdryaltnings AB - Ekonomisk f<irvaltning - Legenhetsfdrteckning ovriga artal - Teknisk fiirvaltning - Polar WS & Fastighetsdanst AB - Stiidning - Polar WS & Fastighetstjanst AB - Entrdmattor pe nedre plan i fpa uppgingar' - Carpeting AB - Hissar Kone, uppg A och D (t.o.m-72-31) - Hissar S:t Eriks Hiss, uppg B och C - Mathiss i lokal (frskola) - S:t Eriks hiss Medlemsinformation Antalet legenheter i f<ireningen iir 41 st varav 39 iir medlemsliigenheter. Av fdreningens medlemsliigenheter har 6 dverletits under 6ret. Genom givobrev har foreningen ocksi registrerat 2 nya medlemmar. Under har 1 f<irfrigning och I andrahandsupplitelse beviljats av styrelsen. Uthymingen iir under bestamd period och endast till fysisk person. Vid liigenhetsoverletelser debiteras k<iparen en overlitelseavgift och eventueil pantsattningsavgift debiteras pantsattaren. overlitelse- och pantsattningsavgift tas ut enligl stadgar.

4 Org.nr (14) Foreningen har en egen hemsida, I4{gdql435=!q. diir information kring foreningen finns. Styrelsen har varit aktiv under iret med att uppdatera den egna hemsidan. Al1 viktig information skali finnas tillgzingligt/publicerad f6r medlemmama. Aven kontaktmejl till styrelsen finns kopplat via hemsidan. M<ijligheten att registrera sig fdr nyhetsuppdateringar finns ocksi inlagd pi hemsidan. Sryrelsen arbetar ocksi ftir att information skall ni alla medlemmar och hyresgaster. Fdrst och framst via hemsidan, information p6 anslagstavla i uppgingama eller, i vissa fall, direkt i brevinkasten Styrelsen styrelsen har haft f<iljande sammansafining fram till ordinarie foreningsstiimma Gunilla Jemselius Ledamot Ordlorande Johan Lindahl Ledamot Vice ordf<irande Andreas Felicetti Ledamot Sekreterare Daniele Johan Terrizzi Ledamot Kassr Rebecca Karlsson Ledamot David Nordberg Ledamot Adam Eisen Ledamot Monica Bjodsen SuPPleant Jeanette Lundberg Carina Wailner Suppleant SuPPleant Sryrelsen fick vid den ordinarie fdreningsstiimman -6-2 foljande sammansatning: Adam Eisen Ledamot Ordf<irande David Nordberg Ledamot Vice ordfiirande Gunilla Jemselius Ledamot Sekreterare Johan Lindahl Ledamot Kassor Andreas Feliceni Ledamot Flanna Liljenroth Ledamot Jeanette Lundberg Carina Wallner SuPPleant Suppleant FOreningen fitmatecknas av tvi styrelseledamdter i ftirening. Styrelsen har under eret, ftirutom konstituerande styrelsemdte, avhillit 12 protokollftirda sammantraden (varav 1 extra st).relsemdte). Revisor J<irgen Schumacher iir f<ireningens extema revisor. Revisorsuppdraget iir arvoderat en1i5 riikning. Valberedning Rebecca Karlsson och Anita Ekstrtjm Winloth (flytta! Stiimmor Ordinarie f<ireningsstiimma holls den 2 juni Extra foreningsstiimmor hdlls 2 september och den 11 november.

5 Org.nr (14) Utfiirda investeringar och underhallsarbeten Genomfdrd dtgcird Renovering av fasaden pa girdshuset Rensning av ventilationsriir och blte spiskipa i hlresliig uppg A (Igh 3) Slipning av golv i kontorslokalen Renovering i hyreslagenhet uppg D (1gh 35) Nytt takfliik i Uppging A Renovering av mathissen i f<irskolans lokal Ommtlat yttertak pe gatuhuset (ett av tva hus) Obiigatorisk ventilationskontroll - OVK Automatisk oppning av stora porten, in/utgiag Tva nya tvattmaskiner och ny torktumlare Avloppsspolning av 6 st. girdsbrunnar Stam- avloppsspolning Takrenovering pi gat- och gerdshus Laigenhetema ansldts till Bredbandsbolagets nat Renovering av hlt esratter Fastighetens tre stora triid har beskurits Fastigheten ansluten till Stokab fibemiit Ny lrycktrkningspump lbr vatten K<iksrenovering i hyresratter Omputsning/renovering av fasad mot inre innegirden Ny fl iiktmotor ventilation bamstugan M&lning av fonster och balkongdorrar trapphus Spolning av stammar Ny underc entral Renovering av trapphusen Ommilning av taket Omputsning av fasad Rdrstambyte Elstamb)'te Ar Hiindelser under rekenskapsaret och utfiirda underhillsarbeten Nedanstdende dtgtirder har genomf)rts undel' Aret F6reningen r6srade vid irsstiimman och tillstyrkte en stadgeiindring med tillagg av Balkongavgift i $4. Detta innebar att liigenhet med balkong betalar per ir en avgift med 1,5% av vid varje tillfti11e g:illande prisbasbelopp. Under sommaren gjordes en renovering av fasaden pi gardshuset mot den bakre girden. Arbetet gjordes av Front AB och blev som fdwiintad. Under sommaren drabbades f<ireningen av dversviimning i kiillaren A, vilket snabbt itgardades och det fanns inga kvarstiende skador.

6 RRF Dala 35 Ory.nr (14) Under inbjiids fcireningens medlemmar till vir- och h<iststiidning. Vid bida stiiddagama hyrdes stor bil fiir att transportera bot allt skrhp frin kiillargingama. Husets boende hade di mtijlighet afi lamna med grovsopor ti1l AVC. Under hosten h6lls en extra st5mma angiende uppsilgning av altalet med Fastighetsfowaltningen/forskolan. Stiimman rostade for uppsiigning av al.talet och omfdrhandling med nya villkor. Alla fastighetens lin flyttades under tlll SEB och fick nya iindrade villkor fiin bunden rdnta till 3-mAnaders riinta pi samtliga. Innan dess var linen placerade i SHB/Stadshypotek och SEB. Fdreningens Iin Fdreningen har under iret ftiljt ordinarie plan och har tagit en nytt lin fiir att tacka gfl rdshuset/bakgfl rdens lasdrenoveringen. Viisentliga hiindelser efter riikenskapsirets slut och planerade stdrre trnderhillsarbeten + Fiirening har'ftir intention att skriva ett avtal med SBC fttr teknisk fowaltning samt fastighetsskdtselrstiid under 2 I 5. * F6reningen {tirvantar att under veren 215 ha slutf<irt f<irhandlingar avseende f<irskolans lokaler samt kontorslokalen mot gatan. * Fofisatt renoveing av hyresliigenheter enligt tidigare plan. * Renovering av bakre gilrden/muren. Fiireningens ekonomi Arets resultat Arets resultat visar ett bokftiringsmilssigt underskott men for eningen har fortsatt god likviditet (kassa). Styrclsen har inte for avsikt att varken siinka eller h<ija avgiftema eftersom hyresintzikter ftir lokalema forventas vara hbgre efter omftirhandlingar under 215. Dei.remot ar det viktigt afi namna att avskrivningsrcgler har iindrats, vilket g61 att en renovering som irs fasadrenovering, numera mfllste skrivas av direkt i det 6ret den uppstir. Arsavgifter Avgiftema f6r foreningens bostiider var oforandrade under perioden till Arsavgifterna har diirmed varit ofordndrade i 75 minader. Ldn Frireningen har sammanlagt 3 stycken len. Efi len i SHB/Stadshlpotek, som -4-1flyttats till SEB, samt 2 stycken lan sedan tidigare i SEB. Sammanlagt kr. Se not 9. Shatter och avgifter Enligt giillande regler iir det den som Ager fastigheten vid ingingen av eret som air skyldig att betala fastighetsskatt/fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt betalas f6r lokaler med I /o av lokalemas taxeringsvarde. Fdr bostadema betalas en kommunal fastighetsavgift om I 217 kr per bostadsliigenhet. Foreningen iir skattemassigl att betrakta som en iikta bostadsriittsftirening. ry

7 Org.nr (14) Fterirsdversikt 212 2lL Nettooms[ttning (tkr) Resultat eiter finansiella poster (tkr) Arsavg per kvm bostadsrlttsyta (kr) 511 5i LAn per lorm bostadsratbyta (tkr) Soliditet (%) Fiirslag till behandling av ansamlad fdrlust Styrelsen foreslir att den ansamlade ftiriusten (ffonor): ansamlad ftirlust _625 g7g 6rets fiirlust behandlas srl att Avsattning till ylre underhillsfond enligt stadgama i ny riikning Overf<ires F6r eningens resultat och stallning i rirrigt fi'amgir av efterftlljande resultat- och balansriikning med till69 gsupplysningar.

8 Org.Lr (14) Resultatriikning Not t Rrelseintiikter Arsavgifter och hpor Ovriga intiikter Summa rrelseintiikter Riirelsens kostnader Fastighetskostnader Driftkostnader Owiga fdrvaltnings- och extema kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anlaggningstillgengar Summa riirelsekostnader ' Riirelseresultat Resultat frin finansiella poster Ranteko stnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella Poster Resultat fiire skatt r8 Arets resultat t8 4/1

9 Org.nr (14) Balansriikning Not -t TILLGANGAR Anliiggningstillgingar Materiella anldggningstillgdngar Byggnader s Summa materialla anliiggningstillg{ngar Summa anliiggningstillgingar mslttningstillg&ngar Kortfristiga fordringar wiga fordringar Fiirutbetalda kostnader Summa ko rtfristiga fordringar s Kassa och bank Summa omsettningstillgingar 782 s SUMMATILLGANGAR 45 5t /)/1

10 Org.w e (14) Balansriikning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Egei kapital Bunilet eget kapital Medlemsinsatser Upplfltelseavgift Fond ftir 1'ttre undelhill Summa bundet eget kapitxl 3t Ansamlad fiirlust Balanserad fdrlust Arets resultat Summa ansamlad fiirlust Summa eget kapital LAngfristiga skulder Skulder tili keditinstitut Ovriga skulder Summa lingfristiga skulder L Kortfristiga skulder Sl,,-u1der till kreditinstitut Leverantiirsskulder Aktuella skaneskulder Upplupna kostnader Fdrutbetalda avgifter och hlror 6wiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER s s Stiillda siikerheter Fdr egna skulder och twsiittningat F astighetsinteckningar Ansvarsfiirbindelser Inga loga t)/1

11 BRI Dala 35 Org.m (14) Tillflggsupplysningar Redovisnings- och vflrderin gsprinciper Allmiinna upplysningar Arsredovisningin har uppriittats enligt 6rsredovisningslagen och Bokf<iringsniimndens allmiinna rad liir mindre fiiretag. Arsredovisningen upprtittades f<ir ftirsta gingen i enlighet med BFNAR 29: 1, vilket kan innebara en bristande jiimfdrbarhet me11an raikenskapserct och det narmast fdrcgeende riikenskapsiret. Owiga tillgangar och skulder hal upptagits till anskafflringsviirden der inget annat anges. Hlresint,iktema periodiseras i enlighet med hyresaltal varvid endast en del av intii.kten som avser aktuell piriod redovisas- Detta innebar att florskottshyror redovisas som fiirutbetalda intiikter. Hlrersrabatter periodiseras linjiirt over hyreskontraktets ldptid. Anliiggnin gstillgingar Anlaggrringslillgingar redovisas till anskaffningsviirde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Samma viirderingsprinciper har anviints som foregiende ir, {tirutom avskrivningstid avseende byggnad som iindrats fr6n,5o/, t111 1'. Avskrirming sker linjart over den fdrvantade n).ttjandeperioden med hiinsyn till viisentligl restviirde. Foljande avskrivningsprocent tillampas: Byggnader 1, F6rbattring byggnad 1, Lokalfdrbiittringar' 1, Hiss 5, Ombyggnad fiiirvarmecentral 4' Fdnsterrenovering 5. Hyresdtter 1, Fordringar Fordringar har upptagits til1 de belopp varmed de beriiknas infl1ta. Avsiittningar Avsiittning ti11 yttre underhsllsfond har gjorts enligl stadgama med,3 o/o av taxelingsviirdet. Fond for lttle undelhill redovisas som bundet eget kapital i enlighet med Bokforingsniimndens allmdnna,, rid 23:4

12 Org.rr l l (14) Noter Not I.A.rsavgifter och hyror Arsavgifter Hyra Hyra lokal ej moms Fast.skatt ei moms Hyra lokal m moms Fast.skatt m n1oms Not 2 Ovriga intiikter r,r ers iittningar och intiikter Brandkontoret Balkongavgift Not 3 Fastighetskostnader Reparation och underhill Markytor, tradgird EI Viirme Funktionskontr f arrvame Vatten och avlopp Sophiimtning Kiillsortering ' s6367 Not 4 Driftkostnader Stadning Obl besiktningskost OVK,hiss I{isservice Entrdmattor Owiga fastighetskostnader Fastighets ft )rs iikring Tomtrafisavgald Kahel-tv Fastighetsskatt Sndrjning F-sk<itsel s s s s3,411

13 Org.nr (14) Not 5 dvriga fiirvattnings- och externa kostnader Fastighetsftirvaltning Bankkostnader 6wiga fcirvaltningskostnader Telefon Revisionsawoden Fdriindr res. revisionsarvode Konsuit! anster Fcireningsavgift Porlo 2L s 8 -l S Not 6 Personalkostnader S tyirelsearvoden inkl. soc. avg Foriindr res arvode sryrelse Not 7 Byggnader Ackumulerade anskaffningsviirden Vid Srets brjan Utgiende anskaffningsvlirde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid irets b<i{an Arets avskril,ningar enligt plan Utgiende avskrivning enligt plan Planenligt restverde vid erets slut t es7 s77 /r

14 Ory.m (14) Taxeringsv[rde Byggnad Mark s 76 33s Fiirdelnin g av taxerin gsviirde Bosttider Lokaler Ackumulerade anskaffningsverden Vid eret b61jan - ombyggnad Utgiende anskaffnin gsvirde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid Arets bdrjan Arets avskrirmingar enligt plan Utgiende avskrivning enligt plan Planenligt restv:irde vid Arets slut rl Planenligt restverde vid Arets slut byggnader Byggnader Ombyggnad i 24i Belopp vid irets hging Disp av freg. &rs resultat F<iriindring under &ret Not 8 Fiiriindring av eget kapit l Medlemsinsatser Upplitelseavgifter Fond liir UH Balanserat resultat ' Arets resultat '

15 Org.nr {14} Not 9 Skulder till kreditinstitut Nedan framgflr frirdelning av lingfristiga l6n. Lingivare Stadshypotek SEB SEB SEB Riintesats o/ /o 1,42 1,42 1,63 Datum fiir riinteiindring Lflnebelopp t L&nebelopp t Kortfristig del av l&ngfristig skuld Hanna Liljenro #rp DavidNordbery '/t','/rw,lfu, Gunilla Jemselius \ (i ift (w n -k/4 "/4* f-*- Johan Lindahl Min 1//{r*-W revisionsberiittelse har liimnats,$etu I?/{ '2 O i S- Jorgen Schumacher Auktoriserad revisor

16 Revisionsberittelse Till fdreningsstemman i Bostadsrattsftireningen Dala 35 Org.nr Rapport om 6rsredovisningen Jag har utf6rt en revision av 6rsredovisningen f6r Bostadsrettsf6len ingen Dala 35 for 6r. Styrersens ansva r f or ArsredovisninSe n Det ar styrelsen som har ansvaret f6r att uppretta en Arsredovisning som ger en rdttvisande bild enligt 6rsredovisningslagen och f6r den interna kontroll som styrelsen bed6mer 6r n6dvandig f6r att uppretta en Arsredovisning som inte inneh6ller viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pd oegentligheter eller pa fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar er att uttala mig om 6rsredovisningen pa grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enlig;t lnternational Standards on Auditing och god revisionssed isverige. Dessa standarder krever att jag foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen ftir att uppn6 rimlig s6kerhet att 6rsredovisn ingen inte inneh6ller vdsentli$a felaktigheter. En revision innefattar att genom olika atgarder inhdmta revisionsbevis om belopp och annan information i arsredovisningen. Revisorn vdljer vilka atgarder som ska utf6ras, bland annat genom att bedoma riskerna f6r vasentliga felaktigheter i Arsredovisn ingen, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller p6 fel. Vid denna riskbed<imning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som dr relevanta ftir hur f6reningen upprattar Arsredovisningen ftir att ge en ratt visande bild i syfte att utforma granskningsatgarder som 6r dndamdrlsenli$a med hinsyn till omstand igheterna, men inte isyfte att g6ra ett uttalande om effektiviteten i fiireningens interna kontroll. En revision innefattar ocks6 en utvardering av 6ndam6lsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i arsredovisningen, liksom en utvdrdering av den overgripande presentationen i 6rsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat iir tillriickliga och dndamalsenliga som grund fdr mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har Arsredovisningen upprettats ienlighet med 6rsredovisningslagen och ger en i alla vesentliga avseenden rattvisande bild av f<ireningens finansiella stallning 4 I (2)

17 per den 31 december 2Ot4 och av dess finansiella resultat fiir Aret enlig;t Srsredovisningslagen. Ftirvaltn ingsberettelsen ar f6renlig med 6rsredovisningens 6vriga delar. Jag tillstyrker d6rf<ir att f<ireningsst6mman faststaller resu ltatrekningen och balansrakningen f6r f6reningen. Rapport om andra krav enliglt lagar och andra ftirfattningar Ut6ver min revision av 6rsredovisningen har jag aven reviderat fiirslaget till dispositioner betraffande f6reningens vinst eller f6rlust samt styrelsens f6rvaltning f6r Bostadsrdttsfiireningen Dala 35 tor At 2OL4- Styrersens ansvar Det dr styrelsen som har ansvaret fiir forslaget till dispositioner betraffande f6reningens vinst eller f6rlust, och det ar styrelsen som har ansvaret ftir fdrvaltningen enligt bostadsrettslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar dr att med rimlig sakerhet uttala mig om f6rslaget till dispositioner betriiffande faireningens vinst eller f6rlust och om f6rvaltningen p6 grundval av min revision' Jag har utf6rt revisionen enligt god revisionssed i Sveri$e. Som underlag f6r mitt uttalande om styrelsens f6rslag till dispositioner betreffande f<ireningens vinst eller forlust harjag granskat om forslaget er forenligt med bostadsrattslagen' som underlag for mitt uttalande om ansvarsf rihet har jag ut6ver min revision av arsredovisningen granskat vdsentli$a beslut, atgarder och forh6llanden i f6reningen f6r att kunna bedoma om n6gon styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot f6reningen. Jag har aven granskat om nsgon styrelseledamot pe annat siitt har handlat istrid med Arsredovisningslagen eller f6reningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag inhamtat ar tillrackliga och dndam6lsenliga som grund fiir mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att fiireningsstamman behandlar f6rlusten enligt forslaget if6rvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamtiter ansvarsfrihet frir rdkenskaps6ret. Stocksund den 19 maj 215,./ -' // t.// /t,fz-.^,/lr/t "-."-.U ,,, J6rgen Schumacher Auktoriserad revisor 2 (2)

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31.

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31. ARSREDOVISNING for Brf Freden Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31 Innehgll Sida - forvahningsberattelse 2 - resultatralcning 4 balansrakning 5 - stallda

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Brf Kulien 769604-6098

Brf Kulien 769604-6098 29-6-2 Arsbokslut for Brf Kulien Rakenskapsaret28 Styrelsen for BRF Kullen far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 28. Forvaltningsberattelse Foreningen registrerades den 1999-7-8. Foreningen

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 53 Brf Kavelbron 18 Arsredovisning 214 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619-153 Arsredovisning 117 Bostadsr[ttsfdrening Kavelbron 18 Styrelsen fir hdrmed avge Arsredovisning

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för BRF Berget 3

Årsredovisning för BRF Berget 3 , 16/02 2012 Bostadsrättsföreningen Berget 3 Årsredovisning för BRF Berget 3 (769606-5817) Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Styrelse. Medlemmar. Forvaltningsberattelse

Styrelse. Medlemmar. Forvaltningsberattelse Styrelsen for HSB:s bostadsrattsforening Alfsgeln (2226) i Haninge avger harmed sin redovisning for verksamhetssret. Forvaltningsberattelse Foreningen bildades den 12 mars 1982 och registrerades den 29

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Militarsallskapet i Stockholm Sida 1 (3) Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Org nr 802002-3134 2014 Styrelsen f6r Militarsallskapet i Stockholm Mr Flamed avge berattelse for verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21 Årsredovisning för Brf Jungfrun 21 769603-8475 Räkenskapsåret 2012 Brf Jungfrun 21 2(11) Styrelsen för Brf Jungfrun 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

AnSREDOVISNING. fiir Brf Sleipner nr 12 Org.nr. 716418-1435

AnSREDOVISNING. fiir Brf Sleipner nr 12 Org.nr. 716418-1435 AnSREDOVISNING fiir Brf Sleipner nr 12 Styrelsen fflr hiirmed avliimna flrsredovisning fiir riikenskapsflret 21-1-1--21-12-31. Innehflll - fiirvaltningsberiittelse - resultatrakning - balansrtikning -

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

BRF BLIDO 1 Org nr 702001-3947. 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1. ARsnpoovrsNrNG

BRF BLIDO 1 Org nr 702001-3947. 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1. ARsnpoovrsNrNG BRF BLIDO 1 Org nr 721-3947 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1 Org nr 721-3947 ARsnpoovrsNrNG for riikenskapsiret 213 BRF BLIDO 1 Org nr 721-3947 2 (tt) Arsredovisning 213 Styrelsen flor bostadsriittsforeningen

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Arsredovisning for ar 2007

Arsredovisning for ar 2007 Brf Montebello 4 i Stockholm Org. nr 769 604 = 9746 Arsredovisning for ar 2007 Innehhll Sid. Forvaltningsberattelse 1 Resultatrakning 3 Balansrakning 4 Redovisningsprinciper och noter 5 Revisionsberattelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Frej

Årsredovisning. Brf Frej Årsredovisning för Brf Frej 702000-6354 Räkenskapsåret 2013 1 (10) Styrelsen för Brf Frej får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Sleipner 2 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Fjädern. Årsredovisning för 769612-8920. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fjädern. Årsredovisning för 769612-8920. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fjädern Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Transistorn 769623-0650. Råikenskapsåret. 20r4

Årsredovisning. för. Brf Transistorn 769623-0650. Råikenskapsåret. 20r4 Årsredovisning för Brf Transistorn 769623-65 Råikenskapsåret 2r4 Brf Transistorn r (1) Styrelsen för Brf Transistorn får härmed avge årsredovisning for räkenskapsfuet214. Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kaskaden 1

Bostadsrättsföreningen Kaskaden 1 Arsredovisning for Bostadsrättsföreningen Kaskaden 1 Räkenskapsåret 201 3-01 -0{ - 2013-12-31 ln neh ållsfö rteckn i n g : Förva ltn i ngsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda såkerheter och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ålkistan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 15 juni 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Solna Laveringen 1 och 2, Ripstigen

Läs mer

Årsredovisning. BRF Björken

Årsredovisning. BRF Björken Årsredovisning för BRF Björken 702000-1900 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar 9 1 (13) Styrelsen för BRF Björken får

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen PLOGEN Brf Plogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december, 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer