Arsredovisning. BRF Dala 35. fiir. Rikenskapsiret Inneh6llsftirteckning. Tilliiggsupplysningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. BRF Dala 35. fiir. Rikenskapsiret2014 769604-3731. Inneh6llsftirteckning. Tilliiggsupplysningar"

Transkript

1 Arsredovisning fiir BRF Dala Rikenskapsiret Inneh6llsftirteckning Forvaltningsberiittelse Resultatrakning B alansriikning Tilliiggsupplysningar

2 Org.nr (14) Styrelsen frir BRF Dala 35 fir hiirmed avge lrsredovisning filr riikenskapsiret. Fiirvaltnin gsb eriittels e Verksamheten F<ireningen har till iindamfll att friimja medlemmamas ekonomiska intresse genom att i fdreningens hus upplita bostadsliigenheter och lokaler under nltjanderatt och utan tidsbegriinsning. Grundfakta om fdreningen Foreningen iiger och f<irvaltar fastigheten valklrian l9 med adress Dalagatan 35 i Stockholm. Bostadsriittsfdreningen registrerades Fdreningens nuvalande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar rcgistrerades hos Bolagsver*et. Fakta om vir fastighet Frireningens fastighet har ftirviiwats enligt nedan. Fastighetsbeteckning Frirviirv Kommun Valklrian i 9 21 Stockholm Fastigheten er upplflten med tomtriitt till f<ireningen sedan 21. Tomtriittsavtalet galler oforiin&at till och med Fastigheten har en allframtidsfiirsiikring hos Brandkontoret. Eftersom den forsiikringen inte tdcker mer iin en liten de1 av fastighetens fulla vdrde ilr fastigheten iiven f<irsiikrad i Trygg-Hansa. Ansvarsftirsiikring inger ftir sryrelsen. Byggrrademas uppviirmning iir I iirrviirme. Byggnadsir och ytor Fastigheten bebyggdes 197 och bestil av 2 flerbostadshus i 5 till 6 viningar. Byggnademas totalya uppgar enligt taxeringsbeskedet till 367 kvadratmeter, varav 37 kvadratmeter utg6r liigenhetsyta och 537 kvadratmeter utg<ir lokal1ta. Liigenheter och lokaler Frireningen uppliter 39 lagenheter med bostadsdtt och 2 liigenheter med hyresriitt samt 2 lokaler. Ltigenhetsfordelningen fdr bostadsratter 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok r

3 Org.nr (14) I lokalen bedrivs fiiljande verksamheter Verksamhet Yta Ldptid t.o.m. FOrskola Kontor Fdreningen har garageplatser samt parkeringsplatser. F<ireningen Zir fiivilligt momsregistrerad avseende kontorslokalen. Byggnadernas tekniska status Fastigheten ar generellt i mycket gott skick. Sry,relsen har tagit ett enhiilligt beslut an alltid jobba ftir att fastighetens skick ska vara mycket gott. Frireningen foljer en underhillsplan som upprattades 211och striicker sig fiam till 217. Underh&llsplanen,A ett utmiirld verktyg fdr att skapa trygghet i boendet och siikra fastighetens viirde <iver tiden. Fiirvaltning Foljande uppdrag har skotts av Botema Fdryaltnings AB - Ekonomisk f<irvaltning - Legenhetsfdrteckning ovriga artal - Teknisk fiirvaltning - Polar WS & Fastighetsdanst AB - Stiidning - Polar WS & Fastighetstjanst AB - Entrdmattor pe nedre plan i fpa uppgingar' - Carpeting AB - Hissar Kone, uppg A och D (t.o.m-72-31) - Hissar S:t Eriks Hiss, uppg B och C - Mathiss i lokal (frskola) - S:t Eriks hiss Medlemsinformation Antalet legenheter i f<ireningen iir 41 st varav 39 iir medlemsliigenheter. Av fdreningens medlemsliigenheter har 6 dverletits under 6ret. Genom givobrev har foreningen ocksi registrerat 2 nya medlemmar. Under har 1 f<irfrigning och I andrahandsupplitelse beviljats av styrelsen. Uthymingen iir under bestamd period och endast till fysisk person. Vid liigenhetsoverletelser debiteras k<iparen en overlitelseavgift och eventueil pantsattningsavgift debiteras pantsattaren. overlitelse- och pantsattningsavgift tas ut enligl stadgar.

4 Org.nr (14) Foreningen har en egen hemsida, I4{gdql435=!q. diir information kring foreningen finns. Styrelsen har varit aktiv under iret med att uppdatera den egna hemsidan. Al1 viktig information skali finnas tillgzingligt/publicerad f6r medlemmama. Aven kontaktmejl till styrelsen finns kopplat via hemsidan. M<ijligheten att registrera sig fdr nyhetsuppdateringar finns ocksi inlagd pi hemsidan. Sryrelsen arbetar ocksi ftir att information skall ni alla medlemmar och hyresgaster. Fdrst och framst via hemsidan, information p6 anslagstavla i uppgingama eller, i vissa fall, direkt i brevinkasten Styrelsen styrelsen har haft f<iljande sammansafining fram till ordinarie foreningsstiimma Gunilla Jemselius Ledamot Ordlorande Johan Lindahl Ledamot Vice ordf<irande Andreas Felicetti Ledamot Sekreterare Daniele Johan Terrizzi Ledamot Kassr Rebecca Karlsson Ledamot David Nordberg Ledamot Adam Eisen Ledamot Monica Bjodsen SuPPleant Jeanette Lundberg Carina Wailner Suppleant SuPPleant Sryrelsen fick vid den ordinarie fdreningsstiimman -6-2 foljande sammansatning: Adam Eisen Ledamot Ordf<irande David Nordberg Ledamot Vice ordfiirande Gunilla Jemselius Ledamot Sekreterare Johan Lindahl Ledamot Kassor Andreas Feliceni Ledamot Flanna Liljenroth Ledamot Jeanette Lundberg Carina Wallner SuPPleant Suppleant FOreningen fitmatecknas av tvi styrelseledamdter i ftirening. Styrelsen har under eret, ftirutom konstituerande styrelsemdte, avhillit 12 protokollftirda sammantraden (varav 1 extra st).relsemdte). Revisor J<irgen Schumacher iir f<ireningens extema revisor. Revisorsuppdraget iir arvoderat en1i5 riikning. Valberedning Rebecca Karlsson och Anita Ekstrtjm Winloth (flytta! Stiimmor Ordinarie f<ireningsstiimma holls den 2 juni Extra foreningsstiimmor hdlls 2 september och den 11 november.

5 Org.nr (14) Utfiirda investeringar och underhallsarbeten Genomfdrd dtgcird Renovering av fasaden pa girdshuset Rensning av ventilationsriir och blte spiskipa i hlresliig uppg A (Igh 3) Slipning av golv i kontorslokalen Renovering i hyreslagenhet uppg D (1gh 35) Nytt takfliik i Uppging A Renovering av mathissen i f<irskolans lokal Ommtlat yttertak pe gatuhuset (ett av tva hus) Obiigatorisk ventilationskontroll - OVK Automatisk oppning av stora porten, in/utgiag Tva nya tvattmaskiner och ny torktumlare Avloppsspolning av 6 st. girdsbrunnar Stam- avloppsspolning Takrenovering pi gat- och gerdshus Laigenhetema ansldts till Bredbandsbolagets nat Renovering av hlt esratter Fastighetens tre stora triid har beskurits Fastigheten ansluten till Stokab fibemiit Ny lrycktrkningspump lbr vatten K<iksrenovering i hyresratter Omputsning/renovering av fasad mot inre innegirden Ny fl iiktmotor ventilation bamstugan M&lning av fonster och balkongdorrar trapphus Spolning av stammar Ny underc entral Renovering av trapphusen Ommilning av taket Omputsning av fasad Rdrstambyte Elstamb)'te Ar Hiindelser under rekenskapsaret och utfiirda underhillsarbeten Nedanstdende dtgtirder har genomf)rts undel' Aret F6reningen r6srade vid irsstiimman och tillstyrkte en stadgeiindring med tillagg av Balkongavgift i $4. Detta innebar att liigenhet med balkong betalar per ir en avgift med 1,5% av vid varje tillfti11e g:illande prisbasbelopp. Under sommaren gjordes en renovering av fasaden pi gardshuset mot den bakre girden. Arbetet gjordes av Front AB och blev som fdwiintad. Under sommaren drabbades f<ireningen av dversviimning i kiillaren A, vilket snabbt itgardades och det fanns inga kvarstiende skador.

6 RRF Dala 35 Ory.nr (14) Under inbjiids fcireningens medlemmar till vir- och h<iststiidning. Vid bida stiiddagama hyrdes stor bil fiir att transportera bot allt skrhp frin kiillargingama. Husets boende hade di mtijlighet afi lamna med grovsopor ti1l AVC. Under hosten h6lls en extra st5mma angiende uppsilgning av altalet med Fastighetsfowaltningen/forskolan. Stiimman rostade for uppsiigning av al.talet och omfdrhandling med nya villkor. Alla fastighetens lin flyttades under tlll SEB och fick nya iindrade villkor fiin bunden rdnta till 3-mAnaders riinta pi samtliga. Innan dess var linen placerade i SHB/Stadshypotek och SEB. Fdreningens Iin Fdreningen har under iret ftiljt ordinarie plan och har tagit en nytt lin fiir att tacka gfl rdshuset/bakgfl rdens lasdrenoveringen. Viisentliga hiindelser efter riikenskapsirets slut och planerade stdrre trnderhillsarbeten + Fiirening har'ftir intention att skriva ett avtal med SBC fttr teknisk fowaltning samt fastighetsskdtselrstiid under 2 I 5. * F6reningen {tirvantar att under veren 215 ha slutf<irt f<irhandlingar avseende f<irskolans lokaler samt kontorslokalen mot gatan. * Fofisatt renoveing av hyresliigenheter enligt tidigare plan. * Renovering av bakre gilrden/muren. Fiireningens ekonomi Arets resultat Arets resultat visar ett bokftiringsmilssigt underskott men for eningen har fortsatt god likviditet (kassa). Styrclsen har inte for avsikt att varken siinka eller h<ija avgiftema eftersom hyresintzikter ftir lokalema forventas vara hbgre efter omftirhandlingar under 215. Dei.remot ar det viktigt afi namna att avskrivningsrcgler har iindrats, vilket g61 att en renovering som irs fasadrenovering, numera mfllste skrivas av direkt i det 6ret den uppstir. Arsavgifter Avgiftema f6r foreningens bostiider var oforandrade under perioden till Arsavgifterna har diirmed varit ofordndrade i 75 minader. Ldn Frireningen har sammanlagt 3 stycken len. Efi len i SHB/Stadshlpotek, som -4-1flyttats till SEB, samt 2 stycken lan sedan tidigare i SEB. Sammanlagt kr. Se not 9. Shatter och avgifter Enligt giillande regler iir det den som Ager fastigheten vid ingingen av eret som air skyldig att betala fastighetsskatt/fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt betalas f6r lokaler med I /o av lokalemas taxeringsvarde. Fdr bostadema betalas en kommunal fastighetsavgift om I 217 kr per bostadsliigenhet. Foreningen iir skattemassigl att betrakta som en iikta bostadsriittsftirening. ry

7 Org.nr (14) Fterirsdversikt 212 2lL Nettooms[ttning (tkr) Resultat eiter finansiella poster (tkr) Arsavg per kvm bostadsrlttsyta (kr) 511 5i LAn per lorm bostadsratbyta (tkr) Soliditet (%) Fiirslag till behandling av ansamlad fdrlust Styrelsen foreslir att den ansamlade ftiriusten (ffonor): ansamlad ftirlust _625 g7g 6rets fiirlust behandlas srl att Avsattning till ylre underhillsfond enligt stadgama i ny riikning Overf<ires F6r eningens resultat och stallning i rirrigt fi'amgir av efterftlljande resultat- och balansriikning med till69 gsupplysningar.

8 Org.Lr (14) Resultatriikning Not t Rrelseintiikter Arsavgifter och hpor Ovriga intiikter Summa rrelseintiikter Riirelsens kostnader Fastighetskostnader Driftkostnader Owiga fdrvaltnings- och extema kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anlaggningstillgengar Summa riirelsekostnader ' Riirelseresultat Resultat frin finansiella poster Ranteko stnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella Poster Resultat fiire skatt r8 Arets resultat t8 4/1

9 Org.nr (14) Balansriikning Not -t TILLGANGAR Anliiggningstillgingar Materiella anldggningstillgdngar Byggnader s Summa materialla anliiggningstillg{ngar Summa anliiggningstillgingar mslttningstillg&ngar Kortfristiga fordringar wiga fordringar Fiirutbetalda kostnader Summa ko rtfristiga fordringar s Kassa och bank Summa omsettningstillgingar 782 s SUMMATILLGANGAR 45 5t /)/1

10 Org.w e (14) Balansriikning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Egei kapital Bunilet eget kapital Medlemsinsatser Upplfltelseavgift Fond ftir 1'ttre undelhill Summa bundet eget kapitxl 3t Ansamlad fiirlust Balanserad fdrlust Arets resultat Summa ansamlad fiirlust Summa eget kapital LAngfristiga skulder Skulder tili keditinstitut Ovriga skulder Summa lingfristiga skulder L Kortfristiga skulder Sl,,-u1der till kreditinstitut Leverantiirsskulder Aktuella skaneskulder Upplupna kostnader Fdrutbetalda avgifter och hlror 6wiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER s s Stiillda siikerheter Fdr egna skulder och twsiittningat F astighetsinteckningar Ansvarsfiirbindelser Inga loga t)/1

11 BRI Dala 35 Org.m (14) Tillflggsupplysningar Redovisnings- och vflrderin gsprinciper Allmiinna upplysningar Arsredovisningin har uppriittats enligt 6rsredovisningslagen och Bokf<iringsniimndens allmiinna rad liir mindre fiiretag. Arsredovisningen upprtittades f<ir ftirsta gingen i enlighet med BFNAR 29: 1, vilket kan innebara en bristande jiimfdrbarhet me11an raikenskapserct och det narmast fdrcgeende riikenskapsiret. Owiga tillgangar och skulder hal upptagits till anskafflringsviirden der inget annat anges. Hlresint,iktema periodiseras i enlighet med hyresaltal varvid endast en del av intii.kten som avser aktuell piriod redovisas- Detta innebar att florskottshyror redovisas som fiirutbetalda intiikter. Hlrersrabatter periodiseras linjiirt over hyreskontraktets ldptid. Anliiggnin gstillgingar Anlaggrringslillgingar redovisas till anskaffningsviirde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Samma viirderingsprinciper har anviints som foregiende ir, {tirutom avskrivningstid avseende byggnad som iindrats fr6n,5o/, t111 1'. Avskrirming sker linjart over den fdrvantade n).ttjandeperioden med hiinsyn till viisentligl restviirde. Foljande avskrivningsprocent tillampas: Byggnader 1, F6rbattring byggnad 1, Lokalfdrbiittringar' 1, Hiss 5, Ombyggnad fiiirvarmecentral 4' Fdnsterrenovering 5. Hyresdtter 1, Fordringar Fordringar har upptagits til1 de belopp varmed de beriiknas infl1ta. Avsiittningar Avsiittning ti11 yttre underhsllsfond har gjorts enligl stadgama med,3 o/o av taxelingsviirdet. Fond for lttle undelhill redovisas som bundet eget kapital i enlighet med Bokforingsniimndens allmdnna,, rid 23:4

12 Org.rr l l (14) Noter Not I.A.rsavgifter och hyror Arsavgifter Hyra Hyra lokal ej moms Fast.skatt ei moms Hyra lokal m moms Fast.skatt m n1oms Not 2 Ovriga intiikter r,r ers iittningar och intiikter Brandkontoret Balkongavgift Not 3 Fastighetskostnader Reparation och underhill Markytor, tradgird EI Viirme Funktionskontr f arrvame Vatten och avlopp Sophiimtning Kiillsortering ' s6367 Not 4 Driftkostnader Stadning Obl besiktningskost OVK,hiss I{isservice Entrdmattor Owiga fastighetskostnader Fastighets ft )rs iikring Tomtrafisavgald Kahel-tv Fastighetsskatt Sndrjning F-sk<itsel s s s s3,411

13 Org.nr (14) Not 5 dvriga fiirvattnings- och externa kostnader Fastighetsftirvaltning Bankkostnader 6wiga fcirvaltningskostnader Telefon Revisionsawoden Fdriindr res. revisionsarvode Konsuit! anster Fcireningsavgift Porlo 2L s 8 -l S Not 6 Personalkostnader S tyirelsearvoden inkl. soc. avg Foriindr res arvode sryrelse Not 7 Byggnader Ackumulerade anskaffningsviirden Vid Srets brjan Utgiende anskaffningsvlirde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid irets b<i{an Arets avskril,ningar enligt plan Utgiende avskrivning enligt plan Planenligt restverde vid erets slut t es7 s77 /r

14 Ory.m (14) Taxeringsv[rde Byggnad Mark s 76 33s Fiirdelnin g av taxerin gsviirde Bosttider Lokaler Ackumulerade anskaffningsverden Vid eret b61jan - ombyggnad Utgiende anskaffnin gsvirde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid Arets bdrjan Arets avskrirmingar enligt plan Utgiende avskrivning enligt plan Planenligt restv:irde vid Arets slut rl Planenligt restverde vid Arets slut byggnader Byggnader Ombyggnad i 24i Belopp vid irets hging Disp av freg. &rs resultat F<iriindring under &ret Not 8 Fiiriindring av eget kapit l Medlemsinsatser Upplitelseavgifter Fond liir UH Balanserat resultat ' Arets resultat '

15 Org.nr {14} Not 9 Skulder till kreditinstitut Nedan framgflr frirdelning av lingfristiga l6n. Lingivare Stadshypotek SEB SEB SEB Riintesats o/ /o 1,42 1,42 1,63 Datum fiir riinteiindring Lflnebelopp t L&nebelopp t Kortfristig del av l&ngfristig skuld Hanna Liljenro #rp DavidNordbery '/t','/rw,lfu, Gunilla Jemselius \ (i ift (w n -k/4 "/4* f-*- Johan Lindahl Min 1//{r*-W revisionsberiittelse har liimnats,$etu I?/{ '2 O i S- Jorgen Schumacher Auktoriserad revisor

16 Revisionsberittelse Till fdreningsstemman i Bostadsrattsftireningen Dala 35 Org.nr Rapport om 6rsredovisningen Jag har utf6rt en revision av 6rsredovisningen f6r Bostadsrettsf6len ingen Dala 35 for 6r. Styrersens ansva r f or ArsredovisninSe n Det ar styrelsen som har ansvaret f6r att uppretta en Arsredovisning som ger en rdttvisande bild enligt 6rsredovisningslagen och f6r den interna kontroll som styrelsen bed6mer 6r n6dvandig f6r att uppretta en Arsredovisning som inte inneh6ller viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pd oegentligheter eller pa fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar er att uttala mig om 6rsredovisningen pa grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enlig;t lnternational Standards on Auditing och god revisionssed isverige. Dessa standarder krever att jag foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen ftir att uppn6 rimlig s6kerhet att 6rsredovisn ingen inte inneh6ller vdsentli$a felaktigheter. En revision innefattar att genom olika atgarder inhdmta revisionsbevis om belopp och annan information i arsredovisningen. Revisorn vdljer vilka atgarder som ska utf6ras, bland annat genom att bedoma riskerna f6r vasentliga felaktigheter i Arsredovisn ingen, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller p6 fel. Vid denna riskbed<imning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som dr relevanta ftir hur f6reningen upprattar Arsredovisningen ftir att ge en ratt visande bild i syfte att utforma granskningsatgarder som 6r dndamdrlsenli$a med hinsyn till omstand igheterna, men inte isyfte att g6ra ett uttalande om effektiviteten i fiireningens interna kontroll. En revision innefattar ocks6 en utvardering av 6ndam6lsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i arsredovisningen, liksom en utvdrdering av den overgripande presentationen i 6rsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat iir tillriickliga och dndamalsenliga som grund fdr mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har Arsredovisningen upprettats ienlighet med 6rsredovisningslagen och ger en i alla vesentliga avseenden rattvisande bild av f<ireningens finansiella stallning 4 I (2)

17 per den 31 december 2Ot4 och av dess finansiella resultat fiir Aret enlig;t Srsredovisningslagen. Ftirvaltn ingsberettelsen ar f6renlig med 6rsredovisningens 6vriga delar. Jag tillstyrker d6rf<ir att f<ireningsst6mman faststaller resu ltatrekningen och balansrakningen f6r f6reningen. Rapport om andra krav enliglt lagar och andra ftirfattningar Ut6ver min revision av 6rsredovisningen har jag aven reviderat fiirslaget till dispositioner betraffande f6reningens vinst eller f6rlust samt styrelsens f6rvaltning f6r Bostadsrdttsfiireningen Dala 35 tor At 2OL4- Styrersens ansvar Det dr styrelsen som har ansvaret fiir forslaget till dispositioner betraffande f6reningens vinst eller f6rlust, och det ar styrelsen som har ansvaret ftir fdrvaltningen enligt bostadsrettslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar dr att med rimlig sakerhet uttala mig om f6rslaget till dispositioner betriiffande faireningens vinst eller f6rlust och om f6rvaltningen p6 grundval av min revision' Jag har utf6rt revisionen enligt god revisionssed i Sveri$e. Som underlag f6r mitt uttalande om styrelsens f6rslag till dispositioner betreffande f<ireningens vinst eller forlust harjag granskat om forslaget er forenligt med bostadsrattslagen' som underlag for mitt uttalande om ansvarsf rihet har jag ut6ver min revision av arsredovisningen granskat vdsentli$a beslut, atgarder och forh6llanden i f6reningen f6r att kunna bedoma om n6gon styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot f6reningen. Jag har aven granskat om nsgon styrelseledamot pe annat siitt har handlat istrid med Arsredovisningslagen eller f6reningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag inhamtat ar tillrackliga och dndam6lsenliga som grund fiir mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att fiireningsstamman behandlar f6rlusten enligt forslaget if6rvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamtiter ansvarsfrihet frir rdkenskaps6ret. Stocksund den 19 maj 215,./ -' // t.// /t,fz-.^,/lr/t "-."-.U ,,, J6rgen Schumacher Auktoriserad revisor 2 (2)

Arsredovisning. Brf Lagmanstinget 5. 2Ar4. fiir. 769606-fi20. Riikenskapsiret

Arsredovisning. Brf Lagmanstinget 5. 2Ar4. fiir. 769606-fi20. Riikenskapsiret Arsredovisning fiir Brf Lagmanstinget 5 76966-fi2 Riikenskapsiret 2Ar4 Org.nr 76966-532 1 (13) Sfrelsen ftir Brf Lagmanstinget 5 ftr hflrmed avge irsredovisning fiir riikenskapsaret 214. Fiirvaltningsberiittelse

Läs mer

BRF BLIDO 1 Org nr 702001-3947. 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1. ARsnpoovrsNrNG

BRF BLIDO 1 Org nr 702001-3947. 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1. ARsnpoovrsNrNG BRF BLIDO 1 Org nr 721-3947 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1 Org nr 721-3947 ARsnpoovrsNrNG for riikenskapsiret 213 BRF BLIDO 1 Org nr 721-3947 2 (tt) Arsredovisning 213 Styrelsen flor bostadsriittsforeningen

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Transistorn 769623-0650. Råikenskapsåret. 20r4

Årsredovisning. för. Brf Transistorn 769623-0650. Råikenskapsåret. 20r4 Årsredovisning för Brf Transistorn 769623-65 Råikenskapsåret 2r4 Brf Transistorn r (1) Styrelsen för Brf Transistorn får härmed avge årsredovisning for räkenskapsfuet214. Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING. fdr rzikenskapsiret 201 3

BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING. fdr rzikenskapsiret 201 3 BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING fdr rzikenskapsiret 21 3 Brf Lindhagens,4'116 '16962r-3144 1(8) Styrelsen ftjr Brf Lindhagens 4116 fir hiirmed avge irsredovisning fdr riikenskapsiret

Läs mer

AnSREDOVISNING. fiir Brf Sleipner nr 12 Org.nr. 716418-1435

AnSREDOVISNING. fiir Brf Sleipner nr 12 Org.nr. 716418-1435 AnSREDOVISNING fiir Brf Sleipner nr 12 Styrelsen fflr hiirmed avliimna flrsredovisning fiir riikenskapsflret 21-1-1--21-12-31. Innehflll - fiirvaltningsberiittelse - resultatrakning - balansrtikning -

Läs mer

Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448. Räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448. Räkenskapsåret 2012 Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448 Räkenskapsåret 2012 qmazars REVISIONSNEN:iTTELSE Till ftireningsstiimman i Brf Skdrden nr 165 i Stockholm Org.nr. 716417-4448 Rapport om irsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Angpannan nr 1 I

Bostadsrättsföreningen Angpannan nr 1 I Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Angpannan nr 1 I Räkenskapsåret 2014-O',t-01-201 4-12-31 I n nehå I lsförteckn i n g : Sida Förvaltnin gsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter

Läs mer

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31.

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31. ARSREDOVISNING for Brf Freden Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31 Innehgll Sida - forvahningsberattelse 2 - resultatralcning 4 balansrakning 5 - stallda

Läs mer

Årsredovisning. BRF Björken

Årsredovisning. BRF Björken Årsredovisning för BRF Björken 702000-1900 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar 9 1 (13) Styrelsen för BRF Björken får

Läs mer

Årsredovisning. BRF Munklägret 11

Årsredovisning. BRF Munklägret 11 Årsredovisning för BRF Munklägret 11 769601-5143 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar 9 1 (13) Styrelsen för BRF Munklägret

Läs mer

6nr SVENSTOR NR1. ARsREDovlsNlNG. ffi\ ffi\ l%\

6nr SVENSTOR NR1. ARsREDovlsNlNG. ffi\ ffi\ l%\ ARsREDovlsNlNG P\ H 1 ffi\ ffi\ I l%\ 6nr SVENSTOR NR1 Styrelsen f6r BRF SvenstorP Nr 1 far hdrmed avge Arsredovisning for rdkenskapsaret 1 januari - 31 december g Sidan 1 av 17 SI,ENSTORP NRI lnneh6rl

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

\-/ Årsredovisning. fiir. Brf Majtalaren 3 769602-1877. Råikenskapsåret. 20tt

\-/ Årsredovisning. fiir. Brf Majtalaren 3 769602-1877. Råikenskapsåret. 20tt \-/ Årsredovisning fiir Brf Majtalaren 3 76962-1877 Råikenskapsåret 2tt \J U 76962-1877 l(1) Styrelsen fdr Brf Majtalaren 3 ffir härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 21 l. Fö rvaltnin gsb erättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ingemarshov i Stockholm

Årsredovisning. Brf Ingemarshov i Stockholm Årsredovisning för Brf Ingemarshov i Stockholm 76962-641 Räkenskapsåret 211 Brflngemarshov i Stockholm 1(1) 76962-641 Styrelsen för Brflngemarshov i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ,50. Förvaltningsberättelse. Hjälmaren. liise_the!{q{s-t{le. lrok. Bosta d srättsfö re n i n gen. t937. Brf Hjälmaren 746000-1774

Årsredovisning ,50. Förvaltningsberättelse. Hjälmaren. liise_the!{q{s-t{le. lrok. Bosta d srättsfö re n i n gen. t937. Brf Hjälmaren 746000-1774 746-1774 Årsredovisning Bosta d srättsfö re n i n gen Hjälmaren Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 211. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. B rf Vikingaleden 769612-0869. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. B rf Vikingaleden 769612-0869. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för B rf Vikingaleden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. för. Bostadsrättsföreningen Västgötagatan. Org.nr. 769606-0693

ÅRSREDO VISNING. för. Bostadsrättsföreningen Västgötagatan. Org.nr. 769606-0693 ÅRSREDO VISNING för Bostadsrättsföreningen Västgötagatan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-O1-O1--2014-12-31. Innehåll Sida - ffirvaltningsberättelse - resultaträkning

Läs mer

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002 I I Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36 Org. nr 16419-100 AnSREDovISNING fiir riikenskaps hret 2002 BostadsrEittsfiireningen Norra Agnegatan 36 t64t9-100 Styrelsen ftir Bostadsrtittsftireningen

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Fjädern. Årsredovisning för 769612-8920. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fjädern. Årsredovisning för 769612-8920. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fjädern Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. BRF Lövsmygen 1

Årsredovisning. BRF Lövsmygen 1 , Årsredovisning för BRF Lövsmygen 1 769604-0687 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar 9-18 Org.nr 769604-0687 1 (18)

Läs mer

a sbc Brf Topasberget ÅRSREDOVISNING 2011 Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m

a sbc Brf Topasberget ÅRSREDOVISNING 2011 Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Topasberget a sbc Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m Bekymmersfritt styrelsearbete och boende SBC är en stab il, etablerad och uppskattad aktör med ett starkt varumärke inom bostadsrättsområdet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

?a "tu. BosrADSnArrsroRENINGEN RITAREN 5 OCH 12 Reg nr 769603-9333. 1 (r2) /i^ /4) ARSREDOVISNING. fiir BOSTADSNITTSTORENINGEN RITAREN 5 & 12

?a tu. BosrADSnArrsroRENINGEN RITAREN 5 OCH 12 Reg nr 769603-9333. 1 (r2) /i^ /4) ARSREDOVISNING. fiir BOSTADSNITTSTORENINGEN RITAREN 5 & 12 BosrADSnArrsroRENINGEN Reg nr 76963-9333 ARSREDOVISNING fiir BOSTADSNITTSTORENINGEN RITAREN 5 & 12 Styrelsen fdr Bostadsriittsforeningen Brf Ritaren 5 & 12 ftr h[rmed avge redovisning for foreningens verksamhet

Läs mer