Ragunda kommun står inför stora

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ragunda kommun står inför stora"

Transkript

1

2 INNEHÅLL 2 Inledning 3 Vision & mål 4 Analys av förutsättningar 5 Ekonomisk situatuion 6 Fördelning av resurser 7 Befolkningsutveckling 8 Vända trenden 9 Vårt fokusområde 10 Ökade intäkter 11 Effektivisering 12 Verksamheter i fokus 13 Inriktning & anpassning 14 Återstår att göra

3 En sak kan vi nog alla vara överens om. Vi vill fortsätta att leva ett gott liv i Ragunda kommun. Med kloka beslut och en tydlig strategi kan vi redan idag förändra våra förutsättningar och skapa en hållbar framtid imorgon. Utmaningen måste antas av oss alla; politiker, chefer och anställda. Ragunda kommun står inför stora framtida utmaningar och därför måste vi jobba strategiskt. Det handlar om vår överlevnad. Syftet med detta dokument är att politiker och tjänstemän tillsammans ska kunna driva kommunen framåt. Med en gemensam utgångspunkt, samma fokus och långsiktig planering kan vi bli framgångsrika och finna det där lilla extra som gör att vår kommun sticker ut på ett positivt sätt. Vi kommer här att presentera den politiska viljan när det gäller vision, övergripande mål, inriktning, gränsdragningar och fokusområden. Förhoppningen är att skapa bättre förutsättningar för en gemensam bild och för att verksamheterna ska känna tydlighet i hur kommunen ska drivas framåt. Det framåtsträvande arbete vi gör som rör vår utveckling är förankrat i vår vision och våra övergripande mål, och genom att välja ett fokusområde som kan utveckla kommunen och föra oss framåt, kan vi även hitta sätt att öka våra intäkter och effektivisera vårt arbete med att uppfylla målen. 2

4 VISION & MÅL Ragunda kommuns politiker har ett viktigt arbete att tillsammans med kommunens medarbetare och medborgare, företag och föreningar, lyfta kommunen och skapa ett attraktivt samhälle att leva, verka, bo och besöka. Därför har vi tagit fram en enkel och tydlig vision för de kommande åren. Vi har strävat efter att hitta en vision som alla ska kunna komma ihåg, alla ska kunna känna sig delaktiga i, men som samtidigt har en hög ambitionsnivå för kommunens framtida arbete. Ragunda kommuns vision är därför: 100% Ragunda -Vi ger alltid 100% för Ragunda. Vi kan inte göra allt - men det vi gör ska vi göra till 100%. 3 Visionen bygger även på fyra ledord: Kreativitet, kompetens, kommunikation och kundservice. För att uppfylla visionen och skapa förutsättningar för kommunen att fortleva finns fyra övergripande 100%-mål: Företagande 100 nya jobb Befolkning 100 nya personer Turism besökare 100% Service verksamheten ska ge rätt service till rätt person i rätt tid. Vad betyder den här visionen för dig? Hur kan du vara en del i att genomföra visionen? Hur kan du inspirera andra att vara med? Alla kan bidra med idéer, inspiration och goda exempel, och tillsammans kan vi nå våra utsatta mål.

5 ANALYS AV VÅRA FÖRUTSÄTTNINGAR För att få en bild av Ragunda kommun förutsättningar har ledningsgruppen tillsammans med politiker kartlagt våra styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Analysen används som ett verktyg för att beskriva hur vi ska arbeta för att stärka styrkorna och möjligheterna, samt minska våra svagheter och hot. Styrkor Möjligheter Svagheter Hot Naturvärden Turism Infrastruktur Jantelag Trygghet Vindkraft Svågerpolitik Centralisering Närhet Tillgänglighet Natur Låg personalomsättning Stabilt IT Bredband Potentiell arbetskraft i arbetssökande Skogsnäring Personalomsättning pension Skogsenergi Paviljongen Samverkan kommuner, företag och arbetsförmedling Tydlig skolsatsning Brist på engagemang Utbo-ägande man säljer ej Uppköpt verksamhet Lite kultur Åldersstruktur Svårt för nya att bli delaktiga i gemenskapen Revir mellan byarna Stelbenthet Politiska beslut på nationell nivå Stadsperspektiv Medborgarna Kultur Folktapp Naturen Avstånd Infrastruktur Pendling Billiga fastigheter svårt att låna 4

6 RAGUNDA KOMMUNS EKONOMISKA SITUATION Vi har en ansträngd ekonomi, och så har vi haft det under många år. Delvis beror detta på befolkningsunderlaget som under de senaste decennierna ständigt minskat. Det innebär att vi fått minskade intäkter samtidigt som omkostnaderna för verksamheterna ständigt ökat. Vi har samma förutsättningar, möjligheter och svårigheter som många andra inlandskommuner står inför. I jämförande statistik sticker vi inte ut när det gäller kostnadsläget förutom inom vård- och omsorg. Vi tror inte att vi kommer att få mer statliga stöd, vilket innebär att det enda sätt vi kan skapa mer resurser till verksamheten är att få fler människor att bo kvar och fler att flytta hit. För att nå visionen måste vi öka intäktssidan. Vi måste ha en bra ledning och styrning och en strikt budgetdisciplin. Samtidigt som våra resurser 5 minskar upplever verksamheterna att kraven på service ökar. Detta gäller även de krav som ställs från statlig nivå. För att klara att möta kraven måste vi tydliggöra vad vi ska göra, men också vad vi inte ska göra. För att kunna göra det behövs tydlighet, struktur och långsiktig planering.

7 FÖRDELNING AV RESURSER De flesta av våra resurser går till vård och omsorg. Den näst största verksamheten är skolan. I dessa verksamheter är det personalkostnader som tar de flesta resurserna. De resurser som finns att fördela har varit i princip oförändrade de senaste åren och prognosen ser ut att förbli så eller minska. Detta beror på skatteintäkter (personer med mera som betalar skatt i kommunen) samt skattebidrag (statligt stöd i form av skatteutjämning och särskilda stimulansbidrag). Budget , medel till förfogande KS Budget Resursfördelning Verksamhet MILJ KS + Service (adm.) 29 Vård & omsorg + IFO 119 Barn & utb. 67 Gymnasiet 31 Tekniska + kök 31 Bom + öfn 4,5 Räddningstjänst 8 6

8 BEFOLKNINGSUTVECKLING Kommunen befolkningsutveckling har varit ständigt neråtgående. De senaste tio åren har vi tappat mer än 500 personer. In- och utflyttning jämnas oftast ut medan det avlider fler personer än det föds. En fjärdedel av våra invånare är över 65 år, vilket är mer än i Jämtland och riket generellt. Vi har en lägre andel i åldern år än i Jämtland och riket, och det bor fler män än kvinnor i kommunen. Vi har även en generellt lägre utbildningsnivå i jämförelse med genomsnittet. Befolkningen har de senaste tio åren minskat i den norra delen av vårt land, trots en total befolkningsökning i Sverige. Utflyttning och befolkningsminskning i inlandet är en stark trend i hela landet, och i Jämtland finns det idag ingen kommun som ökar i befolkning. Eftersom en stor del av kommunens invånare börjar närma sig 65 år, så 7 kommer inom kort många att gå i pension. Samtidigt flyttar våra yngre invånare från kommunen. Detta kommer att innebär att vi snart har arbetskraftsbrist. Här kommer integrationen av nyanlända att ha stor betydelse för kommunens framtida möjlighet till arbetskraft. Förutom de kommunala angelägenheterna, som exempelvis skola och förskola, är service i form av sjukvård, post, bensinstation och affär viktiga för att bibehålla attraktionskraften och möjligheter för människor att bo och verka i bygden.

9 TILLSAMMANS KAN VI VÄNDA TRENDEN Utifrån de förutsättningar som finns är det ett sätt vi kan vända den trend som nu finns. Det är att skapa förutsättningar för människor att bo här, att stanna kvar och flytta hit. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta med kommunal verksamhet. Vi är till för de som bor i kommunen. Vi måste agera nu och därför kommer fokus för kommunstyrelsen under att ligga på hur vi kan öka befolkningen, arbetsmarknaden och turismen. För att lyckas måste alla i vår kommun börja jobba för dessa frågor, och vi måste börja internt. Det har varit viktigt att komma igång med det interna arbetet inom kommunen först för att ha trovärdighet i arbetet gentemot externa aktörer. Vi ska skapa ett kreativt klimat där man vågar prata, diskutera och engagera medarbetarna. Det är dem som är våra ambassadörer och kan ge den korrekta bilden av Ragunda. Uppföljning Mätbara mål 8

10 VÅRT FOKUSOMRÅDE De övriga kommunerna i länet är olika delar duktiga på att ha ett eget fokusområde. Åre har under en längre tid fokuserat på alpint, vilket gjort dem till en tillväxtkommun. I Östersund ligger fokus på vinterstaden och det har gett dem framgång. För att Ragunda ska lyckas uppnå våra mål måste vi välja vårt eget fokusområde som vi vågar satsa på. Något som vi gemensamt kan samlas kring och samtidigt drar igång energin i byarna. Utmaningen ligger i att få föreningar och företag att dra åt samma håll. Idag är Ragunda kända ett flertal saker, nämligen: Döda fallet Thailändska paviljongen Vattenkraft Hög skatt/dålig ekonomi Rodelbanan Gäddfiske Vacker natur Vildhussen Allt för byn 9 Den minsta gemensamma nämnaren för dessa (med undantag av vissa) är kultur. Kulturen kan inte ensam skapa inflyttning eller ökad företagsamhet, men det kan bidra till båda. Det kan skapa en ökad attraktivitet för kommunen att leva och bo i. Detta är viktigt för att få människor att stanna kvar, öka inflyttningen och attrahera näringslivsetableringar. Kulturaktiviteter kan skapa möjligheter för samarbete mellan det offentliga, det ideella och näringslivet. Där kan alla få en plats och roll för att gemensamt jobba för en positiv utveckling i området. Lyckas vi kan detta bli en motkraft gentemot urbaniseringen. Idag flyttar inte människor till en plats bara för ett arbete utan även faktorer som fritid och livskvalitet spelar stor roll. Där måste vi kunna vara med och konkurrera. För att lyckas måste vi även sammankoppla vårt fokusområde med övriga målsättningar inom kommunen (se illustration på nästa sida).

11 Företagande 100 nya jobb 100% service Befolkning 100 nya personer Turism besökare ÖKADE INTÄKTER I strategin ingår att hitta sätt att öka intäkterna. Det finns olika sätt att göra detta: ökade skatteintäkter, ökade skatter, ökad inkomst (hos skattebetalarna), ökad omsättning bland företag, och ökad andel som arbetar. Förutom befolkningsunderlag har kommunen möjligheter att ta ut avgifter. Vi i Ragunda kommun har medvetet haft låga avgifter men hög skatt. I och med ny lagstiftning, ansträngd ekonomi med mera, bör vi se över de avgifter vi har så vi ligger på en rimlig nivå. Förutom detta kan vi fortsätta hitta finansiering i projektform och övrig extern finansiering. 10

12 EFFEKTIVISERING Varje år kommer målen att revideras i samband med budgetprocessen för att verksamheterna ska veta vilka frågor som prioriteras och vad man gör. För politikernas del blir detta ett verktyg att styra vad som är viktigast just nu och vart pengarna ska läggas. För att detta ska fungera måste rollfördelningen vara tydlig. Detta innebär i korta drag att politikerna beslutar VAD som ska göras, och verksamheterna beslutar HUR det ska göras. Politikerna ger resurser till det man vill ska genomföras och följer sedan upp resultatet. Det krävs även tydlighet i uppdragen till tjänstemännen för att politikerna ska få bättre underlag för beslut. Detta är enkelt i teorin, men svårare att genomföra i praktiken. Vi är dock överens om att vi måste försöka hitta balansen, rollerna och att genom reflektion och insikt skapa detta styrsystem. För att skapa tydligare organisation och rollfördelning kommer politikerna att föreslå en ny politisk organisation som ska gälla I och med det ska en ny delegationsordning skapas så att det blir ännu tydligare med ansvarfördelningen. Politiker VAD - långsiktiga beslut om vad som skall göras. VAR - lokalisering, avveckling av verksamheter. BUDGET - ram fördelas mellan verksamheter. SÄLLAN - möten månadsvis. Tjänstemän HUR - vem som genomför och hur det praktiskt genomförs (inom angiven budget). OFTA/ALLTID - beslut sker kontinuerligt. 11

13 VERKSAMHETER I FOKUS För att bli effektivare måste vi fokusera på några områden i taget för att det ska ge resultat. Det innebär inte att övriga verksamheter stannar av utan de pågår som planerat. Så här ser fokuset ut under de kommande åren: Påbörjade Gymnasieskola Räddningstjänst Fastigheter Förskoleverksamhet i Bispgården Ny politisk organisation Verksamheter i fokus Kundservice- och serviceorganisationen Vård- och omsorg Teknisk verksamhet Vård och omsorg Vår största kärnverksamhet med mest pengar och jämförbart dyrare än andra verksamheter: Äldreboende, ny- och ombyggnation Köksverksamheten Styrning och ledning i verksamheten Biståndsbedömning Insatser för att minska sjuktalen och öka andelen friska Teknisk verksamhet På grund av stora förändringar under senaste decennierna anpassning. Fastighetsförsäljning Energibesparande åtgärder Organisation Prioriteringar Övergripande fokus för alla verksamheter För att komma till rätta med vissa av våra problemområden ska vi fokusera på några områden under denna mandatperiod: Genomföra vision och mål Chefs- och ledarinsatser Framtida rekrytering Sjuktalen minska till 4% Samverkan med andra verksamheter och organisationer. 12

14 INRIKTNING OCH ANPASSNING För att skapa en effektiv organisation måste vi rita om den mentala kartan i kommunen. Om vi istället ritar två rektanglar i kommunen med Stadsberget som en mitt blir dessa två rektanglar ungefär lika stora till ytan. Inom rektanglarna ska vi se över vår samverkan och lokalisering. Vi ska inom alla verksamheter främja samarbete tillsammans med samverkan med andra privata aktörer då det är motiverat. Kommunens ambition är att inte höja kommunalskatten, och därför måste alla verksamheter hålla budget. Vi ska även se till att endast äga fastigheter där vi bedriver verksamhet eller har full täckning för kostnaderna. De investeringar som görs i lokaler ska kunna helt eller delvis finansieras genom personalsamordning. Vi måste förbereda oss på att vi är på väg mot mindre än 5000 invånare, men om trenden skulle vända har inga problem att anpassa oss till I ett försök att vara attraktiv för barnfamiljer, ska våra stöd och bidrag vara riktade mot lokala satsningar och barn och unga. Västra Ragunda Stugun Hammarstrand Bispgården Östra Ragunda

15 ÅTERSTÅR ATT GÖRA o Fastställa mål. o Revidering och översyn av mål. o Budget o Fastställa politisk organisation. o Översyn av organisation och verksamheter. o Delegation. o Delmål. o Långsiktig plan mot det värsta/bästa scenariot. o Hållbara investeringar bör ske nu som siktar mot 10 års scenariot. o Strategi för 100% - befolkning, företag, turism. o Kulturstrategi. o Kommunikationsplan. o Ny mental karta, Väster och Öster. o Implementera. o Stå fast vid fattade beslut för att skapa trygghet. o Verksamhetscheferna för ut information, genomför och förankrar. 14

16 Kontakt Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kommunstyrelsen via kommunens växel, eller e-posta; Kommunalråd Oppositionsråd Kommunstyrelsen

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun Sid 1(7) Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun? Sid 2(7) Omvärldsanalys 2014 Ärende Kommunkansliet 2014-04-16 Utmaningen Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Omvärldsanalys 2014

Läs mer

Halland - bästa livsplatsen

Halland - bästa livsplatsen Halland - bästa livsplatsen Hallandsmoderaternas regionprogram 2015-2018 Inledning Den regionala politiken är viktig för Halland. De beslut som fattas här är självklart viktigast för oss hallänningar men

Läs mer

I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun.

I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun. BUDGET 2015 Preliminära ramar 2016-2017 Investeringsbudget 2015 samt plan för investeringar 2016-2019 1 Inledning I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun. Våra fem partier

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Samhällsbygget Enköping. Enköpings kommun. Förslag

Samhällsbygget Enköping. Enköpings kommun. Förslag Förslag Samhällsbygget Enköping Övergripande verksamhetsplan 2016 Budget 2016 och plan 2017 2018 Kommunfullmäktiges strategiska mål 2016 2019 Enköpings kommun Förslag till budget 2016 Socialdemokraterna

Läs mer

Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 Övertorneå kommun

Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 Övertorneå kommun Budget 214 Flerårsplan 215-216 Övertorneå kommun Fastställd av kommunfullmäktige 213-11-4 1 2 I n n e h å l l s f ö rt e c k n i n g Inledning 4 Vision, övergripande mål, verksamhetsmål 5 Övertorneå Vision

Läs mer

Budget 2015. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Budget 2015 Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-02

Budget 2015. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Budget 2015 Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-02 Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet Budget 2015 Plan 2016-2017 Reviderad 2014-12-02 1 2 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 7 3 Vision 2025 8 4 Framtidsbild

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå en fördjupning och uppdatering 2013 med fokus på globalisering, mångfald och integration Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Globaliseringen är i dag en del av

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05 Plan 2016-2017 Rev 2014-06-05 1 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Målbild 2018 8 5 Budget 2015 Mer verksamhet för pengarna 12 6 God ekonomisk hushållning 16

Läs mer

Mål- och resursplan 2014 samt flerårsplan för 2015-2016

Mål- och resursplan 2014 samt flerårsplan för 2015-2016 mål- och resursplan Mål- och resursplan 2014 samt flerårsplan för 2015-2016 Foto: Ulf Celander ekonomi Dnr 2012/KS0214-4 Dpl 041 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 KONJUNKTURLÄGET OCH KOMMUNSEKTORNS

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Helena Hanno Enochsson 2014 LANDSBYGDSPOLITISKT PROGRAM

Helena Hanno Enochsson 2014 LANDSBYGDSPOLITISKT PROGRAM Helena Hanno Enochsson 2014 LANDSBYGDSPOLITISKT PROGRAM Inledning Landsbygden i Dalarna är en resurs för hela Dalarnas utveckling och tillväxt. Där finns entreprenörs- och utvecklingskraft men också attraktiva

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2014 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2015 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,6 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

Kommunalhuset Tumba, rum 2:2 Alytus. 2 Botkyrkabyggen - Ulf Nyqvist och Charlotte Ekfeldt. 4 Uppdatering av arbetet med värdighetsgarantier

Kommunalhuset Tumba, rum 2:2 Alytus. 2 Botkyrkabyggen - Ulf Nyqvist och Charlotte Ekfeldt. 4 Uppdatering av arbetet med värdighetsgarantier KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunala pensionärsrådet 2013-04-16 Tid 2013-04-16, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, rum 2:2 Alytus Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna 2 Botkyrkabyggen

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Översyn av interkommunal samverkan och förslag till framtida samverkan för Dalslandskommunerna

Översyn av interkommunal samverkan och förslag till framtida samverkan för Dalslandskommunerna 1 Översyn av interkommunal samverkan och förslag till framtida samverkan för Dalslandskommunerna April 2013 AHERU strategi, styrning och ledning AB och P-O Hermansson Konsult AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsmarknads- och familjenämnden 2013. i Eskilstuna. Människan i centrum

Verksamhetsplan Arbetsmarknads- och familjenämnden 2013. i Eskilstuna. Människan i centrum Verksamhetsplan Arbetsmarknads- och familjenämnden 2013 i Eskilstuna Människan i centrum 1 Innehållsförteckning Så blir Eskilstuna en arbetarstad igen... 3 Omvärldsanalys... 4 Hållbar utveckling... 7 Övergripande

Läs mer

Karlsborgs kommun inför valet 2014 Jobben tryggar framtiden Alla behövs i Karlsborg

Karlsborgs kommun inför valet 2014 Jobben tryggar framtiden Alla behövs i Karlsborg Valmanifest Karlsborgs kommun inför valet 2014 1 Jobben tryggar framtiden Alla behövs i Karlsborg 2 INLEDNING I Karlsborgs kommun pågår dagligen arbete med att säkerställa service, tjänster och välfärd

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Budget 2016 Plan 2017-2018

Budget 2016 Plan 2017-2018 Budget 2016 Plan 2017-2018 Skara kommun Beslutad 2015-06-15 KF 66 Innehållsförteckning Förord... 4 Investeringar för framtiden... 4 Budgetens utformning... 5 Invånarnas skara kommun... 6 Bemötande... 6

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld... 5 Vision... 6 Mål avseende fokus- och programområdena...

Läs mer

TRELLEBORG MOT TRENDEN

TRELLEBORG MOT TRENDEN TRELLEBORG MOT TRENDEN FÖRORD År 2013 bidrog Sveriges kommuner till försörjningen av drygt 400 000 människor, varav 140 000 barn, genom ekonomiskt bistånd. Drygt 400 000 människor som av olika anledningar

Läs mer