Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina Waster Jansson (S) Leif Carlberg (S) Benny Andersson (V) Yvonne Gmeiner (Fp) Johanna Olofsson (M) Erkki Visti (C) Anders Tollin (S) tjg.ersättare Övriga deltagande Frank Pfeiler, Kommunchef Marie Andersson, Assistent Christina Sandin, Ekonomichef Sabine Dahlstedt, Samhällsbyggnadschef Urban Dimberg, Fritidskonsulent, 96 Hans Klocker, fritidskonsulent, 96 Ej tjänstgörande ersättare Mary-Ann Hellström (S) Chatarina Ståhl (S) Richard With (S) Johanna Skottman (S) Anders Rydell (S) Peter Berg (V) Utses att justera Justeringens tid och plats Benny Andersson Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 19 november 2014, kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Marie Andersson Ordförande... Britt-Inger Fröberg Justerande... Benny Andersson Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utdragsbestyrkande

2 2 (30) Ks 96 Dnr: Kulturstipendium 2014 ska utse kulturstipendiat/kulturstipendiater för år 2014 Urban Dimberg och Hans Klocker, fritidskonsulenter, presenterar de nominerade till Kulturstipendiet 2014 Nominerade till kulturstipendium fås vid sittande bord att utse Anders Lindberg och Marie Spennare till 2014 års kulturstipendiater Vi vill uppmärksamma två starka personligheter med stora kunskaper om Surahammar med omnejd. Sina kunskaper till trots är de alltjämt nyfikna och vetgiriga. Med sin kärlek till hembygden,i kombination med ambitiöst arbete, har de tillsammans skapat något unikt. På ett lärorikt, lättsamt och positivt sätt, via det kommunala projektet SURA-en historisk vandring, kan nu allmänheten ta del av Surahammars historia. Detta gedigna arbete kan beskådas både i bokform och via ett historiskt vandringsstråk. Vi har nu fått ett tidlöst dokument för nuvarande och framtida kommunmedborgare. Det är även en påminnelse om händelser och personer från en svunnen tid.

3 3 (30) Ks 97 Dnr: Kommunalskatt för 2015 Enligt Kommunallagen 8 kapitlet, 6 framgår att kommunstyrelsen senast 17 november ska föreslå kommunalskatten för det följande budgetåret. Kommunalskatten för år 2014 uppgår till 22,31 kronor. s arbetsutskott , 75 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att kommunalskattesatsen ska vara 22,31 kronor för år att kommunalskattesatsen ska vara 22,31 kronor för år 2015.

4 4 (30) Ks 98 Dnr: s reglemente, revidering Föreligger förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Revideringen innebär bl a att kommunstyrelsen ska utse en 1:e och 2:e vice ordförande I bilaga redovisas förslaget på nytt reglemente. Förändringar har markerats med röd text samt genomstruken text. Reglemente för kommunstyrelsen s arbetsutskott , 76 Reservationer: Yvonne Gmeiner (Fp) rekommenderar kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen revidering av s reglemente I ärendet yttrade sig Yvonne Gmeiner (Fp) Tobias Nordlander (S) Johanna Olofsson (M) att godkänna föreslagen revidering av s reglemente Yvonne Gmeiner (Fp) och Johanna Olofsson (M) reserverar sig mot beslutet

5 5 (30) Ks 99 Dnr: Regler för kommunalt partistöd Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari Förändringen föregicks av ett omfattande arbete inom ramen för utredningen Vital kommunal demokrati. Några av de viktigare förändringarna i relation till tidigare regelverk är följande. Partistödet får bara betalas ut till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Rätten till partistöd är kopplat till om ett parti är representerat i fullmäktige. Partier som tar emot stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen av hur stödet använts ska dessutom granskas. Granskaren ska årligen l ämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild. Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. I bilaga finns förslag till kommunala tillämpningsregler av lagstiftningen. Regler för kommunalt partistöd i Surahammars kommun s arbetsutskott , 77 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till regler för kommunalt partistöd i Surahammars kommun I ärendet yttrade sig Benny Andersson (V) Leif Carlberg (S) Yvonne Gmeiner (Fp) att godkänna föreliggande förslag till regler för kommunalt partistöd i Surahammars kommun

6 6 (30) Ks 100 Dnr: Upplåning Kommunfullmäktige innehar rätten att fatta beslut om upplåning. Kommunfullmäktige kan dock föra ned rätten att fatta beslut om upplåning till kommunstyrelsen genom delegering av beslutanderätten. Detta förutsätter dock att kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar nyupplåning. Inriktningen för 2015 är att inga nya lån ska upptas. rekommenderar kommunfullmäktige besluta att inriktningen för 2015 är att inga nya lån ska upptas. att inriktningen för 2015 är att inga nya lån ska upptas.

7 7 (30) Ks 101 Dnr: Omsättning av lån Kommunfullmäktige innehar rätten att fatta beslut om upplåning. Kommunfullmäktige kan dock föra ned rätten att fatta beslut om upplåning till kommunstyrelsen genom delegering av beslutanderätten. Detta förutsätter dock att kommunfullmäktige fattar beslut om omsättning av lån. rekommenderar kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under 2015 har rätt att omsätta lån dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under att kommunstyrelsen under 2015 har rätt att omsätta lån dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015.

8 8 (30) Ks 102 Dnr: Budget 2015 Christina Sandin, ekonomichef, presenterar förslag till budget 2015 Budgetförslaget för år 2015 innebär ett överskott om 10,3 mkr. Det motsvarar ca 2 % av summan av skatter och statsbidrag. Budget 2015 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att anta Budget 2015 I ärendet yttrade sig Benny Andersson (V) att anta Budget 2015

9 9 (30) Ks 103 Dnr: Utvecklingsplan för psykisk hälsa Alla kommuner i länet, landstinget och länsstyrelsen ställde sig bakom en länsstrategi för folkhälsa år Syftet med strategin var att utveckla en samverkan inom områdena: - Kunskapsunderlag om hälsoläget- Liv& Hälsa Vuxen/Ung - Psykisk hälsa för barn och unga vuxna Arbetet har under åren bedrivits enligt en överenskommen utvecklingsplan. VKL:s styrelse har beslutat om en reviderad utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga åren Styrelsen föreslår alla parter att anta denna överenskommelse. Överenskommelse om samverkan kring en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga åren s arbetsutskott , 79 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till samverkansöverenskommelse att godkänna föreliggande förslag till samverkansöverenskommelse

10 10 (30) Ks 104 Dnr: Samrådsremiss beträffande Virsbo 2:74 mfl Bygg- och Miljönämnden har översänt upprättat förslag till detaljplan avseende Virsbo 2:74 mfl. Planen avser att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till lätt industriverksamhet/förpackningsverksamhet och kontor inom förutvarande förskolas lokaler. har möjlighet att yttra sig i egenskap av berörd markägare. Detaljplan för del av Virsbo 2:74 mfl s arbetsutskott , 80 att man inte har några synpunkter på bilagd samrådshandling för del av Virsbo 2:74 m fl att man inte har några synpunkter på bilagd samrådshandling för del av Virsbo 2:74 m fl

11 11 (30) Ks 105 Dnr: Yttrande Vindkraftpark Vindkraftsföretag Scanergy West AB håller på att projektera en vindkraftspark i Köpings kommun vid Odensvi som ligger strax söder om Vågsjön. Scanergy undersöker möjligheten att uppföra en vindkraftspark bestående av upp till 33 vindkraftsverk. Scanergy har nu inkommit med en remiss som ger Surahammars kommun möjlighet att lämna yttrande över vindkraftsprojektet. Surahammars kommun har deltagit under en informationsträff i Köping den 11 april 2014 samt haft medborgardialog i frågan och fått in synpunkter från allmänheten samt från två föreningar. Den verksamhet som planeras är tillståndspliktig enligt miljöbalken och prövningen omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut. Denna remiss är ett led i samrådsprocessen. Remiss Synpunkter från allmänheten samt två föreningar till yttrande från Surahammars kommun s arbetsutskott , 81 att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag

12 12 (30) Ks 106 Dnr: Strömsholms Kanal, driftsbidrag 2015 Strömsholms kanal AB ansöker om driftsbidrag med kronor för år År 2014 var driftsbidraget samma belopp. Ansökan om kommunalt driftsbidrag för år 2015 s arbetsutskott , 82 att utge bidrag till Strömsholms Kanal AB med kronor för år 2015 att utge bidrag till Strömsholms Kanal AB med kronor för år 2015

13 13 (30) Ks 107 Dnr: Kolbäcksådalens pensionsförbund, delårsrapport per Kolbäcksådalens pensionsförbund har avgivit delårsrapport per augusti Huvudmän för kommunalförbundet är Hallstahammars och Surahammars kommun er. Fördelningen är 60 % för Hallstahammar och 40 % för Surahammar. Resultatet för perioden januari- augusti uppgår till tkr. Prognos för helåret 2014 uppgår till tkr. För åren räknar man med att pensionskostnaderna kommer att öka med i snitt 100 tkr per år. Det är framförallt pensionsutbetalningarna som ökar. Delårsrapport augusti 2014 s arbetsutskott , 83 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande delårsrapport att godkänna föreliggande delårsrapport

14 14 (30) Ks 108 Dnr: Kolbäcksådalens pensionsförbund, granskningsrapport delårsbokslutet 2014 Revisorerna i Kolbäcksådalens pensionsförbund har granskat förbundets delårsrapport per augusti Av revisorernas utlåtande kan utläsas att ingen kritik riktas mot förbundet och dess direktion. Kolbäcksådalens pensionsförbund, granskningsrapport delårsbokslutet 2014 s arbetsutskott , 83 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att lägga granskningsrapporten till handlingarna att lägga granskningsrapporten till handlingarna

15 15 (30) Ks 109 Dnr: Kolbäcksådalens pensionsförbund, budget 2015 Kolbäcksådalens pensionsförbund har överlämnat budget 2015, plan till kommunen. Budget 2015 s arbetsutskott , 84 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att fastställa budget 2015 för Kolbäcksådalens pensionsförbund. att fastställa budget 2015 för Kolbäcksådalens pensionsförbund

16 16 (30) Ks 110 Dnr: Samordningsförbundet, korrigering av förbundsordning Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om revidering av förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund. Det har uppdagats att det blivit en felskrivning beträffande mandatperioden för förbundets revisorer ( 15). Förbundet hemställer till huvudmännen att aktuell paragraf i aktuella delar ändras till följande Mandattiden för revisorerna är densamma som för styrelsens ledamöter Skrivelse från Norra Västmanlands Samordningsförbund s arbetsutskott , 85 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen ändring i förbundsordningen för Norra Västmanlands Samordningsförbund att godkänna föreslagen ändring i förbundsordningen för Norra Västmanlands Samordningsförbund

17 17 (30) Ks 111 Dnr: Västmanlands Samtrafikförbund, granskningsrapport delårsbokslutet 2014 Revisorerna i Västmanlands Samtrafikförbund har granskat förbundets delårsrapport per augusti Av revisorernas utlåtande kan utläsas att ingen kritik riktas mot förbundet och dess direktion. Utlåtande avseende delårsrapport 2014 s arbetsutskott , 86 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att lägga utlåtande och granskningsrapport till handlingarna att lägga utlåtande och granskningsrapport till handlingarna

18 18 (30) Ks 112 Dnr: Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, granskningsrapport delårsbokslutet 2014 Revisorerna i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har granskat förbundets delårsrapport per augusti Av revisorernas utlåtande kan utläsas att ingen kritik riktas mot förbundet och dess direktion. Utlåtande avseende delårsrapport 2014 s arbetsutskott , 87 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att lägga utlåtande och granskningsrapport till handlingarna att lägga utlåtande och granskningsrapport till handlingarna

19 19 (30) Ks 113 Dnr: Västra Mälardalens Kommunalförbund, granskningsrapport delårsbokslutet 2014 Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund har granskat förbundets delårsrapport per augusti Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten. Revisorernas bedömning av delårsrapporten s arbetsutskott , 88 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att lägga revisorernas bedömning och granskningsrapport till handlingarna att lägga revisorernas bedömning och granskningsrapport till handlingarna

20 20 (30) Ks 114 Dnr: Ansökan om medfinansiering, projekt Optimalt Företagsklimat Föreningen Företagarna Hallstahammar-Surahammar ansöker om kommunal medfinansiering för ett projekt som syftar till att förbättra företagsklimatet i kommunen. Projektet är planerat att bedrivas under åren 2015 samt Den totala kostnaden för dessa två år är beräknad till kr. Föreningen ansöker om kommunal medfinansiering om kr för projektet, kr vardera för åren 2015 samt Ansökan om medfinansiering till projektet Optimalt Företagsklimat s arbetsutskott , 89 att bevilja medfinansiering för projekt Optimalt Företagsklimat med kr för år 2015 samt kr för år 2016 att bevilja medfinansiering för projekt Optimalt Företagsklimat med kr för år 2015 samt kr för år 2016

21 21 (30) Ks 115 Dnr: Motion attraktiv arbetsgivare, svar Peter Berg har lämnat en motion där han yrkar att en handlingsplan görs omgående i syfte att göra Surahammars kommun till en attraktiv arbetsgivare. Av förvaltningens svar framgår att ett omfattande arbete redan pågår på många olika sätt i kommunen. Arbete pågår också genom kommunens deltagande i det regionala projektet Lyskraft var syfte är att stärka kommunernas attraktionskraft som arbetsgivare. Inom ramen för Lyskraft har också en lokal workshop genomförts. Motion Svar på motion s arbetsutskott , 90 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till bilagt svar anses motionen besvarad I ärendet yttrade sig Benny Andersson (V) att med hänvisning till bilagt svar anses motionen besvarad

22 22 (30) Ks 116 Dnr: Medborgarförslag Skolmaten i Surahammars kommun, svar Anders Svärd har inkommit med medborgarförslag Skolmaten i Surahammars kommun. I medborgarförslaget tas följande tre ämnen upp - fetter - socker - närproducerad/ekologisk mat I förvaltningens svar konstateras att den mat som serveras till våra barn och äldre följer Livsmedelsverkets riktlinjer för vård, skola och omsorg. När Livsmedelsverket ändrar sina riktlinjer på grund av ny forskning så kommer även Surahammars kommun att göra detta. Vad gäller närodlade och ekologiska varor finns ingen policy i kommunen. Det nuvarande livsmedelsavtalet innehåller dock möjligheter att köpa ekologiska produkter. Medborgarförslag Svar på medborgarförslag s arbetsutskott , 91 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till bilagt svar anses medborgarförslaget besvarat I ärendet yttrade sig Erkki Visti (C) att med hänvisning till bilagt svar anses medborgarförslaget besvarat

23 23 (30) Ks 117 Dnr: Motion Gång- och cykelväg samt säkrare övergångsställe, svar Yvonne Gmeiner (Fp) har inlämnat en motion kring trafiksituationen för de oskyddade trafikanterna som upprätthåller sig på Västeråsleden samt att kommunen bör förbättra övergångsstället vid ishallen Motion till svar s arbetsutskott , 92 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till bilagt svar anses motionen besvarad I ärendet yttrade sig Yvonne Gmeiner (Fp) att med hänvisning till bilagt svar anses motionen besvarad

24 24 (30) Ks 118 Dnr: VABIS Bil Det har kommit en förfrågan från Aros Motorveteraner om att de vill låna och göra om Vabis bilen till original skick och att medverka på rallyt för veteranbilar i London Kostnaden är kr fördelat på 3 år s arbetsutskott , 93 att låna ut bilen till Aros Motorveteraner för att göra om Vabis bilen till originalskick samt att låta Aros Motorveteraner medverka med Vabis bilen på rallyt för veteranbilar i London att bidra med kostnaden kr fördelat på 3 år I ärendet yttrade sig Tobias Nordlander (S) att låna ut bilen till Aros Motorveteraner för att göra om Vabis bilen till originalskick samt att låta Aros Motorveteraner medverka med Vabis bilen på rallyt för veteranbilar i London att bidra med kostnaden kr fördelat på 3 år

25 25 (30) Ks 119 Dnr: Ensamkommande barn, utökning av avtal Migrationsverkets prognos över antalet asylsökande ensamkommande barn har skrivits upp kraftigt inför år Ca ensamkommande barn beräknas söka asyl under 2015, vilket innebär ett behov om asylplatser. Jämfört med år 2013 är ökningen av antalet ensamkommande barn över 100 %. Surahammars kommun slöt under 2013 ett avtal i vilket kommunen åtog sig att utöka antalet platser från 3 till 4. Efter den senaste revideringen av prognoserna för år 2015 har Migrationsverket räknat fram fördelningstal som medför att Surahammars kommun bör sluta avtal om 10 platser för asylsökande ensamkommande barn. I sammanhanget bör noteras att en ny lagstiftning om anvisning av ensamkommande barn trädde ikraft den 1 januari Lagstiftningen ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun som ska ordna boende för ensamkommande barn. För att träda ikraft den 1 januari 2015 måste nytt avtal tecknas senast den 10 december rekommenderar kommunfullmäktige besluta att teckna nytt avtal om 10 platser för asylsökande ensamkommande barn. I ärendet yttrade sig Johanna Olofsson (M) Patrik Boström (S) Benny Andersson (V) Chatarina Ståhl (S) Erkki Visti(C) Leif Carlberg (S) Tobias Nordlander (S) att teckna nytt avtal om 10 platser för asylsökande ensamkommande barn

26 26 (30)

27 27 (30) Ks 120 Dnr: Sammanträdesdagar år 2015, s arbetsutskott, och Kommunfullmäktige till sammanträdesdagar; Ks Au Kommunfullmäktige 19/1 7/1 (onsdag) 19/1 16/2 2/2 16/2 16/3 2/3 och 30/3 16/3 13/4 27/4 13/4 11/5 25/5 11/5 8/6 3/8 17/8 31/8 14/9 28/9 5/10 19/10 12/10 2/11 16/11 30/11 14/12 s arbetsutskott börjar klockan 8:00, s sammanträden börjar klockan samt Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan om ej annat anges. rekommenderar kommunfullmäktige besluta att anta ovanstående sammanträdesdagar för 2015 att anta ovanstående sammanträdesdagar för 2015

28 28 (30) Ks 121 Dnr: Meddelanden Norra Västmanlands samordningsförbund - Samanträdesprotokoll VKL Protokollsutdrag MBR Arboga kommun Protokollsutdrag Länsstyrelsen - Länsnytt till beslut att lägga meddelandena till handlingarna att lägga meddelandena till handlingarna

29 29 (30) Ks 122 Dnr: Delegationsbeslut Anställningavtal, 36 st till beslut att lägga delegationerna med godkännande till handlingarna att lägga delegationerna med godkännande till handlingarna

30 30 (30) Ks 123 Dnr: Polismyndighetens organisation Polismyndigheten har presenterat ett nytt förslag till organisatorisk indelning. Enligt det förslaget ska Surahammars kommun tillhöra ett lokalpolisområde som också innefattar kommunerna Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg samt Sala. I bifogat förslag till skrivelse redogörs för kommunens syn på den föreslagna förändringen. Skrivelse- synpunkter på föreslagen indelning i lokalpolisområden I ärendet yttrade sig Christina Waster Jansson (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Benny Andersson (V) Erkki Visti (C) Patrik Boström (S) Tobias Nordlander (S) att ställa sig bakom skrivelse med synpunkter på föreslagen indelning i lokalpolisområden.

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 101-110 Olof Börjesson (C)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer