INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H"

Transkript

1 INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

2 VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat Allmänt VEX350/VEX360 kompaktaggregat VEX350/VEX360 är en serie ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare som klarar luftflöden upp till 5400 m 3 /h De är konstruerade så att de har maximal temperaturverkningsgrad samt ett mycket lågt SFP-värde. Läs mer om hur man uppnår stora energibesparingarna under Unika luftvägar. VEX350/VEX360 är uppbyggd av moduler, vilket ger den stora fördelen att man kan få in dem genom en dörröppning på 90 x 200 cm och därför levereras de i sektioner. Det är dessutom möjligt att beställa aggregaten som SPLIT, om det inte finns utrymme att transportera in dem i sektioner. Konstruktionen är mycket flexibel. Aggregaten kan beställas i LEFT- eller RIGHT-utförande med till- och avluftsstutsarna antingen på gaveln eller på toppen. Aggregaten kan även beställas som utomhusmodeller. De monteras med ett tak som skyddar mot väder och vind /64

3 Unika luftvägar VEX350/VEX360 Konstruktionen är utformad på ett sådant sätt att luften under övergångsperioder och vid sommardrift kan ledas utanför värmeväxlaren, via bypass, vid reducerat eller inget behov av värmeåtervinning. Det finns bypass på både avlufts- och tilluftssidan. Vid sommardrift, utan värme- eller kylåtervinning, leds både uteluften och frånluften via bypass vid sidan av värmeväxlaren. Därigenom minskas det interna tryckfallet, anläggningens strömförbrukning för fläktarna minskar och SFPvärdet sjunker. Om man väljer återvinning av kyla i EXact-automatiken kommer båda luftflödena att ledas genom värmeväxlaren under både sommar och vinter. Se animationen animationen av de unika luftvägarna på höger sida. Vid vinterdrift, med värmeåtervinning, leds frånluften in uppifrån och lodrätt genom motströmsvärmeväxlaren tillsammans med ev. kondensvatten. Uteluften leds in nertill och upp genom värmeväxlaren motströms /64

4 Energi- och SFP-beräkningar I det visade exemplet reduceras den specifika elförbrukningen från J/m 3 till J/m 3 i genomsnitt över hela året. Det är alltså ingen oväsentlig besparing. Beräkningen är också mycket beroende av förutsättningarna och bör för varje beräknas för varje enskilt fall med hjälp av EXselect. I ovan nämnda exempel var bostadsventilation var förutsättningarna: Frånluftstemperatur/fuktighet: 22 C/33 % rel. fukt. Önskad tilluftstemperatur 20 C Temperaturverkningsgrad: 80% Återvinning av kyla: Aktiverad Energiberäkningar beror i hög grad på den aktuella situationen, t.ex. förväntad frånluftstemperatur och önskad tilluftstemperatur. Energiförbrukningen vid avfrostning beror mycket på frånluftens fuktighet. I bostadshus börjar isbildningen i värmeväxlarna normalt vid en utetemperatur på cirka -4 C till -6 C, medan det i kontorsfastigheter normalt inte förekommer isbildning. För att minimera energiförbrukningen vid avfrostning är det viktigt att isbildningen upptäcks genom mätning av tryckfallet över värmeväxlaren, på det sätt som sker för VEX350/VEX360. Brandfunktion: Aggregatet klarar 70 0 i 60 min. Bypass förbi växlaren finns som standard och även en lösning med bypass förbi frånluftsfiltret finns, kontakta EXHAUSTO för mer information /64

5 Konstruktion VEX350/VEX360 De kompakta aggregaten är konstruerade i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI6022, som garanterar ett aggregat som är enkelt att utföra service på, och där det inte bildas svampar eller andra bakterier som kan försämra luftens kvalitet. Läs mer under certifikat längre ner på sidan. Skåp Skåpen är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 i enlighet med EN/ISO och är isolerade med 50 mm mineralull. Det medför en låg ljudnivå i omgivningen/uppställningsrummet. Panelkonstruktionen minimerar bildningen av köldbryggor i aggregatet. Motorsektioner Motorsektionerna är monterade i vibrationsdämpare, vilket innebär mindre buller och vibrationer i kanalerna och att man inte behöver montera flexibla anslutningar mellan aggregat och kanalsystem. Motorsektionerna är utdragbara för enklare service. Motorerna är av typ EC med mycket hög verkningsgrad, och uppfyller redan nuecodesign-direktivets krav som börjar gälla den 1 januari Fläkthjul EXstream prestanda Aggregatet är försett med EXHAUSTOs EXstream fläkthjul, ett av marknadens ledande fläkthjul gäller låg energiförbrukning och låg ljudnivå. AHUC Huvudkort Den lättåtkomliga kopplingslådan med inbyggd huvudströmbrytare och automatsäkringar säkerställer enkel åtkomst för anslutning och justering /64

6 Kassettfilter Kassettfiltren är lätta att byta och kan beställas som i filterklass M5 eller F7. EN779 Filterstorlek M5: 3,6 m 2, 750 x 414 x 96 mm Filterstorlek F7: 11,2 m 2, 750 x 414 x 96 mm Monteringssockel Som standard medföljer en monteringssockel med fötter, som har en justerbar höjd på mm. Aggregatet monteras i botten med hjälp av sockeln och med snäpplås i toppen /64

7 Energi VEX350/VEX360 Energisparventilation Vid konstruktionen av aggregaten har man gjort mycket för att luftströmmen genom aggregatet ska ske så smidigt som möjligt för att hålla tryckfallet så lågt som möjligt. Motströmsvärmeväxlare I VEX350/360 finns det fyra motströmsväxlare av aluminium, vars luftströmmar är helt åtskilda. De är konstruerade på ett sådant sätt att förhållandet mellan värmeåtervinning och tryckfall är optimalt. Det innebär att man uppnår en mycket hög temperaturverkningsgrad och en låg energiförbrukning. Verkningsgrad utan kondensering: % Verkningsgrad med kondensering: upp till 94 % Vikt: 4 st. à 13,5 kg EC-motorer Genom kombinationen av högteknologiska EC-motorer och EXHAUSTOs motorstyrning erhålls mycket låg strömförbrukning och med EXstream fläkthjul erhålls samtidigt hög effekt. Energimärkning Med EXHAUSTOs beräkningsprogram kan man få en energimärkning som anger energiklassen för aggregatet under de definierade driftsförhållandena /64

8 Unikt frostskydd VEX350/VEX360 innovativ detektering av isbildning och avfrostningsfunktion VEX350/VEX360 är konstruerad så att en mycket hög temperaturverkningsgrad uppnås om vinter och en kraftig minskning av den specifika strömförbrukningen för lufttransport. Bypass-konstruktion Det beror på den helt unika konstruktionen med bypass för både avluft och tilluft. Därmed leds både avluften och tilluften runt om värmeväxlaren när det inte finns behov för värmeåtervinning, det interna tryckfallet reduceras och fläktarnas varvtal sänks vilket medför strömbesparing för fläktdrift den specifika strömförbrukningen för lufttransport. På vintern leds både avluft och tilluft genom värmeväxlaren. På sommaren leds båda luftströmmarna runt om värmeåtervinningen och under övergångsperioderna moduleras båda luftströmmarna så den önskade tilluftstemperatur erhålls. Frånluften leds in uppifrån i värmeväxlaren, så att frånluften och ev. kondensvatten tillsammans leds lodrätt ner genom värmeväxlaren, vilket ger den mest stabila driften. Uteluften leds upp genom värmeväxlaren i motström, vilket ger den mycket höga temperaturverkningsgraden. Skydd mot isbildning Vid alla värmeåtervinningssystem finns det risk för isbildning och det är många parametrar som påverkar situationen. De viktigaste är: Hög temperaturverkningsgrad. Hög fuktighet i frånluften. Låg utetemperatur. När utsugna luften avger sin energi (kyls ner), kondenseras fukten till vattendroppar som rinner ut ur värmeväxlaren. För att säkerställa lågt tryckfall och minimera risken för isbildning har VEX350/VEX360 konstruerats så att kondensvattnet och den utsugna luften följs åt ner genom värmeväxlaren. Den höga verkningsgraden tillsammans med låg utetemperatur betyder, att det blir mycket kallt lokalt i värmeväxlaren och på vissa ställen riskerar man att vattnet fryser till is och hindrar avluftens genomströmning. Isbildning upptäcks genom att man mäter tryckfallet över värmeväxlaren. Vid låg fuktighet i utsugningsluften från exempelvis kontor kan temperaturen mycket väl vara under 0 C utan isbildning. Det innebär att avfrostningen endast startar om det finns is! Alltså ingen onödig avfrostning och inga energiförluster. När/om isbildningen startar i motströmsvärmeväxlaren och tryckfallet över värmeväxlaren ökar, startar avfrostningsfunktionen. Funktionen beror på flera olika förhållanden, vilket också framgår av ovanstående exempel /64

9 Metoderna beskrivs mer utförligt i handboken till aggregaten /64

10 Certifikat VEX350/VEX360 EXHAUSTO lägger stor vikt på att kunna lämna rätt information. Därför använder vi oss av tredje part för att mäta och kontrollera den information som vi lämnar. Eurovent-certifikat Den information som anges på modellerna VEX350/VEX360, är samtliga uppmätta värden. Aggregaten har genomgått ett stort testprogram på vår utvecklingsavdelning, där samtliga data för kapacitet, verkningsgrader och ljud har tagits fram genom test vid reella driftsituationer. För att dokumentera giltigheten för de angivna data har EXHAUSTO blivit Euroventcertifierade. Det betyder att en tredje part kontrollerar att de data som tas fram av vårt beräkningsprogram stämmer överens med den faktiska prestanda som aggregatet ger. Kontrollen sker genom att Eurovent väljer ut ett slumpmässigt aggregat för test hos certifierat laboratorium. När testresultaten visar sig stämma överens med våra angivna data kan vi behålla certifikatet. Det är kundens garanti för giltiga data. VDI6022 tysk hygienstandard EXHAUSTO har valt att konstruera aggregaten enligt den tyska hygienstandarden VDI6022. Det innebär att icke-metalliska material, till exempel packningar, filter mm. har testats och kontrollerats så att de inte befrämjar tillväxt av svampsporer och bakterier. VDI kräver Att aggregatet ska vara designat så att det är enkelt att rengöra. Det får inte finnas områden som man inte kan komma åt att rengöra och hålrum som man inte kommer ska förseglas. Skivor ska avgradas så att kanterna inte är vassa och hörnen ska vara avrundade så att man inte skadas vid rengöringen. Dessutom ska kondensbrickan ha fall mot utloppet så att vatten inte blir stående i aggregatet. Det är viktigt att kondensutloppet ansluts till avloppssystemet via ett vattenlås. Det betyder att aggregat som är konstruerade i enlighet med VDI6022 både är mer hygieniska och lättare att utföra service på /64

11 Tillbehör VEX350/VEX360 Det finns ett brett tillbehörsprogram till VEX350/VEX360 Vattenvärmebatteri HCW Oisolerat externt vattenvärmebatteri. En flexibel lösning där värmebatteriet kan monteras där tillgången till varmt vatten är enklast. Det vill säga att värmebatteriet till exempel kan monteras inomhus även om aggregatet står utomhus. Mer information om värmebatterier finns under kyl- och värmebatterier. Elvärmebatterier HCE Oisolerat externt elvärmebatteri. En flexibel lösning där elvärmebatteriet kan monteras där det är mest ändamålsenligt. Det vill säga att värmebatteriet till exempel kan monteras inomhus även om aggregatet står utomhus. Mer information om värmebatteriet finns under kyl- och värmebatterier. Vätskekylbatterier CCW Vätskekylbatteri finns isolerat och oisolerat. En flexibel lösning för kylning av ventilationsluften i de lokaler där kylning är nödvändigt, t.ex. lokaler som ligger åt söder. I lokaler åt norr är kylning oftast inte nödvändig. Mer information om vätskekylbatteriet finns under kyl- och värmebatterier. <> /64

12 Kyl-/värmebatteri DX Oisolerat externt batteri som kan användas både som förångare (kylbatteri) och kondensator (värmebatteri). Mer information om DX-kylbatterier finns under kyl- och värmebatterier. Avstängningsspjäll LS Avstängningsspjäll kan beställas med eller utan fjäderretur, för montering inomhus eller utomhus. Uppställning utomhus Skåpet är isolerat med 50 mm mineralull. För uppställning utomhus levereras aggregatet med tak, som gör det möjligt att föra ut kablar under taket på båda sidorna samt på baksidan av aggregatet. Vi rekommenderar att aggregat som monteras utomhus görs fast ytterligare enligt beskrivning i handboken. Vattenlås EXHAUSTO levererar även vattenlås till aggregatets kondensavlopp i dimension DN32. SYPHONUP (undertryck) för anslutning till kondensavloppet från aggregatet. SYPHONOP (övertryck) för anslutning till ev. kylbatteri i tilluftskanalen. SYPHONHE02 värmetråd kan köpas till för att hålla vattenlås och vattenrör frostfria. En termostat är monterad som säkrar en låg strömförbrukning /64

13 VEX350H Tekniska data VEX350H Aggregatdata: Min. luftflöde Max. luftflöde Upptagen effekt Strömförsörjning Max. fasström Max nollström 0,19 m3/s 1,1 m3/s 2,9 kw 3 x 400 V + N + PE 50 Hz 11,2 A (strömförbrukning tas från två faser och är ej sinusformad) 15 A (dimensionerande ström) Vikt driftklart aggregat Aggregatets vikt för transport 635 kg 260 kg värmeväxlarsektion 150 kg fläktsektion (2 st.) 75 kg sockel Data för motor och motorstyrning (MC) Motortyp Motorklass i enlighet med IEC Spänningsingång Överströmsskydd Reglering: Styrsignal med automatik Styrsignal med annan automatik Mediatemperatur (luft) EC-motor IE3 (högsta effektivitet) 1 x 230 V Inbyggt Steglös genom motorstyrning (MC) Modbus 0 10 V DC -20 C +40 C Omgivande temperatur (under drift): -20 C +40 C /64

14 Fläktdata Max. total verkningsgrad (A D) 60,0 % ECO mätuppställning (A D) A Krav på effektivitetsgrad 62N (2015) ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 74,4N Motordata (optimal driftspunkt) EC-motor Upptagen effekt Luftflöde Med motorstyrning (VSD) 1,253 kw 3279 m3/h Totaltryck 826 Pa Varvtal vid optimal driftspunkt 2902 Förutsättningar: Densitet = 1,2 kg/m 3 Tryckförhållande < 1,11 Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten) /64

15 Kapacitetsdiagram VEX350H VEX350H 100 % värmeåtervinning (vinterdrift) A = B = Kapacitetsdiagram med M5-filter SFP-diagram Arbetslinjer Tryckfallstillägg med F7 filter Tryckfallstillägg för värme-/kylyta /64

16 VEX350H 0 % värmeåtervinning (sommardrift) A = B = Kapacitetsdiagram med M5-filter SFP-diagram Arbetslinjer Tryckfallstillägg med F7 filter Tryckfallstillägg för värme-/kylyta För beräkning av kapacitetsdata hänvisar vi till produktvalsprogrammen Quickselect och EXselect. Den totala energiförbrukningen är jämnt fördelad mellan avlufts- och tilluftsfläktarna. Upptagen effekt för VEX: P 1 (W) = SFP (J/m 3 ) x q v (m 3 /s) /64

17 Temperaturverkningsgrad VEX350H Verkningsgrad med kondensering: Avluft = 20 C/55 rel. fukt. uteluft = -10 C/50 rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 1,0. Verkningsgrad utan kondensering med obalans: Avluft = 25 C/28 % rel. fukt. uteluft = 5 C/90 % rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 0,8. Verkningsgrad utan kondensering i enlighet med EN308: Avluft = 25 C/28 % rel. fukt. uteluft = 5 C/90 % rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 1,0. Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som: Tilluft Avluft = 0,8 och 1,0 t 2,2 - t 2,1 ɳ t = = Temperaturverkningsgrad t 1,1 - t 2,1 t 2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft) t 2,2 = Temperatur på tilluft t 1,1 = Temperatur på avluft /64

18 Ljuddata VEX350H VEX350H L WA1 Sugsida VEX350H L WA2 Trycksida /64

19 VEX350H L WA3 Omgivningar Ljudeffektnivå Sugsida (uteluft/avluft): L W1 = L WA1 + K W L WA1 avläses Ljudeffektnivå Omgivning: L W3 = L WA3 + K W L WA3 avläses Ljudeffektnivå Trycksida (tilluft/frånluft): L W2 = L WA2 + K W L WA2 avläses Ljudtrycknivå på 1 m avstånd Omgivning: L pa3 = L WA3 + K pa L WA3 avläses /64

20 K W (db) K pa Hz Område K 2K 4K 8K L W1 I II L W2 I II L W3 I II db(a) /64

21 Måttritningar VEX350H VEX350H Left 1.1 Avluft 1.2 Frånluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft Alla mått anges i mm. 1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup 2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x mm /64

22 VEX350H Right 1.1 Avluft 1.2 Frånluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft Alla mått anges i mm. 1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup 2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x mm /64

23 Utomhusutförande med tak Vid uppställning utomhus ska aggregatet göras fast i byggnaden i de anvisade punkterna, vilket framgår av handboken. Kondensavlopp Kondensavloppet (DN32) kan ledas ut i samtliga fyra riktningar. EXHAUSTO erbjuder ett komplett vattenlås och värmekablar för avloppet som tillbehör. (Avloppsrör för kondensvatten levereras inte av EXHAUSTO) = = = = Möjlig ledningsdragning /64

24 Split-aggregat VEX350H Om VEX350 ska transporteras in genom smala passager, där det inte är möjligt att få igenom det i sektioner kan aggregatet beställas som SPLIT-modell. Det innebär att aggregatet levereras monterat, men inte fogat, så att det kan tas isär på platsen, transporteras in i mindre delar och hopmonteras på den plats där det ska placeras. Arbetet ska utföras av en EXHAUSTO-certifierad servicemontör /64

25 VEX360H Tekniska data VEX360H Aggregatdata: Min. luftflöde Max. luftflöde Upptagen effekt Strömförsörjning Max. fasström Max nollström 0,30 m3/s 1,5 m3/s 5,0 kw 3 x 400 V + N + PE 50 Hz 18,0 A (strömförbrukning tas från två faser och är ej sinusformad) 23,5 A (dimensionerande ström) Vikt driftklart aggregat Aggregatets vikt för transport 702 kg 310 kg värmeväxlarsektion 156 kg fläktsektion (2 st.) 80 kg sockel Data för motor och motorstyrning (MC) Motortyp Motorklass i enlighet med IEC Spänningsingång Överströmsskydd Reglering: Styrsignal med automatik Styrsignal med annan automatik Mediatemperatur (luft) EC-motor IE3 (högsta effektivitet) 1 x 230 V Inbyggt Steglös genom motorstyrning (MC) Modbus 0 10 V DC -20 C +40 C Omgivande temperatur (under drift): -20 C +40 C /64

26 Fläktdata Max. total verkningsgrad (A D) 57,1 % ECO mätuppställning (A D) A Krav på effektivitetsgrad 62N (2015) ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 67,2N Motordata (optimal driftspunkt) EC-motor Upptagen effekt Luftflöde Med motorstyrning (VSD) 2,359 kw 4551 m3/h Totaltryck 1065 Pa Varvtal vid optimal driftspunkt 3078 Förutsättningar: Densitet = 1,2 kg/m 3 Tryckförhållande < 1,11 Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten) /64

27 Kapacitetsdiagram VEX360H VEX360H 100 % värmeåtervinning (vinterdrift) A = B = Kapacitetsdiagram med M5-filter SFP-diagram Arbetslinjer Tryckfallstillägg med F7 filter Tryckfallstillägg för värme-/kylyta /64

28 VEX360H 0 % värmeåtervinning (sommardrift) A = B = Kapacitetsdiagram med M5-filter SFP-diagram Arbetslinjer Tryckfallstillägg med F7 filter Tryckfallstillägg för värme-/kylyta För beräkning av kapacitetsdata hänvisar vi till produktvalsprogrammen Quickselect och EXselect. Den totala energiförbrukningen är jämnt fördelad mellan avlufts- och tilluftsfläktarna. Upptagen effekt för VEX: P 1 (W) = SFP (J/m 3 ) x q v (m 3 /s) /64

29 Temperaturverkningsgrad VEX360H Verkningsgrad med kondensering: Avluft = 20 C/55 rel. fukt. uteluft = -10 C/50 rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 1,0. Verkningsgrad utan kondensering med obalans: Avluft = 25 C/28 % rel. fukt. uteluft = 5 C/90 % rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 0,8. Verkningsgrad utan kondensering i enlighet med EN308: Avluft = 25 C/28 % rel. fukt. uteluft = 5 C/90 % rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 1,0. Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som: Tilluft Avluft = 0,8 och 1,0 t ɳ 2,2 - t 2,1 t = = Temperaturverkningsgrad t 1,1 - t 2,1 t 2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft) t 2,2 = Temperatur på tilluft t 1,1 = Temperatur på avluft /64

30 Ljuddata VEX360H VEX360H L WA1 Sugsida VEX360H L WA2 Trycksida /64

31 VEX360H L WA3 Omgivningar Ljudeffektnivå Sugsida (uteluft/avluft): L W1 = L WA1 + K W L WA1 avläses Ljudeffektnivå Omgivning: L W3 = L WA3 + K W L WA3 avläses Ljudeffektnivå Trycksida (tilluft/frånluft): L W2 = L WA2 + K W L WA2 avläses Ljudtrycknivå på 1 m avstånd Omgivning: L pa3 = L WA3 + K pa L WA3 avläses /64

32 K W (db) Hz Område K 2K 4K 8K L W1 I II L W2 I II L W3 I II K pa db(a) /64

33 Måttritningar VEX360H VEX360H Left 1.1 Avluft 1.2 Frånluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft Alla mått anges i mm. 1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup 2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x mm /64

34 VEX360H Right 1.1 Avluft 1.2 Frånluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft Alla mått anges i mm. 1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup 2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x mm /64

35 Utomhusutförande med tak Vid uppställning utomhus ska aggregatet göras fast i byggnaden i de anvisade punkterna, vilket framgår av handboken. Kondensavlopp Kondensavloppet (DN32) kan ledas ut i samtliga fyra riktningar. EXHAUSTO erbjuder ett komplett vattenlås och värmekablar för avloppet som tillbehör. (Avloppsrör för kondensvatten levereras inte av EXHAUSTO) ==== Möjlig ledningsdragning /64

36 Split-aggregat VEX360H Om VEX360 ska transporteras in genom smala passager, där det inte är möjligt att få igenom det i sektioner kan aggregatet beställas som SPLIT-modell. Det innebär att aggregatet levereras monterat, men inte fogat, så att det kan tas isär på platsen, transporteras in i mindre delar och hopmonteras på den plats där det ska placeras. Arbetet ska utföras av en EXHAUSTO-certifierad servicemontör /64

37 EXact2-automatik, VEX350/360 Allmänt EXact2-automatik Bakom den enkla manövreringen säkrar den avancerade EXact2-automatiken optimal driftsekonomi. Automatiken anpassas enkelt efter den dagliga rytmen på användningsstället, t.ex. skolan, kontoret eller i bostaden. EXact2-automatikens egenskaper Enkel manövrering Tre användarnivåer, varav två med behörighetskod (tekniker och specialist) Flera inomhusklimatnivåer som bl.a. via inbyggt veckour kan anpassa ventilationen efter aktuellt behov Se flera utvalda funktioner i funktionsöversikten /64

38 HMI manöverpanel EXact2 Manöverpanelen är uppbyggd så att den kan användas i två lägen, öppen och stängd. I stängt tillstånd har man bara tillgång till manöverpanelen för de vanliga, dagligen använda funktionerna. Användaren kan alltså inte oavsiktligt komma åt eller ändra mer avancerade menyer eller parametrar. I öppet tillstånd ger panelen åtkomst till ytterligare knappar och menyer och därmed till mer avancerade funktioner för tekniker eller specialist. Det krävs en kod för åtkomst till manöverpanelen i öppet läge. Användarmeny Användarmenyn är det dagligen använda gränssnittet som via talande symboler informerar om anläggningens tillstånd och samtidigt ger möjlighet att tillfälligt ändra temperatur- och ventilationsnivåer. Specialistmeny Behovet av handböcker har minimerats genom de mycket informativa hjälptexterna i gult. Hjälptexterna finns på tekniker- och specialistnivå /64

39 Ikoner på displayen Via grafiske element har vi gjort det lättare att förstå den information som visas på displayen. Temperatur-/ventilationsnivå Temperatur- och ventilationsnivån kan snabbt och enkelt ändras tillfälligt. Börvärden visas i displayen tillsammans med talande symboler. Larm/varning EXact2-automatiken varnar för störningar i driften genom att visa varningssymbolen. Vid allvarligare störningar visas larmklockan på displayen. Externt stopp Om ventilationssystemet har stoppats genom den möjlighet som finns till externt start/stopp visas denna symbol i displayen. Avfrostning När den inbyggda avfrostningsfunktionen är i drift kommer frostsymbolen att visas i displayen. Manuell drift EXact2-automatiken kan köras i manuell drift, som i displayen symboliseras av handsymbolen. Veckoschema Om automatiken är inställd för drift med aktiverat veckoschema visas klocksymbolen på displayen. Åsidosättning Vid ändring av börvärdet för temperatur- och ventilationsnivåerna visas överstyrningssymbolen tills överstyrningen upphör vid nästa växling enligt veckoschemat. Sommartid/vintertid EXact2-automatiken växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid. Symbolen visar aktuell inställning /64

40 Extern kommunikation Webbserver EXact2-automatiken levereras som standard utan webbserver. Vid extrautrustning med webbserver erhålls följande möjligheter: 1. En lokal PC kan anslutas till aggregatet för övervakning och inställning. 2. Aggregatet kan kopplas till ett lokalt nätverk (LAN) och kan nås av en PC på samma nät. 3. Aggregatet kan anslutas till Internet och kan nås av externa datorer. Gemensamt för alla möjligheterna är att det enda krav som ställs på PC:n är tillgång till en webbläsare. Webbservern är skyddad med behörighetskod. Webbserverns användargränssnitt är uppbyggt på samma logiska sätt som menyerna på manöverpanelen. Likheterna gör systemet lättanvänd. Översiktsbilden är färdigkonfigurerad och klar för övervakning av ventilationsaggregatet. Webbservern kan t.ex. skicka e-post vid larm och lagra värden. Anslutning till Överordnat system Aggregatet kan som standard kommunicera via Modbus RTU RS485, BACnet MSTP eller BACnet IP. Ett Överordnat system som använder dessa kommunikationsformer kan därför lätt anslutas till aggregatet. Konvertering till andra protokoll Det är det möjligt att ansluta aggregaten till ett överordnat system med andra protokoll via en konverter (gate-way). Konverteraren är extrautrustning och följande möjligheter finns tillgängliga: 1. MLON Modul för konvertering till LON 2. MTCP Modul för konvertering till Modbus TCP/IP /64

41 Testa EXact2-styrningen online EXact2-styrningen kan testas online på ett VEX340-aggregat, som står hos EXHAUSTO i Langeskov. Detta aggregat är placerat fristående och utan kanalanslutningar. Man får åtkomst till styrningen via adressen För tekniker-åtkomst till anläggningen ska man använda följande: Användarnamn: VEX340 Behörighetskod: 1111 (fyra ettor) OBS! Endast en användare kan vara inloggad åt gången /64

42 Funktionsöversikt aggregat VEX350/360 Funktion/komponent Beskrivning +Standard Filtervakt Bypass Tryckgivare för övervakning av tryckfall över filter aktiverar larm vid större tryckfall än inställt värde och Early Warnings Vid modulerande bypass av avluften minskas värmeåtervinningen så att den önskade tilluftstemperaturen upprätthålls om våren, sommaren och hösten Temperaturgivare 1) I avluftsstutsen för mätning/styrning av rumstemperatur + -Tillbehör 2) I frånluftsstutsen för mätning av frånluftstemperaturen + 3) I uteluftsstutsen för utetemperaturkompensering och nattkylning + 4) I tilluftsstutsen för mätning/styrning av tilluftstemperaturen + 5) Kanaltemperaturgivare - 6) Rumstemperaturgivare - Överhettningsskydd Vid fara för överhettning av motorer och motorstyrningen stoppas anläggningen manuell återställning Brandlarm Avstängningsspjäll för uteluft (krav vid vattenvärmebatteri) Avstängningsspjäll frånluft Brandtermostater (40/50/70 C), rökdetektorer och andra brandlarmskontakter kan anslutas. Man kan ställa in aggregatets funktion när brandlarmet löser ut Spjäll monterat i uteluftskanalen stängs när anläggningen stoppas kan levereras med motor med fjäderretur - (+) Spjäll monterat i frånluftskanalen stängs när anläggningen stoppas kan levereras med motor med fjäderretur Temperaturreglering Reglering av tilluftstemperaturen + Reglering av rumstemperaturen /64

43 Funktion/komponent Beskrivning +Standard -Tillbehör Kompenseringsfunktioner Utetemperaturkompensering + Nattkylning Minskning av luftflödet + Utomhuskompensering av luftflödet + Sommarkompensering + CO 2 -kompensering + Fuktkompensering + Anläggningen kan ställas in för start under natten för nedkylning av byggnaden Manöverpanel Panel för manövrering på användar-, tekniker- och specialistnivå + Veckotimer För inställning av önskade tidpunkter för växling mellan inomhusklimatnivåer Webbserver Webbserver med möjlighet för styrning och övervakning - Buskommunikation (kräver webbserver) Modbus RTU RS485, BACnet MSTP, BACnet IP Modbus TCP/IP - LONWORKS - Återvinning av kyla Återvinning av kyla efter behov + Konstanttrycksreglering Möjlig både på avlufts- och tilluftssidan - Rörelsegivare (PIR) För automatisk reglering av inneklimatnivåer - Mätning av luftflöde Luftflödet visas på manöverpanelen + Inomhusklimatnivåer Tidsstyrd (komfort, standby, ekonomi, av) + Manuell + Larmlogg Visning av de senaste 100 larmen. + Timräknare Tilluftsmotor och avluftsmotor + Larmrelä Relä för externt alarm (potentialfri) /64

44 Funktionsöversikt värmebatterier EXact2 HCW Externt vattenvärmebatteri Funktion/komponent Temperaturgivare Variabel motorventil Cirkulationspumpsstyrning Beskrivning 1) I tilluftsstuts för mätning/styrning av tilluftstemperaturen 2) På returledningen från vattenvärmebatteriet för att hålla värmebatteriet varmt och för att frostskydda det 3) Som frostskydd av externa rörledningar till värmebatteriet (extrautrustning) 4) Temperaturgivare på tilloppsledning till vattenvärmebatteriet Ventil som steglöst styr vattenflödet till värmebatteriet beroende på värmebehovet 1) Styrning av cirkulationspump till vattenvärmebatteriet 2) Varmhållningsfunktion (håller värmebatteriet frostfritt) 3. Inbyggd styrning för underhållsdrift av cirkulationspumpen under perioder utan värmebehov HCE Externt elvärmebatteri Funktion/komponent Beskrivning Temperaturgivare I tilluftskanalen för mätning/styrning av tilluftstemperaturen Överhettningssäkring 1) TSA60 sitter på kretskortet, utlöser vid 60 C och har manuell återställning på manöverpanelen 2) TSA70 sitter i luftflödet, utlöser vid 70 C och har automatisk återställning 3) TSA120 sitter i luftflödet, utlöser vid 120 C och har manuell återställning i värmebatteri och på manöverpanelen /64

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat

Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat Roterande värmeväxlare Korsströmsvärmeväxlare Batterivärmeväxlare Eftervärmebatteri,

Läs mer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTLLTIONSNVISNING CV 80. 00; DV 000 VRNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från irmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar

Läs mer

Katalog del 1. Luftbehandlingsaggregat

Katalog del 1. Luftbehandlingsaggregat Katalog del 1 Luftbehandlingsaggregat VENTILATIONS- OCH LUFT- BEHANDLINGSTEKNIK FRÅN AL-KO Vi erbjuder ett perfekt klimat och därmed också livskvalitet med individuella, ekonomiska och ekologiska anläggningskoncept

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper 6-78 kw llmän information Ny värmepumpsserie med scrollkompressorer med och utan ånginsprutning. Version /HT i 15 storlekar Kyleffekt (35; W7): 6-73 kw Värmeeffekt (7; W45): 6-78 kw Version /MT i 17 storlekar

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA W130 Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare Ventilaitonsaggregat för villor under 250 m². Aggregatet har en motströms plattvärmeväxlare. Även lämplig för renoveringsobjekt. Maximal

Läs mer

Exvent greenair. Ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Planerings-, installations- och bruksanvisning

Exvent greenair. Ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Planerings-, installations- och bruksanvisning Exvent greenair Ventilationsaggregat med värmeåtervinning Planerings-, installations- och bruksanvisning Läs denna anvisning noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer

VLT HVAC-frekvensomformare. gör HVAC-driften till en barnlek

VLT HVAC-frekvensomformare. gör HVAC-driften till en barnlek VLT HVAC-frekvensomformare gör HVAC-driften till en barnlek Perfekt komfort och betydande energibesparingar kan uppnås i alla byggnader, genom att VLT HVAC ansluts till den befintliga anläggningen. Hotell,

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex Genvex World Wide: 1 Danmark - Dänemark - Denmark Genvex A/S DK - 6100 Haderslev Tel.: +45 73 53 27 00 Fax: +45 73 53 27 07 E-Mail: salg@genvex.dk 2 Belgien - Belgium Artiklima bvba B - 9220 Hamme Tel.:

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning PBD SE 1344-8 NIBE TM F47 63941 Frånluftsvärmepump NIBE TM F47 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning Displayenhet med tydlig färgskärm Lågenergifläktar

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer

SERVICE CE50/CE65/ECO. Drift Installation Service. CZ06030 ver G

SERVICE CE50/CE65/ECO. Drift Installation Service. CZ06030 ver G SERVICE CE50/CE65/ECO Drift Installation Service CZ06030 ver G DRIFT Innehåll - Drift Innehåll - Drift 0 Panel och styrenhet 1 Inställningar under drift 2 Allmänt 2 Rumstemperatur 2 Varmvattentemperatur

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:...

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Objekt:... Innehållsförteckning Drift- och skötselanvisningar 2002-02-15 Sida 1 1. Allmänt 2 2. Huvudströmbrytare/säkerhetsbrytare 2 3. Skötsel 3 4. Tillsynsintervaller 3

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-4 2013-02-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Uteluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi Teknisk Handbok Luftbehandlingsteknologi Innehållsförteckning 1 INLEDNING Handbokens syfte och mål 9 Presentation av handboken 9 2 ALLMÄNT OM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Inledning 11 3 LUFTENS EGENSKAPER Inledning

Läs mer