INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H"

Transkript

1 INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

2 VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat Allmänt VEX350/VEX360 kompaktaggregat VEX350/VEX360 är en serie ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare som klarar luftflöden upp till 5400 m 3 /h De är konstruerade så att de har maximal temperaturverkningsgrad samt ett mycket lågt SFP-värde. Läs mer om hur man uppnår stora energibesparingarna under Unika luftvägar. VEX350/VEX360 är uppbyggd av moduler, vilket ger den stora fördelen att man kan få in dem genom en dörröppning på 90 x 200 cm och därför levereras de i sektioner. Det är dessutom möjligt att beställa aggregaten som SPLIT, om det inte finns utrymme att transportera in dem i sektioner. Konstruktionen är mycket flexibel. Aggregaten kan beställas i LEFT- eller RIGHT-utförande med till- och avluftsstutsarna antingen på gaveln eller på toppen. Aggregaten kan även beställas som utomhusmodeller. De monteras med ett tak som skyddar mot väder och vind /64

3 Unika luftvägar VEX350/VEX360 Konstruktionen är utformad på ett sådant sätt att luften under övergångsperioder och vid sommardrift kan ledas utanför värmeväxlaren, via bypass, vid reducerat eller inget behov av värmeåtervinning. Det finns bypass på både avlufts- och tilluftssidan. Vid sommardrift, utan värme- eller kylåtervinning, leds både uteluften och frånluften via bypass vid sidan av värmeväxlaren. Därigenom minskas det interna tryckfallet, anläggningens strömförbrukning för fläktarna minskar och SFPvärdet sjunker. Om man väljer återvinning av kyla i EXact-automatiken kommer båda luftflödena att ledas genom värmeväxlaren under både sommar och vinter. Se animationen animationen av de unika luftvägarna på höger sida. Vid vinterdrift, med värmeåtervinning, leds frånluften in uppifrån och lodrätt genom motströmsvärmeväxlaren tillsammans med ev. kondensvatten. Uteluften leds in nertill och upp genom värmeväxlaren motströms /64

4 Energi- och SFP-beräkningar I det visade exemplet reduceras den specifika elförbrukningen från J/m 3 till J/m 3 i genomsnitt över hela året. Det är alltså ingen oväsentlig besparing. Beräkningen är också mycket beroende av förutsättningarna och bör för varje beräknas för varje enskilt fall med hjälp av EXselect. I ovan nämnda exempel var bostadsventilation var förutsättningarna: Frånluftstemperatur/fuktighet: 22 C/33 % rel. fukt. Önskad tilluftstemperatur 20 C Temperaturverkningsgrad: 80% Återvinning av kyla: Aktiverad Energiberäkningar beror i hög grad på den aktuella situationen, t.ex. förväntad frånluftstemperatur och önskad tilluftstemperatur. Energiförbrukningen vid avfrostning beror mycket på frånluftens fuktighet. I bostadshus börjar isbildningen i värmeväxlarna normalt vid en utetemperatur på cirka -4 C till -6 C, medan det i kontorsfastigheter normalt inte förekommer isbildning. För att minimera energiförbrukningen vid avfrostning är det viktigt att isbildningen upptäcks genom mätning av tryckfallet över värmeväxlaren, på det sätt som sker för VEX350/VEX360. Brandfunktion: Aggregatet klarar 70 0 i 60 min. Bypass förbi växlaren finns som standard och även en lösning med bypass förbi frånluftsfiltret finns, kontakta EXHAUSTO för mer information /64

5 Konstruktion VEX350/VEX360 De kompakta aggregaten är konstruerade i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI6022, som garanterar ett aggregat som är enkelt att utföra service på, och där det inte bildas svampar eller andra bakterier som kan försämra luftens kvalitet. Läs mer under certifikat längre ner på sidan. Skåp Skåpen är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 i enlighet med EN/ISO och är isolerade med 50 mm mineralull. Det medför en låg ljudnivå i omgivningen/uppställningsrummet. Panelkonstruktionen minimerar bildningen av köldbryggor i aggregatet. Motorsektioner Motorsektionerna är monterade i vibrationsdämpare, vilket innebär mindre buller och vibrationer i kanalerna och att man inte behöver montera flexibla anslutningar mellan aggregat och kanalsystem. Motorsektionerna är utdragbara för enklare service. Motorerna är av typ EC med mycket hög verkningsgrad, och uppfyller redan nuecodesign-direktivets krav som börjar gälla den 1 januari Fläkthjul EXstream prestanda Aggregatet är försett med EXHAUSTOs EXstream fläkthjul, ett av marknadens ledande fläkthjul gäller låg energiförbrukning och låg ljudnivå. AHUC Huvudkort Den lättåtkomliga kopplingslådan med inbyggd huvudströmbrytare och automatsäkringar säkerställer enkel åtkomst för anslutning och justering /64

6 Kassettfilter Kassettfiltren är lätta att byta och kan beställas som i filterklass M5 eller F7. EN779 Filterstorlek M5: 3,6 m 2, 750 x 414 x 96 mm Filterstorlek F7: 11,2 m 2, 750 x 414 x 96 mm Monteringssockel Som standard medföljer en monteringssockel med fötter, som har en justerbar höjd på mm. Aggregatet monteras i botten med hjälp av sockeln och med snäpplås i toppen /64

7 Energi VEX350/VEX360 Energisparventilation Vid konstruktionen av aggregaten har man gjort mycket för att luftströmmen genom aggregatet ska ske så smidigt som möjligt för att hålla tryckfallet så lågt som möjligt. Motströmsvärmeväxlare I VEX350/360 finns det fyra motströmsväxlare av aluminium, vars luftströmmar är helt åtskilda. De är konstruerade på ett sådant sätt att förhållandet mellan värmeåtervinning och tryckfall är optimalt. Det innebär att man uppnår en mycket hög temperaturverkningsgrad och en låg energiförbrukning. Verkningsgrad utan kondensering: % Verkningsgrad med kondensering: upp till 94 % Vikt: 4 st. à 13,5 kg EC-motorer Genom kombinationen av högteknologiska EC-motorer och EXHAUSTOs motorstyrning erhålls mycket låg strömförbrukning och med EXstream fläkthjul erhålls samtidigt hög effekt. Energimärkning Med EXHAUSTOs beräkningsprogram kan man få en energimärkning som anger energiklassen för aggregatet under de definierade driftsförhållandena /64

8 Unikt frostskydd VEX350/VEX360 innovativ detektering av isbildning och avfrostningsfunktion VEX350/VEX360 är konstruerad så att en mycket hög temperaturverkningsgrad uppnås om vinter och en kraftig minskning av den specifika strömförbrukningen för lufttransport. Bypass-konstruktion Det beror på den helt unika konstruktionen med bypass för både avluft och tilluft. Därmed leds både avluften och tilluften runt om värmeväxlaren när det inte finns behov för värmeåtervinning, det interna tryckfallet reduceras och fläktarnas varvtal sänks vilket medför strömbesparing för fläktdrift den specifika strömförbrukningen för lufttransport. På vintern leds både avluft och tilluft genom värmeväxlaren. På sommaren leds båda luftströmmarna runt om värmeåtervinningen och under övergångsperioderna moduleras båda luftströmmarna så den önskade tilluftstemperatur erhålls. Frånluften leds in uppifrån i värmeväxlaren, så att frånluften och ev. kondensvatten tillsammans leds lodrätt ner genom värmeväxlaren, vilket ger den mest stabila driften. Uteluften leds upp genom värmeväxlaren i motström, vilket ger den mycket höga temperaturverkningsgraden. Skydd mot isbildning Vid alla värmeåtervinningssystem finns det risk för isbildning och det är många parametrar som påverkar situationen. De viktigaste är: Hög temperaturverkningsgrad. Hög fuktighet i frånluften. Låg utetemperatur. När utsugna luften avger sin energi (kyls ner), kondenseras fukten till vattendroppar som rinner ut ur värmeväxlaren. För att säkerställa lågt tryckfall och minimera risken för isbildning har VEX350/VEX360 konstruerats så att kondensvattnet och den utsugna luften följs åt ner genom värmeväxlaren. Den höga verkningsgraden tillsammans med låg utetemperatur betyder, att det blir mycket kallt lokalt i värmeväxlaren och på vissa ställen riskerar man att vattnet fryser till is och hindrar avluftens genomströmning. Isbildning upptäcks genom att man mäter tryckfallet över värmeväxlaren. Vid låg fuktighet i utsugningsluften från exempelvis kontor kan temperaturen mycket väl vara under 0 C utan isbildning. Det innebär att avfrostningen endast startar om det finns is! Alltså ingen onödig avfrostning och inga energiförluster. När/om isbildningen startar i motströmsvärmeväxlaren och tryckfallet över värmeväxlaren ökar, startar avfrostningsfunktionen. Funktionen beror på flera olika förhållanden, vilket också framgår av ovanstående exempel /64

9 Metoderna beskrivs mer utförligt i handboken till aggregaten /64

10 Certifikat VEX350/VEX360 EXHAUSTO lägger stor vikt på att kunna lämna rätt information. Därför använder vi oss av tredje part för att mäta och kontrollera den information som vi lämnar. Eurovent-certifikat Den information som anges på modellerna VEX350/VEX360, är samtliga uppmätta värden. Aggregaten har genomgått ett stort testprogram på vår utvecklingsavdelning, där samtliga data för kapacitet, verkningsgrader och ljud har tagits fram genom test vid reella driftsituationer. För att dokumentera giltigheten för de angivna data har EXHAUSTO blivit Euroventcertifierade. Det betyder att en tredje part kontrollerar att de data som tas fram av vårt beräkningsprogram stämmer överens med den faktiska prestanda som aggregatet ger. Kontrollen sker genom att Eurovent väljer ut ett slumpmässigt aggregat för test hos certifierat laboratorium. När testresultaten visar sig stämma överens med våra angivna data kan vi behålla certifikatet. Det är kundens garanti för giltiga data. VDI6022 tysk hygienstandard EXHAUSTO har valt att konstruera aggregaten enligt den tyska hygienstandarden VDI6022. Det innebär att icke-metalliska material, till exempel packningar, filter mm. har testats och kontrollerats så att de inte befrämjar tillväxt av svampsporer och bakterier. VDI kräver Att aggregatet ska vara designat så att det är enkelt att rengöra. Det får inte finnas områden som man inte kan komma åt att rengöra och hålrum som man inte kommer ska förseglas. Skivor ska avgradas så att kanterna inte är vassa och hörnen ska vara avrundade så att man inte skadas vid rengöringen. Dessutom ska kondensbrickan ha fall mot utloppet så att vatten inte blir stående i aggregatet. Det är viktigt att kondensutloppet ansluts till avloppssystemet via ett vattenlås. Det betyder att aggregat som är konstruerade i enlighet med VDI6022 både är mer hygieniska och lättare att utföra service på /64

11 Tillbehör VEX350/VEX360 Det finns ett brett tillbehörsprogram till VEX350/VEX360 Vattenvärmebatteri HCW Oisolerat externt vattenvärmebatteri. En flexibel lösning där värmebatteriet kan monteras där tillgången till varmt vatten är enklast. Det vill säga att värmebatteriet till exempel kan monteras inomhus även om aggregatet står utomhus. Mer information om värmebatterier finns under kyl- och värmebatterier. Elvärmebatterier HCE Oisolerat externt elvärmebatteri. En flexibel lösning där elvärmebatteriet kan monteras där det är mest ändamålsenligt. Det vill säga att värmebatteriet till exempel kan monteras inomhus även om aggregatet står utomhus. Mer information om värmebatteriet finns under kyl- och värmebatterier. Vätskekylbatterier CCW Vätskekylbatteri finns isolerat och oisolerat. En flexibel lösning för kylning av ventilationsluften i de lokaler där kylning är nödvändigt, t.ex. lokaler som ligger åt söder. I lokaler åt norr är kylning oftast inte nödvändig. Mer information om vätskekylbatteriet finns under kyl- och värmebatterier. <> /64

12 Kyl-/värmebatteri DX Oisolerat externt batteri som kan användas både som förångare (kylbatteri) och kondensator (värmebatteri). Mer information om DX-kylbatterier finns under kyl- och värmebatterier. Avstängningsspjäll LS Avstängningsspjäll kan beställas med eller utan fjäderretur, för montering inomhus eller utomhus. Uppställning utomhus Skåpet är isolerat med 50 mm mineralull. För uppställning utomhus levereras aggregatet med tak, som gör det möjligt att föra ut kablar under taket på båda sidorna samt på baksidan av aggregatet. Vi rekommenderar att aggregat som monteras utomhus görs fast ytterligare enligt beskrivning i handboken. Vattenlås EXHAUSTO levererar även vattenlås till aggregatets kondensavlopp i dimension DN32. SYPHONUP (undertryck) för anslutning till kondensavloppet från aggregatet. SYPHONOP (övertryck) för anslutning till ev. kylbatteri i tilluftskanalen. SYPHONHE02 värmetråd kan köpas till för att hålla vattenlås och vattenrör frostfria. En termostat är monterad som säkrar en låg strömförbrukning /64

13 VEX350H Tekniska data VEX350H Aggregatdata: Min. luftflöde Max. luftflöde Upptagen effekt Strömförsörjning Max. fasström Max nollström 0,19 m3/s 1,1 m3/s 2,9 kw 3 x 400 V + N + PE 50 Hz 11,2 A (strömförbrukning tas från två faser och är ej sinusformad) 15 A (dimensionerande ström) Vikt driftklart aggregat Aggregatets vikt för transport 635 kg 260 kg värmeväxlarsektion 150 kg fläktsektion (2 st.) 75 kg sockel Data för motor och motorstyrning (MC) Motortyp Motorklass i enlighet med IEC Spänningsingång Överströmsskydd Reglering: Styrsignal med automatik Styrsignal med annan automatik Mediatemperatur (luft) EC-motor IE3 (högsta effektivitet) 1 x 230 V Inbyggt Steglös genom motorstyrning (MC) Modbus 0 10 V DC -20 C +40 C Omgivande temperatur (under drift): -20 C +40 C /64

14 Fläktdata Max. total verkningsgrad (A D) 60,0 % ECO mätuppställning (A D) A Krav på effektivitetsgrad 62N (2015) ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 74,4N Motordata (optimal driftspunkt) EC-motor Upptagen effekt Luftflöde Med motorstyrning (VSD) 1,253 kw 3279 m3/h Totaltryck 826 Pa Varvtal vid optimal driftspunkt 2902 Förutsättningar: Densitet = 1,2 kg/m 3 Tryckförhållande < 1,11 Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten) /64

15 Kapacitetsdiagram VEX350H VEX350H 100 % värmeåtervinning (vinterdrift) A = B = Kapacitetsdiagram med M5-filter SFP-diagram Arbetslinjer Tryckfallstillägg med F7 filter Tryckfallstillägg för värme-/kylyta /64

16 VEX350H 0 % värmeåtervinning (sommardrift) A = B = Kapacitetsdiagram med M5-filter SFP-diagram Arbetslinjer Tryckfallstillägg med F7 filter Tryckfallstillägg för värme-/kylyta För beräkning av kapacitetsdata hänvisar vi till produktvalsprogrammen Quickselect och EXselect. Den totala energiförbrukningen är jämnt fördelad mellan avlufts- och tilluftsfläktarna. Upptagen effekt för VEX: P 1 (W) = SFP (J/m 3 ) x q v (m 3 /s) /64

17 Temperaturverkningsgrad VEX350H Verkningsgrad med kondensering: Avluft = 20 C/55 rel. fukt. uteluft = -10 C/50 rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 1,0. Verkningsgrad utan kondensering med obalans: Avluft = 25 C/28 % rel. fukt. uteluft = 5 C/90 % rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 0,8. Verkningsgrad utan kondensering i enlighet med EN308: Avluft = 25 C/28 % rel. fukt. uteluft = 5 C/90 % rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 1,0. Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som: Tilluft Avluft = 0,8 och 1,0 t 2,2 - t 2,1 ɳ t = = Temperaturverkningsgrad t 1,1 - t 2,1 t 2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft) t 2,2 = Temperatur på tilluft t 1,1 = Temperatur på avluft /64

18 Ljuddata VEX350H VEX350H L WA1 Sugsida VEX350H L WA2 Trycksida /64

19 VEX350H L WA3 Omgivningar Ljudeffektnivå Sugsida (uteluft/avluft): L W1 = L WA1 + K W L WA1 avläses Ljudeffektnivå Omgivning: L W3 = L WA3 + K W L WA3 avläses Ljudeffektnivå Trycksida (tilluft/frånluft): L W2 = L WA2 + K W L WA2 avläses Ljudtrycknivå på 1 m avstånd Omgivning: L pa3 = L WA3 + K pa L WA3 avläses /64

20 K W (db) K pa Hz Område K 2K 4K 8K L W1 I II L W2 I II L W3 I II db(a) /64

21 Måttritningar VEX350H VEX350H Left 1.1 Avluft 1.2 Frånluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft Alla mått anges i mm. 1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup 2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x mm /64

22 VEX350H Right 1.1 Avluft 1.2 Frånluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft Alla mått anges i mm. 1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup 2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x mm /64

23 Utomhusutförande med tak Vid uppställning utomhus ska aggregatet göras fast i byggnaden i de anvisade punkterna, vilket framgår av handboken. Kondensavlopp Kondensavloppet (DN32) kan ledas ut i samtliga fyra riktningar. EXHAUSTO erbjuder ett komplett vattenlås och värmekablar för avloppet som tillbehör. (Avloppsrör för kondensvatten levereras inte av EXHAUSTO) = = = = Möjlig ledningsdragning /64

24 Split-aggregat VEX350H Om VEX350 ska transporteras in genom smala passager, där det inte är möjligt att få igenom det i sektioner kan aggregatet beställas som SPLIT-modell. Det innebär att aggregatet levereras monterat, men inte fogat, så att det kan tas isär på platsen, transporteras in i mindre delar och hopmonteras på den plats där det ska placeras. Arbetet ska utföras av en EXHAUSTO-certifierad servicemontör /64

25 VEX360H Tekniska data VEX360H Aggregatdata: Min. luftflöde Max. luftflöde Upptagen effekt Strömförsörjning Max. fasström Max nollström 0,30 m3/s 1,5 m3/s 5,0 kw 3 x 400 V + N + PE 50 Hz 18,0 A (strömförbrukning tas från två faser och är ej sinusformad) 23,5 A (dimensionerande ström) Vikt driftklart aggregat Aggregatets vikt för transport 702 kg 310 kg värmeväxlarsektion 156 kg fläktsektion (2 st.) 80 kg sockel Data för motor och motorstyrning (MC) Motortyp Motorklass i enlighet med IEC Spänningsingång Överströmsskydd Reglering: Styrsignal med automatik Styrsignal med annan automatik Mediatemperatur (luft) EC-motor IE3 (högsta effektivitet) 1 x 230 V Inbyggt Steglös genom motorstyrning (MC) Modbus 0 10 V DC -20 C +40 C Omgivande temperatur (under drift): -20 C +40 C /64

26 Fläktdata Max. total verkningsgrad (A D) 57,1 % ECO mätuppställning (A D) A Krav på effektivitetsgrad 62N (2015) ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 67,2N Motordata (optimal driftspunkt) EC-motor Upptagen effekt Luftflöde Med motorstyrning (VSD) 2,359 kw 4551 m3/h Totaltryck 1065 Pa Varvtal vid optimal driftspunkt 3078 Förutsättningar: Densitet = 1,2 kg/m 3 Tryckförhållande < 1,11 Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten) /64

27 Kapacitetsdiagram VEX360H VEX360H 100 % värmeåtervinning (vinterdrift) A = B = Kapacitetsdiagram med M5-filter SFP-diagram Arbetslinjer Tryckfallstillägg med F7 filter Tryckfallstillägg för värme-/kylyta /64

28 VEX360H 0 % värmeåtervinning (sommardrift) A = B = Kapacitetsdiagram med M5-filter SFP-diagram Arbetslinjer Tryckfallstillägg med F7 filter Tryckfallstillägg för värme-/kylyta För beräkning av kapacitetsdata hänvisar vi till produktvalsprogrammen Quickselect och EXselect. Den totala energiförbrukningen är jämnt fördelad mellan avlufts- och tilluftsfläktarna. Upptagen effekt för VEX: P 1 (W) = SFP (J/m 3 ) x q v (m 3 /s) /64

29 Temperaturverkningsgrad VEX360H Verkningsgrad med kondensering: Avluft = 20 C/55 rel. fukt. uteluft = -10 C/50 rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 1,0. Verkningsgrad utan kondensering med obalans: Avluft = 25 C/28 % rel. fukt. uteluft = 5 C/90 % rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 0,8. Verkningsgrad utan kondensering i enlighet med EN308: Avluft = 25 C/28 % rel. fukt. uteluft = 5 C/90 % rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 1,0. Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som: Tilluft Avluft = 0,8 och 1,0 t ɳ 2,2 - t 2,1 t = = Temperaturverkningsgrad t 1,1 - t 2,1 t 2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft) t 2,2 = Temperatur på tilluft t 1,1 = Temperatur på avluft /64

30 Ljuddata VEX360H VEX360H L WA1 Sugsida VEX360H L WA2 Trycksida /64

31 VEX360H L WA3 Omgivningar Ljudeffektnivå Sugsida (uteluft/avluft): L W1 = L WA1 + K W L WA1 avläses Ljudeffektnivå Omgivning: L W3 = L WA3 + K W L WA3 avläses Ljudeffektnivå Trycksida (tilluft/frånluft): L W2 = L WA2 + K W L WA2 avläses Ljudtrycknivå på 1 m avstånd Omgivning: L pa3 = L WA3 + K pa L WA3 avläses /64

32 K W (db) Hz Område K 2K 4K 8K L W1 I II L W2 I II L W3 I II K pa db(a) /64

33 Måttritningar VEX360H VEX360H Left 1.1 Avluft 1.2 Frånluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft Alla mått anges i mm. 1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup 2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x mm /64

34 VEX360H Right 1.1 Avluft 1.2 Frånluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft Alla mått anges i mm. 1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup 2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x mm /64

35 Utomhusutförande med tak Vid uppställning utomhus ska aggregatet göras fast i byggnaden i de anvisade punkterna, vilket framgår av handboken. Kondensavlopp Kondensavloppet (DN32) kan ledas ut i samtliga fyra riktningar. EXHAUSTO erbjuder ett komplett vattenlås och värmekablar för avloppet som tillbehör. (Avloppsrör för kondensvatten levereras inte av EXHAUSTO) ==== Möjlig ledningsdragning /64

36 Split-aggregat VEX360H Om VEX360 ska transporteras in genom smala passager, där det inte är möjligt att få igenom det i sektioner kan aggregatet beställas som SPLIT-modell. Det innebär att aggregatet levereras monterat, men inte fogat, så att det kan tas isär på platsen, transporteras in i mindre delar och hopmonteras på den plats där det ska placeras. Arbetet ska utföras av en EXHAUSTO-certifierad servicemontör /64

37 EXact2-automatik, VEX350/360 Allmänt EXact2-automatik Bakom den enkla manövreringen säkrar den avancerade EXact2-automatiken optimal driftsekonomi. Automatiken anpassas enkelt efter den dagliga rytmen på användningsstället, t.ex. skolan, kontoret eller i bostaden. EXact2-automatikens egenskaper Enkel manövrering Tre användarnivåer, varav två med behörighetskod (tekniker och specialist) Flera inomhusklimatnivåer som bl.a. via inbyggt veckour kan anpassa ventilationen efter aktuellt behov Se flera utvalda funktioner i funktionsöversikten /64

38 HMI manöverpanel EXact2 Manöverpanelen är uppbyggd så att den kan användas i två lägen, öppen och stängd. I stängt tillstånd har man bara tillgång till manöverpanelen för de vanliga, dagligen använda funktionerna. Användaren kan alltså inte oavsiktligt komma åt eller ändra mer avancerade menyer eller parametrar. I öppet tillstånd ger panelen åtkomst till ytterligare knappar och menyer och därmed till mer avancerade funktioner för tekniker eller specialist. Det krävs en kod för åtkomst till manöverpanelen i öppet läge. Användarmeny Användarmenyn är det dagligen använda gränssnittet som via talande symboler informerar om anläggningens tillstånd och samtidigt ger möjlighet att tillfälligt ändra temperatur- och ventilationsnivåer. Specialistmeny Behovet av handböcker har minimerats genom de mycket informativa hjälptexterna i gult. Hjälptexterna finns på tekniker- och specialistnivå /64

39 Ikoner på displayen Via grafiske element har vi gjort det lättare att förstå den information som visas på displayen. Temperatur-/ventilationsnivå Temperatur- och ventilationsnivån kan snabbt och enkelt ändras tillfälligt. Börvärden visas i displayen tillsammans med talande symboler. Larm/varning EXact2-automatiken varnar för störningar i driften genom att visa varningssymbolen. Vid allvarligare störningar visas larmklockan på displayen. Externt stopp Om ventilationssystemet har stoppats genom den möjlighet som finns till externt start/stopp visas denna symbol i displayen. Avfrostning När den inbyggda avfrostningsfunktionen är i drift kommer frostsymbolen att visas i displayen. Manuell drift EXact2-automatiken kan köras i manuell drift, som i displayen symboliseras av handsymbolen. Veckoschema Om automatiken är inställd för drift med aktiverat veckoschema visas klocksymbolen på displayen. Åsidosättning Vid ändring av börvärdet för temperatur- och ventilationsnivåerna visas överstyrningssymbolen tills överstyrningen upphör vid nästa växling enligt veckoschemat. Sommartid/vintertid EXact2-automatiken växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid. Symbolen visar aktuell inställning /64

40 Extern kommunikation Webbserver EXact2-automatiken levereras som standard utan webbserver. Vid extrautrustning med webbserver erhålls följande möjligheter: 1. En lokal PC kan anslutas till aggregatet för övervakning och inställning. 2. Aggregatet kan kopplas till ett lokalt nätverk (LAN) och kan nås av en PC på samma nät. 3. Aggregatet kan anslutas till Internet och kan nås av externa datorer. Gemensamt för alla möjligheterna är att det enda krav som ställs på PC:n är tillgång till en webbläsare. Webbservern är skyddad med behörighetskod. Webbserverns användargränssnitt är uppbyggt på samma logiska sätt som menyerna på manöverpanelen. Likheterna gör systemet lättanvänd. Översiktsbilden är färdigkonfigurerad och klar för övervakning av ventilationsaggregatet. Webbservern kan t.ex. skicka e-post vid larm och lagra värden. Anslutning till Överordnat system Aggregatet kan som standard kommunicera via Modbus RTU RS485, BACnet MSTP eller BACnet IP. Ett Överordnat system som använder dessa kommunikationsformer kan därför lätt anslutas till aggregatet. Konvertering till andra protokoll Det är det möjligt att ansluta aggregaten till ett överordnat system med andra protokoll via en konverter (gate-way). Konverteraren är extrautrustning och följande möjligheter finns tillgängliga: 1. MLON Modul för konvertering till LON 2. MTCP Modul för konvertering till Modbus TCP/IP /64

41 Testa EXact2-styrningen online EXact2-styrningen kan testas online på ett VEX340-aggregat, som står hos EXHAUSTO i Langeskov. Detta aggregat är placerat fristående och utan kanalanslutningar. Man får åtkomst till styrningen via adressen För tekniker-åtkomst till anläggningen ska man använda följande: Användarnamn: VEX340 Behörighetskod: 1111 (fyra ettor) OBS! Endast en användare kan vara inloggad åt gången /64

42 Funktionsöversikt aggregat VEX350/360 Funktion/komponent Beskrivning +Standard Filtervakt Bypass Tryckgivare för övervakning av tryckfall över filter aktiverar larm vid större tryckfall än inställt värde och Early Warnings Vid modulerande bypass av avluften minskas värmeåtervinningen så att den önskade tilluftstemperaturen upprätthålls om våren, sommaren och hösten Temperaturgivare 1) I avluftsstutsen för mätning/styrning av rumstemperatur + -Tillbehör 2) I frånluftsstutsen för mätning av frånluftstemperaturen + 3) I uteluftsstutsen för utetemperaturkompensering och nattkylning + 4) I tilluftsstutsen för mätning/styrning av tilluftstemperaturen + 5) Kanaltemperaturgivare - 6) Rumstemperaturgivare - Överhettningsskydd Vid fara för överhettning av motorer och motorstyrningen stoppas anläggningen manuell återställning Brandlarm Avstängningsspjäll för uteluft (krav vid vattenvärmebatteri) Avstängningsspjäll frånluft Brandtermostater (40/50/70 C), rökdetektorer och andra brandlarmskontakter kan anslutas. Man kan ställa in aggregatets funktion när brandlarmet löser ut Spjäll monterat i uteluftskanalen stängs när anläggningen stoppas kan levereras med motor med fjäderretur - (+) Spjäll monterat i frånluftskanalen stängs när anläggningen stoppas kan levereras med motor med fjäderretur Temperaturreglering Reglering av tilluftstemperaturen + Reglering av rumstemperaturen /64

43 Funktion/komponent Beskrivning +Standard -Tillbehör Kompenseringsfunktioner Utetemperaturkompensering + Nattkylning Minskning av luftflödet + Utomhuskompensering av luftflödet + Sommarkompensering + CO 2 -kompensering + Fuktkompensering + Anläggningen kan ställas in för start under natten för nedkylning av byggnaden Manöverpanel Panel för manövrering på användar-, tekniker- och specialistnivå + Veckotimer För inställning av önskade tidpunkter för växling mellan inomhusklimatnivåer Webbserver Webbserver med möjlighet för styrning och övervakning - Buskommunikation (kräver webbserver) Modbus RTU RS485, BACnet MSTP, BACnet IP Modbus TCP/IP - LONWORKS - Återvinning av kyla Återvinning av kyla efter behov + Konstanttrycksreglering Möjlig både på avlufts- och tilluftssidan - Rörelsegivare (PIR) För automatisk reglering av inneklimatnivåer - Mätning av luftflöde Luftflödet visas på manöverpanelen + Inomhusklimatnivåer Tidsstyrd (komfort, standby, ekonomi, av) + Manuell + Larmlogg Visning av de senaste 100 larmen. + Timräknare Tilluftsmotor och avluftsmotor + Larmrelä Relä för externt alarm (potentialfri) /64

44 Funktionsöversikt värmebatterier EXact2 HCW Externt vattenvärmebatteri Funktion/komponent Temperaturgivare Variabel motorventil Cirkulationspumpsstyrning Beskrivning 1) I tilluftsstuts för mätning/styrning av tilluftstemperaturen 2) På returledningen från vattenvärmebatteriet för att hålla värmebatteriet varmt och för att frostskydda det 3) Som frostskydd av externa rörledningar till värmebatteriet (extrautrustning) 4) Temperaturgivare på tilloppsledning till vattenvärmebatteriet Ventil som steglöst styr vattenflödet till värmebatteriet beroende på värmebehovet 1) Styrning av cirkulationspump till vattenvärmebatteriet 2) Varmhållningsfunktion (håller värmebatteriet frostfritt) 3. Inbyggd styrning för underhållsdrift av cirkulationspumpen under perioder utan värmebehov HCE Externt elvärmebatteri Funktion/komponent Beskrivning Temperaturgivare I tilluftskanalen för mätning/styrning av tilluftstemperaturen Överhettningssäkring 1) TSA60 sitter på kretskortet, utlöser vid 60 C och har manuell återställning på manöverpanelen 2) TSA70 sitter i luftflödet, utlöser vid 70 C och har automatisk återställning 3) TSA120 sitter i luftflödet, utlöser vid 120 C och har manuell återställning i värmebatteri och på manöverpanelen /64

INNEHÅLL: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INNEHÅLL: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INNEHÅLL: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hämta alla produktdata om VEX330H Allmänt VEX330H kompaktaggregat Ett av marknadens mest kompakta ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare.

Läs mer

INNEHÅLL: VEX350H/360H/VEX370H. Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350-360-370

INNEHÅLL: VEX350H/360H/VEX370H. Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350-360-370 INNEHÅLL: VEX350H/360H/VEX370H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350-360-370 VEX350H/360H/VEX370H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat Hämta alla produktdata om VEX350H/360H/VEX370H Allmänt VEX350/VEX360/VEX370

Läs mer

INNEHÅLL: VEX100C undertaksaggregat VEX140C

INNEHÅLL: VEX100C undertaksaggregat VEX140C INNEHÅLL: VEX100C undertaksaggregat VEX140C VEX100C undertaksaggregat Hämta alla produktdata om VEX140C Allmänt VEX140C VEX140C är en platsbesparande lösning för montering under tak. Med VEX140C erhålls

Läs mer

EXHAUSTO LIVING Energioptimerad ventilation för bostäder

EXHAUSTO LIVING Energioptimerad ventilation för bostäder VARFÖR VEX300: Hög temperaturverkningsgrad VEX300 - Serien Valet är ditt, nu med ännu mer luft Integrerad rökgasevakuering Lågt SFP-tal ger låg energiförbrukning Flexibel automatik EXact2 Marknadens kompaktaste

Läs mer

INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV

INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV DTV Takfläkt, vertikal avluft Hämta alla produktdata om DTV takfläkt Kapacitet överblick DTV Kapacitet l/s Min Max. DTV160-4-1 16 88 DTV200-4-1 33 189 DTV250-4-1EC

Läs mer

INNEHÅLL: VEX308 Decentraliserad ventilation VEX308

INNEHÅLL: VEX308 Decentraliserad ventilation VEX308 INNEHÅLL: VEX308 Decentraliserad ventilation VEX308 VEX308 Decentraliserad ventilation Hämta alla produktdata om VEX308 Allmänt VEX308 decentraliserad ventilation för skolor, butiker och kontor Ett ventilationsaggregat

Läs mer

INNEHÅLL: VEX100H+V Kompaktaggregat VEX100H+V

INNEHÅLL: VEX100H+V Kompaktaggregat VEX100H+V INNEHÅLL: VEX100H+V Kompaktaggregat VEX100H+V VEX100H+V Kompaktaggregat Hämta alla produktdata om VEX140H+V, VEX150H+V, VEX160H+V, VEX170H Allmänt VEX100-serien VEX140, 150 och 160 kan beställas i antingen

Läs mer

Larmlista. Huvudstyrning VEX Enhet. Fel nr. Kategori. Felavhjälpning. Larmbeskrivning. xx yy z 00 01 1

Larmlista. Huvudstyrning VEX Enhet. Fel nr. Kategori. Felavhjälpning. Larmbeskrivning. xx yy z 00 01 1 lista Huvudstyrning VEX 00 01 1 Strömförsörjningen ansluten till styrningen 00 02 1 Okänd omstart av styrningen 00 03 1 En watchdog startade om styrningen 00 04 1 Programvaran startade om styrningen AHUC

Läs mer

INNEHÅLL: VEX340H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX340H

INNEHÅLL: VEX340H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX340H INNEHÅLL: VEX340H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX340H VEX340H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat Hämta alla produktdata om VEX340H Allmänt VEX340H kompaktaggregat Ett luftbehandlingsaggregat med motströmsvärmeväxlare

Läs mer

INNEHÅLL: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INNEHÅLL: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INNEHÅLL: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hämta alla produktdata om VEX330H Allmänt VEX330H kompaktaggregat Ett av marknadens mest kompakta ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

INNEHÅLL: VEX100H+V Kompaktaggregat VEX

INNEHÅLL: VEX100H+V Kompaktaggregat VEX INNEHÅLL: VEX100H+V Kompaktaggregat VEX140-150-160-170 VEX100H+V Kompaktaggregat Hämta alla produktdata om VEX140H+V, VEX150H+V, VEX160H+V, VEX170H Allmänt VEX100-serien VEX140, 150 och 160 kan beställas

Läs mer

INNEHÅLL: VVR väggfläkt VVR

INNEHÅLL: VVR väggfläkt VVR INNEHÅLL: VVR väggfläkt VVR VVR väggfläkt Hämta alla produktdata om VVR väggfläkt Kapacitet överblick VVR Kapacitet l/s Min Max. VVR160-4-1 16 102 VVR200-4-1 36 238 VVR250-4-1EC 69 463 VVR315-4-1EC 130

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

SMART med roterande vã xlare

SMART med roterande vã xlare INHOLD: SMART modulaggregat SMART med roterande vã xlare SMART modulaggregat Allmänt SMART-serien är kompletta luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare. Aggregaten är utrustade med inbyggd automatik

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC RT 25S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 25S-EC Allmänt REC Temovex 25S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

6.4 Larmlista. Huvudstyrning VEX Enhet. Fel nr. Kategori. Felavhjälpning. Larmbeskrivning. xx yy z

6.4 Larmlista. Huvudstyrning VEX Enhet. Fel nr. Kategori. Felavhjälpning. Larmbeskrivning. xx yy z 6.4 lista Huvudstyrning VEX 00 01 1 Strömförsörjningen ansluten till styrningen 00 02 1 Okänd omstart av styrningen 00 03 1 En watchdog startade om styrningen 00 04 1 Programvaran startade om styrningen

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar TIME ec Kompakt luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregaten

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 4S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 4S-EC-RS REC Temovex 4S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat Nya REC Temovex 1S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 1S-EC-RS REC Temovex 1S-EC-RS Används med fördel som trapphusaggregat - Upp till 8 st lägenheter - Kompakt Lättplacerad Kostnadseffektiv

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

TOPP med roterande växlare

TOPP med roterande växlare INNEHÅLL: TOPP modulaggregat TOPP med roterande växlare TOPP modulaggregat Allmänt TOPP-serien är kompletta luftbehandlingsaggregat med korsströmsvärmeväxlare. Aggregaten är utrustade med inbyggd digital

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 4S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 4S-EC-RS ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion - Energisparfunktion

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Värmepump & kylaggregat i ett

Värmepump & kylaggregat i ett + + Värmepump & kyl i ett Den reversibla kylvärmepumpen ThermoCooler HP går att integrera i våra Envistar Flex-. Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingset.

Läs mer

Balanserad ventilation för lokaler

Balanserad ventilation för lokaler Balanserad ventilation för lokaler Flexit Albatros-serien 280-1400 lit/sek Albatros S10 R toppanslutning Aggregat Luftvolym Kanalmotstånd S10 R 280 l/s 200 Pa Aggregat: S10 R Automatik: CS 2000 Höjd: 1360

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Trisolair 52 och 59 LUFTMÄNGD: m 3 /h

Trisolair 52 och 59 LUFTMÄNGD: m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med 3-stegs plattvärmeväxlare Väljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 59 26 0 - förenklad visualisering 52 och 59 LUFTMÄNGD:.200 5.000 m 3 /h Översikt: Temperaturverkningsgrad

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

VEX340H med motströmsvärmeväxlare och EXact automatik

VEX340H med motströmsvärmeväxlare och EXact automatik 3004114-2012-03-22 VEX340H VEX340H med motströmsvärmeväxlare och EXact automatik Aggregatet levereras med (fabriksmonterad): VEX340 Kompaktfilter FP OD (utomhusmontage) Följande tilbehör medföljer (löst):

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 400S-EC Allmänt REC Temovex 250S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

4 Larm och larminformation

4 Larm och larminformation 3004494-2013-02-16, VEX100 6. 6.1 och info (meny 4) Obs! Vid fel eller störningar på anläggningen Kontrollera Aktuell lista (meny 4) för larmmeddelanden och använd larmlistan längst bak i denna handledning.

Läs mer

X-Vent II - 500 NEW GENERATIO. X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation

X-Vent II - 500 NEW GENERATIO. X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation X-Vent II - 500 N NEW GENERATIO X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation X-Vent II - 500......... 2 Energidata............. 4 Vägg- och takmodell..... 5 Modellöversikt.........

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89

Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89 Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89 Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89 återvinner energi ur frånluften via en effektiv motströmsvärmeväxlare. Aggregatet är utrustat med Fläkt Woods styrsystem Curo som kompletteras

Läs mer

RIRS Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

RIRS Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad 400-1900 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! 400-1900 aggregaten finns nu med nya styrfunktioner

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDAS

Värmeåtervinningsaggregat RDAS Värmeåtervinningsaggregat RDAS Värmeåtervinningsaggregat RDAS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDAR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö.

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. HERU Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. Innehåll LUFTKVALITET ÄR LIVSKVALITET...3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT...4 REN LUFT INOMHUS

Läs mer

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s Emil, Ida Flödesområde 0,1-0,28 m 3 /s 80904 1 Rumsaggregat IDA Allmänt Rumsaggregat IDA är ett komplett luftbehandlingsaggregat avsett att installeras vid såväl nybyggnation som vid klimatförbättringar

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR LÄGENHETER Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat Piccolo ON -modellerna I en liten bostad kan det vara svårt att finna plats

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Komfortventilation Adconair 76 Nu även med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Adconair typ 76 AdiabaticPro - förenklad visualisering Adconair lämpligt

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment [ 15-300 kw ] Kompaktaggregat med integrerad styr GEA COM4plus En smart energieffektiv lösning 1.600-25.000 m 3 /h Air Treatment Snaval Snaval - storlekar och luftflöden Storlek 1 2 3 4 5 6 7 CL90 m 3

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Elinstallationsguide för VEX340H med EXact-automatik

Elinstallationsguide för VEX340H med EXact-automatik 3004128-2011-08-29 Elinstallationsguide för VEX340 med EXact-automatik Elinstallationsguide för VEX340H med EXact-automatik El-installation...Avsnitt 1 + 2 Bruksanvisning i original EXHAUSTO A/S Odensevej

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

Kompakt aggregat (plug&play)

Kompakt aggregat (plug&play) CompAir CF, CompAir RW (Roterande värmeväxlare) CompAir CompAir är en serie luftbehandlingsaggregat i sju storlekar, avsedda för luftflöden från 500 upp till 11 000 m³/tim. Aggregatens viktigaste egenskap

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat KLASIK

Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat Aggregatserien KLASIK erbjuder kunden en pålitlig och kvalitativ utrustning med tekniska parametrar som gör det möjligt att

Läs mer

Ventilationsaggregat. 5 års garanti

Ventilationsaggregat. 5 års garanti Ventilationsaggregat A70T 5 års garanti Produktbeskrivning Ventilationsaggregat A70T är av typ kryddhyllemodell och monteras i kök tillsammans med spiskåpa eller i annat utrymme med separat styrenhet.

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare INSTALLATIONSANVISNING FÖR FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare Exhausto AB Verkstadsgatan 13 542 33 Mariestad Tel. 0501-39 33 40 Fax 0501-39 33 41 info@exhausto.se www.exhausto.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

Komponent Gör följande... 1 gång årligen Byts när displayen visar filterlarm. Det är lämpligt att byta båda filtren samtidigt.

Komponent Gör följande... 1 gång årligen Byts när displayen visar filterlarm. Det är lämpligt att byta båda filtren samtidigt. 3004693-2013-03-13 VE340H - 5. 5.1 Driftsvisningar i manöverpanelen HMI-panel Se i Handboken för Eact för VE320/330/340/350/360 hur man via teknikermenyn (lösenord 1111) kan gå in i meny 2 Driftsvisningar

Läs mer

AERO med plattväxlare

AERO med plattväxlare INNEHÅLL: AERO modulaggregat AERO med plattväxlare AERO modulaggregat Allmänt Denna serie aggregat kan levereras för luftflöden upp till 40 000 m3/h. Alla storlekar har horisontell konstruktion och kan

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer

Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer EC Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer Innehåll EC-FLÄKTAR... 5 CK 125 C EC... 6 CK 150 B EC... 6 CK 160 B EC... 7 CK 160 C EC... 7 CK 200 B EC... 8 CK 250 B EC...

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering vilket medför en noggrann

Läs mer

OKTOBER 2012. Låt naturen komma inomhus

OKTOBER 2012. Låt naturen komma inomhus OKTOBER 2012 Låt naturen komma inomhus 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet 250-1000 m³/h, kan användas i dessa lokaler : skolor kontorslokaler möteslokaler matsal institutioner paviljonger

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 2 RECOM 4. Kompaktaggregat för bostadshus Finns i två versioner för bostäder upp till 250 m 2

Bostadsaggregat RECOM 2 RECOM 4. Kompaktaggregat för bostadshus Finns i två versioner för bostäder upp till 250 m 2 2 4 Kompaktaggregat för bostadshus Finns i två versioner för bostäder upp till 250 m 2 Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid.

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Novenco luftbehandlingsaggregat. Climaster ZCF September 2009

Novenco luftbehandlingsaggregat. Climaster ZCF September 2009 Novenco luftbehandlingsaggregat Climaster ZCF September 2009 Få rätsida på inomhusklimatet och frisk luft med komfort Klädesbutiker, sporthallar, skolor och dagis är platser där inomhusklimatet spelar

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

ABC VAV MP. Produktblad Montage VARIABEL/KONSTANTFLÖDESDON

ABC VAV MP. Produktblad Montage VARIABEL/KONSTANTFLÖDESDON ABC VAV MP VARIABEL/KONSTANTFLÖDESDON 2014-06 Produktblad Montage 1 ABC-VAV MP Variabel / Konstantflödesdon - Dimension Ø100 till Ø630 mm - Finns i oisolerat/isolerat/modbus utförande - Ovalt spjällblad

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat Värmeåtervinningsaggregat Värmeåtervinningsaggregat är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering vilket

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer