INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H"

Transkript

1 INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

2 VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat Allmänt VEX350/VEX360 kompaktaggregat VEX350/VEX360 är en serie ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare som klarar luftflöden upp till 5400 m 3 /h De är konstruerade så att de har maximal temperaturverkningsgrad samt ett mycket lågt SFP-värde. Läs mer om hur man uppnår stora energibesparingarna under Unika luftvägar. VEX350/VEX360 är uppbyggd av moduler, vilket ger den stora fördelen att man kan få in dem genom en dörröppning på 90 x 200 cm och därför levereras de i sektioner. Det är dessutom möjligt att beställa aggregaten som SPLIT, om det inte finns utrymme att transportera in dem i sektioner. Konstruktionen är mycket flexibel. Aggregaten kan beställas i LEFT- eller RIGHT-utförande med till- och avluftsstutsarna antingen på gaveln eller på toppen. Aggregaten kan även beställas som utomhusmodeller. De monteras med ett tak som skyddar mot väder och vind /64

3 Unika luftvägar VEX350/VEX360 Konstruktionen är utformad på ett sådant sätt att luften under övergångsperioder och vid sommardrift kan ledas utanför värmeväxlaren, via bypass, vid reducerat eller inget behov av värmeåtervinning. Det finns bypass på både avlufts- och tilluftssidan. Vid sommardrift, utan värme- eller kylåtervinning, leds både uteluften och frånluften via bypass vid sidan av värmeväxlaren. Därigenom minskas det interna tryckfallet, anläggningens strömförbrukning för fläktarna minskar och SFPvärdet sjunker. Om man väljer återvinning av kyla i EXact-automatiken kommer båda luftflödena att ledas genom värmeväxlaren under både sommar och vinter. Se animationen animationen av de unika luftvägarna på höger sida. Vid vinterdrift, med värmeåtervinning, leds frånluften in uppifrån och lodrätt genom motströmsvärmeväxlaren tillsammans med ev. kondensvatten. Uteluften leds in nertill och upp genom värmeväxlaren motströms /64

4 Energi- och SFP-beräkningar I det visade exemplet reduceras den specifika elförbrukningen från J/m 3 till J/m 3 i genomsnitt över hela året. Det är alltså ingen oväsentlig besparing. Beräkningen är också mycket beroende av förutsättningarna och bör för varje beräknas för varje enskilt fall med hjälp av EXselect. I ovan nämnda exempel var bostadsventilation var förutsättningarna: Frånluftstemperatur/fuktighet: 22 C/33 % rel. fukt. Önskad tilluftstemperatur 20 C Temperaturverkningsgrad: 80% Återvinning av kyla: Aktiverad Energiberäkningar beror i hög grad på den aktuella situationen, t.ex. förväntad frånluftstemperatur och önskad tilluftstemperatur. Energiförbrukningen vid avfrostning beror mycket på frånluftens fuktighet. I bostadshus börjar isbildningen i värmeväxlarna normalt vid en utetemperatur på cirka -4 C till -6 C, medan det i kontorsfastigheter normalt inte förekommer isbildning. För att minimera energiförbrukningen vid avfrostning är det viktigt att isbildningen upptäcks genom mätning av tryckfallet över värmeväxlaren, på det sätt som sker för VEX350/VEX360. Brandfunktion: Aggregatet klarar 70 0 i 60 min. Bypass förbi växlaren finns som standard och även en lösning med bypass förbi frånluftsfiltret finns, kontakta EXHAUSTO för mer information /64

5 Konstruktion VEX350/VEX360 De kompakta aggregaten är konstruerade i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI6022, som garanterar ett aggregat som är enkelt att utföra service på, och där det inte bildas svampar eller andra bakterier som kan försämra luftens kvalitet. Läs mer under certifikat längre ner på sidan. Skåp Skåpen är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 i enlighet med EN/ISO och är isolerade med 50 mm mineralull. Det medför en låg ljudnivå i omgivningen/uppställningsrummet. Panelkonstruktionen minimerar bildningen av köldbryggor i aggregatet. Motorsektioner Motorsektionerna är monterade i vibrationsdämpare, vilket innebär mindre buller och vibrationer i kanalerna och att man inte behöver montera flexibla anslutningar mellan aggregat och kanalsystem. Motorsektionerna är utdragbara för enklare service. Motorerna är av typ EC med mycket hög verkningsgrad, och uppfyller redan nuecodesign-direktivets krav som börjar gälla den 1 januari Fläkthjul EXstream prestanda Aggregatet är försett med EXHAUSTOs EXstream fläkthjul, ett av marknadens ledande fläkthjul gäller låg energiförbrukning och låg ljudnivå. AHUC Huvudkort Den lättåtkomliga kopplingslådan med inbyggd huvudströmbrytare och automatsäkringar säkerställer enkel åtkomst för anslutning och justering /64

6 Kassettfilter Kassettfiltren är lätta att byta och kan beställas som i filterklass M5 eller F7. EN779 Filterstorlek M5: 3,6 m 2, 750 x 414 x 96 mm Filterstorlek F7: 11,2 m 2, 750 x 414 x 96 mm Monteringssockel Som standard medföljer en monteringssockel med fötter, som har en justerbar höjd på mm. Aggregatet monteras i botten med hjälp av sockeln och med snäpplås i toppen /64

7 Energi VEX350/VEX360 Energisparventilation Vid konstruktionen av aggregaten har man gjort mycket för att luftströmmen genom aggregatet ska ske så smidigt som möjligt för att hålla tryckfallet så lågt som möjligt. Motströmsvärmeväxlare I VEX350/360 finns det fyra motströmsväxlare av aluminium, vars luftströmmar är helt åtskilda. De är konstruerade på ett sådant sätt att förhållandet mellan värmeåtervinning och tryckfall är optimalt. Det innebär att man uppnår en mycket hög temperaturverkningsgrad och en låg energiförbrukning. Verkningsgrad utan kondensering: % Verkningsgrad med kondensering: upp till 94 % Vikt: 4 st. à 13,5 kg EC-motorer Genom kombinationen av högteknologiska EC-motorer och EXHAUSTOs motorstyrning erhålls mycket låg strömförbrukning och med EXstream fläkthjul erhålls samtidigt hög effekt. Energimärkning Med EXHAUSTOs beräkningsprogram kan man få en energimärkning som anger energiklassen för aggregatet under de definierade driftsförhållandena /64

8 Unikt frostskydd VEX350/VEX360 innovativ detektering av isbildning och avfrostningsfunktion VEX350/VEX360 är konstruerad så att en mycket hög temperaturverkningsgrad uppnås om vinter och en kraftig minskning av den specifika strömförbrukningen för lufttransport. Bypass-konstruktion Det beror på den helt unika konstruktionen med bypass för både avluft och tilluft. Därmed leds både avluften och tilluften runt om värmeväxlaren när det inte finns behov för värmeåtervinning, det interna tryckfallet reduceras och fläktarnas varvtal sänks vilket medför strömbesparing för fläktdrift den specifika strömförbrukningen för lufttransport. På vintern leds både avluft och tilluft genom värmeväxlaren. På sommaren leds båda luftströmmarna runt om värmeåtervinningen och under övergångsperioderna moduleras båda luftströmmarna så den önskade tilluftstemperatur erhålls. Frånluften leds in uppifrån i värmeväxlaren, så att frånluften och ev. kondensvatten tillsammans leds lodrätt ner genom värmeväxlaren, vilket ger den mest stabila driften. Uteluften leds upp genom värmeväxlaren i motström, vilket ger den mycket höga temperaturverkningsgraden. Skydd mot isbildning Vid alla värmeåtervinningssystem finns det risk för isbildning och det är många parametrar som påverkar situationen. De viktigaste är: Hög temperaturverkningsgrad. Hög fuktighet i frånluften. Låg utetemperatur. När utsugna luften avger sin energi (kyls ner), kondenseras fukten till vattendroppar som rinner ut ur värmeväxlaren. För att säkerställa lågt tryckfall och minimera risken för isbildning har VEX350/VEX360 konstruerats så att kondensvattnet och den utsugna luften följs åt ner genom värmeväxlaren. Den höga verkningsgraden tillsammans med låg utetemperatur betyder, att det blir mycket kallt lokalt i värmeväxlaren och på vissa ställen riskerar man att vattnet fryser till is och hindrar avluftens genomströmning. Isbildning upptäcks genom att man mäter tryckfallet över värmeväxlaren. Vid låg fuktighet i utsugningsluften från exempelvis kontor kan temperaturen mycket väl vara under 0 C utan isbildning. Det innebär att avfrostningen endast startar om det finns is! Alltså ingen onödig avfrostning och inga energiförluster. När/om isbildningen startar i motströmsvärmeväxlaren och tryckfallet över värmeväxlaren ökar, startar avfrostningsfunktionen. Funktionen beror på flera olika förhållanden, vilket också framgår av ovanstående exempel /64

9 Metoderna beskrivs mer utförligt i handboken till aggregaten /64

10 Certifikat VEX350/VEX360 EXHAUSTO lägger stor vikt på att kunna lämna rätt information. Därför använder vi oss av tredje part för att mäta och kontrollera den information som vi lämnar. Eurovent-certifikat Den information som anges på modellerna VEX350/VEX360, är samtliga uppmätta värden. Aggregaten har genomgått ett stort testprogram på vår utvecklingsavdelning, där samtliga data för kapacitet, verkningsgrader och ljud har tagits fram genom test vid reella driftsituationer. För att dokumentera giltigheten för de angivna data har EXHAUSTO blivit Euroventcertifierade. Det betyder att en tredje part kontrollerar att de data som tas fram av vårt beräkningsprogram stämmer överens med den faktiska prestanda som aggregatet ger. Kontrollen sker genom att Eurovent väljer ut ett slumpmässigt aggregat för test hos certifierat laboratorium. När testresultaten visar sig stämma överens med våra angivna data kan vi behålla certifikatet. Det är kundens garanti för giltiga data. VDI6022 tysk hygienstandard EXHAUSTO har valt att konstruera aggregaten enligt den tyska hygienstandarden VDI6022. Det innebär att icke-metalliska material, till exempel packningar, filter mm. har testats och kontrollerats så att de inte befrämjar tillväxt av svampsporer och bakterier. VDI kräver Att aggregatet ska vara designat så att det är enkelt att rengöra. Det får inte finnas områden som man inte kan komma åt att rengöra och hålrum som man inte kommer ska förseglas. Skivor ska avgradas så att kanterna inte är vassa och hörnen ska vara avrundade så att man inte skadas vid rengöringen. Dessutom ska kondensbrickan ha fall mot utloppet så att vatten inte blir stående i aggregatet. Det är viktigt att kondensutloppet ansluts till avloppssystemet via ett vattenlås. Det betyder att aggregat som är konstruerade i enlighet med VDI6022 både är mer hygieniska och lättare att utföra service på /64

11 Tillbehör VEX350/VEX360 Det finns ett brett tillbehörsprogram till VEX350/VEX360 Vattenvärmebatteri HCW Oisolerat externt vattenvärmebatteri. En flexibel lösning där värmebatteriet kan monteras där tillgången till varmt vatten är enklast. Det vill säga att värmebatteriet till exempel kan monteras inomhus även om aggregatet står utomhus. Mer information om värmebatterier finns under kyl- och värmebatterier. Elvärmebatterier HCE Oisolerat externt elvärmebatteri. En flexibel lösning där elvärmebatteriet kan monteras där det är mest ändamålsenligt. Det vill säga att värmebatteriet till exempel kan monteras inomhus även om aggregatet står utomhus. Mer information om värmebatteriet finns under kyl- och värmebatterier. Vätskekylbatterier CCW Vätskekylbatteri finns isolerat och oisolerat. En flexibel lösning för kylning av ventilationsluften i de lokaler där kylning är nödvändigt, t.ex. lokaler som ligger åt söder. I lokaler åt norr är kylning oftast inte nödvändig. Mer information om vätskekylbatteriet finns under kyl- och värmebatterier. <> /64

12 Kyl-/värmebatteri DX Oisolerat externt batteri som kan användas både som förångare (kylbatteri) och kondensator (värmebatteri). Mer information om DX-kylbatterier finns under kyl- och värmebatterier. Avstängningsspjäll LS Avstängningsspjäll kan beställas med eller utan fjäderretur, för montering inomhus eller utomhus. Uppställning utomhus Skåpet är isolerat med 50 mm mineralull. För uppställning utomhus levereras aggregatet med tak, som gör det möjligt att föra ut kablar under taket på båda sidorna samt på baksidan av aggregatet. Vi rekommenderar att aggregat som monteras utomhus görs fast ytterligare enligt beskrivning i handboken. Vattenlås EXHAUSTO levererar även vattenlås till aggregatets kondensavlopp i dimension DN32. SYPHONUP (undertryck) för anslutning till kondensavloppet från aggregatet. SYPHONOP (övertryck) för anslutning till ev. kylbatteri i tilluftskanalen. SYPHONHE02 värmetråd kan köpas till för att hålla vattenlås och vattenrör frostfria. En termostat är monterad som säkrar en låg strömförbrukning /64

13 VEX350H Tekniska data VEX350H Aggregatdata: Min. luftflöde Max. luftflöde Upptagen effekt Strömförsörjning Max. fasström Max nollström 0,19 m3/s 1,1 m3/s 2,9 kw 3 x 400 V + N + PE 50 Hz 11,2 A (strömförbrukning tas från två faser och är ej sinusformad) 15 A (dimensionerande ström) Vikt driftklart aggregat Aggregatets vikt för transport 635 kg 260 kg värmeväxlarsektion 150 kg fläktsektion (2 st.) 75 kg sockel Data för motor och motorstyrning (MC) Motortyp Motorklass i enlighet med IEC Spänningsingång Överströmsskydd Reglering: Styrsignal med automatik Styrsignal med annan automatik Mediatemperatur (luft) EC-motor IE3 (högsta effektivitet) 1 x 230 V Inbyggt Steglös genom motorstyrning (MC) Modbus 0 10 V DC -20 C +40 C Omgivande temperatur (under drift): -20 C +40 C /64

14 Fläktdata Max. total verkningsgrad (A D) 60,0 % ECO mätuppställning (A D) A Krav på effektivitetsgrad 62N (2015) ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 74,4N Motordata (optimal driftspunkt) EC-motor Upptagen effekt Luftflöde Med motorstyrning (VSD) 1,253 kw 3279 m3/h Totaltryck 826 Pa Varvtal vid optimal driftspunkt 2902 Förutsättningar: Densitet = 1,2 kg/m 3 Tryckförhållande < 1,11 Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten) /64

15 Kapacitetsdiagram VEX350H VEX350H 100 % värmeåtervinning (vinterdrift) A = B = Kapacitetsdiagram med M5-filter SFP-diagram Arbetslinjer Tryckfallstillägg med F7 filter Tryckfallstillägg för värme-/kylyta /64

16 VEX350H 0 % värmeåtervinning (sommardrift) A = B = Kapacitetsdiagram med M5-filter SFP-diagram Arbetslinjer Tryckfallstillägg med F7 filter Tryckfallstillägg för värme-/kylyta För beräkning av kapacitetsdata hänvisar vi till produktvalsprogrammen Quickselect och EXselect. Den totala energiförbrukningen är jämnt fördelad mellan avlufts- och tilluftsfläktarna. Upptagen effekt för VEX: P 1 (W) = SFP (J/m 3 ) x q v (m 3 /s) /64

17 Temperaturverkningsgrad VEX350H Verkningsgrad med kondensering: Avluft = 20 C/55 rel. fukt. uteluft = -10 C/50 rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 1,0. Verkningsgrad utan kondensering med obalans: Avluft = 25 C/28 % rel. fukt. uteluft = 5 C/90 % rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 0,8. Verkningsgrad utan kondensering i enlighet med EN308: Avluft = 25 C/28 % rel. fukt. uteluft = 5 C/90 % rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 1,0. Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som: Tilluft Avluft = 0,8 och 1,0 t 2,2 - t 2,1 ɳ t = = Temperaturverkningsgrad t 1,1 - t 2,1 t 2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft) t 2,2 = Temperatur på tilluft t 1,1 = Temperatur på avluft /64

18 Ljuddata VEX350H VEX350H L WA1 Sugsida VEX350H L WA2 Trycksida /64

19 VEX350H L WA3 Omgivningar Ljudeffektnivå Sugsida (uteluft/avluft): L W1 = L WA1 + K W L WA1 avläses Ljudeffektnivå Omgivning: L W3 = L WA3 + K W L WA3 avläses Ljudeffektnivå Trycksida (tilluft/frånluft): L W2 = L WA2 + K W L WA2 avläses Ljudtrycknivå på 1 m avstånd Omgivning: L pa3 = L WA3 + K pa L WA3 avläses /64

20 K W (db) K pa Hz Område K 2K 4K 8K L W1 I II L W2 I II L W3 I II db(a) /64

21 Måttritningar VEX350H VEX350H Left 1.1 Avluft 1.2 Frånluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft Alla mått anges i mm. 1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup 2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x mm /64

22 VEX350H Right 1.1 Avluft 1.2 Frånluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft Alla mått anges i mm. 1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup 2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x mm /64

23 Utomhusutförande med tak Vid uppställning utomhus ska aggregatet göras fast i byggnaden i de anvisade punkterna, vilket framgår av handboken. Kondensavlopp Kondensavloppet (DN32) kan ledas ut i samtliga fyra riktningar. EXHAUSTO erbjuder ett komplett vattenlås och värmekablar för avloppet som tillbehör. (Avloppsrör för kondensvatten levereras inte av EXHAUSTO) = = = = Möjlig ledningsdragning /64

24 Split-aggregat VEX350H Om VEX350 ska transporteras in genom smala passager, där det inte är möjligt att få igenom det i sektioner kan aggregatet beställas som SPLIT-modell. Det innebär att aggregatet levereras monterat, men inte fogat, så att det kan tas isär på platsen, transporteras in i mindre delar och hopmonteras på den plats där det ska placeras. Arbetet ska utföras av en EXHAUSTO-certifierad servicemontör /64

25 VEX360H Tekniska data VEX360H Aggregatdata: Min. luftflöde Max. luftflöde Upptagen effekt Strömförsörjning Max. fasström Max nollström 0,30 m3/s 1,5 m3/s 5,0 kw 3 x 400 V + N + PE 50 Hz 18,0 A (strömförbrukning tas från två faser och är ej sinusformad) 23,5 A (dimensionerande ström) Vikt driftklart aggregat Aggregatets vikt för transport 702 kg 310 kg värmeväxlarsektion 156 kg fläktsektion (2 st.) 80 kg sockel Data för motor och motorstyrning (MC) Motortyp Motorklass i enlighet med IEC Spänningsingång Överströmsskydd Reglering: Styrsignal med automatik Styrsignal med annan automatik Mediatemperatur (luft) EC-motor IE3 (högsta effektivitet) 1 x 230 V Inbyggt Steglös genom motorstyrning (MC) Modbus 0 10 V DC -20 C +40 C Omgivande temperatur (under drift): -20 C +40 C /64

26 Fläktdata Max. total verkningsgrad (A D) 57,1 % ECO mätuppställning (A D) A Krav på effektivitetsgrad 62N (2015) ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 67,2N Motordata (optimal driftspunkt) EC-motor Upptagen effekt Luftflöde Med motorstyrning (VSD) 2,359 kw 4551 m3/h Totaltryck 1065 Pa Varvtal vid optimal driftspunkt 3078 Förutsättningar: Densitet = 1,2 kg/m 3 Tryckförhållande < 1,11 Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten) /64

27 Kapacitetsdiagram VEX360H VEX360H 100 % värmeåtervinning (vinterdrift) A = B = Kapacitetsdiagram med M5-filter SFP-diagram Arbetslinjer Tryckfallstillägg med F7 filter Tryckfallstillägg för värme-/kylyta /64

28 VEX360H 0 % värmeåtervinning (sommardrift) A = B = Kapacitetsdiagram med M5-filter SFP-diagram Arbetslinjer Tryckfallstillägg med F7 filter Tryckfallstillägg för värme-/kylyta För beräkning av kapacitetsdata hänvisar vi till produktvalsprogrammen Quickselect och EXselect. Den totala energiförbrukningen är jämnt fördelad mellan avlufts- och tilluftsfläktarna. Upptagen effekt för VEX: P 1 (W) = SFP (J/m 3 ) x q v (m 3 /s) /64

29 Temperaturverkningsgrad VEX360H Verkningsgrad med kondensering: Avluft = 20 C/55 rel. fukt. uteluft = -10 C/50 rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 1,0. Verkningsgrad utan kondensering med obalans: Avluft = 25 C/28 % rel. fukt. uteluft = 5 C/90 % rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 0,8. Verkningsgrad utan kondensering i enlighet med EN308: Avluft = 25 C/28 % rel. fukt. uteluft = 5 C/90 % rel. fukt. Balans mellan tilluft/avluft = 1,0. Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som: Tilluft Avluft = 0,8 och 1,0 t ɳ 2,2 - t 2,1 t = = Temperaturverkningsgrad t 1,1 - t 2,1 t 2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft) t 2,2 = Temperatur på tilluft t 1,1 = Temperatur på avluft /64

30 Ljuddata VEX360H VEX360H L WA1 Sugsida VEX360H L WA2 Trycksida /64

31 VEX360H L WA3 Omgivningar Ljudeffektnivå Sugsida (uteluft/avluft): L W1 = L WA1 + K W L WA1 avläses Ljudeffektnivå Omgivning: L W3 = L WA3 + K W L WA3 avläses Ljudeffektnivå Trycksida (tilluft/frånluft): L W2 = L WA2 + K W L WA2 avläses Ljudtrycknivå på 1 m avstånd Omgivning: L pa3 = L WA3 + K pa L WA3 avläses /64

32 K W (db) Hz Område K 2K 4K 8K L W1 I II L W2 I II L W3 I II K pa db(a) /64

33 Måttritningar VEX360H VEX360H Left 1.1 Avluft 1.2 Frånluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft Alla mått anges i mm. 1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup 2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x mm /64

34 VEX360H Right 1.1 Avluft 1.2 Frånluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft Alla mått anges i mm. 1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup 2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x mm /64

35 Utomhusutförande med tak Vid uppställning utomhus ska aggregatet göras fast i byggnaden i de anvisade punkterna, vilket framgår av handboken. Kondensavlopp Kondensavloppet (DN32) kan ledas ut i samtliga fyra riktningar. EXHAUSTO erbjuder ett komplett vattenlås och värmekablar för avloppet som tillbehör. (Avloppsrör för kondensvatten levereras inte av EXHAUSTO) ==== Möjlig ledningsdragning /64

36 Split-aggregat VEX360H Om VEX360 ska transporteras in genom smala passager, där det inte är möjligt att få igenom det i sektioner kan aggregatet beställas som SPLIT-modell. Det innebär att aggregatet levereras monterat, men inte fogat, så att det kan tas isär på platsen, transporteras in i mindre delar och hopmonteras på den plats där det ska placeras. Arbetet ska utföras av en EXHAUSTO-certifierad servicemontör /64

37 EXact2-automatik, VEX350/360 Allmänt EXact2-automatik Bakom den enkla manövreringen säkrar den avancerade EXact2-automatiken optimal driftsekonomi. Automatiken anpassas enkelt efter den dagliga rytmen på användningsstället, t.ex. skolan, kontoret eller i bostaden. EXact2-automatikens egenskaper Enkel manövrering Tre användarnivåer, varav två med behörighetskod (tekniker och specialist) Flera inomhusklimatnivåer som bl.a. via inbyggt veckour kan anpassa ventilationen efter aktuellt behov Se flera utvalda funktioner i funktionsöversikten /64

38 HMI manöverpanel EXact2 Manöverpanelen är uppbyggd så att den kan användas i två lägen, öppen och stängd. I stängt tillstånd har man bara tillgång till manöverpanelen för de vanliga, dagligen använda funktionerna. Användaren kan alltså inte oavsiktligt komma åt eller ändra mer avancerade menyer eller parametrar. I öppet tillstånd ger panelen åtkomst till ytterligare knappar och menyer och därmed till mer avancerade funktioner för tekniker eller specialist. Det krävs en kod för åtkomst till manöverpanelen i öppet läge. Användarmeny Användarmenyn är det dagligen använda gränssnittet som via talande symboler informerar om anläggningens tillstånd och samtidigt ger möjlighet att tillfälligt ändra temperatur- och ventilationsnivåer. Specialistmeny Behovet av handböcker har minimerats genom de mycket informativa hjälptexterna i gult. Hjälptexterna finns på tekniker- och specialistnivå /64

39 Ikoner på displayen Via grafiske element har vi gjort det lättare att förstå den information som visas på displayen. Temperatur-/ventilationsnivå Temperatur- och ventilationsnivån kan snabbt och enkelt ändras tillfälligt. Börvärden visas i displayen tillsammans med talande symboler. Larm/varning EXact2-automatiken varnar för störningar i driften genom att visa varningssymbolen. Vid allvarligare störningar visas larmklockan på displayen. Externt stopp Om ventilationssystemet har stoppats genom den möjlighet som finns till externt start/stopp visas denna symbol i displayen. Avfrostning När den inbyggda avfrostningsfunktionen är i drift kommer frostsymbolen att visas i displayen. Manuell drift EXact2-automatiken kan köras i manuell drift, som i displayen symboliseras av handsymbolen. Veckoschema Om automatiken är inställd för drift med aktiverat veckoschema visas klocksymbolen på displayen. Åsidosättning Vid ändring av börvärdet för temperatur- och ventilationsnivåerna visas överstyrningssymbolen tills överstyrningen upphör vid nästa växling enligt veckoschemat. Sommartid/vintertid EXact2-automatiken växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid. Symbolen visar aktuell inställning /64

40 Extern kommunikation Webbserver EXact2-automatiken levereras som standard utan webbserver. Vid extrautrustning med webbserver erhålls följande möjligheter: 1. En lokal PC kan anslutas till aggregatet för övervakning och inställning. 2. Aggregatet kan kopplas till ett lokalt nätverk (LAN) och kan nås av en PC på samma nät. 3. Aggregatet kan anslutas till Internet och kan nås av externa datorer. Gemensamt för alla möjligheterna är att det enda krav som ställs på PC:n är tillgång till en webbläsare. Webbservern är skyddad med behörighetskod. Webbserverns användargränssnitt är uppbyggt på samma logiska sätt som menyerna på manöverpanelen. Likheterna gör systemet lättanvänd. Översiktsbilden är färdigkonfigurerad och klar för övervakning av ventilationsaggregatet. Webbservern kan t.ex. skicka e-post vid larm och lagra värden. Anslutning till Överordnat system Aggregatet kan som standard kommunicera via Modbus RTU RS485, BACnet MSTP eller BACnet IP. Ett Överordnat system som använder dessa kommunikationsformer kan därför lätt anslutas till aggregatet. Konvertering till andra protokoll Det är det möjligt att ansluta aggregaten till ett överordnat system med andra protokoll via en konverter (gate-way). Konverteraren är extrautrustning och följande möjligheter finns tillgängliga: 1. MLON Modul för konvertering till LON 2. MTCP Modul för konvertering till Modbus TCP/IP /64

41 Testa EXact2-styrningen online EXact2-styrningen kan testas online på ett VEX340-aggregat, som står hos EXHAUSTO i Langeskov. Detta aggregat är placerat fristående och utan kanalanslutningar. Man får åtkomst till styrningen via adressen För tekniker-åtkomst till anläggningen ska man använda följande: Användarnamn: VEX340 Behörighetskod: 1111 (fyra ettor) OBS! Endast en användare kan vara inloggad åt gången /64

42 Funktionsöversikt aggregat VEX350/360 Funktion/komponent Beskrivning +Standard Filtervakt Bypass Tryckgivare för övervakning av tryckfall över filter aktiverar larm vid större tryckfall än inställt värde och Early Warnings Vid modulerande bypass av avluften minskas värmeåtervinningen så att den önskade tilluftstemperaturen upprätthålls om våren, sommaren och hösten Temperaturgivare 1) I avluftsstutsen för mätning/styrning av rumstemperatur + -Tillbehör 2) I frånluftsstutsen för mätning av frånluftstemperaturen + 3) I uteluftsstutsen för utetemperaturkompensering och nattkylning + 4) I tilluftsstutsen för mätning/styrning av tilluftstemperaturen + 5) Kanaltemperaturgivare - 6) Rumstemperaturgivare - Överhettningsskydd Vid fara för överhettning av motorer och motorstyrningen stoppas anläggningen manuell återställning Brandlarm Avstängningsspjäll för uteluft (krav vid vattenvärmebatteri) Avstängningsspjäll frånluft Brandtermostater (40/50/70 C), rökdetektorer och andra brandlarmskontakter kan anslutas. Man kan ställa in aggregatets funktion när brandlarmet löser ut Spjäll monterat i uteluftskanalen stängs när anläggningen stoppas kan levereras med motor med fjäderretur - (+) Spjäll monterat i frånluftskanalen stängs när anläggningen stoppas kan levereras med motor med fjäderretur Temperaturreglering Reglering av tilluftstemperaturen + Reglering av rumstemperaturen /64

43 Funktion/komponent Beskrivning +Standard -Tillbehör Kompenseringsfunktioner Utetemperaturkompensering + Nattkylning Minskning av luftflödet + Utomhuskompensering av luftflödet + Sommarkompensering + CO 2 -kompensering + Fuktkompensering + Anläggningen kan ställas in för start under natten för nedkylning av byggnaden Manöverpanel Panel för manövrering på användar-, tekniker- och specialistnivå + Veckotimer För inställning av önskade tidpunkter för växling mellan inomhusklimatnivåer Webbserver Webbserver med möjlighet för styrning och övervakning - Buskommunikation (kräver webbserver) Modbus RTU RS485, BACnet MSTP, BACnet IP Modbus TCP/IP - LONWORKS - Återvinning av kyla Återvinning av kyla efter behov + Konstanttrycksreglering Möjlig både på avlufts- och tilluftssidan - Rörelsegivare (PIR) För automatisk reglering av inneklimatnivåer - Mätning av luftflöde Luftflödet visas på manöverpanelen + Inomhusklimatnivåer Tidsstyrd (komfort, standby, ekonomi, av) + Manuell + Larmlogg Visning av de senaste 100 larmen. + Timräknare Tilluftsmotor och avluftsmotor + Larmrelä Relä för externt alarm (potentialfri) /64

44 Funktionsöversikt värmebatterier EXact2 HCW Externt vattenvärmebatteri Funktion/komponent Temperaturgivare Variabel motorventil Cirkulationspumpsstyrning Beskrivning 1) I tilluftsstuts för mätning/styrning av tilluftstemperaturen 2) På returledningen från vattenvärmebatteriet för att hålla värmebatteriet varmt och för att frostskydda det 3) Som frostskydd av externa rörledningar till värmebatteriet (extrautrustning) 4) Temperaturgivare på tilloppsledning till vattenvärmebatteriet Ventil som steglöst styr vattenflödet till värmebatteriet beroende på värmebehovet 1) Styrning av cirkulationspump till vattenvärmebatteriet 2) Varmhållningsfunktion (håller värmebatteriet frostfritt) 3. Inbyggd styrning för underhållsdrift av cirkulationspumpen under perioder utan värmebehov HCE Externt elvärmebatteri Funktion/komponent Beskrivning Temperaturgivare I tilluftskanalen för mätning/styrning av tilluftstemperaturen Överhettningssäkring 1) TSA60 sitter på kretskortet, utlöser vid 60 C och har manuell återställning på manöverpanelen 2) TSA70 sitter i luftflödet, utlöser vid 70 C och har automatisk återställning 3) TSA120 sitter i luftflödet, utlöser vid 120 C och har manuell återställning i värmebatteri och på manöverpanelen /64

Larmlista. Huvudstyrning VEX Enhet. Fel nr. Kategori. Felavhjälpning. Larmbeskrivning. xx yy z 00 01 1

Larmlista. Huvudstyrning VEX Enhet. Fel nr. Kategori. Felavhjälpning. Larmbeskrivning. xx yy z 00 01 1 lista Huvudstyrning VEX 00 01 1 Strömförsörjningen ansluten till styrningen 00 02 1 Okänd omstart av styrningen 00 03 1 En watchdog startade om styrningen 00 04 1 Programvaran startade om styrningen AHUC

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

SMART med roterande vã xlare

SMART med roterande vã xlare INHOLD: SMART modulaggregat SMART med roterande vã xlare SMART modulaggregat Allmänt SMART-serien är kompletta luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare. Aggregaten är utrustade med inbyggd automatik

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

TOPP med roterande växlare

TOPP med roterande växlare INNEHÅLL: TOPP modulaggregat TOPP med roterande växlare TOPP modulaggregat Allmänt TOPP-serien är kompletta luftbehandlingsaggregat med korsströmsvärmeväxlare. Aggregaten är utrustade med inbyggd digital

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö.

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. HERU Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. Innehåll LUFTKVALITET ÄR LIVSKVALITET...3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT...4 REN LUFT INOMHUS

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

AERO med plattväxlare

AERO med plattväxlare INNEHÅLL: AERO modulaggregat AERO med plattväxlare AERO modulaggregat Allmänt Denna serie aggregat kan levereras för luftflöden upp till 40 000 m3/h. Alla storlekar har horisontell konstruktion och kan

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat KLASIK

Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat Aggregatserien KLASIK erbjuder kunden en pålitlig och kvalitativ utrustning med tekniska parametrar som gör det möjligt att

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

VEX350H med motströmsvärmeväxlare och EXact automatik

VEX350H med motströmsvärmeväxlare och EXact automatik 3007078-2012-03-22 VEX350H VEX350H med motströmsvärmeväxlare och EXact automatik Aggregatet levereras med (fabriksmonterad): Kompaktfilter FP OD (utomhusmontage) Sockel (omonterad) Webbserver MLON Följande

Läs mer

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare INSTALLATIONSANVISNING FÖR FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare Exhausto AB Verkstadsgatan 13 542 33 Mariestad Tel. 0501-39 33 40 Fax 0501-39 33 41 info@exhausto.se www.exhausto.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

Lågenergihus. Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. REC Temovex luftbehandlingsaggregat

Lågenergihus. Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. REC Temovex luftbehandlingsaggregat Lågenergihus Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning REC Temovex luftbehandlingsaggregat REC Temovex luftbehandlingsaggregat REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Projekteringsanvisning för bostadsventilation

Projekteringsanvisning för bostadsventilation Projekteringsanvisning för bostadsventilation www.swegon.com PROJEKTERINGSANVISNING FÖR BOSTADSVENTILATION Projekteringsgång Luftflöden Luftflödet skall projekteras enligt gällande bestämmelser och rekommendationer

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

VEX300 Användarhandbok

VEX300 Användarhandbok Användarhandbok VEX300 Användarhandbok EXpert EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550xxLangeskov Danmark Tel +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1. Menyöversikt 1.1 Manöverpanelens

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin www.ostberg.com Innehåll HÄLSA OCH EKONOMI..........3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT........................5 TRÅDLÖS MANÖVERENHET.....7

Läs mer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance KONTOR & KONFERENS X-VENT: NaVent: 600 Sedan 1991 INTELLIGENT VENTILATION VENTILATION I BALANS Frisk luft är en mänsklig rättighet. Utifrån den devisen har vi på X-Vent utvecklat

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 400M Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, radhus och fritidsbostäder under 160 m². Även lämplig

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Vägen till energibesparing går genom motströmsvärmeväxlaren! REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA Toppanslutning sparar plats Integrerad styr Bra driftsekonomi Enkel installation Integrerad kyla Envistar succén finns nu med toppanslutning. KVALITET OCH PRESTANDA Envistar Top

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

AT3 Ventilationsvärmepump

AT3 Ventilationsvärmepump AT3 Ventilationsvärmepump från TerraTerm-Air AB Informationshäfte Innehåll Vad är AT3 Ventilationsvärmepump 2 Vem behöver AT3; Användningsområden 4 Funktion & Styrning 5 Tekniska data 6 Kontakt 7 1 Vad

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Prislista 2011 exkl. moms Energiriktig ventilation

Prislista 2011 exkl. moms Energiriktig ventilation Utgåva 2 - pril 2011 Prislista 2011 exkl. moms Energiriktig ventilation EXHUSTO förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande. Samtliga priser gäller fritt fabrik. Ge nytt liv i ditt

Läs mer

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK WEBSERVER V1.18 EXHAUSTO AIR 2

ANVÄNDARHANDBOK WEBSERVER V1.18 EXHAUSTO AIR 2 Webserver V1.18, EXHAUSTO AIR 2 ANVÄNDARHANDBOK WEBSERVER V1.18 EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO AB Tel. +47 63 87 07 70 Verkstadsgatan Fax +47 63 87 07 71 S-542 33 Mariestad info@exhausto.se www.exhausto.se DRIFTSÄTTNING

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

AIAS. Den energieffektiva vägen

AIAS. Den energieffektiva vägen Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar AIAS Den energieffektiva vägen 2 AIAS - Energieffektiv behovsstyrd

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWSNEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV OCH SMART. Luftflöde 0,1-9,0 m³/s Integrerad styrutrustning Integrerat kylaggregat

ENERGIEFFEKTIV OCH SMART. Luftflöde 0,1-9,0 m³/s Integrerad styrutrustning Integrerat kylaggregat ENERGIEFFEKTIV OCH SMART Luftflöde 0,1-9,0 m³/s Integrerad styrutrustning Integrerat kylaggregat IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter.

Läs mer

Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13. Jan Risén

Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13. Jan Risén Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13 1 Innehåll 1. Standarder för beräkning av verkningsgrad i värmeåtervinningssystem. 2. Några beräkningsexempel där de olika standarderna tillämpas.

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Flexit S3 R NYHET! Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi och många placeringsmöjligheter F Ö R E N S U N D A R E I N N E M I L J Ö

Flexit S3 R NYHET! Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi och många placeringsmöjligheter F Ö R E N S U N D A R E I N N E M I L J Ö Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi och många placeringsmöjligheter NYHET! F Ö R E N S U N D A R E I N N E M I L J Ö Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi Flexit har

Läs mer

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR I ENKEL- OCH TVILLINGUTFÖRANDE I GJUTJÄRN ELLER BRONS FÖR VÄRME- OCH KYLAPPLIKATIONER I STÖRRE BYGGNADER ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar Exakt den cirkulationspump

Läs mer

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R 94137S-05 2005-10 FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning S = Skåpaggregat V = Vindsaggregat X = Plattärmeväxlare

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

A900S/T Ventilationsaggregat. Tryggt val

A900S/T Ventilationsaggregat. Tryggt val A900S/T Ventilationsaggregat Tryggt val Allmänt a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande

Läs mer

Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat

Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat Roterande värmeväxlare Korsströmsvärmeväxlare Batterivärmeväxlare Eftervärmebatteri,

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer