Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad."

Transkript

1 Datum: Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service- och omsorgsinsatser med delegerade hsl-insatser i ordinärt boende, Båstads kommun enligt Lagen om Valfrihet (LOV) Båstads kommun inbjuder härmed intresserade sökanden att löpande ansöka om tillstånd att utföra hemvård som innehåller service,(sol) service och omsorgsinsatser med delegerade hsl insatser (SoL, HSL) i enlighet med Lagen om valfrihet (LOV). Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon:

2 Innehåll Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service och omsorgsinsatser med delegerade hsl insatser i ordinärt boende, Båstads kommun enligt Lagen om Valfrihet (LOV)...1 Innehåll Upphandlande myndighet Omfattning Kunds rätt att välja och byta leverantör Ickevalsalternativ Tjänster som ingår i det fria valet Uppdragsvolym TiIIäggstjänster Information och marknadsföring Geografisk omfattning Kapacitetstak Huvudmannaskap Tjänster som inte ingår i det fria valet Lokaler UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Ansökan Ansökans utformning Behandling och godkännande av ansökan Besked KRAV PÅ LEVERANTÖREN Uteslutningsgrunder F skatt Ekonomisk kapacitet Kvalitetsregister Allmän kompetens och erfarenhet hos personal... 9 Kompetenskrav för service och omsorg KRAV PÅ TJÄNSTEN SERVICE OCH OMSORG Mål och kvalitetskrav Åtagande God man/förvaltare Tolk Biståndsbeslut/ beslut om insats och genomförandeplan IT system Beställning och bekräftelse Beredskapsplan Försäkring Förändring av kundens behov

3 4.12 Verksamhetens kvalitet Hantering av enskildas medel Skyldighet att ta emot uppdrag/beredskap Nyckelhantering När kund inte är anträffbar Kontaktmannaskap Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen Identifikation Basala hygienrutiner Tandvård och munhygien Information till huvudman Tystnadsplikt Dokumentation och förvaring av handlingar Synpunkter och klagomål Rutiner för att identifiera och rapportera fel och brister Anmälningsskyldighet LEX Sarah Anmälan om falitillbud/avvikelser Fallprevention :33 Rutiner vid dödsfall Kommunikationsmedel Statistik Miljöpåverkan Kvalitetsuppföljning/tillsyn i leverantörens verksamhet Insyn för allmänheten KOMMERSIELLA VILLKOR Allmänna avtalsvillkor Avtalets identiteter Handlingarnas inbördes Avtalstid Uppsägning Hävning av avtal Information vid företagsförändring Meddelarfrihet Pris/valuta Prisjustering Utbetalning av ersättning Fakturering Rätt att innehålla betalning Krav på utföraren Ändringar och tillägg till avtal Överlåtelse av avtal Underleverantör Skadestånd Force majeure Tvist Acceptans av de kommersiella villkoren

4 1 ALLMÄN INFORMATION 1.1 Information Båstads kommun inför valfrihet enligt LOV , vilket innebär att den enskilde själv väljer utförare av sina biståndsbedömda insatser inom ordinärt boende. Båstads kommun, genom Kommunstyrelsen inbjuder härmed intresserade att löpande ansöka om tillstånd att utföra hemvård som innehåller service, service och omsorgsinsatser med delegerade hsl insatser enligt socialtjänstlagen och Hälso och sjukvårdslagen (SoL HSL) i enlighet med Lagen om valfrihet (LOV). Kommunen skall lämna information till kunden om samtliga leverantörer som godkänts enligt LOV. Enligt 1 kap. 2 LOV ska den upphandlande myndigheten behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten ska också ta hänsyn till principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem. 1.2 Upphandlande myndighet Båstads kommun är upphandlande myndighet. Upplysningar under upphandlingen: Vård och omsorgschef Tel: E post: 1.3 Omfattning Leverantören ska åta sig att för kommunens räkning utföra biståndsbedömda insatser inom ordinärt boende. Leverantören kan välja inom vilka verksamhetsgrenar man vill vara leverantör. Service omsorgsinsatser inklusive delegerade hsl insatser Service och omsorgsinsatser inklusive delegerad hsl insatser. 1.4 Kunds rätt att välja och byta leverantör En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är den enskildes rätt att byta leverantör av tjänst om han eller hon så önskar. En kund har alltid rätt, men ingen skyldighet, att välja och byta leverantör. 4

5 1.5 Ickevalsalternativ För kund som inte önskar välja leverantör tillhandahåller kommunen ett Ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet i Båstads kommun är kommunens egenregi. 1.6 Tjänster som ingår i det fria valet Serviceinsatser omfattar: Städning Tvätt Inköp Serviceinsatser SKALL kunna erbjudas helgfria vardagar året om mellan klockan Tidpunkten för utförandet kommer leverantören överens med kunden om. Omsorgsinsatser omfattar: Egenvård Dagliga enstaka insatser Dusch Uppstigning Sänggående Förflyttningar/toalettbesök Måltider Måltidsstöd Ledsagning Social samvaro Promenad Avlösning Hsl insatser avses hälso och sjukvård i kundens hem. Delegation/instruktion ges av sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter till enskild personal med erforderlig kompetens. Omsorgsinsatser SKALL erbjudas samtliga dagar året om mellan klockan Tidpunkten för utförandet kommer leverantören överens med kunden om. 1.7 Uppdragsvolym Kommunen kan inte garantera någon uppdragsvolym eftersom kunden själv väljer leverantör. 5

6 1.8 TiIIäggstjänster Utöver de biståndsbeslutade insatserna har en leverantör, som tecknat avtal med kommunen, rätt att erbjuda så kallade tilläggstjänster till kund. Med tilläggstjänster avses tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Tilläggstjänsterna betalas inte av kommunen. Kunden betalar direkt till leverantören. 1.9 Information och marknadsföring Kommunen kommer att informera om leverantörens verksamhet på kommunens webbplats Biståndshandläggarna kommer att informera om vilka leverantörer som finns att välja i samband med kundens val. Leverantören har rätt att marknadsföra sin verksamhet Geografisk omfattning Leverantör kan erbjuda tjänster inom hela Båstad Kommun Kapacitetstak Leverantör som angivit kapacitetstak skall omedelbart informera kommunens kontaktperson när kapacitetstaket är uppnått. Så snart leverantören åter har utrymme skall detta meddelas kommunens kontaktperson. Så länge eventuellt kapacitetstaket inte är uppnått får inga uppdrag avvisas Huvudmannaskap Båstads kommun är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten och beslutar om bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och andra frågor som innefattar myndighetsutövning. Kommunen är skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten Tjänster som inte ingår i det fria valet Följande tjänster kommer att finnas kvar i Båstads kommuns regi: Trygghetslarm, Matdistribution 1.14 Lokaler Leverantören står för lokaler för sin verksamhet. 6

7 2 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2.1 Ansökan Annons och förfrågningsunderlag finns tillgänglig i den nationella databasen, samt på Båstads kommuns webbplats Ansökan skall vara skriftlig och på svenska samt märkt "LOV". Sänd per post till: Båstads kommun Vård och omsorg Båstad 2.2 Ansökans utformning Sökande skall använda sig av kommunens ansökningsblankett för LOV Behandling och godkännande av ansökan Ansökningstiden pågår fortlöpande. Sökanden som uppfyller samtliga ställda krav kommer att godkännas som leverantör. Handläggningstiden är beräknad till ca en månad. Detta under förutsättning att ansökan är komplett i annat fall kan handläggningen ta längre tid. 2.4 Besked Besked om godkännande kommer att lämnas skriftligt. Kontaktperson Telefonnummer E postadress 7

8 3 KRAV PÅ LEVERANTÖREN 3.1 Uteslutningsgrunder Den upphandlande myndigheten kan komma att enligt LOV 7 kap I, utesluta en sökande/leverantör som: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd for brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom ESS området eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Om leverantören är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts for sådant brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt F-skatt Leverantör skall inneha F skattsedel eller FA skattsedel. Vidare skall även leverantörens organisationsnummer klart framgå. Kontroll sker mot SKV4820. Utländska leverantörer kan verifiera detta på annat sätt. Ev. bilaga nr: 3.3 Ekonomisk kapacitet Kommunen ställer ej särskilda krav på ekonomisk kapacitet Kvalitetsregister Leverantör skall medverka i de nationella kvalitetsregister som kommunen deltar i. 8

9 3.5. Allmän kompetens och erfarenhet hos personal Leverantör av omsorgsinsatser skall ha minst 85 % utbildad personal, det vill säga med godkänd examen från gymnasiets treåriga omvårdnadsutbildning, omvårdnadsutbildning för vuxna (PO vux) omfattande tre terminer med lägst 1350 godkända poäng, friskvårdsprogrammet inklusive sjunde terminen, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Kompetenskrav för serviceinsatser Leverantören och dennes personal skall ha adekvat kunskaps och erfarenhetsbakgrund. Tjänsterna ska kunna utföras på ett fackmannamässigt sätt. Leverantören skall ha kunskap om tillämpliga lagar, förordningar, författningar och allmänna råd. Leverantören skall ha datavana, det vill säga självständigt kunna arbeta med en dator och kunna hantera Internet och e post och annan administrativ kompetens för att driva verksamheten. Leverantören skall ha goda kunskaper i svenska när det gäller både att tala, läsa och skriva. Kompetenskrav för service och omsorg Leverantör skall ha lägst godkänd examen från gymnasiets treåriga omvårdnadsutbildning, omvårdnadsutbildning för vuxna (PO vux) omfattande tre terminer med lägst 1350 godkända poäng, friskvårdsprogrammet inklusive sjunde terminen, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Utöver detta skall leverantör ha minst två års erfarenhet under de senaste tio åren av arbete inom vård och omsorg. Med erfarenhet av vård och omsorg avses arbete inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och/eller sjukvård exempelvis som omsorgspersonal eller arbetsledare. Personal som arbetar med omsorgsarbete skall ha sådan utbildning och/eller erfarenhet som gör det möjligt för sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut att delegera/instruera hsl insatser. Leverantören skall ha kunskap om tillämpliga lagar, förordningar, författningar och allmänna råd. Leverantören skall ha datavana, det vill säga självständigt kunna arbeta med en dator, hantera Internet och e post och annan administrativ kompetens för att driva verksamheten. Leverantören skall ha goda kunskaper i svenska när det gäller både att tala, läsa och skriva. Leverantören skall styrka sin erfarenhet och kompetens med adekvata utbildningsbevis. Bilaga nr: 9

10 4 KRAV PÅ TJÄNSTEN SERVICE OCH OMSORG Vid vissa av nedanstående krav skall leverantören bifoga rutiner/dokument, vilket framgår vid de aktuella kraven. En leverantör kan riskera att inte bli godkänd om dessa rutiner/dokument innehåller allvarliga sakfel. Det är kommunen som gör den bedömningen. 4.1 Mål och kvalitetskrav Verksamheten skall bedrivas enligt Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt övriga lagar och författningar som gäller inom verksamhetsområdet. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet. Den enskilde skall bemötas lika oavsett kön, sexuell läggning, religion och etnisk tillhörighet. Verksamheten ska vara av god kvalitet. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 4.2 Åtagande Verksamheten ska vara av god kvalitet, vilket bl.a. innebär att, Den enskilde skall känna trygghet. Alla insatser skall ges på ett respektfullt sätt med ambition att stimulera den enskilde att nyttja sin egen förmåga. Ett gott bemötande. Den enskilde skall alltid veta när och vem som kommer. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 4.3 God man/förvaltare Leverantören skall snarast meddela överförmyndaren om behov av god man bedöms föreligga. Leverantörens anställda får inte ha uppdrag som god man/förvaltare för leverantörens kunder. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 10

11 4.4 Tolk Leverantören skall se till att kund får tolkhjälp om så behövs. Leverantör ansvarar för uppkomna kostnader Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 4.5 Biståndsbeslut/ beslut om insats och genomförandeplan Biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen fattas av biståndshandläggare i kommunen. Utifrån biståndsbeslutet upprättar leverantören en genomförandeplan inom 5 dagar från det att insatsen påbörjats. Planen skall ge en samlad beskrivning av hur kundens behov av insatser i form av service och personlig omsorg skall genomföras. Planen skall göras tillsammans med kunden och/eller dennes företrädare för att stärka kundens inflytande och delaktighet. När en kund efter sjukhusvistelsen är utskrivningsklar, skall kommunen och region i samförstånd med kunden gemensamt planera fortsatta service och omsorgsinsatser. Vid förändrat behov görs ett nytt biståndsbeslut. Biståndshandläggaren informerar leverantören omgående om det finns behov av en ny genomförandeplan samt informerar om planerad dag för utskrivning. Leverantören kontaktar sjukhuset för att förbereda hemkomst. Betalningsansvar för utskrivningsklar kund övertas av leverantör. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 4.6 IT-system Gemensamma IT tjänster är en väsentlig förutsättning för att kommunen ska kunna tillhandahålla en god, säker och effektiv vård samt för att en optimal samverkan ska kunna utvecklas i vårdprocessen mellan olika utförare. IT tjänsterna är också en nödvändig förutsättning för att uppdrag ska kunna följas upp. Informationssäkerhet Leverantören skall följa de krav på informationssäkerhet och behörighetsstyrning som kommunen anger. Reglerna är en förutsättning för att informationshanteringen ska uppfylla gällande lagar och författningar samt för att samverkan i vårdprocessen ska kunna ske på ett säkert sätt för såväl patienter som utförare. Leverantören ansvarar för att åtgärder vidtas för att minimera hot och risker som riktar sig mot informationens tillgänglighet, sekretess, riktighet och spårbarhet. Leverantören ansvarar för informationssäkerheten inom sitt verksamhetsområde. Avtal skall träffas om att kommunen ska vara personuppgiftsbiträde för de tjänster som 11

12 hanterar register över personuppgifter. Leverantörens användare i datorsystemet ska skriva på avtalet FÖRBINDELSE OM SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT FÖR KONSULTER OCH SERVICE AVTAL. Anställda hos leverantören som arbeta i kommunens datorsystem ska ha ett eget användarkonto, personalförändringar ska omedelbart anmälas till kommunen så att användarkonton kan tas bort, läggas till eller förändras. Leverantören skall använda kommunens dokumentationssystem som för närvarande är SAFEDOC. Kommunen tillhandahåller dokumentations och it kommunikationssystem samt står för dessa licenskostnader, åtkomst till anvisade system kommer att ske via en säker uppkoppling över internet med stark autentisering. Leverantören står för dator, bredband, e post och backup av egna dokument samt att det finns uppdaterade virusskyddsprogram i datorn. Leverantören bekostar övrig utrustning och material som behövs för att användning av anvisade system ska kunna ske såsom t.ex. SITHS kort (e tjänstekort), tangentbord med kortläsare och anvisad kortläsnings klient. Leverantören får tillgång till kommunens IT Helpdesk om IT problem uppstår som är relaterade till Båstads kommuns IT system samt systemstöd och utbildning i SAFEDOC. Kommun står för utbildningen av det kommunala dokumentationssystemet till en nyckelperson hos leverantören som sedan i sin tur utbildar sina medarbetare. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 4.7 Beställning och bekräftelse När kunden fått ett biståndsbeslut och valt leverantör, kontaktar den ansvarige biståndshandläggaren den leverantör som kunden valt och gör en formell beställning. Beställningen skall påbörjas omgående dock senast inom 5 dagar från det att leverantören erhållit beställningen. Överlämning av ärenden sker genom att uppdrag lämnas till verksamheten via Safe doc. Leverantören ansvarar för att befintlig kund som är i behov av akut utökning av omsorgsinsatser ska kunna få det samma dag som beställningen görs. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 12

13 4.8 Omval Om en kund önskar göra ett omval och byta leverantör har kunden 14 dagars uppsägningstid. Den tillträdande leverantören skall 14 dagar från aviserandet börja utföra sitt uppdrag. Avlämnande leverantör skall i god tid dessförinnan överlämna nödvändig information/dokumentation efter medgivande från kunden. När en ny leverantör är vald meddelar biståndshandläggaren detta till den ursprungliga leverantören. Detta skall ske omgående via Safe doc och skall bekräftas i systemet. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 4.9 Beredskapsplan Leverantören skall inordna sin verksamhet i den kommunala organisationen för vård och omsorg vid extraordinära händelser enligt lag 2006:544 (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser) och vid andra allvarliga händelser där kommunens samverkande resurser behöver tas i anspråk. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 4.10 Försäkring Leverantören ansvarar för skada på sak och person samt ekonomisk skada som han, eller annan för vilken han ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Leverantör skall teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring och andra erforderliga försäkringar för sitt åtagande som håller kommunen och kunden skadelös vid skada vållad av leverantören och anställda av leverantören. Giltigt försäkringscertifikat skall insändas till kommunen senast i samband med att leverantör erhåller sitt första uppdrag. Vid förnyad försäkring under avtalstiden lämnas nytt försäkringscertifikat in till kommunen senast en vecka före försäkringen gått ut. Ansvarsförsäkringen skall ha ett försäkringsbelopp om lägst 5 Mkr per skada. Kopia på försäkringscertifikat bifogas. 13

14 4.11 Förändring av kundens behov Om kundens behov förändras i sådan grad att biståndsbeslutet behöver omprövas, skall leverantören omgående vara kunden behjälplig att kontakta kommunens biståndshandläggare så att den enskilde kan ansöka om insatser. Förändringen av kundens behov skall framgå av leverantörens dokumentation. Om kunden vet att denne inte kommer att vara hemma när insatserna är planerade att utföras, ska det anmälas till leverantören senast sju (7) dagar i förväg. Ersättning utgår då inte till leverantören. Vid oplanerad frånvaro utges ersättning de fem (5) första dagarna Verksamhetens kvalitet Leverantören skall arbeta efter ett upprättat kvalitetssystem Hantering av enskildas medel Kommunens grundregel är att kunden eller godman eller anhörig, sköter hanteringen av privata medel. I de fall privata medel handhas av leverantören ska betryggande rutiner för detta finnas. Rutin skall bifogas ansökan Skyldighet att ta emot uppdrag/beredskap En leverantör får inte tacka nej till nya uppdrag. Leverantören ska ha en beredskap att kunna utföra tjänsterna även när den ordinarie personalen är frånvarande. Leverantören ska vara beredd att utöver sitt åtagande ta emot mindre utökningar av insatser, om detta skulle behövas för att upprätthålla kontinuitet för kunden. Kommunen ansvarar normalt för att trygghetslarmen fungerar. Leverantören ska vara behjälplig med utökning av tillsyn av sina kunder vid störningar i telefonnätet. 14

15 4.15 Nyckelhantering Leverantören skall ha säkra rutiner för hantering av den enskildes nycklar. Det skall finnas tydliga rutiner för hur utlämning och återlämning med signering går till. Vid förlust av nycklar som orsakats av leverantören skall denne ombesörja och bekosta låsbyte. Eventuella kostnader som drabbar den enskilde på grund av låsbyte förorsakat av leverantörens personal bärs av leverantören. Anmälan om låsbyte skall omedelbart ske till kommunens larmansvarig. Leverantör skall bifoga rutin för nyckelhantering När kund inte är anträffbar Leverantör skall skriftligen komma överens med respektive kund om rutin för vem som skall kontaktas om kund inte är anträffbar på överenskommen tid Kontaktmannaskap Leverantören skall ha dokumenterade rutiner för kontaktmannaskap Samverkan Leverantören skall samverka med regionens och kommunens hälso och sjukvård, biståndshandläggare, trygghetslarm, anhöriga och andra för kunden viktiga personer och organisationer. Leverantören ska vid behov delta i vårdplanering. I uppdraget ingår att vid behov vara kunden behjälplig med externa kontakter som till exempel färdtjänst och läkare. Vid samverkan med kommunens hälso och sjukvård skall leverantören uppsöka den kommunala hälso och sjukvården där den befinner sig. 15

16 4.19 Kompetens och erfarenhet hos personal I tjänsten omsorgsinsatser ingår att leverantörens personal skall kunna utföra hslinsatser på delegation/instruktion från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Delegationen är personlig och det är ansvarig legitimerad person i kommunen som ska säkerställa att mottagaren har erforderlig kompetens för uppdraget. Leverantören skall aktivt arbeta med fortbildning av personalen om äldre och funktionshindrades förutsättningar för ett självständigt liv och personalens kompetens och bemötande i omsorgen. Leverantören skall se till att personalen får kontinuerlig utbildning, handledning och arbetsledning i det vardagliga arbetet. Leverantören skall delta i de Nationella register kommunen beslutat delta i med stöd av ansökta stimulansmedel. Leverantören ska ha rutiner för introduktion av nyanställda Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar Leverantören är arbetsgivare för sin personal och är ansvarig för att gällande lagar, författningar, avtal och föreskrifter följs Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen Den leverantör som har mest utförd tid hos kund har samordningsansvar enligt Arbetsmiljölagen. 16

17 4.22 Identifikation Leverantören skall se till att personal bär fotolegitimation. Företagets namn, den anställdes namn samt titel ska framgå av legitimation/tjänstekort. Legitimation och tjänstekort ska bäras väl synliga. Dessutom skall personal ha godkänd legitimation att uppvisas på begäran. (t.ex. godkänd banklegitimation, SIS kort) Leverantören skall ha rutiner för säker hantering av legitimation och tjänstekort. Leverantören skall alltid meddela kunden om en okänd person kommer att besöka henne eller honom Basala hygienrutiner Leverantören skall ha dokumenterade hygienrutiner som personalen känner till och som efterföljs. Utöver detta skall skyddsutrustning finnas att tillgå vid behov Tandvård och munhygien Rätten till nödvändig tandvård och uppsökande munvård skall uppmärksammas Leverantören skall ansvara för att den som är berättigad till uppsökande verksamhet informeras om möjligheten till en munhälsobedömning varje år. Leverantören skall ansvara för att personalen följer de instruktioner som framgår av det munvårdskort som upprättas vid bedömningstillfället. Särskilt avtal finns mellan Region Skåne och kommunen om munhälsa och tandvård. 17

18 4.25 Information till huvudman Leverantören skall på eget initiativ informera kommunen om verksamheten. Verksamhetsberättelse avseende föregående år skall överlämnas till kommunen den 15 februari. Leverantören skall ta del av den information som förmedlas av kommunen via utskick eller intranät Tystnadsplikt Leverantören skall se till att all personal undertecknar förbindelse om den tystnadsplikt som råder enligt aktuell lagstiftning Dokumentation och förvaring av handlingar Leverantören skall se till att förekommande journalföringsplikt utförs enligt socialtjänstlagen och patientdatalagen samt socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter rörande dokumentation. Leverantören ansvarar för att handlingar som rör kundens personliga förhållanden förvaras så att obehörig inte får tillgång till dem. Leverantören skall se till att efter samtycke från den enskilde kunden, fullständig dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen överförs till mottagande leverantör. Samtliga handlingar skall överlämnas utan kostnad Vid eventuellt upphörande av verksamheten i leverantörens regi skall samtliga journalhandlingar och dokumentation överlämnas till kommunen utan kostnad. Leverantören skall se till att samtliga journalhandlingar och dokumentation överlämnas till kommunens centralarkiv när en kund flyttar utanför kommunen, avslutar ärendet eller avlider. Samtliga handlingar skall överlämnas till kommunen utan kostnad. Leverantören ska dokumentera i sytem anvisat av kommunen. 18

19 4.28 Synpunkter och klagomål Båstads kommuns rutin skall användas Rutiner för att identifiera och rapportera fel och brister Leverantören skall se till att personalen har ingående kunskaper om att rapportera fel och brister samt åtgärda orsakerna. Båstads kommuns rutin skall användas. Bilagor nr: 4.30 Anmälningsskyldighet - LEX Sarah Leverantören skall följa kommunens rutin/riktlinjer för hantering av Lex Sarahärenden Anmälan om falitillbud/avvikelser Rapportering av avvikelser ska göras enligt kommunens rutin. Bilagor nr: 4.32 Fallprevention Leverantören skall i använda sig av kommunens riktlinjer för fallprevention. Bilagor nr: 4:33 Rutiner vid dödsfall Kommunens rutiner skall följas. Bilagor nr: 19

20 4.34 Kommunikationsmedel Leverantören svarar för att anskaffa och bekosta erforderliga kommunikationsmedel såsom telefon och PC med möjlighet till bredband med e post Statistik Leverantören är skyldig att utan ersättning leverera statistiska uppgifter till Statistiska Centralbyrån, andra statliga myndigheter, Sveriges kommuner och landsting och Båstads kommun Miljöpåverkan Leverantören ansvarar för att i sin verksamhet aktivt verka för att minimera och undanröja negativt miljöpåverkande faktorer Kvalitetsuppföljning/tillsyn i leverantörens verksamhet Enligt socialtjänstlagen, SoL, 13 kap 5 har kommunen den löpande tillsynen över verksamheten. Kommunen äger därmed rätt att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen skall för detta ändamål äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs samt få tillgång till sådana uppgifter om verksamheten som kommunstyrelsen anser vara erforderliga. Enligt SoL 13 kap 3 har även Socialstyrelsen tillsynsansvar över verksamheten. Kommunen kommer under avtalstiden att följa upp kvalitetsvillkoren för uppdraget. Skulle inte kvaliteten motsvara det som angivits kommer kommunen vid återkommande brister att häva avtalet. Vidare förbehåller kommunen sig rätten att genomföra undersökningar av kunds upplevelser av kvalitén. Leverantör skall efter begäran medverka i kommunens uppföljningsarbete. 20

21 4.38 Insyn för allmänheten Kommunen är enligt lag skyldig att beakta allmänhetens rätt till insyn i kommunal verksamhet. Leverantören ska därför lämna sådana uppgifter som allmänheten efterfrågar. Förutsättningen för utlämnande av uppgift är dock att leverantören och kommunen är ense om att uppgiften är av den karaktären att den kan tillhandahållas allmänheten. 21

22 5 KOMMERSIELLA VILLKOR De kommersiella villkoren ligger till grund för avtal mellan kommun och leverantör Allmänna avtalsvillkor Villkoren i detta förfrågningsunderlag kommer utgöra underlag för det kontrakt som kommunen utformar Avtalets identiteter Avtal kommer att tecknas mellan kommunen och de leverantörer som blivit godkända utifrån ställda krav i förfrågningsunderlaget Handlingarnas inbördes För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de sinsemellan i följande rangordning: 1. Tillägg och ändringar till detta avtal 2. Detta avtal inklusive bilagor och kompletteringar 3. Anbudsinfordran med eventuella förtydliganden och ändringar 4. Leverantörens ansökan med eventuella, av kommunen begärda, kompletteringar Avtalstid Kommunen tecknar avtal löpande med leverantörer, efterhand som ansökningar inkommer och godkänns. Avtalstiden är löpande med tre månaders uppsägning från leverantören och en till sex månaders uppsägning från kommunen från tidpunkten för avtalstecknandet. Uppsägning kan ske enligt nedanstående punkt Uppsägning Leverantör som avser att avveckla sin verksamhet ska meddela kommun och kund minst tre månader före verksamhetens upphörande. Avtalet upphävs när verksamheten har upphört. Uppsägningen ska vara skriftlig för att äga giltighet. Kommunen kan säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid om valfrihetssystem inte längre kommer att tillämpas. Har leverantör saknat uppdrag under en period om tolv månader kan avtalet sägas upp med tre månaders uppsägningstid. Om kommunen ändrar förutsättningar i gällande förfrågningsunderlaget är uppsägningstiden 3 mån. Detta innebär att alla avtal upphör vid samma tidpunkt. Om avtal tecknas under en uppsägningsperiod skall avtal tecknas där de nya förutsättningarna framgår. 22

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Innehållsförteckning 1. Allmän information 4 1.1. Grunden för valfrihetssystemet... 4 1.2. Verksamhet 4 1.3.

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Ver. 1 Kundval i hemtjänst Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Socialnämnden Mullsjö kommun,

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser Fastställt av omsorgsnämnden 62 1 Att ansöka

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 1 av 21 UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 2 av 21 INBJUDAN Härnösands kommun inbjuder till att ansöka om att bli antagen som utförare

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Inbjudan - Upphandlarversion 2014-02-13 Upphandlande organisation Upphandling Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Hedvig Schriever 14/5 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun

LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun Dnr SN/ 2014:520-790 LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun Personlig omvårdnad och servicetjänster Beslutad i socialnämnden 2014-11-25 Innehåll Sammanfattning... 5 Förklaring av begrepp i LOV-underlaget...

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-08-30 Upphandlande organisation Ljungby kommun Ann-Louise Englund Upphandling Hemtjänst enligt LOV SN2008/0103.709 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Sida: 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmän orientering... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Befolkningsunderlag och behovsanalys...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-04-09 Upphandlande organisation Ljungby kommun Ann-Louise Englund Symbolförklaring: Upphandling Hemtjänst enligt LOV SN2008/0103.709 Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem 1 Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Gäller från och med 2015-07-01 beslutad i Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04 42 Von 15/40 Bilagor: Bilaga 1: Blankett

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088

75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag 2013-10-23 75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 Handlingar Tjänsteskrivelse och förfrågningsunderlag 14 oktober 2013. Bakgrund Valfrihet

Läs mer