Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad."

Transkript

1 Datum: Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service- och omsorgsinsatser med delegerade hsl-insatser i ordinärt boende, Båstads kommun enligt Lagen om Valfrihet (LOV) Båstads kommun inbjuder härmed intresserade sökanden att löpande ansöka om tillstånd att utföra hemvård som innehåller service,(sol) service och omsorgsinsatser med delegerade hsl insatser (SoL, HSL) i enlighet med Lagen om valfrihet (LOV). Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon:

2 Innehåll Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service och omsorgsinsatser med delegerade hsl insatser i ordinärt boende, Båstads kommun enligt Lagen om Valfrihet (LOV)...1 Innehåll Upphandlande myndighet Omfattning Kunds rätt att välja och byta leverantör Ickevalsalternativ Tjänster som ingår i det fria valet Uppdragsvolym TiIIäggstjänster Information och marknadsföring Geografisk omfattning Kapacitetstak Huvudmannaskap Tjänster som inte ingår i det fria valet Lokaler UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Ansökan Ansökans utformning Behandling och godkännande av ansökan Besked KRAV PÅ LEVERANTÖREN Uteslutningsgrunder F skatt Ekonomisk kapacitet Kvalitetsregister Allmän kompetens och erfarenhet hos personal... 9 Kompetenskrav för service och omsorg KRAV PÅ TJÄNSTEN SERVICE OCH OMSORG Mål och kvalitetskrav Åtagande God man/förvaltare Tolk Biståndsbeslut/ beslut om insats och genomförandeplan IT system Beställning och bekräftelse Beredskapsplan Försäkring Förändring av kundens behov

3 4.12 Verksamhetens kvalitet Hantering av enskildas medel Skyldighet att ta emot uppdrag/beredskap Nyckelhantering När kund inte är anträffbar Kontaktmannaskap Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen Identifikation Basala hygienrutiner Tandvård och munhygien Information till huvudman Tystnadsplikt Dokumentation och förvaring av handlingar Synpunkter och klagomål Rutiner för att identifiera och rapportera fel och brister Anmälningsskyldighet LEX Sarah Anmälan om falitillbud/avvikelser Fallprevention :33 Rutiner vid dödsfall Kommunikationsmedel Statistik Miljöpåverkan Kvalitetsuppföljning/tillsyn i leverantörens verksamhet Insyn för allmänheten KOMMERSIELLA VILLKOR Allmänna avtalsvillkor Avtalets identiteter Handlingarnas inbördes Avtalstid Uppsägning Hävning av avtal Information vid företagsförändring Meddelarfrihet Pris/valuta Prisjustering Utbetalning av ersättning Fakturering Rätt att innehålla betalning Krav på utföraren Ändringar och tillägg till avtal Överlåtelse av avtal Underleverantör Skadestånd Force majeure Tvist Acceptans av de kommersiella villkoren

4 1 ALLMÄN INFORMATION 1.1 Information Båstads kommun inför valfrihet enligt LOV , vilket innebär att den enskilde själv väljer utförare av sina biståndsbedömda insatser inom ordinärt boende. Båstads kommun, genom Kommunstyrelsen inbjuder härmed intresserade att löpande ansöka om tillstånd att utföra hemvård som innehåller service, service och omsorgsinsatser med delegerade hsl insatser enligt socialtjänstlagen och Hälso och sjukvårdslagen (SoL HSL) i enlighet med Lagen om valfrihet (LOV). Kommunen skall lämna information till kunden om samtliga leverantörer som godkänts enligt LOV. Enligt 1 kap. 2 LOV ska den upphandlande myndigheten behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten ska också ta hänsyn till principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem. 1.2 Upphandlande myndighet Båstads kommun är upphandlande myndighet. Upplysningar under upphandlingen: Vård och omsorgschef Tel: E post: 1.3 Omfattning Leverantören ska åta sig att för kommunens räkning utföra biståndsbedömda insatser inom ordinärt boende. Leverantören kan välja inom vilka verksamhetsgrenar man vill vara leverantör. Service omsorgsinsatser inklusive delegerade hsl insatser Service och omsorgsinsatser inklusive delegerad hsl insatser. 1.4 Kunds rätt att välja och byta leverantör En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är den enskildes rätt att byta leverantör av tjänst om han eller hon så önskar. En kund har alltid rätt, men ingen skyldighet, att välja och byta leverantör. 4

5 1.5 Ickevalsalternativ För kund som inte önskar välja leverantör tillhandahåller kommunen ett Ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet i Båstads kommun är kommunens egenregi. 1.6 Tjänster som ingår i det fria valet Serviceinsatser omfattar: Städning Tvätt Inköp Serviceinsatser SKALL kunna erbjudas helgfria vardagar året om mellan klockan Tidpunkten för utförandet kommer leverantören överens med kunden om. Omsorgsinsatser omfattar: Egenvård Dagliga enstaka insatser Dusch Uppstigning Sänggående Förflyttningar/toalettbesök Måltider Måltidsstöd Ledsagning Social samvaro Promenad Avlösning Hsl insatser avses hälso och sjukvård i kundens hem. Delegation/instruktion ges av sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter till enskild personal med erforderlig kompetens. Omsorgsinsatser SKALL erbjudas samtliga dagar året om mellan klockan Tidpunkten för utförandet kommer leverantören överens med kunden om. 1.7 Uppdragsvolym Kommunen kan inte garantera någon uppdragsvolym eftersom kunden själv väljer leverantör. 5

6 1.8 TiIIäggstjänster Utöver de biståndsbeslutade insatserna har en leverantör, som tecknat avtal med kommunen, rätt att erbjuda så kallade tilläggstjänster till kund. Med tilläggstjänster avses tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Tilläggstjänsterna betalas inte av kommunen. Kunden betalar direkt till leverantören. 1.9 Information och marknadsföring Kommunen kommer att informera om leverantörens verksamhet på kommunens webbplats Biståndshandläggarna kommer att informera om vilka leverantörer som finns att välja i samband med kundens val. Leverantören har rätt att marknadsföra sin verksamhet Geografisk omfattning Leverantör kan erbjuda tjänster inom hela Båstad Kommun Kapacitetstak Leverantör som angivit kapacitetstak skall omedelbart informera kommunens kontaktperson när kapacitetstaket är uppnått. Så snart leverantören åter har utrymme skall detta meddelas kommunens kontaktperson. Så länge eventuellt kapacitetstaket inte är uppnått får inga uppdrag avvisas Huvudmannaskap Båstads kommun är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten och beslutar om bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och andra frågor som innefattar myndighetsutövning. Kommunen är skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten Tjänster som inte ingår i det fria valet Följande tjänster kommer att finnas kvar i Båstads kommuns regi: Trygghetslarm, Matdistribution 1.14 Lokaler Leverantören står för lokaler för sin verksamhet. 6

7 2 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2.1 Ansökan Annons och förfrågningsunderlag finns tillgänglig i den nationella databasen, samt på Båstads kommuns webbplats Ansökan skall vara skriftlig och på svenska samt märkt "LOV". Sänd per post till: Båstads kommun Vård och omsorg Båstad 2.2 Ansökans utformning Sökande skall använda sig av kommunens ansökningsblankett för LOV Behandling och godkännande av ansökan Ansökningstiden pågår fortlöpande. Sökanden som uppfyller samtliga ställda krav kommer att godkännas som leverantör. Handläggningstiden är beräknad till ca en månad. Detta under förutsättning att ansökan är komplett i annat fall kan handläggningen ta längre tid. 2.4 Besked Besked om godkännande kommer att lämnas skriftligt. Kontaktperson Telefonnummer E postadress 7

8 3 KRAV PÅ LEVERANTÖREN 3.1 Uteslutningsgrunder Den upphandlande myndigheten kan komma att enligt LOV 7 kap I, utesluta en sökande/leverantör som: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd for brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom ESS området eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Om leverantören är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts for sådant brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt F-skatt Leverantör skall inneha F skattsedel eller FA skattsedel. Vidare skall även leverantörens organisationsnummer klart framgå. Kontroll sker mot SKV4820. Utländska leverantörer kan verifiera detta på annat sätt. Ev. bilaga nr: 3.3 Ekonomisk kapacitet Kommunen ställer ej särskilda krav på ekonomisk kapacitet Kvalitetsregister Leverantör skall medverka i de nationella kvalitetsregister som kommunen deltar i. 8

9 3.5. Allmän kompetens och erfarenhet hos personal Leverantör av omsorgsinsatser skall ha minst 85 % utbildad personal, det vill säga med godkänd examen från gymnasiets treåriga omvårdnadsutbildning, omvårdnadsutbildning för vuxna (PO vux) omfattande tre terminer med lägst 1350 godkända poäng, friskvårdsprogrammet inklusive sjunde terminen, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Kompetenskrav för serviceinsatser Leverantören och dennes personal skall ha adekvat kunskaps och erfarenhetsbakgrund. Tjänsterna ska kunna utföras på ett fackmannamässigt sätt. Leverantören skall ha kunskap om tillämpliga lagar, förordningar, författningar och allmänna råd. Leverantören skall ha datavana, det vill säga självständigt kunna arbeta med en dator och kunna hantera Internet och e post och annan administrativ kompetens för att driva verksamheten. Leverantören skall ha goda kunskaper i svenska när det gäller både att tala, läsa och skriva. Kompetenskrav för service och omsorg Leverantör skall ha lägst godkänd examen från gymnasiets treåriga omvårdnadsutbildning, omvårdnadsutbildning för vuxna (PO vux) omfattande tre terminer med lägst 1350 godkända poäng, friskvårdsprogrammet inklusive sjunde terminen, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Utöver detta skall leverantör ha minst två års erfarenhet under de senaste tio åren av arbete inom vård och omsorg. Med erfarenhet av vård och omsorg avses arbete inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och/eller sjukvård exempelvis som omsorgspersonal eller arbetsledare. Personal som arbetar med omsorgsarbete skall ha sådan utbildning och/eller erfarenhet som gör det möjligt för sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut att delegera/instruera hsl insatser. Leverantören skall ha kunskap om tillämpliga lagar, förordningar, författningar och allmänna råd. Leverantören skall ha datavana, det vill säga självständigt kunna arbeta med en dator, hantera Internet och e post och annan administrativ kompetens för att driva verksamheten. Leverantören skall ha goda kunskaper i svenska när det gäller både att tala, läsa och skriva. Leverantören skall styrka sin erfarenhet och kompetens med adekvata utbildningsbevis. Bilaga nr: 9

10 4 KRAV PÅ TJÄNSTEN SERVICE OCH OMSORG Vid vissa av nedanstående krav skall leverantören bifoga rutiner/dokument, vilket framgår vid de aktuella kraven. En leverantör kan riskera att inte bli godkänd om dessa rutiner/dokument innehåller allvarliga sakfel. Det är kommunen som gör den bedömningen. 4.1 Mål och kvalitetskrav Verksamheten skall bedrivas enligt Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt övriga lagar och författningar som gäller inom verksamhetsområdet. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet. Den enskilde skall bemötas lika oavsett kön, sexuell läggning, religion och etnisk tillhörighet. Verksamheten ska vara av god kvalitet. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 4.2 Åtagande Verksamheten ska vara av god kvalitet, vilket bl.a. innebär att, Den enskilde skall känna trygghet. Alla insatser skall ges på ett respektfullt sätt med ambition att stimulera den enskilde att nyttja sin egen förmåga. Ett gott bemötande. Den enskilde skall alltid veta när och vem som kommer. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 4.3 God man/förvaltare Leverantören skall snarast meddela överförmyndaren om behov av god man bedöms föreligga. Leverantörens anställda får inte ha uppdrag som god man/förvaltare för leverantörens kunder. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 10

11 4.4 Tolk Leverantören skall se till att kund får tolkhjälp om så behövs. Leverantör ansvarar för uppkomna kostnader Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 4.5 Biståndsbeslut/ beslut om insats och genomförandeplan Biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen fattas av biståndshandläggare i kommunen. Utifrån biståndsbeslutet upprättar leverantören en genomförandeplan inom 5 dagar från det att insatsen påbörjats. Planen skall ge en samlad beskrivning av hur kundens behov av insatser i form av service och personlig omsorg skall genomföras. Planen skall göras tillsammans med kunden och/eller dennes företrädare för att stärka kundens inflytande och delaktighet. När en kund efter sjukhusvistelsen är utskrivningsklar, skall kommunen och region i samförstånd med kunden gemensamt planera fortsatta service och omsorgsinsatser. Vid förändrat behov görs ett nytt biståndsbeslut. Biståndshandläggaren informerar leverantören omgående om det finns behov av en ny genomförandeplan samt informerar om planerad dag för utskrivning. Leverantören kontaktar sjukhuset för att förbereda hemkomst. Betalningsansvar för utskrivningsklar kund övertas av leverantör. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 4.6 IT-system Gemensamma IT tjänster är en väsentlig förutsättning för att kommunen ska kunna tillhandahålla en god, säker och effektiv vård samt för att en optimal samverkan ska kunna utvecklas i vårdprocessen mellan olika utförare. IT tjänsterna är också en nödvändig förutsättning för att uppdrag ska kunna följas upp. Informationssäkerhet Leverantören skall följa de krav på informationssäkerhet och behörighetsstyrning som kommunen anger. Reglerna är en förutsättning för att informationshanteringen ska uppfylla gällande lagar och författningar samt för att samverkan i vårdprocessen ska kunna ske på ett säkert sätt för såväl patienter som utförare. Leverantören ansvarar för att åtgärder vidtas för att minimera hot och risker som riktar sig mot informationens tillgänglighet, sekretess, riktighet och spårbarhet. Leverantören ansvarar för informationssäkerheten inom sitt verksamhetsområde. Avtal skall träffas om att kommunen ska vara personuppgiftsbiträde för de tjänster som 11

12 hanterar register över personuppgifter. Leverantörens användare i datorsystemet ska skriva på avtalet FÖRBINDELSE OM SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT FÖR KONSULTER OCH SERVICE AVTAL. Anställda hos leverantören som arbeta i kommunens datorsystem ska ha ett eget användarkonto, personalförändringar ska omedelbart anmälas till kommunen så att användarkonton kan tas bort, läggas till eller förändras. Leverantören skall använda kommunens dokumentationssystem som för närvarande är SAFEDOC. Kommunen tillhandahåller dokumentations och it kommunikationssystem samt står för dessa licenskostnader, åtkomst till anvisade system kommer att ske via en säker uppkoppling över internet med stark autentisering. Leverantören står för dator, bredband, e post och backup av egna dokument samt att det finns uppdaterade virusskyddsprogram i datorn. Leverantören bekostar övrig utrustning och material som behövs för att användning av anvisade system ska kunna ske såsom t.ex. SITHS kort (e tjänstekort), tangentbord med kortläsare och anvisad kortläsnings klient. Leverantören får tillgång till kommunens IT Helpdesk om IT problem uppstår som är relaterade till Båstads kommuns IT system samt systemstöd och utbildning i SAFEDOC. Kommun står för utbildningen av det kommunala dokumentationssystemet till en nyckelperson hos leverantören som sedan i sin tur utbildar sina medarbetare. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 4.7 Beställning och bekräftelse När kunden fått ett biståndsbeslut och valt leverantör, kontaktar den ansvarige biståndshandläggaren den leverantör som kunden valt och gör en formell beställning. Beställningen skall påbörjas omgående dock senast inom 5 dagar från det att leverantören erhållit beställningen. Överlämning av ärenden sker genom att uppdrag lämnas till verksamheten via Safe doc. Leverantören ansvarar för att befintlig kund som är i behov av akut utökning av omsorgsinsatser ska kunna få det samma dag som beställningen görs. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 12

13 4.8 Omval Om en kund önskar göra ett omval och byta leverantör har kunden 14 dagars uppsägningstid. Den tillträdande leverantören skall 14 dagar från aviserandet börja utföra sitt uppdrag. Avlämnande leverantör skall i god tid dessförinnan överlämna nödvändig information/dokumentation efter medgivande från kunden. När en ny leverantör är vald meddelar biståndshandläggaren detta till den ursprungliga leverantören. Detta skall ske omgående via Safe doc och skall bekräftas i systemet. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 4.9 Beredskapsplan Leverantören skall inordna sin verksamhet i den kommunala organisationen för vård och omsorg vid extraordinära händelser enligt lag 2006:544 (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser) och vid andra allvarliga händelser där kommunens samverkande resurser behöver tas i anspråk. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls 4.10 Försäkring Leverantören ansvarar för skada på sak och person samt ekonomisk skada som han, eller annan för vilken han ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Leverantör skall teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring och andra erforderliga försäkringar för sitt åtagande som håller kommunen och kunden skadelös vid skada vållad av leverantören och anställda av leverantören. Giltigt försäkringscertifikat skall insändas till kommunen senast i samband med att leverantör erhåller sitt första uppdrag. Vid förnyad försäkring under avtalstiden lämnas nytt försäkringscertifikat in till kommunen senast en vecka före försäkringen gått ut. Ansvarsförsäkringen skall ha ett försäkringsbelopp om lägst 5 Mkr per skada. Kopia på försäkringscertifikat bifogas. 13

14 4.11 Förändring av kundens behov Om kundens behov förändras i sådan grad att biståndsbeslutet behöver omprövas, skall leverantören omgående vara kunden behjälplig att kontakta kommunens biståndshandläggare så att den enskilde kan ansöka om insatser. Förändringen av kundens behov skall framgå av leverantörens dokumentation. Om kunden vet att denne inte kommer att vara hemma när insatserna är planerade att utföras, ska det anmälas till leverantören senast sju (7) dagar i förväg. Ersättning utgår då inte till leverantören. Vid oplanerad frånvaro utges ersättning de fem (5) första dagarna Verksamhetens kvalitet Leverantören skall arbeta efter ett upprättat kvalitetssystem Hantering av enskildas medel Kommunens grundregel är att kunden eller godman eller anhörig, sköter hanteringen av privata medel. I de fall privata medel handhas av leverantören ska betryggande rutiner för detta finnas. Rutin skall bifogas ansökan Skyldighet att ta emot uppdrag/beredskap En leverantör får inte tacka nej till nya uppdrag. Leverantören ska ha en beredskap att kunna utföra tjänsterna även när den ordinarie personalen är frånvarande. Leverantören ska vara beredd att utöver sitt åtagande ta emot mindre utökningar av insatser, om detta skulle behövas för att upprätthålla kontinuitet för kunden. Kommunen ansvarar normalt för att trygghetslarmen fungerar. Leverantören ska vara behjälplig med utökning av tillsyn av sina kunder vid störningar i telefonnätet. 14

15 4.15 Nyckelhantering Leverantören skall ha säkra rutiner för hantering av den enskildes nycklar. Det skall finnas tydliga rutiner för hur utlämning och återlämning med signering går till. Vid förlust av nycklar som orsakats av leverantören skall denne ombesörja och bekosta låsbyte. Eventuella kostnader som drabbar den enskilde på grund av låsbyte förorsakat av leverantörens personal bärs av leverantören. Anmälan om låsbyte skall omedelbart ske till kommunens larmansvarig. Leverantör skall bifoga rutin för nyckelhantering När kund inte är anträffbar Leverantör skall skriftligen komma överens med respektive kund om rutin för vem som skall kontaktas om kund inte är anträffbar på överenskommen tid Kontaktmannaskap Leverantören skall ha dokumenterade rutiner för kontaktmannaskap Samverkan Leverantören skall samverka med regionens och kommunens hälso och sjukvård, biståndshandläggare, trygghetslarm, anhöriga och andra för kunden viktiga personer och organisationer. Leverantören ska vid behov delta i vårdplanering. I uppdraget ingår att vid behov vara kunden behjälplig med externa kontakter som till exempel färdtjänst och läkare. Vid samverkan med kommunens hälso och sjukvård skall leverantören uppsöka den kommunala hälso och sjukvården där den befinner sig. 15

16 4.19 Kompetens och erfarenhet hos personal I tjänsten omsorgsinsatser ingår att leverantörens personal skall kunna utföra hslinsatser på delegation/instruktion från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Delegationen är personlig och det är ansvarig legitimerad person i kommunen som ska säkerställa att mottagaren har erforderlig kompetens för uppdraget. Leverantören skall aktivt arbeta med fortbildning av personalen om äldre och funktionshindrades förutsättningar för ett självständigt liv och personalens kompetens och bemötande i omsorgen. Leverantören skall se till att personalen får kontinuerlig utbildning, handledning och arbetsledning i det vardagliga arbetet. Leverantören skall delta i de Nationella register kommunen beslutat delta i med stöd av ansökta stimulansmedel. Leverantören ska ha rutiner för introduktion av nyanställda Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar Leverantören är arbetsgivare för sin personal och är ansvarig för att gällande lagar, författningar, avtal och föreskrifter följs Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen Den leverantör som har mest utförd tid hos kund har samordningsansvar enligt Arbetsmiljölagen. 16

17 4.22 Identifikation Leverantören skall se till att personal bär fotolegitimation. Företagets namn, den anställdes namn samt titel ska framgå av legitimation/tjänstekort. Legitimation och tjänstekort ska bäras väl synliga. Dessutom skall personal ha godkänd legitimation att uppvisas på begäran. (t.ex. godkänd banklegitimation, SIS kort) Leverantören skall ha rutiner för säker hantering av legitimation och tjänstekort. Leverantören skall alltid meddela kunden om en okänd person kommer att besöka henne eller honom Basala hygienrutiner Leverantören skall ha dokumenterade hygienrutiner som personalen känner till och som efterföljs. Utöver detta skall skyddsutrustning finnas att tillgå vid behov Tandvård och munhygien Rätten till nödvändig tandvård och uppsökande munvård skall uppmärksammas Leverantören skall ansvara för att den som är berättigad till uppsökande verksamhet informeras om möjligheten till en munhälsobedömning varje år. Leverantören skall ansvara för att personalen följer de instruktioner som framgår av det munvårdskort som upprättas vid bedömningstillfället. Särskilt avtal finns mellan Region Skåne och kommunen om munhälsa och tandvård. 17

18 4.25 Information till huvudman Leverantören skall på eget initiativ informera kommunen om verksamheten. Verksamhetsberättelse avseende föregående år skall överlämnas till kommunen den 15 februari. Leverantören skall ta del av den information som förmedlas av kommunen via utskick eller intranät Tystnadsplikt Leverantören skall se till att all personal undertecknar förbindelse om den tystnadsplikt som råder enligt aktuell lagstiftning Dokumentation och förvaring av handlingar Leverantören skall se till att förekommande journalföringsplikt utförs enligt socialtjänstlagen och patientdatalagen samt socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter rörande dokumentation. Leverantören ansvarar för att handlingar som rör kundens personliga förhållanden förvaras så att obehörig inte får tillgång till dem. Leverantören skall se till att efter samtycke från den enskilde kunden, fullständig dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen överförs till mottagande leverantör. Samtliga handlingar skall överlämnas utan kostnad Vid eventuellt upphörande av verksamheten i leverantörens regi skall samtliga journalhandlingar och dokumentation överlämnas till kommunen utan kostnad. Leverantören skall se till att samtliga journalhandlingar och dokumentation överlämnas till kommunens centralarkiv när en kund flyttar utanför kommunen, avslutar ärendet eller avlider. Samtliga handlingar skall överlämnas till kommunen utan kostnad. Leverantören ska dokumentera i sytem anvisat av kommunen. 18

19 4.28 Synpunkter och klagomål Båstads kommuns rutin skall användas Rutiner för att identifiera och rapportera fel och brister Leverantören skall se till att personalen har ingående kunskaper om att rapportera fel och brister samt åtgärda orsakerna. Båstads kommuns rutin skall användas. Bilagor nr: 4.30 Anmälningsskyldighet - LEX Sarah Leverantören skall följa kommunens rutin/riktlinjer för hantering av Lex Sarahärenden Anmälan om falitillbud/avvikelser Rapportering av avvikelser ska göras enligt kommunens rutin. Bilagor nr: 4.32 Fallprevention Leverantören skall i använda sig av kommunens riktlinjer för fallprevention. Bilagor nr: 4:33 Rutiner vid dödsfall Kommunens rutiner skall följas. Bilagor nr: 19

20 4.34 Kommunikationsmedel Leverantören svarar för att anskaffa och bekosta erforderliga kommunikationsmedel såsom telefon och PC med möjlighet till bredband med e post Statistik Leverantören är skyldig att utan ersättning leverera statistiska uppgifter till Statistiska Centralbyrån, andra statliga myndigheter, Sveriges kommuner och landsting och Båstads kommun Miljöpåverkan Leverantören ansvarar för att i sin verksamhet aktivt verka för att minimera och undanröja negativt miljöpåverkande faktorer Kvalitetsuppföljning/tillsyn i leverantörens verksamhet Enligt socialtjänstlagen, SoL, 13 kap 5 har kommunen den löpande tillsynen över verksamheten. Kommunen äger därmed rätt att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen skall för detta ändamål äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs samt få tillgång till sådana uppgifter om verksamheten som kommunstyrelsen anser vara erforderliga. Enligt SoL 13 kap 3 har även Socialstyrelsen tillsynsansvar över verksamheten. Kommunen kommer under avtalstiden att följa upp kvalitetsvillkoren för uppdraget. Skulle inte kvaliteten motsvara det som angivits kommer kommunen vid återkommande brister att häva avtalet. Vidare förbehåller kommunen sig rätten att genomföra undersökningar av kunds upplevelser av kvalitén. Leverantör skall efter begäran medverka i kommunens uppföljningsarbete. 20

21 4.38 Insyn för allmänheten Kommunen är enligt lag skyldig att beakta allmänhetens rätt till insyn i kommunal verksamhet. Leverantören ska därför lämna sådana uppgifter som allmänheten efterfrågar. Förutsättningen för utlämnande av uppgift är dock att leverantören och kommunen är ense om att uppgiften är av den karaktären att den kan tillhandahållas allmänheten. 21

22 5 KOMMERSIELLA VILLKOR De kommersiella villkoren ligger till grund för avtal mellan kommun och leverantör Allmänna avtalsvillkor Villkoren i detta förfrågningsunderlag kommer utgöra underlag för det kontrakt som kommunen utformar Avtalets identiteter Avtal kommer att tecknas mellan kommunen och de leverantörer som blivit godkända utifrån ställda krav i förfrågningsunderlaget Handlingarnas inbördes För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de sinsemellan i följande rangordning: 1. Tillägg och ändringar till detta avtal 2. Detta avtal inklusive bilagor och kompletteringar 3. Anbudsinfordran med eventuella förtydliganden och ändringar 4. Leverantörens ansökan med eventuella, av kommunen begärda, kompletteringar Avtalstid Kommunen tecknar avtal löpande med leverantörer, efterhand som ansökningar inkommer och godkänns. Avtalstiden är löpande med tre månaders uppsägning från leverantören och en till sex månaders uppsägning från kommunen från tidpunkten för avtalstecknandet. Uppsägning kan ske enligt nedanstående punkt Uppsägning Leverantör som avser att avveckla sin verksamhet ska meddela kommun och kund minst tre månader före verksamhetens upphörande. Avtalet upphävs när verksamheten har upphört. Uppsägningen ska vara skriftlig för att äga giltighet. Kommunen kan säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid om valfrihetssystem inte längre kommer att tillämpas. Har leverantör saknat uppdrag under en period om tolv månader kan avtalet sägas upp med tre månaders uppsägningstid. Om kommunen ändrar förutsättningar i gällande förfrågningsunderlaget är uppsägningstiden 3 mån. Detta innebär att alla avtal upphör vid samma tidpunkt. Om avtal tecknas under en uppsägningsperiod skall avtal tecknas där de nya förutsättningarna framgår. 22

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceinsatser i ordinärt boende i hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceinsatser i ordinärt boende i hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceinsatser i ordinärt boende i hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden, inbjuder

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

UTFÖRANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM

UTFÖRANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM 1 PARTER Mellan nedanstående parter, och leverantören, har följande kontrakt tecknats. 1.1 KOMMUNEN Omsorgsnämnden Löjtnant Granlunds väg 14 281 52 Hässleholm Organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen Sida 1/7 Avtal om servicetjänster i form av städ, tvätt och inköp Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen och organisationsnummer

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

Avtal om utförande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal om utförande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Omsorgsförvaltningen Bilaga 6 Avtal om utförande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

AVTAL BEDRIVANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM

AVTAL BEDRIVANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM AVTAL BEDRIVANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM 1 Parter Mellan Eksjö kommun (org nr 212 000-0589), nedan kallad Kommunen, och xxxxxxxxxxxxxxx (org nr xxx xxx-xxxx), nedan kallad Leverantören,

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Innehållsförteckning 1. Allmän information 4 1.1. Grunden för valfrihetssystemet... 4 1.2. Verksamhet 4 1.3.

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län 1(5) Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län har huvudansvaret för all offentlig och privat bedriven hälso- och sjukvård i Jönköpings län, vilket även

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 Rev. Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem för: Hemtjänst - omvårdnad Hemtjänst - service Heby kommun 2 Rev. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN ORIENTERING... 6 1.1 Inledning...

Läs mer

Bilaga 1 - KOMMERSIELLA VILLKOR

Bilaga 1 - KOMMERSIELLA VILLKOR 2009-05-04 1 (6) - KOMMERSIELLA VILLKOR Avtalsmall 1. Omfattning Leverantören skall under avtalsperioden tillhandahålla lokalvård till Linköpings universitet, Carl Malmsten furniture studies, Larsbergsvägen

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten LOV i Gnosjö kommun - valfrihetssystem inom hemtjänsten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Organisationsnummer Storgatan 15, 335 80 Gnosjö Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 0370-33 13 80 212000-0506

Läs mer

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. 1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Beställare Organisation Organisationsnummer Gnosjö kommun 212000-0506 Utdelningsadress Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 och ort 335 80 Gnosjö

Läs mer

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten LOV i Gnosjö kommun - valfrihetssystem inom hemtjänsten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Organisationsnummer Storgatan 15, 335 80 Gnosjö Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 0370-33 13 80 212000-0506

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Version 2015-02-25 Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänsten i Vara kommun Antagen av Socialnämnden SN 118/101027 H:\Documents\ANNBR\Data\Kundval\2015-02-25 förfrågn ingsunderlag.doc

Läs mer