Redovisning av de två första åren i PFE. Program för energieffektivisering i industrin (vers.2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av de två första åren i PFE. Program för energieffektivisering i industrin (vers.2)"

Transkript

1 v Redovisning av de två första åren i PFE Program för energieffektivisering i industrin (vers.2)

2 Program för energieffektivisering i energiintensiv industri Redovisning av de två första åren i PFE Företag som deltar i PFE (Program för energieffektivisering i energiintensiv industri) ska efter två år i programmet redovisa för sitt deltagande till Energimyndigheten. Denna information beskriver hur redovisningen går till och vilka uppgifter som Energimyndigheten kommer att begära in från företagen vid tvåårsredovisningen. När ett företag deltagit i PFE i två år är det dags att lämna den första redovisningen till Energimyndigheten. Den ska visa hur företaget uppfyllerprogramkraven. Två år i programmet räknas från det datum som deltagandet i PFE började. Företaget har sedan ytterligare tre månader på sig att lämna in sin redovisning. Exakt mellan vilka datum företaget kan göra sin tvåårsredovisning framgår i beslutsbrevet om företagets deltagande. Ett exempel: De företag som ansökte om att delta i PFE från den 1 juli 2004 (och tillgodoräknar sig den första perioden retroaktivt) ska lämna in sin redovisning tidigast den 1 juli 2006 och senast den 30 september Uppgifterna lämnar företaget med fördel via Energimyndighetens e-tjänster, på liknande sätt som i samband med ansökan. Den i företaget som har behörighet till PFE:s elektroniska tjänster loggar in till e-tjänster på Energimyndighetens webbplats (www.stem.se). Redovisningssystemet kommer att vara tillgängligt tidigast den 1 juni Då kan uppgifter börja fyllas i, men det går inte att slutgiltigt skicka in redovisningen före den 1 juli 2006 (för de företag som då deltagit i PFE i två år). Denna information anger vilka uppgifter som företaget ska redovisa. Detta är version nr två av Redovisning av de två första åren i PFE. Den första versionen tog Energimyndigheten fram hösten Energimyndigheten

3 Tid för redovisning Redovisningen ska vara myndigheten tillhanda inom tre månader efter att två år har passerat, sedan företagets PFE-deltagande börjat. De flesta företagen som deltar i PFE kommer att tvåårsredovisa tidigast den 1 juli 2006 och senast den 30 september Exakt mellan vilka datum ett specifikt företag ska redovisa framgår i beslutsbrevet för deltagandet. Enligt lagen om PFE kan redovisning inte lämnas till Energimyndigheten vare sig före eller efter den utsatta redovisningsperioden för respektive företag. Det elektroniska systemet för redovisning kommer att vara tillgängligt en månad innan redovisningsperioden börjar. Systemet kommer då att vara spärrat så att uppgifter kan fyllas i, men inte skickas in till Energimyndigheten före redovisningsperioden startar för respektive företag. Dispens för företag som redovisar senast den 30 september 2006 De företag som deltar i PFE och ska redovisa två års deltagande senast den 30 september 2006 kan även genomföra sådana aktiviteter som hör till tvåårsperioden under redovisningsperiodens tre månader. Energimyndigheten accepterar därmed exempelvis ett certifieringsintyg för energiledningssystem som är daterat senast den 30 september Huvudsaken är att redovisningen kommer in i tid.

4 Redovisning sker i e-tjänster Företaget kan med fördel göra sin redovisning i e-tjänster på Energimyndighetens webbplats (www.stem.se). Systemet hanterar redovisningen och när den är inlämnad kan företaget även följa handläggningen av redovisningen. Som ett alternativ till elektronisk redovisning finns möjligheten att lämna in redovisningen på en pappersblankett, men fördelarna med att använda e-tjänsterna är många, bl a: Automatisk kontroll av redovisade uppgifter Automatiska beräkningar Automatisk kontroll att samtliga uppgifter finns med i redovisningen Automatiskt anpassat utrymme för beskrivningar Antalet sidor blir automatiskt korrekt Snabbare handläggning Behörighet till Energimyndighetens e-tjänster Det elektroniska systemet för redovisning i PFE finns i e-tjänster på Energimyndighetens webbplats (www.stem.se). Ingång till PFE i e-tjänster finns även på PFE:s egna sidor (www.stem.se/pfe). För att använda det elektroniska systemet krävs en personlig användarbehörighet (användarnamn + lösenord). Den som har behörighet sedan ansökningen gjordes till PFE ska använda den. Eventuellt bortglömda lösenord går att återhämta i e-tjänster. Den som saknar behörighet till PFE:s elektroniska tjänster ansöker om det i e-tjänster. I de fall där myndigheten tidigare har gett behörighet till en annan person inom företaget, måste dennas användaruppgifter användas för att behörighet ska kunna delas ut till fler personer i företaget eller andra som ska ha tillgång till tjänsterna. Mer information finns i e-tjänster under Ansök om behörighet.

5 Underskrift Om uppgiftslämnaren använder sig av e-legitimation när redovisningen lämnas elektroniskt behöver ansökan inte skrivas ut och signeras. E-legitimation är en personlig elektronisk identitetshandling som uppgiftslämnaren kan aktivera i samband med inloggning. Om det inte är firmatecknaren som skickar in med e-legitimation, utan ett ombud, kräver Energimyndigheten en fullmakt för ombudet. Om redovisningen görs elektroniskt, men utan att uppgiftslämnaren använder e-legitimation, måste redovisningen skrivas ut i sin helhet från sidan Kontroll och inlämning och skickas in handsignerad per post. En fullmakt måste bifogas om ombud signerar. Lämnar företaget sin redovisning på den alternativa pappersblanketten ska denna firmatecknare eller ombud signera och skicka den till Energimyndigheten. En fullmakt måste bifogas blanketten om ombud signerar. Fullmakt I e-tjänster finns en förtryckt fullmakt att ladda ner. Den fullmakt som eventuellt skickades in för ett ombud i samband med ansökningstillfället till PFE gäller för hela programdeltagandet. En fullmakt behöver bara skickas in om ombudet är ersatt av annan person eller om företaget inte skickat fullmakt tidigare. Företaget kan inte använda en fullmakt som använts vid andra kontakter med Energimyndigheten än i PFE-ärenden, såsom Svenskt utsläppsrättssystem. Skicka fullmakten till: Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna. Märk kuvertet PFE.

6 Redovisningens omfattning Redovisningen ska omfatta den del av företaget som deltar i PFE (i de flesta fall är detta hela företaget, dvs. all verksamhet inom företagets organisationsnummer). Om deltagandet gäller ett företag, eller del av ett företag, där flera anläggningar ingår finns möjligheten att redovisa uppgifter per anläggning, se figur 1. I de speciella fall där företaget vid ansökan valt att dela upp sitt deltagande i två eller flera parallella deltaganden, dvs. där företaget har flera beslut inom sitt organisationsnummer, ska en redovisning göras för varje deltagande del. I dessa fall ska varje del hanteras som ett företag. Administrativa uppgifter kan däremot inte lämnas på anläggningsnivå, utan anges gemensamt för all den verksamhet som företaget deltar med i PFE. Samma sak gäller vid summering, slutfråga, kontroll och inlämning. Figur 1 Redovisning av hela företaget 1. Administrativa uppgifter Anläggning 1 alternativt hela företaget 2. Kartläggning 3. Åtgärdsför- 4. ELS och och analys teckningar certifikat Anläggning 2 2. Kartläggning 3. Åtgärdsför- 4. ELS och och analys teckningar certifikat 5. Summering och slutfråga 6. Kontroll och inlämning Anläggning 3 2. Kartläggning 3. Åtgärdsför- 4. ELS och och analys teckningar certifikat På följande sidor anges vilka uppgifter som ska lämnas i samband med redovisningen. Uppgifterna lämnas under rubrikerna: Administrativa uppgifter, Kartläggning och analys, Åtgärdsförteckningar, Energiledningssystem (ELS) och certifiering, Summering och fråga om måluppfyllnad för programdeltagandet. Tabellernas fält har olika färger beroende på funktion. I gula fält ska företaget fylla i uppgifter, i grå fält genereras uppgifter automatiskt och vita fält innehåller rubriker och liknande.

7 1. Administrativa uppgifter Energimyndigheten behöver en del administrativa uppgifter om företaget för att hantera redovisningen: firmatecknare och kontaktpersoner på företaget. E-tjänsten hämtar automatiskt vissa uppgifter från ansökan. Det går att välja om vissa uppgifter ska redovisas anläggningsvis, eller om uppgifterna redovisas sammantaget för hela företaget (dvs. all den verksamhet som företaget deltar med i PFE) se figur 1.

8 2. Kartläggning och analys Kartläggningen och analysen ska genomföras enligt de krav som ställs i lagen om Program för energieffektivisering (SFS 2004:1196) och i Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2004:7). När det gäller redovisningen av kartläggningen och analysen har Energimyndigheten valt att lägga störst fokus vid resultatet av denna, alltså vid de identifierade eleffektiviseringsåtgärderna. Uppgifter från energikartläggningen ligger till grund för beräkning av företagets: årliga energitillförsel årliga energianvändning Dessutom efterfrågas nyckeltal för företagets elförbrukning. Uppgifterna ska redovisas enligt tabellerna som följer. Antalet rader i tabellerna kommer att anpassa sig efter hur många energiprodukter som företaget anger. (Lämnar företaget redovisningen på pappersblankett ska sidor kopieras för att stämma överens med antalet energiprodukter.)

9 Energitillförsel och energianvändning I avsnittet om energitillförsel och energianvändning ska energiflödena till och från hela anläggningen redovisas, samt eventuell egenproducerad energi fördelat på energibärare. E-tjänsten beräknar nettotillförd och använd energi fördelat på energibärare. Bränslen redovisas separerat från värme. I redovisningen ska all energitillförsel för företaget/del av företaget anges, dvs. i tabell 2.1 ska all el anges, både den som är belagd med skatt och s.k. 0-skattad el. I tabell 2.2 ska samtliga bränslen som köps in, säljs eller produceras på företaget anges och i tabell 2.3 ska all värme som köps in, säljs eller produceras på företaget anges! Samtliga uppgifter ska anges för det år då kartläggningen genomfördes. Tabellförklaringar och definitioner följer efter tabellerna. Tabell 2.1: Energitillförsel och energianvändning: el Elektricitet (energienhet/år) Enhet Inköpt A Egenproducerad B Såld C Använd =A+B-C (MWh) Nettotillförd =A-C (MWh) El kwh MWh Summeras automatiskt Summeras automatiskt El El Summa El Summeras automatiskt Summeras automatiskt Summeras automatiskt

10 0-skattad el Om en del av företagets elektricitet är 0-skattad, dvs. helt befriad från skatt, ska det redovisas enligt tabellen nedan. 0-skattad el är sådan el som förbrukas vid kemisk reduktion, i elektrolytiska och metallurgiska processer, samt vid tillverkning av mineraliska produkter. Tabell 2.1.1: 0-skattad elektricitet Enhet 0-skattad el El kwh MWh Summa El Summeras automatiskt Tabell 2.2: Energitillförsel och energianvändning: bränsle Bränsle och kemisk reaktionsvärme (energienhet/år) Bränsle Enhet * Inköpt A * Egenproducerad B * Såld C * Använd = A+B-C Nettotillförd = A+B-C Summeras automatiskt Summeras automatiskt * Värden ska anges numeriskt i den enhet som väljs (kwh, MWh, m 3, 1000m 3 etc.) Tabell 2.3: Energitillförsel och energianvändning: värme Värme (inkl ånga, fjärrvärme, fjärrkyla, hetvatten) (energienhet/år) Värme Enhet * Inköpt A * Egenproducerad B * Såld C * Använd = A+B-C Nettotillförd = A-C Summeras automatiskt Summeras automatiskt * Värden ska anges numeriskt i den enhet som väljs (kwh, MWh) 10

11 Tabellförklaringar och definitioner Använd energi beräknas på samma sätt för el, bränsle och värme. Nettotillförd energi beräknas olika för bränslen och el/värme. Egenproducerad energi avser energi som producerats internt i processen. När nettotillförd energi beräknas är det viktigt att egenproducerad energi inte räknas i flera led (dubbelräknas) t.ex. i fallet där: bränsle = > ånga = > el. I tabell 2.2 (Bränsle) redovisas därmed ursprungligt bränsle (första ledet av energiomvandlingskedjan), vilket ska ingå i beräkningen av nettotillförd energi. Eventuella senare led i omvandlingskedjan av egenproducerad energi redovisas i tabell 2.1 (El) och/eller tabell 2.3 (Värme). Dessa energimängder inkluderas därmed inte vid beräkningen av nettotillförd el och värme, men inkluderas vid beräkningen av använd energi. (Beräkningarna av använd och nettotillförd energi sker automatiskt.) Egenproducerade bränslen består av bränslen som genereras i processen (i allmänhet ur råvaror). Bränslena är t ex avlutar och bark. Egenproducerad kemisk reaktionsvärme är värme som frigjorts i processen genom kemiska reaktioner. Med den definitionen räknas därför bränsle och kemisk reaktionsvärme, vilken genererats i processen, som nettotillförd energi. Egenproducerad värme är direkt producerad värme t.ex. ånga och hetvatten. Värme som tagits tillvara från processen kan också redovisas som egenproducerad värme, t.ex. spillvärme från kompressorer eller ånga producerad vid raffinering i mek. massabruk. Såld energi avser extern försäljning av el, värme och bränsle. Använd energi beräknas som inköpt plus egenproducerad minus såld energi (automatisk beräkning). Nettotillfört bränsle beräknas som inköpt plus egenproducerad minus såld energi (automatisk beräkning). Nettotillförd el och värme beräknas som inköpt minus såld energi (automatisk beräkning). Skillnaden mellan beräkningen av nettotillfört bränsle beror på att den egenproducerade elen och värmen produceras från bränsle, dvs. produktion i andra ledet. Totalt nettotillförd energi är summan av nettotillförd el, bränsle och värme. Negativa värden innebär nettoförsäljning av energi. 11

12 Nyckeltal Nyckeltalen ska spegla företagets elanvändning och förändring av elanvändning relaterat till företagets produktionsutveckling. Nyckeltalen ska användas för uppföljning vid företagets femårsredovisning. Helst ska nyckeltalen spegla en så stor del av företagets verksamhet som möjligt. Företaget väljer själv sina nyckeltal och enheter, samt rekommenderas att välja fler än ett nyckeltal. I första kolumnen kan man därför välja att ange flera olika produkter, processteg eller anläggningar, som kommer att följas upp vid femårsredovisningen. Tabell 2.4: Nyckeltal Benämning och kort beskrivning av mätbart nyckeltal (relaterat till produkt, process m.m.) (El/enhet) Numeriskt värde El/enhet Ex: El per producerat ton journalpapper på Uggleverket x kwh/ton Journalpapper Skriv kommentarer eller bifoga bilaga I redovisningen kan uppgiftslämnaren ge kommentarer till Energimyndigheten som förtydligar en redovisad uppgift, t.ex. en beräkningsmetod för förädlingsvärde, andel av produktionen som nyckeltalet omfattar, speciella förhållande under innevarande år som påverkar nyckeltalen m.m. 12

13 Kontrollfrågor gällande kartläggningen och analysen Kartläggningen och analysen ska genomföras enligt de krav som lag och föreskrifter om PFE ställer. För att säkerställa att företaget faktiskt fullgjort sina åtaganden i enlighet med lagen om PFE, ska ett antal frågor besvaras med Ja eller Nej. Svaren kan förtydligas direkt i löptext eller i en bifogad bilaga. Frågorna är följande: Fråga 2.1 Har slutanvändning av energi i utrustningar, produktionsavsnitt m.m. kartlagts? Fråga 2.2 Har separata energibalanser för nettotillförd energi tagits fram för utrustning som använder en betydande andel av ett energislag? Fråga 2.3 Har planerade förhållanden på kort och lång sikt beaktats, som kan påverka identifieringen av potential och åtgärder för energieffektivisering? Fråga 2.4 Har hänsyn tagits till väsentliga variationer i energianvändningen? Fråga 2.5 Har analys genomförts av hur företagets produktionsprocesser och hjälpsystem kan samverka i energieffektiviserande syfte? 13

14 3. Åtgärdsförteckningar PFE ställer enligt lagen om Program för energieffektivisering krav på att företagen efter två år ska redovisa en lista med de eleffektiviserande åtgärder som ska genomföras under programmets tre sista år. Energimyndigheten ska fastställa dessa åtgärder och följer upp dem vid företagets femårsredovisning. De eleffektiviserande åtgärder som sammanställs i företagets åtgärdsförteckning ska genomföras i de processer som blir skattebefriade genom deltagandet i PFE. Företaget kan även redovisa eleffektiviserande åtgärder som genomförts under programmets två första år och räkna in i dem i den totala eleffektiviseringen. Det är frivilligt att lämna sådana uppgifter. Även andra energieffektiviserande åtgärder kan redovisas frivilligt. Det gäller också eleffektiviserande åtgärder som inte tidigare tagits upp, t.ex. åtgärder med lång återbetalningstid. Varje åtgärd preciseras i ett block och det går att skapa så många block som krävs. Samtliga eleffektiviserande åtgärder som företaget åtar sig att genomföra under år 3 5, ska redovisas enligt block 3.1 nedan. Uppgifter om dessa åtgärder är obligatoriska om inget annat anges, och bildar den åtgärdslista som Energimyndigheten fastställer. I block 3.2 kan företaget redovisa åtgärder för eleffektivisering som genomförts under programperiodens år 1 2. Block 3.3 är till för övriga el- och energieffektiviserande åtgärder, samt klimatförbättrande åtgärder. 14

15 Redovisning av identifierade eleffektiviserande åtgärder som ska genomföras år 3 5 Obligatoriska uppgifter: Listan fastställs av Energimyndigheten. Block 3.1: Eleffektiviserande åtgärder år 3 5 Åtgärds-ID (automatiskt) Typ av åtgärd Åtgärdsrubrik Identifieringssätt (Energikartläggning / Tidigare känd / Övriga) Åtgärdsbeskrivning Minskning av elanvändning (per år) Värde Enhet Minskning av elkostnad (per år) (frivillig uppgift) Kr Förändring av annan energianvändning (per år) (frivillig uppgift) Förändring av annan energianvändning (per år) (frivillig uppgift) Förändring av övriga kostnader, inkl annan energi (per år) (frivillig uppgift) Investeringskostnad Minskn. /Ökning Minskn. /Ökning Minskn. /Ökning Kr Energiprodukt Värde Enhet Energiprodukt Värde Enhet Kr Återbetalningstid Antal år Tidpunkt för genomförande ÅÅMM Finns handlingsplan för genomförande av åtgärden? Ja Nej 15

16 Tabellförklaringar och definitioner Åtgärds-ID För varje enskild åtgärd kommer en företagsunik identifikationskod att genereras, en s.k. åtgärds-id. Koden bygger på en anläggningsbeteckning för den anläggning där åtgärden ska genomföras, samt löpnummer. För ett företag med två olika anläggningar A och B kan åtgärdslistan alltså bestå av åtgärder: A1, A2, A3, B1, B2. Typ av åtgärd Varje åtgärd ska kategoriseras enligt fördefinierade typer av åtgärder. Åtgärdsrubrik Åtgärdsrubriken är ett namn på åtgärden för att lätt kunna identifiera den. Identifieringssätt För varje åtgärd ska företaget redovisa hur åtgärden har identifierats. Välj bland följande kategorier: Åtgärden identifierats i energikartläggningen och analysen, Åtgärden känd sedan tidigare, Övriga identifieringssätt. Åtgärdsbeskrivning Varje åtgärd ska beskrivas kortfattat. Specificera åtgärden och eventuell tillhörande utrustning så att det framgår hur elanvändningen effektiviseras och var åtgärden är lokaliserad i anläggningen. Minskning av elanvändning per år Den uppskattade årliga minskningen av elförbrukning ska redovisas i enlighet med energikartläggning och analys. Minskningen ska baseras på aktuell elförbrukning under aktuellt produktionsförhållande, alltså baseras på uppgifterna i kartläggningen. Minskning av elkostnad per år Beräkningen av den uppskattade årliga minskningen av elkostnad baseras på den uppskattade minskningen av elanvändningen och elpris. Det är frivilligt att lämna denna uppgift. Förändring av annan energianvändning Den uppskattade årliga förändringen av annan energianvändning enligt energikartläggning och analys ska redovisas. Om det rör sig om en minskning eller ökning anges den med Minskning/Ökning, förutsatt att energianvändningen förändrats. 16

17 Förändring av övriga kostnader Om åtgärden medför förändringar i löpande kostnader som ej utgörs av elkostnader ska dessa anges. I denna post ingår även kostnad eller besparing till följd av förändringen av annan energianvändning. Exempel på andra kostnader är drift och underhållskostnader. Uppskattade kostnader av den här typen anges per år. Minskade eller ökade kostnader anges med Minskning/Ökning, förutsatt att kostnader förändrats. Investeringskostnad Åtgärdens uppskattade investeringsbehov ska redovisas. Återbetalningstid Återbetalningstiden ska beräknas baserat på uppskattad reduktion av elkostnad, förändring av övriga kostnader och investeringskostnad. Återbetalningstiden anges i antal år med en decimal (t ex 2,7 år). Tidpunkt för genomförande Den tidpunkt som bedöms för genomförande av varje enskild åtgärd anges med år och månad. Fråga rörande handlingsplan för åtgärden I handlingsplanen för varje åtgärd ska det finnas uppgifter om vilka resurser som kommer att krävas och när åtgärden ska inledas och vara genomförd. För varje redovisad åtgärd ska företaget besvara en fråga med Ja eller Nej. 17

18 Redovisning av identifierade och genomförda eleffektiviserande åtgärder år 1 2 Det är frivilligt att redovisa dessa uppgifter. Uppgifterna vid respektive rubrik ska redovisas enligt samma struktur som i block 3.1. Block 3.2: Eleffektiviserande åtgärder år 1-2 Åtgärdsrubrik Identifieringssätt (Energikartläggning / Tidigare känd / Övriga) Åtgärdsbeskrivning Typ av åtgärd Minskning av elanvändning (per år) Värde Enhet Minskning av elkostnad (per år) (frivillig uppgift) Kr Förändring av annan energianvändning (per år) (frivillig uppgift) Förändring av annan energianvändning (per år) (frivillig uppgift) Förändring av övriga kostnader, inkl annan energi (per år) (frivillig uppgift) Investeringskostnad Minskn. /Ökning Minskn. /Ökning Minskn. /Ökning Kr Energiprodukt Värde Enhet Energiprodukt Värde Enhet Kr Återbetalningstid Antal år Tidpunkt för genomförande ÅÅMM 18

19 Redovisning av övriga identifierade energieffektiviserande och klimatförbättrande åtgärder Det är frivilligtatt redovisa dessa uppgifter. Exempel på energieffektiviserande och klimatförbättrande åtgärder kan vara att företaget förändrar sin energiförsörjning från fossilt till förnybart bränsle, byter till mer energieffektiv utrustning, inför effektivare styr- och reglersystem, inför energieffektivare produktionsprocesser, genomför processintegration så att energianvändningen effektiviseras, eller utökar sitt energiutbyte med omgivande samhälle. I block 3.3 kan även eleffektiviserande investeringar som inte tagits upp i åtgärdsblock 3.1 eller 3.2 anges. Dessa kan t.ex. vara åtgärder med lång återbetalningstid och/eller åtgärder i annan elanvändning än den som normalt beskattas med 0,5 öre/kwh. Åtgärderna summeras inte med åtgärderna för eleffektivisering enligt åtgärdsblock 3.1 och 3.2, utan kan lämnas som en kompletterande information till Energimyndigheten. Redovisning av dessa uppgifter skiljer sig därför något jämfört med i tidigare två block. 19

20 Block 3.3: Energieffektiviserande åtgärder Åtgärdsrubrik Åtgärdsbeskrivning Förändring av energianvändning (per år) Förändring av energianvändning (per år) Förändring av energianvändning (per år) Minskn. /Ökning Minskn. /Ökning Minskn. /Ökning Energiprodukt Värde Enhet Energiprodukt Värde Enhet Energiprodukt Värde Enhet Huvudsaklig typ av besparing Planering för genomförande Eleff./Bränsleeff./Värmeeff./Ökad andel förnybar energi/ Energiutbyte med omgivande samhälle Åtgärden har genomförts/beslut om genomförande taget/ Kommer utredas vidare Tabellförklaringar Huvudsaklig typ av besparing Man kan välja vilken typ av energibesparing eller klimatförbättrande åtgärd det rör sig om. Följande kategorier finns: Eleffektivisering, Bränsleeffektivisering, Värmeeffektivisering, Ökad andel förnybar energi eller Energiutbyte med omgivande samhälle. Planering av genomförande Om åtgärden är genomförd eller ska genomföras och i så fall vid vilken tidpunkt, anges med följande alternativ: Åtgärden har genomförts, Beslut om genomförande är taget eller Kommer att utredas vidare. 20

21 Redovisning av genomförda energieffektiviserande och klimatförbättrande åtgärder före PFE-deltagande Det är frivilligtatt redovisa dessa uppgifter. Om företaget har arbetat aktivt med energieffektivisering är kanske potentialen för ytterligare effektivisering begränsad. I sådant fall har företaget även möjlighet att direkt i löptext eller i en bifogad bilaga redovisa hur man arbetat med eleffektivisering före deltagandet i PFE, t.ex. med eleffektiviseringsprogram, investeringar i eleffektiv utrustning eller liknande. 21

22 4. Energiledningssystem och certifiering Inom programperiodens två första år ska företaget ha infört och låtit certifiera ett energiledningssystem. Dessutom ska rutiner ha tagits fram och implementerats i verksamheten gällande inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändringar och renoveringar. Fråga om energiledningssystem Företaget ska svara Ja eller Nej på frågan: Fråga 4.1 Finns certifierat energiledningssystem för den/de delar av företaget som omfattas av PFE? Certifieringen Företaget ska ange datumet för när certifieringen blev godkänd. Kopia av certifieringsintyget ska bifogas i systemet alternativt skickas in per post. Fråga om certifieringens omfattning Företaget ska svara Ja eller Nej på frågan: Fråga 4.2 Inkluderar certifieringen även PFE:s utökade rutiner kring inköp av elkrävande utrustning samt projekteringar, ändringar och renoveringar? Om företaget svarar Nej ska företagets rutiner bifogas, samt en beskrivning av hur rutinerna är implementerade i verksamheten. 22

23 5. Summering och fråga om måluppfyllnad för programdeltagandet Sist i redovisningen summeras automatiskt elanvändningen och de eleffektiviserande åtgärderna (block 3.1 och 3.2). Om företaget har valt att redovisa vissa uppgifter anläggning för anläggning, summeras nu även uppgifter och åtgärder från respektive anläggning. Nedan visas principer för den automatiska summeringen. Tabell 5.1: Åtgärder år 3 5 Åtgärds-ID Åtgärdsrubrik Minskning av elanvändning ( omräknat till MWh) Summa Tabell 5.2: Åtgärder år 1 2 Åtgärds-ID Åtgärdsrubrik Minskning av elanvändning ( omräknat till MWh) Summa 23

24 Eleffektivisering år 3 5 Total investeringskostnad = xx kr (summerat från Åtgärdsblock 3.1) Approximerad eleffektivisering år 3-5 = xx % Procentsatsen beräknas automatiskt enligt följande: Summa Reduktion av elanvändning (från Åtgärdsblock 3.1) Summa El Använd Summa El 0-skattad Eleffektivisering totalt inom PFE (år 1 5) Total investeringskostnad = xx kr (summerat från Åtgärdsblock 3.1 och 3.2) Approximerad eleffektivisering år 1-5 = xx % Procentsatsen beräknas automatiskt enligt följande: Summa Reduktion av elanv (från Åtgärdsblock ) Summa El Använd Summa El 0-skattad Fråga om måluppfyllnad för programdeltagandet Företaget ska svara Ja eller Nej på frågan: Fråga 5.1 Förväntas åtgärderna sammantagna kunna medföra en eleffektivisering som minst motsvarar den som företaget skulle uppnått om en energiskatt (0,5 euro/mwh, dvs. ca 0,5 öre/kwh) hade tillämpats på el under hela programperioden? Företaget ska även redogöra för de skäl som denna bedömning grundas på. Det kan göras direkt i löptext eller i en bifogad bilaga. Om företaget svarar Ja på denna fråga, men åtgärder för år 1-5 ger en liten effektivisering (t.ex. <<1 procent ), kräver Energimyndigheten en utförlig motivering för skälen till bedömningen. 24

25 Information om PFE Har du frågor om redovisningen till PFE? Telefon: E-post: 25

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Boverket. Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris

Boverket. Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Boverket Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Boverket juni 2008 2 Titel: Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Utgivare: Boverket juni

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

En dörr in för skogsägare

En dörr in för skogsägare En dörr in för skogsägare Del 2 - Slutrapport En dörr in för ansökningar och anmälningar Förstudie om samordnad ärendehantering i frågor som rör skog 2011-07-07 Länsstyrelsen Blekinge län Ulf Lundgren

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen RAPPORT Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen Framtagen med stöd av Miljömålsrådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket Rebecka

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri En färd från myt till verklighet Slutrapport till Miljömålsrådet Sammanställd i april, 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer