Redovisning av de två första åren i PFE. Program för energieffektivisering i industrin (vers.2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av de två första åren i PFE. Program för energieffektivisering i industrin (vers.2)"

Transkript

1 v Redovisning av de två första åren i PFE Program för energieffektivisering i industrin (vers.2)

2 Program för energieffektivisering i energiintensiv industri Redovisning av de två första åren i PFE Företag som deltar i PFE (Program för energieffektivisering i energiintensiv industri) ska efter två år i programmet redovisa för sitt deltagande till Energimyndigheten. Denna information beskriver hur redovisningen går till och vilka uppgifter som Energimyndigheten kommer att begära in från företagen vid tvåårsredovisningen. När ett företag deltagit i PFE i två år är det dags att lämna den första redovisningen till Energimyndigheten. Den ska visa hur företaget uppfyllerprogramkraven. Två år i programmet räknas från det datum som deltagandet i PFE började. Företaget har sedan ytterligare tre månader på sig att lämna in sin redovisning. Exakt mellan vilka datum företaget kan göra sin tvåårsredovisning framgår i beslutsbrevet om företagets deltagande. Ett exempel: De företag som ansökte om att delta i PFE från den 1 juli 2004 (och tillgodoräknar sig den första perioden retroaktivt) ska lämna in sin redovisning tidigast den 1 juli 2006 och senast den 30 september Uppgifterna lämnar företaget med fördel via Energimyndighetens e-tjänster, på liknande sätt som i samband med ansökan. Den i företaget som har behörighet till PFE:s elektroniska tjänster loggar in till e-tjänster på Energimyndighetens webbplats (www.stem.se). Redovisningssystemet kommer att vara tillgängligt tidigast den 1 juni Då kan uppgifter börja fyllas i, men det går inte att slutgiltigt skicka in redovisningen före den 1 juli 2006 (för de företag som då deltagit i PFE i två år). Denna information anger vilka uppgifter som företaget ska redovisa. Detta är version nr två av Redovisning av de två första åren i PFE. Den första versionen tog Energimyndigheten fram hösten Energimyndigheten

3 Tid för redovisning Redovisningen ska vara myndigheten tillhanda inom tre månader efter att två år har passerat, sedan företagets PFE-deltagande börjat. De flesta företagen som deltar i PFE kommer att tvåårsredovisa tidigast den 1 juli 2006 och senast den 30 september Exakt mellan vilka datum ett specifikt företag ska redovisa framgår i beslutsbrevet för deltagandet. Enligt lagen om PFE kan redovisning inte lämnas till Energimyndigheten vare sig före eller efter den utsatta redovisningsperioden för respektive företag. Det elektroniska systemet för redovisning kommer att vara tillgängligt en månad innan redovisningsperioden börjar. Systemet kommer då att vara spärrat så att uppgifter kan fyllas i, men inte skickas in till Energimyndigheten före redovisningsperioden startar för respektive företag. Dispens för företag som redovisar senast den 30 september 2006 De företag som deltar i PFE och ska redovisa två års deltagande senast den 30 september 2006 kan även genomföra sådana aktiviteter som hör till tvåårsperioden under redovisningsperiodens tre månader. Energimyndigheten accepterar därmed exempelvis ett certifieringsintyg för energiledningssystem som är daterat senast den 30 september Huvudsaken är att redovisningen kommer in i tid.

4 Redovisning sker i e-tjänster Företaget kan med fördel göra sin redovisning i e-tjänster på Energimyndighetens webbplats (www.stem.se). Systemet hanterar redovisningen och när den är inlämnad kan företaget även följa handläggningen av redovisningen. Som ett alternativ till elektronisk redovisning finns möjligheten att lämna in redovisningen på en pappersblankett, men fördelarna med att använda e-tjänsterna är många, bl a: Automatisk kontroll av redovisade uppgifter Automatiska beräkningar Automatisk kontroll att samtliga uppgifter finns med i redovisningen Automatiskt anpassat utrymme för beskrivningar Antalet sidor blir automatiskt korrekt Snabbare handläggning Behörighet till Energimyndighetens e-tjänster Det elektroniska systemet för redovisning i PFE finns i e-tjänster på Energimyndighetens webbplats (www.stem.se). Ingång till PFE i e-tjänster finns även på PFE:s egna sidor (www.stem.se/pfe). För att använda det elektroniska systemet krävs en personlig användarbehörighet (användarnamn + lösenord). Den som har behörighet sedan ansökningen gjordes till PFE ska använda den. Eventuellt bortglömda lösenord går att återhämta i e-tjänster. Den som saknar behörighet till PFE:s elektroniska tjänster ansöker om det i e-tjänster. I de fall där myndigheten tidigare har gett behörighet till en annan person inom företaget, måste dennas användaruppgifter användas för att behörighet ska kunna delas ut till fler personer i företaget eller andra som ska ha tillgång till tjänsterna. Mer information finns i e-tjänster under Ansök om behörighet.

5 Underskrift Om uppgiftslämnaren använder sig av e-legitimation när redovisningen lämnas elektroniskt behöver ansökan inte skrivas ut och signeras. E-legitimation är en personlig elektronisk identitetshandling som uppgiftslämnaren kan aktivera i samband med inloggning. Om det inte är firmatecknaren som skickar in med e-legitimation, utan ett ombud, kräver Energimyndigheten en fullmakt för ombudet. Om redovisningen görs elektroniskt, men utan att uppgiftslämnaren använder e-legitimation, måste redovisningen skrivas ut i sin helhet från sidan Kontroll och inlämning och skickas in handsignerad per post. En fullmakt måste bifogas om ombud signerar. Lämnar företaget sin redovisning på den alternativa pappersblanketten ska denna firmatecknare eller ombud signera och skicka den till Energimyndigheten. En fullmakt måste bifogas blanketten om ombud signerar. Fullmakt I e-tjänster finns en förtryckt fullmakt att ladda ner. Den fullmakt som eventuellt skickades in för ett ombud i samband med ansökningstillfället till PFE gäller för hela programdeltagandet. En fullmakt behöver bara skickas in om ombudet är ersatt av annan person eller om företaget inte skickat fullmakt tidigare. Företaget kan inte använda en fullmakt som använts vid andra kontakter med Energimyndigheten än i PFE-ärenden, såsom Svenskt utsläppsrättssystem. Skicka fullmakten till: Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna. Märk kuvertet PFE.

6 Redovisningens omfattning Redovisningen ska omfatta den del av företaget som deltar i PFE (i de flesta fall är detta hela företaget, dvs. all verksamhet inom företagets organisationsnummer). Om deltagandet gäller ett företag, eller del av ett företag, där flera anläggningar ingår finns möjligheten att redovisa uppgifter per anläggning, se figur 1. I de speciella fall där företaget vid ansökan valt att dela upp sitt deltagande i två eller flera parallella deltaganden, dvs. där företaget har flera beslut inom sitt organisationsnummer, ska en redovisning göras för varje deltagande del. I dessa fall ska varje del hanteras som ett företag. Administrativa uppgifter kan däremot inte lämnas på anläggningsnivå, utan anges gemensamt för all den verksamhet som företaget deltar med i PFE. Samma sak gäller vid summering, slutfråga, kontroll och inlämning. Figur 1 Redovisning av hela företaget 1. Administrativa uppgifter Anläggning 1 alternativt hela företaget 2. Kartläggning 3. Åtgärdsför- 4. ELS och och analys teckningar certifikat Anläggning 2 2. Kartläggning 3. Åtgärdsför- 4. ELS och och analys teckningar certifikat 5. Summering och slutfråga 6. Kontroll och inlämning Anläggning 3 2. Kartläggning 3. Åtgärdsför- 4. ELS och och analys teckningar certifikat På följande sidor anges vilka uppgifter som ska lämnas i samband med redovisningen. Uppgifterna lämnas under rubrikerna: Administrativa uppgifter, Kartläggning och analys, Åtgärdsförteckningar, Energiledningssystem (ELS) och certifiering, Summering och fråga om måluppfyllnad för programdeltagandet. Tabellernas fält har olika färger beroende på funktion. I gula fält ska företaget fylla i uppgifter, i grå fält genereras uppgifter automatiskt och vita fält innehåller rubriker och liknande.

7 1. Administrativa uppgifter Energimyndigheten behöver en del administrativa uppgifter om företaget för att hantera redovisningen: firmatecknare och kontaktpersoner på företaget. E-tjänsten hämtar automatiskt vissa uppgifter från ansökan. Det går att välja om vissa uppgifter ska redovisas anläggningsvis, eller om uppgifterna redovisas sammantaget för hela företaget (dvs. all den verksamhet som företaget deltar med i PFE) se figur 1.

8 2. Kartläggning och analys Kartläggningen och analysen ska genomföras enligt de krav som ställs i lagen om Program för energieffektivisering (SFS 2004:1196) och i Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2004:7). När det gäller redovisningen av kartläggningen och analysen har Energimyndigheten valt att lägga störst fokus vid resultatet av denna, alltså vid de identifierade eleffektiviseringsåtgärderna. Uppgifter från energikartläggningen ligger till grund för beräkning av företagets: årliga energitillförsel årliga energianvändning Dessutom efterfrågas nyckeltal för företagets elförbrukning. Uppgifterna ska redovisas enligt tabellerna som följer. Antalet rader i tabellerna kommer att anpassa sig efter hur många energiprodukter som företaget anger. (Lämnar företaget redovisningen på pappersblankett ska sidor kopieras för att stämma överens med antalet energiprodukter.)

9 Energitillförsel och energianvändning I avsnittet om energitillförsel och energianvändning ska energiflödena till och från hela anläggningen redovisas, samt eventuell egenproducerad energi fördelat på energibärare. E-tjänsten beräknar nettotillförd och använd energi fördelat på energibärare. Bränslen redovisas separerat från värme. I redovisningen ska all energitillförsel för företaget/del av företaget anges, dvs. i tabell 2.1 ska all el anges, både den som är belagd med skatt och s.k. 0-skattad el. I tabell 2.2 ska samtliga bränslen som köps in, säljs eller produceras på företaget anges och i tabell 2.3 ska all värme som köps in, säljs eller produceras på företaget anges! Samtliga uppgifter ska anges för det år då kartläggningen genomfördes. Tabellförklaringar och definitioner följer efter tabellerna. Tabell 2.1: Energitillförsel och energianvändning: el Elektricitet (energienhet/år) Enhet Inköpt A Egenproducerad B Såld C Använd =A+B-C (MWh) Nettotillförd =A-C (MWh) El kwh MWh Summeras automatiskt Summeras automatiskt El El Summa El Summeras automatiskt Summeras automatiskt Summeras automatiskt

10 0-skattad el Om en del av företagets elektricitet är 0-skattad, dvs. helt befriad från skatt, ska det redovisas enligt tabellen nedan. 0-skattad el är sådan el som förbrukas vid kemisk reduktion, i elektrolytiska och metallurgiska processer, samt vid tillverkning av mineraliska produkter. Tabell 2.1.1: 0-skattad elektricitet Enhet 0-skattad el El kwh MWh Summa El Summeras automatiskt Tabell 2.2: Energitillförsel och energianvändning: bränsle Bränsle och kemisk reaktionsvärme (energienhet/år) Bränsle Enhet * Inköpt A * Egenproducerad B * Såld C * Använd = A+B-C Nettotillförd = A+B-C Summeras automatiskt Summeras automatiskt * Värden ska anges numeriskt i den enhet som väljs (kwh, MWh, m 3, 1000m 3 etc.) Tabell 2.3: Energitillförsel och energianvändning: värme Värme (inkl ånga, fjärrvärme, fjärrkyla, hetvatten) (energienhet/år) Värme Enhet * Inköpt A * Egenproducerad B * Såld C * Använd = A+B-C Nettotillförd = A-C Summeras automatiskt Summeras automatiskt * Värden ska anges numeriskt i den enhet som väljs (kwh, MWh) 10

11 Tabellförklaringar och definitioner Använd energi beräknas på samma sätt för el, bränsle och värme. Nettotillförd energi beräknas olika för bränslen och el/värme. Egenproducerad energi avser energi som producerats internt i processen. När nettotillförd energi beräknas är det viktigt att egenproducerad energi inte räknas i flera led (dubbelräknas) t.ex. i fallet där: bränsle = > ånga = > el. I tabell 2.2 (Bränsle) redovisas därmed ursprungligt bränsle (första ledet av energiomvandlingskedjan), vilket ska ingå i beräkningen av nettotillförd energi. Eventuella senare led i omvandlingskedjan av egenproducerad energi redovisas i tabell 2.1 (El) och/eller tabell 2.3 (Värme). Dessa energimängder inkluderas därmed inte vid beräkningen av nettotillförd el och värme, men inkluderas vid beräkningen av använd energi. (Beräkningarna av använd och nettotillförd energi sker automatiskt.) Egenproducerade bränslen består av bränslen som genereras i processen (i allmänhet ur råvaror). Bränslena är t ex avlutar och bark. Egenproducerad kemisk reaktionsvärme är värme som frigjorts i processen genom kemiska reaktioner. Med den definitionen räknas därför bränsle och kemisk reaktionsvärme, vilken genererats i processen, som nettotillförd energi. Egenproducerad värme är direkt producerad värme t.ex. ånga och hetvatten. Värme som tagits tillvara från processen kan också redovisas som egenproducerad värme, t.ex. spillvärme från kompressorer eller ånga producerad vid raffinering i mek. massabruk. Såld energi avser extern försäljning av el, värme och bränsle. Använd energi beräknas som inköpt plus egenproducerad minus såld energi (automatisk beräkning). Nettotillfört bränsle beräknas som inköpt plus egenproducerad minus såld energi (automatisk beräkning). Nettotillförd el och värme beräknas som inköpt minus såld energi (automatisk beräkning). Skillnaden mellan beräkningen av nettotillfört bränsle beror på att den egenproducerade elen och värmen produceras från bränsle, dvs. produktion i andra ledet. Totalt nettotillförd energi är summan av nettotillförd el, bränsle och värme. Negativa värden innebär nettoförsäljning av energi. 11

12 Nyckeltal Nyckeltalen ska spegla företagets elanvändning och förändring av elanvändning relaterat till företagets produktionsutveckling. Nyckeltalen ska användas för uppföljning vid företagets femårsredovisning. Helst ska nyckeltalen spegla en så stor del av företagets verksamhet som möjligt. Företaget väljer själv sina nyckeltal och enheter, samt rekommenderas att välja fler än ett nyckeltal. I första kolumnen kan man därför välja att ange flera olika produkter, processteg eller anläggningar, som kommer att följas upp vid femårsredovisningen. Tabell 2.4: Nyckeltal Benämning och kort beskrivning av mätbart nyckeltal (relaterat till produkt, process m.m.) (El/enhet) Numeriskt värde El/enhet Ex: El per producerat ton journalpapper på Uggleverket x kwh/ton Journalpapper Skriv kommentarer eller bifoga bilaga I redovisningen kan uppgiftslämnaren ge kommentarer till Energimyndigheten som förtydligar en redovisad uppgift, t.ex. en beräkningsmetod för förädlingsvärde, andel av produktionen som nyckeltalet omfattar, speciella förhållande under innevarande år som påverkar nyckeltalen m.m. 12

13 Kontrollfrågor gällande kartläggningen och analysen Kartläggningen och analysen ska genomföras enligt de krav som lag och föreskrifter om PFE ställer. För att säkerställa att företaget faktiskt fullgjort sina åtaganden i enlighet med lagen om PFE, ska ett antal frågor besvaras med Ja eller Nej. Svaren kan förtydligas direkt i löptext eller i en bifogad bilaga. Frågorna är följande: Fråga 2.1 Har slutanvändning av energi i utrustningar, produktionsavsnitt m.m. kartlagts? Fråga 2.2 Har separata energibalanser för nettotillförd energi tagits fram för utrustning som använder en betydande andel av ett energislag? Fråga 2.3 Har planerade förhållanden på kort och lång sikt beaktats, som kan påverka identifieringen av potential och åtgärder för energieffektivisering? Fråga 2.4 Har hänsyn tagits till väsentliga variationer i energianvändningen? Fråga 2.5 Har analys genomförts av hur företagets produktionsprocesser och hjälpsystem kan samverka i energieffektiviserande syfte? 13

14 3. Åtgärdsförteckningar PFE ställer enligt lagen om Program för energieffektivisering krav på att företagen efter två år ska redovisa en lista med de eleffektiviserande åtgärder som ska genomföras under programmets tre sista år. Energimyndigheten ska fastställa dessa åtgärder och följer upp dem vid företagets femårsredovisning. De eleffektiviserande åtgärder som sammanställs i företagets åtgärdsförteckning ska genomföras i de processer som blir skattebefriade genom deltagandet i PFE. Företaget kan även redovisa eleffektiviserande åtgärder som genomförts under programmets två första år och räkna in i dem i den totala eleffektiviseringen. Det är frivilligt att lämna sådana uppgifter. Även andra energieffektiviserande åtgärder kan redovisas frivilligt. Det gäller också eleffektiviserande åtgärder som inte tidigare tagits upp, t.ex. åtgärder med lång återbetalningstid. Varje åtgärd preciseras i ett block och det går att skapa så många block som krävs. Samtliga eleffektiviserande åtgärder som företaget åtar sig att genomföra under år 3 5, ska redovisas enligt block 3.1 nedan. Uppgifter om dessa åtgärder är obligatoriska om inget annat anges, och bildar den åtgärdslista som Energimyndigheten fastställer. I block 3.2 kan företaget redovisa åtgärder för eleffektivisering som genomförts under programperiodens år 1 2. Block 3.3 är till för övriga el- och energieffektiviserande åtgärder, samt klimatförbättrande åtgärder. 14

15 Redovisning av identifierade eleffektiviserande åtgärder som ska genomföras år 3 5 Obligatoriska uppgifter: Listan fastställs av Energimyndigheten. Block 3.1: Eleffektiviserande åtgärder år 3 5 Åtgärds-ID (automatiskt) Typ av åtgärd Åtgärdsrubrik Identifieringssätt (Energikartläggning / Tidigare känd / Övriga) Åtgärdsbeskrivning Minskning av elanvändning (per år) Värde Enhet Minskning av elkostnad (per år) (frivillig uppgift) Kr Förändring av annan energianvändning (per år) (frivillig uppgift) Förändring av annan energianvändning (per år) (frivillig uppgift) Förändring av övriga kostnader, inkl annan energi (per år) (frivillig uppgift) Investeringskostnad Minskn. /Ökning Minskn. /Ökning Minskn. /Ökning Kr Energiprodukt Värde Enhet Energiprodukt Värde Enhet Kr Återbetalningstid Antal år Tidpunkt för genomförande ÅÅMM Finns handlingsplan för genomförande av åtgärden? Ja Nej 15

16 Tabellförklaringar och definitioner Åtgärds-ID För varje enskild åtgärd kommer en företagsunik identifikationskod att genereras, en s.k. åtgärds-id. Koden bygger på en anläggningsbeteckning för den anläggning där åtgärden ska genomföras, samt löpnummer. För ett företag med två olika anläggningar A och B kan åtgärdslistan alltså bestå av åtgärder: A1, A2, A3, B1, B2. Typ av åtgärd Varje åtgärd ska kategoriseras enligt fördefinierade typer av åtgärder. Åtgärdsrubrik Åtgärdsrubriken är ett namn på åtgärden för att lätt kunna identifiera den. Identifieringssätt För varje åtgärd ska företaget redovisa hur åtgärden har identifierats. Välj bland följande kategorier: Åtgärden identifierats i energikartläggningen och analysen, Åtgärden känd sedan tidigare, Övriga identifieringssätt. Åtgärdsbeskrivning Varje åtgärd ska beskrivas kortfattat. Specificera åtgärden och eventuell tillhörande utrustning så att det framgår hur elanvändningen effektiviseras och var åtgärden är lokaliserad i anläggningen. Minskning av elanvändning per år Den uppskattade årliga minskningen av elförbrukning ska redovisas i enlighet med energikartläggning och analys. Minskningen ska baseras på aktuell elförbrukning under aktuellt produktionsförhållande, alltså baseras på uppgifterna i kartläggningen. Minskning av elkostnad per år Beräkningen av den uppskattade årliga minskningen av elkostnad baseras på den uppskattade minskningen av elanvändningen och elpris. Det är frivilligt att lämna denna uppgift. Förändring av annan energianvändning Den uppskattade årliga förändringen av annan energianvändning enligt energikartläggning och analys ska redovisas. Om det rör sig om en minskning eller ökning anges den med Minskning/Ökning, förutsatt att energianvändningen förändrats. 16

17 Förändring av övriga kostnader Om åtgärden medför förändringar i löpande kostnader som ej utgörs av elkostnader ska dessa anges. I denna post ingår även kostnad eller besparing till följd av förändringen av annan energianvändning. Exempel på andra kostnader är drift och underhållskostnader. Uppskattade kostnader av den här typen anges per år. Minskade eller ökade kostnader anges med Minskning/Ökning, förutsatt att kostnader förändrats. Investeringskostnad Åtgärdens uppskattade investeringsbehov ska redovisas. Återbetalningstid Återbetalningstiden ska beräknas baserat på uppskattad reduktion av elkostnad, förändring av övriga kostnader och investeringskostnad. Återbetalningstiden anges i antal år med en decimal (t ex 2,7 år). Tidpunkt för genomförande Den tidpunkt som bedöms för genomförande av varje enskild åtgärd anges med år och månad. Fråga rörande handlingsplan för åtgärden I handlingsplanen för varje åtgärd ska det finnas uppgifter om vilka resurser som kommer att krävas och när åtgärden ska inledas och vara genomförd. För varje redovisad åtgärd ska företaget besvara en fråga med Ja eller Nej. 17

18 Redovisning av identifierade och genomförda eleffektiviserande åtgärder år 1 2 Det är frivilligt att redovisa dessa uppgifter. Uppgifterna vid respektive rubrik ska redovisas enligt samma struktur som i block 3.1. Block 3.2: Eleffektiviserande åtgärder år 1-2 Åtgärdsrubrik Identifieringssätt (Energikartläggning / Tidigare känd / Övriga) Åtgärdsbeskrivning Typ av åtgärd Minskning av elanvändning (per år) Värde Enhet Minskning av elkostnad (per år) (frivillig uppgift) Kr Förändring av annan energianvändning (per år) (frivillig uppgift) Förändring av annan energianvändning (per år) (frivillig uppgift) Förändring av övriga kostnader, inkl annan energi (per år) (frivillig uppgift) Investeringskostnad Minskn. /Ökning Minskn. /Ökning Minskn. /Ökning Kr Energiprodukt Värde Enhet Energiprodukt Värde Enhet Kr Återbetalningstid Antal år Tidpunkt för genomförande ÅÅMM 18

19 Redovisning av övriga identifierade energieffektiviserande och klimatförbättrande åtgärder Det är frivilligtatt redovisa dessa uppgifter. Exempel på energieffektiviserande och klimatförbättrande åtgärder kan vara att företaget förändrar sin energiförsörjning från fossilt till förnybart bränsle, byter till mer energieffektiv utrustning, inför effektivare styr- och reglersystem, inför energieffektivare produktionsprocesser, genomför processintegration så att energianvändningen effektiviseras, eller utökar sitt energiutbyte med omgivande samhälle. I block 3.3 kan även eleffektiviserande investeringar som inte tagits upp i åtgärdsblock 3.1 eller 3.2 anges. Dessa kan t.ex. vara åtgärder med lång återbetalningstid och/eller åtgärder i annan elanvändning än den som normalt beskattas med 0,5 öre/kwh. Åtgärderna summeras inte med åtgärderna för eleffektivisering enligt åtgärdsblock 3.1 och 3.2, utan kan lämnas som en kompletterande information till Energimyndigheten. Redovisning av dessa uppgifter skiljer sig därför något jämfört med i tidigare två block. 19

20 Block 3.3: Energieffektiviserande åtgärder Åtgärdsrubrik Åtgärdsbeskrivning Förändring av energianvändning (per år) Förändring av energianvändning (per år) Förändring av energianvändning (per år) Minskn. /Ökning Minskn. /Ökning Minskn. /Ökning Energiprodukt Värde Enhet Energiprodukt Värde Enhet Energiprodukt Värde Enhet Huvudsaklig typ av besparing Planering för genomförande Eleff./Bränsleeff./Värmeeff./Ökad andel förnybar energi/ Energiutbyte med omgivande samhälle Åtgärden har genomförts/beslut om genomförande taget/ Kommer utredas vidare Tabellförklaringar Huvudsaklig typ av besparing Man kan välja vilken typ av energibesparing eller klimatförbättrande åtgärd det rör sig om. Följande kategorier finns: Eleffektivisering, Bränsleeffektivisering, Värmeeffektivisering, Ökad andel förnybar energi eller Energiutbyte med omgivande samhälle. Planering av genomförande Om åtgärden är genomförd eller ska genomföras och i så fall vid vilken tidpunkt, anges med följande alternativ: Åtgärden har genomförts, Beslut om genomförande är taget eller Kommer att utredas vidare. 20

21 Redovisning av genomförda energieffektiviserande och klimatförbättrande åtgärder före PFE-deltagande Det är frivilligtatt redovisa dessa uppgifter. Om företaget har arbetat aktivt med energieffektivisering är kanske potentialen för ytterligare effektivisering begränsad. I sådant fall har företaget även möjlighet att direkt i löptext eller i en bifogad bilaga redovisa hur man arbetat med eleffektivisering före deltagandet i PFE, t.ex. med eleffektiviseringsprogram, investeringar i eleffektiv utrustning eller liknande. 21

22 4. Energiledningssystem och certifiering Inom programperiodens två första år ska företaget ha infört och låtit certifiera ett energiledningssystem. Dessutom ska rutiner ha tagits fram och implementerats i verksamheten gällande inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändringar och renoveringar. Fråga om energiledningssystem Företaget ska svara Ja eller Nej på frågan: Fråga 4.1 Finns certifierat energiledningssystem för den/de delar av företaget som omfattas av PFE? Certifieringen Företaget ska ange datumet för när certifieringen blev godkänd. Kopia av certifieringsintyget ska bifogas i systemet alternativt skickas in per post. Fråga om certifieringens omfattning Företaget ska svara Ja eller Nej på frågan: Fråga 4.2 Inkluderar certifieringen även PFE:s utökade rutiner kring inköp av elkrävande utrustning samt projekteringar, ändringar och renoveringar? Om företaget svarar Nej ska företagets rutiner bifogas, samt en beskrivning av hur rutinerna är implementerade i verksamheten. 22

23 5. Summering och fråga om måluppfyllnad för programdeltagandet Sist i redovisningen summeras automatiskt elanvändningen och de eleffektiviserande åtgärderna (block 3.1 och 3.2). Om företaget har valt att redovisa vissa uppgifter anläggning för anläggning, summeras nu även uppgifter och åtgärder från respektive anläggning. Nedan visas principer för den automatiska summeringen. Tabell 5.1: Åtgärder år 3 5 Åtgärds-ID Åtgärdsrubrik Minskning av elanvändning ( omräknat till MWh) Summa Tabell 5.2: Åtgärder år 1 2 Åtgärds-ID Åtgärdsrubrik Minskning av elanvändning ( omräknat till MWh) Summa 23

24 Eleffektivisering år 3 5 Total investeringskostnad = xx kr (summerat från Åtgärdsblock 3.1) Approximerad eleffektivisering år 3-5 = xx % Procentsatsen beräknas automatiskt enligt följande: Summa Reduktion av elanvändning (från Åtgärdsblock 3.1) Summa El Använd Summa El 0-skattad Eleffektivisering totalt inom PFE (år 1 5) Total investeringskostnad = xx kr (summerat från Åtgärdsblock 3.1 och 3.2) Approximerad eleffektivisering år 1-5 = xx % Procentsatsen beräknas automatiskt enligt följande: Summa Reduktion av elanv (från Åtgärdsblock ) Summa El Använd Summa El 0-skattad Fråga om måluppfyllnad för programdeltagandet Företaget ska svara Ja eller Nej på frågan: Fråga 5.1 Förväntas åtgärderna sammantagna kunna medföra en eleffektivisering som minst motsvarar den som företaget skulle uppnått om en energiskatt (0,5 euro/mwh, dvs. ca 0,5 öre/kwh) hade tillämpats på el under hela programperioden? Företaget ska även redogöra för de skäl som denna bedömning grundas på. Det kan göras direkt i löptext eller i en bifogad bilaga. Om företaget svarar Ja på denna fråga, men åtgärder för år 1-5 ger en liten effektivisering (t.ex. <<1 procent ), kräver Energimyndigheten en utförlig motivering för skälen till bedömningen. 24

25 Information om PFE Har du frågor om redovisningen till PFE? Telefon: E-post: 25

Skattebefrielse på el

Skattebefrielse på el PFE PROGRAM FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING I ENERGIINTENSIV INDUSTRI Skattebefrielse på el för effektiv elanvändning i industrin PFE två sätt att minska företagets energikostnader Skattebefrielse på el. Lägre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om program för energieffektivisering; SFS 2004:1196 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om program för energieffektivisering; beslutade

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om program för energieffektivisering; beslutade

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental agneta.persson@wspgroup.se Hur väljer man den effektivaste utrustningen?

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

KV2 1 (3) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

KV2 1 (3) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Energislukare eller energieffektiviserare?

Energislukare eller energieffektiviserare? Energislukare eller energieffektiviserare? Rottneros Bruk AB Rottneros fabriker Rottneros Vallvik Rockhammar Miranda Rottneros - Packaging Några fakta om Rottneros Omsättning cirka 3 miljarder SEK Tre

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Ett hållbart energisystem. Energimyndigheten

Ett hållbart energisystem. Energimyndigheten Ett hållbart energisystem Energimyndigheten Energimyndighetens verksamhet Vision: Ett hållbart energisystem Analys Teknik Främjande Tillväxt Information och kommunikation Lokal, regional, nationell och

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Thomas Björkman Workshop: Energikartläggning i Handelsföretagrapportering 2016-10-27 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i

Läs mer

Energiledning. Olof Hjelm, Docent Industriell miljöteknik, IEI Linköpings universitet

Energiledning. Olof Hjelm, Docent Industriell miljöteknik, IEI Linköpings universitet Energiledning Olof Hjelm, Docent Industriell miljöteknik, IEI Linköpings universitet Föreläsningens innehåll Vad är frivilliga åtaganden såsom miljö- och energiledningssystem? Vad kan man förvänta sig

Läs mer

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 1 (43) Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL Manual till Energimyndighetens e-tjänst för rapportering enligt EKL Datum 2 (43) Inledning Det här dokumentet

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

Rapportering enligt EKL. Varför rapportering? Hur rapportera? Rapporteringsprocessen Manual till e-tjänsten Vilka uppgifter ska lämnas in?

Rapportering enligt EKL. Varför rapportering? Hur rapportera? Rapporteringsprocessen Manual till e-tjänsten Vilka uppgifter ska lämnas in? Rapportering enligt EKL Varför rapportering? Hur rapportera? Rapporteringsprocessen Manual till e-tjänsten Vilka uppgifter ska lämnas in? Varför rapportering? Stöd i förordning att inhämta uppgifter om

Läs mer

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8)

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8) 1 (8) Manual E-tjänster STEM138 ver.w-3.1, 2007-02-14 Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00 Telefax 016-544 20 99 registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Utkast 2010-03-12 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650:7703 Statens energimyndighets föreskrifter och STEMFS allmänna råd om statligt stöd till

Läs mer

Handbok för kartläggning och analys av energianvändning Tips och råd från Energimyndigheten

Handbok för kartläggning och analys av energianvändning Tips och råd från Energimyndigheten 2004-12-08 1 (21) Handbok för kartläggning och analys av energianvändning Tips och råd från Energimyndigheten Om denna handbok Energimyndighetens handbok för kartläggning och analys ger konkreta råd om

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.X.2004 C(2004)3909fin Ärende : Statligt stöd nr N 253/2004 Sverige Fullständig befrielse från skatten på elektricitet för energiintensiva företag Fru Minister, 1.

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

D3 1 (2) Organisations-/personnummer

D3 1 (2) Organisations-/personnummer D3 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 9 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänst för lagen om energikartläggning i stora företag

Handbok för Energimyndighetens e-tjänst för lagen om energikartläggning i stora företag Handling Datum 1 (12) Handbok för Energimyndighetens e-tjänst för lagen om energikartläggning i stora företag EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (12) Handling Datum 3 (12) Innehåll 1 Inledning 5

Läs mer

Program för energieffektivisering i industrin PFE EED PFE 2.0. Susana Municio CIT Industriell Energi AB

Program för energieffektivisering i industrin PFE EED PFE 2.0. Susana Municio CIT Industriell Energi AB Program för energieffektivisering i industrin PFE EED PFE 2.0 Susana Municio CIT Industriell Energi AB CIT Industriell Energi AB Kunskapsföretag som arbetar med industrins energianvändning Industrin Utvärdering

Läs mer

Vägledning för energikartläggning i stora företag

Vägledning för energikartläggning i stora företag Vägledning för energikartläggning i stora företag Inför energikartläggningen Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen Publikationer utgivna av

Läs mer

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare D1 1 (2) Dnr (if y lls av myndigheten) Bilaga 7 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL

SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL OKTOBER 2016 BAKGRUND VARFÖR BEGÄR ENERGIMYNDIGHETEN UPPGIFTER? Enligt lagen om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Högt över alla förväntningar. HP Processmotorer

Högt över alla förväntningar. HP Processmotorer Högt över alla förväntningar HP Processmotorer "Visste du att driftskostnaden för en motor under dess livslängd kan vara 100 gånger högre än inköpskostnaden? Att köpa en motor med hög verkningsgrad är

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen

Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen Handbok för ELin Systemet för inrapportering till Elpriskollen Innehåll 1 Ansökan om behörighet... 3 1.1 E-legitimation...3 Hur skaffar du en personlig e-legitimation?...3 1.2 E-tjänster...3 Behörighetsansökan

Läs mer

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn UG 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att få ursprungsgarantier regleras i lag (2010:601) och förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Sveriges planer för stimulans, nya produktkrav och riktlinjer. Marie Rosenqvist Energimyndigheten 2011-08-19

Sveriges planer för stimulans, nya produktkrav och riktlinjer. Marie Rosenqvist Energimyndigheten 2011-08-19 Sveriges planer för stimulans, nya produktkrav och riktlinjer Marie Rosenqvist Energimyndigheten 2011-08-19 Upplägg Kommunernas ambitioner vs Sveriges ambitioner Nära nollhusstrategin Energieffektiviseringsstödet

Läs mer

ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03

ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03 ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03 CIT INDUSTRIELL ENERGI AB Chalmers teknikpark 412 88 Göteborg Susana Municio municio@cit.chalmers.se VERKSAMHETSOMRÅDEN Energieffektivisering Industri Ökad effektivitet

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn UG 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att få ursprungsgarantier regleras i lag (2010:601) och förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 1 (14) Handbok för s e-tjänster Handling Datum 2 (14) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Interventionsenheten Mars 2006 VG2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vad krävs för att

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg Seminarium för certifierade energikartläggare: Genomförande, Rapportering och Certifiering Stockholm 2017-01-26 Agenda 10.00 11.15

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

2 Sökande Namn/företag Organisations-/personnummer Innehav (%) Postnummer Ort Land

2 Sökande Namn/företag Organisations-/personnummer Innehav (%) Postnummer Ort Land A1 Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Sverige har börjat halka efter Varför?

Sverige har börjat halka efter Varför? Sverige har börjat halka efter Varför? 1 Miljarder ton koldioxidekvivalenter / år Tvågradersmålet P = 20 % P = 80 % P = 50 % Rummukainen m fl, 2011, SMHI rapport År Kumulativ emissionsbudget WBGU, 2009

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSÅTGÄRD (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Stödet kan

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag En Effekt - Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag Region Halland har våren 2009 initierat projektet En Effekt. Syftet med projektet är att miljökontor och energistrateg i varje kommun

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg 2016-04-05. Lagen om energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg 2016-04-05. Lagen om energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-04-05 Lagen om energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist)

Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om STEMFS energikartläggning i stora företag; 2014:xx Utkom från

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-06-01. Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-06-01. Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-06-01 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Enligt en lagrådsremiss den 29

Läs mer

Handbok för energiledningssystem Tips och goda råd från Energimyndigheten

Handbok för energiledningssystem Tips och goda råd från Energimyndigheten 2004-11-18 1 (21) Handbok för energiledningssystem Tips och goda råd från Energimyndigheten Ett energiledningssystem bidrar till att företaget lättare kan kontrollera sin energianvändning och till att

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet

Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet Version 1.0 Handledning Den här handledningen ska fungera som ett stöd för dig som är kontaktperson vid inrapportering av data till Skåneinitiativet.

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2008:1332 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Anvisningar till sökande

Anvisningar till sökande 1 (5) Datum 2014-01-23 Dnr: 2014-000190 Anvisningar till sökande Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som ämnar lämna in en ansökan till Utlysning inom biogasprogrammet. Sista ansökningsdatum

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Workshop: Energikartläggning i industriföretagrapportering 2016-10-04 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag?

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla 2015 DoA Fjärrvärme Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Luleå Fjärrkyla Ort/orter FVD20012 Luleå Prisområdesnamn FVD20013 Luleå Fjärrkyla Kontaktperson

Läs mer

ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER

ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

2015-09-09, version 1. Användarmanual för

2015-09-09, version 1. Användarmanual för 2015-09-09, version 1 Användarmanual för Innehåll Skolverkets Mina sidor en introduktion... 2 Behörigheter i Mina sidor... 3 Lägg upp en behörighetsstruktur för Mina sidor... 4 Vem får ett användarkonto

Läs mer

Konkreta verktyg och energitips

Konkreta verktyg och energitips Konkreta verktyg och energitips Anna Karin Jönbrink IVF Industriforskning och utveckling AB Bild 1 2006-02-01 Anna Karin Jönbrink Bild 2 2006-02-01 Anna Karin Jönbrink IVF Industriforskning och utveckling

Läs mer

Remissyttrande i fråga om Energimyndighetens rapport De Elintensiva företagens undantag från kvotplikt i elcertifikatsystemet

Remissyttrande i fråga om Energimyndighetens rapport De Elintensiva företagens undantag från kvotplikt i elcertifikatsystemet Stockholm den 29 februari 2008 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande i fråga om Energimyndighetens rapport De Elintensiva företagens undantag från kvotplikt i elcertifikatsystemet Jernkontoret

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola Ändringsanmälan Välj termin Välj termin som ändringsanmälan ska gälla för genom att klicka på pilen i dropdownlistan* och sedan klicka på aktuell termin i listan. Nuvarande termin är förvalt. Observera

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt stöd till produktion

Läs mer

Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen

Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen TSV 2009-9320 1(2) Abo kommun 99988 ABO Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen RDT-verksamheten har förändrats i ett antal betydelsefulla

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2012 kap 1-4 Energiläget 2011 kap 1-2 Elcertifikatsystemet 2012 Naturvårdverket Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Dnr 9.1-11438/2015 Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Den ideella föreningens

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el; beslutade den 22 november 2010.

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka projektstöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Biobränsle. Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven produkt. Skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Eskilstuna Energi & Miljö AB. Eskilstuna Energi & Miljö

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Eskilstuna Energi & Miljö AB. Eskilstuna Energi & Miljö 2015 DoA Fjärrvärme Eskilstuna Energi & Miljö AB Eskilstuna Energi & Miljö 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Eskilstuna-Torshälla-Hällby-Kvicksund-Ärla Ort/orter FVD20012 Eskilstuna-Kvicksund

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

Dagordning 2015-04-29

Dagordning 2015-04-29 Dagordning 2015-04-29 Bakgrund till projektet Presentation av resultaten: energieffektivisering potentialen energinyckeltal utbildning och kalibrering av energikartläggare På gång inom Greppa Näringen

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer