Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab"

Transkript

1 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Fysiologlab

2 Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger oss förtroendet att ta hand om dem när de är sjuka och sårbara. Samhället ger oss förtroendet att handskas med våra gemensamma medel. Det finns mängder av saker som Aleris och våra medarbetare gör för att varje dag förtjäna detta förtroende. Vi ska i varje möte visa våra patienter respekt, lyssna på dem och se till att vi bidrar till att ge dem ett friskare liv. Vi ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och ständigt vara beredda att förbättra oss och utveckla nya metoder och behandlingar. Om man ska sammanfatta allt det vi ska göra så är det att alltid sträva mot ökad kvalitet. Arbetet med att förbättra kvalitet, utveckla patientsäker vård och minska miljöpåverkan upphör aldrig. Den som slår sig till ro kommer snabbt att tappa mark och hamna längst ner i de mätningar som görs. Då är också rätten att vara i en förtroendebransch förbrukad. Vägen till bättre kvalitet går både genom kvalitetsoch miljöledningssystem, uppföljning av medicinska resultat och verksamhetens och de enskilda medarbetarnas engagemang och möjlighet att förändra och förbättra i stort och smått. De allra flesta av verksamheterna inom Aleris sjukvårdsdivision är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, medan laboratorieverksamheterna är kvalitetsackrediterade. Målsättningen är att de verksamheter som inte är certifierade och ackrediterade så snart som möjligt ska nå denna status. Detta för att säkerställa att vi arbetar på ett strukturerat sätt och ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. I denna skrift kan du läsa mer om hur vi konkret arbetat med kvalitet, patientsäkerhet och miljö på Aleris Fysiologlab. Jag vill speciellt lyfta fram att genom ett ökat antal inrapporterade avvikelser har tydligare förbättringsområden framkommit som ett led i att säkerställa rätt kvalitet och patientsäkerhet. Trevlig läsning! Karin Kaloczy, Chef Aleris Division Sjukvård Innehåll 4 Aleris En ledande kvalitetsaktör i Skandinavien 8 Kvalitet och miljö Division Sjukvård 14 Division Sjukvård 16 Mål och strategier Uppföljning och utvärdering 19 Organisation och struktur av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 20 Hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 22 Egenkontroll 24 Riskanalys 25 Hantering av avvikelser 26 Hantering av klagomål och synpunkter 26 Samverkan 28 Resultat 36 Mål och strategier för kommande år 27 Miljöbokslut 38 Miljömål Sammanfattning

3 Förstahandsvalet inom vård och omsorg Aleris En ledande kvalitetsaktör i Skandinavien Aleris är ett av Skandinaviens ledande vårdoch omsorgsföretag. Företaget grundades 2005 och har sedan 2010 en långsiktig och samhällsengagerad ägare i Investor. Aleris bedriver verksamhet inom specialistvård, primärvård, diagnostik, äldreomsorg, hemtjänst samt stöd och boende för unga och psykisk omsorg för vuxna. Denna bredd innebär att Aleris har unika förutsättningar att bygga vårdkedjor. Våra cirka medarbetare arbetar vid ungefär 350 enheter i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige är Aleris organiserat i en sjukvårds- och en omsorgsdivision. Aleris uttalade målsättning är att vara den ledande kvalitetsaktören inom vård och omsorg. För att nå detta mål är vårt dagliga arbete centrerat kring fyra gemensamma värderingar: omtanke, professionalism, engagemang och nytänkande. Aleris Division Sjukvård omfattar Specialistvård, Primärvård, Primärvårdsrehab, Röntgen, Medilab och Fysiologlab. De tre senare bildar tillsammans Aleris Diagnostik. Healthcare Aleris värdegrund är gemensam för hela Aleris. Den bygger på våra fyra värdeord: Aleris Division Sjukvård Specialistvård Primärvård Primärvårdsrehab Röntgen Medilab Fysiologlab Aleris Diagnostik 4

4 Kvalitetspolicy Aleris mål är att bedriva en God vård enligt Socialstyrelsens författning (SOSFS 2005:28). God vård som kännetecknas av att vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker och patientfokuserad, jämlik och effektiv samt ges i rimlig tid. Vår kvalitetspolicy bygger på att vi arbetar med ständiga förbättringar och gör Aleris Sjukvård till det självklara valet. Vår omtanke gör skillnad Alla som kommer i kontakt med vår verksamhet ska känna förtroende för oss Vi ger våra patienter trygghet och det lilla extra Patienter och arbetskamrater ska bemötas med respekt och hänsyn Vår professionalism gör skillnad Vi har både bredd och spetskompetens Våra kompetenta medarbetare bildar nätverk för ömsesidigt lärande och utveckling Med fokus på kvalitet och patientsäkerhetsarbete bidrar vi till effektivt utnyttjande av samhällets resurser Vårt engagemang gör skillnad Vi arbetar aktivt med FoU och utbildning Våra kunder rekommenderar oss till andra Vi strävar efter att överträffa förväntningarna hos patienter, remittenter och uppdragsgivare Vårt nytänkande gör skillnad Vi utvecklar nya samarbetsformer i sjukvården Med vårt kreativa förhållningssätt deltar vi i utvecklingen av ny diagnostik och nya behandlingsmetoder Vi söker aktivt samarbete med vårdgrannar och uppdragsgivare Miljöpolicy Aleris division Sjukvård skall aktivt arbeta för en långsiktigt hållbar miljö genom att: ta miljöhänsyn i handlingar och beslut så att den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet minskar ta miljöhänsyn vid val av material, produkter, metoder och tjänster ständigt förbättra vårt miljöarbete följa de miljölagar och krav som berör vår verksamhet För att uppnå detta krävs att vi: ställer miljökrav vid upphandling av varor och tjänster följer de miljölagar och krav som berör vår verksamhet utför miljökonsekvensbedömningar inför större beslut utvecklar vår miljökompetens och vårt miljömedvetande utvecklar rutiner för bästa riskhantering av avfallsprodukter minskar föroreningar från läkemedel och transporter väljer ekologiska och närproducerade produkter där så är möjligt har miljömål som utvärderas, handlingsplaner som tas fram vid ej uppnådda mål och som sedan följs upp 6 7

5 Kvalitet och miljö Division Sjukvård Kvalitetsutveckling genom planering, uppföljning och åtgärder. Inom Aleris arbetar vi ständigt med att erbjuda våra patienter och uppdragsgivare en högkvalitativ och säker vård som ges med hänsyn till miljön. Vi strävar hela tiden efter att ytterligare förbättra och utveckla vår verksamhet genom planering, uppföljning och åtgärder. Majoriteten av Aleris sjukvårdsverksamheter är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001, medan våra laboratorieverksamheter 1 är kvalitetsackrediterade. De verksamheter som ännu inte certifierats arbetar efter en plan för att uppnå certifiering. Aleris rapporterar till de nationella kvalitetsregistren och vi jämför ständigt resultaten med dem som redovisas av övriga vårdgivare. Som komplement till detta har Aleris utvecklat ett eget komplikationsregister samt följer månadsvis upp ett antal gemensamma nyckeltal för kvalitet. Grunderna i kvalitets- och miljöarbetet inom Aleris uttrycks i företagets gemensamma kvalitets- och miljöpolicy, som gäller för samtliga sjukvårdsverksamheter inom Aleris i Sverige. Utifrån denna övergripande policy arbetar sedan respektive affärsområde fram verksamhetsspecifika och relevanta mål som också följs upp. Denna process beskrivs närmare längre fram i detta dokument. Majoriteten av Aleris sjukvårdsverksamheter är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001, medan våra laboratorieverksamheter är kvalitetsackrediterade. Vi arbetar ständigt med att erbjuda en högkvalitativ och säker vård som ger hänsyn till miljön 1 I den fortsatta framställningen omfattas även laboratorieverksamheten i begreppet Sjukvårdsverksamhet eller Sjukvårdsverksamheter 8 9

6 NSP Avvikelsehantering Avvikelsehantering är en grundläggande del i det systematiska förbättringsarbetet. Därför följer Aleris varje månad upp detta nyckeltal. Förmågan att ta hand om och åtgärda sina avvikelser mäts och redovisas som andelen avslutade avvikelser, se bild 2. RESULTAT JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC RESULTAT MÅL JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC RESULTAT Bild 1. Utvecklingen av HoN mätt i NPS under 2014 för de svenska sjukvårdsverksamheterna JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Genomsnittligt mål NPS 70 Uppnått mål NPS 70 + Patientnöjdhet Inom Aleris följer vi patientnöjdheten på våra sjukvårdsverksamheter genom HappyOrNot (HoN). Detta innebär att det står en elektronisk HoN-enhet på samtliga Aleris sjukvårdsenheter. På dessa enheter får patienterna frågan Kommer du att rekommendera Aleris verksamhet XX till andra?. De fyra svarsalternativen sträcker sig från instämmer helt till instämmer inte alls. Resultatet redovisas i Net Promoter Score (NPS) och respektive verksamhetschef kan följa sitt resultat timme för timme, dag för dag, vecka för vecka osv. Detta möjliggör kontinuerlig uppföljning under året och ger förutsättningar för direkta åtgärder i syfte att förbättra patientnöjdheten. Inför 2014 sattes ett gemensamt mål inom Aleris om att samtliga verksamheter skulle uppnå en genomsnittlig NPS på 70. Trenden har varit positiv, under årets fyra sista månader låg sjukvårdsverksamheterna genomgående över måltalet. Bild 2. Andel avslutade avvikelser under 2014 för de svenska sjukvårdsverksamheterna Lex Maria Utgångspunkten är att vårdskador, eller risk för vårdskador, inte ska förekomma i Aleris sjukvårdsverksamheter. När denna typ av händelser ändå inträffar anmäls dessa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Att noggrant utreda det inträffade och ta fram åtgärder för att förhindra liknande händelser är en självklar del av patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet. Samtliga lex Maria-anmälningar granskas och godkänns av chefsläkaren inom Aleris sjukvård. Under 2014 anmäldes sammanlagt sju händelser inom Aleris sjukvårdsverksamheter till IVO enligt lex Maria. Patienter och anhöriga kan anmäla klagomål på fel i vården till IVO. Även dessa ärenden är en självklar del av vårt patientsäkerhets- och kvalitetsarbete för att göra vården ännu säkrare. Både lex Mariaanmälningar och klagomålsanmälningar följs upp kontinuerligt och rapporteras till ledningen för Aleris

7 Aleris verksamheter når över riksgenomsnittet 61,5 Öppna jämförelser % (2013) Öppna jämförelser Samtliga verksamheter inom division sjukvård som har nationella kvalitetsregister att rapportera till lämnar uppgifter till dessa. Därigenom kan verksamheterna värdera sina resultat i ett nationellt sammanhang och får möjlighet att ta del av liknande verksamheters erfarenheter av utveckling inom respektive område. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar årligen ett urval av resultat från de nationella kvalitetsregistren i skriften Öppna jämförelser. En jämförelse avseende 2013 som Aleris genomfört visar att mer än hälften (61,5 procent) av Aleris verksamheter når över riksgenomsnittet. Utöver de resultat som redovisas i Öppna jämförelser rapporterar Aleris verksamheter till ytterligare ett antal kvalitetsregister, främst inom ortopedi men också inom andra specialiteter. Vi strävar hela tiden efter att ytterligare förbättra och utveckla vår verksamhet genom planering, uppföljning och åtgärder Komplikationsregistrering Inom Aleris finns ett gemensamt system för att registrera, rapportera och följa upp komplikationer till följd av kirurgiska ingrepp. Därigenom kompletteras rapporteringen till de nationella kvalitetsregistren med en företagsintern fördjupad uppföljning av Aleris kirurgiska verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Syftet med detta är att kontinuerligt förbättra vården. Arbetet leds av Aleris medicinska direktör. Komplikationsregistrering RAPPORTERINGS- RUTINER INTERN Fördjupad Uppföljning förbättra vården 12 13

8 Specialistvård med stor bredd Aleris Specialistvård omfattar 16 enheter med vårdutbud inom ett stort antal medicinska specialiteter, som ortopedi, gynekologi, öron-näsa-hals och ögon. Verksamheten omfattar såväl mottagning som öppen- och slutenvård. Aleris enheter inom specialistvården är i många fall ledande inom sina respektive områden och rankas högt i medicinska kvalitetsregister. Enheterna återfinns i Bollnäs, Söderhamn, Uppsala, Stockholm, Motala, Göteborg och på en mängd platser i Skåne. Hög service och kvalitet i innovativ primärvård Aleris primärvårdsenheter har stor bredd på sitt utbud och erbjuder bland annat läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, psykosocial verksamhet, astma/kol-mottagning samt förebyggande vård. Aleris primärvård arbetar i samverkan med specialistsjukvården. Vårdcentralerna utmärker sig med innovativa arbetssätt, bra service och en god tillgänglighet. Aleris Primärvård omfattar totalt 16 enheter i Uppsala, Stockholm och Norrköping. Primärvårdsrehab med starkt patientfokus Aleris primärvårdsrehab består av tio enheter belägna i Stockholmsområdet. Vid dessa erbjuds rehabilitering inom ramen för Vårdval Stockholm. Vårdutbudet är brett och omfattar bland annat arbetsterapi, dietetik, kiropraktik, logopedi, neurologisk rehabilitering och sjukgymnastik. Rehabvården bedrivs både som öppenvård och i patientens hem. Division Sjukvård Högklassig sjukvård från Bollnäs i norr till Malmö i söder Aleris sjukvårdsdivision finns representerad i stora delar av Sverige. Aleris Specialistvård Bollnäs, ett sjukhus som drivs på uppdrag av Region Gävleborg, är vår nordligaste enhet, medan Aleris Specialistvård Ögon i Malmö är den enhet som ligger längst söderut. Landsomfattande diagnostik i toppklass Aleris Diagnostik omfattar radiologi, laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Inom Aleris Röntgen finns 17 enheter och här utför vi bland annat bentäthetsmätning, datortomografi, konventionell röntgen och magnetkameraundersökningar. Aleris Medilabs verksamhet är landsomfattande och innefattar provbunden laboratoriemedicinsk service inom klinisk kemi, immunologi och allergi, mikrobiologi, patologi och cytologi. Aleris Fysiologlab har fyra enheter i Stockholmsområdet. Verksamheten omfattar bland annat utredning, diagnostisk och behandling av hjärt-, kärl-, lung-, allergi- och sömnrelaterade sjukdomar. Aleris Fysiologlab Aleris Fysiologlab är en av Sveriges största utförare av klinisk fysiologiska hjärt-, kärl- och lungundersökningar. Hos oss finns också norra Europas största klinik för utredning och behandling av snarkning och sömnapné. Aleris Fysiologlab har funnits i 30 år och finns idag på fyra platser i Stockholmsområdet: Folkungagatan, Riddargatan, Sophiahemmet samt på Sabbatsberg (Flyg - och Dykmedicinskt Centrum)

9 Aleris Fysiologlabs kvalitetsmål under 2014 var Kvalitetsmål 95 % av patientbesöken inom fysiologin ska utföras inom 2 månader 70 % av läkarbesöken ska utföras inom 2 månader Aktivitet Vid toppar omfördela personal, där det går, till den mer efterfrågade undersökningen. Vår målsättning är högre, men vi styrs av ett produktionstak som vi inte kan påverka. Hur mäter/följer vi upp målen Mäts genom framtagande av statistik från journalsystemet minst 2 ggr/år Mäts genom framtagande av statistik från journalsystemet minst 2 ggr/år Kvalitet Mål och strategier 2014 Övergripande strategi För att nå den långsiktiga strategin krävs ett gott medarbetarklimat, ett gott bemötande mot våra kunder och en god patientsäkerhet Aleris Fysiologlab bedriver ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete för att undvika vårdskador. Övergripande mål Patienter som kommer till Aleris Fysiologlab ska kunna lita på att vården är säker och håller hög kvalitet. Chefer och medarbetare ska bedriva ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete och erbjuda god och jämlik hälso- och sjukvård. Aleris Fysiologlabs patientsäkerhetsmål under 2014 var Patienter Patientsäkerhetsmål Aktivitet Hur mäter/följer vi upp målen Öka följsamheten till basala hygienrutiner och klädpolicy All personal ska genomgå HLR-utbildning anpassad till grad av patientkontakt Öka antalet rapporterade avvikelser kring patienten för att säkerställa god vård De som inte utfört e-utbildningen i hygien ska göra det under året. I samband med introduktionen ska nyanställda utföra e-utbildningen. Översyn av hygienrutinerna. Akutgruppen genomför utbildning på plats Informera om betydelsen av att skriva avvikelser Kontroll av följsamheten till rutinerna utförs vid interna revisioner. Kontroll även gentemot landstingets krav. Kontroll i slutet av året att samtlig personal har fått HLR-utbildning Sammanställning görs varje månad i kvalitets- och miljögruppen och som sedan presenteras på enhetsmöten Nöjda patienter Nöjda medarbetare Bra ledarskap God samarbetspartner Tillgänglighet Kundnöjdhet Medicinsk kvalitet Kvalitet 90 % av undersökningssvaren för klinisk fysiologi ska vara signerade inom 4 dagar 95 % av undersöknings-/behandlingssvaren på samtliga enheter ska vara signerade inom 14 dagar 95 % av telefonsamtalen i telefonväxlarna ska besvaras NPS ska vara över 70 från HappyOrNot apparat. Patienten svarar där på frågan Kommer du att rekommendera Aleris Fysiologlab till andra? Ta fram ett nytt sätt att mäta remittentnöjdheten utan att skicka ut enkäter Säkerställa att mätningarna vid bukaortascreening inte avviker för mycket mellan två bedömare Vid kontroll av kompetensen på undersökande personal ska samtliga hamna inom intervallet Godkänd, utan korrigerande åtgärd 98 % av förebyggande underhåll utförs inom 13 mån från föregående kontroll. Att avvikelser skrivs utifrån de kriterier vi har Antalet lex Maria ska under året vara 0* Antalet anmälningar under året ska vara 0 Läkaren kontrollerar i journalsystemet vad som inte är signerat. Sekreterare jobbar över vid toppar och skriver ut diktat. Se ovan Vid toppar omfördela så att fler kan ta emot samtal i växeln. Alla är medvetna om hur vi ska bemöta patienterna. Vi lyssnar på patienten och sätter denne i fokus. Titta på olika alternativ och bedöma vilket som passar bäst. Utföra dubbelbestämningar där måttet på bukaorta överstiger 24 mm. Genomgång av redan utförda undersökningar enligt ett årsschema. Sker enligt fastställt årsschema. Kontroll att avvikelser skrivs, hanteras och följs upp. Säkerställa att inga vårdskador uppstår. Säkerställa att patienterna är nöjda med oss. *Om vårdskada, eller risk för vårdskada, uppkommer anmäler vi den självklart enligt lex Maria men målet ska tolkas som en nollvision för vårdskador Mäts genom framtagande av statistik från journalsystemet minst 2 ggr/år Mäts genom framtagande av statistik från journalsystemet minst 2 ggr/år Mäts genom framtagande av statistik från CC Bridge 1 gång/kvartal Mäts dagligen via HappyOrNot. Vecko- och månadsrapporter delges medarbetarna Beroende på mätsättet tas en rutin fram för uppföljning Varje månad sammanställs resultatet utifrån medelvärdet av registrerade mått samt standardavvikelsen Kontroll av redan utförda undersökningar. För bma/ssk kontrolleras 1-3 undersökningar och för läkarna 5-10 undersökningar. Kontroll sker en gång i kvartalet utifrån fastlagt FU-schema. En övergripande uppföljning sker i januari. Kontroll sker varje månad vid kvalitets- och miljögruppens möten Kontrolleras varje månad vid ledningsgruppens möten Kontrolleras varje månad vid ledningsgruppens möten 16 17

10 Genomgående hög medvetenhet inom kvalitet- och patientsäkerhet Organisation och struktur av kvalitetsoch patientsäkerhetsarbetet Kvalitets- och miljögrupp - Det finns en kvalitets- och miljögrupp som träffas varje månad. Gruppen består av representanter för de olika enheterna och yrkeskategorierna samt en kvalitets- och en miljösamordnare. Kvalitets- och miljögruppen diskuterar allmänt frågor kring kvalitet, miljö och patientsäkerhet och hur det fungerar ute i verksamheterna. Medlemmarna ansvarar för att resultaten av gruppens diskussioner kommuniceras ut till respektive enhet. Det finns en definierad funktionsbeskrivning vad det innebär att vara kvalitets- och miljösamordnare. Interna revisorer Egenkontroller genomförs bland annat i samband med interna revisioner som sker årligen inom all verksamhet. Uppföljning och utvärdering Personal som upptäcker avvikelser, medicinska händelser och/eller tar emot klagomål och synpunkter ska rapportera det i vårt gemensamma webbaserade avvikelsehanteringssystem Centuri för vidare handläggning. När avvikelsen/medicinska händelsen eller klagomålet avslutas i avikelsehanteringssystemet går det automatiskt ut ett mail till rapportören som kan se vad som hänt med ärendet. Utvärdering av kvalitetsindikatorer sker enligt fastställt schema. Resultatet diskuteras i ledningsgruppen. Uppföljning av kvalitets-, miljö och patientsäkerhetsarbetet sker bland annat vid nedanstående möten. Struktur/aktivitet Frekvens Redovisning Kvalitets- och miljögrupp 1 gång/mån Protokoll Månadsmöte enhet 1 gång/mån Protokoll Ledningsgrupp 1 gång/mån Protokoll Interna revisioner Löpande under året Revisionsrapport Kvalitetssamordnaren Är sammankallande för kvalitets- och miljögruppen. Ansvarar för att samordna kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom Aleris Fysiologlab under ledning av Affärsområdeschefen. Eventuella frågor från kvalitetsoch miljögruppen tar kvalitetssamordnaren vidare till ledningsgruppen eller annan aktuell person/grupp. Kvalitetssamordnaren leder de interna revisionerna samt följer upp kvalitetsmål/-indikatorer. Miljösamordnaren Ansvarar för att samordna miljöarbetet inom Aleris Fysiologlab under ledning av Affärsområdeschefen. Följer upp miljömålen. Enhetchef Enhetscheferna på respektive enhet ansvarar för det dagliga arbetet kring kvalitet, miljö och patientsäkerhet i samarbete med kvalitetssamordnare och miljösamordnare. Affärsområdeschef/Verksamhetschef Affärsområdeschefen/verksamhetscheferna har det medicinska ledningsansvaret för att utveckla och följa upp kvalitet, miljö och patientsäkerhetsarbetet inom Aleris Fysiologlab. Ledningsgruppen Ledningsgruppen består av affärsområdeschef, verksamhetschefer, enhetschefer, MTI-chef samt kvalitetssamordnaren. Ledningens genomgång av arbetet med kvalitet, miljö och patientsäkerhet genomförs en gång per år. Vid genomgången, där även miljösamordnaren deltar, utvärderas verksamheten samtidigt som nya eventuella mål/justering av befintliga mål fastställs. Externa revisioner 1 gång/år Revisionsrapport Ledningens genomgång 1 gång/år Protokoll 18 19

11 Hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits Vi arbetar ständigt med att förbättra patientsäkerheten Tillgänglighet Vänte- och svarstider Målet har varit att säkerställa att patienter får sina undersökningar utförda i tid och att svar snabbt kommer till remittenten för fortsatt handläggning. Kontroll av väntetider sker varje månad. Vid längre väntetider gör ledningsgruppen en bedömning om det behövs en omfördelning av personal för att möta efterfrågan på den undersökningen som har längst väntetid. Om efterfrågan på undersökningen är fortsatt hög kan det bli aktuellt att köpa in ytterligare utrustning. De läkare som skriver svar själva gör det samma dag eller oftast senast dagen efter. Diktat från läkare som inte skriver själva hamnar på listor där sekreterarna lätt har kontroll över svarstiden. Telefon För att säkerställa att det finns tillräckligt med personal som tar hand om samtalen görs kontroller för att se vilken tid på dagen som det är högst tryck på våra telefonväxlar. Vid samtalstoppar fattar enhetschefen för administration beslut om det behöver tillföras ytterligare personal som kan avlasta telefonväxeln. Kundnöjdhet Resultatet från HappyOrNot delges respektive enhetschef. Denne ser över veckans resultat och vid behov diskuterar med sin personalgrupp hur resultatet kan förbättras och varför resultatet blev som det blev. Medicinsk kvalitet Bukaortascreening På uppdrag av Stockholms Läns Landsting utför vi kontroller av 65-åriga män vad gäller diametern på bukaorta. För att säkerställa att korrekta värden tas fram kontrollerar metodansvarig bma månadsvis medelvärdet av de registrerade måtten samt antal mätningar som överstiger 24 mm. Vid den senare kontrollen ska även en dubbelbestämning utföras av en annan undersökare för att säkerställa att skillnaden inte är för hög mellan mätningarna. Kontrollkompetens För att kontrollera att personalen kan utföra undersökningarna enligt fastställda rutiner och för att säkerställa kvaliteten på undersökningsresultatet kontrollerar metodansvariga redan utförda undersökningar enligt ett rullande schema. Förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning För att förhindra att patienter och personal skadas av undersökningsapparaturen kontrolleras den medicintekniska utrustningen av våra medicintekniska ingenjörer enligt ett årligt schema. Utrustningen kontrolleras vad gäller bl. a. elsäkerhet, korrekt angivna värden etc. Kvalitet Avvikelser Avvikelsehantering är en naturlig del i förbättringsarbetet. Kvalitetssamordnaren tar fram statistik ur vårt elektroniska system för att kunna notera trender. Uppkomna avvikelser diskuteras på kvalitets- och miljögruppens möten samt på respektive enhetsmöte. Inom Aleris Fysiologlab är utgångspunkten ändå att förebygga avvikelser eller fel innan de inträffat. Med avvikelser menar vi händelser som avviker från det planerade och speciellt även om dessa kan innebära en risk för patienterna eller medarbetarna. De flesta är dock av det mindre allvarliga slaget som inte på ett direkt sätt är ett hot mot patientsäkerheten och kvaliteten, men som är ett störmoment som borde kunna förhindras. Avvikelser skrivs av samtlig personal i vårt webbaserade avvikelsehanteringssystem Centuri. En förenklad riskanalys vad gäller allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning utförs i ett första skede av kvalitetssamordnaren. Lex Maria och Anmälningsärenden Ärenden från exempelvis Patientnämnden och IVO inkommer till verksamhetschefen som hanterar ärendena enligt fastställd rutin. Verksamhetschefen ansvarar även för anmälningar enligt lex Maria. Patientsäkerhet Hygienrutiner I början på året skedde en allmän hygienutbildning för hela personalen. Därefter har stickprovskontroller skett vid de interna revisionerna vad gäller basala hygienrutiner samt följsamheten till vår klädpolicy. HLR-utbildning För att säkerställa att patienter tas omhand korrekt vid akutsituationer sker årligen en HLR-utbildning för all personal. Nivån på HLR-utbildning är beroende på vilken yrkeskategori man tillhör

12 Egenkontroll Mätningar sker kontinuerligt och vid förutbestämda tidsintervall. Följande kontrolleras: Tillgänglighet Vänte- och svarstider Statistik över den faktiska vänte- och svarstiden tas ut två gånger per år från journalsystemet DocTore. Inför varje månad tas väntetider fram genom manuell kontroll av tidboken. Information ges till enhets- och verksamhetschefer som får en överblick om vilka åtgärder som eventuellt behöver sättas in. Telefon Statistik från våra 3 telefonväxlar tas regelbundet fram och utvärderas av enhetschefen för administrationen. Nöjdhetsmätningar Patient Mätningar sker via HappyOrNot och en sammanställning av mätningarna görs varje vecka. Resultaten från mätningarna har tagits upp på enheternas månadsmöten. Remittenter En indirekt uppföljning har skett då flera ST-läkare och randande läkare har varit kortare eller längre perioder hos oss. Ett antal en-dagars studiebesök av remitterande läkare har också skett. Medicinsk kvalitet Bukaortascreening Vid bukaortascreening som utförs på 65-åriga män utförs alltid dubbelbestämningar om diametermåttet på bukaortan överstiger 24 mm. Kontroll av kompetens Kontroll av kompetensen på undersökande personal sker genom att utförda undersökningar granskas samt att metodansvarig biomedicinsk analytiker/ läkare går bredvid personalen och övervakar undersökningen. Kvalitetsregister samt kvalitetssäkringsprogram Aleris Fysiologlab rapporterar till kvalitetsregistret Swedevox för CPAP-behandling. Våra kliniskt fysiologiska läkare deltog i Equalis kvalitetssäkringsprogram för ekokardiografi, kärldiagnostik samt arbets- och lungfysiologi under 2014.Kvalitetssäkringsföretaget Equalis övergripande mål är att öka patientsäkerheten genom att höja kvalitet och tillförlitlighet inom den laboratoriemedicinska verksamheten i Sverige. Förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning För att säkerställa att apparatur, som patienterna kan komma i kontakt med, inte kan orsaka skador på patient eller omgivning (gäller även utrustning som patienterna använder i det egna hemmet) kontrolleras dessa genom förebyggande underhåll (FU). Kontrollerna görs av personal på vår medicintekniska avdelning (som är en integrerad del av vår verksamhet) enligt tillverkarens anvisningar. Kvalitet Avvikelserapporter Varje månad sammanställs avvikelserna och grupperas enligt en klassificeringslista. Resultatet diskuteras vid kvalitets- och miljögruppens möte samt i ledningsgruppen för vidare åtgärder. Revisioner Interna - Interna revisionerna genomförs regelbundet för att bland annat kontrollera följsamheten mot rutiner och instruktioner samt lagar och föreskrifter som berör kvalitet/patientsäkerhet/miljö. Externa - Swedac genomför varje år en granskning av den kliniskt fysiologiska verksamheten utifrån kravstandarden ISO 17025:2005. Ledningens genomgång - Vid den årliga ledningens genomgång sammanfattas det gångna årets kvalitets-, patientsäkerhets- och miljöarbetet enligt uppställda krav. Patientsäkerhetsmål Hygienkontroll Stickprovskontroller utförs vid de interna revisionerna för att kontrollera följsamheten mot basala hygienrutiner och vår klädpolicy. Genomgång av hygienrutinerna sker med all nyanställd personal som även utför landstingets webbaserade hygienutbildning. Kontroll sker att diplom från kunskapstestet finns dokumenterat. HLR-utbildning Det finns 3 nivåer på utbildningen: A-HLR för läkarna, S-HLR för biomedicinska analytiker, sjuksköterskor samt undersköterskor som deltar i rutinarbetet. För övrig personal som inte har sjukvårdskunskaper har utbildning skett i basal HLR. Sker årligen. Övriga kontroller För att säkerställa att vi har rätt patient framför oss dokumenterar vi ID-kontrollen i journalsystemet. Kontroll sker via journalsystemet hur många recept med antibiotika som har förskrivits av våra läkare i förhållande till hur många läkarbesök vi haft

13 Hantering av avvikelser Riskanalys I ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns dokumenterade rutiner och en struktur för hur vi arbetar med att förebygga och hantera risker. En riskanalys ingår som en del i varje större projekt inom affärsområdet och det finns fastställda rutiner för hur de ska hanteras. Under året har riskanalyser utförts vid ny utrustning, omflyttning av lokaler samt ändringar i IT-miljön. Avvikelsehantering är en naturlig del i förbättringsarbetet. Statistik tas ut ur systemet för att följa trender. Uppkomna avvikelser diskuteras på kvalitets- och miljögruppens möten, i ledningsgruppen samt på respektive enhetsmöte. En avvikelse för oss är en händelse som avviker från det planerade och som kan innebära en risk för patienterna eller medarbetarna. De flesta är dock av det mindre allvarliga slaget som inte på ett direkt sätt är ett hot mot patientsäkerheten. När det trots allt inträffar något allvarligare fel tas detta på största allvar. Avvikelser skrivs av samtlig personal i vårt webbaserade avvikelsehanteringssystem Centuri alternativt via rapportering i journalsystemet. Kvalitetssamordnaren läser igenom samtliga avvikelser och gör en första allvarlighetsbedömning enligt den 4-gradiga skalan Katastrofal > Mindre. Även en sannolikhetsbedömning för upprepning utförs enligt den 4-gradiga skalan Mycket stor > Mycket liten. Det som är viktigt såväl när det gäller mindre allvarliga avvikelser som avvikelser av allvarligare art är att de utreds. Anledningen är att vi ska kunna identifiera orsaker och vidta åtgärder för att förebygga att avvikelserna upprepas. För detta har vi en sammanhållen process från det att avvikelsen identifieras tills att den avslutas. Aleris avvikelsehantering avvikelse RISK Avvikelsesystem åtgärd och förbättring Genom att systematiskt ta hand om våra avvikelser och klagomål kan vi sträva efter ständig förbättring 24 25

14 Hantering av klagomål och synpunkter Klagomål kan inkomma från exempelvis patienter och vårdgivare. Klagomålen som inkommer förs in i vårt webbaserade avvikelsehanteringssystem om det inte rör känsliga ärenden. Då hanteras dessa utanför systemet samt dokumenteras i separat pärm med hänsyn till PuL. I avvikelsehanteringssystemet klassificeras samtliga inkomna avvikelser/klagomål. Rapporter utifrån dessa klassificeringar tas fram där man kan se tendenser över året samt inom vilka områden vi behöver se över våra rutiner. Diskussioner kring de olika klassificeringsgrupperna tas på kvalitetsoch miljögruppens möten samt på respektive enhetsmöte. Om det händer något inom verksamheten som skulle kunna leda till en vårdskada eller att en vårdskada inträffar sker en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen. Ärenden från exempelvis Patientnämnden och IVO inkommer vanligtvis till verksamhetschefen som hanterar ärendena utanför vårt webbaserade system. Samverkan Aleris Fysiologlab deltar aktivt i forskningsprojekt och samverkar med andra vårdgivare och organisationer för att hela tiden utveckla verksamheten och vara uppdaterade om den utveckling som sker nationellt och internationellt rörande våra verksamheter. Deltagande i nationella grupper: Stipendieförvaltare i Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin Deltar i utbildningen av biomedicinska analytiker genom studentplacering samt föreläsningar kring kvalitetssäkring och sömnapné Deltar i utbildningen för ST-läkarutbildning inom allmänmedicin genom randning Utbildning i ekokardiografi för ST-läkare och specialistläkare inom kardiologi och anestesiologi Deltar i utbildningen av läkarsekreterare genom praktikplats Styrelseuppdrag i Svensk Flyg & Marinmedicinsk Förening (SANMA). Förbundsläkare för Fallskärmshopparförbundet Deltagande i samordningsgruppen Nätverket Sömn och Hälsa Styrelseledamot i Apnéföreningen i Stockholm Styrelseledamot i Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin Representant för sjuksköterskor/biomedicinska analytiker i styrelsen för Sömnforskning och Sömnmedicin En biomedicinsk analytiker har deltagit i Svensk sjuksköterskeförenings levnadsprojekt Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor Vi har även samarbete med följande CityHeart vad gäller hjärtpatienter Hjärt-, Lung-, allergimottagningen på Sophiahemmet Ersta sjukhus med inriktning mot endokrinolog- och hjärtmottagningen Kärlkirurgen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna samt på Södersjukhuset och Onkologiskt Centrum, avdelningen för hälsoundersökningar vad gäller bukaortascreening Sunderbyns sjukhus gällande diagnostik och behandling av obstruktiv sömnapné 26 27

15 Resultat För att nå definierade mål behövs kunskap om vad kvalitet och patientsäkerhet innebär och vad det inkluderar. Genom vårt ledningssystem för kvalitet finns våra rutiner och mål dokumenterade och angivna. Tillgänglighet Tabellen visar hur många undersökningar/läkarbesök som har utförts inom 2 månader från att remissen inkom till Aleris Fysiologlab (inkluderar även de som eventuellt ville ha en tid efter 2 månader) Väntetid Enhet Fysiologi 97 % 99 % Sömn 77 % 74 % Läkarbesök 74 % 74 % Inga större förändringar har utförts under året då vi uppfyller våra kvalitetsmål. Svarstider Enhet Fysiologi (signering inom 4 dagar) 94 % 93 % Fysiologlab ska erbjuda en säker och kvalitativ vård så att vi för både patienter och landsting blir det naturliga förstahandsvalet Samtliga enheter (signering inom 14 dagar) 95 % 96 % Inga större förändringar har utförts under året då vi uppfyller våra kvalitetsmål. Telefon Enhet Folkungagatan 95 % 96 % Riddargatan 95 % 94 % Sophiahemmet 96 % 97 % Under året har vi mätt antal besvarade samtal i våra 3 telefonväxlar. Översyn har skett för att optimera bemanningen i samtliga tre växlar

16 PATIENT NöJDHET 80 NPS Koncern mål > 70 HappyOrNot 2014 Specialistutbildning av 3 blivande hjärtläkare i ekokardiografi positiv feedback Nöjdhetsmätningar Patient Under året gav ca 20 procent av patienterna sin syn på Aleris Fysiologlab genom att besvara frågan på HappyOrNot-apparaten om de skulle rekommendera Aleris Fysiologlab till andra. NPS värdet blev 80. Aleriskoncernens mål är att NPS ska ligga över 70. Diskussion kring bemötande har skett på enhetsmöten och några apparater har flyttats till andra utrymmen för att öka antalet patienter som besvarar frågan. Remittenter Under året har 13 st ST-läkare auskulterat på Aleris Fysiologlab under 1-2 veckor vardera samt 3 st ST läkare som har randat sig inom ekokardiografi under tre månader. De har lärt känna vår verksamhet och vi har kunnat ha en direktdialog med dem kring vår verksamhet. De har även givit positiv feedback efter avslutad period. Aleris Fysiologlab har valt att inte genomföra en remittentenkät under året då tidigare års enkäter haft för låg svarsfrekvens för att kunna utföra en korrekt utvärdering. Medicinsk kvalitet Bukaortascreening Resultatet av dubbelbestämningar på 65-åriga män med en bukaorta >25 mm har de senaste 4 åren visat följande: År Antal Medeldiff 0,87 1,09 0, ,00 SD 1,09 1,04 0, ,10 Varkoeff 3,4 % 3,2 % 2,7 % 3,3 % 3,3 % Vid en bukaortadiameter lika med eller över 25 mm utförs enligt metodbeskrivningen dubbelbestämningar. Dessa har under fyra och ett halvt års screeningverksamheten legat relativt konstant strax under respektive strax över 3 %. Sistnämnda värde tillsammans med en standardavvikelse på drygt 1 mm får anses som tecken på hög medicinskt kvalitet för denna verksamhet. Stabilt hög medicinsk kvalitet 30 31

17 Kontroll av kompetens Moment som har kontrollerats är för biomedicinska analytiker och sjuksköterskor handhavande av undersökningsutrustning framtagna värden följsamhet till metodbeskrivning läkare hur svaret ställs upp hänsyn till erhållna mätvärden tolkning/bedömning frågeställningen är besvarad Under 2014 har 7 av 12 fysiologiska undersökningsmetoder granskats utifrån dessa parametrar. Både undersökande biomedicinska analytiker, sjuksköterskor samt läkare har kontrollerats via genomgång av utförda undersökningar samt skrivna svar. Samtliga kontroller har godkänts och lett till förlängda körkort. Även kontroller inom sömn- och allergiverksamhet har skett under året. Efter varje kontroll har en sammanställning med kommentarer kring upptäckta metodglidningar eller förtydliganden skickats ut per mail, alternativt har en uppföljande metodgenomgång skett. Extern kvalitetssäkring Euqalis 85 % medicintekniska avdelningen utfört förebyggande underhåll Equalis Under året har sex stycken så kallade utskick skett, två stycken per metod. Fyra läkare har deltagit och skickat in sina bedömningar. I samband med varje inskick har läkarna även träffats och diskuterat hur de har gjort sin bedömning för att få en samsyn kring hur de ska bedöma och skriva svar. Förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning Till 85 procent har den medicintekniska avdelningen utfört förebyggande underhåll inom tidsramen på 13 månader. Målet är 98 procent och översyn sker av årsschema samt bemanning. Kvalitetsregister samt kvalitetssäkringsprogram Swedevox Parametrar som angivits vid registrering kontra hur det ser ut för riket BMI = Body Mass Index AHI = ApnéHypopnéIndex, antal episoder per timmars registrering ODI = OxygenDesaturationsIndex, antal episoder per timmars registreing ESS = Epworth Sleepiness Scale Parameter Aleris Fysiologlab Riket Ålder 57 år 57 år BMI AHI ODI ESS Ledtid remiss-nattlig utredning 107 dagar Acceptans 60 dagar Ledtid väntan på start CPAP behandling 44 dagar Acceptans 60 dagar Kvalitet Avvikelser Den största andelen avvikelser berör felbokningar och olika former av felhanteringar av remisser/svar/ protokoll etc som utgör 69 procent av det totala antalet avvikelser. Varje månad mäts även vår förmåga att hantera avvikelser, d.v.s. antalet avslutade avvikelser mot det totala antalet inrapporterade avvikelser. Genomsnittet för året har legat på 76 procent avslutade avvikelser. Att siffran inte är högre beror på att en del av avvikelserna behöver följas upp efter ca fyra veckor för att säkerställa att åtgärderna haft effekt och först därefter kan avvikelsen avslutas. Mängden avvikelser har ökat markant under året då en enklare rapportering av avvikelser har kunnat ske via journalsystemet. Detta har lett till att vi fått ett säkrare underlag på vad som inte fungerar optimalt i våra system. Arbetet med att analysera resultatet sker fortlöpande. Inrapporterade avvikelser 2014 Typ av avvikelse Antal 2014 Antal inrapporterade avvikelser 492 Felbokningar 136 Felhantering av exempelvis us-utskrifter 203 Systemfel 62 Medicinska händelser 9 Förväxlingar 10 Apparatfel 21 Schemaläggning 1 Klagomål, patient 12 Klagomål, remittent 4 Övrigt

18 Arbetet med att förbättra kvalitet, utveckla patientsäker vård och minska miljöpåverkan upphör aldrig Anmälningsärenden Under året har inga lex Maria ärenden rapporterats. Patientnämnden Ärenden från Patientnämnden inkommer vanligen till verksamhetschefen. I tabellen redovisas de fåtal ärenden vi haft de senaste åren. Samtliga berör bemötande och kommunikation. År Antal Patientsäkerhetsmål Hygienkontroll Vid stickprovskontroll av följsamheten till basala hygienrutiner konstaterades att vi inte når upp till målet 100 % följsamhet. Fortsatta diskussioner kring följsamheten sker. HLR-utbildning Samtlig personal har fått utbildning under året. Övriga kontroller Antibiotikaanvändning För att se att vi enligt riktlinjer från Stockholms Läns Landsting inte ökar förbrukningen av antibiotika kontrollerar vi på årsbasis antal utskrivna recept genom att ta fram statistik från vårt journalsystem. Procentuellt är siffran som tidigare år, men antalet recept har kraftigt minskat. Interna revisioner Under året har 8 revisioner utförts inom verksamheten. Vid dessa framkom sammanlagt 79 avvikelser. Utifrån avvikelserna arbetar vi nu vidare med att: Optimera introduktionen för samtliga personalgrupper. Är i vissa lägen oklart vad som ska ingå. En bra introduktion säkerställer också att följsamheten till befintligt ledningssystem ökar. Utföra en manuell genomgång av befintliga dokument i Centuri då ett antal dokument inte har uppdaterats inom fastställd tidsram, delvis p.g.a. att det elektroniska systemets påminnelsefunktion hade inaktiverats under något år. Detta ledde till att en påminnelse om uppdatering inte gått ut som det skulle. Externa revisioner Vid Swedacs bedömning i april framkom 21 avvikelser som åtgärdades och godkändes av Swedac. De rekommenderade sedan fortsatt ackreditering. Utifrån avvikelserna arbetar vi nu vidare med att: Se över deltagandet i Equalis provningsjämförelser som inte har varit optimalt under 2014 och hur vi kan säkerställa ett bättre deltagande under Se över samtliga metodbeskrivningar för respektive metod för att säkerställa att eventuella ändringar har utförts och att hänvisning sker till rätt referensdokumentation. Ständig förbättring med hjälp av avvikelser År Antal recept Antal recept i förhållande till antal läkarbesök st 3,2% st 3,0% st 1,7% st 1.2% st 1.3% Läkemedel Till 83 procent följer läkarna Kloka Listan vid ordinering av läkemedel

19 Miljöbokslut Miljömål och strategier Aleris Fysiologlab arbetar med övergripande miljömål satta efter de miljöaspekter som identifierats i verksamheten. Dessa är: Läkemedel, Energi, Transporter samt Avfall. Aleris Fysiologlab har tidigare arbetat aktivt med samtliga uppsatta miljömål, men efter förslag från vår externa granskare, Intertek, har Aleris Fysiologlab under 2014 arbetat med ett detaljerat miljömål per år. Samtliga mål utvärderas årligen, men fokus ligger på ett område, vilket ger ledningsgruppen och personal möjlighet att utveckla bättre strategier för att uppnå det angivna målet. Under 2014 har fokus legat på pappersförbrukningen och målet att minska denna med 5 procent jämfört med föregående år. För att nå målet har varje enhet (Riddargatan, Folkungagatan, Sophiahemmet samt Sabbatsbergs sjukhus) fått lägga fram strategier, projekt och/eller förbättringsförslag, vilket i många fall inte bara gynnat miljön utan också gett ett effektivare arbetssätt och ett bättre arbetsflöde. Uppföljning och resultat Mål och strategier för kommande år Fortsatt arbete med att mäta de kvalitets- och patientsäkerhetsmål som fastställts vid ledningens genomgång Vad gäller remittentnöjdhet arbeta vidare med att: ta fram och analysera antalet inkommande remisser antalet remittenter under året ska öka de remittenter som skickar remisser till oss fortsätter att remittera de läkare som auskulterar och randar sig hos oss besvarar en enkät för att säkerställa hur nöjda de är med oss, hur tiden hos oss har varit samt vad de saknar för information från oss i sitt dagliga arbete Fortsätta använda avvikelsehanteringen som ett led i att ständigt utveckla och förbättra verksamheten samt att medarbetarna då bättre känner delaktighet. Antal undersökningar Antal us/pappersförbrukning ANTAL UNDERSöKNINGAR ARK/US I slutet av december beräknades årets totala förbrukning. Under 2014 minskade pappersförbrukningen med 10 procent och det givna miljömålet var därmed uppfyllt. Förbrukningen på 4,2 ark/undersökning är den lägsta sedan beräkningarna påbörjades En teknisk lösning för hur remissvar med bilagor ska kunna skickas elektroniskt har inte kunnat införas under året. När det sker kommer siffran att sjunka ytterligare. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Ark/us Efter sex månader följdes målet om minskad pappersförbrukning upp och en beräkning ark/undersökning för varje enhet togs fram samt den totala pappersförbrukningen för hela Aleris Fysiologlab (angivet i ark/undersökning) och antalet undersökningar

20 Sammanfattning Aleris Fysiologlab har ett webbaserat ledningssystem för kvalitet och miljö. Delar av verksamheten är ackrediterade enligt den internationella standarden EN ISO/IEC 17025:2005 och hela Aleris Fysiologlab är miljöcertifierade enligt ISO Vi följer även kraven i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet uppdateras kontinuerligt och finns tillgängligt för samtliga medarbetare. Detta gör att kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet är en naturlig del i vårt dagliga arbete och att vi ständigt förbättrar och optimerar våra kvalitetsrutiner och säkerheten för patienterna. Idéer från personalen via arbetsplatsträffar och andra mötesplatser tas tillvara och utvärderas för att ständigt förbättra verksamheten. L E Miljömål för kommande år För 2015 har Aleris Fysiologlab bestämt att bygga detaljerade miljömål kring miljöaspekten Energi. Mätningarna av energiförbrukningen har utförts tidigare, men p.g.a. begränsade möjligheter att få data från samtliga enheter har det varit svårt att få ett optimalt resultat. Fokus kommer nu att ligga på att öka medvetenheten kring energiförbrukningen vid varje enhet. Enligt en fastställd mall kommer enhetscheferna att tillsammans med sin arbetsgrupp att arbeta på att ta fram lösningar som är mest relevanta för den arbetsplatsen. Genom att T A Läkemedel Energi Transport Avfall flytta ut målet från en övergripande lösning till de olika arbetsplatserna kan målen tydligare specificeras och ge mer engagemang och relevans. Utöver detta kommer kvantifiering i form av inventering av belysning och den mest energikrävande apparaturen som används utföras. Införande av master/slave funktioner på samtliga enheter ses över (idag finns det endast på enheten på Riddargatan). De viktigaste åtgärderna som vidtagits för ökad kvalitet och patientsäkerhet Mäter fler parametrar för att säkerställa ökad kvalitet och patientsäkerhet Vidareutvecklat en förenklad avvikelserapportering via journalsystemet som lett till ökat antal inrapporterade avvikelser Utökat antalet kontroller av kompetensen för att säkerställa rätt kvalitet på utförda undersökningar Inköp av ny utrustning som säkerställer bättre utvärdering av resultat De viktigaste resultaten som uppnåtts Antalet avvikelserapporter har ökat, vilket har identifierat förbättringsområden på ett tydligare sätt. Arbetet är ett led i att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. Medarbetarna har blivit mer engagerade i att uppmärksamma eventuella störningar i det dagliga arbetet. Miljö Ökad miljömedvetenhet till följd av att medarbetarna även tar upp miljöpåverkan i sina avvikelserapporter

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Primärvårdsrehab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ansvarig utgivare: Ledningsgruppen för Spenshult sjukhus genom Annika Teleman, Mai-Lis Örjansson och Torvald Berg

Ansvarig utgivare: Ledningsgruppen för Spenshult sjukhus genom Annika Teleman, Mai-Lis Örjansson och Torvald Berg Sida 1 av 28 Innehåll Inledning... 4 Verksamhet/produktion... 4 Ortopedi/handkirurgi... 4 Reumatologi... 5 Medicinsk service... 6 Laboratoriet... 6 Röntgen... 7 Rehabilitering... 8 Reumarehabilitering...

Läs mer

Systemanalys. Region Skåne

Systemanalys. Region Skåne Systemanalys Region Skåne Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Medicinsk revision, en del i internkontrollen

Medicinsk revision, en del i internkontrollen Medicinsk revision, en del i internkontrollen Stockholm 2009-10-13 Helseplan Consulting Group AB Kungsgatan 55, 111 22 Stockolm Telefon: 021-12 99 88 / Fax: 021-12 99 97 Organisationsnummer: 556763-1428

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16)

Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16) Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16) 2 (16) Sammanfattning Praktikertjänst AB arbetar systematiskt och engagerat med kvalitets - och patientsäkerhetsfrågor. Under 2011 har stort

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-09-22--23 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Vann Spa/hotell/konferens, Lingådde, 454 80 Brastad DATUM OCH TID måndag 22 och tisdag 23

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB För år 2012 2013-02-20 Jörgen Månsson Chefsläkare Carema Sjukvård/Capio 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 1 1 INTRODUKTION... 4 2 VERKSAMHETSIDÉ... 4 3 KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. 8 3.1 SVENSKA PALLIATIVREGISTRET... 8 3.2 SVENSKA

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2014 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer