Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab"

Transkript

1 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Fysiologlab

2 Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger oss förtroendet att ta hand om dem när de är sjuka och sårbara. Samhället ger oss förtroendet att handskas med våra gemensamma medel. Det finns mängder av saker som Aleris och våra medarbetare gör för att varje dag förtjäna detta förtroende. Vi ska i varje möte visa våra patienter respekt, lyssna på dem och se till att vi bidrar till att ge dem ett friskare liv. Vi ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och ständigt vara beredda att förbättra oss och utveckla nya metoder och behandlingar. Om man ska sammanfatta allt det vi ska göra så är det att alltid sträva mot ökad kvalitet. Arbetet med att förbättra kvalitet, utveckla patientsäker vård och minska miljöpåverkan upphör aldrig. Den som slår sig till ro kommer snabbt att tappa mark och hamna längst ner i de mätningar som görs. Då är också rätten att vara i en förtroendebransch förbrukad. Vägen till bättre kvalitet går både genom kvalitetsoch miljöledningssystem, uppföljning av medicinska resultat och verksamhetens och de enskilda medarbetarnas engagemang och möjlighet att förändra och förbättra i stort och smått. De allra flesta av verksamheterna inom Aleris sjukvårdsdivision är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, medan laboratorieverksamheterna är kvalitetsackrediterade. Målsättningen är att de verksamheter som inte är certifierade och ackrediterade så snart som möjligt ska nå denna status. Detta för att säkerställa att vi arbetar på ett strukturerat sätt och ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. I denna skrift kan du läsa mer om hur vi konkret arbetat med kvalitet, patientsäkerhet och miljö på Aleris Fysiologlab. Jag vill speciellt lyfta fram att genom ett ökat antal inrapporterade avvikelser har tydligare förbättringsområden framkommit som ett led i att säkerställa rätt kvalitet och patientsäkerhet. Trevlig läsning! Karin Kaloczy, Chef Aleris Division Sjukvård Innehåll 4 Aleris En ledande kvalitetsaktör i Skandinavien 8 Kvalitet och miljö Division Sjukvård 14 Division Sjukvård 16 Mål och strategier Uppföljning och utvärdering 19 Organisation och struktur av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 20 Hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 22 Egenkontroll 24 Riskanalys 25 Hantering av avvikelser 26 Hantering av klagomål och synpunkter 26 Samverkan 28 Resultat 36 Mål och strategier för kommande år 27 Miljöbokslut 38 Miljömål Sammanfattning

3 Förstahandsvalet inom vård och omsorg Aleris En ledande kvalitetsaktör i Skandinavien Aleris är ett av Skandinaviens ledande vårdoch omsorgsföretag. Företaget grundades 2005 och har sedan 2010 en långsiktig och samhällsengagerad ägare i Investor. Aleris bedriver verksamhet inom specialistvård, primärvård, diagnostik, äldreomsorg, hemtjänst samt stöd och boende för unga och psykisk omsorg för vuxna. Denna bredd innebär att Aleris har unika förutsättningar att bygga vårdkedjor. Våra cirka medarbetare arbetar vid ungefär 350 enheter i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige är Aleris organiserat i en sjukvårds- och en omsorgsdivision. Aleris uttalade målsättning är att vara den ledande kvalitetsaktören inom vård och omsorg. För att nå detta mål är vårt dagliga arbete centrerat kring fyra gemensamma värderingar: omtanke, professionalism, engagemang och nytänkande. Aleris Division Sjukvård omfattar Specialistvård, Primärvård, Primärvårdsrehab, Röntgen, Medilab och Fysiologlab. De tre senare bildar tillsammans Aleris Diagnostik. Healthcare Aleris värdegrund är gemensam för hela Aleris. Den bygger på våra fyra värdeord: Aleris Division Sjukvård Specialistvård Primärvård Primärvårdsrehab Röntgen Medilab Fysiologlab Aleris Diagnostik 4

4 Kvalitetspolicy Aleris mål är att bedriva en God vård enligt Socialstyrelsens författning (SOSFS 2005:28). God vård som kännetecknas av att vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker och patientfokuserad, jämlik och effektiv samt ges i rimlig tid. Vår kvalitetspolicy bygger på att vi arbetar med ständiga förbättringar och gör Aleris Sjukvård till det självklara valet. Vår omtanke gör skillnad Alla som kommer i kontakt med vår verksamhet ska känna förtroende för oss Vi ger våra patienter trygghet och det lilla extra Patienter och arbetskamrater ska bemötas med respekt och hänsyn Vår professionalism gör skillnad Vi har både bredd och spetskompetens Våra kompetenta medarbetare bildar nätverk för ömsesidigt lärande och utveckling Med fokus på kvalitet och patientsäkerhetsarbete bidrar vi till effektivt utnyttjande av samhällets resurser Vårt engagemang gör skillnad Vi arbetar aktivt med FoU och utbildning Våra kunder rekommenderar oss till andra Vi strävar efter att överträffa förväntningarna hos patienter, remittenter och uppdragsgivare Vårt nytänkande gör skillnad Vi utvecklar nya samarbetsformer i sjukvården Med vårt kreativa förhållningssätt deltar vi i utvecklingen av ny diagnostik och nya behandlingsmetoder Vi söker aktivt samarbete med vårdgrannar och uppdragsgivare Miljöpolicy Aleris division Sjukvård skall aktivt arbeta för en långsiktigt hållbar miljö genom att: ta miljöhänsyn i handlingar och beslut så att den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet minskar ta miljöhänsyn vid val av material, produkter, metoder och tjänster ständigt förbättra vårt miljöarbete följa de miljölagar och krav som berör vår verksamhet För att uppnå detta krävs att vi: ställer miljökrav vid upphandling av varor och tjänster följer de miljölagar och krav som berör vår verksamhet utför miljökonsekvensbedömningar inför större beslut utvecklar vår miljökompetens och vårt miljömedvetande utvecklar rutiner för bästa riskhantering av avfallsprodukter minskar föroreningar från läkemedel och transporter väljer ekologiska och närproducerade produkter där så är möjligt har miljömål som utvärderas, handlingsplaner som tas fram vid ej uppnådda mål och som sedan följs upp 6 7

5 Kvalitet och miljö Division Sjukvård Kvalitetsutveckling genom planering, uppföljning och åtgärder. Inom Aleris arbetar vi ständigt med att erbjuda våra patienter och uppdragsgivare en högkvalitativ och säker vård som ges med hänsyn till miljön. Vi strävar hela tiden efter att ytterligare förbättra och utveckla vår verksamhet genom planering, uppföljning och åtgärder. Majoriteten av Aleris sjukvårdsverksamheter är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001, medan våra laboratorieverksamheter 1 är kvalitetsackrediterade. De verksamheter som ännu inte certifierats arbetar efter en plan för att uppnå certifiering. Aleris rapporterar till de nationella kvalitetsregistren och vi jämför ständigt resultaten med dem som redovisas av övriga vårdgivare. Som komplement till detta har Aleris utvecklat ett eget komplikationsregister samt följer månadsvis upp ett antal gemensamma nyckeltal för kvalitet. Grunderna i kvalitets- och miljöarbetet inom Aleris uttrycks i företagets gemensamma kvalitets- och miljöpolicy, som gäller för samtliga sjukvårdsverksamheter inom Aleris i Sverige. Utifrån denna övergripande policy arbetar sedan respektive affärsområde fram verksamhetsspecifika och relevanta mål som också följs upp. Denna process beskrivs närmare längre fram i detta dokument. Majoriteten av Aleris sjukvårdsverksamheter är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001, medan våra laboratorieverksamheter är kvalitetsackrediterade. Vi arbetar ständigt med att erbjuda en högkvalitativ och säker vård som ger hänsyn till miljön 1 I den fortsatta framställningen omfattas även laboratorieverksamheten i begreppet Sjukvårdsverksamhet eller Sjukvårdsverksamheter 8 9

6 NSP Avvikelsehantering Avvikelsehantering är en grundläggande del i det systematiska förbättringsarbetet. Därför följer Aleris varje månad upp detta nyckeltal. Förmågan att ta hand om och åtgärda sina avvikelser mäts och redovisas som andelen avslutade avvikelser, se bild 2. RESULTAT JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC RESULTAT MÅL JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC RESULTAT Bild 1. Utvecklingen av HoN mätt i NPS under 2014 för de svenska sjukvårdsverksamheterna JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Genomsnittligt mål NPS 70 Uppnått mål NPS 70 + Patientnöjdhet Inom Aleris följer vi patientnöjdheten på våra sjukvårdsverksamheter genom HappyOrNot (HoN). Detta innebär att det står en elektronisk HoN-enhet på samtliga Aleris sjukvårdsenheter. På dessa enheter får patienterna frågan Kommer du att rekommendera Aleris verksamhet XX till andra?. De fyra svarsalternativen sträcker sig från instämmer helt till instämmer inte alls. Resultatet redovisas i Net Promoter Score (NPS) och respektive verksamhetschef kan följa sitt resultat timme för timme, dag för dag, vecka för vecka osv. Detta möjliggör kontinuerlig uppföljning under året och ger förutsättningar för direkta åtgärder i syfte att förbättra patientnöjdheten. Inför 2014 sattes ett gemensamt mål inom Aleris om att samtliga verksamheter skulle uppnå en genomsnittlig NPS på 70. Trenden har varit positiv, under årets fyra sista månader låg sjukvårdsverksamheterna genomgående över måltalet. Bild 2. Andel avslutade avvikelser under 2014 för de svenska sjukvårdsverksamheterna Lex Maria Utgångspunkten är att vårdskador, eller risk för vårdskador, inte ska förekomma i Aleris sjukvårdsverksamheter. När denna typ av händelser ändå inträffar anmäls dessa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Att noggrant utreda det inträffade och ta fram åtgärder för att förhindra liknande händelser är en självklar del av patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet. Samtliga lex Maria-anmälningar granskas och godkänns av chefsläkaren inom Aleris sjukvård. Under 2014 anmäldes sammanlagt sju händelser inom Aleris sjukvårdsverksamheter till IVO enligt lex Maria. Patienter och anhöriga kan anmäla klagomål på fel i vården till IVO. Även dessa ärenden är en självklar del av vårt patientsäkerhets- och kvalitetsarbete för att göra vården ännu säkrare. Både lex Mariaanmälningar och klagomålsanmälningar följs upp kontinuerligt och rapporteras till ledningen för Aleris

7 Aleris verksamheter når över riksgenomsnittet 61,5 Öppna jämförelser % (2013) Öppna jämförelser Samtliga verksamheter inom division sjukvård som har nationella kvalitetsregister att rapportera till lämnar uppgifter till dessa. Därigenom kan verksamheterna värdera sina resultat i ett nationellt sammanhang och får möjlighet att ta del av liknande verksamheters erfarenheter av utveckling inom respektive område. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar årligen ett urval av resultat från de nationella kvalitetsregistren i skriften Öppna jämförelser. En jämförelse avseende 2013 som Aleris genomfört visar att mer än hälften (61,5 procent) av Aleris verksamheter når över riksgenomsnittet. Utöver de resultat som redovisas i Öppna jämförelser rapporterar Aleris verksamheter till ytterligare ett antal kvalitetsregister, främst inom ortopedi men också inom andra specialiteter. Vi strävar hela tiden efter att ytterligare förbättra och utveckla vår verksamhet genom planering, uppföljning och åtgärder Komplikationsregistrering Inom Aleris finns ett gemensamt system för att registrera, rapportera och följa upp komplikationer till följd av kirurgiska ingrepp. Därigenom kompletteras rapporteringen till de nationella kvalitetsregistren med en företagsintern fördjupad uppföljning av Aleris kirurgiska verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Syftet med detta är att kontinuerligt förbättra vården. Arbetet leds av Aleris medicinska direktör. Komplikationsregistrering RAPPORTERINGS- RUTINER INTERN Fördjupad Uppföljning förbättra vården 12 13

8 Specialistvård med stor bredd Aleris Specialistvård omfattar 16 enheter med vårdutbud inom ett stort antal medicinska specialiteter, som ortopedi, gynekologi, öron-näsa-hals och ögon. Verksamheten omfattar såväl mottagning som öppen- och slutenvård. Aleris enheter inom specialistvården är i många fall ledande inom sina respektive områden och rankas högt i medicinska kvalitetsregister. Enheterna återfinns i Bollnäs, Söderhamn, Uppsala, Stockholm, Motala, Göteborg och på en mängd platser i Skåne. Hög service och kvalitet i innovativ primärvård Aleris primärvårdsenheter har stor bredd på sitt utbud och erbjuder bland annat läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, psykosocial verksamhet, astma/kol-mottagning samt förebyggande vård. Aleris primärvård arbetar i samverkan med specialistsjukvården. Vårdcentralerna utmärker sig med innovativa arbetssätt, bra service och en god tillgänglighet. Aleris Primärvård omfattar totalt 16 enheter i Uppsala, Stockholm och Norrköping. Primärvårdsrehab med starkt patientfokus Aleris primärvårdsrehab består av tio enheter belägna i Stockholmsområdet. Vid dessa erbjuds rehabilitering inom ramen för Vårdval Stockholm. Vårdutbudet är brett och omfattar bland annat arbetsterapi, dietetik, kiropraktik, logopedi, neurologisk rehabilitering och sjukgymnastik. Rehabvården bedrivs både som öppenvård och i patientens hem. Division Sjukvård Högklassig sjukvård från Bollnäs i norr till Malmö i söder Aleris sjukvårdsdivision finns representerad i stora delar av Sverige. Aleris Specialistvård Bollnäs, ett sjukhus som drivs på uppdrag av Region Gävleborg, är vår nordligaste enhet, medan Aleris Specialistvård Ögon i Malmö är den enhet som ligger längst söderut. Landsomfattande diagnostik i toppklass Aleris Diagnostik omfattar radiologi, laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Inom Aleris Röntgen finns 17 enheter och här utför vi bland annat bentäthetsmätning, datortomografi, konventionell röntgen och magnetkameraundersökningar. Aleris Medilabs verksamhet är landsomfattande och innefattar provbunden laboratoriemedicinsk service inom klinisk kemi, immunologi och allergi, mikrobiologi, patologi och cytologi. Aleris Fysiologlab har fyra enheter i Stockholmsområdet. Verksamheten omfattar bland annat utredning, diagnostisk och behandling av hjärt-, kärl-, lung-, allergi- och sömnrelaterade sjukdomar. Aleris Fysiologlab Aleris Fysiologlab är en av Sveriges största utförare av klinisk fysiologiska hjärt-, kärl- och lungundersökningar. Hos oss finns också norra Europas största klinik för utredning och behandling av snarkning och sömnapné. Aleris Fysiologlab har funnits i 30 år och finns idag på fyra platser i Stockholmsområdet: Folkungagatan, Riddargatan, Sophiahemmet samt på Sabbatsberg (Flyg - och Dykmedicinskt Centrum)

9 Aleris Fysiologlabs kvalitetsmål under 2014 var Kvalitetsmål 95 % av patientbesöken inom fysiologin ska utföras inom 2 månader 70 % av läkarbesöken ska utföras inom 2 månader Aktivitet Vid toppar omfördela personal, där det går, till den mer efterfrågade undersökningen. Vår målsättning är högre, men vi styrs av ett produktionstak som vi inte kan påverka. Hur mäter/följer vi upp målen Mäts genom framtagande av statistik från journalsystemet minst 2 ggr/år Mäts genom framtagande av statistik från journalsystemet minst 2 ggr/år Kvalitet Mål och strategier 2014 Övergripande strategi För att nå den långsiktiga strategin krävs ett gott medarbetarklimat, ett gott bemötande mot våra kunder och en god patientsäkerhet Aleris Fysiologlab bedriver ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete för att undvika vårdskador. Övergripande mål Patienter som kommer till Aleris Fysiologlab ska kunna lita på att vården är säker och håller hög kvalitet. Chefer och medarbetare ska bedriva ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete och erbjuda god och jämlik hälso- och sjukvård. Aleris Fysiologlabs patientsäkerhetsmål under 2014 var Patienter Patientsäkerhetsmål Aktivitet Hur mäter/följer vi upp målen Öka följsamheten till basala hygienrutiner och klädpolicy All personal ska genomgå HLR-utbildning anpassad till grad av patientkontakt Öka antalet rapporterade avvikelser kring patienten för att säkerställa god vård De som inte utfört e-utbildningen i hygien ska göra det under året. I samband med introduktionen ska nyanställda utföra e-utbildningen. Översyn av hygienrutinerna. Akutgruppen genomför utbildning på plats Informera om betydelsen av att skriva avvikelser Kontroll av följsamheten till rutinerna utförs vid interna revisioner. Kontroll även gentemot landstingets krav. Kontroll i slutet av året att samtlig personal har fått HLR-utbildning Sammanställning görs varje månad i kvalitets- och miljögruppen och som sedan presenteras på enhetsmöten Nöjda patienter Nöjda medarbetare Bra ledarskap God samarbetspartner Tillgänglighet Kundnöjdhet Medicinsk kvalitet Kvalitet 90 % av undersökningssvaren för klinisk fysiologi ska vara signerade inom 4 dagar 95 % av undersöknings-/behandlingssvaren på samtliga enheter ska vara signerade inom 14 dagar 95 % av telefonsamtalen i telefonväxlarna ska besvaras NPS ska vara över 70 från HappyOrNot apparat. Patienten svarar där på frågan Kommer du att rekommendera Aleris Fysiologlab till andra? Ta fram ett nytt sätt att mäta remittentnöjdheten utan att skicka ut enkäter Säkerställa att mätningarna vid bukaortascreening inte avviker för mycket mellan två bedömare Vid kontroll av kompetensen på undersökande personal ska samtliga hamna inom intervallet Godkänd, utan korrigerande åtgärd 98 % av förebyggande underhåll utförs inom 13 mån från föregående kontroll. Att avvikelser skrivs utifrån de kriterier vi har Antalet lex Maria ska under året vara 0* Antalet anmälningar under året ska vara 0 Läkaren kontrollerar i journalsystemet vad som inte är signerat. Sekreterare jobbar över vid toppar och skriver ut diktat. Se ovan Vid toppar omfördela så att fler kan ta emot samtal i växeln. Alla är medvetna om hur vi ska bemöta patienterna. Vi lyssnar på patienten och sätter denne i fokus. Titta på olika alternativ och bedöma vilket som passar bäst. Utföra dubbelbestämningar där måttet på bukaorta överstiger 24 mm. Genomgång av redan utförda undersökningar enligt ett årsschema. Sker enligt fastställt årsschema. Kontroll att avvikelser skrivs, hanteras och följs upp. Säkerställa att inga vårdskador uppstår. Säkerställa att patienterna är nöjda med oss. *Om vårdskada, eller risk för vårdskada, uppkommer anmäler vi den självklart enligt lex Maria men målet ska tolkas som en nollvision för vårdskador Mäts genom framtagande av statistik från journalsystemet minst 2 ggr/år Mäts genom framtagande av statistik från journalsystemet minst 2 ggr/år Mäts genom framtagande av statistik från CC Bridge 1 gång/kvartal Mäts dagligen via HappyOrNot. Vecko- och månadsrapporter delges medarbetarna Beroende på mätsättet tas en rutin fram för uppföljning Varje månad sammanställs resultatet utifrån medelvärdet av registrerade mått samt standardavvikelsen Kontroll av redan utförda undersökningar. För bma/ssk kontrolleras 1-3 undersökningar och för läkarna 5-10 undersökningar. Kontroll sker en gång i kvartalet utifrån fastlagt FU-schema. En övergripande uppföljning sker i januari. Kontroll sker varje månad vid kvalitets- och miljögruppens möten Kontrolleras varje månad vid ledningsgruppens möten Kontrolleras varje månad vid ledningsgruppens möten 16 17

10 Genomgående hög medvetenhet inom kvalitet- och patientsäkerhet Organisation och struktur av kvalitetsoch patientsäkerhetsarbetet Kvalitets- och miljögrupp - Det finns en kvalitets- och miljögrupp som träffas varje månad. Gruppen består av representanter för de olika enheterna och yrkeskategorierna samt en kvalitets- och en miljösamordnare. Kvalitets- och miljögruppen diskuterar allmänt frågor kring kvalitet, miljö och patientsäkerhet och hur det fungerar ute i verksamheterna. Medlemmarna ansvarar för att resultaten av gruppens diskussioner kommuniceras ut till respektive enhet. Det finns en definierad funktionsbeskrivning vad det innebär att vara kvalitets- och miljösamordnare. Interna revisorer Egenkontroller genomförs bland annat i samband med interna revisioner som sker årligen inom all verksamhet. Uppföljning och utvärdering Personal som upptäcker avvikelser, medicinska händelser och/eller tar emot klagomål och synpunkter ska rapportera det i vårt gemensamma webbaserade avvikelsehanteringssystem Centuri för vidare handläggning. När avvikelsen/medicinska händelsen eller klagomålet avslutas i avikelsehanteringssystemet går det automatiskt ut ett mail till rapportören som kan se vad som hänt med ärendet. Utvärdering av kvalitetsindikatorer sker enligt fastställt schema. Resultatet diskuteras i ledningsgruppen. Uppföljning av kvalitets-, miljö och patientsäkerhetsarbetet sker bland annat vid nedanstående möten. Struktur/aktivitet Frekvens Redovisning Kvalitets- och miljögrupp 1 gång/mån Protokoll Månadsmöte enhet 1 gång/mån Protokoll Ledningsgrupp 1 gång/mån Protokoll Interna revisioner Löpande under året Revisionsrapport Kvalitetssamordnaren Är sammankallande för kvalitets- och miljögruppen. Ansvarar för att samordna kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom Aleris Fysiologlab under ledning av Affärsområdeschefen. Eventuella frågor från kvalitetsoch miljögruppen tar kvalitetssamordnaren vidare till ledningsgruppen eller annan aktuell person/grupp. Kvalitetssamordnaren leder de interna revisionerna samt följer upp kvalitetsmål/-indikatorer. Miljösamordnaren Ansvarar för att samordna miljöarbetet inom Aleris Fysiologlab under ledning av Affärsområdeschefen. Följer upp miljömålen. Enhetchef Enhetscheferna på respektive enhet ansvarar för det dagliga arbetet kring kvalitet, miljö och patientsäkerhet i samarbete med kvalitetssamordnare och miljösamordnare. Affärsområdeschef/Verksamhetschef Affärsområdeschefen/verksamhetscheferna har det medicinska ledningsansvaret för att utveckla och följa upp kvalitet, miljö och patientsäkerhetsarbetet inom Aleris Fysiologlab. Ledningsgruppen Ledningsgruppen består av affärsområdeschef, verksamhetschefer, enhetschefer, MTI-chef samt kvalitetssamordnaren. Ledningens genomgång av arbetet med kvalitet, miljö och patientsäkerhet genomförs en gång per år. Vid genomgången, där även miljösamordnaren deltar, utvärderas verksamheten samtidigt som nya eventuella mål/justering av befintliga mål fastställs. Externa revisioner 1 gång/år Revisionsrapport Ledningens genomgång 1 gång/år Protokoll 18 19

11 Hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits Vi arbetar ständigt med att förbättra patientsäkerheten Tillgänglighet Vänte- och svarstider Målet har varit att säkerställa att patienter får sina undersökningar utförda i tid och att svar snabbt kommer till remittenten för fortsatt handläggning. Kontroll av väntetider sker varje månad. Vid längre väntetider gör ledningsgruppen en bedömning om det behövs en omfördelning av personal för att möta efterfrågan på den undersökningen som har längst väntetid. Om efterfrågan på undersökningen är fortsatt hög kan det bli aktuellt att köpa in ytterligare utrustning. De läkare som skriver svar själva gör det samma dag eller oftast senast dagen efter. Diktat från läkare som inte skriver själva hamnar på listor där sekreterarna lätt har kontroll över svarstiden. Telefon För att säkerställa att det finns tillräckligt med personal som tar hand om samtalen görs kontroller för att se vilken tid på dagen som det är högst tryck på våra telefonväxlar. Vid samtalstoppar fattar enhetschefen för administration beslut om det behöver tillföras ytterligare personal som kan avlasta telefonväxeln. Kundnöjdhet Resultatet från HappyOrNot delges respektive enhetschef. Denne ser över veckans resultat och vid behov diskuterar med sin personalgrupp hur resultatet kan förbättras och varför resultatet blev som det blev. Medicinsk kvalitet Bukaortascreening På uppdrag av Stockholms Läns Landsting utför vi kontroller av 65-åriga män vad gäller diametern på bukaorta. För att säkerställa att korrekta värden tas fram kontrollerar metodansvarig bma månadsvis medelvärdet av de registrerade måtten samt antal mätningar som överstiger 24 mm. Vid den senare kontrollen ska även en dubbelbestämning utföras av en annan undersökare för att säkerställa att skillnaden inte är för hög mellan mätningarna. Kontrollkompetens För att kontrollera att personalen kan utföra undersökningarna enligt fastställda rutiner och för att säkerställa kvaliteten på undersökningsresultatet kontrollerar metodansvariga redan utförda undersökningar enligt ett rullande schema. Förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning För att förhindra att patienter och personal skadas av undersökningsapparaturen kontrolleras den medicintekniska utrustningen av våra medicintekniska ingenjörer enligt ett årligt schema. Utrustningen kontrolleras vad gäller bl. a. elsäkerhet, korrekt angivna värden etc. Kvalitet Avvikelser Avvikelsehantering är en naturlig del i förbättringsarbetet. Kvalitetssamordnaren tar fram statistik ur vårt elektroniska system för att kunna notera trender. Uppkomna avvikelser diskuteras på kvalitets- och miljögruppens möten samt på respektive enhetsmöte. Inom Aleris Fysiologlab är utgångspunkten ändå att förebygga avvikelser eller fel innan de inträffat. Med avvikelser menar vi händelser som avviker från det planerade och speciellt även om dessa kan innebära en risk för patienterna eller medarbetarna. De flesta är dock av det mindre allvarliga slaget som inte på ett direkt sätt är ett hot mot patientsäkerheten och kvaliteten, men som är ett störmoment som borde kunna förhindras. Avvikelser skrivs av samtlig personal i vårt webbaserade avvikelsehanteringssystem Centuri. En förenklad riskanalys vad gäller allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning utförs i ett första skede av kvalitetssamordnaren. Lex Maria och Anmälningsärenden Ärenden från exempelvis Patientnämnden och IVO inkommer till verksamhetschefen som hanterar ärendena enligt fastställd rutin. Verksamhetschefen ansvarar även för anmälningar enligt lex Maria. Patientsäkerhet Hygienrutiner I början på året skedde en allmän hygienutbildning för hela personalen. Därefter har stickprovskontroller skett vid de interna revisionerna vad gäller basala hygienrutiner samt följsamheten till vår klädpolicy. HLR-utbildning För att säkerställa att patienter tas omhand korrekt vid akutsituationer sker årligen en HLR-utbildning för all personal. Nivån på HLR-utbildning är beroende på vilken yrkeskategori man tillhör

12 Egenkontroll Mätningar sker kontinuerligt och vid förutbestämda tidsintervall. Följande kontrolleras: Tillgänglighet Vänte- och svarstider Statistik över den faktiska vänte- och svarstiden tas ut två gånger per år från journalsystemet DocTore. Inför varje månad tas väntetider fram genom manuell kontroll av tidboken. Information ges till enhets- och verksamhetschefer som får en överblick om vilka åtgärder som eventuellt behöver sättas in. Telefon Statistik från våra 3 telefonväxlar tas regelbundet fram och utvärderas av enhetschefen för administrationen. Nöjdhetsmätningar Patient Mätningar sker via HappyOrNot och en sammanställning av mätningarna görs varje vecka. Resultaten från mätningarna har tagits upp på enheternas månadsmöten. Remittenter En indirekt uppföljning har skett då flera ST-läkare och randande läkare har varit kortare eller längre perioder hos oss. Ett antal en-dagars studiebesök av remitterande läkare har också skett. Medicinsk kvalitet Bukaortascreening Vid bukaortascreening som utförs på 65-åriga män utförs alltid dubbelbestämningar om diametermåttet på bukaortan överstiger 24 mm. Kontroll av kompetens Kontroll av kompetensen på undersökande personal sker genom att utförda undersökningar granskas samt att metodansvarig biomedicinsk analytiker/ läkare går bredvid personalen och övervakar undersökningen. Kvalitetsregister samt kvalitetssäkringsprogram Aleris Fysiologlab rapporterar till kvalitetsregistret Swedevox för CPAP-behandling. Våra kliniskt fysiologiska läkare deltog i Equalis kvalitetssäkringsprogram för ekokardiografi, kärldiagnostik samt arbets- och lungfysiologi under 2014.Kvalitetssäkringsföretaget Equalis övergripande mål är att öka patientsäkerheten genom att höja kvalitet och tillförlitlighet inom den laboratoriemedicinska verksamheten i Sverige. Förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning För att säkerställa att apparatur, som patienterna kan komma i kontakt med, inte kan orsaka skador på patient eller omgivning (gäller även utrustning som patienterna använder i det egna hemmet) kontrolleras dessa genom förebyggande underhåll (FU). Kontrollerna görs av personal på vår medicintekniska avdelning (som är en integrerad del av vår verksamhet) enligt tillverkarens anvisningar. Kvalitet Avvikelserapporter Varje månad sammanställs avvikelserna och grupperas enligt en klassificeringslista. Resultatet diskuteras vid kvalitets- och miljögruppens möte samt i ledningsgruppen för vidare åtgärder. Revisioner Interna - Interna revisionerna genomförs regelbundet för att bland annat kontrollera följsamheten mot rutiner och instruktioner samt lagar och föreskrifter som berör kvalitet/patientsäkerhet/miljö. Externa - Swedac genomför varje år en granskning av den kliniskt fysiologiska verksamheten utifrån kravstandarden ISO 17025:2005. Ledningens genomgång - Vid den årliga ledningens genomgång sammanfattas det gångna årets kvalitets-, patientsäkerhets- och miljöarbetet enligt uppställda krav. Patientsäkerhetsmål Hygienkontroll Stickprovskontroller utförs vid de interna revisionerna för att kontrollera följsamheten mot basala hygienrutiner och vår klädpolicy. Genomgång av hygienrutinerna sker med all nyanställd personal som även utför landstingets webbaserade hygienutbildning. Kontroll sker att diplom från kunskapstestet finns dokumenterat. HLR-utbildning Det finns 3 nivåer på utbildningen: A-HLR för läkarna, S-HLR för biomedicinska analytiker, sjuksköterskor samt undersköterskor som deltar i rutinarbetet. För övrig personal som inte har sjukvårdskunskaper har utbildning skett i basal HLR. Sker årligen. Övriga kontroller För att säkerställa att vi har rätt patient framför oss dokumenterar vi ID-kontrollen i journalsystemet. Kontroll sker via journalsystemet hur många recept med antibiotika som har förskrivits av våra läkare i förhållande till hur många läkarbesök vi haft

13 Hantering av avvikelser Riskanalys I ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns dokumenterade rutiner och en struktur för hur vi arbetar med att förebygga och hantera risker. En riskanalys ingår som en del i varje större projekt inom affärsområdet och det finns fastställda rutiner för hur de ska hanteras. Under året har riskanalyser utförts vid ny utrustning, omflyttning av lokaler samt ändringar i IT-miljön. Avvikelsehantering är en naturlig del i förbättringsarbetet. Statistik tas ut ur systemet för att följa trender. Uppkomna avvikelser diskuteras på kvalitets- och miljögruppens möten, i ledningsgruppen samt på respektive enhetsmöte. En avvikelse för oss är en händelse som avviker från det planerade och som kan innebära en risk för patienterna eller medarbetarna. De flesta är dock av det mindre allvarliga slaget som inte på ett direkt sätt är ett hot mot patientsäkerheten. När det trots allt inträffar något allvarligare fel tas detta på största allvar. Avvikelser skrivs av samtlig personal i vårt webbaserade avvikelsehanteringssystem Centuri alternativt via rapportering i journalsystemet. Kvalitetssamordnaren läser igenom samtliga avvikelser och gör en första allvarlighetsbedömning enligt den 4-gradiga skalan Katastrofal > Mindre. Även en sannolikhetsbedömning för upprepning utförs enligt den 4-gradiga skalan Mycket stor > Mycket liten. Det som är viktigt såväl när det gäller mindre allvarliga avvikelser som avvikelser av allvarligare art är att de utreds. Anledningen är att vi ska kunna identifiera orsaker och vidta åtgärder för att förebygga att avvikelserna upprepas. För detta har vi en sammanhållen process från det att avvikelsen identifieras tills att den avslutas. Aleris avvikelsehantering avvikelse RISK Avvikelsesystem åtgärd och förbättring Genom att systematiskt ta hand om våra avvikelser och klagomål kan vi sträva efter ständig förbättring 24 25

14 Hantering av klagomål och synpunkter Klagomål kan inkomma från exempelvis patienter och vårdgivare. Klagomålen som inkommer förs in i vårt webbaserade avvikelsehanteringssystem om det inte rör känsliga ärenden. Då hanteras dessa utanför systemet samt dokumenteras i separat pärm med hänsyn till PuL. I avvikelsehanteringssystemet klassificeras samtliga inkomna avvikelser/klagomål. Rapporter utifrån dessa klassificeringar tas fram där man kan se tendenser över året samt inom vilka områden vi behöver se över våra rutiner. Diskussioner kring de olika klassificeringsgrupperna tas på kvalitetsoch miljögruppens möten samt på respektive enhetsmöte. Om det händer något inom verksamheten som skulle kunna leda till en vårdskada eller att en vårdskada inträffar sker en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen. Ärenden från exempelvis Patientnämnden och IVO inkommer vanligtvis till verksamhetschefen som hanterar ärendena utanför vårt webbaserade system. Samverkan Aleris Fysiologlab deltar aktivt i forskningsprojekt och samverkar med andra vårdgivare och organisationer för att hela tiden utveckla verksamheten och vara uppdaterade om den utveckling som sker nationellt och internationellt rörande våra verksamheter. Deltagande i nationella grupper: Stipendieförvaltare i Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin Deltar i utbildningen av biomedicinska analytiker genom studentplacering samt föreläsningar kring kvalitetssäkring och sömnapné Deltar i utbildningen för ST-läkarutbildning inom allmänmedicin genom randning Utbildning i ekokardiografi för ST-läkare och specialistläkare inom kardiologi och anestesiologi Deltar i utbildningen av läkarsekreterare genom praktikplats Styrelseuppdrag i Svensk Flyg & Marinmedicinsk Förening (SANMA). Förbundsläkare för Fallskärmshopparförbundet Deltagande i samordningsgruppen Nätverket Sömn och Hälsa Styrelseledamot i Apnéföreningen i Stockholm Styrelseledamot i Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin Representant för sjuksköterskor/biomedicinska analytiker i styrelsen för Sömnforskning och Sömnmedicin En biomedicinsk analytiker har deltagit i Svensk sjuksköterskeförenings levnadsprojekt Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor Vi har även samarbete med följande CityHeart vad gäller hjärtpatienter Hjärt-, Lung-, allergimottagningen på Sophiahemmet Ersta sjukhus med inriktning mot endokrinolog- och hjärtmottagningen Kärlkirurgen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna samt på Södersjukhuset och Onkologiskt Centrum, avdelningen för hälsoundersökningar vad gäller bukaortascreening Sunderbyns sjukhus gällande diagnostik och behandling av obstruktiv sömnapné 26 27

15 Resultat För att nå definierade mål behövs kunskap om vad kvalitet och patientsäkerhet innebär och vad det inkluderar. Genom vårt ledningssystem för kvalitet finns våra rutiner och mål dokumenterade och angivna. Tillgänglighet Tabellen visar hur många undersökningar/läkarbesök som har utförts inom 2 månader från att remissen inkom till Aleris Fysiologlab (inkluderar även de som eventuellt ville ha en tid efter 2 månader) Väntetid Enhet Fysiologi 97 % 99 % Sömn 77 % 74 % Läkarbesök 74 % 74 % Inga större förändringar har utförts under året då vi uppfyller våra kvalitetsmål. Svarstider Enhet Fysiologi (signering inom 4 dagar) 94 % 93 % Fysiologlab ska erbjuda en säker och kvalitativ vård så att vi för både patienter och landsting blir det naturliga förstahandsvalet Samtliga enheter (signering inom 14 dagar) 95 % 96 % Inga större förändringar har utförts under året då vi uppfyller våra kvalitetsmål. Telefon Enhet Folkungagatan 95 % 96 % Riddargatan 95 % 94 % Sophiahemmet 96 % 97 % Under året har vi mätt antal besvarade samtal i våra 3 telefonväxlar. Översyn har skett för att optimera bemanningen i samtliga tre växlar

16 PATIENT NöJDHET 80 NPS Koncern mål > 70 HappyOrNot 2014 Specialistutbildning av 3 blivande hjärtläkare i ekokardiografi positiv feedback Nöjdhetsmätningar Patient Under året gav ca 20 procent av patienterna sin syn på Aleris Fysiologlab genom att besvara frågan på HappyOrNot-apparaten om de skulle rekommendera Aleris Fysiologlab till andra. NPS värdet blev 80. Aleriskoncernens mål är att NPS ska ligga över 70. Diskussion kring bemötande har skett på enhetsmöten och några apparater har flyttats till andra utrymmen för att öka antalet patienter som besvarar frågan. Remittenter Under året har 13 st ST-läkare auskulterat på Aleris Fysiologlab under 1-2 veckor vardera samt 3 st ST läkare som har randat sig inom ekokardiografi under tre månader. De har lärt känna vår verksamhet och vi har kunnat ha en direktdialog med dem kring vår verksamhet. De har även givit positiv feedback efter avslutad period. Aleris Fysiologlab har valt att inte genomföra en remittentenkät under året då tidigare års enkäter haft för låg svarsfrekvens för att kunna utföra en korrekt utvärdering. Medicinsk kvalitet Bukaortascreening Resultatet av dubbelbestämningar på 65-åriga män med en bukaorta >25 mm har de senaste 4 åren visat följande: År Antal Medeldiff 0,87 1,09 0, ,00 SD 1,09 1,04 0, ,10 Varkoeff 3,4 % 3,2 % 2,7 % 3,3 % 3,3 % Vid en bukaortadiameter lika med eller över 25 mm utförs enligt metodbeskrivningen dubbelbestämningar. Dessa har under fyra och ett halvt års screeningverksamheten legat relativt konstant strax under respektive strax över 3 %. Sistnämnda värde tillsammans med en standardavvikelse på drygt 1 mm får anses som tecken på hög medicinskt kvalitet för denna verksamhet. Stabilt hög medicinsk kvalitet 30 31

17 Kontroll av kompetens Moment som har kontrollerats är för biomedicinska analytiker och sjuksköterskor handhavande av undersökningsutrustning framtagna värden följsamhet till metodbeskrivning läkare hur svaret ställs upp hänsyn till erhållna mätvärden tolkning/bedömning frågeställningen är besvarad Under 2014 har 7 av 12 fysiologiska undersökningsmetoder granskats utifrån dessa parametrar. Både undersökande biomedicinska analytiker, sjuksköterskor samt läkare har kontrollerats via genomgång av utförda undersökningar samt skrivna svar. Samtliga kontroller har godkänts och lett till förlängda körkort. Även kontroller inom sömn- och allergiverksamhet har skett under året. Efter varje kontroll har en sammanställning med kommentarer kring upptäckta metodglidningar eller förtydliganden skickats ut per mail, alternativt har en uppföljande metodgenomgång skett. Extern kvalitetssäkring Euqalis 85 % medicintekniska avdelningen utfört förebyggande underhåll Equalis Under året har sex stycken så kallade utskick skett, två stycken per metod. Fyra läkare har deltagit och skickat in sina bedömningar. I samband med varje inskick har läkarna även träffats och diskuterat hur de har gjort sin bedömning för att få en samsyn kring hur de ska bedöma och skriva svar. Förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning Till 85 procent har den medicintekniska avdelningen utfört förebyggande underhåll inom tidsramen på 13 månader. Målet är 98 procent och översyn sker av årsschema samt bemanning. Kvalitetsregister samt kvalitetssäkringsprogram Swedevox Parametrar som angivits vid registrering kontra hur det ser ut för riket BMI = Body Mass Index AHI = ApnéHypopnéIndex, antal episoder per timmars registrering ODI = OxygenDesaturationsIndex, antal episoder per timmars registreing ESS = Epworth Sleepiness Scale Parameter Aleris Fysiologlab Riket Ålder 57 år 57 år BMI AHI ODI ESS Ledtid remiss-nattlig utredning 107 dagar Acceptans 60 dagar Ledtid väntan på start CPAP behandling 44 dagar Acceptans 60 dagar Kvalitet Avvikelser Den största andelen avvikelser berör felbokningar och olika former av felhanteringar av remisser/svar/ protokoll etc som utgör 69 procent av det totala antalet avvikelser. Varje månad mäts även vår förmåga att hantera avvikelser, d.v.s. antalet avslutade avvikelser mot det totala antalet inrapporterade avvikelser. Genomsnittet för året har legat på 76 procent avslutade avvikelser. Att siffran inte är högre beror på att en del av avvikelserna behöver följas upp efter ca fyra veckor för att säkerställa att åtgärderna haft effekt och först därefter kan avvikelsen avslutas. Mängden avvikelser har ökat markant under året då en enklare rapportering av avvikelser har kunnat ske via journalsystemet. Detta har lett till att vi fått ett säkrare underlag på vad som inte fungerar optimalt i våra system. Arbetet med att analysera resultatet sker fortlöpande. Inrapporterade avvikelser 2014 Typ av avvikelse Antal 2014 Antal inrapporterade avvikelser 492 Felbokningar 136 Felhantering av exempelvis us-utskrifter 203 Systemfel 62 Medicinska händelser 9 Förväxlingar 10 Apparatfel 21 Schemaläggning 1 Klagomål, patient 12 Klagomål, remittent 4 Övrigt

18 Arbetet med att förbättra kvalitet, utveckla patientsäker vård och minska miljöpåverkan upphör aldrig Anmälningsärenden Under året har inga lex Maria ärenden rapporterats. Patientnämnden Ärenden från Patientnämnden inkommer vanligen till verksamhetschefen. I tabellen redovisas de fåtal ärenden vi haft de senaste åren. Samtliga berör bemötande och kommunikation. År Antal Patientsäkerhetsmål Hygienkontroll Vid stickprovskontroll av följsamheten till basala hygienrutiner konstaterades att vi inte når upp till målet 100 % följsamhet. Fortsatta diskussioner kring följsamheten sker. HLR-utbildning Samtlig personal har fått utbildning under året. Övriga kontroller Antibiotikaanvändning För att se att vi enligt riktlinjer från Stockholms Läns Landsting inte ökar förbrukningen av antibiotika kontrollerar vi på årsbasis antal utskrivna recept genom att ta fram statistik från vårt journalsystem. Procentuellt är siffran som tidigare år, men antalet recept har kraftigt minskat. Interna revisioner Under året har 8 revisioner utförts inom verksamheten. Vid dessa framkom sammanlagt 79 avvikelser. Utifrån avvikelserna arbetar vi nu vidare med att: Optimera introduktionen för samtliga personalgrupper. Är i vissa lägen oklart vad som ska ingå. En bra introduktion säkerställer också att följsamheten till befintligt ledningssystem ökar. Utföra en manuell genomgång av befintliga dokument i Centuri då ett antal dokument inte har uppdaterats inom fastställd tidsram, delvis p.g.a. att det elektroniska systemets påminnelsefunktion hade inaktiverats under något år. Detta ledde till att en påminnelse om uppdatering inte gått ut som det skulle. Externa revisioner Vid Swedacs bedömning i april framkom 21 avvikelser som åtgärdades och godkändes av Swedac. De rekommenderade sedan fortsatt ackreditering. Utifrån avvikelserna arbetar vi nu vidare med att: Se över deltagandet i Equalis provningsjämförelser som inte har varit optimalt under 2014 och hur vi kan säkerställa ett bättre deltagande under Se över samtliga metodbeskrivningar för respektive metod för att säkerställa att eventuella ändringar har utförts och att hänvisning sker till rätt referensdokumentation. Ständig förbättring med hjälp av avvikelser År Antal recept Antal recept i förhållande till antal läkarbesök st 3,2% st 3,0% st 1,7% st 1.2% st 1.3% Läkemedel Till 83 procent följer läkarna Kloka Listan vid ordinering av läkemedel

19 Miljöbokslut Miljömål och strategier Aleris Fysiologlab arbetar med övergripande miljömål satta efter de miljöaspekter som identifierats i verksamheten. Dessa är: Läkemedel, Energi, Transporter samt Avfall. Aleris Fysiologlab har tidigare arbetat aktivt med samtliga uppsatta miljömål, men efter förslag från vår externa granskare, Intertek, har Aleris Fysiologlab under 2014 arbetat med ett detaljerat miljömål per år. Samtliga mål utvärderas årligen, men fokus ligger på ett område, vilket ger ledningsgruppen och personal möjlighet att utveckla bättre strategier för att uppnå det angivna målet. Under 2014 har fokus legat på pappersförbrukningen och målet att minska denna med 5 procent jämfört med föregående år. För att nå målet har varje enhet (Riddargatan, Folkungagatan, Sophiahemmet samt Sabbatsbergs sjukhus) fått lägga fram strategier, projekt och/eller förbättringsförslag, vilket i många fall inte bara gynnat miljön utan också gett ett effektivare arbetssätt och ett bättre arbetsflöde. Uppföljning och resultat Mål och strategier för kommande år Fortsatt arbete med att mäta de kvalitets- och patientsäkerhetsmål som fastställts vid ledningens genomgång Vad gäller remittentnöjdhet arbeta vidare med att: ta fram och analysera antalet inkommande remisser antalet remittenter under året ska öka de remittenter som skickar remisser till oss fortsätter att remittera de läkare som auskulterar och randar sig hos oss besvarar en enkät för att säkerställa hur nöjda de är med oss, hur tiden hos oss har varit samt vad de saknar för information från oss i sitt dagliga arbete Fortsätta använda avvikelsehanteringen som ett led i att ständigt utveckla och förbättra verksamheten samt att medarbetarna då bättre känner delaktighet. Antal undersökningar Antal us/pappersförbrukning ANTAL UNDERSöKNINGAR ARK/US I slutet av december beräknades årets totala förbrukning. Under 2014 minskade pappersförbrukningen med 10 procent och det givna miljömålet var därmed uppfyllt. Förbrukningen på 4,2 ark/undersökning är den lägsta sedan beräkningarna påbörjades En teknisk lösning för hur remissvar med bilagor ska kunna skickas elektroniskt har inte kunnat införas under året. När det sker kommer siffran att sjunka ytterligare. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Ark/us Efter sex månader följdes målet om minskad pappersförbrukning upp och en beräkning ark/undersökning för varje enhet togs fram samt den totala pappersförbrukningen för hela Aleris Fysiologlab (angivet i ark/undersökning) och antalet undersökningar

20 Sammanfattning Aleris Fysiologlab har ett webbaserat ledningssystem för kvalitet och miljö. Delar av verksamheten är ackrediterade enligt den internationella standarden EN ISO/IEC 17025:2005 och hela Aleris Fysiologlab är miljöcertifierade enligt ISO Vi följer även kraven i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet uppdateras kontinuerligt och finns tillgängligt för samtliga medarbetare. Detta gör att kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet är en naturlig del i vårt dagliga arbete och att vi ständigt förbättrar och optimerar våra kvalitetsrutiner och säkerheten för patienterna. Idéer från personalen via arbetsplatsträffar och andra mötesplatser tas tillvara och utvärderas för att ständigt förbättra verksamheten. L E Miljömål för kommande år För 2015 har Aleris Fysiologlab bestämt att bygga detaljerade miljömål kring miljöaspekten Energi. Mätningarna av energiförbrukningen har utförts tidigare, men p.g.a. begränsade möjligheter att få data från samtliga enheter har det varit svårt att få ett optimalt resultat. Fokus kommer nu att ligga på att öka medvetenheten kring energiförbrukningen vid varje enhet. Enligt en fastställd mall kommer enhetscheferna att tillsammans med sin arbetsgrupp att arbeta på att ta fram lösningar som är mest relevanta för den arbetsplatsen. Genom att T A Läkemedel Energi Transport Avfall flytta ut målet från en övergripande lösning till de olika arbetsplatserna kan målen tydligare specificeras och ge mer engagemang och relevans. Utöver detta kommer kvantifiering i form av inventering av belysning och den mest energikrävande apparaturen som används utföras. Införande av master/slave funktioner på samtliga enheter ses över (idag finns det endast på enheten på Riddargatan). De viktigaste åtgärderna som vidtagits för ökad kvalitet och patientsäkerhet Mäter fler parametrar för att säkerställa ökad kvalitet och patientsäkerhet Vidareutvecklat en förenklad avvikelserapportering via journalsystemet som lett till ökat antal inrapporterade avvikelser Utökat antalet kontroller av kompetensen för att säkerställa rätt kvalitet på utförda undersökningar Inköp av ny utrustning som säkerställer bättre utvärdering av resultat De viktigaste resultaten som uppnåtts Antalet avvikelserapporter har ökat, vilket har identifierat förbättringsområden på ett tydligare sätt. Arbetet är ett led i att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. Medarbetarna har blivit mer engagerade i att uppmärksamma eventuella störningar i det dagliga arbetet. Miljö Ökad miljömedvetenhet till följd av att medarbetarna även tar upp miljöpåverkan i sina avvikelserapporter

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Specialistvård Stockholm

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Specialistvård Stockholm 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger oss förtroendet

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Psykiatri Lund

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Psykiatri Lund 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Psykiatri Lund Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvård

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvård 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Primärvård Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-19

Kvalitetsbokslut 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-19 Kvalitetsbokslut 2014 CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-19 INNEHÅLL 1. Om CityAkuten...3 2. Vision och Affärsidé...4 3. Kvalitetspolicy...4 4. Ledningssystem...4 5. Ansvar...5 6. Ledningens representant...5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Primärvårdsrehab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Medilab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Medilab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Medilab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger oss

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Röntgen

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Röntgen 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Röntgen Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger oss

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN 2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-27 Patrik Sjösten Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Fastställandedatum: 2013-09-12 Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Staffan E Gullsby PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 120401 Inger Andersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanna Wahlman-Sjöbring Verksamhetschef stöd och omsorg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-15 Per-Olov Strid, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-29 SN-2014/1132.715 1 (2) HANDLÄGGARE Berntsson Nilsson, Judith Judith.BerntssonNilsson@huddinge.se Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL BESLUT Expedierat inspektionen för vård och omsorg 2015-03-10 Dnr 8.7.1-6705/2015-1 1(7) Avdelning syd Victor Johansson victor.johansson@ivo.se Regionstyrelsens ordförande Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Medicinsk fysik och teknik Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Kunderfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 4 Tillgänglighet...

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för division Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för division Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för division Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 21 jan 2013 Tor Svensson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss LANDSTINGET SORMLAND Nämnden for kultur, utbildning och fiiluhverksamhet PROTOKOLL DATUM 2013-09-19 DIARIENR KN-KUS 13-00 1 9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Elisabethsjukhuset

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Elisabethsjukhuset 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger oss förtroendet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen.

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. 1 (5) Akutkliniken, Huddinge Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. Projektrapport från utbildningen Säkra vården Stockholm

Läs mer

Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning

Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning Revisionsrapport Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning Landstinget Gävleborg Karin Magnusson Emil Ring Efterlevnad av patiensäkerhetslagen - uppföljning Sammanfattning Hösten 2011 genomförde

Läs mer

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Verksamhetsområde: Närvård Frostviken

Verksamhetsområde: Närvård Frostviken Patientsäkerhetsberättelse 2012 Verksamhetsområde: Närvård Frostviken Version: 3 Ansvarig: Patientsäkerhetsberättelse 2(13) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2012-12-04 Nyutgåva

Läs mer