NULÄGES- OCH VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVANDE VATTENRUM dnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NULÄGES- OCH VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVANDE VATTENRUM dnr 2013-00460-54 2013-06-07"

Transkript

1 NULÄGES- OCH VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVANDE VATTENRUM dnr

2 dnr

3 Nuläges- och värdebeskrivningen är framtagen i samarbete med Stockholms stads stadsbyggnadskontor och exploateringskontor, samt Nyréns Arkitektkontor och Nivå Landskapsarkitektur AB. Medverkande Stockholms stad: Medverkande konsulter: Tack till rådgivande expertgrupp: Exploateringskontoret Victoria Zimmermann Grönros Matilda Sabel Stadsbyggnadskontoret Monika Joelsson Vestlund Åsa Dahlin Nyréns Arkitektkontor Anna Birath Anna Krus Nivå Landskapsarkitektur AB Jonas Berglund Stina Hellqvist Anders Bergström Louise Schlyter Inger Holmqvist Britta Roos Martin Rörby Elisabet Wannberg Oiva Isola Pär Ahlbom - KTH Arkitekturskolan - Länsstyrelsen, Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd - Länsstyrelsen, Enheten för samhällsplanering - Länsstyrelsen, Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd - Stockholms stad, Rådet till skydd för Stockholms skönhet / Skönhetsrådet - Stockholms stad, Stockholms stadsmuseum - Riksantikvarieämbetet, Samhällsavdelningen - AHRBOM & PARTNER, A&P Arkitektkontor AB dnr

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund, syfte och avgränsning 5 6 Rumsliga dimensioner i dagens miljö 28 - Bakgrund - Syfte - Innehållsmässig avgränsning - Geografisk avgränsning och redovsningsskalor - Förtydligande - Metod - Vattenrummen och dess väggar - Utkikspunkter / blickfång - Siktlinjer - Gångstråk / platsbildningar / parker - Distrikt / landmärken / märkesbyggnader 2 Nulägesbeskrivning - Fastighetsgränser / markägoförhållanden - Nuvarande användning - Vegetation - Markbeläggning - Möblering - Trafikflöden - Kommunikationer Slutsatser: historiska och rumsliga kvaliteter - Blasieholmsudden som del av staden - Blasieholmsudden som del av den representativa miljön kring Norrström - Blasieholmsudden som del av den fd hamnmiljön Källförteckning Kulturhistoriska lagrum och förutsättningar 12 - Kulturminneslagen - Förordning om statliga byggnadsminnen - Miljöbalken - Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering APPENDIX I - Fördjupad beskrivning av metod 43 4 Historiska dimensioner i dagens miljö 14 - Historisk utveckling av Blasieholmen och Blasieholmsudden - Strandlinjen över tid - Kajanläggning - Gator och kvarter - Bebyggelse 5 Kulturhistorisk värdebeskrivning 24 - Nationalmuseum - Museiparken - Norra Blasieholmshamnen och Museikajen 4

5 1 BAKGRUND, SYFTE OCH AVGRÄNSNING Bakgrund Blasieholmsudden i Stockholm står inför en omfattande utveckling under de närmaste åren. På udden finns i dag två dominerande markägare: staten och Stockholms stad. I december 2011 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Stockholms stads kommunstyrelse och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för tillkomsten av ett Nobel Center på stadens mark på Blasieholmsudden. Augusti 2012 markanvisade Stockholms stads exploateringskontor, i enlighet med avsiktsförklaringen, del av fastigheten Norrmalm 3:43 till Nobelhuset AB för uppförande av ett Nobel Center. Statens fastighetsverk fick februari 2012 regeringens uppdrag att genomföra ett projekteringsarbete för renovering och ombyggnad av Nationalmuseum, med syftet att uppnå en modern och miljöklassad byggnad, anpassad till framtidens museiverksamhet med bibehållna kulturhistoriska värden beräknas renoveringen och ombyggnaden att påbörjas och målet är att det nya museet ska stå klart Trafikförvaltningen arbetar med en förstudie av tunnelbana till Nacka. Ett genomförandebeslut ska fattas i landstinget vid årsskiftet 2013/ 14. En befintlig arbetstunnel, som i dag löper under Blasieholmsgatan och dess förlängning, måste ledas om parallellt med Hovslagargatan för att kunna användas vid tunnelbanebygget, som förutsatt erforderliga beslut sker först efter 2018 Blasieholmsudden ingår i riksintresseområdet för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården. Platsens kulturvärden hör samman med riksintressets motivering och uttryck samt med ett flertal av de värdekärnor och karaktärsdrag som är särskilt viktiga att bevara och utveckla. Stadsbyggnadskontorets tidiga bedömning är att ett genomförande av Nobel Center på Blasieholmsudden sammantaget kan antas innebära betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning upprättas i detaljplanearbetets plansamrådsskede. Syfte Syftet med nuläges- och värdebeskrivningen är att klarlägga Blasieholmsuddens karaktär och identitet, liksom dess värden, slumrande värden och brister. Beskrivningen ska vara ett kunskapsdokument för inläsning av platsen och ge en förståelse för platsen i sitt sammanhang. Utgångspunkten i beskrivningen är riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården samt dokumentets användbarhet, läsbarhet och tillgänglighet. Dokumentet ska fungera självständigt för inläsning av platsen och dess analyser ska vara motiverade och följbara från källa till slutsats. Blasieholmsudden inrymmer både möjligheter och svårigheter med stadsbyggnad i ett historiskt urbant landskap. Det kan konstateras att Blasieholmsudden alltid har varit i förändring. Kunskapen om vad vi har idag och om platsens historia är nödvändig för att kunna göra medvetna ställningstaganden. Nuläges- och värdebeskrivningen ska vara en hjälp att prioritera bland platsens värden och utgöra planeringsunderlag vid fortsatt utveckling av Blasieholmsudden. Således kommer nuläges- och värdebeskrivningen av Blasieholmsudden att vara tillgänglig för de tävlande arkitektkontoren i den arkitekttävling som Nobelhuset AB genomför för utformningen av Nobel Center. Den kommer även att utgöra underlag för en konsekvensbeskrivning av arkitekttävlingens vinnande förslag i den miljökonsekvensbeskrivning som upprättas i detaljplanearbetets plansamrådsskede. Innehållsmässig avgränsning Nuläges- och värdebeskrivningen är ett kunskapsdokument för att förstå Blasieholmsudden som helhet. Helhetsmiljön analyseras och värdebeskrivs ur kulturhistoriskt, arkitekturhistoriskt och nulägesperspektiv. Blasieholmsuddens uttryck för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården är beskrivningens utgångspunkt beträffande alla värden som beskrivs. Blasieholmsuddens historiska utveckling beskrivs, liksom vilka informationsbärare som finns kvar och vad de berättar. Platsens dokumentvärden och upplevelsevärden beskrivs och motiveras. En översiktlig beskrivning av vilka motsvariga, relevanta hamnmiljöer som finns bevarade i Stockholm ingår också. Beträffande nuläget beskrivs, förutom ovan nämnda aspekter, Blasieholmsuddens läge i staden, dess karakteristika och identitet, struktur, befintliga byggnader, verksamheter och användningen av udden, offentliga rum och dess stadsliv, Museiparken och dess betydelse som grönt stadsbyggnadselement samt flöden, kopplingar och tillgänglighet. Geografisk avgränsning och redovisningsskalor Gällande vattenrummet är den geografiska avgränsningen Blasieholmsuddens synlighet i omgivande vattenrum, Nybroviken och Norrström mellan Nybrokajen, Strandvägen, Djurgården, Skeppsholmen, Stadsgårdshamnen, Skeppsbrokajen, Strömkajen och Museikajen. Siktlinjer från Strandvägen, Djurgården, Skeppsholmen, Katarinavägen, Stadsgårdshamnen, Skeppsbrokajen, Stockholms slott och Skeppsbron beskrivs. Beträffande befintlig bebyggelse är fokusområdet Blasieholmsudden till och med Hovslagargatan i väster och stadsfronten utmed Hovslagargatan. Blasieholmsuddens relation till dess omgivande vattenoch stadsrum redovisas i planer i tre olika utsnitt (med några undantag). Det största utsnittet visar hela vattenrummet från Södermalm till Östermalm och Djurgården. Det mellersta redogör för de omedelbara omgivningarna där t ex Stockholms slott, Skeppsholmen och Nybroviken ingår, och det mest detaljerade utsnittet fokuserar på själva udden. Förtydligande Beskrivningen formulerar inte vägledningar och riktlinjer för ett Nobel Center på platsen, men utgör ett underlag för stadsbyggnadskontorets formulering av planeringsförutsättningar för Nobel Center, och eventuella andra framtida projekt på Blasieholmsudden. Beträffande planeringsförutsättningar för Nobel Center, formuleras dessa i arkitekttävlingsprogrammet samt i detaljplanearbetet. I nuläges- och värdebeskrivningen ingår således inte en konsekvensbeskrivning av ett Nobel Centers påverkan på Blasieholmsuddens befintliga värden och brister. En prövning kommer däremot att ske i arkitekttävlingen och detaljplanearbetets plansamrådsskede. Metod Blasieholmen Blasieholmsudden - område för nuläges- och värdebeskrivning För staden är det av stor vikt att nuläges- och värdebeskrivningen behandlar Blasieholmsudden som helhetsmiljö. Därför har en konsultgrupp med kompetens inom kulturhistoria, arkitekturhistoria och landskapsanalys anlitats för att upprätta nuläges- och värdebeskrivningen. Den valda metoden för nuläges- och värdebeskrivningen beskrivs och motiveras under APPENDIX I. 5

6 Miljöbilder, Blasieholmsudden 6

7 2 NULÄGES BES K R I V N I NG Trots sitt centrala läge utgör Blasieholmsudden en avskild plats i staden. Här står tiden stilla, trots att det bara är ett stenkast till kommers och stadsliv. Mellan containrar, parkeringsplatser och byggbodar skymtar flödet av banktjänstemän och flanörer i fonden av Blasieholmsgatan och turister och museibesökare på Strömkajen. Kontrasten mellan Arsenalsgatans utbud av exklusiva auktionshus, konservatorsateljéer och gallerier, och verksamheterna på hamnplan i form av underhåll av Waxholmsbåtar, sandupplag och renhållningsfordon kunde inte vara större. Inte ens kajerna, som formellt erbjuder ett sammanbindande system runt udden och allmän tillgång till vattenrummet och vyerna, förmår riktigt koppla Blasieholmsudden till staden. Om staden känns avlägsen så är kopplingen till vattenrummen desto tydligare med långa vyer ut över Ladugårdsviken och Nybroviken. I sin tydliga karaktärsmässiga uppdelning sammanfattar Blasieholmsudden stadens historia och olika ansikten; mot söder Strömkajen och Nationalmuseum med sin promenadpark, som står för den representativa dimensionen av Stockholm som huvudstad, och mot norr hamnplanen med sina magasin och tullhus som representerar staden som handelsplats och det borgerliga livet. I nordväst ansluter den slutna stenstadsfronten med sin skarpa front och i sydost ansluter Saltsjöns skärgårdslandskap i form av Skeppsholmens landform och vegetation. Fastighetsgränser / markägoförhållanden Marken på Blasieholmsudden ägs idag av staten, Stockholms stad och ett par privata fastighetsägare. Staten äger tomten där Nationalmuseum står, samt Museiparken och de omedelbara omgivningarna runt museet. Stockholms stad äger majoriteten av marken på udden, vars utbredning täcker de inre delarna och alla kajer (Nybrokajen, Museikajen och Strömkajen). Stockholms stad och staten arrenderar i sin tur ut delar av sina tomter till diverse funktioner och verksamheter. Staten upplåter parkeringsplatser längs Nationalmuseums södra fasad på Museikajen. På Stockholms stads mark har Waxholmsbolaget, Stockholms Hamnar, PEAB, Stockholm Parkering, Albin Marina, Sh Bygg och Customers Only olika former av verksamheter. Längs Museikajen arrenderar Stockholms Hamnar även ut enskilda båtplatser till olika företag. Det finns 10 fasta byggnader på Blasieholmsudden; Nationalmuseum (inkl annex), kokhuset, Lydmar hotell, tullhuset, två hamnmagasin, två transformatorstationer, ett förrådshus och ett hus som innehåller en servicenergång till tunnelbanan. Tullhuset ägs av Stockholms Hamnar, Nationalmuseum med sitt långsmala annex av staten, och övriga byggnader av Stockholms stad. Utöver de fasta byggnaderna finns också ett antal mobila bygg- och servicebodar som används av Waxholmsbolaget och Sh Bygg. Nuvarande användning Waxholmsbolaget är en av hyresgästerna med mest fordon / vardagsdygn Stockholms Stad Privata fastighetsägare Fasta byggnader Statens fastighetsverk Mobila byggnader (byggbodar o dl) Fastighetsgränser Byggnadskroppar Trafiksituation (odaterad) omfattande verksamhet på Blasieholmsudden. De har sin centrala verksamhet med huvudkontor, förtöjningsplatser och servicefunktioner för skärgårdsoch hamntrafiken längs Nybrokajen och en mindre del av Museikajen. De använder också den ena hamnmagasinsbyggnaden (L) för serviceförråd och verkstad. Det andra hamnmagasinet (K) hyr Stockholms stad ut till företaget Albin Marina. På södra Nybrokajen har Waxholmsbolaget en miljöstation för fartygens avfallshantering (P). I anslutning till denna upptas ca 40 m av Nybrokajen för Djurgårdsfärjornas servicedepå. Här finns förtöjningsplatser för 4 Djurgårdsfärjor och 5-6 skärgårdsbåtar, varav en på Museikajen, (Q) samt en parkeringsyta för ca 12 bilar. Huvuddelen av Waxholmsbolagets passagerartrafik till Stockholms skärgård utgår från Strömkajen framför Nationalmuseum, Lydmar hotell och Grand hotell. Vanligtvis utgår ingen passagerartrafik från Nybrokajen eller Museikajen. Vid större evenemang Passagerartrafik, Waxholmsbolaget mfl Kajplatser för olika typer av fartyg, div företag Angöring och service för Waxholmsbolagets fartyg Kajverksamhet 7 N U L ÄG ES- O C H VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVA N D E VAT T E N R U M dnr

8 Z Blasieholmsgatan Hovslagargatan H E F G Våghusgränd A Albert Ranfts Torg D M Museiparken V B I J Nybrokajen R1 K L N X Museikajen C O Nybrokajen R2 P Q A B C D E F G H I J K L M N Besöksparkering, Stockholm Parkering Tullhuset Återvinningscontainrar och snötipp Två transformatorstationer Rhododendronplantering Kokhuset Inhägnad uteplats till Kokhuset Lydmar hotell Servicenedgång till tunnelbana Förrådshus med inhägnad, PEAB Hamnmagasin Hamnmagasin Byggbodar Byggbodar och parkering, Sh Bygg O Avspärrning, containrar, mottagningsstation svart/gråvatten och parkering, Sh Bygg P Miljöstation och servicedepå, Waxholmsbolaget Q Förtöjningsplatser för Djurgårdsfärjor och andra båtar, Waxholmsbolaget R1-R2 Delar av äldre kranbana S Förtöjningsplatser för båtar, olika företag T Cykelparkering U Granitpollare och trappa V Nationalmuseum X Annex, utbyggnad till Nationalmuseum Y Kaj framför Nationalmuseum Z Skärgårdstrafik, Waxholmsbolaget mfl (som starten för Gotland Runt eller Volvo Ocean Race) förekommer det dock att passagerartrafik även utgår från Nybrokajen. I det gamla tullhuset (Nybrokajen 1A) (B) finns Waxholmsbolagets huvudkontor som de delar med företaget Customers Only AB (Nybrokajen 1B). Waxholmsbolaget planerar dock att flytta ut ur byggnaden sista december I anslutning till Waxholmsbolagets verksamheter på nordöstra Blasieholmen har Stockholm Parkering totalt ca 170 parkeringsplatser. Ca 50 av dessa är besöksparkeringar med parkeringsmätare och de ligger som en parkeringsö på Albert Ranfts Torg (A). Resterande platser är förhyrda och numrerade. Sh Bygg har uppfört några byggbodar vid den södra magasinsbyggnaden (N) och ovanpå Waxholmsbolagets miljöstation (P), samt två containrar och en parkeringsplats för ca tio bilar längs den nordligaste biten av Museikajen (O). Dessa används vid det pågående arbetet av upprustningen av kajen vid Nationalmuseum där Sh Bygg som entreprenör under Stockholms Hamnar genomför en upprustning som beräknas vara klar under Upprustningen innebär att gatan läggs om, kajen breddas och avgångsskyltar för båttrafiken, bestånd av bänkar och andra gatumöbler förnyas. Längre ner längs Strömkajen, vid Grand hotell, uppförs också tre nya byggnader för färjetrafiken. Vid parkeringen på Museikajkanten har Sh Bygg även en mottagarstation för båtarna att lämna svart/gråvatten från sina avloppstankar (O). Strömkajen Y T Skeppsholmsbron U S Längs museikajen finns ett antal båtplatser som Stockholms Hamnar hyr ut till olika företag (S). Bland dessa finns till exempel en restaurang/ galleri samt förtöjningsplatser för olika turbåtar. Kajplatserna varvas med ett antal flytbryggor. I närheten av båtplatserna, längs Nationalmuseums sydöstra sida, finns parkeringsplatser samt en mindre cykelparkering (T). Museikajen är inte tillgänglig för genomfartstrafik från söder (Nationalmuseum), pollare i granit spärrar vägen. För att ta sig till båtarna och parkeringsplatserna måste man därför komma från norr; förlängningen av Blasieholmsgatan eller Nybrokajen. 8

9 Även på andra sidan annexet, i Museiparken, finns ca 15 st parkeringsplatser i den södra, hårdgjorda delen. Mellan Museiparken och hamnmagasinen har ett område på ca 400 m2, inklusive en mindre förrådsbyggnad, spärrats av med stängsel för användning av stadens upphandlade städentrepenör, PEAB (J). Detta område används till uppställning av fordon, sandlager mm. Dock finns inget avtal som reglerar användandet av ytan. 5 st stora och 6 små återvinningscontainrar står uppställda i Blasieholmens nordöstra hörn (C). I anslutning till dessa finns också stadens snötipp. Vegetation Vegetationen på Blasieholmen är framförallt koncentrerad till Museiparken där ett tjugotal större träd, klippta gräsytor och några friväxande buskage växer. Vegetationen sträcker sig över den smala gatan och bildar en grön buffert mellan gatan och det östra hamnområdet. Längs gatan löper en rad av storvuxna träd som bildar en allé av hästkastanj och lönn med sikt sydost mot Skeppsholmen. Som en förlängning av allén söderut står även ett flerstammigt träd i den hårdgjorda ytan vid slutet av gatan. Intill Kokhuset i Musieparkens norra del har ett område hägnats av med ett järnstaket, och en liten uteplats/lekplats för Kokhuset har bildats (G). En mindre rhododendronplantering finns även i anslutning till denna, vid Hovslagargatans krök längs Kokhusets kortsida (E). På den nordöstra sidan av Blasieholmen finns ingen befintlig vegetation alls med undantag för lite sly inom PEAB:s inhägnade område. Markbeläggning Förutom området för Museiparken är markytan på Blasieholmsudden till största delen hårdgjord med varierande markmaterial. På Strömkajen framför Nationalmuseum ligger en naturstenoch betongplattsbeläggning (som i dagsläget genomgår upprustning och omläggning). En äldre gatstensbeläggning har sparats på många platser på udden och lämnats synlig; till exempel i rumsbildningen mellan Tullhusets södra sida och Hamnmagasinen. Naturstenensbeläggningarna består framför allt av storgatsten lagd i förband, men även smågatsten och avvikande läggningsmönster förekommer. I Asfalt Marksten och plattor (storgatsten, betongplattor mm) Grus Museiparken och på vissa mindre platser längs Nybrokajen finns grus/stenmjölspartier, men i övrigt dominerar asfaltsbeläggningen. På många platser har asfalten dock slitits bort och gammal naturstensbeläggning tittar fram därunder. En äldre kranbana med två rader smågatsten på vardera sidan löper drygt 100 meter längs Nybrokajens sydligare del och bildar en informell gräns mellan parkering och köryta, samt mellan olika markmaterial (R1-R2). Museikajen är idag asfaltsbelagd, men under hösten 2013 kommer Stockholms Hamnar att rusta upp kajen i samarbete med Stockholms stad och staten. Detta kommer resultera i en ny markbeläggning och en förstärkt kajkonstruktion. Möblering Möbleringen på Blasieholmen skiljer sig betydligt mellan den södra finsidan (Strömkajen) där Nationalmuseum och Lydmar Hotells entrésidor Norrmalm 3:42 (Stockholms Kommun) Gamla Stan 1:34 (Stockholms Kommun) Skeppsholmen 1:5 (Stockholms Kommun) Skeppsholmen 1:2 (Statens Fastighetsverk) vänder sig mot kajen, och de mer hamn- och verksamhetsbetonade nordöstra delarna. Vid Nationalmuseum finns bänkar, papperskorgar och belysningsstolpar vid kajkanten vilket inbjuder till vistelse. I Museiparkens västra del finns även en samling bronsskulpturer. Går man runt hörnet på Nationalmuseum hamnar man på Museikajen. Där finns inga bänkar eller papperskorgar men väl nyinstallerade belysningsstolpar och flera fina äldre granitpollare. Mot slutet av Museikajen, längs Nybrokajen och området runt Waxholmsbolagets verksamheter försvinner dock dessa publika möbleringsinslag och övergår i mer funktionsbetonade objekt, som höga strålkastare och elposter. Linspänd belysning förser de inre parkeringsplatserna och området runt Tullhuset med ljus, medan låga parkbelysningstolpar av olika modeller finns utplacerade längs den smala förlängningen av Blasieholmsgatan och i Museiparken. En del spontana möbleringsinslag som tyder på en viss rekreativ funktion kan även hittas i de mer verksamhetsbetonade delarna, som till exempel en flyttbar bänk som placerats i söderläge på en av flytbryggorna. Grönstruktur Hårdgjorda ytor Ägoförhållanden vattenrum Bilparkering 9

10 Miljöbilder, Blasieholmsudden 10

11 55 S 96 T S S S S S T T 65 STHLM SIG HTSEEING FJÄDERHOLMARNA ARTIPELAG HAMMARBY SJÖSTAD SLUSSEN 65 2 VAXHOLMSBOLAGETS SKÄRG ÅRDSTRAFIK T SKEPPSHOLMEN DJURGÅRDSFÄRJAN T Trafikflöden Blasieholmen har låga trafikflöden jämfört med övriga delar av innerstaden. Siffrorna avser antal bilar och bussar som passerar under ett vardagsdygn, Som framgår av kartan förekommer nästan ingen biltrafik på Blasieholmsudden. Kommunikationer Blasieholmsudden ligger centralt i förhållande till olika trafikslag, men inte i direktkontakt med kollektivtrafiken. Både tunnelbana, spårvagn, bussar och båttrafik finns i närområdet, men endast en busslinje och vissa skärgårdsbåtar går från udden (Strömkajen). På den nordöstra sidan av Blasieholmsudden är kollektivtrafiken relativt frånvarande. 11

12 3 KULTURHISTORISKA LAGRUM OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Kulturminneslagen Hela Blasieholmen ligger inom fornlämning RAÄ 103. Enligt 2 kap. 12 kulturminneslagen krävs tillstånd från länsstyrelsen för schaktning, grävning och andra ingrepp i mark. Förordning om statliga byggnadsminnen Nationalmuseum är statligt byggnadsminne sedan Byggnadsminnet omfattar hela fastigheten och därmed även delar av Museiparken och museets annex från 1960-talet. Skyddsföreskrifter för byggnadsminnet fastställdes av regeringen 1993 enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. enligt följande: Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras. Ingrepp får inte göras i stomme, ursprunglig rumsindelning eller äldre fast inredning. I rum med dekorativt måleri eller annan utsmyckning är även ytskikten skyddade. Byggnaden ska underhållas så att den inte för faller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Tomten får inte ytterligare bebyggas. På tomten får inte sådana åtgärder vidtas med mark och vegetation att dess karaktär förvanskas. Tillstånd till åtgärder i strid mot skydds föreskrifterna ska prövas av Riksantikvarieäm betet. Miljöbalken Stockholms innerstad med Djurgården (AB115) är av riksintresse för kulturmiljövården och omfattas av Miljöbalkens kap 3. Där regleras att riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada, d.v.s. att områdets kulturhistoriska värden ska bevaras och skyddas från åtgärder som medför påtaglig negativ kulturmiljöpåverkan. Citat ur Riksantikvarieämbetets riksintressebeskrivning Stockholms innerstad med Djurgården [AB 115] : Motivering: Storstadsmiljö, präglad av funktionen som landets politiska och administrativa centrum sedan medeltiden och de mycket speciella topografiska och kommunikationsmässiga förutsättningarna för handel, samfärdsel och försvar. Utvecklingen inom stadsplane- och byggnadskonsten har fått särskilt tydliga uttryck med alla epoker från medeltiden till nutid väl representerade. Residensstad, domkyrko- och universitetsstad samt viktig sjöfarts- och industristad. (Stiftsstad,Skolstad). Uttryck för riksintresset: Uttryck för funktionen som huvudstad och förvaltningsstad alltsedan medeltiden, men särskilt från 1600-talet och framåt. Kungliga miljöer, byggnader för rikets och länets förvaltning, kulturinstitutioner och annan bebyggelse som sammanhänger med funktionerna som huvudstad och länsstad. Den medeltida storstaden med tät stenbebyggelse. Staden mellan broarna, Gamla Stan som i gatunät och bebyggelse främst speglar Stockholms uppkomst och utvecklingen under olika skeden av medeltiden och 1500-talet, med den äldsta delens planmönster av stora oregelbundna kvarter innanför långgatorna och den senare medeltidens karaktäristiska revbensmönster med små smala gränder ner till vattnet. Kyrkorna och de många husen med medeltida murverk, gaturummens och torgens karaktär. Bevarade rester av det äldsta gatunätet på Södermalm. Kyrkor på malmarna, som genom läge, namn och till en del murverk bevarar minnet av medeltidens och 1500-talets stad talets starkt expansiva stad, med stadsplanestruktur, de offentliga rummen och bebyggelsen. Gamla Stans yttre årsring, med Skeppsbroraden, Nygatskvarteren och slottsområdet. Riddarholmen och Blasieholmen. Det stora reglerings- och utbyggnadsområdet på malmarna, med planstruktur, kyrkor, offentliga byggnader och bostäder. Den förindustriella Byggnadsminnen på och i området kring Blasieholmsudden Statligt byggnadsminne Byggnadsminne Kyrkligt kultursminne stadens spridning av verksamheter och sociala skiktning i boendet. Områden med stenhus från 1600-, och första delen av 1800-talet, både för aristokratin, den nya klassen av rika borgare och för ett lägre borgerligt skikt - stads-palats, malmgårdar, borgargårdar samt även 12

13 äldre parker och inslag av grönska. De lägre samhällsklassernas småskaliga trähus i stadens dåvarande ytterkanter och otillgängliga delar. Det sena 1800-talets stadsbyggande med esplanadsystemet och gator av olika bredd och karaktär, och byggnader i bestämda hushöjder. Villastaden, nya typer av offentliga byggnader, folkrörelsebyggnader och -miljöer, kommunaltekniska anläggningar och parker. Genombrottsgator och områden planlagda som ny stadsdel i enlighet med 1874 års byggnadsstadga. Den täta och enhetliga stenstadsbebyggelsen talets stadsbyggande och bebyggelseutveckling. Lärkstaden, Diplomatstaden, Birkastan, Röda Bergen, Kungsgatan och andra miljöer som återspeglar stadsplanering och bebyggelseutvecklingen under århundradets inledande årtionden. Terränganpassade planer, storgårdskvarter, men även fullföljandet av den äldre rutnätsstaden. Parkanläggningar och grönska, innerstadens koloniträdgårdar. Uttryck för det moderna välfärdssamhället och dess stadsbyggande, så som Gärdet, Slussen och Hötorgscity. Smalhusområdet Abessinien i Hjorthagen. Sjöfarts-, handels- och industristaden. Hamnanläggningar från skilda tider och byggnader som hör ihop med flottan och sjöfarten. Skeppsholmen och Kastellholmen, delar av Djurgården, Beckholmen. Kontor, bankpalats, försäkringsbolag, varuhus och andra handelns och näringslivets byggnader. Industrimiljöer som speglar Stockholms betydelse som industristad alltsedan 1600-talet, bland annat Barnängen, Kungliga Myntet, Ludvigsberg, Almgrens sidenväveri och de många bryggerierna. Det vetenskapliga, intellektuella och religiösa livets byggnader och miljöer. Observatoriet, den gamla tekniska högskolan och byggnader och miljöer som hör samman med det gamla universitetsområdet. Byggnader för akademier och lärda samfund. Bibliotek, utställningslokaler och de många museerna. Institutionsbältet på Norra Djurgården. Bergianska trädgården. Nöjetslivets, samvarons och rekreationslivets byggnader och miljöer. Teatrar och konsertsalar, Gröna Lunds tivoli och andra nöjesetablissemang. Anrika restauranger och värdshus, ordenshus och lokaler för olika sällskap, Skansen, Fåfängan, idrottsanläggningar, parker och flanörstråk. Djurgårdens bebyggelse och rekreationslandskap, med rötter i 1600-talets kungliga jaktpark. Utvärdshus, slott och villor med omgivande parker från och 1700-talen och senare. Andra Stockholmska särdrag som anpassningen till naturen, fronten mot vattenrummen och Stockholms inlopp, både från Saltsjön och Mälaren. Vyerna från viktiga utsiktspunkter, blickfång, kontakten med vattnet. De tydligt avläsbara årsringarna i stadsväxten. Stenstadens tydliga yttre gräns. Stadssiluetten med den begränsade hushöjden där i stort sett bara kyrktornen och offentliga byggnader tillåtits höja sig över mängden. Byggnader och miljöer med anknytning till konstnärliga verk och historiska personer. (Delar av området utgör Nationalstadspark enligt Miljöbalken 3 kap 6 ) Stadsmuseets kulturhistorisk klassificering Blasieholmsudden ligger inom stenstaden i Stockholm som av Stockholms stadsmuseum klassificerats som ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt område där särskild uppmärksamhet bör ägnas åt kulturhistoriska värden. För samtliga byggnader gäller varsamhetskrav och särskilda krav vid underhåll enligt 8 kap. 17 och 14 i plan- och bygglagen (PBL). Vid bygglovprövning kan de grön- och blåklassade byggnaderna även komma att omfattas av förbud mot förvanskning enligt 8 kap. 13 i PBL. Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering Bebyggelse vars kulturhistoriska värde är så högt att det motsvarar fordringarna för byggnadsminne Bebyggelse med särskilt högt kulturhistoriskt värde Bebyggelse med visst kulturhistoriskt värde Enligt Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering av de enskilda byggnaderna är Nationalmuseums huvudbyggnad samt kokhuset särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, samt uppfyller fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen (blå klass). Tullhuset och de två magasinsbyggnaderna är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (grön klass). Det senare tillbyggda nationalmuseiannexet har positiv betydelse för stadsbilden och/eller ett visst kulturhistoriskt värde (gul klass). 13

14 4 HISTORISKA DIMENSIONER I DAGENS MIL JÖ Kyrka Historisk utveckling av Blasieholmen och Blasieholmsudden Vy över Blasieholmsudden och Kyrkholmen från Skeppsbron Källa: SSM Stockholmskarta från Källa: SSA Kyrkholmen Blasieholmen bestod länge av två från fastlandet och varandra åtskilda holmar. Under medeltiden ägdes holmarna av kyrkan men i samband med reformationen övergick holmarna till kronan som där anlade skeppsvarv och flottstation. På den mindre holmen uppfördes så småningom även en kyrka för flottans räkning därav namnet Kyrkholmen. Vid mitten av 1600-talet flyttades varv och flottstation till nuvarande Skeppsholmen vilket skapade förutsättningar för en ny markanvändning på området. Blasieholmen gatureglerades och marken delades in i kvarter och fastigheter. Gaturegleringen följde det dåtida huvudstråket över holmen som via broar löpte från Kungsträdgården över Blasieholmen och vidare till Nybrogatan (d.v.s. nuvarande Arsenalgatan). Även nuvarande Blasieholmstorg, Grevgatan, Stallgatan och Hovslagaregatan fick sin nuvarande utformning i och med denna reglering. Närheten till slottet gjorde området attraktivt och i området kring Blasieholmstorg uppfördes ett antal adelspalats. Kyrka Vy över Blasieholmsudden, Kyrkholmen och Skeppsholmen, Sevenbom Källa: Stockholmskällan Kyrkholmen Tillaeus Generalkarta över Stiockholm med Mälaren 1733 Källa: Stockholmskällan De viktigaste hamnplatserna vid den här tiden var Skeppsbron och Stadsgården. Skeppsbron hade anlagts redan på 1630-talet när stadsmuren revs och ny mark möjliggjordes genom utfyllnad. Under första halvan av 1700-talet byggdes sammanhängande strandskoningar av trä längs Skeppsbron och Stadsgården. Under slutet av 1700-talet började Stockholms första stenkajer anläggas längs delar av Skeppsbron och Norrström. Själva udden låg i utkanten av det reglerade området och integrerades inte i 1650-talets gatu- och fastighetsstrukturen på samma sätt som övriga delar, men området indelades ändå i två oregelbundna fastigheter. Kyrkholmen omfattades överhuvudtaget inte av regleringen. Användningen på udden under den här perioden är inte helt klarlagd men det antas att det under slutet av 1600-talet bedrevs någon form av privat varvsverksamhet på området. På 1730-talet kom en ny ägare in i bilden och varvsverksamheten utvecklades. Då fanns även en kvarnbyggnad inom området. Från 1790-talet och framåt nyttjade staden delar av området som upplagsplats för sill och andra saltade produkter 14

15 (därav namnet Sillhovet). Under den här perioden låg fiskehamnen inne i Nybroviken, som då gick längre in än idag, och packartorget (nuvarande Norrmalmstorg) blev marknadsplats för fiskhandeln. Blasieholmsudden var således ett bra läge för upplag av fisk. Slakthus Kyrkholmen Blasieholmen I samband med en brand på tidigt 1820-tal försvann all befintlig bebyggelse på udden. Något år senare köpte staden upp marken och ett antal nya byggnader uppfördes, bl.a. ett kokhus som fortfarande finns kvar på området. Även Kyrkholmen härjades av branden. Kyrkholmen och Blasieholmsudden kring sekelskiftet Källa: SSA På 1840-talet fattades beslut om att ett nytt museum för statens konstsamlingar skulle uppföras och efter diverse diskussioner valdes Kyrkholmen som lämplig plats. Projektet kom av olika anledningar att dra ut på tiden och museet invigdes först Tomten var då inte iordningställd och under de följande åren anlades en park norr och söder om byggnaden. Parken anlades till stora delar inom det vattenområde som igenfylldes i samband med att museet uppfördes. Den stod klar i slutet av 1870-talet. Kyrkholmen och Blasieholmsudden från Skeppsholmen 1845, ljustryck efter Billmarcks panorama. Källa: SSM Området bakom Nationalmuseum fortsatte att nyttjas av staden för olika verksamheter, bl.a. fanns här tackjärnsvåg, kokhus, stenkolsupplag mm och det var först under 1870-talet som Norra Blasieholmshamnen etablerades som en del av hanteringen av utrikesgods. Fram till 1860-talet hade sjöburet utrikesgods passerat tullpackhuset vid Skeppsbron. Den till följd av industrialismen ökade godstrafiken skapade dock behov av fler tullhamnar och 1876 uppfördes ett nytt tullhus i Norra Blasieholmshamnen. Nationalmuseum 1863, tre år före invigningen. I förgrunden till vänster syns Slakthuset som ännu inte rivits. Källa: Stockholmskällan Museiparken Källa:SSM Kokhuset sent 1800-tal. Källa: Stockholmskällan Tullavdelningen i Norra Blasieholmshamnen öppnade redan 1874, två år före själva tullhuset stod klart. Enligt uppgift ankom fartyg från bland annat Tyskland och Danmark till Norra Blasieholmen och bland de varor som hanterades i hamnen nämns kaffe och industrigods. Inför uppförandet av tullhuset på Blasieholmen iordningställdes kajanläggningen inom hamnområdet. Den omfattade området mellan Nationalmuseikajen och Stallgatan och bestod av ca 170 m stenkaj och 210 m träkaj med markbeläggning av fältsten uppfördes två nya magasinsbyggnader i hamnen samtidigt 15

16 Flygfoto över Norra Blasieholmshamnen 1932, Oscar Bladh. Källa: SSM Vykort Källa: SSM Magasin Källa: SSM som fältstenen byttes ut mot storgatsten. Först på 1920-talet kom hela kajanläggningen att stenskos. Vid mitten av 1930-talet hade kajanläggningen utökats in mot Nybroviken och omfattade nu ca 500 kajmeter. (I Stockholms hamns redovisningar går hamnen nu under beteckningen Nybrokajen). Kajen nyttjades för passagerar- och lasttrafik på södra och västra Sverige, Danmark och Norge samt för skärgårdstrafik. På 30-talet fanns två kranar i hamnen, en fast handkran och en elektrisk helportalkran med sammanlagd lyftkapacitet på 15 ton. Tiden från sekelskiftet till andra världskrigets utbrott medförde en nästan total förändring av hamnverksamhetens villkor i Stockholm. De äldre hamnarna tappade alltmer i betydelse medan nya djuphamnar med moderna tekniska förutsättningar byggdes ut på andra platser i staden. Redan från mitten av 1890-talet påbörjades en storskalig utbyggnad av Stadsgårdshamnen, Värtahamnen, Mälarhamnen och under början av 1900-talet påbörjades byggandet av Frihamnen och Hammarbyhamnen. Stadsgårdshamnen, som var centralt belägen och rikligt utrustad med järnvägsspår, kranar och varubyggnader, blev stadens främsta styckegodshamn för såväl import som export på Europa. I början av 1940-talet stängdes tullavdelningen på Blasieholmsudden. Hamnen hade blivit för liten och omodern för att kunna hantera utrikesgods. Med tiden avvecklades även inrikesgodshanteringen och kranarna monterades ned. Idag fungerar hamnen som uppställningsplats för Waxholmsbolaget. Norra Blasieholmshamnen från Strandvägen Källa: Stockholmskällan Tullhus Källa:SSM 16

17 Lydmar, Museiparken och Nationalmuseum, 1870-tal. Källa: Stockholmskällan Hamnplan med tullhus och fast kran, troligtvis 1910-tal. Källa: Stockholmskällan Fartyg på besök i Blasieholmshamnen, 1951 Utsikt från Slottsbacken mot Lydmar, Museiparken och Nationalmuseum,

18 Strandlinjen över tid Strandlinjen runt Blasieholmen har genomgått stora förändringar de senaste århundradena. Den mark som utgör dagens område bestod länge av två, från varandra och från fastlandet, åtskiljda öar. I kartmaterialet kan man följa hur vattenlinjen successivt, genom igenslamning och utfyllnadsarbeten, antagit dagens form. Den större holmen, Blasieholmen, blev del av fastlandet under slutet av 1600-talet då den s.k. Näckströmmen fylldes igen. Den mindre holmen, Kyrkholmen, integrerades först under 1860-talet i samband med att Nationalmuseet uppfördes. Även kajstråket och vägnätet runt holmen, med stenskodda kajanläggningar och breda gator, har successivt antagit sin nuvarande form och utformning huvudsakligen under slutet av 1800och början av 1900-talet Fram till slutet av 1600-talet gick strandlinjen ungefär strax utanför nuvarande Kungsträdgården. Blasieholmen var helt kringgärdad av vatten. Platsen där Nationalmuseum nu ligger bestod av en fristående holme - Kyrkholmen. Källa: SBK På 1730-talet har vattnet mellan holmen och fastlandet fyllt igen. Strandlinjen går längs med Blasieholmen. Kyrkholmen är fortfarande kringgärdad av vatten. Källa: SSA 1820-tal: Kyrkholmen fortfarande skild från Blasieholmen. Inre delen av Nybroviken har fyllts igen. Dagens strandlinje börjar ta form. Källa: SSA 1885: Kyrkholmen har integrerats med Blasieholmen. Genom utfyllnad har utrymme för breda gator och stenskodda kajer längs med Blasieholmen och Nyrboviken anlagts. Dåtidens strandlinje i princip identisk med dagens. Källa: SSA 18 N U L ÄG ES- O C H VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVA N D E VAT T E N R U M dnr

19 Kajanläggning 2010-tal 1870-tal Tidigt 1800-tal Kajstråket kring Blasieholmen fick sin nuvarande form under 1870-talet; den södra delen som ett led i anordnandet av ett representativt stadsrum kring Nationalmuseum, och den norra delen som ett led i anordnandet av en kajplats för angöring av ångbåtar på norra Blasieholmen. 19 N U L ÄG ES- O C H VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVA N D E VAT T E N R U M dnr

20 Gator och kvarter ca 1650 ca 1700 ca 1800 ca 1900 Källa: SSM Källa: SSA Källa: Stockholmskällan Källa: Stockholmskällan ca 1650 ca 1700 ca 1800 ca

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö NYBROVIKEN 6 RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö KL AR KKL A SJÖ A KLLARRA SSJÖ KLARA ARA SJJÖ AS Ö JÖ Vatte n r u m m e n o c h d e s s vä g ga r Vattenrum från vilken Blasieholmsudden

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Norrmalm 3:43 på Blasieholmsudden i stadsdelen Norrmalm för Nobel Center

Startpromemoria för planläggning av del av Norrmalm 3:43 på Blasieholmsudden i stadsdelen Norrmalm för Nobel Center STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (14) 2013-05-22 Handläggare: Monika Joelsson Vestlund Tfn 08-508 273 69 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av

Läs mer

dt) m. fl., Nobel Center, P Yttrande Detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 1(6) Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Avdelning 3

dt) m. fl., Nobel Center, P Yttrande Detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 1(6) Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Avdelning 3 ap dt) SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Yttrande Datum 2017-09-05 Dnr 1. 1.4-2449-2017 Ert datum 2017-06-15 Er beteckning P 1535-17 Avdelning Kulturmiljöavdelningen

Läs mer

Till Länsstyrelsen i 2016-05-11 Stockholms län

Till Länsstyrelsen i 2016-05-11 Stockholms län Svenska byggnadsvårdsföreningen Till Länsstyrelsen i 2016-05-11 Stockholms län Adresseras till: SBN, Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Överklagande Beslut som överklagas

Läs mer

NOBEL CENTER KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR STADSBILD OCH KULTURMILJÖ - NOBELHUSET, DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS

NOBEL CENTER KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR STADSBILD OCH KULTURMILJÖ - NOBELHUSET, DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS NOBEL CENTER KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR STADSBILD OCH KULTURMILJÖ - NOBELHUSET, DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS 2015-02-20 2 Konsekvensbeskrivningen är en underlagsrapport framtagen utgående från Nobel Center

Läs mer

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre Nya City-saneringen Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre Helheter eller kontraster i ett stadsrum och i en stadsdel? 151120 Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se

Läs mer

Nobel Center. Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen Eller på annan plats.

Nobel Center. Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen Eller på annan plats. Nobel Center Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen Eller på annan plats ulf.johannisson@telia.com Tidplan Blasieholmsudden Start PM 130522: Plansamråd 1408/1409 Godkänd detaljplan SBN 1505, KF 1506

Läs mer

Kulturhistorisk konsekvensanalys Trollhättan 30, Stockholm

Kulturhistorisk konsekvensanalys Trollhättan 30, Stockholm Kulturhistorisk konsekvensanalys Trollhättan 30, Stockholm 2015-04-24 Kulturhistorisk konsekvensanalys, Trollhättan 30, Stockholm 2015-04-24 Utredningen är utförd av Nyréns Arkitektkontor genom Urban Nilsson

Läs mer

Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmsudden - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmsudden - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Norrmalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1.-165/2015 Sida 1 (13) 2015-03-09 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

SLUTSATS E R : H I STO R I S K A O C H R U M S L I G A K VA L I T ETER

SLUTSATS E R : H I STO R I S K A O C H R U M S L I G A K VA L I T ETER 7 SLUTSATS E R : H I STO R I S K A O C H R U M S L I G A K VA L I T ETER Blasi e h o l m s u d d e n s o m d e l av staden Blasieholmens vattenlinje i slutet av 1600-talet Kyrkholmen Blasieholmsudden är

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(5) Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Tysslinge församling Skolgatan 12 719 30 Vintrosa För kännedom till: Riksantikvarieämbetet Lantmäterimyndigheten

Läs mer

Ställningstagande inför samråd av förslag till detaljplan för Nobel Center på Blasieholmsudden, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm

Ställningstagande inför samråd av förslag till detaljplan för Nobel Center på Blasieholmsudden, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (17) 2015-01-19 Stadsplanerare Jonas Claeson Telefon 08-508 27 592 Louise Heimler Telefon 08-508 27 368 Till Stadsbyggnadsnämnden Ställningstagande

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre 5 i stadsdelen Norrmalm (20 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre 5 i stadsdelen Norrmalm (20 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-10-28 Handläggare Daniel Sjöborg Telefon 08-508 27 171 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR STADSBILD OCH KULTURMIL JÖ - NOBELHUSET, DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS, GRANSKNINGSSKEDE

KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR STADSBILD OCH KULTURMIL JÖ - NOBELHUSET, DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS, GRANSKNINGSSKEDE N O B E L C E N T E R KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR STADSBILD OCH KULTURMIL JÖ - NOBELHUSET, DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS, GRANSKNINGSSKEDE 2015-10-08 NOBEL CENTER - KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR STADSBILD OCH

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp Stadsbyggnadskontoret Samrådshandling Planavdelningen Jonas Claeson 2015-02-23 Telefon 08-508 27 592 Sida 1 (47) Planbeskrivning Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen

Läs mer

Traikutredning Blasieholmen Nulägesanalys. Februari 2015

Traikutredning Blasieholmen Nulägesanalys. Februari 2015 Traikutredning Blasieholmen Nulägesanalys Februari 2015 Uppdrag Trafikutredning Blasieholmen, 254275 Titel på rapport: Trafikutredning Blasieholmen - Nulägesanalys Datum: 2015-02-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Detaljplan för nytt scenhus för Cirkus vid Hazeliusbacken remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för nytt scenhus för Cirkus vid Hazeliusbacken remiss från stadsbyggnadskontoret ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖGRUPPEN NOR RA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-08-09 Handläggare: Leila Massih Telefon: 08-508 090 21 Till Östermalms stadsdelsnämnd Detaljplan för

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 m.fl. i stadsdelen Norrmalm, Dp 2013-00460

Planbeskrivning Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 m.fl. i stadsdelen Norrmalm, Dp 2013-00460 Stadsbyggnadskontoret Granskningshandling Planavdelningen Louise Heimler 2015-10-19 Telefon 08-508 27 368 Sida 1 (61) Planbeskrivning Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 m.fl.

Läs mer

Antikvarisk konsekvensanalys av exploateringstryck samt förslag till ny exploateringsgrad. Drottningholmsmalmen, Lovön Ekerö kommun 2011.09.

Antikvarisk konsekvensanalys av exploateringstryck samt förslag till ny exploateringsgrad. Drottningholmsmalmen, Lovön Ekerö kommun 2011.09. Antikvarisk konsekvensanalys av exploateringstryck samt förslag till ny exploateringsgrad Drottningholmsmalmen, Lovön Ekerö kommun 2011.09.23 Inledning Under våren 2011 ställdes den föreslagna detaljplanen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Stora Tullhuset inom fastigheten Södermalm 10:35 i stadsdelen Södermalm (kultur)

Startpromemoria för planläggning av Stora Tullhuset inom fastigheten Södermalm 10:35 i stadsdelen Södermalm (kultur) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Plan Södermalm, Kungsholmen Södra Bromma Sida 1 (5) 2016-02-24 Handläggare Oskar Bergström Telefon 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning Yttrande Datum 2012-04-02 Dnr 331-674-2012 Ert datum 2012-02-15 Er beteckning 10113-630/2012 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remiss från Boverket överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för

Läs mer

Sundsvall [Y 8] Id: Y 8 Namn: Sundsvall Kommun: Sundsvall Socken: - Huvudsaklig karaktärstyp: Stadsmiljö Andra karaktärstyper: -

Sundsvall [Y 8] Id: Y 8 Namn: Sundsvall Kommun: Sundsvall Socken: - Huvudsaklig karaktärstyp: Stadsmiljö Andra karaktärstyper: - Sundsvall [Y 8] 1 Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena inom riksintresset. Id: Y 8 Namn: Sundsvall Kommun: Sundsvall Socken: - Huvudsaklig karaktärstyp: Stadsmiljö Andra

Läs mer

Nobel Center. I Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen? Bättre alternativ har tagit form.

Nobel Center. I Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen? Bättre alternativ har tagit form. Nobel Center I Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen? Bättre alternativ har tagit form ulf.johannisson@telia.com Tidplan Projekt Blasieholms-udden Start PM 130522: Plansamråd 1408/1409 Godkänd detaljplan

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING. Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) tillhörande

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING. Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) tillhörande Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) PLANBESKRIVNING tillhörande DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING Katrineholms kommun, Södermanlands län Upprättad på Stadsarkitektkontoret

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Värdering, ändring och energieffektivisering Växjö 19 mars 2013 Tomas Örn Kulturmiljö [fysisk] miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom

Läs mer

PROGRAMHANDLING PLANPROGRAM. Planprogram för del av kvarteret RAN i Centrala stan, UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län

PROGRAMHANDLING PLANPROGRAM. Planprogram för del av kvarteret RAN i Centrala stan, UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län 1 (9) Planprogram för del av kvarteret RAN i Centrala stan, UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län HANDLINGAR Programhandlingen utgörs av denna handling samt en bilagd kulturmiljöstudie. METS SYFTE Syfte med planprogrammet

Läs mer

Skeppsbron 1. Behovsbedömning. Inledning. Bakgrund. Detaljplan för fastigheten. Kvarnholmen, Kalmar kommun

Skeppsbron 1. Behovsbedömning. Inledning. Bakgrund. Detaljplan för fastigheten. Kvarnholmen, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Freja Råberg 2016-2422 Tel. 0480-45 03 95 Detaljplan för fastigheten Skeppsbron 1 Kvarnholmen, Kalmar kommun Inledning Syftet med en behovsbedömning är att ta reda på

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Victoria Zimmermann Grönros Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Victoria Zimmermann Grönros Förslag till beslut Dnr Sida 1 (8) 2015-03-23 Handläggare Victoria Zimmermann Grönros 08-508 262 58 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm.

Läs mer

Kulturmiljövård. Riktlinjer Kulturhistoriskt värdefulla miljöer skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturvärdena.

Kulturmiljövård. Riktlinjer Kulturhistoriskt värdefulla miljöer skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturvärdena. Kulturmiljövård 8 Övergripande mål De kulturhistoriska värden som har betydelse för Danderyds identitet och karaktär ska beaktas när nya byggnader uppförs i den befintliga bebyggelsemiljön. Estetiska och

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232 STADSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING PLANAVDELNINGEN Tony Andersson 2015-05-29 REV 2015-09-25 Tfn 08-508 27 318 1(11) Laga kraft 2015-11-23 Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm

Läs mer

Områden av riksintresse for kulturminnesvården i Stockholm - vad ar det?

Områden av riksintresse for kulturminnesvården i Stockholm - vad ar det? Områden av riksintresse for kulturminnesvården i Stockholm - vad ar det? Marianne Råberg Enligt den nya plan- och bygglagen (PBL) skall alla Sveriges kommuner senast 1990 ha utarbetat en kommuntackande

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9)

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Gestaltningsprogram för fastigheterna Hunnebostrand Sotenäs kommun Antagandehandling 2008-12-11 Gestaltningsprogrammets syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57 (Färgarplan), i stadsdelen Södermalm (50 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57 (Färgarplan), i stadsdelen Södermalm (50 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-07-10 Handläggare Andreas Björklund Telefon 08-50827581 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Startpromemoria för planändring av Rådstugan 1, i stadsdelen Gamla Stan

Startpromemoria för planändring av Rådstugan 1, i stadsdelen Gamla Stan Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (5) 2014-03-10 Handläggare Ann-Sofi Rundquist Telefon 08-508 27 300 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planändring av Rådstugan

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning

Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning Fastighet: Johanneshov 1:1 Hus 7 (f.d. Hus 29 Hudbod (senast livsmedelsindustri) Adress: Styckmästargatan 11-13 Stadsdel: Slakthusområdet,

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Nationalmuseum Tillbyggnad Nationalmuseum Annex. Johan Fransson. Anders Berensson, Lina Broström. Supervisor. Examiner

Nationalmuseum Tillbyggnad Nationalmuseum Annex. Johan Fransson. Anders Berensson, Lina Broström. Supervisor. Examiner Nationalmuseum Tillbyggnad Nationalmuseum Annex Johan Fransson Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Anders Berensson, Lina Broström Jesús Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-11-30, REV 2011-01-26 Antagen av BMN: 2011-02-24 Dnr: 10BMN342 Laga kraft: 2011-03-24 Handläggare: Thobias Nilsson Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan

Läs mer

Europeiska landskapskonventionen (ELC) Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet

Europeiska landskapskonventionen (ELC) Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet Europeiska landskapskonventionen (ELC) Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet Uppdaterad: 2007-11-12 2003-06-13 Europeiska landskapskonventionen (ELC) Europarådet Färdig för undertecknande år 2000 Syfte att

Läs mer

Kulturhistoriskt värde

Kulturhistoriskt värde FOTON: PRIVAT ÄGO Kulturhistoriskt värde Stort eller litet av alla de slag Vi pratar ofta om kulturhistoriskt värde men vad betyder det egentligen? Det handlar inte om pengar eller marknadsvärde, utan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret. Handläggare. Telefon 08-508 27 368. Anette Scheibe Lorentzi

Stadsbyggnadskontoret. Handläggare. Telefon 08-508 27 368. Anette Scheibe Lorentzi Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (16) 2015-08-31 Handläggare Louise Heimler Telefon 08-508 27 368 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen (165 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen (165 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-03-02 Handläggare Emma Engleson Telefon 08-50827370 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun

Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun Beslut 1(4) 2008-01-17 Dnr 432-18180-06 Delgivningskvitto Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun BESLUT Länsstyrelsen förklarar Casselska

Läs mer

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17 1 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17 Den östra muren med spår av väg eller körbana i muröppningen. (Mur A) Årås är ett mycket bra exempel på en svensk herrgårdsparks utveckling.

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

Blasieholmsudden. Norrmalm, Stockholm DEL AV NORRMALM 3:43 (F.D. SILLHOVSTOM- TEN), NORRMALM 3:1 (NATIONALMUSEUM) OCH SILLHOVET 4

Blasieholmsudden. Norrmalm, Stockholm DEL AV NORRMALM 3:43 (F.D. SILLHOVSTOM- TEN), NORRMALM 3:1 (NATIONALMUSEUM) OCH SILLHOVET 4 Blasieholmsudden DEL AV NORRMALM 3:43 (F.D. SILLHOVSTOM- TEN), NORRMALM 3:1 (NATIONALMUSEUM) OCH SILLHOVET 4 Norrmalm, Stockholm Byggnadshistorisk förundersökning Hedvig Schönbäck (text) Ingrid Johansson

Läs mer

Sjögårdens verksamhetsområde omfattar Skeppsholmen Kastellholmen västra Djurgården, Beckholmen inkl Stockholms lotsstation Rosenvik kajerna från

Sjögårdens verksamhetsområde omfattar Skeppsholmen Kastellholmen västra Djurgården, Beckholmen inkl Stockholms lotsstation Rosenvik kajerna från Sida 1 av 8 Till Länsstyrelsen 2016-05-23 Stockholms län Inges till: Stadsbyggnadskontoret, SBK Box 8314 104 20 Stockholm stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Överklagande Beslut som överklagas: Kommunfullmäktiges

Läs mer

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-28 HANDLÄGGARE:EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds-

Läs mer

Västra Dockan. Byggnadsantikvarisk utredning UNDERLAG TILL VÄRDEPROGRAM. Fastigheterna Kranen 2, 5, 6, 7 och 8 i Malmö stad Skåne län.

Västra Dockan. Byggnadsantikvarisk utredning UNDERLAG TILL VÄRDEPROGRAM. Fastigheterna Kranen 2, 5, 6, 7 och 8 i Malmö stad Skåne län. Byggnadsantikvarisk utredning Västra Dockan UNDERLAG TILL VÄRDEPROGRAM Fastigheterna Kranen 2, 5, 6, 7 och 8 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2012:001 Olga Schlyter Malmö Museer

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning)

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-05-07 Handläggare: Martin Edfelt Tfn +46 08-50827219 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården

Läs mer

Antikvarisk konsekvensbeskrivning med utlåtande

Antikvarisk konsekvensbeskrivning med utlåtande PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ Antikvarisk konsekvensbeskrivning med utlåtande Underlag inför planering och projektering Fastighet: Brunkhalsen 9 Adress: Malmtorgsgatan 5, Karduansmakargatan 2 Stadsdel:

Läs mer

VÄLKOMMEN Till dialog med Samhällsbyggnad, Lidköpings kommun

VÄLKOMMEN Till dialog med Samhällsbyggnad, Lidköpings kommun VÄLKOMMEN Till dialog med Samhällsbyggnad, Lidköpings kommun Hur vill vi att vårt kvarter ska se ut? Vad kan/vill vi bevara? Och hur? Medborgardialog? Ni har kunskap, erfarenhet, och behov som vi vill

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag Ändring av detaljplan (1283K-15840) för del av fastigheten Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Gäller inom markerat område Den inritade gränsen på kartan (hämtad från bevarandeplanen) avser fysisk bebyggelse och är inte en plangräns. Tillägg till detaljplan gäller angivna fastigheter.

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp Kulturförvaltningen stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-24 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08 50831561 Till Kulturnämnden, Kulturmiljöutskottet Nr. 5 Remissvar angående samråd om förslag

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund.

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund. 009--7 Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 70 54 sara.lunden@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009--7 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården.

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Detaljplan för Edsbacka

Detaljplan för Edsbacka Detaljplan för Edsbacka Fastigheten Edsberg 11:26, Edsberg Sollentuna kommun Plan- och genomförandebeskrivning 608 Laga kraft 2012-08-06 Dnr 2009/640 KS 203 Innehåll Planbeskrivning Handlingar 3 Bakgrund

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

tre andliga rum i ytterstaden ytterstadsprojektet en kulturhistorisk inventering 1 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u

tre andliga rum i ytterstaden ytterstadsprojektet en kulturhistorisk inventering 1 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u tre andliga rum i ytterstaden ytterstadsprojektet en kulturhistorisk inventering 1 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Till vänster: Markuskyrkan i Björkhagen. Foto: Mauro Rongione, SSM. Stockholms

Läs mer

DETALJPLANEFÖRSLAG ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP

DETALJPLANEFÖRSLAG ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS DETALJPLANEFÖRSLAG KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP 2016-07-01 AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN 8 113 30 STOCKHOLM TEL +46 8 690

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2 L ustgården AB Arrhov Frick Arkitektkontor - - Innehållsförteckning 1 - Platsen idag 2 - Utveckling, beskrivning; Hotell, bostadsbebyggelse. 3 - Materialpalett, utkast

Läs mer

BAKGRUND. Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus.

BAKGRUND. Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus. 1 BAKGRUND Våra stadskärnor utsätts för en allt hårdare konkurrens från externa shoppingcentra. Malmö är inget undantag. Hotet om ett utarmat city är påtagligt och skrämmande. En levande stadskärna är

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Planuppdrag Kumla herrgård, Kumla 3:726, Sofieberg, Trollbäcken

Planuppdrag Kumla herrgård, Kumla 3:726, Sofieberg, Trollbäcken START-PM Tyresö kommun 2014-12-19 1 (5) Heléne Hallberg Planchef Diarienummer 2014KSM1061 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Planuppdrag Kumla herrgård, Kumla 3:726, Sofieberg, Trollbäcken Förslag till

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Skeppsholmsviken 6 m.fl., Gröna Lund, i stadsdelen Djurgården

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Skeppsholmsviken 6 m.fl., Gröna Lund, i stadsdelen Djurgården Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2016-05-09 Handläggare Martina Norrman Telefon 08-508 275 82 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Dnr 2014 10801 Sida 1 (10) 2015-04-22 Handläggare Elena Kakavandi Telefon 08-508 272 58 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning

Läs mer

Synpunkter på det nu pågående arbetet med ny detaljplan för Arosparken - Ekebydalen

Synpunkter på det nu pågående arbetet med ny detaljplan för Arosparken - Ekebydalen 1 Sändlista Uppsala kommun: Plan- och Byggnadsnämnden Gatu- och samhällsmiljönämnden Stadsbyggnadsförvaltningen Samt politiker i nämnderna Synpunkter på det nu pågående arbetet med ny detaljplan för Arosparken

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

Louise Heimler. HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning.

Louise Heimler. HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning. 1(8) PLANBESKRIVNING Planavdelningen Louise Heimler Tfn 08-508 273 68 2010-02-01 Dp 2009-14922-54 Laga kraft 2011-12-01 Detaljplan för del av Innanhavet 2 m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen i Stockholm

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-01, reviderad 2010-10-19 Dnr: 10BMN299 Handläggare: Henry Grew Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen Detaljplan för

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer