NULÄGES- OCH VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVANDE VATTENRUM dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NULÄGES- OCH VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVANDE VATTENRUM dnr 2013-00460-54 2013-06-07"

Transkript

1 NULÄGES- OCH VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVANDE VATTENRUM dnr

2 dnr

3 Nuläges- och värdebeskrivningen är framtagen i samarbete med Stockholms stads stadsbyggnadskontor och exploateringskontor, samt Nyréns Arkitektkontor och Nivå Landskapsarkitektur AB. Medverkande Stockholms stad: Medverkande konsulter: Tack till rådgivande expertgrupp: Exploateringskontoret Victoria Zimmermann Grönros Matilda Sabel Stadsbyggnadskontoret Monika Joelsson Vestlund Åsa Dahlin Nyréns Arkitektkontor Anna Birath Anna Krus Nivå Landskapsarkitektur AB Jonas Berglund Stina Hellqvist Anders Bergström Louise Schlyter Inger Holmqvist Britta Roos Martin Rörby Elisabet Wannberg Oiva Isola Pär Ahlbom - KTH Arkitekturskolan - Länsstyrelsen, Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd - Länsstyrelsen, Enheten för samhällsplanering - Länsstyrelsen, Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd - Stockholms stad, Rådet till skydd för Stockholms skönhet / Skönhetsrådet - Stockholms stad, Stockholms stadsmuseum - Riksantikvarieämbetet, Samhällsavdelningen - AHRBOM & PARTNER, A&P Arkitektkontor AB dnr

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund, syfte och avgränsning 5 6 Rumsliga dimensioner i dagens miljö 28 - Bakgrund - Syfte - Innehållsmässig avgränsning - Geografisk avgränsning och redovsningsskalor - Förtydligande - Metod - Vattenrummen och dess väggar - Utkikspunkter / blickfång - Siktlinjer - Gångstråk / platsbildningar / parker - Distrikt / landmärken / märkesbyggnader 2 Nulägesbeskrivning - Fastighetsgränser / markägoförhållanden - Nuvarande användning - Vegetation - Markbeläggning - Möblering - Trafikflöden - Kommunikationer Slutsatser: historiska och rumsliga kvaliteter - Blasieholmsudden som del av staden - Blasieholmsudden som del av den representativa miljön kring Norrström - Blasieholmsudden som del av den fd hamnmiljön Källförteckning Kulturhistoriska lagrum och förutsättningar 12 - Kulturminneslagen - Förordning om statliga byggnadsminnen - Miljöbalken - Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering APPENDIX I - Fördjupad beskrivning av metod 43 4 Historiska dimensioner i dagens miljö 14 - Historisk utveckling av Blasieholmen och Blasieholmsudden - Strandlinjen över tid - Kajanläggning - Gator och kvarter - Bebyggelse 5 Kulturhistorisk värdebeskrivning 24 - Nationalmuseum - Museiparken - Norra Blasieholmshamnen och Museikajen 4

5 1 BAKGRUND, SYFTE OCH AVGRÄNSNING Bakgrund Blasieholmsudden i Stockholm står inför en omfattande utveckling under de närmaste åren. På udden finns i dag två dominerande markägare: staten och Stockholms stad. I december 2011 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Stockholms stads kommunstyrelse och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för tillkomsten av ett Nobel Center på stadens mark på Blasieholmsudden. Augusti 2012 markanvisade Stockholms stads exploateringskontor, i enlighet med avsiktsförklaringen, del av fastigheten Norrmalm 3:43 till Nobelhuset AB för uppförande av ett Nobel Center. Statens fastighetsverk fick februari 2012 regeringens uppdrag att genomföra ett projekteringsarbete för renovering och ombyggnad av Nationalmuseum, med syftet att uppnå en modern och miljöklassad byggnad, anpassad till framtidens museiverksamhet med bibehållna kulturhistoriska värden beräknas renoveringen och ombyggnaden att påbörjas och målet är att det nya museet ska stå klart Trafikförvaltningen arbetar med en förstudie av tunnelbana till Nacka. Ett genomförandebeslut ska fattas i landstinget vid årsskiftet 2013/ 14. En befintlig arbetstunnel, som i dag löper under Blasieholmsgatan och dess förlängning, måste ledas om parallellt med Hovslagargatan för att kunna användas vid tunnelbanebygget, som förutsatt erforderliga beslut sker först efter 2018 Blasieholmsudden ingår i riksintresseområdet för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården. Platsens kulturvärden hör samman med riksintressets motivering och uttryck samt med ett flertal av de värdekärnor och karaktärsdrag som är särskilt viktiga att bevara och utveckla. Stadsbyggnadskontorets tidiga bedömning är att ett genomförande av Nobel Center på Blasieholmsudden sammantaget kan antas innebära betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning upprättas i detaljplanearbetets plansamrådsskede. Syfte Syftet med nuläges- och värdebeskrivningen är att klarlägga Blasieholmsuddens karaktär och identitet, liksom dess värden, slumrande värden och brister. Beskrivningen ska vara ett kunskapsdokument för inläsning av platsen och ge en förståelse för platsen i sitt sammanhang. Utgångspunkten i beskrivningen är riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården samt dokumentets användbarhet, läsbarhet och tillgänglighet. Dokumentet ska fungera självständigt för inläsning av platsen och dess analyser ska vara motiverade och följbara från källa till slutsats. Blasieholmsudden inrymmer både möjligheter och svårigheter med stadsbyggnad i ett historiskt urbant landskap. Det kan konstateras att Blasieholmsudden alltid har varit i förändring. Kunskapen om vad vi har idag och om platsens historia är nödvändig för att kunna göra medvetna ställningstaganden. Nuläges- och värdebeskrivningen ska vara en hjälp att prioritera bland platsens värden och utgöra planeringsunderlag vid fortsatt utveckling av Blasieholmsudden. Således kommer nuläges- och värdebeskrivningen av Blasieholmsudden att vara tillgänglig för de tävlande arkitektkontoren i den arkitekttävling som Nobelhuset AB genomför för utformningen av Nobel Center. Den kommer även att utgöra underlag för en konsekvensbeskrivning av arkitekttävlingens vinnande förslag i den miljökonsekvensbeskrivning som upprättas i detaljplanearbetets plansamrådsskede. Innehållsmässig avgränsning Nuläges- och värdebeskrivningen är ett kunskapsdokument för att förstå Blasieholmsudden som helhet. Helhetsmiljön analyseras och värdebeskrivs ur kulturhistoriskt, arkitekturhistoriskt och nulägesperspektiv. Blasieholmsuddens uttryck för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården är beskrivningens utgångspunkt beträffande alla värden som beskrivs. Blasieholmsuddens historiska utveckling beskrivs, liksom vilka informationsbärare som finns kvar och vad de berättar. Platsens dokumentvärden och upplevelsevärden beskrivs och motiveras. En översiktlig beskrivning av vilka motsvariga, relevanta hamnmiljöer som finns bevarade i Stockholm ingår också. Beträffande nuläget beskrivs, förutom ovan nämnda aspekter, Blasieholmsuddens läge i staden, dess karakteristika och identitet, struktur, befintliga byggnader, verksamheter och användningen av udden, offentliga rum och dess stadsliv, Museiparken och dess betydelse som grönt stadsbyggnadselement samt flöden, kopplingar och tillgänglighet. Geografisk avgränsning och redovisningsskalor Gällande vattenrummet är den geografiska avgränsningen Blasieholmsuddens synlighet i omgivande vattenrum, Nybroviken och Norrström mellan Nybrokajen, Strandvägen, Djurgården, Skeppsholmen, Stadsgårdshamnen, Skeppsbrokajen, Strömkajen och Museikajen. Siktlinjer från Strandvägen, Djurgården, Skeppsholmen, Katarinavägen, Stadsgårdshamnen, Skeppsbrokajen, Stockholms slott och Skeppsbron beskrivs. Beträffande befintlig bebyggelse är fokusområdet Blasieholmsudden till och med Hovslagargatan i väster och stadsfronten utmed Hovslagargatan. Blasieholmsuddens relation till dess omgivande vattenoch stadsrum redovisas i planer i tre olika utsnitt (med några undantag). Det största utsnittet visar hela vattenrummet från Södermalm till Östermalm och Djurgården. Det mellersta redogör för de omedelbara omgivningarna där t ex Stockholms slott, Skeppsholmen och Nybroviken ingår, och det mest detaljerade utsnittet fokuserar på själva udden. Förtydligande Beskrivningen formulerar inte vägledningar och riktlinjer för ett Nobel Center på platsen, men utgör ett underlag för stadsbyggnadskontorets formulering av planeringsförutsättningar för Nobel Center, och eventuella andra framtida projekt på Blasieholmsudden. Beträffande planeringsförutsättningar för Nobel Center, formuleras dessa i arkitekttävlingsprogrammet samt i detaljplanearbetet. I nuläges- och värdebeskrivningen ingår således inte en konsekvensbeskrivning av ett Nobel Centers påverkan på Blasieholmsuddens befintliga värden och brister. En prövning kommer däremot att ske i arkitekttävlingen och detaljplanearbetets plansamrådsskede. Metod Blasieholmen Blasieholmsudden - område för nuläges- och värdebeskrivning För staden är det av stor vikt att nuläges- och värdebeskrivningen behandlar Blasieholmsudden som helhetsmiljö. Därför har en konsultgrupp med kompetens inom kulturhistoria, arkitekturhistoria och landskapsanalys anlitats för att upprätta nuläges- och värdebeskrivningen. Den valda metoden för nuläges- och värdebeskrivningen beskrivs och motiveras under APPENDIX I. 5

6 Miljöbilder, Blasieholmsudden 6

7 2 NULÄGES BES K R I V N I NG Trots sitt centrala läge utgör Blasieholmsudden en avskild plats i staden. Här står tiden stilla, trots att det bara är ett stenkast till kommers och stadsliv. Mellan containrar, parkeringsplatser och byggbodar skymtar flödet av banktjänstemän och flanörer i fonden av Blasieholmsgatan och turister och museibesökare på Strömkajen. Kontrasten mellan Arsenalsgatans utbud av exklusiva auktionshus, konservatorsateljéer och gallerier, och verksamheterna på hamnplan i form av underhåll av Waxholmsbåtar, sandupplag och renhållningsfordon kunde inte vara större. Inte ens kajerna, som formellt erbjuder ett sammanbindande system runt udden och allmän tillgång till vattenrummet och vyerna, förmår riktigt koppla Blasieholmsudden till staden. Om staden känns avlägsen så är kopplingen till vattenrummen desto tydligare med långa vyer ut över Ladugårdsviken och Nybroviken. I sin tydliga karaktärsmässiga uppdelning sammanfattar Blasieholmsudden stadens historia och olika ansikten; mot söder Strömkajen och Nationalmuseum med sin promenadpark, som står för den representativa dimensionen av Stockholm som huvudstad, och mot norr hamnplanen med sina magasin och tullhus som representerar staden som handelsplats och det borgerliga livet. I nordväst ansluter den slutna stenstadsfronten med sin skarpa front och i sydost ansluter Saltsjöns skärgårdslandskap i form av Skeppsholmens landform och vegetation. Fastighetsgränser / markägoförhållanden Marken på Blasieholmsudden ägs idag av staten, Stockholms stad och ett par privata fastighetsägare. Staten äger tomten där Nationalmuseum står, samt Museiparken och de omedelbara omgivningarna runt museet. Stockholms stad äger majoriteten av marken på udden, vars utbredning täcker de inre delarna och alla kajer (Nybrokajen, Museikajen och Strömkajen). Stockholms stad och staten arrenderar i sin tur ut delar av sina tomter till diverse funktioner och verksamheter. Staten upplåter parkeringsplatser längs Nationalmuseums södra fasad på Museikajen. På Stockholms stads mark har Waxholmsbolaget, Stockholms Hamnar, PEAB, Stockholm Parkering, Albin Marina, Sh Bygg och Customers Only olika former av verksamheter. Längs Museikajen arrenderar Stockholms Hamnar även ut enskilda båtplatser till olika företag. Det finns 10 fasta byggnader på Blasieholmsudden; Nationalmuseum (inkl annex), kokhuset, Lydmar hotell, tullhuset, två hamnmagasin, två transformatorstationer, ett förrådshus och ett hus som innehåller en servicenergång till tunnelbanan. Tullhuset ägs av Stockholms Hamnar, Nationalmuseum med sitt långsmala annex av staten, och övriga byggnader av Stockholms stad. Utöver de fasta byggnaderna finns också ett antal mobila bygg- och servicebodar som används av Waxholmsbolaget och Sh Bygg. Nuvarande användning Waxholmsbolaget är en av hyresgästerna med mest fordon / vardagsdygn Stockholms Stad Privata fastighetsägare Fasta byggnader Statens fastighetsverk Mobila byggnader (byggbodar o dl) Fastighetsgränser Byggnadskroppar Trafiksituation (odaterad) omfattande verksamhet på Blasieholmsudden. De har sin centrala verksamhet med huvudkontor, förtöjningsplatser och servicefunktioner för skärgårdsoch hamntrafiken längs Nybrokajen och en mindre del av Museikajen. De använder också den ena hamnmagasinsbyggnaden (L) för serviceförråd och verkstad. Det andra hamnmagasinet (K) hyr Stockholms stad ut till företaget Albin Marina. På södra Nybrokajen har Waxholmsbolaget en miljöstation för fartygens avfallshantering (P). I anslutning till denna upptas ca 40 m av Nybrokajen för Djurgårdsfärjornas servicedepå. Här finns förtöjningsplatser för 4 Djurgårdsfärjor och 5-6 skärgårdsbåtar, varav en på Museikajen, (Q) samt en parkeringsyta för ca 12 bilar. Huvuddelen av Waxholmsbolagets passagerartrafik till Stockholms skärgård utgår från Strömkajen framför Nationalmuseum, Lydmar hotell och Grand hotell. Vanligtvis utgår ingen passagerartrafik från Nybrokajen eller Museikajen. Vid större evenemang Passagerartrafik, Waxholmsbolaget mfl Kajplatser för olika typer av fartyg, div företag Angöring och service för Waxholmsbolagets fartyg Kajverksamhet 7 N U L ÄG ES- O C H VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVA N D E VAT T E N R U M dnr

8 Z Blasieholmsgatan Hovslagargatan H E F G Våghusgränd A Albert Ranfts Torg D M Museiparken V B I J Nybrokajen R1 K L N X Museikajen C O Nybrokajen R2 P Q A B C D E F G H I J K L M N Besöksparkering, Stockholm Parkering Tullhuset Återvinningscontainrar och snötipp Två transformatorstationer Rhododendronplantering Kokhuset Inhägnad uteplats till Kokhuset Lydmar hotell Servicenedgång till tunnelbana Förrådshus med inhägnad, PEAB Hamnmagasin Hamnmagasin Byggbodar Byggbodar och parkering, Sh Bygg O Avspärrning, containrar, mottagningsstation svart/gråvatten och parkering, Sh Bygg P Miljöstation och servicedepå, Waxholmsbolaget Q Förtöjningsplatser för Djurgårdsfärjor och andra båtar, Waxholmsbolaget R1-R2 Delar av äldre kranbana S Förtöjningsplatser för båtar, olika företag T Cykelparkering U Granitpollare och trappa V Nationalmuseum X Annex, utbyggnad till Nationalmuseum Y Kaj framför Nationalmuseum Z Skärgårdstrafik, Waxholmsbolaget mfl (som starten för Gotland Runt eller Volvo Ocean Race) förekommer det dock att passagerartrafik även utgår från Nybrokajen. I det gamla tullhuset (Nybrokajen 1A) (B) finns Waxholmsbolagets huvudkontor som de delar med företaget Customers Only AB (Nybrokajen 1B). Waxholmsbolaget planerar dock att flytta ut ur byggnaden sista december I anslutning till Waxholmsbolagets verksamheter på nordöstra Blasieholmen har Stockholm Parkering totalt ca 170 parkeringsplatser. Ca 50 av dessa är besöksparkeringar med parkeringsmätare och de ligger som en parkeringsö på Albert Ranfts Torg (A). Resterande platser är förhyrda och numrerade. Sh Bygg har uppfört några byggbodar vid den södra magasinsbyggnaden (N) och ovanpå Waxholmsbolagets miljöstation (P), samt två containrar och en parkeringsplats för ca tio bilar längs den nordligaste biten av Museikajen (O). Dessa används vid det pågående arbetet av upprustningen av kajen vid Nationalmuseum där Sh Bygg som entreprenör under Stockholms Hamnar genomför en upprustning som beräknas vara klar under Upprustningen innebär att gatan läggs om, kajen breddas och avgångsskyltar för båttrafiken, bestånd av bänkar och andra gatumöbler förnyas. Längre ner längs Strömkajen, vid Grand hotell, uppförs också tre nya byggnader för färjetrafiken. Vid parkeringen på Museikajkanten har Sh Bygg även en mottagarstation för båtarna att lämna svart/gråvatten från sina avloppstankar (O). Strömkajen Y T Skeppsholmsbron U S Längs museikajen finns ett antal båtplatser som Stockholms Hamnar hyr ut till olika företag (S). Bland dessa finns till exempel en restaurang/ galleri samt förtöjningsplatser för olika turbåtar. Kajplatserna varvas med ett antal flytbryggor. I närheten av båtplatserna, längs Nationalmuseums sydöstra sida, finns parkeringsplatser samt en mindre cykelparkering (T). Museikajen är inte tillgänglig för genomfartstrafik från söder (Nationalmuseum), pollare i granit spärrar vägen. För att ta sig till båtarna och parkeringsplatserna måste man därför komma från norr; förlängningen av Blasieholmsgatan eller Nybrokajen. 8

9 Även på andra sidan annexet, i Museiparken, finns ca 15 st parkeringsplatser i den södra, hårdgjorda delen. Mellan Museiparken och hamnmagasinen har ett område på ca 400 m2, inklusive en mindre förrådsbyggnad, spärrats av med stängsel för användning av stadens upphandlade städentrepenör, PEAB (J). Detta område används till uppställning av fordon, sandlager mm. Dock finns inget avtal som reglerar användandet av ytan. 5 st stora och 6 små återvinningscontainrar står uppställda i Blasieholmens nordöstra hörn (C). I anslutning till dessa finns också stadens snötipp. Vegetation Vegetationen på Blasieholmen är framförallt koncentrerad till Museiparken där ett tjugotal större träd, klippta gräsytor och några friväxande buskage växer. Vegetationen sträcker sig över den smala gatan och bildar en grön buffert mellan gatan och det östra hamnområdet. Längs gatan löper en rad av storvuxna träd som bildar en allé av hästkastanj och lönn med sikt sydost mot Skeppsholmen. Som en förlängning av allén söderut står även ett flerstammigt träd i den hårdgjorda ytan vid slutet av gatan. Intill Kokhuset i Musieparkens norra del har ett område hägnats av med ett järnstaket, och en liten uteplats/lekplats för Kokhuset har bildats (G). En mindre rhododendronplantering finns även i anslutning till denna, vid Hovslagargatans krök längs Kokhusets kortsida (E). På den nordöstra sidan av Blasieholmen finns ingen befintlig vegetation alls med undantag för lite sly inom PEAB:s inhägnade område. Markbeläggning Förutom området för Museiparken är markytan på Blasieholmsudden till största delen hårdgjord med varierande markmaterial. På Strömkajen framför Nationalmuseum ligger en naturstenoch betongplattsbeläggning (som i dagsläget genomgår upprustning och omläggning). En äldre gatstensbeläggning har sparats på många platser på udden och lämnats synlig; till exempel i rumsbildningen mellan Tullhusets södra sida och Hamnmagasinen. Naturstenensbeläggningarna består framför allt av storgatsten lagd i förband, men även smågatsten och avvikande läggningsmönster förekommer. I Asfalt Marksten och plattor (storgatsten, betongplattor mm) Grus Museiparken och på vissa mindre platser längs Nybrokajen finns grus/stenmjölspartier, men i övrigt dominerar asfaltsbeläggningen. På många platser har asfalten dock slitits bort och gammal naturstensbeläggning tittar fram därunder. En äldre kranbana med två rader smågatsten på vardera sidan löper drygt 100 meter längs Nybrokajens sydligare del och bildar en informell gräns mellan parkering och köryta, samt mellan olika markmaterial (R1-R2). Museikajen är idag asfaltsbelagd, men under hösten 2013 kommer Stockholms Hamnar att rusta upp kajen i samarbete med Stockholms stad och staten. Detta kommer resultera i en ny markbeläggning och en förstärkt kajkonstruktion. Möblering Möbleringen på Blasieholmen skiljer sig betydligt mellan den södra finsidan (Strömkajen) där Nationalmuseum och Lydmar Hotells entrésidor Norrmalm 3:42 (Stockholms Kommun) Gamla Stan 1:34 (Stockholms Kommun) Skeppsholmen 1:5 (Stockholms Kommun) Skeppsholmen 1:2 (Statens Fastighetsverk) vänder sig mot kajen, och de mer hamn- och verksamhetsbetonade nordöstra delarna. Vid Nationalmuseum finns bänkar, papperskorgar och belysningsstolpar vid kajkanten vilket inbjuder till vistelse. I Museiparkens västra del finns även en samling bronsskulpturer. Går man runt hörnet på Nationalmuseum hamnar man på Museikajen. Där finns inga bänkar eller papperskorgar men väl nyinstallerade belysningsstolpar och flera fina äldre granitpollare. Mot slutet av Museikajen, längs Nybrokajen och området runt Waxholmsbolagets verksamheter försvinner dock dessa publika möbleringsinslag och övergår i mer funktionsbetonade objekt, som höga strålkastare och elposter. Linspänd belysning förser de inre parkeringsplatserna och området runt Tullhuset med ljus, medan låga parkbelysningstolpar av olika modeller finns utplacerade längs den smala förlängningen av Blasieholmsgatan och i Museiparken. En del spontana möbleringsinslag som tyder på en viss rekreativ funktion kan även hittas i de mer verksamhetsbetonade delarna, som till exempel en flyttbar bänk som placerats i söderläge på en av flytbryggorna. Grönstruktur Hårdgjorda ytor Ägoförhållanden vattenrum Bilparkering 9

10 Miljöbilder, Blasieholmsudden 10

11 55 S 96 T S S S S S T T 65 STHLM SIG HTSEEING FJÄDERHOLMARNA ARTIPELAG HAMMARBY SJÖSTAD SLUSSEN 65 2 VAXHOLMSBOLAGETS SKÄRG ÅRDSTRAFIK T SKEPPSHOLMEN DJURGÅRDSFÄRJAN T Trafikflöden Blasieholmen har låga trafikflöden jämfört med övriga delar av innerstaden. Siffrorna avser antal bilar och bussar som passerar under ett vardagsdygn, Som framgår av kartan förekommer nästan ingen biltrafik på Blasieholmsudden. Kommunikationer Blasieholmsudden ligger centralt i förhållande till olika trafikslag, men inte i direktkontakt med kollektivtrafiken. Både tunnelbana, spårvagn, bussar och båttrafik finns i närområdet, men endast en busslinje och vissa skärgårdsbåtar går från udden (Strömkajen). På den nordöstra sidan av Blasieholmsudden är kollektivtrafiken relativt frånvarande. 11

12 3 KULTURHISTORISKA LAGRUM OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Kulturminneslagen Hela Blasieholmen ligger inom fornlämning RAÄ 103. Enligt 2 kap. 12 kulturminneslagen krävs tillstånd från länsstyrelsen för schaktning, grävning och andra ingrepp i mark. Förordning om statliga byggnadsminnen Nationalmuseum är statligt byggnadsminne sedan Byggnadsminnet omfattar hela fastigheten och därmed även delar av Museiparken och museets annex från 1960-talet. Skyddsföreskrifter för byggnadsminnet fastställdes av regeringen 1993 enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. enligt följande: Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras. Ingrepp får inte göras i stomme, ursprunglig rumsindelning eller äldre fast inredning. I rum med dekorativt måleri eller annan utsmyckning är även ytskikten skyddade. Byggnaden ska underhållas så att den inte för faller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Tomten får inte ytterligare bebyggas. På tomten får inte sådana åtgärder vidtas med mark och vegetation att dess karaktär förvanskas. Tillstånd till åtgärder i strid mot skydds föreskrifterna ska prövas av Riksantikvarieäm betet. Miljöbalken Stockholms innerstad med Djurgården (AB115) är av riksintresse för kulturmiljövården och omfattas av Miljöbalkens kap 3. Där regleras att riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada, d.v.s. att områdets kulturhistoriska värden ska bevaras och skyddas från åtgärder som medför påtaglig negativ kulturmiljöpåverkan. Citat ur Riksantikvarieämbetets riksintressebeskrivning Stockholms innerstad med Djurgården [AB 115] : Motivering: Storstadsmiljö, präglad av funktionen som landets politiska och administrativa centrum sedan medeltiden och de mycket speciella topografiska och kommunikationsmässiga förutsättningarna för handel, samfärdsel och försvar. Utvecklingen inom stadsplane- och byggnadskonsten har fått särskilt tydliga uttryck med alla epoker från medeltiden till nutid väl representerade. Residensstad, domkyrko- och universitetsstad samt viktig sjöfarts- och industristad. (Stiftsstad,Skolstad). Uttryck för riksintresset: Uttryck för funktionen som huvudstad och förvaltningsstad alltsedan medeltiden, men särskilt från 1600-talet och framåt. Kungliga miljöer, byggnader för rikets och länets förvaltning, kulturinstitutioner och annan bebyggelse som sammanhänger med funktionerna som huvudstad och länsstad. Den medeltida storstaden med tät stenbebyggelse. Staden mellan broarna, Gamla Stan som i gatunät och bebyggelse främst speglar Stockholms uppkomst och utvecklingen under olika skeden av medeltiden och 1500-talet, med den äldsta delens planmönster av stora oregelbundna kvarter innanför långgatorna och den senare medeltidens karaktäristiska revbensmönster med små smala gränder ner till vattnet. Kyrkorna och de många husen med medeltida murverk, gaturummens och torgens karaktär. Bevarade rester av det äldsta gatunätet på Södermalm. Kyrkor på malmarna, som genom läge, namn och till en del murverk bevarar minnet av medeltidens och 1500-talets stad talets starkt expansiva stad, med stadsplanestruktur, de offentliga rummen och bebyggelsen. Gamla Stans yttre årsring, med Skeppsbroraden, Nygatskvarteren och slottsområdet. Riddarholmen och Blasieholmen. Det stora reglerings- och utbyggnadsområdet på malmarna, med planstruktur, kyrkor, offentliga byggnader och bostäder. Den förindustriella Byggnadsminnen på och i området kring Blasieholmsudden Statligt byggnadsminne Byggnadsminne Kyrkligt kultursminne stadens spridning av verksamheter och sociala skiktning i boendet. Områden med stenhus från 1600-, och första delen av 1800-talet, både för aristokratin, den nya klassen av rika borgare och för ett lägre borgerligt skikt - stads-palats, malmgårdar, borgargårdar samt även 12

13 äldre parker och inslag av grönska. De lägre samhällsklassernas småskaliga trähus i stadens dåvarande ytterkanter och otillgängliga delar. Det sena 1800-talets stadsbyggande med esplanadsystemet och gator av olika bredd och karaktär, och byggnader i bestämda hushöjder. Villastaden, nya typer av offentliga byggnader, folkrörelsebyggnader och -miljöer, kommunaltekniska anläggningar och parker. Genombrottsgator och områden planlagda som ny stadsdel i enlighet med 1874 års byggnadsstadga. Den täta och enhetliga stenstadsbebyggelsen talets stadsbyggande och bebyggelseutveckling. Lärkstaden, Diplomatstaden, Birkastan, Röda Bergen, Kungsgatan och andra miljöer som återspeglar stadsplanering och bebyggelseutvecklingen under århundradets inledande årtionden. Terränganpassade planer, storgårdskvarter, men även fullföljandet av den äldre rutnätsstaden. Parkanläggningar och grönska, innerstadens koloniträdgårdar. Uttryck för det moderna välfärdssamhället och dess stadsbyggande, så som Gärdet, Slussen och Hötorgscity. Smalhusområdet Abessinien i Hjorthagen. Sjöfarts-, handels- och industristaden. Hamnanläggningar från skilda tider och byggnader som hör ihop med flottan och sjöfarten. Skeppsholmen och Kastellholmen, delar av Djurgården, Beckholmen. Kontor, bankpalats, försäkringsbolag, varuhus och andra handelns och näringslivets byggnader. Industrimiljöer som speglar Stockholms betydelse som industristad alltsedan 1600-talet, bland annat Barnängen, Kungliga Myntet, Ludvigsberg, Almgrens sidenväveri och de många bryggerierna. Det vetenskapliga, intellektuella och religiösa livets byggnader och miljöer. Observatoriet, den gamla tekniska högskolan och byggnader och miljöer som hör samman med det gamla universitetsområdet. Byggnader för akademier och lärda samfund. Bibliotek, utställningslokaler och de många museerna. Institutionsbältet på Norra Djurgården. Bergianska trädgården. Nöjetslivets, samvarons och rekreationslivets byggnader och miljöer. Teatrar och konsertsalar, Gröna Lunds tivoli och andra nöjesetablissemang. Anrika restauranger och värdshus, ordenshus och lokaler för olika sällskap, Skansen, Fåfängan, idrottsanläggningar, parker och flanörstråk. Djurgårdens bebyggelse och rekreationslandskap, med rötter i 1600-talets kungliga jaktpark. Utvärdshus, slott och villor med omgivande parker från och 1700-talen och senare. Andra Stockholmska särdrag som anpassningen till naturen, fronten mot vattenrummen och Stockholms inlopp, både från Saltsjön och Mälaren. Vyerna från viktiga utsiktspunkter, blickfång, kontakten med vattnet. De tydligt avläsbara årsringarna i stadsväxten. Stenstadens tydliga yttre gräns. Stadssiluetten med den begränsade hushöjden där i stort sett bara kyrktornen och offentliga byggnader tillåtits höja sig över mängden. Byggnader och miljöer med anknytning till konstnärliga verk och historiska personer. (Delar av området utgör Nationalstadspark enligt Miljöbalken 3 kap 6 ) Stadsmuseets kulturhistorisk klassificering Blasieholmsudden ligger inom stenstaden i Stockholm som av Stockholms stadsmuseum klassificerats som ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt område där särskild uppmärksamhet bör ägnas åt kulturhistoriska värden. För samtliga byggnader gäller varsamhetskrav och särskilda krav vid underhåll enligt 8 kap. 17 och 14 i plan- och bygglagen (PBL). Vid bygglovprövning kan de grön- och blåklassade byggnaderna även komma att omfattas av förbud mot förvanskning enligt 8 kap. 13 i PBL. Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering Bebyggelse vars kulturhistoriska värde är så högt att det motsvarar fordringarna för byggnadsminne Bebyggelse med särskilt högt kulturhistoriskt värde Bebyggelse med visst kulturhistoriskt värde Enligt Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering av de enskilda byggnaderna är Nationalmuseums huvudbyggnad samt kokhuset särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, samt uppfyller fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen (blå klass). Tullhuset och de två magasinsbyggnaderna är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (grön klass). Det senare tillbyggda nationalmuseiannexet har positiv betydelse för stadsbilden och/eller ett visst kulturhistoriskt värde (gul klass). 13

14 4 HISTORISKA DIMENSIONER I DAGENS MIL JÖ Kyrka Historisk utveckling av Blasieholmen och Blasieholmsudden Vy över Blasieholmsudden och Kyrkholmen från Skeppsbron Källa: SSM Stockholmskarta från Källa: SSA Kyrkholmen Blasieholmen bestod länge av två från fastlandet och varandra åtskilda holmar. Under medeltiden ägdes holmarna av kyrkan men i samband med reformationen övergick holmarna till kronan som där anlade skeppsvarv och flottstation. På den mindre holmen uppfördes så småningom även en kyrka för flottans räkning därav namnet Kyrkholmen. Vid mitten av 1600-talet flyttades varv och flottstation till nuvarande Skeppsholmen vilket skapade förutsättningar för en ny markanvändning på området. Blasieholmen gatureglerades och marken delades in i kvarter och fastigheter. Gaturegleringen följde det dåtida huvudstråket över holmen som via broar löpte från Kungsträdgården över Blasieholmen och vidare till Nybrogatan (d.v.s. nuvarande Arsenalgatan). Även nuvarande Blasieholmstorg, Grevgatan, Stallgatan och Hovslagaregatan fick sin nuvarande utformning i och med denna reglering. Närheten till slottet gjorde området attraktivt och i området kring Blasieholmstorg uppfördes ett antal adelspalats. Kyrka Vy över Blasieholmsudden, Kyrkholmen och Skeppsholmen, Sevenbom Källa: Stockholmskällan Kyrkholmen Tillaeus Generalkarta över Stiockholm med Mälaren 1733 Källa: Stockholmskällan De viktigaste hamnplatserna vid den här tiden var Skeppsbron och Stadsgården. Skeppsbron hade anlagts redan på 1630-talet när stadsmuren revs och ny mark möjliggjordes genom utfyllnad. Under första halvan av 1700-talet byggdes sammanhängande strandskoningar av trä längs Skeppsbron och Stadsgården. Under slutet av 1700-talet började Stockholms första stenkajer anläggas längs delar av Skeppsbron och Norrström. Själva udden låg i utkanten av det reglerade området och integrerades inte i 1650-talets gatu- och fastighetsstrukturen på samma sätt som övriga delar, men området indelades ändå i två oregelbundna fastigheter. Kyrkholmen omfattades överhuvudtaget inte av regleringen. Användningen på udden under den här perioden är inte helt klarlagd men det antas att det under slutet av 1600-talet bedrevs någon form av privat varvsverksamhet på området. På 1730-talet kom en ny ägare in i bilden och varvsverksamheten utvecklades. Då fanns även en kvarnbyggnad inom området. Från 1790-talet och framåt nyttjade staden delar av området som upplagsplats för sill och andra saltade produkter 14

15 (därav namnet Sillhovet). Under den här perioden låg fiskehamnen inne i Nybroviken, som då gick längre in än idag, och packartorget (nuvarande Norrmalmstorg) blev marknadsplats för fiskhandeln. Blasieholmsudden var således ett bra läge för upplag av fisk. Slakthus Kyrkholmen Blasieholmen I samband med en brand på tidigt 1820-tal försvann all befintlig bebyggelse på udden. Något år senare köpte staden upp marken och ett antal nya byggnader uppfördes, bl.a. ett kokhus som fortfarande finns kvar på området. Även Kyrkholmen härjades av branden. Kyrkholmen och Blasieholmsudden kring sekelskiftet Källa: SSA På 1840-talet fattades beslut om att ett nytt museum för statens konstsamlingar skulle uppföras och efter diverse diskussioner valdes Kyrkholmen som lämplig plats. Projektet kom av olika anledningar att dra ut på tiden och museet invigdes först Tomten var då inte iordningställd och under de följande åren anlades en park norr och söder om byggnaden. Parken anlades till stora delar inom det vattenområde som igenfylldes i samband med att museet uppfördes. Den stod klar i slutet av 1870-talet. Kyrkholmen och Blasieholmsudden från Skeppsholmen 1845, ljustryck efter Billmarcks panorama. Källa: SSM Området bakom Nationalmuseum fortsatte att nyttjas av staden för olika verksamheter, bl.a. fanns här tackjärnsvåg, kokhus, stenkolsupplag mm och det var först under 1870-talet som Norra Blasieholmshamnen etablerades som en del av hanteringen av utrikesgods. Fram till 1860-talet hade sjöburet utrikesgods passerat tullpackhuset vid Skeppsbron. Den till följd av industrialismen ökade godstrafiken skapade dock behov av fler tullhamnar och 1876 uppfördes ett nytt tullhus i Norra Blasieholmshamnen. Nationalmuseum 1863, tre år före invigningen. I förgrunden till vänster syns Slakthuset som ännu inte rivits. Källa: Stockholmskällan Museiparken Källa:SSM Kokhuset sent 1800-tal. Källa: Stockholmskällan Tullavdelningen i Norra Blasieholmshamnen öppnade redan 1874, två år före själva tullhuset stod klart. Enligt uppgift ankom fartyg från bland annat Tyskland och Danmark till Norra Blasieholmen och bland de varor som hanterades i hamnen nämns kaffe och industrigods. Inför uppförandet av tullhuset på Blasieholmen iordningställdes kajanläggningen inom hamnområdet. Den omfattade området mellan Nationalmuseikajen och Stallgatan och bestod av ca 170 m stenkaj och 210 m träkaj med markbeläggning av fältsten uppfördes två nya magasinsbyggnader i hamnen samtidigt 15

16 Flygfoto över Norra Blasieholmshamnen 1932, Oscar Bladh. Källa: SSM Vykort Källa: SSM Magasin Källa: SSM som fältstenen byttes ut mot storgatsten. Först på 1920-talet kom hela kajanläggningen att stenskos. Vid mitten av 1930-talet hade kajanläggningen utökats in mot Nybroviken och omfattade nu ca 500 kajmeter. (I Stockholms hamns redovisningar går hamnen nu under beteckningen Nybrokajen). Kajen nyttjades för passagerar- och lasttrafik på södra och västra Sverige, Danmark och Norge samt för skärgårdstrafik. På 30-talet fanns två kranar i hamnen, en fast handkran och en elektrisk helportalkran med sammanlagd lyftkapacitet på 15 ton. Tiden från sekelskiftet till andra världskrigets utbrott medförde en nästan total förändring av hamnverksamhetens villkor i Stockholm. De äldre hamnarna tappade alltmer i betydelse medan nya djuphamnar med moderna tekniska förutsättningar byggdes ut på andra platser i staden. Redan från mitten av 1890-talet påbörjades en storskalig utbyggnad av Stadsgårdshamnen, Värtahamnen, Mälarhamnen och under början av 1900-talet påbörjades byggandet av Frihamnen och Hammarbyhamnen. Stadsgårdshamnen, som var centralt belägen och rikligt utrustad med järnvägsspår, kranar och varubyggnader, blev stadens främsta styckegodshamn för såväl import som export på Europa. I början av 1940-talet stängdes tullavdelningen på Blasieholmsudden. Hamnen hade blivit för liten och omodern för att kunna hantera utrikesgods. Med tiden avvecklades även inrikesgodshanteringen och kranarna monterades ned. Idag fungerar hamnen som uppställningsplats för Waxholmsbolaget. Norra Blasieholmshamnen från Strandvägen Källa: Stockholmskällan Tullhus Källa:SSM 16

17 Lydmar, Museiparken och Nationalmuseum, 1870-tal. Källa: Stockholmskällan Hamnplan med tullhus och fast kran, troligtvis 1910-tal. Källa: Stockholmskällan Fartyg på besök i Blasieholmshamnen, 1951 Utsikt från Slottsbacken mot Lydmar, Museiparken och Nationalmuseum,

18 Strandlinjen över tid Strandlinjen runt Blasieholmen har genomgått stora förändringar de senaste århundradena. Den mark som utgör dagens område bestod länge av två, från varandra och från fastlandet, åtskiljda öar. I kartmaterialet kan man följa hur vattenlinjen successivt, genom igenslamning och utfyllnadsarbeten, antagit dagens form. Den större holmen, Blasieholmen, blev del av fastlandet under slutet av 1600-talet då den s.k. Näckströmmen fylldes igen. Den mindre holmen, Kyrkholmen, integrerades först under 1860-talet i samband med att Nationalmuseet uppfördes. Även kajstråket och vägnätet runt holmen, med stenskodda kajanläggningar och breda gator, har successivt antagit sin nuvarande form och utformning huvudsakligen under slutet av 1800och början av 1900-talet Fram till slutet av 1600-talet gick strandlinjen ungefär strax utanför nuvarande Kungsträdgården. Blasieholmen var helt kringgärdad av vatten. Platsen där Nationalmuseum nu ligger bestod av en fristående holme - Kyrkholmen. Källa: SBK På 1730-talet har vattnet mellan holmen och fastlandet fyllt igen. Strandlinjen går längs med Blasieholmen. Kyrkholmen är fortfarande kringgärdad av vatten. Källa: SSA 1820-tal: Kyrkholmen fortfarande skild från Blasieholmen. Inre delen av Nybroviken har fyllts igen. Dagens strandlinje börjar ta form. Källa: SSA 1885: Kyrkholmen har integrerats med Blasieholmen. Genom utfyllnad har utrymme för breda gator och stenskodda kajer längs med Blasieholmen och Nyrboviken anlagts. Dåtidens strandlinje i princip identisk med dagens. Källa: SSA 18 N U L ÄG ES- O C H VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVA N D E VAT T E N R U M dnr

19 Kajanläggning 2010-tal 1870-tal Tidigt 1800-tal Kajstråket kring Blasieholmen fick sin nuvarande form under 1870-talet; den södra delen som ett led i anordnandet av ett representativt stadsrum kring Nationalmuseum, och den norra delen som ett led i anordnandet av en kajplats för angöring av ångbåtar på norra Blasieholmen. 19 N U L ÄG ES- O C H VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVA N D E VAT T E N R U M dnr

20 Gator och kvarter ca 1650 ca 1700 ca 1800 ca 1900 Källa: SSM Källa: SSA Källa: Stockholmskällan Källa: Stockholmskällan ca 1650 ca 1700 ca 1800 ca

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö NYBROVIKEN 6 RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö KL AR KKL A SJÖ A KLLARRA SSJÖ KLARA ARA SJJÖ AS Ö JÖ Vatte n r u m m e n o c h d e s s vä g ga r Vattenrum från vilken Blasieholmsudden

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Norrmalm 3:43 på Blasieholmsudden i stadsdelen Norrmalm för Nobel Center

Startpromemoria för planläggning av del av Norrmalm 3:43 på Blasieholmsudden i stadsdelen Norrmalm för Nobel Center STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (14) 2013-05-22 Handläggare: Monika Joelsson Vestlund Tfn 08-508 273 69 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av

Läs mer

Ställningstagande inför samråd av förslag till detaljplan för Nobel Center på Blasieholmsudden, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm

Ställningstagande inför samråd av förslag till detaljplan för Nobel Center på Blasieholmsudden, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (17) 2015-01-19 Stadsplanerare Jonas Claeson Telefon 08-508 27 592 Louise Heimler Telefon 08-508 27 368 Till Stadsbyggnadsnämnden Ställningstagande

Läs mer

Blasieholmsudden. Norrmalm, Stockholm DEL AV NORRMALM 3:43 (F.D. SILLHOVSTOM- TEN), NORRMALM 3:1 (NATIONALMUSEUM) OCH SILLHOVET 4

Blasieholmsudden. Norrmalm, Stockholm DEL AV NORRMALM 3:43 (F.D. SILLHOVSTOM- TEN), NORRMALM 3:1 (NATIONALMUSEUM) OCH SILLHOVET 4 Blasieholmsudden DEL AV NORRMALM 3:43 (F.D. SILLHOVSTOM- TEN), NORRMALM 3:1 (NATIONALMUSEUM) OCH SILLHOVET 4 Norrmalm, Stockholm Byggnadshistorisk förundersökning Hedvig Schönbäck (text) Ingrid Johansson

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Värdering, ändring och energieffektivisering Växjö 19 mars 2013 Tomas Örn Kulturmiljö [fysisk] miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD Bild Storgatan med Sockenstugan Sammanfattning av de områdesbestämmelser som gäller fr o m 1995-05-24 för den fysiska miljön i Säters innerstad. Byggnadsnämnden

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107. Anna Bärring. Ori Merom & Maria Papafingos. Supervisor. Examiner

Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107. Anna Bärring. Ori Merom & Maria Papafingos. Supervisor. Examiner Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107 Anna Bärring Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom & Maria Papafingos Eric Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS:

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS: REGISTERBLAD 1989-01-30 oinia~i< AV RIKSINTRESSE FOR KULTURMI~SVARD I HALLANDS LÄN Nr KN 3 Namn: KUNGSBACKA m KUNGSBACKA KOMMUN KARTA: 6B NO UGE: X 6380 Y 1276 RULTUR~ISR REXXON: 7 Bohuslänska kustbygden

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Samrådsskrivelse Nobel Center Dnr 2013-00460

Samrådsskrivelse Nobel Center Dnr 2013-00460 Till Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Samrådsskrivelse Nobel Center Dnr 2013-00460 Sammanfattning Hus för hus urholkas de unika värdena i riksintresset Stockholms

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 201305967570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 DNR. 201305968570 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET. Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården, Falkenbergsgatan/Allmänna gränd, förslag till detaljplan

TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET. Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården, Falkenbergsgatan/Allmänna gränd, förslag till detaljplan RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2009.12.07 SR Dnr (S-Dp 1999-05636-54) Till Stadsbyggnadskontoret Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Arkitekter Ingenjörer. Bjerking presentati on

Arkitekter Ingenjörer. Bjerking presentati on Arkitekter Ingenjörer 1 Bjerking presentati on SJUTTIO ÅR AV HÅLLBARA LÖSNINGAR Bevarandevärt i domstolsprövning plan- och bygglagens egentliga skydd ur bebyggelseantikvarisk synvinkel Maria Ros Annika

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Yttrande angående samråd om förslag till detaljplan för Nobelcenter, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm, SDp 2013 00460

Yttrande angående samråd om förslag till detaljplan för Nobelcenter, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm, SDp 2013 00460 Sida 1 av 10 Stockholms stadsbyggnadskontor Yttrande Registraturen 2015-04-20 Box 8314 104 20 Stockholm Yttrande angående samråd om förslag till detaljplan för Nobelcenter, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling Antagen av: SAMBN 2014-05-21, 65 Laga Kraft: 2014-06-12 Genomförandetiden slutar: 2019-06-12 SAMBN arkiv nr: 301 Detaljplan för Qvirites 5 och 6 inom stadsdelen Gamla Staden i Ystad Ystads kommun, Skåne

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm

Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm Stockholms stadsbyggnadskontor Yttrande Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm Yttrande över planförslag Slussen: S-Dp 2005-08976-54. Härmed avger föreningen - i dagligt tal Sjögården (www.sjogard.se)

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län Nässjö stadshus Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:26 Margaretha

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Tak och vindar. Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum. Det påverkar det kultur historiska värdet och upplevelsen av bebyggelsen.

Tak och vindar. Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum. Det påverkar det kultur historiska värdet och upplevelsen av bebyggelsen. Tak och vindar Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Stockholm är en vacker, rikt kuperad stad. När man kommer upp på höga utsiktspunkter upplever man hur stadens tak bidrar till skönheten. Stadens

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

IDÉSKISS Söder Mälarstrand

IDÉSKISS Söder Mälarstrand IDÉSKISS Söder Mälarstrand Handelsstråk för att sammanbinda nybyggnadsområdet och Mûnchenbryggeriet Handelstorg vid befintlig naturstenstrappa och utvidgning av kajkant Bevarande av naturstenskant Bostäder

Läs mer