Examensarbete Karlstads Teknikcenter. Friskvård för vårdadministratörer i Värmland. Tina Andersson, Karlstads Teknikcenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete Karlstads Teknikcenter. Friskvård för vårdadministratörer i Värmland. Tina Andersson, Karlstads Teknikcenter"

Transkript

1 Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2020 Titel: Författare:, YhVA18 Uppdragsgivare: Tina Andersson, Karlstads Teknikcenter Karlstads Teknikcenter Tel SE KARLSTAD

2 Examensarbete YhVA SAMMANFATTNING De flesta känner till att våra kroppar mår bra av att vi rör på oss, men den moderna människan lever inte som förr. I dagens digitaliserade värld är det många som blir mer och mer stillasittande, både på fritiden och i arbetslivet. Just vårdadministration är ett sådant yrke där majoriteten av arbetsdagen spenderas vid skrivbordet. Syftet med denna rapport var att ta reda på hur fysisk aktivitet påverkar vår hälsa, att undersöka vilken form av friskvård som vårdadministratörer har tillgång till genom arbetet och att ta reda på hur friskvårdserbjudandet utnyttjas. Arbetet med rapporten har utförts med hjälp av en enkätundersökning och litteraturstudier, samt intervjuer. Undersökningen visar att fysisk aktivitet är viktigare än man tidigare trott, både för vår fysiska och psykiska hälsa. Den visar också på att man inte behöver ställa om sitt liv totalt för att få de positiva effekterna av träning. Man kan se att Region erbjuder de anställda friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och tillgång till gymanläggningar. Enkätundersökningen visar att över 80 procent av de svarande utnyttjar friskvårdsbidraget och det är ungefär hälften som använder friskvårdsbidraget till någon form av träning. Undersökningen visar också att det finns ett behov av stresshantering. Slutsatsen kan dras att medvetenheten kring exakt hur bra motion och träning är, även för vår psykiska hälsa, inte är så utbredd. Det behöver läggas mer pengar i att marknadsföra detta så att informationen kommer ut till allmänheten i större grad. Det är ofattbart att vi tillåts tro att mediciner är det enda som kan bota sjukdomar när fysisk aktivitet ofta faktiskt är bättre. Vår tids folksjukdomar kan i många fall botas av regelbunden motion.

3 Examensarbete YhVA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Bakgrund Syfte och målsättning Avgränsning Metod Genomförande Friskvården i Region s friskvårdserbjudande Fysisk aktivitet och hälsa Enkätsvar Resultat Diskussion Slutsatser Referenser Bilagor... 15

4 Examensarbete YhVA INLEDNING Den här rapporten är skriven på uppdrag av Yrkeshögskolan i Karlstad genom Tina Andersson, utbildningsansvarig för vårdadministratörsutbildningen på Karlstads Teknikcenter. Rapporten är en del av kursen Examensarbete och undersökning samt sammanställning utfördes mellan vecka 9 20, våren Arbetet redogör för hur fysisk aktivitet påverkar vår hälsa, hur friskvårdserbjudandet ser ut för vårdadministratörer inom Region samt undersöker hur detta erbjudande används. 1.1 BAKGRUND Vi har i många år följt rapporterna i media om hur den moderna människan, både i arbete och på fritiden, blivit alltmer stillasittande och vad de fysiska och även psykiska konsekvenserna av detta blir. För det är ju inte bara kroppen som mår bra av att vi rör på oss utan även hjärnan. Anders Hansen [1,2], överläkare i psykiatri och författare till bland annat böckerna Hjärnstark och Hälsa på recept, skriver och håller föreläsningar om hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan och dess funktioner till det bättre. Han berättar att forskning visar på att all rörelse är viktig, det viktiga är egentligen inte hur mycket man tränar utan bara att man gör något och inte förblir stillasittande [1]. En naturlig tanke när man hör om sådan forskning blir att den friskvård som erbjuds av arbetsgivaren är väldigt viktig för att de anställda ska må bra och göra ett bra jobb. Vårdadministratörsyrket innebär mycket stillasittande arbete och det kändes intressant att ta reda på vilken typ av friskvård som erbjuds vårdadministratörerna inom Region och hur erbjudandet används av de anställda.

5 Examensarbete YhVA SYFTE OCH MÅLSÄTTNING Syftet med rapporten är att ta reda på hur fysisk aktivitet påverkar ens hälsa, undersöka hur den stillasittande vårdadministratörsprofessionen utnyttjar det friskvårdserbjudande som finns tillgängligt samt att uppmärksamma vad erbjudandet omfattar. Målet är att denna yrkesgrupp ska få en bättre bild av den friskvård som erbjuds och eventuellt våga testa något nytt som leder till ett hälsosammare arbetsliv. 1.3 AVGRÄNSNING Detta examensarbete är avgränsat till att endast gälla Region med ytterligare avgränsning mot norra på grund av att arbetet annars skulle ha blivit alltför stort och utbrett. Arbetet bygger på en enkät som är avgränsad på det viset att det inte förekommer några frisvar, dels för att enkäten skulle bli enklare att besvara, dels för att det skulle bli lättare att sammanfatta den. 1.4 METOD Arbetet är baserat på en enkät genom Google Formulär som skickats ut till slutenvården i Karlstad och Arvika samt öppenvården i hela Region. Sjukhuset i Torsby uteslöts på grund av att arbetet i så fall skulle ha blivit alltför omfattande. Arbetet bygger också på ett samtal och mejlkorrespondens med Monika Henner, hälsokonsulent på Arvika friskvårdscentral samt mejlkorrespondens med Carine Frykäng, hälsokonsulent på Karlstads friskvårdscentral och även Annika Brenckert Hagström, arbetsmiljöstrateg på Regionens hus. Information har hämtats från Friskvården i s hemsida, Region s hemsida och från filmklipp på UR Play med Anders Hansen, överläkare och författare, samt från boken Hjärnstark Hur motion och träning stärker din hjärna av nämnde författare.

6 Examensarbete YhVA GENOMFÖRANDE 2.1 FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND Friskvården i är en unik organisation och enligt Monika Henner [3], hälsokonsulent på Arvika friskvårdscentral, faktiskt den enda av sitt slag i Sverige. Det unika med Friskvården i är att det är en ideell organisation som, på uppdrag av regionen och kommunerna i länet, arbetar med levnadsvanor både på individ-, grupp- och samhällsnivå [3]. De arbetar med kompetensområdena mat, motion och motivation och vänder sig till dem som behöver ett extra stöd för att förändra sina levnadsvanor. Deras vision är: Vi möter dig där du är, vilket innebär att friskvårdscentralerna finns i varenda kommun i länet, det vill säga geografisk närhet. Det betyder också att de möter varje person utifrån dennes förutsättningar och utgår ifrån var just den personen befinner sig i förändringsprocessen [3,4,5]. Hälsokonsulenterna erbjuder hälsosamtal med konditionstest, hälsokurser och motionsverksamhet i grupp och det är till dem man kommer när man får fysisk aktivitet på recept (FaR), men man kan också ta kontakt med dem på egen hand. Monika poängterar att friskvården inte utför några behandlingar utan är inriktade på förebyggande arbete, till exempel samverkar de i olika projekt och sprider information om goda levnadsvanor [3,5]. Friskvården i har jobbat med friskvård sedan 1970-talet, argumenten för varför man skulle satsa på friskvård i var de besparingar som kunde göras vid förväntade effekter av friskvårdsarbetet. Man argumenterade även för de vinster som kunde göras individuellt genom förbättrad hälsa och förbättrade sociala relationer [6].

7 Examensarbete YhVA REGION VÄRMLANDS FRISKVÅRDSERBJUDANDE Friskvårdsbidraget innebär för vårdadministratörerna inom Region ett erbjudande på kronor som kan användas till motion eller annan friskvård [7]. Friskvård kan innebära många saker, även stresshantering, kostrådgivning och rökavvänjning ingår i konceptet. För att se alla aktiviteter som erbjuds, besök Skatteverkets hemsida [9]. Kostrådgivning ingår i hälsosamtalet på friskvårdscentralerna och vissa friskvårdscentraler erbjuder tobaksavvänjning. De har dock inte möjlighet att erbjuda stresshantering [3,4]. Enligt Annika, arbetsmiljöstrateg på Regionens hus, kan man då exempelvis vända sig till andra friskvårdsleverantörer eller till någon personlig tränare med kunskap om stresshantering [8]. Alla hälsofrämjande arbetsplatser inom Region erbjuder en friskvårdstimme per vecka, där de anställda kan ägna sig åt fysisk aktivitet på arbetstid. Detta ska ske tillsammans med någon arbetskamrat då arbetet tillåter [8]. Region har tre gymanläggningar som erbjuder gratis träning för alla medarbetare och de finns på Arvika sjukhus, på Centralsjukhuset Karlstad samt i Regionens hus [7]. Regionhälsan ordnar visningar med träningsupplägg på dessa gym några gånger per termin [8]. 2.3 FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA Enligt Anders Hansen är fysisk aktivitet viktigare än man tidigare trott när det gäller skydd mot sjukdomar som till exempel cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, demens och depression. Han berättar att forskningen visar att fysisk aktivitet minskar risken för dessa sjukdomar på ett sätt som få mediciner kan åstadkomma och man har även sett att motion och träning är en fantastisk metod för att både behandla och förebygga stress. Till skillnad från vad man tidigare trott har man nu kommit fram till att det inte krävs så mycket träning för att dra fördel

8 Examensarbete YhVA av dess positiva effekt. Det räcker med 30 minuters rask promenad per dag, och den kan till och med vara uppdelad på tre sessioner om minst 10 minuter vardera. Man kan även välja någon annan aktivitet, det viktiga i sammanhanget är att man rör på sig och blir andfådd en stund varje dag [1,2]. Vad som händer i hjärnan vid fysisk aktivitet är bland annat att nya hjärnceller bildas, kopplingarna mellan hjärncellerna stärks och hjärncellernas förmåga att kommunicera med varandra förbättras. Frontalloben, som är den tänkande delen av hjärnan, och hippocampus, som är hjärnans minnescentrum, är de områden som stärks mest av fysisk aktivitet. I normala fall krymper hippocampus med cirka en procent per år. Vid en undersökning har man dock konstaterat att hos de som konditionstränar regelbundet krymper inte hippocampus utan snarare växer. Vid ett test hade den växt så mycket som två procent på ett år istället för att ha krympt en procent. Motion och träning verkar alltså ha en otrolig förmåga att bromsa hjärnans åldrande [1]. Hippocrates, läkekonstens fader, förstod redan för år sedan hur viktig fysisk aktivitet är för hälsan då han ska ha yttrat orden Walking is man s best medicine, och redan 1905 publicerades en vetenskaplig artikel i tidskriften American Journal of Insanity som behandlade kopplingen mellan träning/motion och hur vi mår. Men sedan verkar kunskapen ha glömts bort litegrann. Först på 1980-talet började medicinska universitet att jämföra effekten av träning med medicin vid depression. Resultaten var förbluffande då det visade sig att regelbunden träning var lika effektivt som medicin vid mild och medelsvår depression, och att träning på lång sikt till och med ger ett starkare skydd mot depressioner än vad mediciner gör. Upptäckten har dock inte fått något större genomslag i media förrän på senare år. Ett annat exempel på sensationella upptäckter som inte fått särskilt mycket uppmärksamhet är när forskare undersökte om det finns något som kan minska risken för demens. Det finns ingen

9 Examensarbete YhVA effektiv medicin mot demens idag, men dessa forskare kunde konstatera att en daglig promenad kan minska risken för demens med 40 procent. Att en sådan makalös upptäckt inte fått större uppmärksamhet tror Anders Hansen beror på att det inte finns något ekonomiskt intresse i att marknadsföra träning på samma vis som läkemedel [1]. När det kommer till stillasittande visar ny forskning på att stillasittandet i sig är en enskild riskfaktor även om man rör sig i övrigt, det vill säga att även en tränad person löper högre risk för sjukdomar om hen sitter stilla i flera timmar i följd som vid stillasittande arbete. Enligt Hansen leder långvarigt stillasittande även till sämre koncentrationsförmåga och sämre minne. Han påpekar dock att det räcker med 1 2 minuters rörelsepaus för att väcka sinnet och musklerna, eller om det finns möjlighet att stå och arbeta en stund. I boken Hjärnstark kan man läsa att man gör av med nästan dubbelt så mycket energi om man står och jobbar istället för att sitta. Undersökningar visar också att hjärnan fungerar bättre vid stående arbete. En halvtimmes rask promenad och flera mikropauser under dagen, alternativt stående arbete, räcker med andra ord för att minska risken för olika sjukdomar och för att få en bättre hälsa både fysiskt och psykiskt. Som Hansen säger Att vara fysiskt aktiv handlar inte om att vara sportig eller ha magrutor utan om att ge sina hjärna förutsättningar att fungera så bra som möjligt [1,2]. 2.4 ENKÄTSVAR Enkäten som skickades ut genererade 146 svar. Av dessa kom 79 svar från slutenvården och resterande 67 från öppenvården. Nästan hälften av de svarande, närmare bestämt 49,3 procent eller 72 personer, uppgav Centralsjukhuset Karlstad som arbetsplats. 11 personer arbetar på sjukhuset i Arvika, 27 personer på en vårdcentral och resterande 36 på annan arbetsplats. På frågan om hur länge de arbetat inom Region svarade 46 personer mindre än 3 år och 35 personer mer än 20 år. Resterande 65 personer befinner sig mellan 3 och 20 år.

10 Examensarbete YhVA Av de 146 som svarade på enkäten var en person av det manliga könet. Den största gruppen på 45 personer befinner sig i åldersgruppen år. Nästa grupp i storleksordning var år med 38 personer. I åldersgruppen år svarade 32 personer. Grupperna år och år var mindre med 16 respektive 15 personer. I enkäten bifogades information om friskvårdsbidraget, friskvårdstimmen och regionens gymanläggningar. På fråga 1 Visste du sedan tidigare att det finns ett friskvårdsbidrag? svarade nästan alla ja. 97,9 procent eller 143 personer kände till bidraget innan de svarade på enkäten och tre personer gjorde inte det. På fråga 2 Utnyttjar du friskvårdsbidraget? svarade majoriteten ja. 97 personer (66,4 procent) använder kontinuerligt friskvårdsbidraget medan 24 personer (16,4 procent) svarar att de använder det ibland eller att det varierar från år till år. 25 personer (17,1 procent) använder inte bidraget alls. På fråga 3 Om du svarade nej på fråga 2, varför inte? valde de flesta (77,8 procent, 21 personer) alternativet Annat. Fyra personer svarar att de glömt bort att erbjudandet fanns. En person har inte möjlighet att använda det och en visste inte att erbjudandet fanns. På fråga 4 Om du svarade ja eller ibland på fråga 2, vad använder du friskvårdsbidraget till? svarade de flesta (47,9 procent, 58 personer) att de använder bidraget till gymkort. 10,7 procent eller 13 personer använder det till träning på badhuset och 22,3 procent (27 personer) till annan träning. En stor del (39,7 procent, 48 personer) använder bidraget till

11 Examensarbete YhVA massagebehandlingar och 16,5 procent (20 personer) till annan friskvård. Det gick att markera flera alternativ på denna fråga. På fråga 5 Visste du om sedan tidigare att friskvårdsbidraget även gäller för till exempel stresshantering, kostrådgivning och rökavvänjning? var det jämnt mellan ja och nej. 54,1 procent (79 personer) visste om att bidraget kan användas till dessa ändamål medan 45,9 procent (67 personer) inte visste om det. På fråga 6 Skulle du kunna tänka dig att använda bidraget till denna typ av friskvård och i så fall vilken typ? svarade nästan hälften (47,3 procent, 69 personer) att de inte skulle det. 43,8 procent eller 64 personer kan tänka sig att använda bidraget till stresshantering, 34 personer (23,3 procent) skulle kunna använda det till kostrådgivning och 4 personer (2,7 procent) vill använda det till rökavvänjning. Det gick att markera flera alternativ på denna fråga. På fråga 7 Finns erbjudandet om friskvårdstimme på din arbetsplats? var det 120 personer (82,2 procent) som svarade ja. 22 personer (15,1 procent) svarade nej och 4 personer visste inte om erbjudandet finns. På fråga 8 Kände du till friskvårdstimmen sedan tidigare? svarade 93,2 procent (136 personer) att de gjorde det. Resterande 10 personer kände inte till friskvårdstimmen. På fråga 9 Utnyttjar du friskvårdstimmen? var det bara 39 procent (57 personer) som svarade ja men för nästan lika många 34,9 procent (51 personer) varierar användandet från vecka till vecka. 26 procent (38 personer) använder inte friskvårdstimmen alls.

12 Examensarbete YhVA På fråga 10 Om du svarade nej på fråga 9, varför utnyttjar du inte friskvårdstimmen? valde 20 personer (43,5 procent) alternativet Annat. 10 personer (21,7 procent) hinner inte använda den, 8 personer (17,4 procent) har inte möjlighet att använda den och 8 personer visste inte att erbjudandet finns. På fråga 11 Om du svarade ja eller ibland på fråga 9, vad använder du friskvårdstimmen till? svarade de flesta (78,9 procent, 86 personer) lunchpromenader. 18 personer (16,5 procent) passar på att träna i någon av regionens träningslokaler och 42 personer (38,5 procent) använder timmen till någon annan fysisk aktivitet. Det gick att markera flera alternativ på denna fråga. På fråga 12 Visste du sedan tidigare att du har tillgång till regionens gymanläggningar? var det en stor majoritet (92,5 procent, 135 personer) som visste om det. 11 personer (7,5 procent) hade inte kännedom om gymanläggningarna. På fråga 13 Om du inte redan utnyttjar regionens gymanläggningar, är det något du kan tänka dig framöver? var det 47 personer (36,4 procent) som inte har någon tanke på det. 35 personer (27,1 procent) är intresserade av att prova och 47 personer (36,4 procent) kan kanske tänka sig att prova på någon av gymanläggningarna. Enkätsvaren med diagram kan ses i bilaga 1. 3 RESULTAT Undersökningen visar att fysisk aktivitet (förutom att minska risken för vissa sjukdomar) gör att man mår bättre, blir mindre känslig för stress, får bättre minne och blir mer koncentrerad. Träningen påverkar hjärnan så att den arbetar effektivare och dess åldrande kan bromsas. Det

13 Examensarbete YhVA måste inte vara träning på elitnivå utan det räcker att man gör någonting, vad som helst, som höjer pulsen en stund om dagen för att man ska få de positiva effekterna. Undersökningar visar att stillasittande är en enskild riskfaktor och att det är otroligt viktigt med rörelsepauser i det stillasittande arbetet. Region erbjuder sina anställda ett friskvårdsbidrag på kr per år och det är en mängd aktiviteter som räknas in, däribland stresshantering, kostrådgivning och rökavvänjning. På de flesta arbetsplatser erbjuds man som anställd en friskvårdstimme i veckan, där olika fysiska aktiviteter i mån av tid kan genomföras på arbetstid. De anställda har även tillgång till gymanläggningar som är belägna i Karlstad och Arvika. Enkätundersökningen, med 146 svarande, visar att majoriteten av de anställda (82,8 procent) använder sig av friskvårdsbidraget och då främst till gymkort och massage. Drygt hälften (58 procent) utnyttjar bidraget till någon form av träning. En stor del (45,9 procent) visste inte sedan tidigare att bidraget även kan användas till exempelvis stresshantering, kostrådgivning och rökavvänjning. Så många som 64 personer kan dock tänka sig att använda bidraget till stresshantering. Man kan se i undersökningen att 26 procent av de svarande inte utnyttjar friskvårdstimmen, vilket till stor del verkar bero på att erbjudandet inte finns tillgängligt på deras arbetsplatser. Av de som använder friskvårdstimmen är det endast 16,5 procent som brukar den till träning i någon av gymanläggningarna fastän så många som 92,5 procent känner till dessa träningslokaler. Enligt undersökningen är det dock 82 personer som kan tänka sig att testa att träna där framöver.

14 Examensarbete YhVA DISKUSSION Det första som slog mig när jag läste igenom enkätsvaren var att jag måste ha missat något på fråga 3 där de allra flesta valde alternativet Annat som svar på varför de inte utnyttjar friskvårdsbidraget. Vad är det för anledning jag har missat till att folk inte använder bidraget? I och med att jag valde att inte ha med frisvar i enkäten så förlorade jag här information som hade varit intressant att ha. Se bilaga 1 för de alternativ jag valde att ta med i enkäten. Jag valde att särskilja slutenvården och öppenvården i enkäten för att se om det är någon skillnad i information som når ut till de anställda och för att se skillnader i vad som erbjuds i olika former av friskvård. Även sjukhus och vårdcentraler/annan arbetsplats särskildes för att se dessa skillnader. En stor skillnad som jag kan se efter att ha sammanställt alla enskilda svar är att det endast är 59 procent av de som jobbar på vårdcentral eller annan arbetsplats som använder sig av friskvårdstimmen i jämförelse med 86 procent av de sjukhusanställda. Största anledningen till det verkar vara att erbjudandet om friskvårdstimme inte finns tillgängligt i samma grad på dessa arbetsplatser, hela 81 procent av de som inte använder timmen anger det som orsak. En annan skillnad är huruvida de anställda känner till regionens gymanläggningar. Av de som är anställda inom slutenvården känner alla svarande (100 procent) till dessa träningslokaler medan endast 84 procent av de anställda inom öppenvården har denna kännedom. Man kan också se att av de som inte kände till gymanläggningarna sedan tidigare är det 60 procent som har ett intresse av att prova på att träna där. Det känner jag är något att gå vidare med, kan det gå att bjuda in öppenvården till en särskild visning av träningslokalerna? Regionhälsan ordnar visningar med träningsupplägg några gånger per termin men det är endast 16,5 procent totalt av de svarande som använder sig av lokalerna, når informationen ut till alla?

15 Examensarbete YhVA Att det bara är omkring hälften av de svarande som känner till att friskvårdsbidraget kan användas till stresshantering, kostrådgivning, rökavvänjning och liknande kan också vara något att reflektera över. Behovet av stresshantering verkar stort då 43,8 procent (64 personer) kan tänka sig att använda bidraget till detta. För att gå tillbaka till frågeställningen om vilken typ av friskvård som erbjuds de anställda inom regionen och hur det används kan slutsatsen dras att erbjudandet av friskvårdstimme inte finns tillgängligt på alla arbetsplatser, det är då särskilt vissa vårdcentraler och andra arbetsplatser det gäller. Med tanke på den oerhörda vikten av rörelse i vardagen kan detta vara något för regionen att ta till sig och använda sig av i större utsträckning. Jag valde att mestadels fokusera detta arbete på vad fysisk aktivitet gör för vår mentala hälsa. En annan intressant vinkling kan ju vara att gå vidare med hur träning påverkar somatiska sjukdomar, såsom cancer och hjärt- och kärlsjukdomar, som nämns tidigare. 5 SLUTSATSER Enkätundersökningen visade att det är många som är i behov av stresshantering, och stress är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Samtidigt visar Anders Hansen på att regelbunden träning är en av de mest effektiva metoderna för att förebygga och behandla stress [1]. Det kanske är så att vi, för att må bra, helt enkelt måste ta oss tid till att börja röra på oss. Om denna rapport inte är motivation nog, läs boken Hjärnstark som förklarar hur hjärnan fungerar och går igenom alla undersökningar på ett lättsamt sätt. Slutsatsen kan också dras att även om de flesta vet om att fysisk aktivitet är nyttigt för oss, är den allmänna kunskapen om att även vår psykiska hälsa i mångt och mycket är beroende av

16 Examensarbete YhVA träning inte särskilt utbredd. De allra flesta vet om att friskvårdsbidraget finns tillgängligt men det är bara drygt hälften av de svarande som använder bidraget till någon form av träning. Om informationen kring motion och hälsa kunde marknadsföras ännu mer, skulle förmodligen en stor del av folksjukdomarna i vår tid minska. Förhoppningen är att denna rapport kan få fler att bli medvetna om hur otroligt viktigt det är med fysisk aktivitet även för hjärnans skull och att fler kommer gör det till en vana att röra på sig.

17 Examensarbete YhVA REFERENSER 1. Hansen, Anders. Överläkare och författare. Boken Hjärnstark Hur motion och träning stärker din hjärna. Publicerad Hansen, Anders. Överläkare och författare. Filmklipp från UR Play. Intervju av Olle Palmlöf inspelad Hämtad Henner, Monika. Hälsokonsulent på Arvika friskvårdscentral. Samtal Mejlkorrespondens Frykäng, Carine. Hälsokonsulent på Karlstads friskvårdscentral. Mejlkorrespondens Friskvården i. Verksamhetsberättelse 2019, skriven av Kenth Carlsson Hämtad Friskvården i. Hämtad Region. Våra förmåner, publicerad av Anna Lindgren. Uppdaterad Hämtad Annika Brenckert Hagström, arbetsmiljöstrateg på Regionens hus, Mejlkorrespondens och Skatteverket. Friskvårdsaktiviteter A-Ö. Hämtad ochfriskvard/friskvardsaktiviteterao c7b1442f256baee714.html

18 Examensarbete YhVA BILAGOR Bilaga 1 Enkätundersökning.

19 Examensarbete YhVA

20 Examensarbete YhVA

21 Examensarbete YhVA

22 Examensarbete YhVA

23 Examensarbete YhVA

24 Examensarbete YhVA

25 Examensarbete YhVA

26 Examensarbete YhVA

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Hospitering Att arbeta över gränserna. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Hospitering Att arbeta över gränserna. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2018 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA16 2018-09-11

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Fysiska effekter av ett stillasittande yrke. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Fysiska effekter av ett stillasittande yrke. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen karlstad Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen karlstad Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen karlstad Friskvården i Värmland 2017 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Praktiken i fokus. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Praktiken i fokus. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland

Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen munkfors Friskvården i Värmland 2018 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Öppenpsykiatrins vårdadministratörer. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Öppenpsykiatrins vårdadministratörer. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016

Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016 Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016 Övergripande frågeställning Hur ser chefer att hälso- och friskvårdsarbete påverkar

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland 2017 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland

Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Arvika Friskvården i Värmland 2018 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen grums Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen grums Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen grums Friskvården i Värmland 2017 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen kil Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen kil Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen kil Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651 02

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Forshaga Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Forshaga Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Forshaga Friskvården i Värmland 2017 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Munkfors Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Munkfors Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Munkfors Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Forshaga Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Forshaga Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Forshaga Friskvården i Värmland 2014 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen karlstad Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen karlstad Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen karlstad Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Forshaga Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Forshaga Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Forshaga Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen arvika Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen arvika Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen arvika Friskvården i Värmland 2017 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN KARLSTAD FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN KARLSTAD FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN KARLSTAD FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND 2016 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Eda Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Eda Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Eda Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651 02

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen kil Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen kil Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen kil Friskvården i Värmland 2017 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651 02

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen eda Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen eda Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen eda Friskvården i Värmland 2017 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651 02

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen kristinehamn Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen kristinehamn Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen kristinehamn Friskvården i Värmland 2017 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Filipstad Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Filipstad Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Filipstad Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen filipstad Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen filipstad Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen filipstad Friskvården i Värmland 2018 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Grums Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Grums Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Grums Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen filipstad Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen filipstad Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen filipstad Friskvården i Värmland 2017 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Examensarbete Karlstads Teknikcenter. Belastningsbesvär hos vårdadministratörer. Karlstads Teknikcenter

Examensarbete Karlstads Teknikcenter. Belastningsbesvär hos vårdadministratörer. Karlstads Teknikcenter Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2018 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen arvika Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen arvika Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen arvika Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen sunne Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen sunne Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen sunne Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Kristinehamn Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Kristinehamn Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Kristinehamn Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box

Läs mer

Ger vårdadministratörsutbildningen det vi behöver?

Ger vårdadministratörsutbildningen det vi behöver? Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2018 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA16 2018-09-11

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Arbetsväxling vad anser personalen? Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Arbetsväxling vad anser personalen? Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Karlstads Teknikcenter Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15

Läs mer

Friskvårdsaktiviteter

Friskvårdsaktiviteter Friskvård 2014-2016 Friskvårdsaktiviteter Det finns många olika typer av definitioner på friskvård, alltifrån att enbart handla om fysiska aktiviteter till att omfatta alla aktiviteter som syftar till

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen sunne Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen sunne Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen sunne Friskvården i Värmland 2014 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland

Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Torsby Friskvården i Värmland 2018 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2019 2020 1 Verksamhetsplan för Friskvården i Värmland 2019 2020 Friskvården i Värmland är en verksamhet med lång erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande i samverkan med offentliga och

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Filipstad Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Filipstad Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Filipstad Friskvården i Värmland 2014 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017 2018 1 Verksamhetsplan för Friskvården i Värmland 2017 2018 Kroniska konsekvenser till följd av ohälsosamma levnadsvanor går ner i åldrarna. Störst är denna utveckling i regioner med

Läs mer

Sätt Östergötland i rörelse.nu Målbilden är ett Östergötland;

Sätt Östergötland i rörelse.nu Målbilden är ett Östergötland; Sätt Östergötland i rörelse.nu Målbilden är ett Östergötland; Där fler är regelbundet fysiskt aktiva, färre är stillasittande och där ojämlikheten i aktivitetsnivå mellan grupper minskar. Där kunskapen,

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvården i Värmland 2017 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651 02 KARLSTAD Besöksadress:

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen storfors Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen storfors Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen storfors Friskvården i Värmland 2017 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer på fysisk aktivitet till

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer på fysisk aktivitet till Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer på fysisk aktivitet till Friskvården i Värmland under 2016 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen kil Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen kil Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen kil Friskvården i Värmland 2014 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651 02

Läs mer

Hur säkra är vårdadministratörerna i sin yrkesroll inom ämnet diagnosklassificering?

Hur säkra är vårdadministratörerna i sin yrkesroll inom ämnet diagnosklassificering? Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson och Anette Raij Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete

Läs mer

Examensarbete Karlstads Teknikcenter. Språk och enhetlighet i patientjournalen. Silva Vaala. Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson

Examensarbete Karlstads Teknikcenter. Språk och enhetlighet i patientjournalen. Silva Vaala. Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2018 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA16 2018-09-06

Läs mer

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR?

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? Examensarbete 35 poäng Författare: Lena Gräsberg Paula Salloum Handledare: Doris Karlsson Våren 2015

Läs mer

Friskvård i Katrineholms kommun

Friskvård i Katrineholms kommun Styrdokument Friskvård i Katrineholms kommun Övergripande Antagen av kommunfullmäktige, 108 Giltighetstid till och med 2020-12-31 2 (6) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige, 108 Förvaltarskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen storfors Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen storfors Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen storfors Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Från skolbänk till arbetsplats Räcker utbildningen till?

Från skolbänk till arbetsplats Räcker utbildningen till? Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND 2018 Utgiven av Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651 02 KARLSTAD Besöksadress: Industrigatan 1, Karlstad Telefon: 010-476 47 60

Läs mer

Hur vill man bli bemött inom vården som närstående?

Hur vill man bli bemött inom vården som närstående? Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Anette Åstrand Raij, Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete

Läs mer

Examensarbete Karlstads Teknikcenter. Röststyrd diktering. Röststyrd diktering, röntgenmottagning, radiologi, vårdadministratör.

Examensarbete Karlstads Teknikcenter. Röststyrd diktering. Röststyrd diktering, röntgenmottagning, radiologi, vårdadministratör. Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2018 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Nyckelord:, röntgenmottagning, radiologi, vårdadministratör. Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen karlstad Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen karlstad Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen karlstad Friskvården i Värmland 2014 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Kompetensöverföring och bevarande av kunskap

Kompetensöverföring och bevarande av kunskap Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2018 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA16 2018-09-06

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland 2014 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Eda Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Eda Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Eda Friskvården i Värmland 2014 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651 02

Läs mer

Friskvårdsersättning. Hälsoråd. Hälsoråd, , Jessica Arvidsson

Friskvårdsersättning. Hälsoråd. Hälsoråd, , Jessica Arvidsson Friskvårdsersättning Hälsoråd Hälsoråd, 2017-05-10, Jessica Arvidsson Riktlinjer för friskvård inom Region Östergötland gällande från 2017 Hälsofrämjande arbetsplats Region Östergötland strävar efter att

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Att arbeta hemifrån som vårdadministratör. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Att arbeta hemifrån som vårdadministratör. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-05-04

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen torsby Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen torsby Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen torsby Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Riktlinjer för hälsa och friskvård

Riktlinjer för hälsa och friskvård Riktlinjer för hälsa och friskvård för medarbetare i Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Mål... 2 3. Syfte... 2 3.1 Hälsoarbetet ska bidra till... 2 3.2 Arbetsgivarens ansvar... 2 3.3 Hälsoarbetet

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Grums Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Grums Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Grums Friskvården i Värmland 2014 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Kan nattarbete leda till bättre effektivitet och mindre stress?

Kan nattarbete leda till bättre effektivitet och mindre stress? Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2018 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA16 2018-09-10

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Journalen via nätet. Karlstads Teknikcenter. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Journalen via nätet. Karlstads Teknikcenter. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Journalen via nätet Författare: Petra Sandberg Uppdragsgivare: Tina Andersson, Karlstads Teknikcenter Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN STORFORS FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN STORFORS FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN STORFORS FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND 2016 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen säffle Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen säffle Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen säffle Friskvården i Värmland 2014 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Journalen via nätet - har det förändrat vårdadministratörernas arbete?

Journalen via nätet - har det förändrat vårdadministratörernas arbete? Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Sex timmars arbetsdag? Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Sex timmars arbetsdag? Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

REGEL FRISKVÅRD VID UMEÅ UNIVERSITET

REGEL FRISKVÅRD VID UMEÅ UNIVERSITET REGEL FRISKVÅRD VID UMEÅ UNIVERSITET Typ av dokument: Regel Datum: (beslutsdatum) Beslutad av: Giltighetstid: 2020-01-01 tills vidare Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö Ansvarig förvaltningsenhet:

Läs mer

Karriärutveckling för vårdadministratörer i Värmland

Karriärutveckling för vårdadministratörer i Värmland Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2018 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA16 2018-09-11

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen storfors Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen storfors Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen storfors Friskvården i Värmland 2014 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Svar på motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Frihet att växla semesterdagstillägg mot utökat friskvårdsbidrag Dnr KS 2017/0431

Svar på motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Frihet att växla semesterdagstillägg mot utökat friskvårdsbidrag Dnr KS 2017/0431 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2017-09-13 Kommunstyrelsens personalutskott 45 Svar på motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Frihet att växla semesterdagstillägg mot utökat friskvårdsbidrag Dnr KS 2017/0431

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland 2014 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Kristinehamn Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Kristinehamn Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Kristinehamn Friskvården i Värmland 2014 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen torsby Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen torsby Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen torsby Friskvården i Värmland 2017 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Friskvården i Värmland 2014

Friskvården i Värmland 2014 Friskvården i Värmland 2014 Ny hemsida! Samverkansavtal 520 gillar oss på Facebook! - 15 kommuner - Landstinget i Värmland Mat Motion Motivation Fokusgrupper Medicinsk expertgrupp Liv-studien 2 274 Hälsosamtal

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen säffle Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen säffle Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen säffle Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Fysisk aktivitet Det viktigaste man kan göra för sin hjärna! Anders Hansen Specialistläkare psykiatri

Fysisk aktivitet Det viktigaste man kan göra för sin hjärna! Anders Hansen Specialistläkare psykiatri Fysisk aktivitet Det viktigaste man kan göra för sin hjärna! Anders Hansen Specialistläkare psykiatri Hur testar man koncentrationen? Fokusera på pilen i mitten! Effekter på barn (1) 20 minuters rörelse

Läs mer

Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland

Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Säffle Friskvården i Värmland 2018 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Hannah Svensson Arena Älvhögsborg

Hannah Svensson Arena Älvhögsborg Varför ska vi röra på oss? Hannah Svensson 2016-10-24 Arena Älvhögsborg Varför ska vi röra på oss? Varför? Vad händer i kroppen? Hur ska vi träna? Viktiga begrepp Fysisk aktivitet = överordnat begrepp

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Friskvård hos vårdadministratörer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Friskvård hos vårdadministratörer YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Friskvård hos vårdadministratörer Examensarbete 35 poäng Författare: Pia Nilsson Handledare: Doris Karlsson Våren 2015 SAMMANFATTNING Ordet friskvård

Läs mer

EXTRA. För dig som arbetar på Danderyds sjukhus. Din hälsa och ditt välbefinnande

EXTRA. För dig som arbetar på Danderyds sjukhus. Din hälsa och ditt välbefinnande EXTRA För dig som arbetar på Danderyds sjukhus Din hälsa och ditt välbefinnande Foto: Sjukhusfotograferna Danderyds sjukhus p.s.ds EXTRA / 2 / 2018 Din hälsa är viktig Vi på HR bidrar till att skapa förutsättningar

Läs mer

Examensarbete Karlstads Teknikcenter. Det har jag inte hört förut? Hur informerar man sina medarbetare effektivt?

Examensarbete Karlstads Teknikcenter. Det har jag inte hört förut? Hur informerar man sina medarbetare effektivt? Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

KVINNOR I RÖRELSE. - Vi är byggda för att röra på oss.

KVINNOR I RÖRELSE. - Vi är byggda för att röra på oss. KVINNOR I RÖRELSE - Vi är byggda för att röra på oss. Zahra Ousi, 18-19 juni 2016 Nu så ska vi prata om fysisk aktivitet eller som det i vardagsspråket kallas: träning/motion. INNEHÅLL: Vad menas med fysisk

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Medicinska vårdadministratören och sekretessen

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Medicinska vårdadministratören och sekretessen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Medicinska vårdadministratören och sekretessen Examensarbete 35 poäng Författare: Mia Käck Handledare: Doris Karlsson Våren 2015 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen säffle Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen säffle Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen säffle Friskvården i Värmland 2017 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Hyrläkares påverkan på vårdadministratörernas arbete

Hyrläkares påverkan på vårdadministratörernas arbete Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer