Ett starkt Europa för Sveriges bästa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13"

Transkript

1 Ett starkt Europa för Sveriges bästa

2 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa... 8 Klimat, energi och miljö... 8 Värna Östersjöns miljö... 9 Miljövänligare transporter En bättre politik för jordbruk och djurhushållning Bra och prisvärd mat Skog, jakt och fiske Moderat europapolitik verkar för att: Ett Europa i arbete Underlätta för den inre marknaden och företagande Ökad rörlighet för tjänster En konkurrenskraftig Östersjöregion Förverkliga Lissabonstrategin Underlätta för arbetskraftsinvandring Ökad rörlighet för forskare Inför euron i Sverige Moderat europapolitik verkar för att: Samarbete för trygghet Värna den enskildes integritet Tuffare politik mot narkotikahandel Ökat polissamarbete i EU Samarbete mot terrorism Stärk rättssäkerheten Särskilda åtgärder mot människohandel Tydliga spelregler kring fildelning Familjepolitik i EU Moderat europapolitik verkar för att: EU gör Sverige större Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik Fortsatt utvidgning Minskad fattigdom genom en global utvecklingspolitik Mer frihandel med omvärlden Gemensamt asylsystem Moderat europapolitik verkar för att: Samarbete om rätt saker på rätt sätt Värna grundtanken med samarbetet Lissabonfördraget gör EU bättre Valuta för skattepengarna Stärk kontrollen av EU: s pengar Nej till EU-skatt

3 Bättre förvaltning inom EU Ett effektivt och öppet beslutsfattande Moderat europapolitik verkar för att:

4 Inledning Första gången svenska folket fick rösta om EU handlade det om ja eller nej. Skulle vi vara med eller inte, hör vi dit eller inte? Då kunde moderat politik förklaras i ett, möjligen tre ord. Ja. Ja till Europa. I dag har vi varit medlemmar i 14 år. EU och det svenska medlemskapet finns, fungerar och vi har för första gången en moderatledd regering som företräder Sverige i samarbetet. Europaparlamentet har större lagstiftande makt än någonsin och får ännu mer genom Lissabonfördraget. Nu är det dags att leverera resultat. När svenska väljare får frågor om EU i dag är stödet för samarbetet större än någonsin under medlemskapet, men också intresset för sakfrågor och kraven på tydliga resultat i dem. Moderaterna har varit bra på och väl bekanta för europaberättelsen från andra världskriget via Romfördraget, EG, Sovjetunionens fall och fram till ja-segern Den historien är fortfarande fantastisk. EU är världens mest framgångsrika samarbete mellan självständiga länder. Europasamarbetet har säkrat fred och demokrati i sina medlemsländer och gör det i dag för blivande medlemmar. Det ger Sverige styrka och inflytande i världen. Men väljarna förtjänar också svar på dagens och morgondagens vardagsproblem. Miljöproblem, klimathot och internationell brottslighet är exempel på problem som vi inte kan lösa själva här hemma. Dessutom river samarbetet gränser mellan en halv miljard människor och skapar enorma möjligheter för hela Europa. Vi vill använda samarbetet för att underlätta för fler jobb att skapas och för att stärka EU: s arbete för fred och demokrati i och utanför Europa. Däremot vill vi inte använda EU för att lösa problem som löses bäst hemma i länder, regioner, kommuner eller vid köksbord. EU ska vara bra på det vi behöver lösa tillsammans, men låta bli det som inte blir bättre av europanivån. Till och med om det är något man gillar. Europa står inför stora utmaningar i miljö- och klimatfrågan och omges av oro både på finansmarknader och i säkerhetspolitiken. När Sverige tar över ordförandeklubban i juli nästa år är det i en tid som är avgörande för samarbetet. Ska Europa bli ett fattigt museum, med fina slott och minnen från fornstora dagar men oförmöget att förbättra miljön och skapa nya jobb? Eller ska vi använda samarbetet till de viktigaste frågorna, förbättra spelreglerna för människor och företag och återupprätta vår konkurrenskraft? Det är en fråga om ledarskap. Med moderat ledarskap har Sverige största möjliga nytta av samarbetet, på alla nivåer. Det moderata ledarskapet står i motsats till att reglera för mycket, och även till att tveka inför medlemskapet. Vi vill använda Europasamarbetet till att göra Sverige och Europa bättre, friare och starkare för människor och företag. 4

5 Ledarskap för Sverige Europasamarbetet har genomgått stora förändringar på kort tid. Utvidgningen har varit den i särklass största och viktigaste händelsen. På bara några år har samarbetet gått från 15 till 27 medlemsländer. Det gör att EU idag är ett samarbete som spänner över så gott som hela den europeiska kontinenten. Närmare en halv miljard människor bor inom dess gränser. EU:s snabba utveckling och den globalisering som för länder och människor närmare varandra, öppnar upp många nya möjligheter. Sveriges medlemskap möjliggör för oss att kunna påverka utvecklingen allt längre utanför vårt lands gränser. Det som tidigare bestämdes av de större länderna är nu frågor även för oss. Sveriges möjligheter att ta ett stort internationellt ansvar är bättre än någonsin tidigare. Det är viktigt att Sveriges roll inom unionen fortsätter att stärkas. Under vårt ordförandeskap hösten 2009 kommer Sverige att leda arbetet i EU och ansvara för att utvecklingen på flera centrala områden drivs framåt. Det är ett betydelsefullt tillfälle att visa att Sverige ska tillhöra EU: s kärna. Samtidigt kommer det att ställa mycket höga krav på oss. Världens ögon kommer att riktas mot Sverige och våra insatser utvärderas efteråt. Det saknas inte utmaningar att hantera. Mer finns att göra för att möta klimathotet och förbättra miljön, inte minst i många nyblivna medlemsstater. Den globala finanskrisen riskerar att få långvariga konsekvenser på både sysselsättning och tillväxt. Bristen på ett gemensamt asylsystem leder till en mycket ojämn fördelning av asylsökanden. Byråkratin inom unionen är för omfattande och det händer fortfarande att medborgarna inte får den valuta för sina skattepengar som de har rätt att få. Kvinnor och barn lockas under falska förespeglingar till EU för att sedan utnyttjas för sexuella ändamål. Dessa frågor är högst verkliga för EU:s invånare och kräver ledarskap. Det är därför viktigt att EU inte tappar tempo utan förmår att ta sig an de utmaningar vi ställs inför. Att skjuta viktiga beslut på framtiden löser inga problem på längre sikt, tvärtom är det nu vår förmåga till samarbete prövas. Det är viktigt att europasamarbetet inte tappar fart på centrala områden. Ett tungt ansvar vilar på EU:s ledare att visa handlingskraft och föra unionens samarbete framåt. Det gör europaparlamentsvalet 2009 särskilt viktigt och förpliktigar för de politiska partierna. Den som söker väljarnas mandat måste både presentera en tydlig vision om hur det framtida europasamarbetet ska se ut och kunna ge tyngd åt Sveriges åsikter. 5

6 Ett starkt EU för Sveriges bästa Åsikterna om vilken väg Europa ska välja går ofta isär. Ibland återfinns de främsta skillnaderna mellan våra svenska uppfattningar och viljor i andra medlemsländer, ibland mellan politiska grupperingar i flera länder. Vid andra tillfällen är det här hemma som debattens vågor går höga om framtiden för samarbetet. Oavsett var debatten sker är det avgörande att Sverige representeras av företrädare som vågar och kan värna våra intressen på bästa sätt. Många frågor som är viktiga för Sverige är gränsöverskridande och kan endast lösas genom det europeiska samarbetet. Därför vill vi se ett starkt EU för Sveriges bästa. Vi driver frågor som en tuffare miljöpolitik, att ta krafttag mot den internationella brottsligheten, mindre byråkrati, ett gemensamt asylsystem och värnande av demokrati i vår omvärld. Våra åsikter tar sina utgångspunkter i viktiga svenska principer om öppenhet, effektivitet, jämställdhet och omsorg om naturen. Inte bara Sverige tjänar på att låta dessa värderingar slå igenom tydligare inom EU. Samtliga medlemsländer har mycket att vinna på att EU utvecklas i en riktning mot mer av transparens och samarbete kring rätt saker. Att värna Sveriges intressen i europasamarbetet är att ta ansvar för hela EU: s utveckling. Därför driver vi på för att EU:s ekonomi ska vara stark och skapa nya jobb, trots att röster höjs för ökad reglering och slutenhet. De politiska skillnaderna mellan oss moderater och socialdemokraterna handlar både om vad samarbetet ska användas till och om var gränsen går för hur mycket unionen ska ta sig för. Socialdemokraternas linje innebär att EU ska göra för lite där EU borde göra mer, till exempel för att underlätta arbete och rörlighet över nationsgränserna, och för mycket på områden som medlemsstaterna borde få bestämma över själva. Det handlar till exempel om att på EU-nivå reglera frågor om jämställdhet och vår arbetsrätt. Vi moderater anser istället att arbetsmarknadspolitiken ska vara en nationell angelägenhet som bygger på de olika traditioner och modeller som vuxit fram under årtionden. Därför arbetar vi i Europaparlamentet och övriga EU för ökad frihet. Enligt vår mening ska EU varken bestämma över våra arbetstider eller motarbeta människors möjligheter att söka sjukvård i andra EU-länder. Det nationella självbestämmandet ska värnas och EU koncentrera sig på gemensamma frågor som länderna inte kan lösa på egen hand. Vi är bäst på att ge Sverige inflytande För ett litet land som Sverige är Europasamarbetet ett medel för att påverka även utanför våra nationsgränser. Vårt inflytande är samtidigt ingenting som kommer med automatik. Det är beroende av att vi har företrädare med en klar vision som kan tala för Sverige och få med sig andra på vår linje. 6

7 Den tidigare regeringen misslyckades på flera områden med att ta till vara vårt lands intressen. Under Sveriges första nästan tolv år som medlemmar lät vi våra EU-frågor skötas av byråkrater eller socialdemokrater, eller inte alls. I dag har Sverige sin första regering sedan inträdet som vill ingå i kärnan av europasamarbetet och använda inflytandet till att påverka, aktivt och politiskt. Den regeringen är moderatledd. Vi moderater har en bredd av företrädare som arbetar på flera arenor för att maximera vårt lands påverkan över de beslut som påverkar oss. I Europaparlamentet representeras vi idag av fyra moderata parlamentariker fördelade på flera viktiga utskott. I Europeiska rådet företräder statsministern Sverige och medverkar i överläggningar om Europasamarbetets viktigaste framtidsfrågor. Totalt i ministerrådet deltar elva moderata statsråd i överläggningar i olika viktiga ämnen. Även många moderata riksdagsledamöter och förtroendevalda på kommun- och landstingsnivå är mycket involverade i europasamarbetets utveckling. Vårt arbete på flera nivåer har gett resultat under alliansregeringens tid vid makten. Sverige har börjat tala och Europa har börjat lyssna. Sverige är på väg in i samarbetets innersta kärna. Att vi stannar där kommer vara avgörande för möjligheterna att göra det svenska ordförandeskapet till en framgång och påverka EU: s beslut i framtiden. Skillnaderna mot socialdemokraterna är tydliga. De uppvisar stora skillnader i synen på EU och lever till stora delar kvar i ja- och nej-debatten utan en egen idé om hur Sveriges roll i samarbetet ser ut. I avgörande frågor som till exempel euron är de så splittrade att de inte kan ge ett tydligt svar på vad de vill. Än större är splittringen inom vänsterblocket där det inte ens finns enighet kring huruvida Sverige bör kvarstå som medlem eller inte. Att inte kunna presentera en samlad uppfattning i viktiga frågor får konsekvenser för möjligheterna att kunna driva en aktiv linje i EU. Om man inte vet vad man vill åstadkomma blir man sämre på att tillvarata svenska intressen. Att vara splittrad är ingen tillgång för ett litet land som är beroende av de större ländernas beslut. Sveriges ordförandeskap utgör en viktig tid för Sverige och för hela den Europeiska unionen. Mycket står på spel och därför kommer det stundande valet till Europaparlamentet blir särskilt angeläget. Att skapa ett starkt Europa och värna Sveriges intressen handlar ytterst om ledarskap och förmåga att skapa delaktighet kring den svenska linjen. Moderaterna är det parti som bäst kan värna de frågor som skulle förbättra vardagen för människor i Sverige och i hela Europa. 7

8 Tuffare miljökrav i Europa Få frågor understryker lika tydligt vikten av ett starkt EU-samarbete som miljöutmaningarna gör. Föroreningar har aldrig gjort, och kommer aldrig göra, halt vid nationsgränserna. Sverige ska därför vara en pådrivande kraft för att EU tar sig an miljö- och klimatfrågorna på allvar med bindande mål, samarbete och lagstiftning. Vi ser europasamarbetet som den naturliga basen för en effektiv och resultatinriktad miljöpolitik. Vi moderater vill bidra till en långsiktig miljöpolitik som förenar höga miljömål med ekonomisk tillväxt. Mer finns att göra för att förbättra miljön, inte minst i många nyblivna medlemsstater. I vårt eget närområde är Östersjön ett bra exempel där Sverige inte ensamt kan värna havsmiljön. Vi antar miljöutmaningen med ett marknadsekonomiskt synsätt som bland annat innebär att låta den som förorenar bära miljökostnaden för det. Det är också ett erkännande av att det enbart är en växande ekonomi som gör det möjligt för att prioritera och satsa resurser på en bättre miljö, utan att behöva välja bort något annat. Klimat, energi och miljö Samtidigt som EU står för 13 procent av världens utsläpp av växthusgaser så släpper Sverige enbart ut 0,2 procent. Det innebär att klimatutmaningen i allra högsta grad är internationell. Vårt EU-medlemskap är därför nödvändigt för att vi ska kunna delta i och vara med och påverka när avgörande beslut fattas. Inom ramen för EU ska Sverige ta en ledande roll i pågående och framtida klimatförhandlingar. Vi ska verka för att alla bidrar till de gemensamma ansträngningarna och att systemet innebär att åtgärder vidtas där de gör störst nytta till minst kostnad. Självklart vill vi att den stora delen minskningar ska ske inom EU men vi ser också de möjligheter för miljön som finns i att göra insatser i andra länder. Så kallade flexibla mekanismer, det vill säga att ett land genomför utsläppsreduktioner direkt i andra länder och får tillgodoräkna sig dessa på det egna landets kvot, innebär stora fördelar inte minst ur ett effektivitetsperspektiv. År 2020 ska Sverige ha uppnått 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser. Målet avser den icke handlande sektorn och innebär en minskning av utsläppen av klimatgaser med 20 miljoner ton i förhållande till 1990 års nivå. Två tredjedelar av dessa minskningar sker i Sverige och en tredjedel i form av investeringar i andra EUländer och flexibla mekanismer som CDM (Clean Development Mechanism). För att minska utsläppen av koldioxid är det av största vikt att under klimatmötet i Köpenhamn hösten 2009 förhandla fram ett globalt avtal som börjar gälla från och med Vid dessa förhandlingar bör EU-länderna vara beredda att ta på sig att minska sina koldioxidutsläpp med minst 30 procent till EU:s mål att minska 8

9 koldioxidutsläppen med minst 20 procent till 2020 får inte överges, oavsett resultatet av mötet i Köpenhamn. Minskningen bör ske genom handel med utsläppsrätter, lagring av koldioxid och effektivare energianvändning. Vi vill också öka användningen av flexibla mekanismer, dvs. åtgärder för att minska utsläppen i andra länder. De hjälper andra länder och minskar de totala utsläppen i världen. Energifrågan är viktig också ur säkerhetspolitiskt hänseende. Det ligger i EU:s intresse att bli mindre beroende av exempelvis rysk olja och gas. Energiberoende ska inte kunna användas som ett påtryckningsmedel av länder utanför EU. För att nå de energimål vi har satt upp måste vi få bort de hinder som idag finns för ny miljövänlig energi. Stora energioperatörer som äger distributionskanaler gör det onödigt svårt för mindre etablerade aktörer att konkurrera med sin energi. Vi har därför aktivt verkat för att liberalisera energimarknaden i syfte att uppnå en gemensam europeisk energimarknad. En välfungerande gemensam sådan innebär mindre krångel och hinder för nya och mindre energileverantörer. Det i sin tur leder till mer konkurrens och mer investeringar. Resultat blir ett högre mått av grön energi och energieffektivitet. Idag är många länder i EU beroende av kolkraft, vilket inte är ett bra alternativ ur miljöhänseende. Därför är det viktigt att öka andelen ren och förnybar energi på en öppen europeisk energimarknad. Kärnkraft är att föredra framför kolkraft i sammanhanget, inte minst av miljömässiga skäl. Därför får andelen kärnkraft på EU:s energimarknad gärna öka. EU kan göra stor nytta på området, inte minst genom att i internationella förhandlingar vara pådrivande för tuffa globala utsläppskrav. Vi kommer att fortsätta verka för att miljövänlig energiproduktion gynnas och inte stängs ute från energimarknaden samt att EU: s gemensamma miljöpolitik ska vara så effektiv som möjlig. För att skapa goda möjligheter för var och en av oss att göra miljöriktiga insatser, är det centralt att underlätta för att göra miljösmarta val. Som konsument ska det vara lätt att välja både miljövänliga varor och tjänster, till exempel genom att miljövänliga alternativ är tydligt märkta. Det är också viktigt att införa frihandel med miljövänliga varor mot EU:s omvärld och motarbeta kontraproduktiva strafftullar, som till exempel på lågenergilampor från Kina. Värna Östersjöns miljö I vårt närområde är Östersjön ett tydligt exempel på att EU behövs och att Sverige inte ensamt kan värna havsmiljön. Östersjön är ett speciellt hav eftersom det är ett innanhav nästan helt avskärmat från världshaven men har tillrinning ifrån flera vattendrag från flera olika länder. Det ställer höga krav på samarbete mellan de länder som ligger runt Östersjön för att lösa de specifika problem som finns. Idag är alla Östersjöländer, förutom Ryssland, medlemmar i EU. Det gör att Sverige enbart inom ramen för EU har möjlighet att skydda Östersjön och hålla havet levande. En 9

10 viktig del i våra ansträngningar är att genom den gemensamma jordbrukspolitiken komma tillrätta med övergödningen. Östersjön bör, inom ramen för de möjligheter EU: s regelverk ger, bli ett pilotområde för en ny gemensam förvaltningsstrategi, Östersjöstrategin. Denna strategi bör inte minst ta sikte på att sjöfarten ska vara säker och inte hota havsmiljön. Vi vill dessutom att EU låter fisket i Östersjön bli pilotprojekt för ett system med individuellt överförbara fiskekvoter. Det är viktigt att den planerade gasledningen i Östersjön uppfyller de stränga miljökrav som syftar till att värna Östersjöns känsliga miljö. All fartygstrafik ska ske på ett miljömässigt säkert sätt för att inte riskera växt- och djurlivet. Miljövänligare transporter För oss är det viktigt att varje transportslag bär sitt miljöansvar. Hur detta ska ske skiljer sig däremot åt mellan de olika transportsätten. För flyget införs från och med 2012 handel med utsläppsrätter samtidigt som sektorn inte får öka sina utsläpp. För Sveriges del är målsättningen att till år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Från och med 2012 träder även nya krav på personbilar i kraft som innebär att de genomsnittliga utsläppen för nya bilar blir 130g CO2/km. Vi anser att utsläppen för bilar behöver sänkas ytterligare efter 2012, och vill sätta ett tak på max 95 g/co2 redan 2020 för att kunna nå EU: s utsläppsmål. Dessutom vill vi införa frihandel på sådana bilar i syfte att gynna produktionen. Det är också viktigt att avskaffa etanoltullarna mot omvärlden. Den europeiska transportmarknaden kommer med ambitiösare miljöregler få bil-, lastbils- och flygtillverkarna att bli miljövänligare. Samtidigt som kraven skärps pågår arbetet med teknikutveckling och effektivisering. För flyget spelar bland annat projektet "Single European Sky", som syftar till att samordna det europeiska luftrummet och flygledningen, stor roll. Genom att låta flygplanen följa rakare rutter sparar vi mycket i utsläpp. Vi vill att auktioneringen av rätten till utsläpp från flyg ska vara helt genomförd år När det gäller transportsektorn kommer vi även fortsättningsvis verka för att långa lastbilar tillåts inom hela unionen, inte bara i Sverige, Finland och Nederländerna. Det skulle leda till effektivare transporter och minskade utsläpp. Tågtrafiken är miljömässigt mycket positiv och ska inte hindras av nationella regleringar. Därför ska vi fortsätta att verka för en öppen, fungerande tågmarknad. Miljövänliga transporter ska uppmuntras. Historien visar gång på gång att politiker både underskattar den tekniska utvecklingen och hindrar den genom politiska beslut. Vi vill verka för en teknikneutral lagstiftning som håller öppet för alternativa lösningar på olika teknikområden. Genom 10

11 gemensamma regler och klassificering av hållbara bränslen är vi övertygade om att utvecklingen av miljöbilar kan ta fart inom EU. En bättre politik för jordbruk och djurhushållning EU:s gemensamma jordbrukspolitik står för nästan hälften av EU:s budget. Andelen har minskat något men är fortfarande är alldeles för hög. Det är positivt att EU:s jordbrukspolitik fått en allt tydligare marknadsorientering och ett tydligare miljöfokus. Det är inte minst viktigt med tanke på de ökande livsmedelspriserna och den i övrigt ambitiösa miljöagendan som finns i EU. Vi ska alltid vara en tydlig röst för marknadsvänliga reformer på området. För oss är det viktigt att EU tar ansvar för sin jordbrukspolitiska påverkan på vår omvärld. Varken dumpade priser genom överproduktion på världsmarknaden eller underproduktion till följd av inlåsningseffekter är acceptabla. Även exportstöd och tullar vid import måste avskaffas. En fortsatt reformering av jordbrukspolitiken är därför nödvändig både för EU:s och världens bönder och konsumenter. Vi är av uppfattningen att de reformer som sker ska gå snabbare och vara än mer omfattande. Vi vill avskaffa subventionerna i EU:s gemensamma jordbrukspolitik och ersätta jordbrukspolitiken med gemensamma minimikrav på matens kvalitet och säkerhet. Konsumenter ska kunna veta och förvissa sig om till exempel att djuren haft det drägligt och att maten är fri skadliga tillsatser, oavsett från vilket land den kommer. Sådana regler får dock inte hindra småskalig produktion eller fri och öppen handel, som båda är viktiga för mångfalden på tallriken. Att djurhälsan i Sverige och EU är god är viktigt både av ekonomiska, hälsomässiga och etiska skäl. Med ökande rörlighet även för livsmedel är det viktigt att man som konsument känner sig trygg med att det kött man köper i affären kommer från djur som behandlats väl och på ett sätt som inte riskerar människors eller djurs hälsa. Vi har tyvärr dåliga erfarenheter av smittsamma sjukdomar som spridits mellan djur och människor och EU spelar en viktig roll för att undvika detta i framtiden. Bra och prisvärd mat Genom det svenska medlemskapet i EU har Sveriges medborgare fått ett ökat utbud i mataffärerna. Detta tack vare att det på den gemensamma marknaden råder fri rörlighet även för matvaror vilket ökat konkurrensen och pressat priserna. EU ska inte bestämma eller styra vilka vad vi som enskilda medborgare äter. Det berör inte EU om våra gurkorna är krokiga eller om biffen kommer från Brasilien. Däremot har EU en viktig roll att spela som lagstiftare när det gäller att garantera att det vi äter eller dricker är säkert och att konsumenten får information om innehållet. 11

12 Då livsmedel handlas fritt i Europa måste vi ha gemensamma och höga krav för livsmedelssäkerhet. Vi moderater arbetar därför kontinuerligt med att uppdatera och stärka EU:s normer för livsmedelssäkerhet och livsmedelsproduktion vilka redan idag är ambitiösa. Vi strävar alltid efter att EU baserar sina beslut om regler för produktion, tillsatser och innehåll i livsmedel på vetenskapliga rön. De ska inte styras av politiska uppfattningar om vad medborgarna bör och inte bör äta. Allt för att vi som konsumenter ska kunna vara trygga i att den mat vi äter inte är farlig. Det är också viktigt att de livsmedel som importeras till EU är säkra och tillförlitliga. Vi värnar därför effektiva och pålitliga livsmedelskontroller i hela unionen. Men import av mat från andra länder får inte hindras av påstådda eller grundlösa säkerhetskrav, som snarare har politisk grund. Som konsumenter har vi även en självklar rätt att veta vad det vi äter innehåller. Till största del ligger det på producenternas ansvar, och i dessas intresse, att se till att ge god och tydlig produktinformationen till konsumenterna. EU är dock en viktig garant för allt alla livsmedel, även de som importeras, har tydliga och rättvisande innehållsförteckningar. Reglerna kring EU:s livsmedelsinformation och livsmedelssäkerhet måste präglas av enkelhet och tydlighet. Överdrivet byråkratiska och dyra regler hotar inte bara små och lokala producenter utan gör även maten dyrare. Skog, jakt och fiske En av Sveriges största naturtillgångar är vår skog som spelar en stor roll i många dimensioner av vår ekonomi och miljö. Skogarna ser olika ut i olika delar av Europa och synen på skogen kanske skiljer sig åt än mer. Därför vill vi inte att skogen ska bli en fråga på EU-nivå utan anser att det är ett politikområde som hanteras bättre av respektive medlemsland. Skogen är en näring och ska behandlas som en sådan. Att den utöver ekonomisk nytta dessutom ger andra mervärden för vår miljö motiverar inte att frågan ska bli överstatlig och hanteras på EU-nivå. Jakt är en annan fråga som inte bör detaljstyras på EU-nivå. Vi vill ha en ändring av de regelverk som idag styr jakten i EU. Dels eftersom frågan enligt vår mening inte hör hemma på EU-nivå men också för att regelverken antogs då EU fortfarande hade relativt få medlemsländer. Reglerna är därför dåligt anpassade till våra förhållanden och skulle med stor sannolikhet se väldigt annorlunda ut idag om alla medlemsländer hade haft möjligheten att påverka utformningen av dem. Bestånden av fisk har uppvisat en oroväckande utveckling. Ett tydligt exempel är tillgången på torsk i Östersjön som trots minskade fiskekvoter, är nära den biologiskt kritiska gränsen. Därför är det viktigt att ta krafttag mot det utbredda svartfiske som 12

13 leder till att bestånden utarmas. Den gemensamma fiskepolitiken måste upprätthålla de ambitiösa återhämtningsplaner som finns för fiskbestånden i våra hav. Moderat europapolitik verkar för att: 1. EU ska ha en tuffare klimatpolitik. Vi vill minska EU:s koldioxidutsläpp med 30 procent till Öka användningen av flexibla mekanismer. På så sätt kan vi minska hela världens påverkan på klimatet. 3. Avskaffa alla tullar på etanol. Därigenom kan vi underlätta för klimatomställningen. 4. Vi ska få fler miljövänliga bilar i Europa. Vi vill sänka den maximala utsläppsnivån för nya personbilar till 95 gram/km. 5. Riva hinder för en miljövänligare bilpark. Därför vill vi avskaffa alla tullar och övriga handelshinder för bilar som når EU:s miljökrav. 6. Modernisera EU:s jordbrukspolitik. Vi vill avskaffa alla EU: s jordbrukssubventioner och lägga ökat fokus på en tuffare klimatpolitik, bättre djurhållning och bra märkning av mat. 7. Reformera EU s jaktregler. Sveriges jaktregler ska inte bestämmas i Bryssel. 13

14 Ett Europa i arbete Faktorer som demografi och globalisering kommer att innebära nya utmaningar för EU: s medlemsstater. Just nu är vi inne i en djup finansiell kris, läget på marknaden riskerar att bli allvarligt och vi kan förvänta oss en lång internationell ekonomisk kris. Det ställer krav på att både göra Europa mer konkurrenskraftigt och låta fler människor komma in på arbetsmarknaden. Vi vill att Europa ska vara en ekonomisk stormakt i världen, även i svåra tider och även när konkurrensen från andra regioner hårdnar. EU saknade redan tidigare miljontals jobb för att leva upp till Lissabonprocessens målsättningar om ett konkurrenskraftigt Europa. Det är en oacceptabelt hög siffra som innebär svåra påfrestningar för många människor. Därför är det nu viktigare än någonsin att både säkra finansiell stabilitet och öka den långsiktiga sysselsättningen. Sverige ska driva på för att EU har en gemensam politik för öppna marknader, ta bort handelshinder inom och utanför unionen och för att minska regelbördan för företagen. På samma sätt som vi vill driva på för att minska utanförskapet i Sverige vill vi driva på för att minska utanförskapet i hela EU. EU:s framtida konkurrenskraft kan varken bygga på gamla meriter eller låga löner. Istället ska den globala konkurrensen från länder som Kina, Indien och USA mötas med hög kunskapsnivå, fri rörlighet och välutvecklade företag i konkurrenskraftiga branscher. Vi ska göra saker bättre än vad andra länder klarar av. Vi försvarar den svenska modellen Arbetsmarknadspolitiken ska vara en nationell angelägenhet som bygger på de olika traditioner och modeller som vuxit fram under årtionden. Den inre marknaden ger goda förutsättningar för uthållig tillväxt och högt välstånd. Samtidigt är nästan alla de faktorer som bestämmer arbetslösheten föremål för nationella beslut. Ansvaret för arbetsmarknaden, skatter på arbete och företagande ligger hos de enskilda länderna. Därför vill vi inte reglera arbetsmarknaden på EU-nivå. Vi moderater värnar den svenska modell som tjänat oss väl och skapat grund för trygghet och förutsägbarhet i omställningen. Dessutom har den inneburit lägre konfliktnivåer än i andra motsvarande ekonomier. Men tryggheten måste också komma genom ett rikt utbud av anställningsmöjligheter av olika slag. Varje människa ska kunna finna något som passar hans eller hennes förutsättningar. Vi moderater ser positivt på att företag och människor rör sig över gränserna. Det ska inte behöva stå i konflikt med den svenska modellen på arbetsmarknaden. Sverige ska behålla en egen arbetsmarknadsmodell och vi vill inte ändra i det så kallade utstationeringsdirektivet. Då skulle vi riskera mer lagreglering och mindre utrymme för den svenska modellen med förhandlande parter på arbetsmarknaden. 14

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014 Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Innehåll Förord 3 Vi tar ansvar för att ta Europa ur krisen 4 Vi tar ansvar för

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EN SVENSK RÖST I VÄRLDEN. Utlandssvenskarna och valet 2010

EN SVENSK RÖST I VÄRLDEN. Utlandssvenskarna och valet 2010 EN SVENSK RÖST I VÄRLDEN Innehåll Inledning 3 Enkelt och viktigt att rösta från utlandet Föregångslandet Sverige 4 Sveriges självklara Europaparti 5 Samarbete för trygghet Ja till Euron Ett litet land

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009

Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009 Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009 Ella Bohlin, Toppkandidat Göran Hägglund, Partiledare Vår vision för ett tryggt Europa Vi står för ett tryggt och enat Europa.

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Internationelltoch säkerhetspolitiskt program

Internationelltoch säkerhetspolitiskt program Internationelltoch säkerhetspolitiskt program 2015 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 17 19 april 2015, Linköping. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som

Läs mer

Europas förenta krafter

Europas förenta krafter Europas förenta krafter valmanifest till europaparlamentsvalet 2009 Valmanifest Det är modigt att vara optimist. Men med näsan i morgontidningen känns det rimligare att vara pessimist. Svarta rubriker

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Internationellt program

Internationellt program Internationellt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som skapar en globalt hållbar värld

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

En gemensam europeisk energipolitik ett viktigt steg framåt

En gemensam europeisk energipolitik ett viktigt steg framåt Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot klimatförändringen. Målet med denna broschyr är att sprida information

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

Energiframtiden med nollvision för klimatet!

Energiframtiden med nollvision för klimatet! Energiframtiden med nollvision för klimatet! Svensk energi- och klimatpolitik måste utformas efter det faktum att Sverige är en del av Europa. Dagens svenska politik utgår fortfarande från ett snävt nationellt

Läs mer

VALMANIFEST Europavalet 2014

VALMANIFEST Europavalet 2014 VALMANIFEST Europavalet 2014 INNEHÅLL Inledning 3 Din röst gör skillnad 4 Europa ger förutsättningar för tillväxt, jobb och företagande i Sverige 5 Ordning och reda i ekonomin i Sverige och i EU 6 Ett

Läs mer

Föreningen för Förändring

Föreningen för Förändring Föreningen för Förändring Vem är jag? Egentligen helt oväsentligt. Vad är FF? Den gemensamma nämnaren och, därmed hjärtefrågan, är åsikten att det svenska folkets inflytande över Sveriges styre måste ökas.

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer